AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING"

Transkript

1 AIFM DEN 22 JULI 2014 ÄR SENASTE DAG FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND/REGISTRERING Genom AIFM-direktivet ålades EU:s medlemsstater att införa gemensamma regler för förvaltare av alternativa investeringsfonder. För Sveriges del implementerades AIFM-direktivet genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, såväl som genom ändringar av befintlig lagstiftning, vilka trädde i kraft den 22 juli Förvaltare som vid ikraftträdandet drev verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt den nya lagen och därmed kunde åberopa övergångsbestämmelserna, måste senast den 22 juli 2014 antingen ansöka om tillstånd eller anmäla sig för registrering hos Finansinspektionen. De mest genomgripande konsekvenserna av den nya lagstiftningen gäller för förvaltare som idag inte står under någon tillsyn, exempelvis förvaltare av riskkapitalfonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder, råvarufonder, hedgefonder och annan motsvarande gemensam placeringsverksamhet. Advokatfirman Lindahl har omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor samt rörelse- och tillsynsfrågor för värdepappersinstitut, fondbolag och AIF-förvaltare. Vi bistår er gärna med rådgivning i samband med er tillstånds- eller registreringsansökan. BAKGRUND Europaparlamentet och Rådet antog i juni 2011 ett direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder 1 ("AIFM-direktivet"). Direktivet innebär i många delar en s.k. fullharmonisering av reglerna på området, d.v.s. medlemsstaterna får inte införa vare sig strängare eller mindre långtgående regler än de som följer av direktivet. Den 22 juli 2013 implementerade Sverige de lagar och föreskrifter som behövs för att genomföra AIFM-direktivet. Framför allt trädde lag (2013:561) om förvaltare om alternativa investeringsfonder ( LAIF ) i kraft, vilken gäller för förvaltare av alternativa investeringsfonder. Därtill genomfördes vissa förändringar av befintliga bestämmelser i svensk rätt, främst bestämmelserna om specialfonder i lag (2004:64) om investeringsfonder ("LIF"). LAIF innehåller i huvudsak följande nyheter: nya definitioner och begrepp, exempelvis AIF-fonder och AIF-förvaltare, tillstånds- och kapitalkrav för förvaltning av alternativa investeringsfonder, regler om marknadsföring av alternativa investeringsfonder, regler om hur förvaltare får bedriva sin verksamhet, ETT NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN LINDAHL, JUNI Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, , s. 1, Celex L0061).

2 regler om förvaltares organisation och värdering av tillgångarna i förvaltade fonder, informations- och rapporteringskrav till Finansinspektionen, regler om gränsöverskridande verksamhet. I tillägg till den nationella regleringen ska det noteras att EU-kommissionen den 19 december 2012 antagit en delegerad förordning, vilken innehåller genomförandeåtgärder ("Genomförandeförordningen"). Denna kompletterar AIFMdirektivet med avseende på undantag, operationella krav, förvaringsinstitut, hävstång, öppenhet och tillsyn. I detta nyhetsbrev redogörs för huvuddragen i LAIF och vilka konsekvenser de nya reglerna får för berörda företag. FÖRVALTARE AV ALTERNATIVA INVESTERINGSFONDER Tillämpningsområde LAIF innehåller delvis nya definitioner och begrepp. Viktigast är begreppen alternativa investeringsfonder ("AIF-fonder") och förvaltare av sådana fonder ("AIF-förvaltare"). AIF-fonder Enligt LAIF avses med en AIF-fond ett företag som har bildats för kollektiva investeringar och som, för det första, tar emot kapital från ett antal investerare för att placera det i enlighet med en fastslagen investeringsstrategi till förmån för dessa investerare och, för det andra, inte utgör ett fondföretag som avses i artikel 5 i UCITSdirektivet 2 (s.k. UCITS-fonder eller svenska värdepappersfonder förvaltade med tillstånd enligt LIF). Verksamhetsdrivande bolag kommer således normalt inte att betraktas som AIF-fonder. Den aktuella definitionen av en AIF-fond omfattar alla fonder som inte är värdepappersfonder. Således omfattar LAIF verksamheter som tidigare i stor utsträckning inte reglerades i den svenska fondlagstiftningen. Som exempel på sådana verksamheter kan nämnas riskkapitalfonder, fastighetsfonder, infrastrukturfonder, råvarufonder, hedgefonder och annan motsvarande gemensam placeringsverksamhet. Definitionen innebär vidare att även specialfonderna, som tidigare reglerades i LIF, omfattas av den nya lagen. Lagstiftaren har på detta sätt sökt att renodla lagstiftningen. LAIF innehåller bestämmelser om samtliga AIF-fonder, inklusive specialfonderna, och LIF reglerar enbart fonder som omfattas av UCITS-direktivet. De senare fonderna benämndes tidigare värdepappersfonder men ska fortsättningsvis benämnas investeringsfonder. Från LAIF:s tillämpningsområde undantas dock bl.a. holdingbolag, tjänstepensionsinstitut, sparprogram för anställda och koncerninterna fonder. Med holdingbolag avses bolag med aktieinnehav i ett eller flera andra bolag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dotterföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde på lång sikt, och som är ett bolag vilket antingen: a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag). 2

3 handel på en reglerad marknad, eller b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående företag, vilket framgår av bolagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar. AIF-förvaltare Med en AIF-förvaltare avses i sin tur juridiska personer, vars verksamhet består i förvaltning av en eller flera AIF-fonder. Med förvaltning avses att, i förhållande till fonden, utföra åtminstone portföljförvaltning och riskhantering. AIF-förvaltaren förutsätts visserligen vara en juridisk person men dess legala struktur är utan betydelse. LAIF omfattar alla former av företagskonstruktioner, exempelvis aktie-, handels- och kommanditbolag, förutsatt att deras verksamhet består i förvaltning av en AIF-fond. En AIF-förvaltare kan enligt förslaget vara antingen extern eller intern. En extern AIFförvaltare är en från AIF-fonden fristående juridisk person, som förvaltar fonden. I de fall den rättsliga formen hos AIF-fonden tillåter att förvaltningsfunktionerna utförs av fondens ledningsorgan eller någon annan intern resurs, exempelvis ett aktiebolags styrelse, och ingen extern förvaltare är utsedd, är fonden däremot internt förvaltad. Själva AIF-fonden är då att anse som AIF-förvaltaren. Tillstånds- och registreringskrav Tillståndskrav Enligt LAIF krävs tillstånd från Finansinspektionen ("FI") för förvaltning av AIF-fonder. För att erhålla tillstånd uppställs det bl.a. krav på att AIF-förvaltaren har ett tillräckligt startkapital samt att dess ägare och ledning bedöms som lämpliga och har den insikt som krävs för uppdraget. För förvaltning av specialfonder uppställs därutöver krav på att särskilda fond- och placeringsbestämmelser upprättas av AIF-förvaltaren. En svensk AIF-förvaltare kan, efter ett relativt enkelt underrättelseförfarande, erhålla ett så kallat förvaltningspass och därmed få en rätt att förvalta en AIF-fond som hör hemma i ett annat land inom EES. Detta kan ske antingen genom att den svenska AIFförvaltaren förvaltar den utländska AIF-fonden genom en filial i fondens hemland (filialverksamhet) eller direkt från Sverige (gränsöverskridande verksamhet). På motsvarande sätt kommer utländska EES-baserade AIF-förvaltare med stöd av förvaltningspass från sina respektive hemländer kunna förvalta svenska AIF-fonder. Registreringskrav Från ovan nämnda tillståndskrav, möjligheten att erhålla förvaltningspass samt större delen av bestämmelserna i LAIF i övrigt, undantas AIF-förvaltare som inte förvaltar specialfonder och som inte avser att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella investerare, och som förvaltar portföljer vars sammanlagda tillgångar: (i) (ii) inte överstiger tröskelvärdena 100 miljoner euro, om finansiell hävstång tillämpas, respektive 500 miljoner euro, om finansiell hävstång inte tillämpas och fonden inte är öppen för inlösen under fem år från dagen för första placeringen i fonden. För dessa AIF-förvaltare uppställs endast ett krav på registrering hos FI och därtill vissa bestämmelser om underrättelseskyldighet till FI. AIF-förvaltare har dock en möjlighet att när som helst frivilligt ansöka om tillstånd för att därigenom omfattas av samtliga 3

4 rättigheter och skyldigheter enligt den föreslagna nya lagen, exempelvis rätten att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Beräkning av tröskelvärden Genomförandeförordningen preciserar tillvägagångssättet och metoderna för beräkningen av de förvaltade tillgångarnas sammanlagda värde. Vidare innehåller Genomförandeförordningen bestämmelser om att tillfälliga överträdelser av tröskelvärdena av AIF-förvaltare som omfattas av undantaget, inte innebär att AIFförvaltaren behöver ansöka om tillstånd. Tillåten verksamhet Tillståndet att förvalta en AIF-fond omfattar enligt LAIF portföljförvaltning och riskhantering. I samband med sådan förvaltning får en AIF- förvaltare inte ägna sig åt någon annan verksamhet än att: Erbjuda och utföra administrativa funktioner och tjänster, Utföra verksamhet med anknytning till fondens tillgångar och förvaltning, samt Marknadsföra andelar eller aktier i fonden. Utöver sådan verksamhet kan dock externa AIF-förvaltare ges tillstånd av FI att bedriva viss sidoverksamhet i form av diskretionär förvaltning av investeringsportföljer. En AIFförvaltare med sådant tillstånd kommer dessutom att kunna beviljas ytterligare tillstånd av FI att ta emot andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar för förvaring och administration, ta emot medel med redovisningsskyldighet, ta emot och utföra order avseende finansiella instrument samt lämna investeringsråd. Marknadsföring LAIF innehåller en tämligen omfattande reglering avseende marknadsföring av andelar i AIF-fonder. För att en AIF-förvaltare ska få marknadsföra andelar i en AIF-fond till professionella investerare räcker det enligt LAIF inte med att förvaltaren har tillstånd som AIF-förvaltare. Förvaltaren måste därutöver underrätta FI om en rad detaljer avseende var och en av de AIF-fonder förvaltaren avser att marknadsföra i Sverige. För marknadsföring som riktar sig till icke-professionella investerare i Sverige gäller särskilt strikta regler. Endast marknadsföring av specialfonder samt svenska AIF-fonder vars aktier eller andelar är upptagna till handel på en reglerad marknad får riktas mot ickeprofessionella investerare. I det senare fallet krävs dessutom tillstånd av FI för den planerade marknadsföringen. Tillstånd ska ges om förvaltaren har vidtagit nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna lösa in andelar eller aktier i fonden samt göra utbetalningar till investerarna och om det för fonden finns ett upprättat faktablad. Härutöver underlättar LAIF gränsöverskridande marknadsföring inom EES-området. En svensk AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade AIF-fonder kan, efter ett relativt enkelt underrättelseförfarande, erhålla ett så kallat marknadsföringspass, vilket ger förvaltaren rätt att marknadsföra andelar eller aktier i de EES-baserade AIF-fonderna till professionella investerare också i andra länder inom EES. På motsvarande sätt kan utländska EES-baserad AIF-förvaltare med stöd av marknadsföringspass från sina respektive hemländer här i Sverige marknadsföra EES-baserade AIF-fonder till svenska professionella investerare. För det fall en utländsk EES-baserad AIF-förvaltare istället vill rikta marknadsföringen till svenska icke-professionella investerare gäller inte marknadsföringspasset utan i likhet med vad som presenterats ovan krävs det för sådan marknadsföring tillstånd från FI. 4

5 Verksamhetsregler LAIF innehåller vissa regler och principer för hur en AIF-förvaltare ska bedriva sin verksamhet. Som exempel på sådana verksamhetsregler kan bl.a. nämnas regler avseende: Startkapital och kapitalbas: Vid ansökan om tillstånd ska en extern AIF-förvaltare ha ett startkapital motsvarande minst euro och en intern AIF-förvaltare ett startkapital motsvarande minst euro. Under den fortsatta verksamheten ska sedan AIF-förvaltare, såväl externa som interna, ha en kapitalbas motsvarande minst startkapitalet samt därutöver ytterligare kapital beroende av bl.a. storleken på den förvaltade fondförmögenheten och fondens omkostnader. Riskhantering: AIF-förvaltare ska ha en riskhanteringsfunktion och lämpliga riskhanteringssystem som kan identifiera, mäta, hantera och övervaka de risker som är relevanta för AIF-fonden. Likviditetshantering: AIF-förvaltare ska ha lämpliga system för likviditetshantering och förfaranden för övervakning av likviditetsrisk som gör det möjligt att säkerställa att AIF-fondens likviditetsprofil överensstämmer med dess underliggande skyldigheter. Genomförandeförordningen preciserar närmare hur dessa system och förfaranden ska vara utformade. Finansiell hävstång: AIF-förvaltare som använder sig av finansiell hävstång (d.v.s. en metod genom vilken AIF-förvaltaren ökar exponeringen för en förvaltad AIF-fond genom lån av kontanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på något annat sätt) ska bl.a. fastställa en högsta tillåten nivå för sådan hävstång. FI kommer att kunna överpröva denna nivå om de bedömer att det behövs av systemriskskäl. Intressekonflikter: AIF-förvaltare ska vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa de intressekonflikter som uppkommer. Ersättningssystem: AIF-förvaltare ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv förvaltning. Organisation, värdering och delegering LAIF uppställer särskilda krav beträffande AIF-förvaltares organisation. Rent allmänt innebär detta att AIF-förvaltare ska ha tillräckliga resurser för att verksamheten ska fungera väl samt ha sunda rutiner för förvaltning av verksamheten, redovisning, drift och förvaltning av sina informationssystem samt intern kontroll. Krav uppställs vidare beträffande AIF-förvaltares värdering av förvaltade AIF-fonders tillgångar. AIF-förvaltare måste för varje AIF-fond som förvaltas se till att lämpliga och konsekventa förfaranden fastställs så att en korrekt och oberoende värdering av AIFfondens tillgångar kan genomföras. Värderingsfunktionen kan vara internt eller externt organiserad. Enligt LAIF tillåts AIF-förvaltare att genom uppdragsavtal (outsourcing) delegera åt någon annan att utföra visst arbete eller vissa funktioner. För att sådan delegering ska vara tillåten krävs bl.a. att uppdragsavtalet kan motiveras på objektiva grunder samt att uppdragstagaren är kvalificerad för uppgiften och förfogar över tillräckliga resurser för att utföra den. Vad avser delegering av portföljförvaltning eller riskhantering får detta som regel endast ske till aktörer som har tillstånd för sådan verksamhet. 5

6 Genomförandeförordningen specificerar ytterligare vad uppdragsavtalet måste reglera och i vilken omfattning delegering är möjlig. Förvaringsinstitut Liksom för UCITS-fonder/investeringsfonder måste det för varje AIF-fond finnas ett förvaringsinstitut som förvarar AIF-fondens tillgångar eller, när det är fråga om tillgångar som inte kan förvaras i depå, kontrollerar att AIF-fonden äger tillgångarna. Därutöver ska förvaringsinstitutet se till att bl.a. försäljning och inlösen av andelar sker enligt lag och fondbestämmelser och att värderingen sker korrekt. Förvaringsinstitutet ansvarar för förluster av förvarade finansiella instrument. Har institutet delegerat depåförvaringsuppgifter till en uppdragstagare kan dock institutet i vissa situationer, närmare angivna i LAIF, undgå ansvar för förluster. Informationskrav och rapportering till FI LAIF innehåller bestämmelser beträffande informationskrav, liknande de som gäller för UCITS-fonder/investeringsfonder. Detta innebär i första hand krav på upprättande av årsberättelse och informationsbroschyr. Årsberättelse samt informationsbroschyr måste upprättas för varje AIF-fond som AIFförvaltaren förvaltar och marknadsför inom EES. För fonder som marknadsförs till ickeprofessionella investerare behöver dessutom, som ett komplement till informationsbroschyren, ett faktablad upprättas. LAIF innehåller därutöver bestämmelser om AIF-förvaltares skyldighet att regelbundet informera FI om exempelvis på vilka marknader och med vilka tillgångar AIF-fonderna handlar samt vilka illikvida tillgångar som finns i fonderna. Närmare detaljer om den information som ska rapporteras till FI finns i Genomförandeförordningen. Av Genomförandeförordningen följer vidare att rapporteringen, beroende av de förvaltade tillgångarnas sammanlagda värde, ska ske halvårsvis eller kvartalsvis. Kontroll över onoterade företag och emittenter LAIF innehåller särskilda bestämmelser om förvärv där en AIF-förvaltare får kontroll över ett onoterat företag, varvid kontroll ska betyda att fonden innehar mer än 50 procent av rösterna i företaget. AIF-förvaltaren ska dels underrätta FI och företaget, dels avstå från vissa åtgärder som kan medföra att företaget töms på tillgångar. Samma regler gäller om en AIF-fond förvärvar kontroll över ett företag som hör hemma inom EES och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, dock ska kontroll i detta sammanhang betyda att fonden innehar 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i företaget. Vidare stadgar LAIF att en AIF-fond som förvärvar eller överlåter aktier i ett onoterat företag så att innehavet överskrider eller underskrider tröskelvärdena 10, 20, 30, 50 och 75 procent, ska underrätta FI om detta. Icke EES-baserade AIF-fonder respektive AIF-förvaltare Genom bestämmelserna om förvaltnings- respektive marknadsföringspass underlättas möjligheterna för EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar EES-baserade AIF-fonder att bedriva gränsöverskridande verksamhet inom EU. Reglerna om förvaltningspass respektive marknadsföringspass gäller dock inte i situationer då AIF-fonden eller AIFförvaltaren, eller båda, har hemvist utanför EES. I dessa situationer förutsätter verksamhet i Sverige därför tillstånd från FI. Det ska dock påpekas att detta är en nationell reglering vilken inte innebär att AIF-förvaltaren därefter, med stöd av tillståndet 6

7 i Sverige, kan bedriva verksamhet i övriga länder inom EES, utan tillstånd måste sökas i varje EES-land som verksamhet och/eller marknadsföring ska bedrivas. Under 2015 planerar EU-Kommissionen att anta delegerade akter som närmare ska ange när bestämmelserna om förvaltnings- och marknadsföringspass (Europa-pass) ska börja tillämpas för icke EES-baserade AIF- förvaltare och icke EES-baserade AIF-fonder, varpå denna nationella reglering om tillstånd kommer att upphävas. Tillsyn och sanktioner LAIF innehåller tillsynsbestämmelser och bestämmelser om ingripanden vilka innebär bl.a. att FI ska ingripa om en AIF-förvaltare har åsidosatt sina skyldigheter enligt LAIF, andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller interna instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar förvaltarens verksamhet. Är överträdelsen allvarlig, kan FI återkalla förvaltarens tillstånd eller, om det är tillräckligt, meddela en varning. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser LAIF trädde i kraft den 22 juli Förvaltare som vid ikraftträdandet drev verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt den nya lagen kommer behöva anpassa sin verksamhet så att den uppfyller uppställda krav samt, såvitt avser förvaltare som är etablerade i Sverige, underrätta FI om vilka AIF-fonder som ska marknadsföras i Sverige eller i andra länder inom EES. Senast den 22 juli 2014 måste AIF-förvaltare antingen ansöka om tillstånd eller anmäla sig för registrering hos FI. Advokatfirman Lindahl Lindahl är en av Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer, med omfattande internationell kapacitet. Byrån erbjuder såväl affärsjuridisk bredd som en rad specialistkompetenser. Lindahl har omkring 400 medarbetare, varav drygt två tredjedelar är jurister, vid kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro och Helsingborg. Detta nyhetsbrev tillhandahålls av Lindahl och riktar sig till företag och andra som är intresserade av affärsjuridik. Citera oss gärna, men ange källan. Informationen som publiceras i nyhetsbrevet är endast avsedd som allmän information och ersätter inte rådgivning i det enskilda fallet. 7

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare Presentation 27 maj 2014 Agneta Blomquist Fredrik Lundberg Finansinspektionens roll Regelgivning Besluta i tillstånds- och anmälningsärenden Utöva tillsyn Besvara förfrågningar

Läs mer

Nya regler för AIF-förvaltare

Nya regler för AIF-förvaltare Nya regler för AIF-förvaltare FI-forum 1 och 3 oktober 2013 Agneta Blomquist Lovisa Hedberg Fredrik Lundberg Erik Lindholm 1 Agenda FI:s roll och vår förväntan Definitioner/kriterier för nyckelbegrepp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:561 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Bilaga 3 Utredningens sammanfattning av förslag i betänkandet (Förvaltare av alternativa investeringsfonder, SOU 2012:67)

Bilaga 3 Utredningens sammanfattning av förslag i betänkandet (Förvaltare av alternativa investeringsfonder, SOU 2012:67) Utredningens sammanfattning av förslag i betänkandet (Förvaltare av alternativa investeringsfonder, SOU 2012:67) Europaparlamentet och rådet antog i juni 2011 ett direktiv om förvaltare av alternativa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder; Utkom från trycket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:797 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Peter Norman Katarina

Läs mer

Yttrande över betänkandet om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Yttrande över betänkandet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013-01-02 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 12-10980 Registrator (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Regeringens proposition 2017/18:5

Regeringens proposition 2017/18:5 Regeringens proposition 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 2017 Stefan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om värdepappersfonder; utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:588 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1 Denna förordning

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:115

Regeringens proposition 2014/15:115 Regeringens proposition 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 2015 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen; SFS 2015:399 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 226/2014 Finansministeriets förordning om verksamheten för Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2014 I enlighet med finansministeriets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2011:882 Utkom från trycket den 30 juni 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition om förvaltare av alternativa investeringsfonder (prop.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fondregelverket. Dir. 2014:139. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014

Kommittédirektiv. Översyn av fondregelverket. Dir. 2014:139. Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Kommittédirektiv Översyn av fondregelverket Dir. 2014:139 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur UCITS V-direktivet, ska genomföras

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:150

Regeringens proposition 2002/03:150 Regeringens proposition 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 september Göran Persson Gunnar Lund (Finansdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Finansinspektionens Rapporteringsdagar

Finansinspektionens Rapporteringsdagar Finansinspektionens Rapporteringsdagar 2011-11-10, 2011-12-09 Fondbolag och investeringsfonder 11.00 12.30 Dagens agenda 10.40 10.55 Rapportering, arbetssätt, vanliga fel 10.55 11.10 UCITS 4 - direktivet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder; SFS 2013:563 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU13 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Sammanfattning 1. Inledning

Sammanfattning 1. Inledning Sammanfattning 1 Inledning Utredningen har haft till uppgift att göra en förutsättningslös översyn av lagstiftningen om värdepappersfonder och andra företag för kollektiva investeringar (dir. 1999:108).

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2008:11 1 kap. Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Definitioner 1 FÖRSTA

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling 0994.fm Page 1 Tuesday, uly 1, 2014 1:52 PM Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövningen av ärenden hos Finansinspektionen; Utkom från trycket den

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 11 mars 2014 162/2014 Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad i Helsingfors den 7 mars 2014 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU30 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag i proposition

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 11 april 2017 KLAGANDE Lannebo Fonder AB, 556584-7042 Box 7854 103 99 Stockholm MOTPART Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Nya fondregler. Seminarium den 14 februari 2011. Finansinspektionen

Nya fondregler. Seminarium den 14 februari 2011. Finansinspektionen Nya fondregler Seminarium den 14 februari 2011 Finansinspektionen Innehåll Allmänt Organisatoriska krav, intressekonflikter, uppföranderegler och förvaringsinstitutsavtal Riskhantering och derivatinstrument

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; SFS 2007:570 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ).

42 kap. 43 och 44 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 18 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 22 Andelar i en utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en specialfond vid tillämpningen av bestämmelserna om schablonintäkt i inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringsfonder; SFS 2004:46 Utkom från trycket den 2 mars 2004 utfärdad den 19 februari 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT

KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT KOMPLETTTERING TILL PROSPEKT Informationen nedan avser Estea Logistic Properties 5 AB (publ), org.nr 556949-3058 som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 mars 2016 Per Bolund Malin Alpen (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Dessa riktlinjer antogs vid Stellum Kapitalförvaltning AB:s styrelsemöte den 5:e september 2013 1(4) Stellum Kapitalförvaltning AB ("Bolaget")

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 30 januari 2014. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument; SFS 2007:365 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om institut för elektroniska pengar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem

Ersättningspolicy. Analys rörande risk förenad med Bolagets ersättningssystem Ersättningspolicy Case Kapitalförvaltning AB, ( Bolaget ) har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningspolicy i 9 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige

Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Information till andelsägare gällande ändringar av fondbestämmelser för Coeli AB:s fonder med säte i Sverige Bäste andelsägare! Finansinspektionen har den 30 juni 2016 godkänt ändringar i fondbestämmelser

Läs mer

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012.

Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING. Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. Zmartic Fonder AB RIKTLINJER FÖR RISKHANTERING Fastställd av styrelsen den 10 december 2012. 1 ALLMÄNT Finansinspektionen har i 6 kap. 11 i föreskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) angivit att

Läs mer

Riktlinjer för riskhantering

Riktlinjer för riskhantering Riktlinjer för riskhantering 1. Inledning Case Kapitalförvaltning AB ( Bolaget ) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd till fondverksamhet enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2014 (OR. en) 17065/14 FÖLJENOT från: inkom den: 17 december 2014 till: Komm. dok. nr: Ärende: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT 243 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:3

Regeringens proposition 2016/17:3 Regeringens proposition 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Prop. 2016/17:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Ändrade fondregler. Seminarium den 14 december Finansinspektionen

Ändrade fondregler. Seminarium den 14 december Finansinspektionen Ändrade fondregler Seminarium den 14 december 2010 Finansinspektionen Innehåll Allmänt Organisatoriska krav, intressekonflikter och uppföranderegler Information till fondandelsägarna Riskhantering och

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning

Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning PROMEMORIA Datum 2008-11-26 Författare Oskar Ode Värdering av onoterade innehav i fonder en vägledning Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Kreditinstitut) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Lagrådsremiss. En ny lag om investeringsfonder. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En ny lag om investeringsfonder. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En ny lag om investeringsfonder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 maj 2003 Gunnar Lund Lars Afrell (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer