Höörs kommun delårsrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs kommun delårsrapport 2013"

Transkript

1

2 Höörs kommun delårsrapport

3

4

5 Förvaltningsberättelse 5

6 Befolkning, bostäder, pendling Höörs kommun delårsrapport 2013 Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt sedan kommunen bildades 1968/ hade kommunen ca invånare och per den siste juli 2013 var folkmängden Under årets sju första månader har invånarantalet ökat med hela 124 personer, vilket ligger högre än prognosen. Under perioden ökade befolkningen i medeltal med 136 personer per år. Under de senaste åren har kommunen haft en fl yttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar på en folkmängd om ca invånare år Den stora infl yttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har förändrats påtagligt de senaste 30 åren. Från att ha haft en ganska stor andel äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar till det positiva flyttningsnettot. Under 2012 föddes 161 barn jämfört med 146 barn under hela 2011 och 205 barn år Under årets sju första månader har 112 barn fötts. Bostäder Under åren byggdes i genomsnitt 90 lägenheter per år. Som mest färdigställdes 128 lägenheter, år Därefter försämrades byggkonjunkturen och under några år i mitten av 1990-talet byggdes endast ett fåtal nya lägenheter per år. Höörs kommun undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal tomma lägenheter under början av 1990-talet. För några år sedan ökade efterfrågan på nya bostäder. Ca 30 bostäder färdigställdes 2011 respektive 2010 jämfört med att drygt 100 bostäder färdigställdes 2009 (bl a kv mejeriet) och 32 bostäder Under de kommande åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på fi nansmarknaden har medfört en kraftig avmattning på bostadsmarknaden. Statistiken från SCB visar att ca 30 lgh färdigställdes under

7 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Pendling Utpendlingen har ökat markant under den senaste 25- årsperioden och numera har mer än 50% av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i en annan kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till ökningen. Drygt 4100 personer pendlade från Höörs kommun år Den största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Totalt pendlar nästan 1700 till Höörs kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs, Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat sedan Öresundsbron invigdes. Förvaltningsberättelse Näringslivet Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Det största tillverkande företaget, Höörs Plåt AB som har fått nya ägare, har ca 100 anställda. Besöksnäringen är en sektor som växer. Strukturen på näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utfl yttningar av verksamhet till andra länder. Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med ca 10 % under den senaste 10-årsperioden och är nu ca 4700 medan antalet boende med förvärvsarbete är ca Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Inom Leader Mittskåne bedrevs under 2012 ett projekt inom besöksnäringen, Sätt Mittskåne på kartan. Projektet som har varit lyckosamt med bl a affärsutveckling och ökat samarbete i näringen har nu förädlats vidare i ett nytt projekt Destinationsnav Mittskåne där formerna för fortsatt och ökat samarbete med marknadsföring och destinationsutveckling studeras och ett förslag till ny organisation presenteras under hösten Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige. I undersökningen i slutet av 2008 visade Höörs kommun den största förbättringen bland alla kommuner. Höörs kommun steg med 110 placeringar till plats nummer 78. Under 2009 förbättrades placeringen ytterligare till plats 69 och 2010 till plats försämrades placeringen till plats 125 för att under 2012 sjunka ytterligare till plats 146. Kommunen har under 2012/2013 deltagit i en utbildning, Förenkla Helt Enkelt, som drivs av SKL och handlar om att bli bättre i företagskontakterna. En handlingsplan ska tas fram och bl a diskuteras att införa funktionen Företagslots. De fl esta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde Nord har antagits och kommunen har därför god beredskap avseende mark för verksamheter. 7

8 Ekonomistyrning och kontroll Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant förstärkts. Detta beror på den positiva förändrigen av semesterlöneskulden som uppstått då främst lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren samt att övriga personalkategorier tagit ut sin sommarsemester under juni, juli och augusti. Denna förbättring är dock tillfällig då ny skuldförändring upparbetas under hösten avseende semesteråtaganden för Vid årsskiftet bedöms semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och ha en marginell effekt på årsresultatet. Räntekostnadseffekten av ny diskonteringsränta för beräkningen av ansvarsförbindelsen avseende pensioner motsvarar 0,7 miljoner kronor inklusive löneskattsförändringen och har belastat periodens resultat. Utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning har blivit bättre på grund av en ny prognostiserad avräkning för 2012 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 12,7 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar på en prognos som ger en relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som planerats för detta. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 16,5 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde äldreomsorg. Barnoch utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för gymnasieskolan, inom grundskolan har de svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre elevantal, samt att tilläggsbeloppen för elever med behov av särskilt stöd har ökat. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. Kommunstyrelsens underskott är hänförligt till kostnader för uppsagda och tomma lokaler. Detta finansieras av ett bättre utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än vad som budgeterats. Dessutom kommer under hösten att återbetalas 2005 och 2006 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring med preliminärt 11,2 miljoner kronor. Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar en årsprognos om 10,8 miljoner kronor. Balanskrav Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat på 10,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3,8 miljoner kronor. Justering har skett för räntekostnadseffekten av ny diskonteringsränta för beräkningen av ansvarsförbindelsen avseende pensioner motsvarande 0,7 miljoner kronor inklusive löneskattsförändringen. Efter balansutredning blir det balanserade prognotiserade resultatet 11,4 mnkr. Balanskravsavstämning Ingående resultat att återställa -0,1 mnkr Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen +10,8 mnkr - avgår realisationsvinster 0,0 mnkr + tillkommer nedskrivningar av engångskaraktär 0,0 mnkr + tillkommer realisationsförluster 0,0 mnkr + tillkommer jämförelsestörande poster +0,7 mnkr Utgående resultat att återställa + 11,4 mnkr 8

9 Ekonomistyrning och kontroll Väsentliga ekonomiska händelser Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Under juni månad upphandlades ett lån om 40 miljoner kronor i enlighet med beslutad budget, därmed utnyttjas ej längre checkräkningskrediten. Under november månad återbetalas premierna för sjukförsäkringen motsvarande preliminärt 11,2 miljoner kronor. Koncernen Höörs kommun Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Förvaltningsberättelse Periodens resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till 23,5 miljoner kronor. Prognostiserat årsresultat uppgår till -23,2 miljoner kronor och beror på Höörs fastighets AB som kommer att göra en kraftig nedskrivning av fastigheten Mejeriets bokförda värde, vilket påverkar resultatet negativt med ca 45,5 miljoner kronor. Bolagens verksamhet uppvisar följande periodresultat: Koncernen Höörs Fastighets AB Mellanskånes renhållnings AB, MERAB (22,5%) +8,2 mnkr + 2,1 mnkr Under perioden har bl. a följande händelser inträffat: Koncernen Höörs Fastighets AB Periodens händelser År 2013 har fortsatt som år 2012 slutade, med implementeringen av vårt nya affärssystem samt att bygga upp en fastighetsdatabas som kommer kvalitetssäkra och effektivisera vårt arbete. Vi valde ett helintegrerat system där ekonomi, underhållsplanering, hyresadministration och felanmälan möts i ett och samma program, Incit expand vilket stärker vår interna kontroll. Framtagningen av långsiktiga underhållsplaner fortgår. Det är mycket arbete och fakta som ska samlas in för att kunna ta fram dessa planer. Alla byggnader ska besiktas och alla byggnadsdelar ska mängdas och periodiseras. Förväntas vara klart till årsskiftet. Höörs Fastighet är fortfarande en relativt ny organisation som inte riktigt hittat sin form än så förändringsarbetet har fortsatts under året. Största förändringen är att styrelsen beslutat att fusionera koncernens bolag. Denna genomgripande förändring har fått till följd att arbetet med att ta fram en ny organisationsstruktur är påbörjat med tänkt startdatum 1 januari Förändringar och utveckling kräver energi och engagemang och går man för fort fram finns risk att organisationen blir förändringstrött. 9

10 Ekonomistyrning och kontroll Höörs kommun delårsrapport 2013 Omfl yttningen bland bostäderna fortsätter att ligga på en hög nivå. Detta belastar oss både ekonomiskt och organisatoriskt i form av höga underhållskostnader och hög arbetsbelastning. Med en bostadsmarknad i regionen som stagnerat har korttidsvakanserna ökat och lett till ett ökat hyresbortfall framförallt på kvarteret Mejeriet. För att tillgodose våra hyresgäster önskemål att i större utsträckning kunna påverka bostadens standard har ett tillvalsprogram framförhandladas med hyresgästföreningen. Vi har genomfört ett bomöte och tre till är inbokade under hösten. Arbetet med kundträffar fortgår och 6 stycken genomfördes under våren. Året inleddes med fortsättning på den kalla och långa vintern vilket medförde att värmeförbrukningen låg över det normala. Tack vare vårt fortsatta arbete med energieffektiviseringsåtgärder kan vi i stort sett hålla kostnadsökningarna stången. HFABs styrelse har hittills under året haft 4 protokollförda sammanträden och företagit en heldag med strategidiskussioner och studiebesök. De lite större underhållsprojekt som har genomförts eller pågår är bland annat på musikskolan med nytt tak. Kommunhusets källare (växthuset) har fått förbättrad arbetsmiljö genom ombyggnation av disken och utbyte av maskiner. Biblioteket har fått/ska få ny belysning efter att befintlig har dömt ut på grund av elsäkerheten. På Samrealskolan har originalfönsterna från 1924 renoverats och målats. Syllbyte och ventilationsbyte på Ringvägen är uppstartat. Arbetet med den utdömda ventilationen på kommunhuset är igång. Samtidigt passar vi då på att installera återvinning på ventilationen och på det spar vi energi. Arbetet är uppdelat i tre etapper och förvänas pågå fram till och med Projektgrupp för ny förskola i Sätofta är startad och behovsanalys och förprojektering är igång. Vidare pågår projektering för 5 stycken små lägenheter på vinden på Fyrkanten 3. En avsiktsförklaring om försäljning av Fjärlien 6 är tecknat med Höörfasaden AB med förbehållet att det byggs 8 stycken nya lägenheter på fasigheten. Planarbetet för bostadsbyggande på Badhuset 2 är igång och är ett prioriterat projekt som startar så snart planen har vunnit laga kraft. I arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har fortsatt och nu implementerat i alla fastigheter i HFAB och HBAB några enstaka kvarstår i HIBAB. Just nu pågår arbetet med att tillsammans med verksamheterna ta fram insatsplaner. Höörsgård 40 är sålt. N Rörum 8:40 ligger ute till försäljning. HFABs hyror höjdes den 1/1 med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal. HBABs hyror höjdes 1 april med 2,25 % efter hyresförhandlingar med hyresgästförningen HIBABs hyror höjs med index i enlighet med gällande avtal. Den sista augusti hade HFAB 100 % uthyrt och HBAB 97 %, om man bortser för de kortidsvakans som uppstår vid omfl yttningar. HIBAB har i stort sett allt uthyrt, på Brinken 1 finns några kontorsrum kvar. Hyresgästen på Veterinären 4 gick i konkurs den 16/8-2013, vilket kan leda till vakans. Ramavtal gällande Byggkonsult, Arkitekt, Elrevison, Kylservice och OVK har upphandlats och kontrakteras för 2 år med möjligt att förlänga år. Mål och måluppfyllelse Från och med 2012 arbetar vi med styrkort där vi har övergripande och långsiktiga mål tillsammans med årets målsättning. Målen är uppdelade i fyra perspektiv: Ekonomi och ägare Vi arbetar med vårt varumärke. HFAB ska stå för något positivt, något tryggt och stabilt. Vara bra för både kunder och ägare. Vidare är HFAB ett av kommunens verktyg för att klara bostadsför 10

11 Ekonomistyrning och kontroll sörjningen med en målsättning om att bygga nya hyresrätter. Vi har idag en stabil efterfrågan på våra bostäder och kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot inte alltid i de områden eller till den hyresnivå som är mest efterfrågad. Verksamhet Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Vår organisation ska vara flexibel och effektiv för att nå sina mål. Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoderna. Kund Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som motsvarar verksamheternas behov och bostäder som svarar till den enskildes behov. Vi vill ha en god och effektiv kommunikation och det skapar vi genom kontinuitet och tydlighet. Hemsidan och Magasinet är viktiga forum för vår kommunikation. Med vårt tillvalsprogram ska kunden kunna göra sin bostad personlig. Förvaltningsberättelse Medarbetare Vi har som målsättning att var en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi oss bli genom god arbetsmiljö, vi-känsla och kompetensutveckling. Årets tema är kundbemötande. Medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffarna är viktiga verktyg i att skapa delaktighet och engagemang. Minst en gång om året ska all personal ha en gemensam aktivitet. 11

12

13 Ekonomistyrning och kontroll Periodens utfall med helårsprognos Koncernens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för perioden uppgår till 10,3 miljoner kronor och ligger väsentligt över budget (7,2 miljoner kronor) såväl som föregående års resultat (7,1 miljoner kronor). Huvudanledningarna till det positiva utfallet per jämfört med budget och föregående år står dock primärt att fi nna i: 1) Högre intäkter i förhållande till budget och föregående år utfall: budget: föregående år: 80,4 miljoner kronor 79,1 miljoner kronor 78,6 miljoner kronor Huvudanledningarna till de ökade intäkterna i jämförelse med budget beror på: - Försäljningen av Höörsgård 40 som påverkat intäkterna och resultatet med cirka 0,8 miljoner kronor. - Uppburen hyresintäkt fram t o m juli månad för fastigheten Veterinären 4, vilket ej budgeterats i motsvarande omfattning, har förbättrat våra hyresintäkter med ca 0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget. Förvaltningsberättelse 2) Lägre fastighetskostnader i förhållande till budget och föregående år. Utfall: Budget: Föregående år: 24,5 miljoner kronor 26,8 miljoner kronor 28,8 miljoner kronor De lägre fastighetskostnaderna går primärt att finna i de lägre kostnaderna för reparationer och planerat underhåll (utfall: 8,0 miljoner kronor mot budget: 10,5 miljoner kronor) orsakade av: - Lägre kostnader än förväntat med avseende på årets reparationsbehov. - Planerat underhåll upphandlat till bättre villkor än budgeterat Ränteläget har fortsatt varit på historiskt sett exceptionellt låga nivåer hittills under året, men vi ser nu tecken på att räntenivåerna börjar skruvas upp. Vårt finansnetto ligger cirka 1,0 miljoner kronor över budget och med vår låneportfölj på närmre 800 miljoner kronor motsvaras det av cirka räntepunkter. Det vill säga även mindre ränterörelser påverkar oss kraftigt. Precis som tidigare har vi möjligheten att möta en eventuell räntekostnadsstegring genom att utnyttja stängningsmöjligheter i våra befi ntliga ränteswapar som uppgår till totalt 719 miljoner kronor per Den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen som uppgår till 5,8 år. Det skall också påpekas att årets fi nansnetto påverkats positivt med 1,3 miljoner kronor till följd av den swapstängning som genomfördes i mars månad Denna swapstängning medförde en vinst på totalt 6,2 miljoner kronor och periodiseras över åren Prognos för resten av året Koncernens budgeterade resultat före skatt & bokslutsdispositioner för helåret 2013 uppgår till 7,2 miljoner kronor. Baserat på utfallet per augusti och som en följd av att vi haft projektupphandlingar till bättre villkor än vi budgeterat bedömer vi att det operativa resultatet för 2013 kommer att utfalla klart över denna budget. Totalt räknar vi därför med ett operativt resultat på 8,6 miljoner kronor för koncernen, d.v.s. 1,4 miljoner kronor bättre än budget och 1,5 miljoner kronor bättre än föregående år. Dock kommer det offi ciella resultatet för 2013 inkludera en kraftig nedskrivning av fastigheten Mejeriets bokförda värde. Vi bedömer idag att det kommer att innebära en resultatpåverkan med ca 45,5 miljoner kronor. Detta får till följd att det offi ciella resultatet kommer att bli i närheten av -37,0 miljoner kronor. 13

14 Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomistyrning och kontroll MERAB MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla avfall. Bolaget bildades Källsorteringssystemet Vått och Torrt samtliga hushåll i regionen omfattas av systemet f r om hösten -93. F r om våren 2003 sorteras det våta avfallet på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag samt vid Stavröds avfallsanläggning i Hörby. Det torra avfallet har transporterats till SYSAV:s behandlingsanläggning i Malmö. Bolaget har en miljöpolicy som anger grundsynen och den övergripande inriktningen för miljöfrågorna. Verksamheten i grunden är ett miljöarbete och att företaget är ett miljöföretag. Grundsynen är att, sluta kretsloppen, använda naturens egna metoder och utnyttja resurserna. Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB:s intern kontroll. Periodens händelser Strategierna för att uppnå de övergripande målen för MERAB är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Mål och måluppfyllelse Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERABs internkontroll. Avfallsplan för framförallt hushållsavfallet har funnits sen Ny renhållningsförordning antogs av kommunerna under hösten 2008 och gäller from 1 januari 2009 och gäller 5 år framåt. De övergripande målen för MERAB är: Skydda miljön Spara resurser Säkra omhändertagandet Skapa en god arbetsmiljö Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad Strategierna för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Prognos för resten av året Periodens resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor. Prognosen för MERABs helårsresultat hamnar på 3,7 miljoner kronor. Förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår vid delårstillfället till 83,4 miljoner kronor, varav den största delen (87 %) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under 2010 säkrades pensionsåtagandet med 186 miljoner kronor. En anledning till att pensionsåtagandet ökat under 2013 är att diskonteringsräntan sänkts. Diskonteringsräntan är kopplad till marknadsräntan via en indikator. Indikatorn är ett femårsgenomsnitt av den tioåriga statsobligationsräntan. Om räntan rör sig inom en toleransintervall så ska diskonteringsräntan vara oförändrad. Under perioden föll indikatorn under denna toleransintervall. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsbetalningar. Eftersom utbetalningarna sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. För Höörs del innebär det att ansvarsförbindelsen och avsatt till pensioner ökar med 5,5 miljoner kronor med anledning av denna räntesänkning. Efter inlösen av en betydande del av pensionsskulden återstår 58,5 miljoner kronor i pensionsåtagande. Dessutom skall löneskatt betalas på pensionsbeloppet om 14,2 miljoner kronor och därmed återstår ett åtagande på totalt 72,7 miljoner kronor. Den skuld som återstår består av kommunens åtagande till pensionärer födda 1937 eller tidigare. För att möta framtida pensionskostnader har kommunfullmäktige antagit särskilda föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel. Syftet med föreskrifterna är att nå en långsiktigt god avkastning med betryggande säkerhet. Enligt kommunens föreskrift er ska normalläget i förvaltning fördelas med 40 % i räntebärande värdepapper och 60 % i aktier. 14

15 Ekonomistyrning och kontroll Höör har hittills avsatt, inklusive återinvesterad avkastning, 62,5 miljoner kronor för pensionsförvaltning. Vid bokslutstillfället är 57,3 miljoner kronor redovisade som finansiell anläggningstillgång och 5,2 miljoner kronor är redovisade som kortfristig placering. Förvaltningen handhas av Danske Capital, Swedbank och Agenta samt Den Norske Bank. Samlad redovisning av pensionsmedelsförvaltningen Belopp i mnkr År Avsättning för pensioner och likn. 10,5 10,7 förpliktelser 2. Ansvarsförbindelser - Pensionsförpliktelser ej under avsättningar 70,5 72,7 3. Finansiella placeringar (anskaffningsvärde) 62,8 62,5 Uppskrivning (återinvesterad utdelning) Totalt 62,5 4. Totala förpliktelser./. fi n. placeringar 18,2 20,9 ( anskaffningsvärde.) 5. Finansiella placeringar ( marknadsvärde) 69,5 74,6 6. Fin. placeringar (markn. värde)./. fi n. placeringar (anskaffnvärde) + 6,7 + 12,1 7. Realiserad och orealiserad avkastning/ vinst/förlust på fi n. placeringar i relation till genomsnittlig fi n. placering (bokf. värde) +11,0 % + 19,4 % Förvaltningsberättelse Övergripande ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och konjunkturen förutsätts stärkas framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag, bedömningsvis växer svensk BNP i år med 1,1 % och nästa år 2,4 %. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 %. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med över 2 % i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 %. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med knappt 3 % för att sedan öka med 4,0 % Den underliggande infl ationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 %. Det preliminära taxeringsutfall för år 2012 som Skatteverket publicerade den 8 augusti indikerar en något större ökning av avtalade pensionsinkomster år I år väntas lägre lönehöjningar och något mindre ökning av arbetade timmar medföra en dämpning av skatteunderlagstillväxten. Nästa år beräknas skatteunderlagets tillväxt avta ytterligare trots större lönehöjningar och sysselsättningsökning i samma storleksordning som i år. Det förklaras främst av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att pensionsinkomsterna knappt ökar alls. Åren närmast därefter väntas en konjunkturell återhämtning med stark sysselsättningsutveckling och större löneökningar samtidigt som även pensionsinkomsterna ökar snabbare. Då får vi också rejäl skatteunderlagstillväxt. Som framgår ovan har Sveriges Kommuner och Landsting reviderat upp prognosen för år 2012 till följd av det preliminära taxeringsutfallet. Enligt nationalräkenskaperna var den utbetalda lönesumman mindre än förutspått första halvåret Detta motverkas till stor del av att annan statistik visar att underskattning av inkomster av såväl sjukpenning som arbetslöshetsersättningar, varför nettoeffekten på skatteunderlaget är marginell. 15

16 Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomistyrning och kontroll Prognosen för år 2015 och 2016 är uppreviderad. Det beror främst på att SCB:s nya befolkningsframskrivning visar större ökning av befolkningen i arbetsför ålder, med en uppjustering av vår prognos för arbetade timmar som följd. Dessutom har pensionsinkomsterna reviderats upp dessa år på grund av att man nu förutser svagare bromsverkan av den automatiska balanseringen. Ekononomisk strategi Höörs kommun har defi nierat sin ekonomiska strategi utifrån begreppet god ekonomisk hushållning. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs. vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De fi nansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för denna hushållning. Denna balans är grunden för god hushållning för Höörs kommun. År 2013 är första gången som hela Höörs kommun gör måluppföljning via styrkort. God ekonomisk hushållning Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs Kommun; *Samtliga tre fi nansiella mål. *En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det. *Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden. Vid en sammantagen prognostiserad värdering blir bedömningen att Höörs kommun kommer att ha en god ekonomisk hushållning under Mål1: Årets resultat skall utgöra minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Målet är uppfyllt. Periodens resultat och prognostiserat resultat överstiger 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål2: Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppfyllt. Långfristig upplåning om 40 miljoner kronor har skett under året och motsvarar 5,6 % av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål3: Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. Målet är uppfyllt. Kommunen har inte sålt någon anläggningstillgång under perioden. Realisationsvinster från pensionsförvaltningen är återinvesterade till pensionsåtagandet. Mål4: Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden. Målet är uppfyllt. Inga nedskrivningar har skett under perioden. Mål5: En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det. Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Behörigheten har inte ökat. 16

17 Ekonomistyrning och kontroll Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för de olika nämndernas verksamhetsområden. Av dessa mål har fullmäktige dessutom angivit fem mål som har särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höör. Fyra av dessa mål är uppfyllda, ett bedöms inte vara uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Graderingen avseende måluppfyllelse är följande; Målet är uppfyllt, Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året, Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Skala för att bedöma måluppfyllelsen: Varje mål och aktivitet bedöms utifrån en tregradig skala. Grön 3= Om målet är uppfyllt ges en 3:a och en grön färg. Gul 2= Om målet inte är uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året, ges en 2:a och en gul färg. Förvaltningsberättelse Röd 1= Om målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året, ges en 1:a och en röd färg. Om exempelvis tre effektmål ska vara uppfyllda för att ett inriktningsmål ska vara nått och endast två effektmål är uppfyllda ska resultatet viktas. Så här viktas resultat Poängsätt varje effektmål utifrån nedan skala. Räkna därefter ut medelpoängen för respektive mål. Exempel: För inriktningsmål1 krävs att tre effektmål är uppfyllda men vid periodens slut är endast två effektmål uppfyllda och ett effektmål är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Det ger poängen 3+3+1= 7. Denna siffra delas med tre (d.v.s. 7/3). Detta ger ett medelpoäng om 2,3. Vilket ger en tvåa och ett gult resultat. Poäng Måluppfyllelse Viktning Färg 3 Målet är uppfyllt 2,51-3 Grönt 2 Målet är inte uppfyllt men bedöms 1,5-2,5 Gult bli uppfyllt under året 1 Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året 1-1,5 Röd 17

18 Ekonomistyrning och kontroll Höörs kommun delårsrapport

19 Ekonomistyrning och kontroll Inriktningsmål 2013 Samtliga inriktningsmål under medborgarperspektivet, processperspektivet och medarbetarperspektivet är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda under året. Inriktningsmål under det finansiella perspektivet är uppfyllt. Perspektiv Strategi Inriktningsmål Medborgarperspektivet Så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose medborgarnas behov av kommunens service och tjänster (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen Attraktiv boendeort mitt i regionen Attraktiv boendeort mitt i regionen 1. Vi ska ha medborgardialog för att skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar. 2. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla 3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra gatuoch parkmi jöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Förvaltningsberättelse Höör som en del av kunskapsregionen 4. Förskola och skola ska vara i toppklass och skapa goda framtida förutsättningar för barn och unga Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Kreativt möteslandskap 5. Höör ska vara en arena för kultur, friluftsliv, fritid och rekreation Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Kommunikationer som förenklar livet 6. Trafi ksystemet ska vara tillgängligt och utvecklas för människa och mi jö, så att resan fungerar hela vägen Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Kommunikationer som förenklar livet 7. Vi ska agera för att utveckla mobil- och ITinfrastrukturen Målet är uppfyllt Processperspektivet Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår verksamhet (idag och imorgon) Attraktiv boendeort mitt i regionen 8. Vi ska ge kommunal service med god kvalitet som tillgodoser medborgarnas behov Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Stärka vår position genom kommunikation 9. Höörs kommun ska vara välkänd och förknippas med positiva känslor, tankar och upplevelser Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Kreativt möteslandskap 10. Vi ska gynna besöksnäringen och samverka för att skapa aktiviteter och arrangemang Målet är uppfyllt Hållbarutveckling 11. Vi ska arbeta systematiskt för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till att hela samhället minskar sin negativa miljöpåverkan Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Medarbetarperspektivet Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser (idag och imorgon) Hållbarutveckling 12. Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året Finansiella perspektivet Så här agerar vi för ekonomi i balans Hållbarutveckling 13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Målet är uppfyllt 19

20

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27. Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016

Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27. Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11 -27 Budget 2014 och Verksamhetsplan 2015-2016 2 Innehåll INLEDNING Organisationsöversikt inklusive bolag 4 Vart går skattepengarna? 5 Så här får kommunen sina pengar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51

Ekonomi Nytt. Nummer 08/13 2013-04-19. Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Ekonomi Nytt Nummer 08/13 2013-04-19 Dnr SKL 13/2679 Siv Stjernborg 08-452 77 51 Landstingsstyrelsen Landstingsdirektörer Ekonomidirektörer Lt Diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen samt rekommenderad

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

öörs kommun 2011 H 2

öörs kommun 2011 H 2 Årsredovisning 2011 2 Höörs kommun 2011 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning: Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart gick skattepengarna

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 13:16 Diarienr: 13/2579 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Siv Stjernborg m.fl. Ekonomi och styrning Ekonomisk analys Datum: 2013-04-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kommunstyrelsen Ekonomi/finans

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer