KYSELYLOMAKE: FSD2947 OPISKELIJABAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2947 FINNISH STUDENT BAROMETER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD2947 OPISKELIJABAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2947 FINNISH STUDENT BAROMETER 2012"

Transkript

1 KYSELYLOMAKE: FSD2947 OPISKELIJABAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2947 FINNISH STUDENT BAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 Ärade studerande, Studentforskningsstiftelsen Otus genomför under hösten 2012 en nationell enkätundersökning som är riktad till högskolestuderanden och berör studenternas vardag, studier samt samhälleliga värderingar och attityder. Du har blivit utvald att delta i undersökningen ur din läroanstalts studeranderegister, från vilken vi fått dina kontaktuppgifter. För att undersökningen skall lyckas är det ytterst viktigt att du fyller i enkäten. De insamlade data används för att understöda vetenskaplig forskning och beslutsfattande som berör studenterna. Alla dina kontaktuppgifter raderas efter att undersökningen slutförts. Varken dina kontakt- eller dina svarsuppgifter överlämnas vidare. Undersökningsenkäten kommer att skickas till den e- postadress som vi fått ur din läroanstalts studeranderegister inom ett par dagar. Ifyllandet av enkäten tar cirka minuter. Att delta i undersökningen vållar dig inga kostnader. Presentkort lottas ut bland deltagarna. Tack redan i förväg för din insats. Vi svarar gärna på frågor om under- sökningen. Kontaktuppgifter Studentforskingsstiftelsen Otus Lappbrinken HELSINGFORS Fax Jussi Junni Verksamhetsledare t Juhani Saari Ansvarig forskare t Undersökning Studentbarometer är en årlig undersökning om studerandes liv, studier och värden. Personuppgifter har fåtts från läroanstalters studeranderegister enligt personuppgiftslag (523/1999) 4. kap 14. Du kan kolla din läroanstalts studieregisters kontaktuppgifter på studentbarometers internetsida Genomförare Studentforskningsstiftelsen Otus är en självständig och icke- vinstdrivande stiftelse. Du hittar m er information om stiftelsen på vår internetsida

3 STUDERANDEBAROMETER Vilken examen avlägger du för tillfället? Du kan kryssa för flera alternativ om du avlägger flera examina samtidigt. Kryssa i så fall för också det sista alternativet. [ ] Lägre högskoleexamen på universitetsnivå, jag fortsätter med högre högskoleexamen [ ] Lägre högskoleexamen på universitetsnivå, jag fortsätter inte med högre högskoleexamen [ ] Högre högskoleexamen på universitetsnivå [ ] Yrkeshögskoleexamen [ ] Högre yrkeshögskoleexamen [ ] Påbyggnadsexamen på universitetsnivå [ ] Mer än en exam samtidigt 2. Vilket år tror du dig slutföra din nuvarande (huvudsakliga) examen? (t.ex våren 2013) Jag kan inte svara, eftersom [ ] Jag tror inte att jag ska utexamineras 3. Upplever du att du studerar rätt bransch? [ ] Ja, i stor mån [ ] Ja, i någon mån [ ] I någon mån nej [ ] Inte alls 4. Hur väl tycker du att den uppfattning du hade om studiernas innehåll under ansökningsperioden har motsvarat verkligheten? [ ] Mycket väl [ ] Ganska väl [ ] Inte väl eller dåligt [ ] Ganska dåligt [ ] Inte alls 5. Har du planer på att byta eller har du redan bytt bransch? [ ] Jag har inte bytt och planerar inte att byta [ ] Jag överväger att byta, men är inte säker [ ] Jag har seriösa planer på att byta [ ] Ja, en gång [ ] Ja, flera gånger [ ] Jag har bytt och planerar att byta 6. Utvärdera följande frågor: 1=Inte alls nöjd 9=Mycket nöjd 0=Kan inte säga Hur nöjd är du med hur dina studier avancerat i förhållande till dina förväntningar? Hur nöjd är du med din inlärning? Om dina studier har avancerat långsammare än du förväntat dig, vilka anser du vara de centralaste orsakerna till detta? Välj 1 3 mest lämpliga alternativ: [ ] Mina studier har avancerat efter förväntningarna [ ] Arbetsmängden har varit stor [ ] Kursernas obligatoriska ordning eller dålig schemaläggning [ ] En alltför arbetsam eller svår kurs eller tentamen [ ] Brist på handledning [ ] Bristande studieförmåga [ ] Otillräckliga inlärningsfärdigheter [ ] Arbetslivet [ ] Sjukdom [ ] Familjelivet [ ] Inkomstproblem [ ] En tidskrävande hobby [ ] Personliga skäl [ ] Aktiv verksamhet i studentorganisation [ ] Lärdomsprovet [ ] Jag upplever att branschen inte passar mig [ ] Utbytesstudier 8. I vilken mån upplever du att framskridandet av dina studier har haft nytta av de följande? 1=Inte alls 2=Inte mycket 3=I någon mån 4=Mycket 0=Kan inte säga ISP (Individuell studieplan) Tutorverksamhet Handledning från personalen i det egna läroämnet Stöd från studiekamrater Stöd från andra vänner eller släktingar Planerar du utbytesstudier eller en praktikperiod utomlands? [ ] Nej [ ] Kanske [ ] Ja [ ] Jag har redan genomfört någotdera [ ] Jag har redan genomfört någotdera och skulle gärna upprepa det 10. Enligt din egen uppskattning, hur många timmar använder du till att studera under en typisk vecka? [ ] Under 10 h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] 60 h eller mer

4 STUDIEFRANGÅNG OCH STUDIEFÖRMÅGÅ 11. Utvärdera följande studierelaterade påståenden: 1=Tar starkt avstånd 2=Tar avstånd 3=Varken eller 4=Håller med 5=Håller starkt med 0=Kan inte säga Jag letar grundligt efter motiveringar och bevis för att kunna dra personliga slutsatser om de studerade ämnena Jag försöker bilda helheter av de saker som jag lärt mig på olika kurser De studerade ämnena känns så komplicerade att jag har svårt att begripa dem Jag måste repetera saker om och om igen för att lära mig dem Utvärdera följande studierelaterade påståenden: 1=Håller absolut inte med 2=Tar starkt avstånd 3=Tar avstånd 4=Varken eller 5=Håller med 6=Håller starkt med 7=Håller absolut med Jag tanker ibland på att avbryta mina studier Jag är starkt intresserad i mina studier Jag upplever studierna som nyttiga för min framtid a) Utvärdera följande påståenden som berör studieförmåga: 1=Håller absolut inte med 2=Tar starkt avstånd 3=Tar avstånd 4=Varken eller 5=Håller med 6=Håller starkt med 7=Håller absolut med Jag klarar gott av individuella studieprestationer Jag utnyttjar effektivt den tid som jag reserverar för studierna Jag har goda kunskaper om informationssökning inom mitt område Mina färdigheter inom social växelverkan är goda och motsvarar studiernas krav b) Utvärdera följande påståenden: Jag har svårigheter att producera skriftliga arbeten inom det egna området [ ] Aldrig [ ] Mycket sällan [ ] Sällan [ ] Då och då [ ] Ganska ofta [ ] Ofta [ ] Alltid eller nästan alltid [ ] Kan inte saga Jag upplever det svårt att läsa det egna områdets litteratur [ ] Aldrig [ ] Mycket sällan [ ] Sällan [ ] Då och då [ ] Ganska ofta [ ] Ofta [ ] Alltid eller nästan alltid [ ] Kan inte saga 14. Utvärdera följande påståenden: 1=Håller absolut inte med 2=Tar starkt avstånd 3=Tar avstånd 4=Varken eller 5=Håller med 6=Håller starkt med 7=Håller absolut med Att förena studierna med det övriga livet vållar migständigt svårigheter Jag grubblar ofta över studierelaterade angelägenheter Utvärdera följande studierelaterade påståenden: 1=Håller absolut inte med 2=Tar starkt avstånd 3=Tar avstånd 4=Varken eller 5=Håller med 6=Håller starkt med 7=Håller absolut med Jag upplever att jag vid behov får hjälp i studierelaterade frågor Studiearrangemangen är ändamålsenliga och flexibla (kursschema, undervisningens lokalisering, tillgång på kursmaterial) Studieprestationerna bedöms rättvist och jämlikt Personalens undervisningförmåga är god Undervisningspersonalen är mycket sakkunnig Undervisningens innehåll är meningsfullt Jag upplever att jag får tillräckligt med feedback om min inlärning

5 VÄRDERINGAR OCH ATTITYDER 16. Tror du att människorna är fullständigt fria att gestalta sitt liv och påverka det? Hur mycket du själv tror att du kan påverka ditt liv? Ingen möjlighet att påverka Mycket stor möjlighet 17. Det diskuteras ibland om vad som borde eftersträvas i Finland under de kommande tio åren. I det följande presenteras några målsättningar som många anser vara primära. a) Vilket av dessa målsättningar tycker du själv är det viktigaste? [ ] Stabil ekonomi [ ] Utveckling mot ett samhälle som är mer människonära och mindre opersonligt [ ] Utveckling mot ett samhälle där ideologier och idéer är viktigare än pengar [ ] Kampen mot brottslighet b) Och det andra viktigaste? [ ] Stabil ekonomi [ ] Utveckling mot ett samhälle som är mer människonära och mindre opersonligt [ ] Utveckling mot ett samhälle där ideologier och idéer är viktigare än pengar [ ] Kampen mot brottslighet 18. Vad anser du om det följande påståendet Miljöskyddet borde prioriteras, även om detta skulle hejda den ekonomiska tillväxten och leda till förlust av arbetsplatser? Av helt annan åsikt Av helt samma åsikt 19. I det följande presenteras en grupp påståenden. Var skulle du placera din åsikt på en skala där 0 betyder att du är av heltsamma åsikt som påståendet till vänster, och 10 att du är av helt samma åsiktsom påståendet till höger? Inkomsterna borde utjämnas Vi behöver större inkomstskillnader för att uppmuntra individer till att anstränga sig Den offentliga makten borde ta mer ansvar för att alla har tillgång till det som krävs för att kunna leva Människor borde ta mer ansvar för sig själva Förvandlas Finland till ett bättre eller sämre ställe att bo på när människor ur andra länder flyttar hit? Förvandlas till ett sämre ställe att bo på Förvandlas till ett bättre ställe att bo på 20. När allt kommer omkring, anser du att Finlands EU-medlemskap varit mer till skada eller nytta? Till betydlig skada Till betydlig nytta 21. Uppskatta hur ofta röstar du i allmänna riksomfattande val (Riksdagsval, Presidentval, Val till Europaparlamentet, Kommunalval)? [ ] Alltid [ ] Nästan alltid [ ] Ibland [ ] Sällan [ ] Aldrig [ ] Aldrig, eftersom jag har inte kunnat rösta 22. När det gäller politik talar man ofta om "vänster" och "höger". Hur skulle du vilja placera dig själv på den här skalan? Vänstern Högern 23. Tror du att flesta människor skulle exploetera dig om de erbjöds möjligheten, eller tror du att de skulle försöka behandla dig rättvist? Alltid bäst att ta det säkra för det osäkra Man kan lita på flesta människor 24. Vilka är dina allmänna tankar om framtiden efter de färdiga studierna? Jag är mycket osäker om framtiden Jag har en stark tro på framtiden 25. Vad beror social deprivation på enligt dig? Välj det påstående som motsvarar din egen uppfattning bäst. [ ] Deprivation är en oundviklig del av den samhälleliga utvecklingen [ ] Deprivation förekommer eftersom det finns mycket orättvisor i vårt samhälle [ ] Deprivation beror på individens lathet och bristand initiativtagande [ ] Deprivation beror på otur

6 SOCIALT VÄLMÅENDE 26. Hur ofta har du kontakt med din vän eller dina vänner under din fritid? [ ] Dagligen [ ] Flera gånger i veckan [ ] Flera gånger i månaden [ ] En gång i månaden eller mer sällan [ ] Aldrig eller nästan aldrig 27. Utvärdera följande frågor: 1=Inte alls 2=Mycket lite 3=Lite 4=Då och då 5=Ganska mycket 6=Mycket 7=I mycket stor mån I vilken mån upplever du vara en del av studerandegemenskapen inom ditt studieområde? Hur mycket är du i kontakt med din läroanstalts undervisnings- och forskningspersonal utanför själva undervisningen? Och hur mycket håller du kontakt med studerande utanför ditt eget studieområde? Upplever du att du är ensam? [ ] Ja, hela tiden [ ] Ja, ofta [ ] Ibland [ ] Knappt alls [ ] Inte alls 29. Känner du att du kan diskutera öppet om dina ärenden och problem med någon närastående person om du så vill? [ ] Ja [ ] Kanske [ ] Nej 30. Har du upplevt rasism, störning eller trakasserier under dina studier? [ ] Ja, ständigt [ ] Ja, ofta [ ] Ibland [ ] Knappt alls [ ] Inte alls HÄLSA OCH MOTION 33. Hur ofta motionerar du minst en halvtimme åt gången så att du svettas eller blir minst lite anfådd (t.ex. joggning, cykling (över 20 km/h), aerobic, motionssimning, skidlöpning, racket- eller bollsport)? [ ] Aldrig eller mycket sällan [ ] 1 3 gånger i månaden [ ] En gång per vecka [ ] 2 gånger per vecka [ ] 3 gånger per vecka [ ] 4 6 gånger per vecka [ ] Dagligen 34. Vid sidan av den ovannämnda hur ofta deltar du i motion som utvecklar din muskelkondition eller muskelkontroll (t.ex. motionscirkel, gym, gymnastik, bollspel, skrinning, balansövningar, dans osv.)? [ ] Aldrig [ ] En gång per vecka [ ] Två eller flera gånger per vecka 31. Hur ofta deltar du i olika studerandeorganisationers verksamhet vid sidan av dina studier? [ ] Jag hör till en eller flera organisationers styrelse eller deltar annars aktivt i ordning av verksamheten [ ] Jag deltar aktivt i en eller flera organisationers verksamhet [ ] Då och då [ ] Sällan [ ] Aldrig 32. Vilken typ av studentförening anser du dig främst höra till? [ ] Ämnes-, fakultetsförening eller gille [ ] Nation [ ] Samhälls- eller politiskt inriktad [ ] Religiös [ ] Kultur (t.ex. teater, musik, litteratur) [ ] Idrotts- eller sportförening [ ] Natur- eller friluftsförening [ ] Förening för internationella studenter [ ] Spelförening (t.ex. bräd- eller rollspel) [ ] Jag hör inte till någon förening [ ] Någon annan, vilken då? 35. I genomsnitt hur många minuter använder du daligen för att uträtta mindre ansträngande motion (t.ex. vägen till läroanstalten, hobbyer, arbetet, sköta ärenden, trädgårdsskötsel och/eller hemarbete, rasta hunden)? [ ] Under 10 min [ ] min [ ] min [ ] min [ ] min [ ] Mera än 60 min per dag 36. Hur uppfattar du att ditt hälsotillstånd är? [ ] Bra [ ] Ganska bra [ ] Medelmåttigt [ ] Ganska dåligt [ ] Dåligt 37. Lider du av ett fysiskt eller psykiskt besvär som försvårar genomförandet av dina studier? [ ] Ja, försvårar studierna betydligt [ ] Ja, försvårar studierna något [ ] Har lidigt av ett tillfälligt besvär, som inte längre påverkar [ ] Nej

7 38. Hur mycke stress har du just nu? Inte alls Mycket stressade 39. Hur ofta under den senaste veckan: 1=Ingen eller bara en liten del av tiden 2=En del av tiden 3=Största delen av tiden 4=Hela tiden eller nästan hela tiden 0=Kan / vill inte säga Kände du dig deprimerad? Kände du dig riktigt utvilad när du vaknade på morgonen? Tyckte du att allt du gjorde krävde en ansträngning? Uppskattningsvis hur många alkoholportioner dricker du vanligen per vecka? (svaret 0 innebär att du inte alls dricker alkohol) En portion = en flaska mellanöl eller cider / 12 cl vin / 4 cl starksprit) BOENDE OCH INKOMSTER 41. Hur bor du? [ ] Jag bor på hyra i ett studentrum [ ] Jag bor på hyra i en studentlägenhet [ ] Jag bor på hyra i en studentbostad (familjebostad eller tvårummare) [ ] Jag bor i en hyresbostad från den fria hyresmarknaden [ ] Jag bor i en kollektivbostad från den fria marknaden [ ] Jag bor hos mina föräldrar eller släktingar [ ] Jag bor i stadens/kommunens hyresbostad [ ] Jag bor i en själv ägd ägarbostad [ ] Jag bor i en ägarbostad som ägs av min make, mina föräldrar eller mina släktingar [ ] Jag bor i en bostadsrättsbostad [ ] Jag bor i en delägarbostad [ ] Jag har ingen permanent bostad [ ] Övrig 42. Hur räckte dina pengar till under det senaste året (12 mån)? [ ] Jag klarade mig väl [ ] Jag klarade mig, eftersom jag levde sparsamt [ ] Min utkomst var mycket knapp och osäkert 43. Uppskatta dina genomsnittliga inkomster under läsåret enligt följande indelning (euro / månad, i genomsnitt). Studiepennig Bostadstilläg Allmänt bostadsbidrag Studielån Löner Kapitalinkomst Utkomststöd Andra socialförsäkringsförmåner (t.ex. barnbidrag) Övriga inkomster [ ] Jag vill inte svara Euro / månad 46. När allt kommer omkring, hur nöjd är du med din nuvarande boende? [ ] Mycket nöjd [ ] Ganska nöjd [ ] Inte nöjd eller missnöjd [ ] Ganska missnöjd [ ] Mycket missnöjd 44. Uppskatta den minsta månatliga summan du, vid behov, kan tänka dig klara dig på: Euro / månad [ ] Jag vill inte svara 45. Estimera dina nuvarande bostadsutgifter (inkl. el-, vattenoch övriga nödvändiga bostadsutgifter): Euro / månad [ ] Jag vill inte svara 48. Vilket av de följande alternativen beskriver din nuvarande situation bäst? [ ] Jag studerar på heltid, förvärvsarbetar på deltid [ ] Jag studerar på helltid, förvärvsarbetar inte [ ] Jag förvärvsarbetar på heltid, studerar på deltid [ ] Jag förvärvsarbetar på heltid, studerar inte [ ] Jag varken studerar eller förvärvsarbetar 47. Uppskatta i hur många månader du tänker lyfta studiestöd under detta kalenderår? Månader [ ] Jag vill inte svara

8 FÖRVÄRVSARBET 49. Uppskatta hur många timmar du i genomsnitt förvärvsarbetar per vecka under terminerna? [ ] Jag arbetar inte [ ] Mindre än 10 h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] 60 h eller mera 50. Och i genomsnitt hur manga timmar per vecka förvärvsarbetade du förra sommaren? [ ] Jag arbetade inte under sommaren [ ] Mindre än 10 h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] h [ ] 60 h eller mera 51. Inom vilken bransch arbetar/arbetade du huvudsakligt? De som förvärvsarbetar inte går direkt till fråga nummer 56. [ ] Service: hotell [ ] Service: café- och restaurangbranschen [ ] Service: städning och fastighetsskötsel [ ] Service: bevaknings- och säkerhetsbranschen [ ] Service: kundtjänst- och annat kontorsarbete [ ] Service: kassajobb och annat butiksarbete [ ] Service: byggbranschen [ ] Service: skönhetsbranschen [ ] Service: andra uppgifter [ ] Logistik: transport och kommunikation [ ] Logistik: logistiska tjänster [ ] Logistik: lagerarbete [ ] Logistik: kundtjänst och förvaltning [ ] Logistik: posten [ ] Logistik: andra uppgifter [ ] Human. och pedagogiskt arbete: Fritid och Ungdomsarbete [ ] Human. och pedagogiskt arbete: Pedagogiskt arbete [ ] Human. och pedagogiskt arbete: Religiöst arbete [ ] Human. och pedagogiskt arbete: andra uppgifter [ ] Kultur: kommunikation och journalism [ ] Kultur: musik [ ] Kultur: teater och dans [ ] Kultur: bildkonst 52. Upplever du att du kommer att ha nytta av ditt nuvarande förvärvsarbete i form av arbetserfarenhet med tanke på din sysselsättning inom din egen bransch efter utexaminering? [ ] Ja, mycket [ ] Ja, i det att all arbetserfarenhet är nyttig [ ] Knappt alls [ ] Inte alls [ ] Kultur: andra uppgifter [ ] Ekonomi- och förvaltning: offentliga förvaltning [ ] Ekonomi- och förvaltning: rättsligt eller juridiskt arbete [ ] Ekonomi- och förvaltning: företagare, firma eller motsvarande [ ] Ekonomi- och förvaltning: bank- och försäkringsbranschen [ ] Ekonomi- och förvaltning: reklam och marknadsföring [ ] Ekonomi- och förvaltning: ansvarig försäljare [ ] Ekonomi- och förvaltning: andra uppgifter [ ] Social- och hälsovårdsbranschen: hälso- och sjukvård [ ] Social- och hälsovårdsbranschen: socialarbete [ ] Social- och hälsovårdsbranschen: veterinärmedicin [ ] Social- och hälsovårdsbranschen: andra uppgifter [ ] Teknik: informationsteknik [ ] Teknik: byggteknik och arkitektur [ ] Teknik: livsmedelsbranschen [ ] Teknik: process-, kemi- och materialteknik [ ] Teknik: Andra uppgifter [ ] Vetenskap: administration [ ] Vetenskap: vetenskaplig forskning [ ] Vetenskap: andra uppgifter [ ] Organisationsbranch [ ] Övrigt arbet 53. Hur tror du att ditt förvärvsarbete under undervisningsterminerna påverkar/skulle påverka framskridandet av dina studier? [ ] Gagnar betydligt [ ] Gagnar något [ ] Varken gagnar eller hejdar [ ] Hejdar något [ ] Hejdar betydligt 54. Består/bestod Dina arbetsuppgifter mest av rutinarbete eller har de inte en sådan karaktär? Mest rutinarbete Inte mest rutinarbete 55. I vilken mån motsvarar arbetets krav din utbildningsnivå? [ ] Min utbildningsnivå överstiger än arbetets kravnivå [ ] Min utbildningsnivå överstiger delvis arbetets kravnivå [ ] Arbetets kravnivå motsvarar min utbildningsnivå [ ] Arbetets kravnivå överstiger min utbildningsnivå 56. Vilken form av anställning var ditt senaste jobb under studietiden? [ ] Jag har inte jobbat under min studietid [ ] Heltid, tillsvidareanställning [ ] Heltid, tidsbegränsad anställning [ ] Deltid, tillsvidareanställning [ ] Deltid, tidsbegränsad anställning [ ] Sporadisk anställning / Freelancer, växlande arbetsgivare [ ] Behovsanställning, fast arbetsgivare [ ] Eget företag [ ] Annan, vad?

9 57. Vilken av de följande aspekterna tycker du är viktigast för förvärvsarbete? Tänk på förvärvsarbete i allmänhet istället för på din nuvarande arbetsplats och livssituation. [ ] Bra lön så du slipper bekymra dig om pengar [ ] En säkert jobb, utan risk för att bli arbetslös [ ] Att få arbeta med människor som du gillar [ ] Att få göra något viktigt som ger dig en känsla av uträtta någonting 58. Och andra viktigast? [ ] Bra lön så du slipper bekymra dig om pengar [ ] En säkert jobb, utan risk för att bli arbetslös [ ] Att få arbeta med människor som du gillar [ ] Att få göra något viktigt som ger dig en känsla av uträtta någonting 59. Hur föreställer du dig din framtid efter utexaminering med tanke på din arbetskarriär? Uppskatta hur sannolika de följande alternativen är: 1=Mycket osannolikt 5=Mycket sannolikt 0=Kan inte säga Jag hittar en anställning inom den bransch jag studerar Mina arbetsförhållanden är snarast korttidsjobb Jag hittar en meningsfull anställning Jag byter bransch Jag hittar en fast anställning Jag är arbetslös i längre perioder Jag jobbar utomlands BAKGRUNDSINFORMATION 60. När är du född (år)? 61. Kön [ ] Kvinna [ ] Man [ ] Jag vill inte svara 62. Har du flyttat från en annan Landskap för att studera vid din nuvarande högskola? Från vilket? [ ] Jag har inte flyttat [ ] Från utlandet [ ] Nyland [ ] Egentliga Finland [ ] Satakunta [ ] Egentliga Tavastland [ ] Birkaland [ ] Päijänne-Tavastland [ ] Kymmenedalen [ ] Södra Karelen [ ] Södra Savolax [ ] Norra Savolax [ ] Norra Karelen [ ] Mellersta Finland [ ] Södra Österbotten [ ] Österbotten [ ] Mellersta Österbotten [ ] Norra Österbotten [ ] Kajanaland [ ] Lappland [ ] Åland 63. Vilket år blev du behörig till studier på grundnivå (grundläggande År högskolestudier)? 64. Uppskatta mängden studiepoäng du kommer att avlägga denna höst [ ] Inga [ ] Mindre än 10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 45 eller mer 65. Arbetar du för tillfället med ett lärdomsprov i samband med din nuvarande examen (examensarbete i yrkeshögskola, kandidatavhandling, pro gradu -avhandling)? [ ] Ja [ ] Nej 66. Hur länge tar resan från din lägenhet till din läroanstalt i genomsnitt (minuter / direktion)? 67. a) Har du hållit pauser från dina studier som varat i åtminstone en termin och under vilka du inte avlagt studiepoäng? [ ] Ja, en paus upp till et halvår [ ] Ja, en paus upp till et år [ ] Ja, en paus i över ett år [ ] Ja, flera kortare pauser [ ] Nej, jag har studerat så gott som oavbrutet 67. b) Vad var den huvudsakliga orsaken till detta? [ ] Jag har hållit inga pauser [ ] Armée eller civiltjänst [ ] Förvärvsarbete [ ] Annan utkomstrelaterad orsak [ ] Födsel av barn eller annan orsak relaterad till föräldraskap [ ] Mellanår från studierna [ ] Sjukdom eller annan hälsorelaterad orsak [ ] Aktiv i studentförening [ ] Övergångsperioden mellan utbildningar

10 68. Hurdana är dina familjeförhållanden under terminen? [ ] Jag bor ensam i eget hushåll (eller i kollektivbostad) [ ] Jag bor i ett gemensamt hushåll eller i en delad lägenhet [ ] Jag bor tillsammans med make/maka (sambo eller äktenskap / registrerat parförhållande) [ ] Jag bor ensam med barn [ ] Jag bor med maka/make och barn [ ] Jag bor hos mina föräldrar [ ] Jag bor hos mina föräldrar med barn 69. a) Vad är den högsta utbildningsnivån som din pappa har avlagt? [ ] Folk-, mellan- eller grundskola [ ] Student [ ] Yrkesinriktad grundexamen [ ] Institutsexamen [ ] Lägre högskoleexamen vid universitet [ ] Högre högskoleexamen vid universitet [ ] Påbyggnadsexamen vid universitet [ ] Yrkeshögskoleexamen [ ] Högre yrkeshögskoleexamen [ ] Vet inte / gäller inte mig [ ] Ingen formell utbildning 69. b) Vad är den högsta utbildningsnivån som din mamma har avlagt? [ ] Folk-, mellan- eller grundskola [ ] Student [ ] Yrkesinriktad grundexamen [ ] Institutsexamen [ ] Lägre högskoleexamen vid universitet [ ] Högre högskoleexamen vid universitet [ ] Påbyggnadsexamen vid universitet [ ] Yrkeshögskoleexamen [ ] Högre yrkeshögskoleexamen [ ] Vet inte / gäller inte mig [ ] Ingen formell utbildning TACK FÖR DINA SVAR! OM DU VILL KAN DU ÄNNU GE RIS OCH ROS OM UNDERSÖKNINGEN. Till sist ber vi dig utvärdera själva enkäten, samt din villighet att delta i studentforskningsstiftelsens enkätundersökningar i framtiden. Fick du en inbjudan till Studentforskningsstiftelsens enkät per brev eller e-post? [ ] Ja, jag fick båda två [ ] Ja, jag fick brevet [ ] Ja, jag fick e-postinbjudan [ ] Jag fick varken ett brev eller ett e-postmeddelande Vad tyckte du i allmänhet om att besvara enkäten? Kan du ange den huvudsakliga anledningen till att du inte svarade på enkäten som du fått per e-post? [ ] Jag använder inte e-postadressen som jag angivit min läroanstalt/som min läroanstalt angivit er [ ] Jag fick inbjudan, men jag får så mycket e-post att jag beslöt mig att inte bry mig om den [ ] Jag fick inbjudan, men jag brukar inte svara på webbenkäter och beslöt mig att inte bry mig om den [ ] Jag fick inbjudan, men enkäten kändes svår att svara på [ ] Jag kommer inte ihåg Besvarandet var frustrerande Besvarandet var trevligt Vad tyckte du om enkätens längd? [ ] Längden var passande, jag kunde ha besvarat ännu några extra frågor [ ] Längden var passande [ ] Enkäten var något för lång [ ] Enkäten var alldeles för lång Skulle du vara villig att delta i korta (10 20 frågor) tematiska uppföljningsstudier om du exempelvis fick ett presentkort eller en biobiljett som belöning? [ ] Ja, högst tre korta uppföljningsstudier under det kommande året [ ] Ja, högst en uppföljningsstudie [ ] Nej, jag vill inte delta i några uppföljningsstudier Om studierna: Genom att svara ja ger jag Otus rätten att bevara mina kontaktuppgifter* under maximalt ett års tid. Uppföljningsstudierna är till sin natur antingen vetenskapliga undersökningar eller utredningar, men aldrig kommersiella eller marknadsundersökningar. Jag kan ta tillbaka mitt samtycke (via e-post till: eller telefon) vid en senare tidpunkt, i vilket fall mina kontaktuppgifter avlägsnas ur Otus' forskningsregister (läsbar i *Kontaktuppgifterna bevaras konfidentiellt och överlämnas inte åt tredje parter. Här kan du lämna dina kontaktuppgifter för att delta i utlottningen av presentkorten. Dina kontaktuppgifter kopplas inte till dina svar. Om du vill kan du ännu ge fritt formulerad feedback om enkäten, feedback om enkäten. Tack för svaret!

STUDERANDEBAROMETER 2012

STUDERANDEBAROMETER 2012 STUDERANDEBAROMETER 2012 1. Vilken examen avlägger du för tillfället? Du kan kryssa för flera alternativ om du avlägger flera examina samtidigt. Kryssa i så fall för också det sista alternativet. [ ] Lägre

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD8 EUROPEAN SOCIAL SURVEY : FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3135 KANDIPALAUTE 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3135 STUDENT FEEDBACK SURVEY FOR BACHELOR GRADUATES 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2351 Yliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL

KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL KYSELYLOMAKE: FSD2859 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: HENKILÖKUNTA QUESTIONNAIRE: FSD2859 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PERSONNEL Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2975 SUOMENRUOTSALAISTEN KANSALAISKESKUSTELU INTER- NETISSÄ 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2975 ONLINE CITIZEN DISCUSSION OF SWEDISH-SPEAKING FINNS 2013 FRÅGEFORMULÄR: FSD2975 FINLANDSSVENSKARNAS

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2856 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2012-2013: ALALUOKAT 4-6 QUESTIONNAIRE: FSD2856 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2012-2013: PRIMARY SCHOOL, GRADES 4-6 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2643 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2010-2011: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2643 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2009-2010: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset

FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2559 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: toisen asteen oppilaitokset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto

FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2342 European Social Survey 2006 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6

FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2557 Koulun hyvinvointiprofiili 2009-2010: alaluokat 4-6 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013

Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 6% Kandipalaute - Kandidatrespons 2013 Valitse, millä kielellä haluat vastata kyselyyn. Välj på vilket språk du vill svara på enkäten. Please choose the language in which you want to answer the survey.

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2958 KANSALAISKESKUSTELU MAAHANMUUTOSTA 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2958 CITIZEN DELIBERATION ON IMMIGRATION: SURVEY DATA 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT

KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT KYSELYLOMAKE: FSD3038 SUOMALAISTEN HYVINVOINTI JA PALVELUT 2013: IKÄÄN- TYNEIDEN KÄYNTIHAASTATTELUT QUESTIONNAIRE: FSD3038 WELFARE AND SERVICES IN FINLAND 2013: FACE-TO-FACE INTERVIEWS OF THE ELDERLY Tämä

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1189 Valtuustoluopujakysely 1997 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2680 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KOULUTUSA- LAT

KYSELYLOMAKE: FSD2680 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KOULUTUSA- LAT KYSELYLOMAKE: FSD2680 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KOULUTUSA- LAT QUESTIONNAIRE: FSD2680 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010: FIELDS OF STUDY Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2677 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: KORKEAKOU- LUT QUESTIONNAIRE: FSD2677 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001

FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1208 Alueelliset erot tietoyhteiskunnassa 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke

Jag. Din familj och ditt hem. 2. Jag går i årskurs fyra fem. 1. Jag är en Flicka Pojke Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med mamma

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2835 USKONNOLLINEN MONIMUOTOISUUS 2008: SUOMEN AINEIS- TO QUESTIONNAIRE: FSD2835 RELIGIOUS DIVERSITY 2008: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär

Skol- och forskningsprojektet. Frågeformulär 2008 Skol- och forskningsprojektet Frågeformulär 1. Mitt barn är en pojke flicka 2. Mitt barn går i årskurs fyra fem sex 3. Blanketten fylls i av (välj ett alternativ): Mor Far Annan vårdnadshavare (vem?):

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1185 Suomen kunnanjohtajatutkimus 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Undersökning om växelverkan mellan generationer

Undersökning om växelverkan mellan generationer Intervju- och undersökningstjänster Undersökning om växelverkan mellan generationer Hurdan hjälp har Du fått av Dina närmaste? Har Du stöt en annan person ekonomiskt? Borde far- och morföräldrarna sköta

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

STUDERANDE, examensinriktad utbildning

STUDERANDE, examensinriktad utbildning 2 Yrkeshögskolorna AMMATTIKORKEAKOULUT Innehåll 4 Förord 6 Utbildningssystemet STUDERANDE, examensinriktad utbildning 8 Nybörjare, studerande och examina 1997-2003 10 Nybörjare, studerande och examina

Läs mer

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2678 TUTKINNONUUDISTUKSEN ARVIOINTI 2010: TIEDEKUNNAT QUESTIONNAIRE: FSD2678 EVALUATION OF DEGREE REFORM IN FINLAND 2010: FACUL- TIES Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014.

I frågor om sifferuppgifter kommer du vidare genom att ange noll (0) vid punkter gällande utbildning som läroinrättningen inte arrangerande 2014. Inledning DENNA ENKÄT GENOMFÖRS för att kartlägga mängden invandrarutbildning, invandrar och också invandrarpersonal vid läroinrättningar inom det fria bildningsarbetet 2014. Kartläggningen har beställts

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Var med och beskriv läget i länet

Var med och beskriv läget i länet SCB Månad 2015 Var med och beskriv läget i länet Länsstyrelsen i Stockholm har som uppgift att främja länets utveckling. För att göra detta på bästa sätt behöver vi din hjälp. Du kan genom att svara på

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från

Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från BILAGA 1 2009-10-19 Uppsökande verksamhet bland äldre slutrapport från uppsökaren Helen Westergren Tyresö kommun har genomfört en uppsökande verksamhet bland personer 80 år och äldre i Tyresö, personer

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1312 Energia-asennetutkimus 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex

Jag. Din familj och ditt hem. 1. Jag är en Flicka Pojke. 2. Jag går i årskurs fyra fem sex 2008 Frågeformulär Jag 1. Jag är en Flicka Pojke 2. Jag går i årskurs fyra fem sex Din familj och ditt hem 3. Hur bor du (om du bor på två ställen kan du kryssa i två rutor)? med mamma och pappa bara med

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1072 Energia-asennetutkimus 1993 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ

HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + HÄLSA 2007 OM LIV & MILJÖ + + Varför och hur görs Hälsa 2007? Samhället och människors levnadsvanor förändras. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Hur ser livsvillkoren för personer som drabbats

Läs mer

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING 30.1.2001 6/400/2001 Till anordnare av yrkesutbildning NYA BEGRÄNSNINGAR I TILLSTÅNDEN ATT ORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Enligt 9 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998) anges i tillståndet att

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Pengar, tid och ett gott liv 2015

Pengar, tid och ett gott liv 2015 Pengar, tid och ett gott liv 2015 I Sparbankens enkät Pengar, tid och ett gott liv tog vi reda på vad finländarna skulle ändra på i sitt liv om de inte behövde tänka på pengar. Enkäten gjordes sommaren

Läs mer

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman

Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman Dethär tycker vi är viktigt! De ungas röst Ann Backman En ungdomsgrupp i Österbotten Deltagare: 3 ungdomar, ålder: 15, 17 och 18 år. En ungdom var gruppansvarig och samlade ihop gruppen. Deltagarna fick

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Kontaktuppgifter & arbete

Kontaktuppgifter & arbete Kontaktuppgifter & arbete Dagens datum: / / Vårdcentral: År Månad Dag Namn: Persnr: X1. Vilken typ av sysselsättning har du för närvarande i huvudsak? Yrkesarbetar, anställd Studerar, praktiserar Yrkesarbetar,

Läs mer

Placering efter utbildning 2011

Placering efter utbildning 2011 Utbildning 2013 Placering efter utbildning 2011 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2011 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet

Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Handling nr xx Sida 1 / 5 Styrelsens förslag till ändringar i policydokumentet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd)

Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) Page 1 of 1 Den genuskodade räddningstjänsten: (GeRd) En undersökning om jämställdhetens förutsättningar inom den kommunala räddningstjänsten Om du har kommentarer runt frågorna så kommer det med jämna

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2722 RAHAPELITUTKIMUS QUESTIONNAIRE: FSD2722 GAMBLING SURVEY Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2192 Energia-asennetutkimus 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Frågor och svar om gode män i Växjö

Frågor och svar om gode män i Växjö Frågor och svar om gode män i Växjö Innehåll: Sidan 3. Det är vi som har gjort en undersökning Sidan 4. Vad en god man är Sidan 5. Vi förklarar några ord Sidan 6. Vad gör en god man? Sidan 7. Skillnad

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in

5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity. Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in 5. Skill # 2 Inviting Prospects to Understand Your Product or Opportunity Många posers och amatörer gör dessa fel i början när dom ska bjuda in Jagar folk - bryr sig bara om att få en ny värvning - ifall

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2783 ENERGIA-ASENNETUTKIMUS 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2783 ENERGY ATTITUDES OF THE FINNS 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Läs mer

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4

ANSÖK! SE ARCADA.FI. HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. Masterarbetet stöder Anu i jobbet S. 4 ARCADA HÖGSKOLAN FÖR LIVET. Högre yrkeshögskoleexamen inom hälsa och välfärd. ANSÖK! SE ARCADA.FI Gemensam ansökan, vuxenutbildning 7.3 12.4.2011. Välkommen tillbaka till högskolan för livet S. 2 Masterarbetet

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide

The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide The National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol: Intervjuguide This Swedish version is based on the English version available on the NICHD Protocol website (www.nichdprotocol.com).

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Studiehandledning till Nyckeln till arbete

Studiehandledning till Nyckeln till arbete Studiehandledning till Nyckeln till arbete STUDIECIRKEL OM NYCKELN TILL ARBETE 2014 gav Handikappförbunden ut skriften Nyckeln till arbete. Den vänder sig till arbetssökande med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015

Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Deltagarens rapporteringsblankett KA1 Mobilitet bland studerande och nyutexaminerade vid yrkesläroanstalter Call 2015 Punkter som markerats med asterisk (*) är obligatoriska. 1 Deltagarrapportens syfte

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer