RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07"

Transkript

1 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland Analys & Strategi

2

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland Redaktör: Magnus Landström och Lars Sandberg WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Analys & Strategi Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson

4 Analys & Strategi

5 Förord Som en del av förberedelserna i Södermanlands län inför den nya kollektivtrafiklagen har WSP Analys & Strategi belyst konsekvenserna av att placera den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i antingen Region Sörmland eller i landstinget. Analysen har genomförts på uppdrag av Region Sörmland. Arbetet har utförts av Lars Sandberg, Magnus Landström och Björn Hugosson (kvalitetskontroll) Stockholm den 7 mars 2011 WSP Analys & Strategi Analys & Strategi 3

6 Analys & Strategi

7 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING UPPDRAGET KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION I SÖRMLAND NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG Trafikförsörjningsprogram Allmän trafikplikt Separering av trafikhuvudmännens två roller Organisatorisk hemvist för regional kollektivtrafikmyndighet ALTERNATIV FÖR ORGANISATORISK HEMVIST Kommunalförbund och regionförbund Landsting FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION I SÖRMLAND Regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet Landstinget som kollektivtrafikmyndighet DRIVKRAFTER PÅ KOLLEKTIVTRAFIKENS UTVECKLING Kommunalt inflytande Regionalt inflytande Politiskt ansvar Incitament för effektivisering SLUTSATSER Regionalförbund som kollektivtrafikmyndighet Landsting som kollektivtrafikmyndighet Konsekvenser av det fria marknadstillträdet Framtida regionstruktur...33 Analys & Strategi 5

8 Analys & Strategi 6

9 Sammanfattning WSP har på uppdrag av Region Sörmland belyst konsekvenserna av att placera den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Södermanlands län i dels regionförbundet, som är ett regionalt samverkansorgan, och dels i landstinget. Konsekvenserna ska beskrivas ur bl.a. följande synvinklar; - förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar - kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer - förutsättningar finansiering av kollektivtrafik - avgränsning mot annan samhällsbetald trafik Konsekvenserna av de två alternativen har sammanfattats i en sammanställning över respektive alternativs för- och nackdelar. Plus betyder fördel och minus nackdel. I de fall en konsekvens, ur kollektivtrafikens synvinkel, inte är uppenbart negativ eller positiv, eller om man kan anta att olika personer har olika uppfattning om det är en fördel eller nackdel så har den fått både plus och minus. Det har inte gjorts någon viktning de olika konsekvensernas tyngd. En konsekvens kan förekomma under flera rubriker. Förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet Det politiska ansvaret blir inte lika tydligt som när ansvaret för kollektivtrafiken läggs på ett organ, landstinget + Detta kan i viss mån kompenseras. Det politiska ansvaret kan göras tydligare genom att man väljer en finansieringsmodell som medför att det politiska och ekonomiska ansvaret hänger ihop Samverkansorgan är ett indirekt valt organ, vilket kan göra det svårt för medborgarna att identifiera och utkräva politiskt ansvar ± Kommunerna och landstinget kan inte detaljstyra ett samverkansorgan. Kommunalförbund är en egen juridisk person och är fristående i förhållande till sina medlemmar. Däremot har medlemmarna ett antal verktyg för att styra kommunalförbundet, bl.a. Förbundsordningen Representation Interpellationer och frågor Analys & Strategi 7

10 Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar ett tydligt politiskt ansvar för kollektivtrafiken som gör det enkelt för medborgarna att identifiera och utkräva politiskt ansvar + En ägare skapar tydligt politiskt ansvar för kollektivtrafiken + Det politiska ansvaret blir tydligare om det politiska och ekonomiska ansvaret hänger ihop, vilket ökar förutsättningar för politiskt engagemang för kollektivtrafiken Kommunerna har inget direkt inflytande, vilket minskar förutsättningarna för kommunalt engagemang och kommunala åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken. Åtgärder inom Fysisk planering Framkomlighetsåtgärder på det kommunala vägnätet Skolskjuts och färdtjänst Kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Ansvaret för kollektivtrafiken och ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och infrastrukturplaneringen i länet ligger i samma organ + Planerings- och prioriteringsmöjligheterna underlättas vid ett regionalt organ, vilket skapar bättre förutsättningar för regionala helhetslösningar, men samverkansorgan har inte någon egen beskattningsrätt, ansvaret för finansieringen av kollektivtrafiken ligger därför ytterst på samverkansorganets medlemmar, vilket ökar risken för splittring och minskar möjligheterna att ta regionalt helhetsgrepp om kollektivtrafiken Den allt vanligare uppdelningen mellan kommunalt och regionalt ansvar av kollektivtrafiken i länen har försvårat en effektiv regional planering. Däremot är det inte självklart att ett starkt kommunalt inflytande leder till att den regionala kollektivtrafiken prioriteras ned eller till minskad regional helhetssyn, eftersom även kommuner har intresse av att regional tillväxt, förstorade arbetsmarknadsregioner och att locka nya invånare + Skapar goda förutsättningar för kommunalt engagemang i kollektivtrafiken, vilket skapar förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder och samverkan med andra kommunala ansvarsområden, som Fysisk planering Framkomlighetsåtgärder på det kommunala vägnätet 8 Analys & Strategi

11 Skolskjuts och färdtjänst Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet Ansvaret för kollektivtrafiken och ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och infrastrukturplaneringen i länet samlas inte i samma organ. Landstingen (förutom i Region Skåne, Västra Götalandsregionen och delvis Stockholms län) har inte ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna + Med ett organ som ensamt ansvarig skapas förutsättningar för helhetslösningar Skapar förutsättningar för samordning inom kollektivtrafiken, dels geografiskt och dels mellan transportslagen Regional helhetssyn är särskilt viktigt i län med en stor andel av det kollektiva resandet går över kommungränserna Växande behov av regional helhetssyn på kollektivtrafiken Prioriterings- och planeringsmöjligheterna underlättas Kollektivtrafiken kan planeras utan hänsyn till kommungränserna Genom att landstinget är ensamt ansvarig undviks diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna + Ökar förutsättningarna för att utveckla kollektivtrafiken genom samverkan med landstingets övriga ansvarsområden Sämre förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder på andra kommunala ansvarsområden (fysisk planering, framkomlighet på vägnätet osv.) + Bristen på kommunalt inflytande går att kompensera på olika sätt: Väl fungerande samråd enligt den nya kollektivtrafiklagen Regionstyrelser (SL) Regelbundna presidiemöten med de största kommunerna (Skånetrafiken) Samråd med kommunerna (Skånetrafiken) Kommunerna kan köpa till ytterligare trafik Förutsättningar för finansiering av kollektivtrafik Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Samverkansorgan har inte egen beskattningsrätt, ansvaret för finansieringen av kollektivtrafiken ligger därför ytterst på samverkansorganets medlemmar. Det krävs diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna, vilket ökar risken för splittring och minskar möjligheterna att ta regionalt helhetsgrepp om kollektivtrafiken. Förutsättningarna för finansie- Analys & Strategi 9

12 ringen av kollektivtrafiken beror till stor del på vilken modell för fördelning av underskottet som väljs. + Det krävs ingen skatteväxling Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Genom att landstinget är ensamt ansvarig undviks diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna Det krävs en skatteväxling för att flytta ansvaret till landstinget ± Kostnaderna för att finansiera kollektivtrafiken delas lika mellan alla kommuner i länet, oavsett hur mycket kommuninvånarna reser. Detta innebär att invånarna i en kommun med litet resande subventionerar områden med stort resande. Avgränsningar för annan samhällsbetald trafik Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar goda förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder och samverkan med andra kommunala ansvarsområden, som bl.a. skolskjuts och färdtjänst. I flera län har dock kommunerna överlåtit ansvaret för skolskjuts och färdtjänst till trafikhuvudmannen i samordningssyfte. Detta gäller inte Södermanlands län, eftersom kommunerna har ansvar för skolskjuts och färdtjänst och ansvaret föreslås ligga kvar där. Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar goda förutsättningar för samordning med sjukresor. ± I flera län har kommunerna överlåtit ansvaret för skolskjuts och färdtjänst till trafikhuvudmannen i samordningssyfte. Om inte ansvaret för skolskjutsoch färdtjänsttrafiken i dessa län flyttas tillbaka till kommunerna så blir det ingen skillnad om landstinget eller samverkansorganet är regional kollektivtrafikmyndighet. Detta gäller dock inte Södermanlands län eftersom kommunerna har ansvar för färdtjänst och skolskjutstrafiken. 10 Analys & Strategi

13 1 Inledning Den 1 januari 2012 träder en ny lag om lokal och regional kollektivtrafik i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ersätter nuvarande trafikhuvudmän i länen. Myndighetens kommer bl.a. att ha till uppgift att utarbeta regionala trafikförsörjningsprogram, samråda med bl.a. kollektivtrafikföretag, myndigheter och näringsliv samt fatta beslut om allmän trafikplikt. 2 Uppdraget Styrelsen för Regionförbundet i Sörmland har tillsatt en politisk beredning med uppdrag att föra dialog med olika parter och utarbeta ett beslutsunderlag om åtgärder med anledning av att den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft. Beredningens uppdrag är bl.a. att bereda ett förslag till ställningstagande angående den nya kollektivtrafikmyndighetens organisation. I Sörmland har man valt att gå vidare med två alternativa sätt att lösa organisationsfrågan. Alternativen innebär att antingen landstinget eller regionförbundet blir huvudman för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Det tredje alternativet som är möjligt enligt lagstiftningen har inte bedömts vara ett intressant alternativ att arbeta vidare med. Beredningen har inte kunnat enas kring ett förslag utan har istället övervägt att presentera båda alternativen för regionstyrelsen. Inför detta har man valt att låta WSP som oberoende part beskriva de båda alternativen på ett sådant sätt att samtliga kommuner och landstinget får korrekt och neutralt underlag för sina ställningstaganden i frågan. Syftet är med uppdraget är att utifrån tillgängligt underlag både internt och externt belysa de alternativa organisationslösningarna. Studien ska peka på konsekvenserna av de olika alternativen bland annat ur följande synvinklar; - förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar - kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer - förutsättningar finansiering av kollektivtrafik - avgränsning mot annan samhällsbetald trafik Analys & Strategi 11

14 3 Kollektivtrafikens organisation i Sörmland Länstrafiken i Sörmland AB är trafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken i Sörmland. Inom ramen för Länstrafiken i Mälardalen har man gemensam administration med Länstrafiken i Västmanland och Örebro län. Bolaget ägs till 50 procent av landstingen och till 50 procent av kommunerna i länen och styrelsen består av representanter för länets kommuner och landstinget. Kostnaderna för verksamheten finansieras ungefär till hälften av ägarna, kommunerna och landstinget och resterande delar av bland annat biljettintäkter. Respektive kommun har ansvar för färdtjänsten. Åtta av länets nio kommuner samarbetar dock när det gäller färdtjänsten. Kommunerna upphandlar skolskjuts var för sig och landstinget har ansvar för sjukresorna. 1 Den finansieringsmodell som tillämpas i Södermanland innebär i huvudsak att landstinget och kommunerna svarar för olika andelar av de underskott som uppkommer i olika trafikslag. 2 4 Ny kollektivtrafiklag Den 1 januari 2012 träder en ny lag om lokal och regional kollektivtrafik i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ersätter nuvarande trafikhuvudmän i länen. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att marknaden för lokal och regional kollektivtrafik öppnas för konkurrens från rent kommersiell kollektivtrafik, att det inte längre blir möjligt att efter upphandling ge en operatör ensamrätt, att dagens trafikhuvudmän ska ersättas med regionala kollektivtrafikmyndigheter och att kollektivtrafikmyndigheterna inte får organisera sina myndighetsfunktioner som aktiebolag. De regional kollektivtrafik myndigheterna kommer bl.a. att ha till uppgift att utarbeta regionala trafikförsörjningsprogram, samråda med bl.a. kollektivtrafikföretag, myndigheter och näringsliv samt fatta beslut om allmän trafikplikt. 4.1 Trafikförsörjningsprogram I den nuvarande trafikhuvudmannalagen föreskrivs att trafikhuvudmännen ska utarbeta trafikförsörjningsplaner. Regeringen ansåg i propositionen om en ny kollektivtrafiklag 3 att det finns ett behov av mer strategisk och långsiktig plane- 1 SOU 2009:39 2 Landstinget Sörmland (2011) Beslutsunderlag Bildande av ny kollektivtrafikmyndighet i Södermanland (Utkast), Regeringens proposition 2009/10: Analys & Strategi

15 ring av kollektivtrafiken. Dessa planer kommer därför att utvecklas och byta namn till trafikförsörjningsprogram för att underlätta användningen av kollektivtrafiken som ett instrument för samhällsutveckling. Programmen ska tas fram i samråd med resenärer, kollektivtrafikföretag, organisationer, myndigheter och andra berörda parter. Trafikförsörjningsprogrammen bör ha sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och beakta andra nationella, regionala och lokala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling och tillväxt. 4.2 Allmän trafikplikt Med allmän trafikplikt avses de krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt ekonomiskt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. Avtal om kollektivtrafik måste alltid grundas på beslut om allmän trafikplikt. I avtal med kollektivtrafikföretag ska det tydligt och klart framgå vilken allmän trafikplikt som entreprenören ska fullgöra och vilka geografiska områden som avses. Beslut om allmän trafikplikt kommer att kunna överklagas. 4.3 Separering av trafikhuvudmännens två roller Trafikhuvudmännen kan sägas ha två roller enligt dagens kollektivtrafiklagstiftning. Den ena roller är strategisk och reglerad i lag. I denna roll har trafikhuvudmannen det lagreglerade ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik, fatta beslut om önskat utbud, kvalitet och pris samt om trafikförsörjningsplanen och hur de ska agera med offentlig ersättning på marknaden för lokal och regional kollektivtrafik för att få till stånd en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning. I den andra rollen finns övrig verksamhet som kan sägas vara medel för att trafikhuvudmännen ska kunna leva upp till sitt lagstadgade ansvar. I denna roll upphandlar drift av kollektivtrafik från buss- och tågentreprenörer, marknadsför och säljer trafikhuvudmännen resor och äger regionala kollektivtrafikanläggningar som exempelvis bussterminaler. I propositionen pekar regeringen på att det idag är svårt att skilja trafikhuvudmännens två roller från varandra. Därför ska det i enligt den nya kollektivtrafiklagen vara möjligt att urskilja de strategiska besluten från beslut om övrig verksamhet. Enligt den nya lagen ska de strategiska uppgifterna bedrivas i förvaltningsform. Detta ökar enligt regeringen möjligheterna för att de politiska besluten i första hand ska beröra målen och de strategiska vägvalen för kollektivtrafikförsörjningen. Analys & Strategi 13

16 Den andra rollen kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten antingen överlåta till ett aktiebolag eller en kommun eller bedriva inom myndigheten. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan med andra ord välja att låta den ekonomiska verksamheten finnas kvar i det existerande aktiebolaget. Även den nuvarande ordningen, att vissa trafikhuvudmän har överlämnat befogenheten att tillhandahålla kollektivtrafik till kommuner inom sitt område, kan finnas kvar Organisatorisk hemvist för regional kollektivtrafikmyndighet Kommunerna och landstinget i ett län ska även i enligt den nya lagen ha ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget får däremot komma överens om att antingen kommunerna eller landstinget ska bära ansvaret. I Gotlands län ansvarar kommunen för kollektivtrafiken och i Stockholms län ska landstinget ensamt ansvara för kollektivtrafiken. Inte heller detta är någon förändring jämfört med vad som gäller enligt den nuvarande lagstiftningen. Den nya lagen erbjuder följande alternativ till organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten: a. Kommunalförbund - I de län där kommunerna och landstinget gemensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kommunerna ensamma bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. b. Gemensam nämnd - I de län där antingen kommunerna och landstinget gemensamt eller endast kommunerna bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i länet kan de ansvariga komma överens om att organisera kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam nämnd i stället för ett kommunalförbund. c. Landstinget - I de län där landstinget ensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet. d. Kommun - I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet. Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. Regeringen vill genom begreppsförändringen understryka kollektivtrafikmyndigheternas rätt att anordna kollektivtrafik över länsgränserna, vilket inte är tillåtet enligt trafikhuvudmannalagen. I dag krävs det regeringsbeslut 4 Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag 14 Analys & Strategi

17 när en trafikhuvudman vill anordna länsöverskridande spårtrafik och tillstånd från Transportstyrelsen vid länsöverskridande busstrafik. Syftet med den utvidgade rätten att anorna länsöverskridande kollektivtrafik är att minska den samhällsorganiserade kollektivtrafikens bundenhet av administrativa gränser. 5 5 Alternativ för organisatorisk hemvist Eftersom man Södermanlands län har valt att bara gå vidare med två alternativ för organisatorisk hemvist, landstinget eller regionförbundet, har vi valt att bara beskriva dessa organisationsformer och konsekvenserna av att förlägga den organisatoriska hemvisten där. Det tredje alternativet som är möjligt enligt lagstiftningen, gemensam nämnd, har inte bedömts vara ett intressant alternativ. Kapitlet bygger till stor del på WSP Analys & Strategis rapport Finansieringsmodellens betydelse för utveckling av lokal och regional kollektivtrafik som utgjorde avrapporteringen av ett forskningsprojekt finansierat av Banverket Kommunalförbund och regionförbund Det finns olika formella former för samverkan mellan landsting och kommuner. En form är kommunalförbund och en annan är en gemensam nämnd mellan flera kommuner och landstinget. Om samverkan organiseras i kommunalförbund överlämnar medlemmarna beslutanderätten i de frågor som förbundet avser till ett särskilt förbundsfullmäktige. Förbundet är med andra ord ett indirekt valt organ där det saknas ett direkt demokratiskt ansvarsutkrävande. Landsting och kommuner kan i stort sett överlåta alla verksamhetsuppgifter till kommunalförbundet. Landstinget och kommunerna har inget juridiskt ansvar för de uppgifter som överlåtits till förbundet, däremot är medlemmarna ytterst politiskt och finansiellt ansvariga för verksamheten. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan också organiseras inom ett samverkansorgan. Regionförbundet Sörmland är ett samverkansorgan bestående av landstinget och de nio kommunerna i länet. Ett samverkansorgan är i formell mening ett kommunalförbund. Med samverkansorgan avses en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen kan alla län bilda samverkansorgan. Förutsättningen är att alla kommuner i länet är medlemmar. Även landstinget kan vara medlem, men detta är inget krav. Samverkansorganet övertar länsstyrelsens ansvar för det regionala tillväxtarbetet och för infrastrukturplaneringen i länet. Detta innebär att samverkansorganet blir ansvarigt för att utarbeta regionala utvecklingsprogram, besluta om statliga 5 Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag 6 Sandberg m.fl. (2010) WSP Analys & Strategi rapport 2010:1 Analys & Strategi 15

18 medel för regional tillväxt och för att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Samverkansorganen kan även få uppgifter från sina medlemmar. Enligt den nuvarande lagstiftningen är kommunalförbund förstahandsalternativet i län där landsting och kommuner gemensamt är ansvariga för kollektivtrafiken. Bara Kronobergs län har valt att bilda kommunalförbund. I samband med att samverkansorgan bildades i Kronobergs län vid årsskiftet 2006/2007 ombildades det tidigare kommunalförbundet till ett regionförbund. Härigenom har ansvaret för kollektivtrafiken, regional utveckling och planeringen av den regionala infrastrukturen samlats i Regionförbundet Södra Småland. Jämtlands län har haft kommunalförbund. Detta bildades dock ursprungligen genom tvång efter regeringsbeslut. Jämtland har gått över till aktiebolag som ägs av landstinget och kommunerna gemensamt. I Jämtlands län bildades ett regionalt samverkansorgan den 1 januari 2011 som heter Regionförbundet Jämtlands län. Regionala samverkansorgan finns i 14 län inklusive Gotlands kommun. Utöver Södermanland finns samverkansorgan i följande län: Blekinge, Kronobergs län, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Dalarna, Uppsala, Västerbotten, Värmland, Örebro och Östergötland. Regionala samverkansorgan saknas i Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Västmanland och Stockholm Landsting Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Västra Götaland och Skåne. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgift är att sköta hälso- och sjukvården. Landstingen har tre obligatoriska uppgifter: hälso- och sjukvård, tandvård för personer tills de är 20 år och kollektivtrafik (sköts tillsammans med kommunerna). Dessutom har landsting tagit på sig olika frivilliga åtaganden som kultur, utbildning, turism och regional utveckling. Verksamheten finansieras till största delen av landstingsskatten. Landstingen har, liksom kommunerna, ett långtgående självstyre som innebär att de kan anpassa sin verksamhet till de lokala och regionala förutsättningarna. 8 7 SOU 2009: Analys & Strategi

19 Inom ramen för den nuvarande lagstiftningen är landstinget ensamt ansvarig för kollektivtrafiken i två län, Stockholms län och Skåne län. I Stockholms län har landstinget haft ansvar för att finansiera kollektivtrafiken sedan storlandstinget bildades I samband med detta kunde Stockholms stad sänka skatten, medan landstinget höjde sin skatt. Härigenom genomfördes det i någon mening en skatteväxling. Vid bildandet av Region Skåne den 1 januari 1999 överfördes hela ansvaret för kollektivtrafiken på regionen och en skatteväxling genomfördes. Huvudmannaskapet i Skåne är grundat på ett avtal mellan Region Skåne och kommunerna i länet. 9 I formell mening är Region Skåne, och även Västra Götalandsregionen, landsting. De två regionerna har dock ansvar för de regionala tillväxtfrågorna. Ett ansvar som i övriga län, förutom i Stockholm, ligger hos länsstyrelserna, eller hos samverkansorganet om ett sådant organ har bildats i länet. I exempelvis Södermanland län ligger tillväxtfrågorna hos samverkansorganet Regionförbundet Sörmland. I Stockholms län är ansvaret för regionplaneringen delat mellan landstinget och länsstyrelsen. En annan skillnad mellan Stockholm och Skåne är att i Stockholm svarar landstinget genom SL för finansieringen av infrastrukturen utöver stadsbidragen. I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på kostnaderna för infrastrukturen Förslag till ny organisation i Sörmland Regionförbundet Sörmland och Landstinget i Sörmland har studerat förutsättningarna för att inom sin respektive organisations verksamhet organisera den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Som en del av detta arbete har respektive organ presenterat varsitt förslag till organisation för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Beskrivningarna är hämtade från dokument som producerats av Region Sörmland respektive Landstinget Sörmland. 6.1 Regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet Om Regionförbundet Sörmland blir kollektivtrafikmyndighet föreslås regionstyrelsen utgöra kollektivtrafikmyndighetens beslutande organ 11. Detta innebär att regionstyrelsen kommer att fatta de formella besluten om vilken kollektivtrafik som ska upphandlas, samtidigt som landstinget och kommunerna har ansvar för finansieringen. Regionförbundet pekar därför på att alla parters insyn och 9 Nordell (2009) 10 Nordell (2009) 11 Regionförbundet Sörmland (2011) Organisationsbeskrivning med regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet, Analys & Strategi 17

20 inflytande i budget- och planeringsprocessen måste säkerställas genom en tydlig och grundlig beredningsprocess. Landstinget och kommunerna måste vara överens om de strategiskt viktiga besluten i regionstyrelsen. I budget- och planeringsprocessen måste det därför ingå en förhandlingsfas där parterna kan enas enligt Region Sörmland. För att åstadkomma denna process bör en kollektivtrafiknämnd under regionstyrelsen inrättas. Denna nämnd bör bestå av ledande politiker från landstinget och kommunerna och den bör kunna fungera som ett ägarmöte där man kommer överens om vilka strategiska beslut om det samlade kollektivtrafikutbudet och dess finansiering som ska föreläggas regionstyrelsen. Nämnden ska dessutom ha ansvar för att kontakterna med parter i närliggande län sköts. Det blir regionstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet som ska anta det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiknämndens uppdrag föreslås bli att utarbeta och förankra förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram. För att få till stånd en öppen dialog med både kommunernas och landstingets politiker och tjänstemän i beredningsprocessen inför hanteringen i kollektivtrafiknämnden kan regelbundna planeringskonferenser hållas där trafikönskemål, utvecklingsförslag och ekonomiska beräkningar, verksamhetsuppföljning kan presenteras och diskuteras. Om Regionförbundet Sörmland blir kollektivtrafikmyndighet så måste kommunerna och landstinget fatta beslut om en kostnadsfördelningsmodell. Följande fördelning av kostnadsansvaret har diskuterats: Landstinget ensamt tar hela kostnadsansvaret för den kollektivtrafik som har en tydlig regional funktion och kommer hela länet till nytta, dvs. tågtrafiken, den nya expressbusstrafiken som föreslås införas och viss kommunöverskridande busstrafik (stomtrafik) som har en regional funktion Kommunerna tar ansvaret för all kollektivtrafik inom den egna kommunen, inkl. skolskjutsar och färdtjänst. 6.2 Landstinget som kollektivtrafikmyndighet Om landstinget blir regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län kan landstingsstyrelsen eller en särskilt inrättad nämnd inom landstinget bli myndighetens beslutande organ. Landstinget preciserar inte detta i sitt dokument Beslutsunderlag Bildande av ny kollektivtrafikmyndighet i Södermanland (Utkast), Landstinget Sörmland Analys & Strategi

21 Om landstinget blir kollektivtrafikmyndighet så kommer hela kostnadsansvaret att samlas hos landstinget, vilket innebär att en skatteväxling måste genomföras. Kommunerna i länet har inget formellt ekonomiskt ansvar eller inflytande om landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Landstinget pekar på att det därför behöver byggas upp en strukturerad dialog för berednings- och planeringsarbetet mellan myndigheten, kommunerna och Region Sörmland. Landstinget föreslår att följande samrådsorganisation för kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner ska byggas upp: Politiskt forum på högsta politiska nivå (kommunstyrelse- och landstingsstyrelseordföranden) med representation från landstinget och samtliga kommuner. Det bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafikutveckling. Forum på chefstjänstemannanivå bestående av samtliga kommundirektörer samt landstingsdirektören eller av dessa. Det bör vara ett tjänstemannaberedande samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafikutveckling utsedd person. Regionförbundet Sörmland ska ingå i dessa forum utifrån regionförbundets ansvar för den regionala utvecklings- och infrastrukturplaneringen. Dessa forum kommer att vara instanser vid framtagandet av trafikförsörjningsprogram, beslut om trafikplikt och vid prioriteringar av infrastrukturåtgärder samt som forum för kontinuerlig dialog kring bl.a. stadsutveckling, trafikplanering och marknadsföring. Enligt landstingets förslag ska ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts ligga kvar hos kommunerna. Det ska dock finnas möjlighet att överlåta ansvaret för denna trafik till myndigheten. De aviserar däremot att det kan bli aktuellt att utreda frågan i framtiden. Färdtjänst över kommungräns, länsfärdtjänst, bör liksom i dag hanteras samlat och ingå i myndighetens ansvar. Landstinget tar inte ställning till den mer affärsdrivande rollen ska organiseras, dvs. var ansvaret för upphandling, avtal med trafikoperatörer, marknadsföring och kundtjänst ska ligga. Denna fråga behöver utredas under våren och början av hösten. Beslut bör fattas senast under hösten Drivkrafter på kollektivtrafikens utveckling Konsekvenserna av den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten hänger intimt samman med hur kommunerna och landstinget Analys & Strategi 19

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning

BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning BILAGA En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) Sammanfattning Sammanfattningen är i sin helhet hämtad från utredningens sammanfattning. Hela utredningen kan laddas ner från nedanstående länk http://www.regeringen.se/sb/d/11344/a/125734

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Ny kollektivtrafikmyndighet

Ny kollektivtrafikmyndighet 2011-01-03 1 (45) Ny kollektivtrafikmyndighet Ett kunskapsunderlag som stöd inför bildandet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning

Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning Kollektivtrafiken i Kalmar län Huvudmannaskap och politisk styrning Olika modeller för trafikhuvudmannaskap: Renodlat landstingskommunalt, renodlat primärkommunalt eller gemensamt landstinget och kommunerna

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik

Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Förutsättningar för ett samlat regelverk för skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och allmän kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Allmän och särskild kollektivtrafik Allmän kollektivtrafik

Läs mer

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna VHL/JM 2013-08-30 Rev/13027 Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015

Öppna jämförelser kollektivtrafik indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 2015 Öppna jämförelser kollektivtrafik 216 15 indikatorer om kollektivtrafik Siffrorna avser år 215 Inledning SKL har gett ut Öppna jämförelser för kollektivtrafik 214 och 215. För 216 publicerar vi denna sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst samt inbjudan till möte, i Stockholm

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst samt inbjudan till möte, i Stockholm YTTRANDE Vårt dnr: 13/5794 2013-10-11 Ert dnr: S2013/6837/FST Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Janne Rusk/Sara Rhudin Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt

Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kommersiell trafik, när är det lämpligt att avstå från beslut om Allmän trafikplikt Kollektivtrafikens Avtalskommittés årskonferens 2015-03-04 Leif Magnusson Matti Lahtinen Bakgrund - Allmän trafikplikt

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

(Näringsdepartementet)

(Näringsdepartementet) Lagrådsremiss Ny kollektivtrafiklag ***utkast*** Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen lämnas förslag

Läs mer

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012.

För att programmet ska ha betydelse för budget, planering, samråd och remissförfarande bör programmet vara klart våren 2012. Reviderad -05-06 Projektbeskrivning Regionalt trafikförsörjningsprogram med strategisk inriktning för Södermanlands, Västmanlands och Örebro län 1. Bakgrund Kollektivtrafikansvarig myndighet, ansvarar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam

Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04. Peter von Heidenstam Cykel i nationella och regionala planer samt allmänt om turistcykelleder 2014-11-04 Peter von Heidenstam 2 2014-11-05 Förslaget omfattar åren 2014 2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik,

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Uppföljning av lagen om kollektivtrafik bakgrund och arbetsplan

Uppföljning av lagen om kollektivtrafik bakgrund och arbetsplan TRAFIKUTSKOTTET Uppföljningsgruppen Stockholm 2015-11-17 Uppföljning av lagen om kollektivtrafik bakgrund och arbetsplan Bakgrund Riksdagen beslutade i juni 2010 om att anta regeringens förslag till lag

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer Regeringsbeslut II:6 2014-03-27 S2014/2933/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 22018 103 15 Stockholm Uppdrag att fördela medel för en satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i är i grunden positiva till en regionbildning där

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PM ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 1. Inledning Västtrafik AB ( Västtrafik ) ägs idag till 50 procent av Västra Götalandsregionen ( Regionen ) och till 50 procent av de 49 kommunerna i länet ( Kommunerna

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen

Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen 2014:11 Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen en översyn MISSIV DATUM DIARIENR 2014-03-20 2013/266-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-12-05 Fi2012/3761 Fi2013/4061 Fi2013/4344 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5)

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5) 2016-10-05 1(5) Vårt diarienr: KS.2016.140 Fi2016/02568/K Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Gislaveds kommun har getts möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling 1(6) Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling Inledning Länets kommuner har, i samband med regionbildningsarbetet, uttryckt önskemål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer