RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07"

Transkript

1 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland Analys & Strategi

2

3 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland Redaktör: Magnus Landström och Lars Sandberg WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Analys & Strategi Styrelsens säte: Stockholm Foto: Joachim Lundgren, Carl Swensson

4 Analys & Strategi

5 Förord Som en del av förberedelserna i Södermanlands län inför den nya kollektivtrafiklagen har WSP Analys & Strategi belyst konsekvenserna av att placera den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i antingen Region Sörmland eller i landstinget. Analysen har genomförts på uppdrag av Region Sörmland. Arbetet har utförts av Lars Sandberg, Magnus Landström och Björn Hugosson (kvalitetskontroll) Stockholm den 7 mars 2011 WSP Analys & Strategi Analys & Strategi 3

6 Analys & Strategi

7 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING UPPDRAGET KOLLEKTIVTRAFIKENS ORGANISATION I SÖRMLAND NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG Trafikförsörjningsprogram Allmän trafikplikt Separering av trafikhuvudmännens två roller Organisatorisk hemvist för regional kollektivtrafikmyndighet ALTERNATIV FÖR ORGANISATORISK HEMVIST Kommunalförbund och regionförbund Landsting FÖRSLAG TILL NY ORGANISATION I SÖRMLAND Regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet Landstinget som kollektivtrafikmyndighet DRIVKRAFTER PÅ KOLLEKTIVTRAFIKENS UTVECKLING Kommunalt inflytande Regionalt inflytande Politiskt ansvar Incitament för effektivisering SLUTSATSER Regionalförbund som kollektivtrafikmyndighet Landsting som kollektivtrafikmyndighet Konsekvenser av det fria marknadstillträdet Framtida regionstruktur...33 Analys & Strategi 5

8 Analys & Strategi 6

9 Sammanfattning WSP har på uppdrag av Region Sörmland belyst konsekvenserna av att placera den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Södermanlands län i dels regionförbundet, som är ett regionalt samverkansorgan, och dels i landstinget. Konsekvenserna ska beskrivas ur bl.a. följande synvinklar; - förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar - kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer - förutsättningar finansiering av kollektivtrafik - avgränsning mot annan samhällsbetald trafik Konsekvenserna av de två alternativen har sammanfattats i en sammanställning över respektive alternativs för- och nackdelar. Plus betyder fördel och minus nackdel. I de fall en konsekvens, ur kollektivtrafikens synvinkel, inte är uppenbart negativ eller positiv, eller om man kan anta att olika personer har olika uppfattning om det är en fördel eller nackdel så har den fått både plus och minus. Det har inte gjorts någon viktning de olika konsekvensernas tyngd. En konsekvens kan förekomma under flera rubriker. Förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet Det politiska ansvaret blir inte lika tydligt som när ansvaret för kollektivtrafiken läggs på ett organ, landstinget + Detta kan i viss mån kompenseras. Det politiska ansvaret kan göras tydligare genom att man väljer en finansieringsmodell som medför att det politiska och ekonomiska ansvaret hänger ihop Samverkansorgan är ett indirekt valt organ, vilket kan göra det svårt för medborgarna att identifiera och utkräva politiskt ansvar ± Kommunerna och landstinget kan inte detaljstyra ett samverkansorgan. Kommunalförbund är en egen juridisk person och är fristående i förhållande till sina medlemmar. Däremot har medlemmarna ett antal verktyg för att styra kommunalförbundet, bl.a. Förbundsordningen Representation Interpellationer och frågor Analys & Strategi 7

10 Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar ett tydligt politiskt ansvar för kollektivtrafiken som gör det enkelt för medborgarna att identifiera och utkräva politiskt ansvar + En ägare skapar tydligt politiskt ansvar för kollektivtrafiken + Det politiska ansvaret blir tydligare om det politiska och ekonomiska ansvaret hänger ihop, vilket ökar förutsättningar för politiskt engagemang för kollektivtrafiken Kommunerna har inget direkt inflytande, vilket minskar förutsättningarna för kommunalt engagemang och kommunala åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken. Åtgärder inom Fysisk planering Framkomlighetsåtgärder på det kommunala vägnätet Skolskjuts och färdtjänst Kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Ansvaret för kollektivtrafiken och ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och infrastrukturplaneringen i länet ligger i samma organ + Planerings- och prioriteringsmöjligheterna underlättas vid ett regionalt organ, vilket skapar bättre förutsättningar för regionala helhetslösningar, men samverkansorgan har inte någon egen beskattningsrätt, ansvaret för finansieringen av kollektivtrafiken ligger därför ytterst på samverkansorganets medlemmar, vilket ökar risken för splittring och minskar möjligheterna att ta regionalt helhetsgrepp om kollektivtrafiken Den allt vanligare uppdelningen mellan kommunalt och regionalt ansvar av kollektivtrafiken i länen har försvårat en effektiv regional planering. Däremot är det inte självklart att ett starkt kommunalt inflytande leder till att den regionala kollektivtrafiken prioriteras ned eller till minskad regional helhetssyn, eftersom även kommuner har intresse av att regional tillväxt, förstorade arbetsmarknadsregioner och att locka nya invånare + Skapar goda förutsättningar för kommunalt engagemang i kollektivtrafiken, vilket skapar förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder och samverkan med andra kommunala ansvarsområden, som Fysisk planering Framkomlighetsåtgärder på det kommunala vägnätet 8 Analys & Strategi

11 Skolskjuts och färdtjänst Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet Ansvaret för kollektivtrafiken och ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och infrastrukturplaneringen i länet samlas inte i samma organ. Landstingen (förutom i Region Skåne, Västra Götalandsregionen och delvis Stockholms län) har inte ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna + Med ett organ som ensamt ansvarig skapas förutsättningar för helhetslösningar Skapar förutsättningar för samordning inom kollektivtrafiken, dels geografiskt och dels mellan transportslagen Regional helhetssyn är särskilt viktigt i län med en stor andel av det kollektiva resandet går över kommungränserna Växande behov av regional helhetssyn på kollektivtrafiken Prioriterings- och planeringsmöjligheterna underlättas Kollektivtrafiken kan planeras utan hänsyn till kommungränserna Genom att landstinget är ensamt ansvarig undviks diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna + Ökar förutsättningarna för att utveckla kollektivtrafiken genom samverkan med landstingets övriga ansvarsområden Sämre förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder på andra kommunala ansvarsområden (fysisk planering, framkomlighet på vägnätet osv.) + Bristen på kommunalt inflytande går att kompensera på olika sätt: Väl fungerande samråd enligt den nya kollektivtrafiklagen Regionstyrelser (SL) Regelbundna presidiemöten med de största kommunerna (Skånetrafiken) Samråd med kommunerna (Skånetrafiken) Kommunerna kan köpa till ytterligare trafik Förutsättningar för finansiering av kollektivtrafik Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Samverkansorgan har inte egen beskattningsrätt, ansvaret för finansieringen av kollektivtrafiken ligger därför ytterst på samverkansorganets medlemmar. Det krävs diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna, vilket ökar risken för splittring och minskar möjligheterna att ta regionalt helhetsgrepp om kollektivtrafiken. Förutsättningarna för finansie- Analys & Strategi 9

12 ringen av kollektivtrafiken beror till stor del på vilken modell för fördelning av underskottet som väljs. + Det krävs ingen skatteväxling Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Genom att landstinget är ensamt ansvarig undviks diskussioner om fördelningen av underskottet mellan medlemmarna Det krävs en skatteväxling för att flytta ansvaret till landstinget ± Kostnaderna för att finansiera kollektivtrafiken delas lika mellan alla kommuner i länet, oavsett hur mycket kommuninvånarna reser. Detta innebär att invånarna i en kommun med litet resande subventionerar områden med stort resande. Avgränsningar för annan samhällsbetald trafik Samverkansorgan som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar goda förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken genom åtgärder och samverkan med andra kommunala ansvarsområden, som bl.a. skolskjuts och färdtjänst. I flera län har dock kommunerna överlåtit ansvaret för skolskjuts och färdtjänst till trafikhuvudmannen i samordningssyfte. Detta gäller inte Södermanlands län, eftersom kommunerna har ansvar för skolskjuts och färdtjänst och ansvaret föreslås ligga kvar där. Landsting som regional kollektivtrafikmyndighet + Skapar goda förutsättningar för samordning med sjukresor. ± I flera län har kommunerna överlåtit ansvaret för skolskjuts och färdtjänst till trafikhuvudmannen i samordningssyfte. Om inte ansvaret för skolskjutsoch färdtjänsttrafiken i dessa län flyttas tillbaka till kommunerna så blir det ingen skillnad om landstinget eller samverkansorganet är regional kollektivtrafikmyndighet. Detta gäller dock inte Södermanlands län eftersom kommunerna har ansvar för färdtjänst och skolskjutstrafiken. 10 Analys & Strategi

13 1 Inledning Den 1 januari 2012 träder en ny lag om lokal och regional kollektivtrafik i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ersätter nuvarande trafikhuvudmän i länen. Myndighetens kommer bl.a. att ha till uppgift att utarbeta regionala trafikförsörjningsprogram, samråda med bl.a. kollektivtrafikföretag, myndigheter och näringsliv samt fatta beslut om allmän trafikplikt. 2 Uppdraget Styrelsen för Regionförbundet i Sörmland har tillsatt en politisk beredning med uppdrag att föra dialog med olika parter och utarbeta ett beslutsunderlag om åtgärder med anledning av att den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft. Beredningens uppdrag är bl.a. att bereda ett förslag till ställningstagande angående den nya kollektivtrafikmyndighetens organisation. I Sörmland har man valt att gå vidare med två alternativa sätt att lösa organisationsfrågan. Alternativen innebär att antingen landstinget eller regionförbundet blir huvudman för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Det tredje alternativet som är möjligt enligt lagstiftningen har inte bedömts vara ett intressant alternativ att arbeta vidare med. Beredningen har inte kunnat enas kring ett förslag utan har istället övervägt att presentera båda alternativen för regionstyrelsen. Inför detta har man valt att låta WSP som oberoende part beskriva de båda alternativen på ett sådant sätt att samtliga kommuner och landstinget får korrekt och neutralt underlag för sina ställningstaganden i frågan. Syftet är med uppdraget är att utifrån tillgängligt underlag både internt och externt belysa de alternativa organisationslösningarna. Studien ska peka på konsekvenserna av de olika alternativen bland annat ur följande synvinklar; - förutsättningar för inflytande och politisk styrning/ansvar - kopplingen till regional utvecklingsplanering och planering av andra viktiga samhällssektorer - förutsättningar finansiering av kollektivtrafik - avgränsning mot annan samhällsbetald trafik Analys & Strategi 11

14 3 Kollektivtrafikens organisation i Sörmland Länstrafiken i Sörmland AB är trafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken i Sörmland. Inom ramen för Länstrafiken i Mälardalen har man gemensam administration med Länstrafiken i Västmanland och Örebro län. Bolaget ägs till 50 procent av landstingen och till 50 procent av kommunerna i länen och styrelsen består av representanter för länets kommuner och landstinget. Kostnaderna för verksamheten finansieras ungefär till hälften av ägarna, kommunerna och landstinget och resterande delar av bland annat biljettintäkter. Respektive kommun har ansvar för färdtjänsten. Åtta av länets nio kommuner samarbetar dock när det gäller färdtjänsten. Kommunerna upphandlar skolskjuts var för sig och landstinget har ansvar för sjukresorna. 1 Den finansieringsmodell som tillämpas i Södermanland innebär i huvudsak att landstinget och kommunerna svarar för olika andelar av de underskott som uppkommer i olika trafikslag. 2 4 Ny kollektivtrafiklag Den 1 januari 2012 träder en ny lag om lokal och regional kollektivtrafik i kraft. Den nya lagen innebär bl.a. att det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet som ersätter nuvarande trafikhuvudmän i länen. Den nya lagstiftningen innebär bl.a. att marknaden för lokal och regional kollektivtrafik öppnas för konkurrens från rent kommersiell kollektivtrafik, att det inte längre blir möjligt att efter upphandling ge en operatör ensamrätt, att dagens trafikhuvudmän ska ersättas med regionala kollektivtrafikmyndigheter och att kollektivtrafikmyndigheterna inte får organisera sina myndighetsfunktioner som aktiebolag. De regional kollektivtrafik myndigheterna kommer bl.a. att ha till uppgift att utarbeta regionala trafikförsörjningsprogram, samråda med bl.a. kollektivtrafikföretag, myndigheter och näringsliv samt fatta beslut om allmän trafikplikt. 4.1 Trafikförsörjningsprogram I den nuvarande trafikhuvudmannalagen föreskrivs att trafikhuvudmännen ska utarbeta trafikförsörjningsplaner. Regeringen ansåg i propositionen om en ny kollektivtrafiklag 3 att det finns ett behov av mer strategisk och långsiktig plane- 1 SOU 2009:39 2 Landstinget Sörmland (2011) Beslutsunderlag Bildande av ny kollektivtrafikmyndighet i Södermanland (Utkast), Regeringens proposition 2009/10: Analys & Strategi

15 ring av kollektivtrafiken. Dessa planer kommer därför att utvecklas och byta namn till trafikförsörjningsprogram för att underlätta användningen av kollektivtrafiken som ett instrument för samhällsutveckling. Programmen ska tas fram i samråd med resenärer, kollektivtrafikföretag, organisationer, myndigheter och andra berörda parter. Trafikförsörjningsprogrammen bör ha sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen och beakta andra nationella, regionala och lokala mål, planer och program av betydelse för hållbar utveckling och tillväxt. 4.2 Allmän trafikplikt Med allmän trafikplikt avses de krav som den regionala kollektivtrafikmyndigheten definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt ekonomiskt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor. Avtal om kollektivtrafik måste alltid grundas på beslut om allmän trafikplikt. I avtal med kollektivtrafikföretag ska det tydligt och klart framgå vilken allmän trafikplikt som entreprenören ska fullgöra och vilka geografiska områden som avses. Beslut om allmän trafikplikt kommer att kunna överklagas. 4.3 Separering av trafikhuvudmännens två roller Trafikhuvudmännen kan sägas ha två roller enligt dagens kollektivtrafiklagstiftning. Den ena roller är strategisk och reglerad i lag. I denna roll har trafikhuvudmannen det lagreglerade ansvaret för lokal och regional kollektivtrafik, fatta beslut om önskat utbud, kvalitet och pris samt om trafikförsörjningsplanen och hur de ska agera med offentlig ersättning på marknaden för lokal och regional kollektivtrafik för att få till stånd en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning. I den andra rollen finns övrig verksamhet som kan sägas vara medel för att trafikhuvudmännen ska kunna leva upp till sitt lagstadgade ansvar. I denna roll upphandlar drift av kollektivtrafik från buss- och tågentreprenörer, marknadsför och säljer trafikhuvudmännen resor och äger regionala kollektivtrafikanläggningar som exempelvis bussterminaler. I propositionen pekar regeringen på att det idag är svårt att skilja trafikhuvudmännens två roller från varandra. Därför ska det i enligt den nya kollektivtrafiklagen vara möjligt att urskilja de strategiska besluten från beslut om övrig verksamhet. Enligt den nya lagen ska de strategiska uppgifterna bedrivas i förvaltningsform. Detta ökar enligt regeringen möjligheterna för att de politiska besluten i första hand ska beröra målen och de strategiska vägvalen för kollektivtrafikförsörjningen. Analys & Strategi 13

16 Den andra rollen kan den regionala kollektivtrafikmyndigheten antingen överlåta till ett aktiebolag eller en kommun eller bedriva inom myndigheten. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan med andra ord välja att låta den ekonomiska verksamheten finnas kvar i det existerande aktiebolaget. Även den nuvarande ordningen, att vissa trafikhuvudmän har överlämnat befogenheten att tillhandahålla kollektivtrafik till kommuner inom sitt område, kan finnas kvar Organisatorisk hemvist för regional kollektivtrafikmyndighet Kommunerna och landstinget i ett län ska även i enligt den nya lagen ha ett gemensamt ansvar för kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget får däremot komma överens om att antingen kommunerna eller landstinget ska bära ansvaret. I Gotlands län ansvarar kommunen för kollektivtrafiken och i Stockholms län ska landstinget ensamt ansvara för kollektivtrafiken. Inte heller detta är någon förändring jämfört med vad som gäller enligt den nuvarande lagstiftningen. Den nya lagen erbjuder följande alternativ till organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten: a. Kommunalförbund - I de län där kommunerna och landstinget gemensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett kommunalförbund. Detsamma gäller i de län där kommunerna ensamma bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken. b. Gemensam nämnd - I de län där antingen kommunerna och landstinget gemensamt eller endast kommunerna bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken i länet kan de ansvariga komma överens om att organisera kollektivtrafikmyndigheten som en gemensam nämnd i stället för ett kommunalförbund. c. Landstinget - I de län där landstinget ensamt bär ansvaret för den regionala kollektivtrafiken är landstinget regional kollektivtrafikmyndighet. d. Kommun - I Gotlands län är kommunen regional kollektivtrafikmyndighet. Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal kollektivtrafik. Regeringen vill genom begreppsförändringen understryka kollektivtrafikmyndigheternas rätt att anordna kollektivtrafik över länsgränserna, vilket inte är tillåtet enligt trafikhuvudmannalagen. I dag krävs det regeringsbeslut 4 Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag 14 Analys & Strategi

17 när en trafikhuvudman vill anordna länsöverskridande spårtrafik och tillstånd från Transportstyrelsen vid länsöverskridande busstrafik. Syftet med den utvidgade rätten att anorna länsöverskridande kollektivtrafik är att minska den samhällsorganiserade kollektivtrafikens bundenhet av administrativa gränser. 5 5 Alternativ för organisatorisk hemvist Eftersom man Södermanlands län har valt att bara gå vidare med två alternativ för organisatorisk hemvist, landstinget eller regionförbundet, har vi valt att bara beskriva dessa organisationsformer och konsekvenserna av att förlägga den organisatoriska hemvisten där. Det tredje alternativet som är möjligt enligt lagstiftningen, gemensam nämnd, har inte bedömts vara ett intressant alternativ. Kapitlet bygger till stor del på WSP Analys & Strategis rapport Finansieringsmodellens betydelse för utveckling av lokal och regional kollektivtrafik som utgjorde avrapporteringen av ett forskningsprojekt finansierat av Banverket Kommunalförbund och regionförbund Det finns olika formella former för samverkan mellan landsting och kommuner. En form är kommunalförbund och en annan är en gemensam nämnd mellan flera kommuner och landstinget. Om samverkan organiseras i kommunalförbund överlämnar medlemmarna beslutanderätten i de frågor som förbundet avser till ett särskilt förbundsfullmäktige. Förbundet är med andra ord ett indirekt valt organ där det saknas ett direkt demokratiskt ansvarsutkrävande. Landsting och kommuner kan i stort sett överlåta alla verksamhetsuppgifter till kommunalförbundet. Landstinget och kommunerna har inget juridiskt ansvar för de uppgifter som överlåtits till förbundet, däremot är medlemmarna ytterst politiskt och finansiellt ansvariga för verksamheten. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan också organiseras inom ett samverkansorgan. Regionförbundet Sörmland är ett samverkansorgan bestående av landstinget och de nio kommunerna i länet. Ett samverkansorgan är i formell mening ett kommunalförbund. Med samverkansorgan avses en kommunal beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. Enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen kan alla län bilda samverkansorgan. Förutsättningen är att alla kommuner i länet är medlemmar. Även landstinget kan vara medlem, men detta är inget krav. Samverkansorganet övertar länsstyrelsens ansvar för det regionala tillväxtarbetet och för infrastrukturplaneringen i länet. Detta innebär att samverkansorganet blir ansvarigt för att utarbeta regionala utvecklingsprogram, besluta om statliga 5 Regeringens proposition 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag 6 Sandberg m.fl. (2010) WSP Analys & Strategi rapport 2010:1 Analys & Strategi 15

18 medel för regional tillväxt och för att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande av länsplaner för regional infrastruktur. Samverkansorganen kan även få uppgifter från sina medlemmar. Enligt den nuvarande lagstiftningen är kommunalförbund förstahandsalternativet i län där landsting och kommuner gemensamt är ansvariga för kollektivtrafiken. Bara Kronobergs län har valt att bilda kommunalförbund. I samband med att samverkansorgan bildades i Kronobergs län vid årsskiftet 2006/2007 ombildades det tidigare kommunalförbundet till ett regionförbund. Härigenom har ansvaret för kollektivtrafiken, regional utveckling och planeringen av den regionala infrastrukturen samlats i Regionförbundet Södra Småland. Jämtlands län har haft kommunalförbund. Detta bildades dock ursprungligen genom tvång efter regeringsbeslut. Jämtland har gått över till aktiebolag som ägs av landstinget och kommunerna gemensamt. I Jämtlands län bildades ett regionalt samverkansorgan den 1 januari 2011 som heter Regionförbundet Jämtlands län. Regionala samverkansorgan finns i 14 län inklusive Gotlands kommun. Utöver Södermanland finns samverkansorgan i följande län: Blekinge, Kronobergs län, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Dalarna, Uppsala, Västerbotten, Värmland, Örebro och Östergötland. Regionala samverkansorgan saknas i Norrbotten, Jämtland, Västernorrland, Västmanland och Stockholm Landsting Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Västra Götaland och Skåne. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgift är att sköta hälso- och sjukvården. Landstingen har tre obligatoriska uppgifter: hälso- och sjukvård, tandvård för personer tills de är 20 år och kollektivtrafik (sköts tillsammans med kommunerna). Dessutom har landsting tagit på sig olika frivilliga åtaganden som kultur, utbildning, turism och regional utveckling. Verksamheten finansieras till största delen av landstingsskatten. Landstingen har, liksom kommunerna, ett långtgående självstyre som innebär att de kan anpassa sin verksamhet till de lokala och regionala förutsättningarna. 8 7 SOU 2009: Analys & Strategi

19 Inom ramen för den nuvarande lagstiftningen är landstinget ensamt ansvarig för kollektivtrafiken i två län, Stockholms län och Skåne län. I Stockholms län har landstinget haft ansvar för att finansiera kollektivtrafiken sedan storlandstinget bildades I samband med detta kunde Stockholms stad sänka skatten, medan landstinget höjde sin skatt. Härigenom genomfördes det i någon mening en skatteväxling. Vid bildandet av Region Skåne den 1 januari 1999 överfördes hela ansvaret för kollektivtrafiken på regionen och en skatteväxling genomfördes. Huvudmannaskapet i Skåne är grundat på ett avtal mellan Region Skåne och kommunerna i länet. 9 I formell mening är Region Skåne, och även Västra Götalandsregionen, landsting. De två regionerna har dock ansvar för de regionala tillväxtfrågorna. Ett ansvar som i övriga län, förutom i Stockholm, ligger hos länsstyrelserna, eller hos samverkansorganet om ett sådant organ har bildats i länet. I exempelvis Södermanland län ligger tillväxtfrågorna hos samverkansorganet Regionförbundet Sörmland. I Stockholms län är ansvaret för regionplaneringen delat mellan landstinget och länsstyrelsen. En annan skillnad mellan Stockholm och Skåne är att i Stockholm svarar landstinget genom SL för finansieringen av infrastrukturen utöver stadsbidragen. I Skåne delar Region Skåne och kommunerna på kostnaderna för infrastrukturen Förslag till ny organisation i Sörmland Regionförbundet Sörmland och Landstinget i Sörmland har studerat förutsättningarna för att inom sin respektive organisations verksamhet organisera den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Som en del av detta arbete har respektive organ presenterat varsitt förslag till organisation för den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Beskrivningarna är hämtade från dokument som producerats av Region Sörmland respektive Landstinget Sörmland. 6.1 Regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet Om Regionförbundet Sörmland blir kollektivtrafikmyndighet föreslås regionstyrelsen utgöra kollektivtrafikmyndighetens beslutande organ 11. Detta innebär att regionstyrelsen kommer att fatta de formella besluten om vilken kollektivtrafik som ska upphandlas, samtidigt som landstinget och kommunerna har ansvar för finansieringen. Regionförbundet pekar därför på att alla parters insyn och 9 Nordell (2009) 10 Nordell (2009) 11 Regionförbundet Sörmland (2011) Organisationsbeskrivning med regionförbundet som kollektivtrafikmyndighet, Analys & Strategi 17

20 inflytande i budget- och planeringsprocessen måste säkerställas genom en tydlig och grundlig beredningsprocess. Landstinget och kommunerna måste vara överens om de strategiskt viktiga besluten i regionstyrelsen. I budget- och planeringsprocessen måste det därför ingå en förhandlingsfas där parterna kan enas enligt Region Sörmland. För att åstadkomma denna process bör en kollektivtrafiknämnd under regionstyrelsen inrättas. Denna nämnd bör bestå av ledande politiker från landstinget och kommunerna och den bör kunna fungera som ett ägarmöte där man kommer överens om vilka strategiska beslut om det samlade kollektivtrafikutbudet och dess finansiering som ska föreläggas regionstyrelsen. Nämnden ska dessutom ha ansvar för att kontakterna med parter i närliggande län sköts. Det blir regionstyrelsen som kollektivtrafikmyndighet som ska anta det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiknämndens uppdrag föreslås bli att utarbeta och förankra förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram. För att få till stånd en öppen dialog med både kommunernas och landstingets politiker och tjänstemän i beredningsprocessen inför hanteringen i kollektivtrafiknämnden kan regelbundna planeringskonferenser hållas där trafikönskemål, utvecklingsförslag och ekonomiska beräkningar, verksamhetsuppföljning kan presenteras och diskuteras. Om Regionförbundet Sörmland blir kollektivtrafikmyndighet så måste kommunerna och landstinget fatta beslut om en kostnadsfördelningsmodell. Följande fördelning av kostnadsansvaret har diskuterats: Landstinget ensamt tar hela kostnadsansvaret för den kollektivtrafik som har en tydlig regional funktion och kommer hela länet till nytta, dvs. tågtrafiken, den nya expressbusstrafiken som föreslås införas och viss kommunöverskridande busstrafik (stomtrafik) som har en regional funktion Kommunerna tar ansvaret för all kollektivtrafik inom den egna kommunen, inkl. skolskjutsar och färdtjänst. 6.2 Landstinget som kollektivtrafikmyndighet Om landstinget blir regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län kan landstingsstyrelsen eller en särskilt inrättad nämnd inom landstinget bli myndighetens beslutande organ. Landstinget preciserar inte detta i sitt dokument Beslutsunderlag Bildande av ny kollektivtrafikmyndighet i Södermanland (Utkast), Landstinget Sörmland Analys & Strategi

21 Om landstinget blir kollektivtrafikmyndighet så kommer hela kostnadsansvaret att samlas hos landstinget, vilket innebär att en skatteväxling måste genomföras. Kommunerna i länet har inget formellt ekonomiskt ansvar eller inflytande om landstinget blir kollektivtrafikmyndighet. Landstinget pekar på att det därför behöver byggas upp en strukturerad dialog för berednings- och planeringsarbetet mellan myndigheten, kommunerna och Region Sörmland. Landstinget föreslår att följande samrådsorganisation för kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner ska byggas upp: Politiskt forum på högsta politiska nivå (kommunstyrelse- och landstingsstyrelseordföranden) med representation från landstinget och samtliga kommuner. Det bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafikutveckling. Forum på chefstjänstemannanivå bestående av samtliga kommundirektörer samt landstingsdirektören eller av dessa. Det bör vara ett tjänstemannaberedande samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafikutveckling utsedd person. Regionförbundet Sörmland ska ingå i dessa forum utifrån regionförbundets ansvar för den regionala utvecklings- och infrastrukturplaneringen. Dessa forum kommer att vara instanser vid framtagandet av trafikförsörjningsprogram, beslut om trafikplikt och vid prioriteringar av infrastrukturåtgärder samt som forum för kontinuerlig dialog kring bl.a. stadsutveckling, trafikplanering och marknadsföring. Enligt landstingets förslag ska ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts ligga kvar hos kommunerna. Det ska dock finnas möjlighet att överlåta ansvaret för denna trafik till myndigheten. De aviserar däremot att det kan bli aktuellt att utreda frågan i framtiden. Färdtjänst över kommungräns, länsfärdtjänst, bör liksom i dag hanteras samlat och ingå i myndighetens ansvar. Landstinget tar inte ställning till den mer affärsdrivande rollen ska organiseras, dvs. var ansvaret för upphandling, avtal med trafikoperatörer, marknadsföring och kundtjänst ska ligga. Denna fråga behöver utredas under våren och början av hösten. Beslut bör fattas senast under hösten Drivkrafter på kollektivtrafikens utveckling Konsekvenserna av den organisatoriska hemvisten för den regionala kollektivtrafikmyndigheten hänger intimt samman med hur kommunerna och landstinget Analys & Strategi 19

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Infrastruktur och trafik Kollektivtrafik Sara Rhudin Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges största arbetsgivarorganisation. Intresseorganisation

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

(Näringsdepartementet)

(Näringsdepartementet) Lagrådsremiss Ny kollektivtrafiklag ***utkast*** Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen lämnas förslag

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PM ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 1. Inledning Västtrafik AB ( Västtrafik ) ägs idag till 50 procent av Västra Götalandsregionen ( Regionen ) och till 50 procent av de 49 kommunerna i länet ( Kommunerna

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB?

FAQ VERKSAMHETEN. .u. Vad är syftet med X2AB? FAQ VERKSAMHETEN.u. Vad är syftet med X2AB? Syftet med X2ABs verksamhet är att erbjuda regionala kollektivtrafikmyndigheter,länstrafikbolag och trafikföretag en möjlighet att driva gemensamma utvecklingsprojekt

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Kollektivtrafikens arg idag. Ny lag om kollektivtrafik. Den nya lagen. Dagens org, forts. Nya lagen forts. Nya lagen forts

Kollektivtrafikens arg idag. Ny lag om kollektivtrafik. Den nya lagen. Dagens org, forts. Nya lagen forts. Nya lagen forts Kollektivtrafikens arg idag Ny lag om kollektivtrafik Träder i kraft 2012-01-01 Ersätter lagen om ansvar för viss kollektiv persontrafik AB Dalatrafikär trafikhuvudman Ägs av LtD med 500/0, kommunerna

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

RAPPORT Finansieringsmodellens betydelse för utvecklingen av lokal och regional kollektivtrafik

RAPPORT Finansieringsmodellens betydelse för utvecklingen av lokal och regional kollektivtrafik RAPPORT Finansieringsmodellens betydelse för utvecklingen av lokal och regional kollektivtrafik Rapport 2010:1 Reviderad april 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN

AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN AVTAL OM ANSVAR FÖR DEN REGIONALA KOLLEKTIVTRAFI- KEN I VÄRMLANDS LÄN Detta avtal ersätter hittillsvarande konsoitialavtal mellan Landstinget i Värmland och länets kommuner, nedan parterna, om den kollektiva

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF

Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden. Hans Weinehall SvTF Möjligheter med kommersiell trafik nu och i framtiden Hans Weinehall SvTF Taxibranschen Taxi finns överallt 15 900 fordon & fler än 25 000 årsarbeten i landet (uppåt 40 000 av och till) I Norrbotten: Drygt

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Tjänsteskrivelse 2012-06-27 KS 2012.0264 Handläggare: Lars Näsström Kommunstyrelsen Remissvar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer