Höörs kommun delårsrapport 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs kommun delårsrapport 2013"

Transkript

1

2 Höörs kommun delårsrapport

3

4

5 Förvaltningsberättelse 5

6 Befolkning, bostäder, pendling Höörs kommun delårsrapport 2013 Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt sedan kommunen bildades 1968/ hade kommunen ca invånare och per den siste juli 2013 var folkmängden Under årets sju första månader har invånarantalet ökat med hela 124 personer, vilket ligger högre än prognosen. Under perioden ökade befolkningen i medeltal med 136 personer per år. Under de senaste åren har kommunen haft en fl yttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar på en folkmängd om ca invånare år Den stora infl yttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har förändrats påtagligt de senaste 30 åren. Från att ha haft en ganska stor andel äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar till det positiva flyttningsnettot. Under 2012 föddes 161 barn jämfört med 146 barn under hela 2011 och 205 barn år Under årets sju första månader har 112 barn fötts. Bostäder Under åren byggdes i genomsnitt 90 lägenheter per år. Som mest färdigställdes 128 lägenheter, år Därefter försämrades byggkonjunkturen och under några år i mitten av 1990-talet byggdes endast ett fåtal nya lägenheter per år. Höörs kommun undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal tomma lägenheter under början av 1990-talet. För några år sedan ökade efterfrågan på nya bostäder. Ca 30 bostäder färdigställdes 2011 respektive 2010 jämfört med att drygt 100 bostäder färdigställdes 2009 (bl a kv mejeriet) och 32 bostäder Under de kommande åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på fi nansmarknaden har medfört en kraftig avmattning på bostadsmarknaden. Statistiken från SCB visar att ca 30 lgh färdigställdes under

7 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Pendling Utpendlingen har ökat markant under den senaste 25- årsperioden och numera har mer än 50% av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i en annan kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till ökningen. Drygt 4100 personer pendlade från Höörs kommun år Den största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Totalt pendlar nästan 1700 till Höörs kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs, Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat sedan Öresundsbron invigdes. Förvaltningsberättelse Näringslivet Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Det största tillverkande företaget, Höörs Plåt AB som har fått nya ägare, har ca 100 anställda. Besöksnäringen är en sektor som växer. Strukturen på näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utfl yttningar av verksamhet till andra länder. Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med ca 10 % under den senaste 10-årsperioden och är nu ca 4700 medan antalet boende med förvärvsarbete är ca Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Inom Leader Mittskåne bedrevs under 2012 ett projekt inom besöksnäringen, Sätt Mittskåne på kartan. Projektet som har varit lyckosamt med bl a affärsutveckling och ökat samarbete i näringen har nu förädlats vidare i ett nytt projekt Destinationsnav Mittskåne där formerna för fortsatt och ökat samarbete med marknadsföring och destinationsutveckling studeras och ett förslag till ny organisation presenteras under hösten Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige. I undersökningen i slutet av 2008 visade Höörs kommun den största förbättringen bland alla kommuner. Höörs kommun steg med 110 placeringar till plats nummer 78. Under 2009 förbättrades placeringen ytterligare till plats 69 och 2010 till plats försämrades placeringen till plats 125 för att under 2012 sjunka ytterligare till plats 146. Kommunen har under 2012/2013 deltagit i en utbildning, Förenkla Helt Enkelt, som drivs av SKL och handlar om att bli bättre i företagskontakterna. En handlingsplan ska tas fram och bl a diskuteras att införa funktionen Företagslots. De fl esta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde Nord har antagits och kommunen har därför god beredskap avseende mark för verksamheter. 7

8 Ekonomistyrning och kontroll Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant förstärkts. Detta beror på den positiva förändrigen av semesterlöneskulden som uppstått då främst lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren samt att övriga personalkategorier tagit ut sin sommarsemester under juni, juli och augusti. Denna förbättring är dock tillfällig då ny skuldförändring upparbetas under hösten avseende semesteråtaganden för Vid årsskiftet bedöms semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och ha en marginell effekt på årsresultatet. Räntekostnadseffekten av ny diskonteringsränta för beräkningen av ansvarsförbindelsen avseende pensioner motsvarar 0,7 miljoner kronor inklusive löneskattsförändringen och har belastat periodens resultat. Utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning har blivit bättre på grund av en ny prognostiserad avräkning för 2012 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 12,7 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar på en prognos som ger en relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som planerats för detta. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 16,5 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde äldreomsorg. Barnoch utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för gymnasieskolan, inom grundskolan har de svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre elevantal, samt att tilläggsbeloppen för elever med behov av särskilt stöd har ökat. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. Kommunstyrelsens underskott är hänförligt till kostnader för uppsagda och tomma lokaler. Detta finansieras av ett bättre utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än vad som budgeterats. Dessutom kommer under hösten att återbetalas 2005 och 2006 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring med preliminärt 11,2 miljoner kronor. Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar en årsprognos om 10,8 miljoner kronor. Balanskrav Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat på 10,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 3,8 miljoner kronor. Justering har skett för räntekostnadseffekten av ny diskonteringsränta för beräkningen av ansvarsförbindelsen avseende pensioner motsvarande 0,7 miljoner kronor inklusive löneskattsförändringen. Efter balansutredning blir det balanserade prognotiserade resultatet 11,4 mnkr. Balanskravsavstämning Ingående resultat att återställa -0,1 mnkr Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen +10,8 mnkr - avgår realisationsvinster 0,0 mnkr + tillkommer nedskrivningar av engångskaraktär 0,0 mnkr + tillkommer realisationsförluster 0,0 mnkr + tillkommer jämförelsestörande poster +0,7 mnkr Utgående resultat att återställa + 11,4 mnkr 8

9 Ekonomistyrning och kontroll Väsentliga ekonomiska händelser Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Under juni månad upphandlades ett lån om 40 miljoner kronor i enlighet med beslutad budget, därmed utnyttjas ej längre checkräkningskrediten. Under november månad återbetalas premierna för sjukförsäkringen motsvarande preliminärt 11,2 miljoner kronor. Koncernen Höörs kommun Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Förvaltningsberättelse Periodens resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till 23,5 miljoner kronor. Prognostiserat årsresultat uppgår till -23,2 miljoner kronor och beror på Höörs fastighets AB som kommer att göra en kraftig nedskrivning av fastigheten Mejeriets bokförda värde, vilket påverkar resultatet negativt med ca 45,5 miljoner kronor. Bolagens verksamhet uppvisar följande periodresultat: Koncernen Höörs Fastighets AB Mellanskånes renhållnings AB, MERAB (22,5%) +8,2 mnkr + 2,1 mnkr Under perioden har bl. a följande händelser inträffat: Koncernen Höörs Fastighets AB Periodens händelser År 2013 har fortsatt som år 2012 slutade, med implementeringen av vårt nya affärssystem samt att bygga upp en fastighetsdatabas som kommer kvalitetssäkra och effektivisera vårt arbete. Vi valde ett helintegrerat system där ekonomi, underhållsplanering, hyresadministration och felanmälan möts i ett och samma program, Incit expand vilket stärker vår interna kontroll. Framtagningen av långsiktiga underhållsplaner fortgår. Det är mycket arbete och fakta som ska samlas in för att kunna ta fram dessa planer. Alla byggnader ska besiktas och alla byggnadsdelar ska mängdas och periodiseras. Förväntas vara klart till årsskiftet. Höörs Fastighet är fortfarande en relativt ny organisation som inte riktigt hittat sin form än så förändringsarbetet har fortsatts under året. Största förändringen är att styrelsen beslutat att fusionera koncernens bolag. Denna genomgripande förändring har fått till följd att arbetet med att ta fram en ny organisationsstruktur är påbörjat med tänkt startdatum 1 januari Förändringar och utveckling kräver energi och engagemang och går man för fort fram finns risk att organisationen blir förändringstrött. 9

10 Ekonomistyrning och kontroll Höörs kommun delårsrapport 2013 Omfl yttningen bland bostäderna fortsätter att ligga på en hög nivå. Detta belastar oss både ekonomiskt och organisatoriskt i form av höga underhållskostnader och hög arbetsbelastning. Med en bostadsmarknad i regionen som stagnerat har korttidsvakanserna ökat och lett till ett ökat hyresbortfall framförallt på kvarteret Mejeriet. För att tillgodose våra hyresgäster önskemål att i större utsträckning kunna påverka bostadens standard har ett tillvalsprogram framförhandladas med hyresgästföreningen. Vi har genomfört ett bomöte och tre till är inbokade under hösten. Arbetet med kundträffar fortgår och 6 stycken genomfördes under våren. Året inleddes med fortsättning på den kalla och långa vintern vilket medförde att värmeförbrukningen låg över det normala. Tack vare vårt fortsatta arbete med energieffektiviseringsåtgärder kan vi i stort sett hålla kostnadsökningarna stången. HFABs styrelse har hittills under året haft 4 protokollförda sammanträden och företagit en heldag med strategidiskussioner och studiebesök. De lite större underhållsprojekt som har genomförts eller pågår är bland annat på musikskolan med nytt tak. Kommunhusets källare (växthuset) har fått förbättrad arbetsmiljö genom ombyggnation av disken och utbyte av maskiner. Biblioteket har fått/ska få ny belysning efter att befintlig har dömt ut på grund av elsäkerheten. På Samrealskolan har originalfönsterna från 1924 renoverats och målats. Syllbyte och ventilationsbyte på Ringvägen är uppstartat. Arbetet med den utdömda ventilationen på kommunhuset är igång. Samtidigt passar vi då på att installera återvinning på ventilationen och på det spar vi energi. Arbetet är uppdelat i tre etapper och förvänas pågå fram till och med Projektgrupp för ny förskola i Sätofta är startad och behovsanalys och förprojektering är igång. Vidare pågår projektering för 5 stycken små lägenheter på vinden på Fyrkanten 3. En avsiktsförklaring om försäljning av Fjärlien 6 är tecknat med Höörfasaden AB med förbehållet att det byggs 8 stycken nya lägenheter på fasigheten. Planarbetet för bostadsbyggande på Badhuset 2 är igång och är ett prioriterat projekt som startar så snart planen har vunnit laga kraft. I arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har fortsatt och nu implementerat i alla fastigheter i HFAB och HBAB några enstaka kvarstår i HIBAB. Just nu pågår arbetet med att tillsammans med verksamheterna ta fram insatsplaner. Höörsgård 40 är sålt. N Rörum 8:40 ligger ute till försäljning. HFABs hyror höjdes den 1/1 med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal. HBABs hyror höjdes 1 april med 2,25 % efter hyresförhandlingar med hyresgästförningen HIBABs hyror höjs med index i enlighet med gällande avtal. Den sista augusti hade HFAB 100 % uthyrt och HBAB 97 %, om man bortser för de kortidsvakans som uppstår vid omfl yttningar. HIBAB har i stort sett allt uthyrt, på Brinken 1 finns några kontorsrum kvar. Hyresgästen på Veterinären 4 gick i konkurs den 16/8-2013, vilket kan leda till vakans. Ramavtal gällande Byggkonsult, Arkitekt, Elrevison, Kylservice och OVK har upphandlats och kontrakteras för 2 år med möjligt att förlänga år. Mål och måluppfyllelse Från och med 2012 arbetar vi med styrkort där vi har övergripande och långsiktiga mål tillsammans med årets målsättning. Målen är uppdelade i fyra perspektiv: Ekonomi och ägare Vi arbetar med vårt varumärke. HFAB ska stå för något positivt, något tryggt och stabilt. Vara bra för både kunder och ägare. Vidare är HFAB ett av kommunens verktyg för att klara bostadsför 10

11 Ekonomistyrning och kontroll sörjningen med en målsättning om att bygga nya hyresrätter. Vi har idag en stabil efterfrågan på våra bostäder och kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot inte alltid i de områden eller till den hyresnivå som är mest efterfrågad. Verksamhet Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Vår organisation ska vara flexibel och effektiv för att nå sina mål. Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoderna. Kund Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som motsvarar verksamheternas behov och bostäder som svarar till den enskildes behov. Vi vill ha en god och effektiv kommunikation och det skapar vi genom kontinuitet och tydlighet. Hemsidan och Magasinet är viktiga forum för vår kommunikation. Med vårt tillvalsprogram ska kunden kunna göra sin bostad personlig. Förvaltningsberättelse Medarbetare Vi har som målsättning att var en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi oss bli genom god arbetsmiljö, vi-känsla och kompetensutveckling. Årets tema är kundbemötande. Medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffarna är viktiga verktyg i att skapa delaktighet och engagemang. Minst en gång om året ska all personal ha en gemensam aktivitet. 11

12

13 Ekonomistyrning och kontroll Periodens utfall med helårsprognos Koncernens resultat före skatt och bokslutsdispositioner för perioden uppgår till 10,3 miljoner kronor och ligger väsentligt över budget (7,2 miljoner kronor) såväl som föregående års resultat (7,1 miljoner kronor). Huvudanledningarna till det positiva utfallet per jämfört med budget och föregående år står dock primärt att fi nna i: 1) Högre intäkter i förhållande till budget och föregående år utfall: budget: föregående år: 80,4 miljoner kronor 79,1 miljoner kronor 78,6 miljoner kronor Huvudanledningarna till de ökade intäkterna i jämförelse med budget beror på: - Försäljningen av Höörsgård 40 som påverkat intäkterna och resultatet med cirka 0,8 miljoner kronor. - Uppburen hyresintäkt fram t o m juli månad för fastigheten Veterinären 4, vilket ej budgeterats i motsvarande omfattning, har förbättrat våra hyresintäkter med ca 0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget. Förvaltningsberättelse 2) Lägre fastighetskostnader i förhållande till budget och föregående år. Utfall: Budget: Föregående år: 24,5 miljoner kronor 26,8 miljoner kronor 28,8 miljoner kronor De lägre fastighetskostnaderna går primärt att finna i de lägre kostnaderna för reparationer och planerat underhåll (utfall: 8,0 miljoner kronor mot budget: 10,5 miljoner kronor) orsakade av: - Lägre kostnader än förväntat med avseende på årets reparationsbehov. - Planerat underhåll upphandlat till bättre villkor än budgeterat Ränteläget har fortsatt varit på historiskt sett exceptionellt låga nivåer hittills under året, men vi ser nu tecken på att räntenivåerna börjar skruvas upp. Vårt finansnetto ligger cirka 1,0 miljoner kronor över budget och med vår låneportfölj på närmre 800 miljoner kronor motsvaras det av cirka räntepunkter. Det vill säga även mindre ränterörelser påverkar oss kraftigt. Precis som tidigare har vi möjligheten att möta en eventuell räntekostnadsstegring genom att utnyttja stängningsmöjligheter i våra befi ntliga ränteswapar som uppgår till totalt 719 miljoner kronor per Den genomsnittliga räntebindningen i skuldportföljen som uppgår till 5,8 år. Det skall också påpekas att årets fi nansnetto påverkats positivt med 1,3 miljoner kronor till följd av den swapstängning som genomfördes i mars månad Denna swapstängning medförde en vinst på totalt 6,2 miljoner kronor och periodiseras över åren Prognos för resten av året Koncernens budgeterade resultat före skatt & bokslutsdispositioner för helåret 2013 uppgår till 7,2 miljoner kronor. Baserat på utfallet per augusti och som en följd av att vi haft projektupphandlingar till bättre villkor än vi budgeterat bedömer vi att det operativa resultatet för 2013 kommer att utfalla klart över denna budget. Totalt räknar vi därför med ett operativt resultat på 8,6 miljoner kronor för koncernen, d.v.s. 1,4 miljoner kronor bättre än budget och 1,5 miljoner kronor bättre än föregående år. Dock kommer det offi ciella resultatet för 2013 inkludera en kraftig nedskrivning av fastigheten Mejeriets bokförda värde. Vi bedömer idag att det kommer att innebära en resultatpåverkan med ca 45,5 miljoner kronor. Detta får till följd att det offi ciella resultatet kommer att bli i närheten av -37,0 miljoner kronor. 13

14 Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomistyrning och kontroll MERAB MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla avfall. Bolaget bildades Källsorteringssystemet Vått och Torrt samtliga hushåll i regionen omfattas av systemet f r om hösten -93. F r om våren 2003 sorteras det våta avfallet på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag samt vid Stavröds avfallsanläggning i Hörby. Det torra avfallet har transporterats till SYSAV:s behandlingsanläggning i Malmö. Bolaget har en miljöpolicy som anger grundsynen och den övergripande inriktningen för miljöfrågorna. Verksamheten i grunden är ett miljöarbete och att företaget är ett miljöföretag. Grundsynen är att, sluta kretsloppen, använda naturens egna metoder och utnyttja resurserna. Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB:s intern kontroll. Periodens händelser Strategierna för att uppnå de övergripande målen för MERAB är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Mål och måluppfyllelse Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERABs internkontroll. Avfallsplan för framförallt hushållsavfallet har funnits sen Ny renhållningsförordning antogs av kommunerna under hösten 2008 och gäller from 1 januari 2009 och gäller 5 år framåt. De övergripande målen för MERAB är: Skydda miljön Spara resurser Säkra omhändertagandet Skapa en god arbetsmiljö Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad Strategierna för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Prognos för resten av året Periodens resultat uppgick till 2,1 miljoner kronor. Prognosen för MERABs helårsresultat hamnar på 3,7 miljoner kronor. Förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår vid delårstillfället till 83,4 miljoner kronor, varav den största delen (87 %) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under 2010 säkrades pensionsåtagandet med 186 miljoner kronor. En anledning till att pensionsåtagandet ökat under 2013 är att diskonteringsräntan sänkts. Diskonteringsräntan är kopplad till marknadsräntan via en indikator. Indikatorn är ett femårsgenomsnitt av den tioåriga statsobligationsräntan. Om räntan rör sig inom en toleransintervall så ska diskonteringsräntan vara oförändrad. Under perioden föll indikatorn under denna toleransintervall. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsbetalningar. Eftersom utbetalningarna sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. För Höörs del innebär det att ansvarsförbindelsen och avsatt till pensioner ökar med 5,5 miljoner kronor med anledning av denna räntesänkning. Efter inlösen av en betydande del av pensionsskulden återstår 58,5 miljoner kronor i pensionsåtagande. Dessutom skall löneskatt betalas på pensionsbeloppet om 14,2 miljoner kronor och därmed återstår ett åtagande på totalt 72,7 miljoner kronor. Den skuld som återstår består av kommunens åtagande till pensionärer födda 1937 eller tidigare. För att möta framtida pensionskostnader har kommunfullmäktige antagit särskilda föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel. Syftet med föreskrifterna är att nå en långsiktigt god avkastning med betryggande säkerhet. Enligt kommunens föreskrift er ska normalläget i förvaltning fördelas med 40 % i räntebärande värdepapper och 60 % i aktier. 14

15 Ekonomistyrning och kontroll Höör har hittills avsatt, inklusive återinvesterad avkastning, 62,5 miljoner kronor för pensionsförvaltning. Vid bokslutstillfället är 57,3 miljoner kronor redovisade som finansiell anläggningstillgång och 5,2 miljoner kronor är redovisade som kortfristig placering. Förvaltningen handhas av Danske Capital, Swedbank och Agenta samt Den Norske Bank. Samlad redovisning av pensionsmedelsförvaltningen Belopp i mnkr År Avsättning för pensioner och likn. 10,5 10,7 förpliktelser 2. Ansvarsförbindelser - Pensionsförpliktelser ej under avsättningar 70,5 72,7 3. Finansiella placeringar (anskaffningsvärde) 62,8 62,5 Uppskrivning (återinvesterad utdelning) Totalt 62,5 4. Totala förpliktelser./. fi n. placeringar 18,2 20,9 ( anskaffningsvärde.) 5. Finansiella placeringar ( marknadsvärde) 69,5 74,6 6. Fin. placeringar (markn. värde)./. fi n. placeringar (anskaffnvärde) + 6,7 + 12,1 7. Realiserad och orealiserad avkastning/ vinst/förlust på fi n. placeringar i relation till genomsnittlig fi n. placering (bokf. värde) +11,0 % + 19,4 % Förvaltningsberättelse Övergripande ekonomiska förutsättningar Den ekonomiska utvecklingen har under årets början varit fortsatt svag såväl internationellt som i Sverige. Förhoppningarna om en stabilare tillväxt har dock gradvis stärkts och konjunkturen förutsätts stärkas framöver. Återhämtningen blir dock inledningsvis svag, bedömningsvis växer svensk BNP i år med 1,1 % och nästa år 2,4 %. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 %. Det är först en bit in på nästa år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Åren växer skatteunderlaget med över 2 % i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden. Både 2015 och 2016 växer sysselsättningen med omkring 1,5 %. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli svagare än tillväxten i Sverige. Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. Under 2013 och 2014 ökar timlönerna med knappt 3 % för att sedan öka med 4,0 % Den underliggande infl ationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,6 till 1,7 %. Det preliminära taxeringsutfall för år 2012 som Skatteverket publicerade den 8 augusti indikerar en något större ökning av avtalade pensionsinkomster år I år väntas lägre lönehöjningar och något mindre ökning av arbetade timmar medföra en dämpning av skatteunderlagstillväxten. Nästa år beräknas skatteunderlagets tillväxt avta ytterligare trots större lönehöjningar och sysselsättningsökning i samma storleksordning som i år. Det förklaras främst av att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att pensionsinkomsterna knappt ökar alls. Åren närmast därefter väntas en konjunkturell återhämtning med stark sysselsättningsutveckling och större löneökningar samtidigt som även pensionsinkomsterna ökar snabbare. Då får vi också rejäl skatteunderlagstillväxt. Som framgår ovan har Sveriges Kommuner och Landsting reviderat upp prognosen för år 2012 till följd av det preliminära taxeringsutfallet. Enligt nationalräkenskaperna var den utbetalda lönesumman mindre än förutspått första halvåret Detta motverkas till stor del av att annan statistik visar att underskattning av inkomster av såväl sjukpenning som arbetslöshetsersättningar, varför nettoeffekten på skatteunderlaget är marginell. 15

16 Höörs kommun delårsrapport 2013 Ekonomistyrning och kontroll Prognosen för år 2015 och 2016 är uppreviderad. Det beror främst på att SCB:s nya befolkningsframskrivning visar större ökning av befolkningen i arbetsför ålder, med en uppjustering av vår prognos för arbetade timmar som följd. Dessutom har pensionsinkomsterna reviderats upp dessa år på grund av att man nu förutser svagare bromsverkan av den automatiska balanseringen. Ekononomisk strategi Höörs kommun har defi nierat sin ekonomiska strategi utifrån begreppet god ekonomisk hushållning. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs. vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De fi nansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för denna hushållning. Denna balans är grunden för god hushållning för Höörs kommun. År 2013 är första gången som hela Höörs kommun gör måluppföljning via styrkort. God ekonomisk hushållning Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs Kommun; *Samtliga tre fi nansiella mål. *En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det. *Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden. Vid en sammantagen prognostiserad värdering blir bedömningen att Höörs kommun kommer att ha en god ekonomisk hushållning under Mål1: Årets resultat skall utgöra minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Målet är uppfyllt. Periodens resultat och prognostiserat resultat överstiger 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål2: Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet är uppfyllt. Långfristig upplåning om 40 miljoner kronor har skett under året och motsvarar 5,6 % av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål3: Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. Målet är uppfyllt. Kommunen har inte sålt någon anläggningstillgång under perioden. Realisationsvinster från pensionsförvaltningen är återinvesterade till pensionsåtagandet. Mål4: Genom att underhålla kommunens anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden. Målet är uppfyllt. Inga nedskrivningar har skett under perioden. Mål5: En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och fullföljer det. Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Behörigheten har inte ökat. 16

17 Ekonomistyrning och kontroll Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för de olika nämndernas verksamhetsområden. Av dessa mål har fullmäktige dessutom angivit fem mål som har särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höör. Fyra av dessa mål är uppfyllda, ett bedöms inte vara uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Graderingen avseende måluppfyllelse är följande; Målet är uppfyllt, Målet är inte uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året, Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Skala för att bedöma måluppfyllelsen: Varje mål och aktivitet bedöms utifrån en tregradig skala. Grön 3= Om målet är uppfyllt ges en 3:a och en grön färg. Gul 2= Om målet inte är uppfyllt men bedöms bli uppfyllt under året, ges en 2:a och en gul färg. Förvaltningsberättelse Röd 1= Om målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året, ges en 1:a och en röd färg. Om exempelvis tre effektmål ska vara uppfyllda för att ett inriktningsmål ska vara nått och endast två effektmål är uppfyllda ska resultatet viktas. Så här viktas resultat Poängsätt varje effektmål utifrån nedan skala. Räkna därefter ut medelpoängen för respektive mål. Exempel: För inriktningsmål1 krävs att tre effektmål är uppfyllda men vid periodens slut är endast två effektmål uppfyllda och ett effektmål är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året. Det ger poängen 3+3+1= 7. Denna siffra delas med tre (d.v.s. 7/3). Detta ger ett medelpoäng om 2,3. Vilket ger en tvåa och ett gult resultat. Poäng Måluppfyllelse Viktning Färg 3 Målet är uppfyllt 2,51-3 Grönt 2 Målet är inte uppfyllt men bedöms 1,5-2,5 Gult bli uppfyllt under året 1 Målet är inte uppfyllt och bedöms inte bli uppfyllt under året 1-1,5 Röd 17

Höörs kommun delårsrapport 2012

Höörs kommun delårsrapport 2012 Delårsra port 2012 2012-01-01 2012-08-31 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt,

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun

Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun Delårsrapport augusti 2013 Skellefteå kommun INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SAMHÄLLSEKONOMINS UTVECKLING... 3 LOKAL UTVECKLING... 5 SKELLEFTEÅ KOMMUNS VERKSAMHET OCH MEDARBETARE... 8 EKONOMISK UPPFÖLJNING... 10

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018

KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 KOMMUNPLAN 2014-2016 BUDGET 2014 INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation Kommunfullmäktige Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse

Innehållsförteckning. Kommunens verksamhet. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns årsredovisning. Organisation och övergripande

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer