Alternativa Investeringsfonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativa Investeringsfonder"

Transkript

1 Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt fler företag än tidigare under Finansinspektionens tillsyn. Lagstiftningen innebär exempelvis att förvaltare av riskkapitalfonder, fastighetsfonder och råvarufonder nu behöver tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Regelverket syftar till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning av kapitalmarknaden, men också till utveckling av den inre marknaden och investerarskyddet. Då lagstiftningen är omfattande och komplex ökar behovet av bra beslutsunderlag. Inte minst för att kunna bli en bra beställare av tjänster kopplade till alternativa investeringsfonder och med tillräcklig kunskap förstå konsekvenserna av olika val. Att ansöka om tillstånd som förvaltare av alternativa investeringsfonder tar mycket tid i anspråk och är relativt kostsamt. För att minimera kostnaderna och korta ner tiden det tar att etablera en verksamhet är det därför värdefullt att få en överblick samt känna till de alternativ ni som förvaltare har. Promemorian riktar sig både till företag som behöver hjälp att upprätta en ansökan som företag som funderar över effekterna av eventuella fondupplägg. Innehållsförteckning 1. Alternativa investeringsfonder Lagens ändamål Tillämpningsområde Tillstånd/registrering Ansökningstider Kostnader Marknadsföring Verksamhetsregler Förvaringsinstitut Informationskrav Tillämpningsområde fördjupning Sanktioner Vanliga frågor Ordlista... 9 Denna promemoria är tänk att tjäna som ett beslutsunderlag kring frågor om alternativa investeringsfonders upplägg, marknadsföring och geografiska placering. Sammanställningen försöker också ge ett svar till om den verksamhet ni planerar omfattas av regelverket och därmed är tillståndspliktig.

2 1. Alternativa investeringsfonder Med alternativ investeringsfond ( AIF ) avses ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som 1. tar emot kapital från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare, och 2. inte kräver tillstånd enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (dvs. värdepappersfonder). 2. Lagens ändamål Regelverket syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning av marknaden, men även till utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt att regler för investerarskydd ska vara enhetliga. 3. Tillämpningsområde Definitionen av en AIF är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. Införandet av lagen om alternativa investeringsfonder innebär att många förvaltare som tidigare inte stått under någon tillsyn; exempelvis förvaltare av riskkapitalfonder, fastighetsfonder och råvarufonder, m.fl., nu kommer att stå under Finansinspektionens tillsyn. Alla verksamheter (utom värdepappersfonder) som faller in under definitionen: företag för kollektiva investeringar som tar emot externt kapital, från ett antal investerare för att investera kapitalet i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare anses vara en alternativ investeringsfond. För en mer detaljerad utveckling se avsnitt Tillstånd/registrering Tillstånd En förvaltare som faller in under lagens tillämpningsområde måste ansöka om tillstånd under följande förutsättningar: 1. AIF-förvaltaren förvaltar specialfonder (se ordlista). 2. AIF-förvaltaren marknadsför andra fonder än specialfonder till ickeprofessionella investerare i Sverige. I ett sådant fall är det även ett krav att dessa fonder är upptagna till handel på en reglerad marknad eller är en utländsk motsvarighet till en specialfond. 3. AIF-förvaltaren förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars tillgångar a) överstiger 100 miljoner euro, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, eller b) överstiger 500 miljoner euro, om finansiell hävstång inte används och fonderna saknar rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden. 4. Svenska AIF-förvaltare som vill utnyttja s.k. marknadsföringspass inom EES och marknadsföra sina fonder i andra länder. AIF-förvaltare som omfattas av något av ovanstående kriterier är skyldiga att ansöka om tillstånd för sin verksamhet. När det gäller punkt 1, 2 och 4 ovan krävs tillstånd oavsett hur stor fondförmögenhet som förvaltas.

3 En stor fördel för AIF-förvaltare som har tillstånd är att förvaltaren får marknadsföra företagets fonder i andra länder inom EES. Detta gäller under förutsättning att förvaltaren är EES-baserad. Nackdelar är betydligt högre kostnader för ansökan, en större administrativ börda och högre löpande kostnader än vid en registrering av verksamheten. överstiger motsvarande 100 miljoner euro, eller 2. vars tillgångar inte överstiger motsvarande 500 miljoner euro, om portföljerna består av alternativa investeringsfonder utan finansiell hävstång och utan rätt till inlösen under en period på fem år från dagen för den första placeringen i fonden. Registrering Svenska AIF-förvaltare som direkt eller indirekt förvaltar portföljer som understiger vissa tröskelvärden (se nedan) kan istället för att ansöka om tillstånd ansöka om registrering hos Finansinspektionen. En fördel med en registrering är att den administrativa bördan på verksamheten blir lägre än om AIF-förvaltaren ansöker om ett tillstånd. Andra fördelar är att kostnaderna för ansökan och de löpande kostnaderna för verksamheten blir lägre. Ansökningstiden för en registrering är också något kortare än en tillståndsansökan hos Finansinspektionen. En begränsning är att endast svenska AIFförvaltare kan registrera sig och en nackdel är att AIF-förvaltaren inte efter en registrering får lov att marknadsföra sina fonder i andra EES-länder. Möjligheterna att marknadsföra förvaltarens fonder till icke-professionella investerare (se ordlista) är också mer begränsade. Tröskelvärden AIF-förvaltare som direkt eller indirekt förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder 1. vars tillgångar, inklusive sådana som förvärvats genom finansiell hävstång, inte 5. Ansökningstider Tillstånd Svensk AIF-förvaltare: Finansinspektionen fattar normalt beslut inom tre månader under förutsättning att ansökan är fullständig. Det innebär att det är först sedan alla eventuella kompletteringar är gjorda som tidsfristen börjar löpa. Om det finns särskilda skäl får tiden för tillståndsprövningen förlängas med högst tre månader. Finansinspektionen påbörjar handläggningen när avgiften kommit in. Icke-EES-baserad AIF-förvaltare: Finansinspektionen fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. Registrering Om Finansinspektionen inte har något att invända mot registreringen, lämnas normalt en bekräftelse inom 60 dagar från det att Finansinspektionen har tagit emot en fullständig anmälan och anmälningsavgiften inkommit. Finansinspektionen påbörjar handläggningen när fullständig avgift erlagts. Även här gäller att det är först sedan alla eventuella kompletteringar är gjorda som tidsfristen börjar löpa.

4 6. Kostnader Ansökningsavgiften varierar mellan kronor och kr. Därtill kommer kostnader för framtagande av ansökan. Ofta krävs här extern kompetens. Om ansökan beviljas tillkommer löpande kostnader i form av regelefterlevnad och uppgiftslämnande till myndigheter. 7. Marknadsföring Vid marknadsföring av alternativa investeringsfonder skiljer lagstiftaren på professionella och icke-professionella investerare (se ordlista). För marknadsföring till de olika kategorierna investerare gäller olika regler och generellt sett gäller betydligt striktare regler för marknadsföring till icke-professionella investerare. Det är exempelvis endast specialfonder och AIF-fonder vars aktier eller andelar som är upptagna till handel på en reglerad marknad får riktas till icke-professionella investerare. En vinst med lagen om alternativa investeringsfonder är det s.k. marknadsföringspasset som innebär att en svensk AIF-förvaltare som förvaltar EESbaserade AIF-fonder också får lov att marknadsföra dessa till professionella investerare i andra länder inom EES. Det samma gäller förvaltare baserade inom andra länder inom EES möjligheter att marknadsföra företagets fonder i Sverige. 8. Verksamhetsregler Lagen om alternativa investeringsfonder ställer också upp ett antal regler och principer för hur en förvaltare ska bedriva sin verksamhet. Startkapital och kapitalbas Då en förvaltare ansöker om tillstånd krävs det att förvaltaren har ett visst startkapital. För externa förvaltare krävs motsvarande minst euro och för interna förvaltare motsvarande minst euro (se ordlista). Under den fortsatta verksamheten krävs det sedan att förvaltaren har en kapitalbas som minst motsvarar kravet på startkapital och därutöver ytterligare kapital med hänsyn till storleken på det förvaltade kapitalet och fondens kostnader. Riskhantering Som en del av investerarskyddet är förvaltaren skyldig att inneha en riskhanteringsfunktion samt lämpliga riskhanteringssystem. System ska kunna identifiera, kvantifiera, övervaka samt hantera de risker som är relevanta för den eller de fonder som förvaltas. Likviditetshantering Förvaltaren har även en skyldighet att ha lämpliga system för likviditetshantering och övervakning av de risker brist på likviditet medför i förhållande till fondens skyldigheter. Finansiell hävstång Förvaltare som använder sig av finansiell hävstång i verksamheten ska fastställa den högsta tillåtna nivån. Intressekonflikter En förvaltare är vidare skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att undvika att intressekonflikter inom och utom fonden uppstår. Skyldigheten innefattar att identifiera, hantera och redovisa de intressekonflikter som trotts detta uppkommer.

5 Ersättningssystem Det ersättningssystem som tillämpas av förvaltaren måste främja en sund och effektiv förvaltning. 9. Förvaringsinstitut Varje alternativ investeringsfond måste anlita ett förvaringsinstitut som förvarar fondens tillgångar, eller om tillgångarna inte kan förvaras i en depå kontrollera att investeringsfonden äger tillgångarna. Förvaringsinstitutet ska även tillse att bland annat försäljning och inlösen sker enligt lag och fondbestämmelser. 10. Informationskrav Lagen om alternativa investeringsfonder innehåller också regler om den information som fonden måste tillhandahålla investerare och finansinspektionen. För varje fond som förvaltas ska förvaltaren upprätta en årsberättelse samt en informationsbroschyr. Om fonden marknadsförs till ickeprofessionella investerare ska förvaltaren även upprätta ett faktablad som sammanfattar den viktigaste informationen om fonden för en potentiell investerare. Härutöver finns krav på förvaltaren att i olika situationer underrätta Finansinspektionen. 11. Tillämpningsområde fördjupning Lagen har ett vitt tillämpningsområde och med hänsyn till de kostnader och den tid en ansökan tar i anspråk att omfattas av regelverket utreds här mer i detalj vilka förvaltare som träffas av lagstiftningen. Definitionerna nedan är hämtade från ESMAs riktlinjer. 1 En AIF är ett företag för kollektiva investeringar som: Tar emot externt kapital, från ett antal investerare för att investera kapitalet i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. Kollektiva investeringar Om ett företag uppvisar samtliga följande kännetecken ska det anses vara ett företag för kollektiva investeringar, enligt artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Företaget ska kännetecknas av att (a) det inte har ett allmänt kommersiellt eller industriellt ändamål, (b) det slår samman kapital som tagits emot från dess investerare för att göra investeringar i syfte att generera en gemensam avkastning för dessa investerare, och (c) dess andelsägare eller aktieägare saknar som kollektiv grupp löpande bestämmanderätt eller kontroll. Det faktum att en eller flera men inte alla andelsägare och aktieägare har löpande bestämmanderätt eller kontroll ska inte ses som ett bevis på att det inte rör sig om ett företag för kollektiva investeringar. Tar emot externt kapital 1. Den kommersiella verksamhet som innebär att ett företag, en person eller en enhet (vanligen förvaltaren av alternativa investeringsfonder) direkt eller indirekt ansvarar för överföringen eller mottagandet av kapital från en eller fler investerare till 1 European Securities and Markets Authority, 013_ _sv_tra.pdf

6 företaget för att investera detta kapital enligt en fastställd investeringspolicy bör vara liktydig med verksamheten att ta emot kapital som nämns i artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 2. För ändamålet med föregående punkt ska det inte ha betydelse om (a) verksamheten endast be drivs en gång, vid flera tillfällen eller fortlöpande, (b) kapitalöverföringen eller kapitalutfästelsen har formen av tecknade andelar in natura eller i kontanter. 3. Utan att tillämpningen av punkt 4 påverkas ligger följande situation sannolikt inte inom räckvidden för mottagande av kapital: när kapital investeras i ett företag av en medlem av en redan existerande grupp om företaget har etablerats uteslutande för att investera gruppens privata förmögenhet. 4. Det faktum att en medlem av en redan existerande grupp investerar vid sidan av investerare som inte är medlemmar av en redan existerande grupp bör inte få till följd att kriteriet mottagande av kapital inte är uppfyllt. När en sådan situation uppstår ska samtliga investerare fullt ut åtnjuta rättigheterna enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Antal investerare Bedömningen ska grunda sig på om fonden enligt lag, bolagsordning, fondbestämmelser eller motsvarande regelverk är förhindrad att ta emot kapital från mer än en investerare. Om inget sådant hinder föreligger så bör fonden anses ta emot kapital från mer än en investerare. Ytterligare ett krav är att det ska röra sig om externt kapital. 1. Ett företag som inte förhindras att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar, fondbestämmelser eller bolagsordningar eller någon annan regel eller förordning med bindande rättslig verkan bör betraktas som ett företag som tar emot kapital från ett antal investerare enligt 4.1a i i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Detta bör gälla även om företaget i praktiken bara har en investerare. 2. Ett företag som förhindras att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar, fondbestämmelser eller bolagsordningar eller någon annan regel eller förordning med bindande rättslig verkan bör betraktas som ett företag som tar emot kapital från ett antal investerare enligt 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder förutsatt att den ensamme Investeraren (a) investerar kapital som denne har tagit emot från fler än en juridisk eller fysisk person för att investera detta kapital för dessa personers räkning, och (b) har en ordning eller en struktur där det totalt sett ingår fler än en investerare för AIF-förvaltarens ändamål. 3. Exempel på en ordning eller struktur enligt punkt 2 är en master-feederstruktur där en feederfond investerar i ett masterföretag, fond-i-fond-strukturer där fondandelsfonden är den enda investeraren i det underliggande företaget samt en ordning där den enda investeraren är en förvaltare som agerar som mellanhand för fler än en investerare och som slår samman deras intressen av administrativa skäl.

7 Fastställd investeringspolicy En grundläggande plan som är beslutad och dokumenterad och som binder förvaltarens handlingsförmåga i förhållande till det förvaltade kapitalet, utgör sannolikt en fastställd investeringspolicy. Det kan dock finnas fler situationer än denna, men det är huvudregeln. 1. Ett företag som har en policy om hur det gemensamma kapitalet i företaget ska förvaltas för att generera en gemensam avkastning för de investerare som bidragit med kapitalet bör anses ha en fastställd investeringspolicy enligt artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De faktorer som, enskilt eller sammanslaget, ofta tyder på att det finns en sådan policy är följande: (a) Investeringspolicyn är beslutad och fastslagen senast vid den tidpunkt då investerarnas utfästelser till företaget blir bindande för dem. (b) Investeringspolicyn anges i ett dokument som blir en del av eller en referens i företagets bolagsordning eller fondbestämmelser. (c) Företaget eller den juridiska person som förvaltar företaget har en rättsligt förpliktande skyldighet (hur den än uppstått) gentemot investerarna att följa investeringspolicyn, inklusive alla förändringar av denna policy. (d) Investeringspolicyn innehåller riktlinjer för investeringar, där det hänvisas till kriterier som innefattar en av eller samtliga följande punkter: (i) Att investera i särskilda slag av tillgångar eller enligt restriktioner för tillgångsallokering. (ii) Att följa specifika strategier. (iii) Att investera i särskilda geografiska regioner. (iv) Att rätta sig efter restriktioner för hävstångseffekter. (v) Att följa ett krav på minsta innehavsperioder. (vi) Att rätta sig efter andra restriktioner som syftar till riskspridning. 2. Med hänsyn till punkt 1 d ska riktlinjer för investeringar likställas med alla riktlinjer som utfärdas för förvaltningen av ett företag som beslutar om andra investeringskriterier än dem som anges i affärsstrategin för ett företag med allmänna kommersiella eller industriella ändamål. 3. Att låta den juridiska person som förvaltar ett företag ha den fulla rätten att fatta investeringsbeslut ska inte användas som ett sätt att kringgå bestämmelserna i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förmån Syftet med investeringen måste vara att ge avkastning till dem som investerar. Om en verksamhet tar in kapital i annat syfte än att i första hand gynna de som har investerat kapitalet så räknas verksamheten inte som en alternativ investeringsfond. Företag som har som huvudsyfte att bedriva annan typ av verksamhet (exv. köpa eller sälja varor eller icke-finansiella tjänster) och

8 därigenom ge aktieägarna avkastning är inte heller att betrakta som en alternativa investeringsfonder. 12. Sanktioner Om företagets verksamhet i allt att döma ser ut att falla utanför lagens tillämpningsområde men Finansinspektionen ändå i ett senare skede skulle bedöma att verksamheten är tillståndspliktig kan Finansinspektionen förordna företaget att inkomma med uppgifter, och i förlängningen förorda företaget att vid vite upphöra med verksamheten alternativt att söka tillstånd. 13. Vanliga frågor Blir ansökan offentlig? Som huvudregel gäller att de uppgifter om företaget som kan vara skadliga om de röjs beläggs med sekretess. Stora delar av ansökan beläggs därför normalt med sekretess men hur mycket material som blir offentligt går inte att på förhand svara på. Finansinspektionens sekretessprövning i det enskilda fallet avgör. I 30:4 lag om offentlighet och sekretess regleras vilka uppgifter som blir föremål för sekretess. Är verksamhetsändringar tillåtna efter att tillstånd beviljats? Normala ändringar i verksamheten får göras utan någon särskild åtgärd men för väsentliga ändringar (ändringar av sådana förhållanden som utgör en förutsättning för tillstånd) kräver Finansinspektionens tillåtelse. Behövs ett tillstånd per alternativ investeringsfond? Varje förvaltare måste vara registrerad eller inneha ett tillstånd medan internförvaltade fonder antingen kan verka under ett eget tillstånd eller verka under förvaltarens tillstånd. Marknadsföra fonden i andra länder? Många gånger kan en förvaltare vilja marknadsföra sin fond eller sina fonder till investerare även utanför det land där fonden är etablerad. Om det är tillåtet eller ej beror på var förvaltaren är registrerad. Förvaltare som är etablerade inom EES (samtliga EUländer samt Island, Lichtenstein och Norge) kan utnyttja ett s.k. marknadsföringspass inom EES. Förvaltare som är etablerade utanför EES, exempelvis Schweiz, får endast lov att marknadsföra företagets fonder till investerare i det land eller de länder där förvaltaren har tillstånd enligt respektive lands lagstiftning att marknadsföra fonden. Regler för utländska AIF-förvaltare? EES-baserade AIF-förvaltare som har tillstånd enligt AIFM-direktivet i sitt hemland får marknadsföra sina fonder i Sverige och kan då nyttja s.k. marknadsförings- och förvaltningspass utan särskilt tillstånd från Finansinspektionen. Däremot krävs särskilt tillstånd för att förvalta specialfonder, att marknadsföra fonder till icke-professionella investerare samt att marknadsföra en icke EES-baserad fond till investerare i Sverige. Icke EES-baserade fonder kan få tillstånd att marknadsföra sina fonder i Sverige om förutsättningarna i 5 kap LAIF är uppfyllda. Vem är förvaltare? Den juridiska person som förvaltar en alternativ investeringsfond, är att betrakta som förvaltare. Om det råder oklarhet är; vem som har det juridiska ansvaret gentemot mot investerarna och vem som är ansvarig för delegering, avgörande faktorer. Innebär det faktum att fonden är tillgänglig för handel på en handelsplats att fonden

9 marknadsförs till icke-professionella investerare? Ja. En förvaltare kan normalt inte anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att förhindra marknadsföring till icke-professionella investerare om den alternativa investeringsfonden är upptagen till handel på en reglerad marknad eller handlas på annan handelsplats. I förarbetena till lagen om alternativa investeringsfonder anges att det faktum att andelarna eller aktierna i en alternativ investeringsfond saluförs på en handelsplats är att anse som ett erbjudande enligt definitionen i AIFMD. 14. Ordlista Alternativ investeringsfonds hemland Med en alternativ investeringsfonds hemland avses: 1. det land inom EES i vilket fonden, i enlighet med det landets lagstiftning, först fick sitt tillstånd eller blev registrerad, 2. om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, det land inom EES där fonden har sitt stadgeenliga säte eller sitt huvudkontor, eller 3. i andra fall än de som anges i 1 och 2, det land inom EES till vilket fonden har starkast anknytning. Marknadsföra Direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES. Förvaltare Med AIF-förvaltare avses juridiska personer, vars normala verksamhet består i förvaltning av en eller flera alternativa investeringsfonder. En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. En extern AIF-förvaltare är en från den alternativa investeringsfonden fristående juridisk person, som förvaltar fonden. Med EES-baserad AIF-förvaltare avses en AIFförvaltare som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES. Andra AIF-förvaltare utgör icke EES-baserade AIF-förvaltare. Professionella investerare 1. enheter med tillstånd att verka på finansmarknaderna, 2. stora företag som på bolagsnivå uppfyller minst två av följande tre krav a) balansomslutning enligt balansräkningen som motsvarar minst euro, b) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst euro, och c) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst euro, 3. stater, delstater, statliga och delstatliga myndigheter, offentliga organ för förvaltning av statsskulden, centralbanker och Europeiska centralbanken samt Europeiska investeringsbanken, Världsbanken, Internationella valutafonden och andra liknande mellanstatliga eller överstatliga organisationer, och 4. andra institutionella investerare än dem som omfattas av 1-3 vars huvudverksamhet är att investera i finansiella instrument, inklusive företag som ägnar sig åt värdepapperisering av tillgångar eller andra finansiella transaktioner.

10 Utöver detta klassas investerare som utan att uppfylla något av kraven ovan hos AIFförvaltaren skriftligen begär att bli behandlad som en professionell kund, antingen generellt eller i fråga om en särskild investeringstjänst eller transaktion eller en viss typ av transaktion eller produkt, och kunden uppfyller minst två av följande tre krav: a. Kunden har på den aktuella marknaden genomfört i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen. att den är medveten om följderna av att förlora detta skydd. Specialfond Den svenska regleringen av fondverksamheten omfattar två fondtyper, värdepappersfonder och specialfonder. En specialfond är en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt lagen om alternativa investeringsfonder och uppfyller de särskilda villkoren som ställs i 12 kap. samma lag. b. Värdet av kundens portfölj av finansiella instrument, definierad som insättningar av kontanta medel och innehav av finansiella instrument, överstiger motsvarande euro. c. Kunden arbetar, eller har arbetat minst ett år, inom finanssektorn i en befattning som kräver kunskap om de aktuella transaktionerna eller tjänsterna. För att få behandla de kunder som skriftligen begärt att behandlas som en professionell investerare som just professionella måste värdepappersinstitutet a. ha gjort en adekvat bedömning av kundens sakkunskap, erfarenhet och kunskap som ger en tillräcklig grund för att anta att kunden med tanke på de planerade transaktionernas och tjänsternas karaktär är i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå de aktuella riskerna, och b. ha gett kunden tydlig skriftlig information om vilken rätt till skydd och ersättning till investerare som kunden kan förlora och i ett särskilt dokument skriftligen ha fått en förklaring från kunden

11 Law & Solution Denna skrift tillhandahålls av Law & Solution och riktar sig till företag och andra som är intresserade av affärsjuridik och alternativa investeringsfonder. Informationen är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet. Law & Solution har lång erfarenhet av affärsjuridik och tillståndsfrågor. Om ert företag är i behov av rådgivning kring alternativa investeringsfonder vänligen kontakta oss. CATHARINA BERGQUIST FREDRIK GÖTHENSTEN

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsrörelselag (2010:2043); utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2043 Utkom från trycket den 18 januari 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap.

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6

A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O. Sida 1 av 6 A L L M Ä N N A V I L L K O R F Ö R I N V E S T E R I N G S S P A R K O N T O Sida 1 av 6 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden,

Läs mer

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING

AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING Genom AIFM-direktivet ålades EU:s medlemsstater att införa gemensamma regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:150

Regeringens proposition 2002/03:150 Regeringens proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 september Göran Persson Gunnar Lund (Finansdepartementet)

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654

Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 Intressekonflikter & Incitament Romanesco Capital Management 556761-9654 INTERNA REGLER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER Dessa interna regler har fastställts av styrelsen för Romanesco Capital Management

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm

Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm 2013-03-08 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-754 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (SEK) A 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A, nedan fonden.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013

KRITERIER FÖR KATEGORISERING AV KUNDER Giltigt från 1.1.2013 A. Icke-professionell kund Andra kunder än sådana som är professionella kunder eller godtagbara motparter. B. Professionell kund 1. Företag/sammanslutningar Företag som med stöd av koncession bedriver

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Policy för intressekonflikter

Policy för intressekonflikter 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2014 Sid. 2 (6) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn (Esma) och banksektorn (EBA) 1 Innehåll Riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn

Läs mer

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Informationskrav i noterade företag, m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Informationskrav i noterade företag, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 januari 2007 Mats Odell Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN:

TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: TILLÄGGSUPPGIFTER OM KUNDKATEGORISERING OCH DESS INVERKAN: 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN AV KUNDER Enligt lagen om investeringstjänster ska tillhandahållare av investeringstjänster, t.ex. en bankeller

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide High Risk Dynamic Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:797 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet

Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM. Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet 2005-01-24 Beslut Emotion Fonder AB FI Dnr 04-7454-320 Att. Mikael Skönborg Strandvägen 5B 114 51 STOCKHOLM Återkallelse av tillstånd att bedriva fondverksamhet Beslut (att meddelas 2005-01-26) 1. Finansinspektionen

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto För att öppna ett Investeringssparkonto (ISK) behöver du godkänna villkoren för ett ISK. Villkoren ger dig information om hantering av produkten och tjänsten samt förklarar hur dina

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift...

kundanalys version 2014:1 Namnunderskrift... Ställföreträdare / Firmateckningsrätt (registreringsbevis/fullmakt ska bifogas) Namnunderskrift... Kund Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn) Person- / Samordnings- / Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013.

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB den 28 november 2013. Sida 1 av 9 1 INNEHÅLL 1 Innehåll... 2 2 Definitioner... 3 3 Inledning... 4 4 Policyns målgrupp...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-11-22 Ds 2012:39 Regler om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL JURIDISK PERSON Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Organisationsnummer Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson Postnummer Ort Land (om annat land

Läs mer

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING

MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING FEBRUARI 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER MINI FUTURES EN FARTFYLLD INVESTERING BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION INNEHÅLL Vem bör investera? Mini Futures är lämpade för svenska sofistikerade icke-professionella

Läs mer

Instruktion för riskhantering

Instruktion för riskhantering Instruktion för riskhantering Fastställd av Styrelsen Datum 5 mars 2013 Senast fastställd 5 mars 2013 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Crescit Distribution Tillgänglig

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 mars 2015 305/2015 Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Peter Norman Katarina

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2002) 625 C5-0586/2002 2002/0269(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 18 juni 2003 PE 327.257/1-10 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Förslag till yttrande (PE 327.257) Arlene McCarthy Förslaget

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING

ATT TA BORT FONDER I FONDFÖRSÄKRING PROMEMORIA FI Dnr 06-2127-306 Datum 2006-06-27 Författare Björn Palmgren Finansinspektionen Box 6750 113 85 Stockholm Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se ATT TA BORT

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2012 Under år 2012 gjorde nämnden 31 uttalanden. De allra flesta handlade även detta år om offentliga uppköpserbjudanden eller budplikt. En femtedel av ärendena handlades

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403); SFS 2012:336 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om naturgaslagen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.4.2009 K(2009) 3177 KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om att komplettera rekommendationerna 2004/913/EG och 2005/162/EG när det gäller ordningen

Läs mer

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Revisorer och revision. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Revisorer och revision Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 mars 2016. Morgan Johansson Jacob Aspegren (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv

FFFS 2016:2. 2 a kap. Anmälan av vissa förvärv Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB

Ersättningspolicy. avseende Pacific Fonder AB Ersättningspolicy avseende Pacific Fonder AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Relevanta externa regelverk... 2 1.3 Riskanalys... 2 2 Definitioner m.m.... 2 3 Riktlinjer för ersättningar...

Läs mer

Outsourcing av fondförvaltning

Outsourcing av fondförvaltning Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete i näringsrätt, särskilt fondrätt 30 högskolepoäng Outsourcing av fondförvaltning En intresseavvägning mellan kontroll och konkurrenskraft Författare:

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39)

Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) PM 1 (9) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkandet Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) Ert dnr JU2015/3364/L6 Det är en gedigen utredning som innehåller en omfattande

Läs mer

Pohjola Corporate Finance Ab

Pohjola Corporate Finance Ab Pohjola Corporate Finance Ab 1 (2) UPPFÖRANDEREGLER ANGÅENDE KUNDKATEGORISERING, INFORMATIONSSKYLDIGHET OCH UTREDNINGSPLIKT VID TILLHANDAHÅLLANDE AV INVESTERINGSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT OM KATEGORISERINGEN

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 december 2014 1046/2014 Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2014 I enlighet med riksdagens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB 1 (17) 1. Allmänt 1.1 Styrelsen för E. Öhman J:or Fonder AB ( Öhman ) har mot bakgrund av bl. a. 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag

Läs mer

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2

Nya kapitaltäckningsregler. Del 2 Regeringens proposition 2006/07:5 Prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler Del 2 Innehållsförteckning Prop. 2006/07:5 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Lagförslagen i promemorian

Läs mer