Kravspecifikation, KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation, KS"

Transkript

1 , KS Tjänstekoncession avseende färjetrafik till och från Gotland. Bilagor: - Kapacitetskrav, Typår (Excelfil) - Hamnbeskrivning TRV 2011/9301 Sida 1 (30)

2 Innehåll DEFINITIONER... 4 KS KRAV PÅ TRAFIKEN... 6 KS 1 EFTERFÖLJANDE AV LAGAR, REGELVERK, FÖRELÄGGANDEN ETC KS 2 TRAFIKLÖSNING... 6 KS 3 LINJER OCH HAMNAR... 7 KS 4 TYP AV TRANSPORTER I TRAFIKEN... 7 KS 5 KRAV PÅ ANTAL TURER SAMT VISSA AVGÅNGS- OCH ANKOMSTTIDER I ÅRETRUNTTRAFIKEN... 8 KS 5.1 Krav på antal turer och vissa avgångs- och ankomsttider Norra linjen... 8 KS 5.2 Krav på antal turer och vissa avgångs- och ankomsttider Södra linjen... 9 KS 6 ÖVERFARTSTID OCH HASTIGHET KS 6.1 Överfartstid och hastighet i Åretrunttrafiken - Norra linjen KS 6.2 Överfartstid och hastighet i Åretrunttrafiken - Södra linjen KS 7 KRAV PÅ KAPACITET KS 7.1 Möjlighet till anpassning vid ändrad efterfrågan KS 7.2 Kapacitetskrav Norra linjen KS Passagerarkapacitet KS Kapacitet på bildäck KS 7.3 Kapacitetskrav Södra linjen KS Passagerarkapacitet KS Kapacitet på bildäck KS 8 UNDANTAG FRÅN TUR- OCH KAPACITETSKRAV I ÅRETRUNTTRAFIKEN KS 8.1 Undantag i samband med helger KS 8.2 Undantag för turer med farligt gods på Södra linjen KS 8.3 Undantag för underhåll KS 8.4 Undantag för lördagsturer på Södra linjen KS 9 PRISSÄTTNING KS 9.1 Takpris i passagerartrafiken KS 9.2 Takpris för godstransporter KS Stuveritjänster KS 9.3 Justering av det första Trafikårets Takpriser KS 9.4 Indexering av Takpris KS 9.5 Överskridande och underskridande av Takbelopp KS 10 KRAV PÅ SAMTLIGA FARTYG KS 10.1 Mått och dimensioner KS 10.2 Anpassning till hamnar KS 10.3 Anpassning till personer med funktionsnedsättning KS 10.4 Svavelutsläpp KS 10.5 Kväveoxidutsläpp KS 10.6 Spill- läns- och slagvatten KS 10.7 Provturer TRV 2011/9301 Sida 2 (30)

3 KS 11 KRAV PÅ FARTYG SOM ANVÄNDS I ÅRETRUNTTRAFIKEN KS 11.1 Servicefart KS 11.2 Isklass KS 11.3 Komfort och kvalitet KS 11.4 Servering ombord KS 11.5 Ensamresande barn KS 11.6 Husdjur KS 11.7 Krav på mått och dimensioner för godstransporter KS 11.8 Farligt gods på Södra linjen KS 11.9 Eluttag för kylanläggningar KS 12 ÖVRIGA KRAV PÅ TJÄNSTEN KS 12.1 Försäkringar KS 12.2 Informations-, boknings- och betalsystem KS 12.3 Förberedelseplan KS 12.4 Samverkan KS 12.5 Åtgärdsplan KS 12.6 Överlämnande till ny Operatör KS 13 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING KS 13.1 Månadsuppföljning KS 13.2 Kvartalsuppföljning KS 13.3 Årlig uppföljning KS 13.4 Incidentrapportering KS 13.5 Förhållande av särskild betydelse KS 13.6 Kundundersökningar TRV 2011/9301 Sida 3 (30)

4 DEFINITIONER Definitioner som anges i nedanstående tabell gäller för denna, Upphandlingsföreskrifter, Upphandlingskontrakt och Utvärdering av restids- och miljöeffekter. I övriga dokument, som mer är av informativ karaktär, kan andra, synonyma begrepp användas. Anbudsgivare Den som kommer in med anbud Besökare Person/Passagerare som ej är folkbokförd på Gotland Fordon Alla typer av Fordon som är tillåtet att framföra på det svenska vägnätet. Fordonsburet gods Alla typer av gods som transporteras lastat på Fordon. Gotlänning Person/Passagerare som är folkbokförd på Gotland. Kontraktsperiod Eftersom operatören ska vidta vissa åtgärder innan trafikstart 1 februari 2017 och viss återrapportering efter att trafiken upphört 31 januari 2027, är inte Kontraktsperioden och Trafikperioden densamma. Kontraktsperioden löper från det att kontraktet undertecknas till dess att föreskriven återrapportering gjorts. Maxpris Högsta enskilda biljettpris under ett Trafikår. Mötande trafik Med Mötande trafik avses trafik med två fartyg med ungefärligen samtidiga avgångar på Norra linjen från både Visby och Nynäshamn. Avgångstiden från en hamn kan dock i praktiken förskjutas i förhållande till avgångstiden från den andra hamnen, för att bättre möta olika kundgruppers behov. Norra linjen Linjen Visby - Nynäshamn Operatör Den Anbudsgivare som Trafikverket tecknar kontrakt med och som bedriver trafiken. Servicefart Södra linjen Den hastighet som fartyget är konstruerat för att kontinuerligt hålla vid normal drift i öppen sjö. I Åretrunttrafiken avses linjen Visby Oskarshamn. Övrig trafik kan anlöpa andra hamnar än Oskarshamn på Södra linjen. En alternativ hamn ska dock inte ligga längre norrut än Västervik. TRV 2011/9301 Sida 4 (30)

5 Takbelopp Högsta intäkt (produkten av Takpris och resandevolym) under ett Trafikår Takpris Med Takpris avses prissättningsbegränsningar som är de högsta genomsnittliga pris respektive maximalt pris som får tas ut under ett Trafikår för en viss kundkategori. Tjänstekoncession Upphandlingen avser tilldelning av kontrakt som utgör en Tjänstekoncession. Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling är därmed inte tillämplig förutom 1 kap 12. Däremot omfattas upphandlingen av de grundläggande principerna i EU-fördraget vad gäller likabehandling, icke diskriminering, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. Att upphandlingen avser en Tjänstekoncession innebär bl.a. att Operatören ges rätt att utveckla tjänsten kommersiellt och bär de risker som är förknippade med verksamheten. Operatören behåller alla intäkter av verksamheten och erhåller en fast kontrakterad ersättning. Trafikperiod Från och med den 1 februari 2017 till och med 31 januari Trafikår Typår Med Trafikår avses ett visst kalenderår som trafiken bedrivs. Trafikåret 2017 startar den 1 februari 2017 och omfattar således 11 månader. I Trafikåret 2026 innefattas även januari 2027 och omfattar således 13 månader. Trafikverket har med utgångspunkt i efterfrågemönster för åren definierat ett Typår som visar efterfrågan på passagerarkapacitet och kapacitet på bildäck. Se vidare avsnitt KS.7. Åretrunttrafik Den trafik som Operatören ska bedriva året runt och är det antal turer Operatören som ett minimum ska genomföra enligt avsnitt KS.5.1 och KS.5.2 i kravspecifikationen. Övrig trafik Den trafik som Operatören bedriver utöver Åretrunttrafiken och som krävs för att uppfylla kraven på kapacitet enligt avsnitt KS.7 TRV 2011/9301 Sida 5 (30)

6 KS KRAV PÅ TRAFIKEN KS 1 EFTERFÖLJANDE AV LAGAR, REGELVERK, FÖRELÄGGANDEN ETC. För upphandlingen gäller i tillämpliga delar, dels Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage), benämnd Cabotageförordningen, dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, benämnd kollektivtrafikförordningen. Fartyg som används i trafiken under Trafikperioden ska vara registrerade i en EU- eller EES-stat och föras under denna stats flagg. Operatören ska i övrigt bedriva all sin verksamhet i enlighet med samtliga krav, regleringar, tillstånd och föreskrifter som uppställs enligt vid var tid tillämpliga internationella konventioner (med därtill ev. hörande protokoll) som Sverige tillträtt och ratificerat, av internationella organisationer och samarbetsorgan utfärdade och i vart fall i Norden allmänt accepterade föreskrifter, direktiv, råd och rekommendationer, såsom t.ex. MARPOL, SOLAS och ISM och IMDG koderna och Östersjöavtalet, tillämplig EU-lagstiftning, svenska lagar och förordningar, svenska myndigheters författningar, direktiv, föreskrifter och rekommendationer, samt av klassningssällskap och försäkringsbolag uppställda krav, föreskrifter och rekommendationer. Fartyg som är avsedda att användas i trafiken ska under Trafikperioden ha samtliga de certifikat som erfordras. Operatören åtar sig att fullfölja ansökningsförfaranden så att samtliga erforderliga trafiktillstånd, certifikat m.m. som krävs för fartyg i trafiken erhålls och beviljas i sådan tid att trafiken kan startas vid Trafikperiodens början. Vad avser klassningscertifikat ska dessa ha utfärdats av ett av EU erkänt klassningssällskap. Anbudsgivaren ska i anbudet lämna uppgift om vilket register fartygen är registrerade/kommer att vara registrerade i. Kontroll kan komma ske mot Transportstyrelsens lista över EU-flaggade fartyg och godkända register. KS 2 TRAFIKLÖSNING Anbudsgivare ska redovisa en trafiklösning med utgångspunkt i ett Typår (se avsnitt KS 7). Anbudsgivarens redovisade trafiklösning kommer att utgöra grunden för det åtagande avseende trafiken som Operatören och Trafikverket överenskommer. Trafiklösningen ska minst innehålla en principiell tidtabell samt hur Anbudsgivaren avser att möta de krav som anges i avsnitt KS 3 - KS 9. (Se även avsnitt KS 7.1) TRV 2011/9301 Sida 6 (30)

7 KS 3 LINJER OCH HAMNAR Färjetrafiken omfattar i sin helhet såväl en nordlig som en sydlig linje från Visby på Gotland till det svenska fastlandet. Anbudsgivare uppmärksammas på att anbud kan läggas kombinatoriskt, det vill säga på båda linjerna tillsammans eller på linjerna var för sig. Dock måste Anbudsgivare som lämnar ett anbud på båda linjerna tillsammans, även lämna anbud på linjerna var för sig. (Se vidare avsnitt UF4.3 i Upphandlingsföreskrifter) Den Norra linjen ska gå mellan Visby och Nynäshamn på fastlandet. På den Södra linjen är näringslivets behov av godstransporter av särskild vikt. Dock finns även ett behov av en passagerarkapacitet på Södra linjen (se avsnitt KS 7.3). Åretrunttrafiken på Södra linjen ska bedrivas mellan Visby och Oskarshamn. Övrig trafik (se definition) på Södra linjen kan anlöpa andra hamnar än Oskarshamn som ett sydligt hamnalternativ. En alternativ hamn ska dock inte ligga längre norrut än Västervik. Avståndet mellan Visby och Nynäshamn är ca 80 nautiska mil samt mellan Visby och Oskarshamn ca 65 nautiska mil. I bilaga till denna kravspecifikation (Bilaga, Hamnbeskrivning) beskrivs Visby, Nynäshamns respektive Oskarshamns hamns utformning, service etc. Uppgifterna i hamnbeskrivningen har lämnats av respektive hamn och Trafikverket tar inte ansvar för angivna uppgifter. KS 4 TYP AV TRANSPORTER I TRAFIKEN Trafiken ska minst omfatta transport av passagerare, Fordon och Fordonsburet gods. Passagerarrespektive godstransporter kan utföras kombinerat med samma fartyg, eller uppdelat på olika fartyg. På turer som avser transport av passagerare ska även passagerares Fordon kunna medföras. Godstransporter ska genomföras på både Södra och Norra linjen. Södra linjen ska även omfatta transporter av farligt gods. Även oledsagade Fordon ska kunna transporteras. TRV 2011/9301 Sida 7 (30)

8 KS 5 KRAV PÅ ANTAL TURER SAMT VISSA AVGÅNGS- OCH ANKOMSTTIDER I ÅRETRUNTTRAFIKEN Det är väsentligt för innevånare och näringsliv på Gotland att en stabil trafik bedrivs året runt. Med beaktande av de möjligheter till undantag som medges i avsnitt KS 8 ska Anbudsgivare som ett minimum uppfylla kraven som anges nedan i avsnitt KS 5.1 och KS 5.2, vilket fortsättningsvis refereras till som Åretrunttrafiken. KS 5.1 Krav på antal turer och vissa avgångs- och ankomsttider Norra linjen Nedanstående krav på Åretrunttrafiken gäller med undantag för vad som anges i avsnitt KS 8.1 Undantag i samband med helger och KS 8.3 Undantag för underhåll. Trafiken på Norra linjen ska bedrivas som Mötande trafik. Om Operatören väljer att bedriva hela eller delar av trafiken i högre hastigheter, och kraven vad gäller nedan angivna avgångs- och ankomsttider kan mötas, kan trafiklösningen utformas som vändande trafik. Med vändande trafik avses här att en dubbeltur (fram och åter) genomförs med samma fartyg på linjen, och, som grundkoncept, med omedelbar återresa. Minst två dubbelturer ska genomföras måndag till fredag samt söndag året runt, och minst en dubbeltur på lördagar året runt enligt nedan. Under den absoluta högsäsongen kan smärre avsteg från nedanstående krav göras, för att kunna utnyttja fartygskapaciteten optimalt. - En morgontur från Visby på vardagar i första hand anpassad för passagerares behov. Morgonturen ska avgå från Visby mellan klockan 06:15 och 07:15 - En morgon-/förmiddagstur till Visby på vardagar i första hand anpassad för passagerares behov ska avgå så att ankomst till Visby sker senast klockan 15:00. - En eftermiddags-/kvällstur från Visby på vardagar för passagerare och gods. Om eftermiddags-/kvällsturen genomförs med fartyg avsett för både passagerare och gods ska turen i första hand anpassas till näringslivets behov av godstransporter. Turen ska avgå från Visby mellan klockan 16:30 och 19:00. - En kvällstur på Norra linjen ska ankomma till Visby senast klockan 24:00. - Tidtabellen för Norra linjen ska vara utformad så att resenärer från Gotland ska på vardagar året runt medges en vistelse om minst 8 timmar på fastlandet. - Lördags- och söndagsturerna ska vara anpassade för passagerares behov. - Eventuellt separata godsturer ska genomföras som eftermiddags-/kvällstur från Visby, anpassade till näringslivets behov av godstransporter. Turen ska avgå från Visby tidigast klockan 16:30. Fig KS 5.1 nedan avser åskådliggöra ovanstående tidskrav. TRV 2011/9301 Sida 8 (30)

9 Morgon/förmiddag Eftermiddag/kväll Avgång Ankomst Avgång Ankomst Från Visby Från Nynäshamn < < Röda fält Gröna fält => Trafikverkets krav på tider/tidsintervall => Fastställs av Operatören utifrån marknadens krav Fig KS 5.1 Trafikverkets krav på vissa avgångs- resp. ankomsttider KS 5.2 Krav på antal turer och vissa avgångs- och ankomsttider Södra linjen Nedanstående krav på Åretrunttrafiken gäller med undantag för vad som anges nedan i avsnitt KS 8.1 Undantag i samband med helger,ks 8.2 Undantag för turer med farligt gods och KS 8.3 Undantag för underhåll. Åretrunttrafiken på Södra linjen ska bedrivas mellan Visby och Oskarshamnoch behöver inte bedrivas som Mötande trafik. Minst en daglig tur ska genomföras måndag till söndag året runt i vardera riktningen enligt nedan, med undantag för vad som anges i avsnitt KS En eftermiddagstur på Södra linjen på vardagar för passagerare och gods. Om turen genomförs med fartyg avsett för både passagerare och gods ska turen i första hand anpassas till näringslivets behov av godstransporter. Turer måndag-torsdag ska avgå från Visby tidigast klockan 16:30 och ankomma till fastlandet senast klockan 21:00. - Fredagsturen ska avgå från Visby tidigast klockan En tur på fredagar ska ankomma till Visby mellan klockan 21:00-24:00. - Lördags- och söndagsturerna ska i första hand vara anpassade för passagerares behov. - Eventuellt separata godsturer ska genomföras som eftermiddags-/kvällsturer från Visby, anpassade till näringslivets behov av godstransporter. Turen ska avgå från Visby tidigast klockan 16:30 och ankomma till fastlandet senast 21:00. - En tur i vardera riktningen med farligt gods, klass 2 9 (enligt IMDG-koden), ska genomföras en vardag varje vecka året runt. - Var femte vecka ska vid behov en transport av farligt gods klass 1 Explosiva varor (enligt IMDG-koden) genomföras. Fig KS 5.2 nedan avser åskådliggöra ovanstående tidskrav. TRV 2011/9301 Sida 9 (30)

10 Transport av farligt gods ska ske i enlighet med vad som anges i Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic). (Se vidare avsnitt KS 11.8 Farligt gods.) Turer med farligt gods behöver inte genomföras som extra turer, utan kan ske inom ramen för Åretrunttrafiken, med de begränsningar i passagerarantal som följer av gällande regelverk. Eftermiddag/kväll Avgång Ankomst Från Visby måndagtorsdag < Från Visby fredag > Från Oskarshamn mån-tors Från Oskarshamn fredag Röda fält Gröna fält => Trafikverkets krav på tider/tidsintervall => Fastställs av Operatören utifrån marknadens krav Fig KS 5.2 Trafikverkets krav på vissa avgångs- resp. ankomsttider TRV 2011/9301 Sida 10 (30)

11 KS 6 ÖVERFARTSTID OCH HASTIGHET Turer i Åretrunttrafiken ska genomföras med en maximal överfartstid och en minimihastighet som anges nedan i avsnitt KS 6.1 KS 6.2. Med överfartstid avses här tiden från det att sista förtöjning släppts i avgångshamnen till dess att fartyget ligger still vid kaj i ankomsthamnen. Trafikverket ställer inga krav på överfartstid eller hastighet när det gäller separata godstransporter inom Åretrunttrafiken. Trafikverket ställer heller inga krav på överfartstid eller hastighet när det gäller turer med farligt gods klass 1, Explosiva varor (enligt IMD-koden). Det ställs inga krav på överfartstid eller hastighet i Övrig trafik, dock gäller att i redovisad trafiklösning angiven överfarts ska hållas. KS 6.1 Överfartstid och hastighet i Åretrunttrafiken - Norra linjen Första turen från Visby och sista tur till Visby på vardagar i Åretrunttrafiken ska genomföras med en maximalt tillåten överfartstid om 225 minuter. Resterande turer på Norra linjen i Åretrunttrafiken ska genomföras med en maximalt tillåten överfartstid om 242 minuter. Nedanstående tabell redovisar sambandet mellan maximalt tillåten överfartstid och hastighet på linjen. Nynäshamn (Överfartstid minuter) Hastighet (knop) TRV 2011/9301 Sida 11 (30)

12 KS 6.2 Överfartstid och hastighet i Åretrunttrafiken - Södra linjen Turer i Åretrunttrafiken på Södra linjen ska genomföras med en maximalt tillåten överfartstid om 245 minuter. Nedanstående tabell redovisar sambandet mellan maximalt tillåten överfartstid och hastighet på linjen. Oskarshamn (Överfartstid minuter) Hastighet (knop) TRV 2011/9301 Sida 12 (30)

13 KS 7 KRAV PÅ KAPACITET Trafikverket har med utgångspunkt i de senaste årens efterfrågemönster definierat ett Typår som visar efterfrågan på passagerarkapacitet och kapacitet på bildäck på respektive linje (avsnitt KS 7.2 och KS 7.3). För detaljerad specifikation av Typåret, se bilaga, Kapacitetskrav Typår, till denna kravspecifikation. Anbudsgivare görs uppmärksam på att Typåret bygger på en sammanvägning av de senaste årens faktiska resandeoperatören kan driva trafik på lördagar på Södra linjen, oaktat att Trafikverket inte ställer krav på lördagsturer. Anbudsgivare görs uppmärksam på att de toppar som ligger utanför den absoluta högsäsongen under juni augusti representerar stora reshelger eller särskilda årligen återkommande evenemang. Flera av dessa helger och evenemang kan infalla vid olika tider år från år, men efterfrågan är i princip densamma och kraven på kapacitet ska därför kunna mötas. Trafikverket har med utgångspunkt i efterfrågan under Typåret lagt fast krav för minimikapacitet för passagerare respektive på bildäck. Dessa minimikrav, som avser krav i vardera riktningen per dygn, redovisas per linje nedan i avsnitt KS 7.2 respektive KS 7.3. KS 7.1 Möjlighet till anpassning vid ändrad efterfrågan Efter två år (fr.o.m. Trafikåret 2019) kan Operatören, som ett sätt att anpassa trafiklösningen till en eventuellt minskad efterfrågan, välja att justera kapaciteten på dygnsbasis med utgångspunkt i en genomsnittlig efterfrågan för de två senaste åren. Det vill säga att kapaciteten för Trafikåret 2019 får baseras på den genomsnittliga efterfrågan för åren 2017 och 2018, kapaciteten 2020 får baseras på efterfrågan 2018 och 2019, och så vidare. Kravet på minsta antalet turer i Åretrunttrafiken ska alltid uppfyllas, oaktat att behovet av kapaciteten förändras. Operatören har rätt att fritt öka eller minska kapaciteten för turer utöver den som avtalats i trafiklösningen. TRV 2011/9301 Sida 13 (30)

14 KS 7.2 Kapacitetskrav Norra linjen På Norra linjen ska nedan angivna kapacitetskrav kunna uppfyllas som ett minimum i vardera riktningen. Kapacitet som skulle krävas för att möta efterfrågan som ligger över kravet på minimikapacitet behöver inte produceras. KS Passagerarkapacitet Staplarna (grönt) i diagrammet utgör, upp till den röda horisontella linjen, krav på den minsta producerade passagerarkapaciteten på Norra linjen och bygger på efterfrågad kapacitet per dygn under Typåret. Den röda horisontella linjen motsvarar passagerare, och är den minsta totala dygnskapacitet som Operatören ska kunna tillhandahålla. Fig. KS Efterfrågan och kapacitetskrav passagerare Norra linjen TRV 2011/9301 Sida 14 (30)

15 KS Kapacitet på bildäck Staplarna (blå) i diagrammet utgör, upp till den svarta linjen, krav på den minsta producerade längdmeterkapaciteten på Norra linjen och bygger på efterfrågad kapacitet per dygn under Typåret. Den röda horisontella linjen motsvarar längdmeter, och är den minsta totala dygnskapacitet som Operatören ska kunna tillhandahålla. Av dessa längdmeter ska minst längdmeter uppfylla kraven i avsnitt KS 11.7 avseende gods. Anbudsgivaren ska i sin trafiklösning redovisa hur han avser att möta dessa krav. Fig. KS Efterfrågan och kapacitetskrav bildäck Norra linjen TRV 2011/9301 Sida 15 (30)

16 KS 7.3 Kapacitetskrav Södra linjen På Södra linjen ska nedan angivna kapacitetskrav kunna uppfyllas som ett minimum i vardera riktningen. Kapacitet som skulle krävas för att möta efterfrågan som ligger över kravet på minimikapacitet behöver inte produceras. KS Passagerarkapacitet Staplarna (grönt) i diagrammet utgör, upp till den röda horisontella linjen, krav på den minsta producerade passagerarkapaciteten på Norra linjen och bygger på efterfrågad kapacitet per dygn under Typåret. Den röda horisontella linjen motsvarar passagerare, och är den minsta totala dygnskapacitet som Operatören ska kunna tillhandahålla. Fig. KS Efterfrågan och kapacitetskrav passagerare Fig. KS Efterfrågan och kapacitetskrav passagerare Södra linjen TRV 2011/9301 Sida 16 (30)

17 KS Kapacitet på bildäck Staplarna (blå) i diagrammet utgör, upp till den svarta linjen, krav på den minsta producerade längdmeterkapaciteten på Norra linjen och bygger på efterfrågad kapacitet per dygn under Typåret. Den röda horisontella linjen motsvarar längdmeter, och är den minsta totala dygnskapacitet som Operatören ska kunna tillhandahålla. Av dessa längdmeter ska minst längdmeter uppfylla kraven i avsnitt KS 11.7 avseende gods. Anbudsgivaren ska i sin trafiklösning redovisa hur han avser att möta dessa krav. Fig. KS Efterfrågan och minimikapacitet på bildäck Södra linjen TRV 2011/9301 Sida 17 (30)

18 KS 8 KS 8.1 UNDANTAG FRÅN TUR- OCH KAPACITETSKRAV I ÅRETRUNTTRAFIKEN Undantag i samband med helger Trafikverket ställer inga krav på att Åretrunttrafiken ska bedrivas på sätt som anges i avsnitt KS 5 vad gäller vissa stora reshelger. På julafton behöver ingen trafik bedrivas. I övrigt gäller att Operatören kan flytta ett antal turer från dagar med liten efterfrågan i samband med stora reshelger, till annan valfri dag med större efterfrågan. - På Norra linjen kan Operatören flytta maximalt åtta turer och - på Södra linjen kan Operatören flytta maximalt fyra turer. Eventuell flytt av turer gäller dock endast under förutsättning att den efterfrågan som följer av Typåret ändå kan mötas. KS 8.2 Undantag för turer med farligt gods på Södra linjen Operatören har rätt att göra undantag från krav på passagerarkapacitet i avsnitt KS på Södra linjen för sådana turer där farligt gods transporteras. KS 8.3 Undantag för underhåll Operatören har rätt att göra undantag från krav i avsnitt KS 5 avseende antal turer och kapacitetskrav i avsnitt KS 7 för sådant underhåll som kräver att ordinarie fartyg tas ur trafik. Undantaget omfattar en period om två (2) veckor under tiden 1 november till 31 mars varje år. Under denna period ska dock minst en dubbeltur genomföras på såväl Norra som Södra linjen. Anbudsgivare ska i sin trafiklösning redovisa hur trafiken avses upprätthållas vid underhåll av fartyg. KS 8.4 Undantag för lördagsturer på Södra linjen Operatören har rätt att göra undantag från kravet i avsnitt KS 5.2 om en daglig dubbeltur. Under perioden 1 november 31 mars behöver ingen tur genomföras på lördagar på Södra linjen. TRV 2011/9301 Sida 18 (30)

19 KS 9 PRISSÄTTNING Operatören har rätt att fastställa prisnivåer inom ramen för vad som beskrivs i detta avsnitt. Takpris gäller för kundkategorierna - Gotlänningar - Gotlänningars Fordon - Gods - Farligt gods (klass 1-9) Fri prissättning gäller för kundkategorierna - Besökare - Besökares Fordon Takpris ska gälla i såväl Åretrunttrafiken som i Övrig trafik. Takpris kommer årligen att justeras i enlighet med vad som framgår av KS 9.4. Anbudsgivaren ska i anbudet visa hur han avser att utforma sitt biljettprissystem. Anbudsgivaren ska i sina beräkningar av anbudet utgå från vad som anges nedan i KS KS 9.1 Takpris i passagerartrafiken Anbudsgivaren ska vid beräkningen av sitt anbud utgå från att nedanstående Takpriser och Maxpriser kommer att gälla under det första Trafikåret (2017). De priser för passagerare som styrs av Takpris avser överfart med sittplats, oavsett komfortklass. Intäkter avseende hytter och andra försålda tjänster ombord ingår inte i beräkningen. Angivna priser är inklusive bokningsavgifter (eller motsvarande) och exklusive moms. Takpris (genomsnittspris) Maxpris (högsta pris) Gotlänningar 180 SEK 240 SEK Gotlänningars Fordon - Genomsnitt av samtliga Fordon 270 SEK - Tvåhjuliga Fordon 125 SEK - Fordon under 6 meter med fler än 2 hjul - Fordon 6-9 meter och Fordonskombinationer upp till 9 meter 310 SEK 825 SEK Fordon och fordonskombinationer längre än 9 meter får prissättas enligt längdmetertaxa som godstransporter. Takbeloppet för passagerartrafiken beräknas enligt följande för respektive Trafikår. Takbelopp = 180 SEK x indexfaktor G x antalet Gotlänningar SEK x indexfaktor G x antalet Gotlänningars Fordon TRV 2011/9301 Sida 19 (30)

20 Detta Takbelopp får inte överskridas annat än vad som anges under KS 9.5. För definition av indexfaktor G se KS 9.4. KS 9.2 Takpris för godstransporter Takpris för godstransporter definieras som ett Maxpris per längdmeter Fordon som transporterar gods och som inte får överskridas under ett Trafikår. Anbudsgivaren ska vid beräkningen av sitt anbud utgå från att nedanstående Maxpriser kommer att gälla under det första Trafikåret. Angivna priser är inklusive bokningsavgifter (eller motsvarande) och exklusive moms. Transport av normalt gods Transport av farligt gods 145 SEK per längdmeter Fordon 445 SEK per längdmeter Fordon Ett Takbelopp för respektive godskategori beräknas enligt följande för respektive Trafikår. Normalt gods = 145 SEK x indexfaktor G x antalet längdmeter Fordon. Farligt gods = 445 SEK x indexfaktor G x antalet längdmeter Fordon. Dessa Takbelopp för inte överskridas annat än vad som anges under KS 9.5. För definition av indexfaktor G se KS 9.4. KS Stuveritjänster Operatören äger rätten att till marknadspris debitera de kunder som nyttjar stuveritjänster som Operatören tillhandahåller antingen i egen regi eller genom respektive hamns stuveriverksamhet. Exempel på sådana tjänster är lastning och lossning av lastbilar och trailers. Med marknadspris avses priser som är normala i jämförelse med annan linjetrafik som angör svenska hamnar. KS 9.3 Justering av det första Trafikårets Takpriser Trafikverket kan inför trafikstart komma att besluta att minska det första årets Takpriser. Operatören kommer i sådant fall att kompenseras genom att den årliga ersättningen justeras utifrån följande beräkningsmetod. För respektive kundkategori jämförs de Takpris som angivits i KS.9.1 och 9.2 med de definitiva Takpris som beslutas inför trafikstart. Skillnaden mellan dessa multipliceras med volymen resande för respektive kategori. Resandevolymen för 2012 kommer att användas för justeringen av ersättningen och redovisas nedan per kategori. Antal Norra linjen Antal Södra linjen Gotlänningar Gotlänningars Fordon Gods (längdmeter) Farligt gods (längdmeter) Klass 1-9 TRV 2011/9301 Sida 20 (30)

21 KS 9.4 Indexering av Takpris Takpris och Maxpris justeras för respektive Trafikår. Justeringen sker genom att väga samman förändringar i priset på fartygsbränsle och svenska konsumentpriser på sätt som framgår nedan. Takpris och Maxpris ska gälla för hela Trafikåret. Takpris kommer årligen att justeras uppåt eller nedåt, dels med hänsyn till förändringar i priset för fartygsbränsle och dels med hänsyn till utvecklingen av konsumentprisindex genom att en indexering sker med en indexfaktor G. där Indexfaktor G = 0,25 x BPI + 0,75 x KPI BPI = Genomsnittligt index för bränsleprisutvecklingen i svenska kronor för respektive Trafikår. Detta index utgår från den bränslesort/mix som Anbudsgivaren avser att använda i trafiken och som framgår av den bränsledeklaration som redovisas. KPI = Genomsnittligt konsumentprisindex (1980 = 100) fastställda tal för respektive Trafikår. Genomsnittligt BPI/KPI för respektive Trafikår fastställs som ett medel av 12 månadsvärden oktober-september. Takpris för det första Trafikåret framgår av KS 9.1 och 9.2. Indexfaktor G:s referensvärde fastställs till 1,0 för år 0. Med år 0 avses året före det första Trafikåret, dvs. år För fastställande av Takpris för det andra Trafikåret används indexfaktor G från år 1, för det tredje Trafikåret bestäms Takpris genom att använda indexfaktor G från år 2 osv. Beräkningen av indexfaktor G genomförs årligen av Trafikverket, när nödvändig statistik publicerats. KS 9.5 Överskridande och underskridande av Takbelopp Operatörens intäkter i trafiken får under ett Trafikår överstiga de övre gränserna för intäkterna enligt de angivna Takbeloppen med högst 3 %. Året efter respektive Trafikår ska Takbeloppen minskas med motsvarande belopp. Om Operatörens intäkter i trafiken under ett Trafikår överskrider Takbeloppen med mer än 3 % ska Trafikverkets ersättning minskas med motsvarande belopp. Om Operatörens intäkter i trafiken under ett Trafikår underskrider angivna Takbelopp får Takbeloppen för året efter Trafikåret ökas med motsvarande belopp, dock högst med 3 %. För det sista Trafikåret får inte Takbeloppen överskridas. Om så sker ska Trafikverkets ersättning till Operatören minskas med motsvarande belopp. Underskridande av Takbelopp under det sista Trafikåret föranleder ej någon åtgärd. TRV 2011/9301 Sida 21 (30)

22 KS 10 KRAV PÅ SAMTLIGA FARTYG Nedan redovisas de krav som gäller för samtliga fartyg som avses användas i trafiken. Anbudsgivaren ska i anbudet redovisa en fartygsplan som visar vilka fartyg som avses användas i trafiken. Om Anbudsgivaren inte har tillgång till erforderligt tonnage vid tiden för anbudsinlämningen ska så långt möjligt det avsedda tonnagets egenskaper beskrivas och när detta blir tillgängligt för Anbudsgivaren. KS 10.1 Mått och dimensioner Fartyg som avses användas i trafiken ska ha sådana dimensioner och egenskaper att de uppfyller de krav som uppställs för att de ska kunna föras i de farleder och angöra de hamnar som utnyttjas i trafiken. KS 10.2 Anpassning till hamnar Fartyg som används i trafiken ska vara konstruerade så att ombord- och avstigning för passagerare samt ombord- och avkörning av Fordon och gods kan ske på ett säkert, bekvämt och effektivt sätt. Anbudsgivare överenskommer själv med respektive hamn om villkoren för de eventuella anpassningar av fartyg och ombyggnader av hamnanläggningar som måste göras med anledning av det tonnage som avses användas. KS 10.3 Anpassning till personer med funktionsnedsättning Fartyg som används för transport av passagerare i trafiken ska minst uppfylla de krav som följer av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder (SJÖFS 2004:25). KS 10.4 Svavelutsläpp Anbudsgivaren uppmärksammas på att trafiken kommer att bedrivas inom ett svavelkontrollområde (SECA). Dessa regler framgår av det reviderade MARPOL Annex VI och kommer att implementeras i förordningen (1998:946) om svavelhaltiga bränslen. Även om ett svavelkontrollområde inte införs i Östersjön 2015 gäller ändå att svavelinnehållet i bränsle till huvudmaskineri inte ska överstiga 0,5 viktprocent, alternativt svavelreduktion i motsvarande grad genom tekniska lösningar. Svavelhalten i bränsle för hjälpmaskiner under hamnoperation och hamnuppehåll vid kaj ska högst vara 0,05 viktprocent. KS 10.5 Kväveoxidutsläpp Fartyg som används i trafiken ska uppfylla kraven vad gäller kväveoxidemissioner som ställs i MARPOL, Tier III. KS 10.6 Spill- läns- och slagvatten Fartyg som används i trafiken ska vara utrustade med modern, väl fungerande länsvattenbehandlingsutrustning, som ska kunna klara av att hantera alla i fartygs maskinrums förekommande emulsioner. TRV 2011/9301 Sida 22 (30)

23 KS 10.7 Provturer Operatören ska genomföra provturer, och avrapportera till Trafikverket, innan trafikstart på de sträckor och i de hamnar som trafikeras. Provturer ska genomföras i sådan omfattning att trafiken vid trafikstart kan bedrivas på ett säkert sätt och utan förseningar. TRV 2011/9301 Sida 23 (30)

24 KS 11 KRAV PÅ FARTYG SOM ANVÄNDS I ÅRETRUNTTRAFIKEN Fartyg som används i Åretrunttrafiken ska vara konstruerade för att klara i området normala väder- sjö- och isförhållanden, så att antalet inställda turer minimeras. KS 11.1 Servicefart Minst ett fartyg som används för transport av passagerare i Åretrunttrafiken på Norra linjen ska vara konstruerat för en Servicefart på minst 24 knop. Övriga fartyg som används för transport av passagerare i Åretrunttrafiken på Norra linjen ska vara konstruerat för en Servicefart på minst 22 knop. Fartyg som används för transport av passagerare i Åretrunttrafiken på Södra linjen ska vara konstruerade för en Servicefart på minst 18 knop. KS 11.2 Isklass Fartyg som används för att upprätthålla Åretrunttrafiken vintertid ska aktivt kunna forcera is under normala isförhållanden och under sådana isförhållanden inte vara beroende av isbrytarassistens för att kunna utföra turerna i trafiken enligt angiven tidtabell. Fartyg som används i trafiken under perioderna från och med januari månad till och med april månad varje år under Trafikperioden ska vara beskaffade på sådant sätt att de om isförhållandena så kräver, ska kunna bli kopplade till isbrytare för bogsering i is. Med normala isförhållanden avses avsaknad av grövre fast is, men förekomst av drivis och sammanpackad drivis. KS 11.3 Komfort och kvalitet Fartyg som används för transport av passagerare i Åretrunttrafiken ska vara konstruerade så att passagerarna kan erbjudas en komfort och service under färd som svarar mot resans längd och passagerarnas behov. Erbjuden komfort och service ska vidare minst motsvara standarden i jämförbar färjetrafik i Östersjöregionen. Fartygens inredning ska omfatta sittplatser av god standard till alla passagerare. Det ska finnas särskilt utrymme ombord för passagerare som kan vara i behov av vila i avskildhet vid t.ex. sjukdom. Resenärerna ska även erbjudas möjlighet till hyttplatser under dagtid. KS 11.4 Servering ombord Resenärerna ska minst erbjudas enklare förtäring i form av kalla och varma drycker samt kalla och varma maträtter under varje tur. KS 11.5 Ensamresande barn Operatören ska, med rätt att ta ut särskild avgift av resenären, kunna erbjuda sådan service att även minderåriga barn ensamma kan genomföra en resa med full säkerhet. KS 11.6 Husdjur Särskilda avgränsade utrymmen ska finnas för passagerare med husdjur. Dessa utrymmen ska vara inrättade på sådant sätt att övriga passagerare inte behöver uppehålla sig i eller passera i anslutning till dessa. TRV 2011/9301 Sida 24 (30)

25 KS 11.7 Krav på mått och dimensioner för godstransporter Fartyg som används för godstransporter i Åretrunttrafiken ska kunna ta ombord tunga Fordon och lastbärare med vikt, axeltryck och dimensioner som maximalt tillåts i enlighet gällande trafikförfattningar. Vidare ska fartyg som avses användas för transport av tunga Fordon uppfylla samma krav som gäller svenska vägnätet med avseende på icke begränsad fordonshöjd, dvs. minst 4,5 meters fri höjd. Vidare gäller att trailer utan tillkopplad dragbil ska kunna tas ombord och hanteras på bildäck. KS 11.8 Farligt gods på Södra linjen Minst ett fartyg som används i Åretrunttrafiken på södra linjen ska vara konstruerat så att transport av alla typer farligt gods medges. Transport av farligt gods i trafiken ska ske i enlighet med Östersjöavtalet (Memorandum of Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic) i den del Östersjöavtalet medger avsteg från IMDG- koden (International Maritime Dangerous Goods Code). I de delar Östersjöavtalet inte medger avsteg från IMDG-koden, ska farligt gods transporteras i trafiken i enlighet med IMDG-koden. Fartygen ska vara konstruerade så att de som ett minimum möter kraven enligt Östersjöavtalet och tillämpliga delar av IMDG-koden. KS 11.9 Eluttag för kylanläggningar Ombord på fartyg som används för godstransporter i Åretrunttrafiken ska finnas tillgång till uttag för elström till klimataggregat i Fordon/lastbärare för att täcka behovet. TRV 2011/9301 Sida 25 (30)

26 KS 12 KS 12.1 ÖVRIGA KRAV PÅ TJÄNSTEN Försäkringar Det åligger Operatören att försäkra sin verksamhet och de fartyg som brukas i trafiken. Inför trafikstarten ska Operatören tillsända Trafikverket en förteckning över de försäkringar som Operatören tecknat. På Trafikverkets begäran ska Operatören även vara beredd att sända in samtliga försäkringsvillkor jämte bevis om att försäkringspremier erlagts. KS 12.2 Informations-, boknings- och betalsystem Operatören ska senast sex månader före trafikstart ha system för information, bokning och betalning av biljetter och godstransporter i drift. Anbudsgivaren ska i anbudet visa hur man avser att utforma informations-, samt biljett- och bokningssystem. Operatören ska lämna information om sin trafik i enlighet med vad som anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:2) om anmälningsskyldighet och trafikantinformation. Operatören ska tillhandahålla information om trafikstörningar i nära realtid via olika allmänt tillgängliga medier. KS 12.3 Förberedelseplan Anbudsgivare ska på ett övergripande sätt, inklusive en översiktlig tidplan, redovisa hur tonnageanskaffning, eventuella om- och nybyggnationer av fartyg samt eventuella anpassningar av hamnanläggningar kommer att genomföras. Operatören ska senast 60 dagar efter tilldelningsbeslut inkomma med en detaljerad förberedelseplan, inklusive tidplan, som redovisar aktiviteter fram till trafikstart. Av förberedelseplanen ska framgå tidsatta aktiviteter, delmoment för förberedelse- och uppstartsarbetets genomförande, så som. - Tonnageanskaffning. - Genomförande av eventuella om- och nybyggnationer av fartyg. - Genomförande av eventuella anpassningar av hamnanläggningar. - Genomförande av erforderliga provturer samt angörings- och förtöjningsprov. - Uppföljningsmöten med Trafikverket och region Gotland under förberedelsefasen - Information till allmänheten på Gotland - Samverkansåtgärder gentemot kollektivtrafikaktörer i syfte att uppnå en samordning med anslutande kollektivtrafik. I förberedelseplanen ska Operatören även redovisa en analys av de huvudsakliga risker som Operatören ser inför trafikstart, samt åtgärder för att motverka dessa risker. TRV 2011/9301 Sida 26 (30)

27 KS 12.4 Samverkan Operatören ska efter tilldelningsbeslut tillsammans med Region Gotland utarbeta en plan för hur samverkan mellan Operatören och övriga intressenter ska ske. Operatören ska inbjuda Trafikverket att medverka vid dessa samverkansmöten. KS 12.5 Åtgärdsplan Anbudsgivare ska redovisa vilka åtgärder man avser att vidta vid händelser, t.ex. oplanerade varvsbesök eller dylikt, som medför att kontrakterad trafiklösning inte kan upprätthållas. KS 12.6 Överlämnande till ny Operatör Operatören förbinder sig att, i samband med kontraktets avslutande, lojalt samarbeta med tillträdande Operatör avseende tillgång till hamnar, genomförande av provturer etc., på ett sådant sätt att övergången till ny Operatör kan ske på ett smidigt sätt. TRV 2011/9301 Sida 27 (30)

28 KS 13 UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING Operatören ska genomföra nedanstående uppföljningar och rapportera till Trafikverket. Rapportering ska ske elektroniskt i format och på sätt som Operatören och Trafikverket överenskommer. Operatören ska utöver nedanstående rapporteringskrav även kunna tillmötesgå rimliga krav på förändringar och tillägg avseende innehållet i rapporteringen. Operatören ska sammanträffa med Trafikverket på informations- och uppföljningsmöten som minimum två gånger per år under Kontraktsperioden. Mötena ska ske i Sverige. Trafikverket kallar till mötena och ansvarar för att dokumentation sker genom mötesanteckningar. Operatören ska beredas möjlighet att justera mötesanteckningarna. Om Trafikverket eller Operatören anser att det föreligger behov av ytterligare informations- och uppföljningsmöten äger part rätt att ta initiativ till och kalla till ytterligare extra informations- och uppföljningsmöten. KS 13.1 Månadsuppföljning Operatören ska månadsvis lämna redovisning av trafikstatistik. Redovisningen ska lämnas senast vid ut utgången av efterföljande månad. Varje tur ska framgå av statistiken och för varje tur datum och klockslag för planerad avgång och ankomst, fartyg, linje (avgångshamn, ankomsthamn) samt antal passagerare, antal Fordon och mängden gods. Antalet passagerare ska vara uppdelat i kategorierna kön, fullbetalande vuxna, barn (varav ensamresande barn), ungdomar, studerande, pensionärer och Gotlänning/Besökare. Antalet Fordon ska vara uppdelat i kategorierna personbilar, husbil, husvagn, släpvagn till bil, motorcykel och buss, varvid antalet personfordon ska vara uppdelat i kategorierna Gotlänningars och Besökares personfordon. För gods ska antalet Fordon redovisas som förarbundna, ej förarbundna och anges i antal lastenheter, lastmeter och lastton, varvid farligt gods ska särredovisas. Operatören ska månadsvis senast två veckor efter utgången av varje månad lämna redovisning som stöd för justerad ersättning i enlighet med 4.2 i kontraktet. KS 13.2 Kvartalsuppföljning Operatören ska kvartalsvis lämna redovisning avseende regularitet och punktlighet i trafiken. Redovisningen ska lämnas senast vid ut utgången av efterföljande månad. En sammanställningsrapport ska redovisas som innehåller antal planerade turer enligt tidtabell, antalet utförda turer. Vidare ska redovisas antalet turer som försenats 5-15 minuter, minuter, minuter, minuter, minuter, samt förseningar över 240 minuter. Varje enskild tur som försenats mer än fjorton minuter ska redovisas med planerad ankomsttid, verklig ankomsttid samt eventuell förseningsorsak. (Se även 4.5 i kontraktet avseende undantag för extrem väderlek mm ) Operatören ska registrera tidpunkterna för verklig avgång och ankomst för alla turer. Systemet ska utgöra grund för rapporteringen av regularitet och punktlighet. Data ska lagras på ett tillförlitligt vis. TRV 2011/9301 Sida 28 (30)

29 KS 13.3 Årlig uppföljning a) Operatören ska överlämna reviderade årsredovisningar så snart dessa färdigställts. b) Operatören ska årsvis senast en månad efter Trafikårets slut lämna redovisning som anger huruvida Takbeloppen för gods och Gotlänningar över- eller underskridits. Av redovisningen ska framgå antal och genomsnittpris för Gotländska passagerare respektive Gotländska Fordon. För gods och farligt gods ska genomsnittspris och volym (i längdmeter) framgå av redovisningen. c) För de kategorier som ej omfattas av Takpris ska motsvarande intäktsredovisning ske som i punkten b. KS 13.4 Incidentrapportering Operatören ska utan dröjsmål rapportera eventuella olyckor och incidenter i trafiken. Även miljöincidenter samt olyckor och incidenter rörande hanteringen av farligt gods ska rapporteras utan dröjsmål. KS 13.5 Förhållande av särskild betydelse Operatören ska utan dröjsmål informera om förhållanden som kan bedömas vara av betydelse för Trafikverket att känna till såsom; - Fartygsproblem som riskerar att leda avbrott i trafiken. - Förhållanden som kan riskera att hindra Operatören från att fullfölja sitt åtagande. KS 13.6 Kundundersökningar Trafikverket kommer att genomföra kundundersökningar under Kontraktsperioden. Operatören ska utan avgift ge den av Trafikverket anlitade undersökningsföretagets personal möjlighet och tillstånd genomföra arbetet ombord på fartyg och i hamnterminalerna. Operatören ska på Trafikverkets begäran ge det av Trafikverket anlitade undersökningsföretaget den resandestatistik som de är i behov av för urval och analys, samt i övrigt vara behjälplig vid genomförandet av undersökningen. Operatören ska lämna begärda uppgifter till Trafikverket eller Trafikverkets ombud utan rätt till egen ekonomisk ersättning för exempelvis Operatörens egen personals arbete i samband med kundundersökningar. Kundundersökningarna kommer att innehålla frågor inom följande områden - - tidhållning, bekvämlighet, renlighet och service från personal. - tydlighet i information och upplevd säkerhet/trygghet. - enkelhet i biljettbokning, ombordstigning och att resa med bagage - utbud och kvalitet av mat samt utbud i butik ombord. - helhetsintryck av resan Resultatet av kundundersökningar kommer att följas upp vid uppföljningsmöten. TRV 2011/9301 Sida 29 (30)

30 - Om resultatet på frågan vilket helhetsbetyg resenären ger resan innebär att mindre än 70 procent är nöjda ska Operatören presentera en åtgärdsplan som syftar till att fler resenärer blir nöjda. - Om resultatet på fråga om enskild kvalitetsaspekt är mindre än 60 procent nöjda ska Operatören presentera en åtgärdsplan som syftar till att fler resenärer blir nöjda med denna kvalitetsaspekt. TRV 2011/9301 Sida 30 (30)

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN

Kundundersökning juli 2012. Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Kundundersökning juli 2012 Operatör: DESTINATION GOTLAND Trafikslag: Färja Sträcka: VISBY-NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

Regelverk för färdtjänst

Regelverk för färdtjänst Regelverk för färdtjänst Antagen av KF 2013-04-24. KF 39, Ks 51 Regelverk för färdtjänst i Robertsfors kommun Färdtjänst Kommunal färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst 1997:736 är numera kollektivtrafik

Läs mer

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN

PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN PRISLISTA TRELLEBORGS HAMN Gäller från och med 2016-01-01 och tillsvidare. Samtliga priser är angivna i SEK och är exklusive svensk mervärdesskatt. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Fartygshamnavgifter... 2 B. Varuhamnavgifter...

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten

Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet inom sjöfarten 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2001-01-10 0403-0102005 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av uppdrag rörande tillgänglighet

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser;

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser; C:\Users\evhi01\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\8AAMCEQB\konsekvensutredning 41.docx Konsekvensutredning 1 (11) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Liv Lennius Johansson

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter.

Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Gotländska ståndpunkter. En ö. Ett hav. Möjligheter. Havet är vår landsväg! Gotlands läge gör kommunikationerna med omvärlden till en nyckelfråga och förbindelserna med fastlandet är avgörande för Gotlands

Läs mer

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning

Uppdragskontrakt, UK. Uppdragskontrakt. Benämning. Handling 01. Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG. Avseende Benämning Handling 01, UK Kontraktsvillkor (FU 2000) KONSULTUPPDRAG Avseende Mellan beställaren och konsulten är följande kontrakt upprättat. Beställare Banverket, Avdelning person adress Org.nr: 202100-4003 Tfn:?

Läs mer

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet

PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ. Överenskommelse om tredje järnvägspaketet EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/07/49 Bryssel den 22 juni 2007 08/07 (Presse 49) (OR. en) PARLAMENTET OCH RÅDET FÖRLIKNINGSKOMMITTÉ Överenskommelse om tredje järnvägspaketet Rådet och Europaparlamentet nådde

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Kundundersökning mars 2011 Operatör: Veolia Transport AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Linköping - Västervik Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för riksfärdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 1 Reviderad 2014-06-09 Riktlinjer för riksfärdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som

Läs mer

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009.

TSFS 2009:49. Tillämpningsområde. Ömsesidighetsklausul. beslutade den 2 juni 2009. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säker fartygstransport av bestrålat kärnbränsle, plutonium och högaktivt radioaktivt avfall i förpackad form (INF-koden); beslutade den 2 juni 2009.

Läs mer

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER

RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Datum 2003-12-01 Dnr 2003/KLK147 rev 031217 Antagen av Kf 2004-03-18, 22 (5) 1 RESEPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUNS ANSTÄLLDA OCH POLITIKER Denna policy gäller alla resor som sker i tjänsten eller i uppdrag som

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser från analysen av Kvarkentrafiken

Sammanfattning och slutsatser från analysen av Kvarkentrafiken Kvarkenrådet Umeå 16-17 november 2000 Utredningen har gjorts med stöd av Europeiska Regionala utvecklingsfonden Sammanfattning och slutsatser från analysen av Kvarkentrafiken Färjesjöfarten över Kvarken

Läs mer

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM

RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM Dnr KSUH/64-055 RAMAVTAL OMHÄNDERTAGANDE AV REVAQ SLAM 1 PARTER Beställare Ekerö kommun Tekniska kontoret, Box 205, 178 23 EKERÖ Tappströmsvägen 2 Tel 08-560 391 00 www.ekero.se Org nr 212000-0050 Entreprenör

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens; beslutade den [DATUM ÅR]. TSFS 2016:[XX] Utkom från trycket den [DATUM ÅR] VÄGTRAFIK

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande leverans av personbilsdäck, fälgar och däckstjänster Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Åströms Sanda AB (556455-2528), Sanda, Böestavs 112, Företag organisationsnummer adress nr 620 20 KLINTEHAMN,

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Sveriges Skeppsmäklareförening

Sveriges Skeppsmäklareförening Sveriges Skeppsmäklareförening Höstmöte 16 november 2010 Information om ändringar vid fartygsrapportering m.m. - Bakgrund och EU-bestämmelser - Föreskriftsändringar - EU-krav - Särskilda frågeställningar

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015

Visingsötrafiken Trafikantrådet. Den 6 oktober 2015 Visingsötrafiken Trafikantrådet Den 6 oktober 2015 Agenda 1. Föregående mötets anteckningar (från 150623) 2. Pågående projekt avstämning/info från trafikhuvudmannen a) Biljettsystem och kontanthantering

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-12 Meddelad i Linköping Mål nr 7126-15 1 SÖKANDE Norrköpings Högtrycksspolning AB, 556778-3716 Fjärilsgatan 48 603 61 Norrköping Ombud: advokat Henrik Willquist och jur.kand. Linnea Lindström

Läs mer

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats

Ansökan om begränsning av marknaden för marktjänster vid Bromma Stockholm flygplats Beslut 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum 2011-11-07 Elektronisk kopia till Patrik Pierd, Swedavia AB Swedavia AB Olle Sundin 168 67 Bromma Part: Swedavia AB 556797-0818 168 67 Bromma Ansökan om begränsning

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 17 1 (8) REGLER OCH RIKTLINJER GÄLLANDE FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Fastställda av kommunfullmäktige 2002-09-30, 67 Reviderade av kommunfullmäktige 2006-06-12 59 Inledning Varje

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Några körkortsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 augusti 2012 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Stanna och parkera 1

Stanna och parkera 1 Stanna och parkera 1 Vad är stannande? Med att stanna menas att stå stilla med ett fordon, utom när man stannar 1. för att undvika fara, 2. för att trafikförhållandena kräver det, eller 3. för att parkera

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för färdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer för färdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. BAKGRUND...3 2. GRUNDER FÖRFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...4 2.1 Kriterier för färdtjänst...4 2.2 Resor

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun

OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland Direktupphandling SÄKO 2015 Dnr:14/00379 OBJEKTBESKRIVNING Primärområde Härnösands kommun Avser: Färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommunresor/ kommuntransporter

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

2. Bilaga 1. Kravspecifikation

2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2. Bilaga 1. Kravspecifikation 2.1. Tjänsteutbud 2.1.1. Heltäckande resebyråservice Nedan anges de krav som ställs på resebyråtjänsten som upphandlas. Upphandlingen avser heltäckande resebyråservice för

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ]

Utkast till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] EUROPEISKA KOMMISSIONEN D012385/02 UTKAST ver. 3.00, 10 december 2010 Utkast till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /.. av den [ ] om krav för typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa vad

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN.

VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Hamntaxan fastställd av kommunfullmäktige den 14 februari 2005, 6 för VISBY, KAPPELSHAMN, FÅRÖSUND, SLITE, BOTVALDEVIK, KATTHAMMARSVIK, HERRVIK, RONEHAMN, VÄNDBURG, BURGSVIK och KLINTEHAMN. Att gälla från

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentkategori Sida Styrande dokument Tillämpningsföreskrifter 1 (5) Förvaltning Upprättat av Upprättat datum Länstrafiken Länstrafiken, Elisabeth Bystedt 2013-03-01 Verksamhet Reviderat

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Omsorgsförvaltningen ON2014/0164-736 Tanums kommun Färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Antagen av omsorgsnämnden 2014-06-26, 62. Innehåll 1 SYFTE OCH BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik

Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik 1 (5) AB Storstockholms Lokaltrafik 120 80 STOCKHOLM Granskning av AB Storstockholms lokaltrafik och Citypendeln AB:s avtal om pendeltågtrafik Nämnden för offentlig upphandling (NOU) utövar tillsyn över

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Ann-Louice Jonsson DOM 2015-05-13 Meddelad i Falun Mål nr 960-15 1 SÖKANDE P Krantz Consulting AB, 556631-1444 Ombud: Mikael Rendahl Upphandlingsjuristen i Sverige AB Box 1241 131 28 Nacka Strand MOTPART

Läs mer

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Regler och riktlinjer för skolskjutsverksamheten Reviderad 2013-03 Versionsnummer 1 Innehåll 1.0 Skolskjuts i Finspångs kommun 2 1.1 Elever i grundskola och grundsärskola 2 1.2 Elever i gymnasieskolan

Läs mer

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik

Policy för en trygg och säker kollektivtrafik 09-01-23 1(15) Syfte Omfattning Ansvar Uppföljning Att göra kollektivtrafiken tryggare och säkrare för både resenärer och personal Västtrafik AB VD Respektive enhet inom Västtrafik Referens Bilagor Policy

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge

Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge Promemoria Fi2001/3998 Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att riksdagen skall godkänna en överenskommelse mellan

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 -En sammanställning ur Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning Denna presentation är också uppdaterad med 2014 års banavgiftshöjningar. Förändring infraavgifter från

Läs mer

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R

SVENSK SCENKONST. Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R SVENSK SCENKONST Branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater S T A D G A R Antagna den 1 januari 1947 Reviderade den 3 november 1969, den 18 maj 1984, den 16 april 1985, den 2 april

Läs mer

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad

Kundundersökning mars 2011. Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Kundundersökning mars 2011 Operatör: Merresor Trafikslag: Tåg Sträcka: Nässjö - Halmstad Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Sammanfattning

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods

Förordning (2006:311) om transport av farligt gods Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [3201] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:263) om transport av farligt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 1 (8) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 774.1 REGLEMENTE FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-03-27, 105 FÄRDTJÄNST 1. Innebörd av färdtjänst Färdtjänst ska betraktas

Läs mer

Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo

Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo Inbjudan till anvisning av campingarrende i Falsterbo Vellinge.se 1. INLEDNING 1.1 BAKGRUND Campingen i Falsterbo är beläget på natursköna Falsterbonäset, eller kort och gott Näset som Vellingeborna säger.

Läs mer

Nätavgiftsbestämmelser

Nätavgiftsbestämmelser E.ON Gas Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelser Nätavgiftsbestämmelserna gäller från 2015-10-01 och tills vidare för näringsidkare. De avser överföring av naturgas till våra kunders anläggningar

Läs mer

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00

1.1.2 Annat fartyg per meter av längd överallt 9.90 dock lägst vid såväl ankomst som avgång 250.00 HAMNTAXA FÖR HÄRNÖSAND Gäller från och med den 1 januari 2008. 1. FARTYG 1.1 Varje gång fartyg ankommer till eller avgår från hamnen 1.1.1 Fartyg med en längd överallt av 20 m eller däröver per brutto

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2006:1208 Utkom från trycket den 1 december 2006 utfärdad den 23 november 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sprängämneshundar (EDD) - luftfartsskydd; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap 4 luftfartsförordningen

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning

KF 161 27 AUG 2012. Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor KSN-2012-0634. Resans längd Egenavgift Egenavgift ensamåkning samåkning KF 161 27 AUG 2012 Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun KSN-2012-0634 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa egenavgift

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 4 a kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 4 a kap. Lufttrafik Allm. anm. Luftfartsbestämmelser, se Särskilda trafikförfattningar m.m. [3701] o.f. 1 [2332 A] Detta kapitel behandlar utrikestrafik

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg I enlighet med statsrådets beslut ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 3 1, 3 och 5 mom., 6

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m.

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik m.m. Konsekvensutredning 1 (15) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om yrkestrafik

Läs mer

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov

Målbild Tåg 2035. - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland. PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland PM 4 Fordonsbehov Målbild Tåg 2035 Underlagsrapport PM 4: Fordonsbehov Arbetet med Målbild Tåg 2035 utveckling av tågtrafiken i Västra Götaland

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer