Höörs kommun delårsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs kommun delårsrapport 2012"

Transkript

1 Delårsra port

2 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2

3 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 Verksamheterna 20 Innehållsförteckning 20 Kommunstyrelsen 21 Revisionen 23 Tekniska nämnden, skattefinansierad 25 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 26 Kultur- och fritidsnämnden 27 Barn- och utbildningsnämnden 29 Socialnämnden 32 Miljö- och byggnadsnämnden 35 Räkenskaper 36 Innehållsförteckning 36 Redovisningsprinciper 37 Begreppsförklaringar 38 Resultaträkning 39 Kassaflödesanalys 40 Balansräkning 41 Notförteckning 42 Driftsredovisning per nämnd 49 Investeringsredovisning per nämnd 50 Exploateringar 51 Sammanställd redovisning för Höörs kommun och dess bolag 52 3

4 Höörs kommun delårsrapport 2012 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Periodens ekonomiska ställning Kommunens ekonomiska ställning har avsevärt förstärkts under perioden då dels en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgår till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels en positiv förändring av semesterlöneskulden som beror främst på lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren och att andra personalgrupper tagit ut semestrar under juni, juli och augusti. Förbättringen är dock tillfällig då semesterskulden för 2013 upparbetas under hösten Vid årsskiftet bör semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och alltså ha en marginell effekt på årsresultatet. En utdelning om 0,3 mnkr beror på återinvesterade medel i kapitalförvaltning. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än prognostiserat med anledning av en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga orsaken till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar en prognos som ger relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som är planerat för verksamheten. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde för personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten pga sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antalet klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, gatu parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbeten och ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. Ökade IT-kostnader kommer att bidra till budgetöverskridande för alla nämnder pga att priserna ökad sedan föregående år. Balanskrav Det sammanlagda ekonomiska, prognostiserade, resultatet om 15,2 miljoner kronor visar på en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuellt då det prognostiserade om 15,2 miljoner kronor kvarstår. Infaller denna prognos är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Koncernen Höörs kommun Periodens resultat för koncernens Höörs kommun uppgår till 27,4 miljoner kronor. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Åtgärder Med anledning av nämndernas prognostiserade negativa resultat har kommunstyrelsen beslutat att respektive nämnd med prognostiserat budgetöverskridande fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder som de kommer att vidta för att inte överskrida de satta budgetramarna och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas vid nästföljande månadsprognos. Samarbetsområden Samarbeten med andra kommuner fortgår. Tillsammans med Hörby är projekt igång vad gäller GIS (geografiskt informationssystem) och avloppsanläggningar, med Bromölla avslutas just i dagarna ett ESF-finansierat projekt, BUS, med perspektiven medarbetare och ledning inom barn-och utbildningssektorn. Sociala sektorn arbetar med FINSAM projektet tillsammans med Eslöv och Hörby. Kultur-och fritid sektorn har ett projekt Ridled NO- Skåne igång med kommunerna i nordost. Det finns fler exempel av olika samarbeten, se texten under respektive nämndsområden. Investeringar Kommunens nettoinvesteringar uppgår under perioden till 20,1 miljoner kronor. För de mer omfattande beloppen står ombyggnaden av stationsområdet och dess parkering, utbyggnad av VA i ytterområdena samt gång-och cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Expoateringsverksamheten Kommunens exploateringsverksamhet utgår med en nettoutgift om 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt verksamhetsområde Nord och projektering av Kvarnbäcks området som pågår. En ändring av detaljplanen vad gäller Norra Rörum och Ringsjöbandet är också under pågående arbete. Övriga händelser Kommunfullmäktige har under våren antagit en vision 2025 för Höörs kommun där alla 41 ledamöterna deltagit i workshops och en arbetsgrupp bestående av alla gruppledarna och kommunalrådet har arbetat fram formuleringen. Visionen 2025 är följande: Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativtet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som kämpar med att hålla en budget i balans samtidigt som verksamheterna måste fungera och hålla god kvalitet. Det är en grannlaga uppgift som allt för lite uppmärksammas. Men tillsammans så når man långt och vi siktar att nå målet till årsskiftet. Än en gång tack för fina arbetsinsatser. Anna Palm Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Inledning 5

6 Höörs kommun delårsrapport 2012 Organisationsöversikt, inkl bolag Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Kultur- och fritidsnämnd 9 Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Kultur och fritid Teknisk nämnd 7 Teknisk sektor Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% 6

7 Förvaltningsberättelse innehållsförteckning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 7

8 Höörs kommun delårsrapport 2012 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt under den senaste 35-årsperioden hade kommunen ca invånare, och per den 30 juni 2012 var folkmängden Antalet invånare har ökat med 32 personer under 2011 jämfört med 2010 då antalet invånare ökade med 199 personer. Under perioden ökade befolkningen i medeltal med 138 personer per år. Under de senaste åren har kommunen haft en flyttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar på en folkmängd om ca invånare år Den stora inflyttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har förändrats påtagligt de senaste 30 åren. Från att ha haft en ganska stor andel äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar till det positiva flyttningsnettot. Under 2011 föddes 146 barn jämfört med 205 barn under Under första halvåret föddes 76 barn. Befolkningsutveckling i Höörs kommun Antal nya bostäder per år Pendling Utpendlingen har ökat markant under den senaste 25-årsperioden och numera har mer än 50% av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i en annan kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till ökningen. Drygt 4000 personer pendlade från Höörs kommun år Den största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Totalt pendlar 1600 till Höörs kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs, Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat från 9 personer år 1997 till 140 personer Bostäder Under åren byggdes i genomsnitt 90 lägenheter per år. Som mest färdigställdes 128 lägenheter, år Därefter försämrades byggkonjunkturen och under några år i mitten av 1990-talet byggdes endast ett fåtal nya lägenheter per år. Höörs kommun undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal tomma lägenheter under början av 1990-talet. Efterfrågan på nya bostäder har ökat något de senaste fem åren. Ca 30 bostäder färdigställdes 2011 respektive 2010 jämfört med drygt 100 bostäder färdigställdes 2009 (bl a kv mejeriet) och 32 bostäder Under de kommande åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på finansmarknaden har medfört en avmattning på bostadsmarknaden. Näringslivet Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. Det största företaget, Husqvarna AB, har drygt 100 anställda. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Besöksnäringen är en sektor som växer. Strukturen på näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utflyttningar av verksamhet till andra länder. Under 2009 meddelade emellertid Husqvarna att de avsåg att flytta tillverkningen av gräsklippare, även den nyligen hitflyttade tillverkningen av Klippomaskinerna, till en ny fabrik utomlands. Pendling till och från Höörs kommun Utpendling Inpendling

9 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med ca 10 % under den senaste 10-årsperioden och är nu ca 4700 medan antalet boende med förvärvsarbete är ca Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Kommunen deltog under 2011 aktivt i ett EU-finansierat projekt tillsammans med Lund, Eslöv, och Hörby kommuner rörande ett kompetensutvecklingsprojekt för företagare och deras medarbetare. Inom Leader Mittskåne bedrivs ett projekt inom besöksnäringen, Sätt Mittskåne på kartan. Vidare deltar kommunen i Region Skånes ESS-projekt TITA, delprojekt ESS/MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige. I undersökningen i slutet av 2008 visade Höörs kommun den största förbättringen bland alla kommuner. Höörs kommun steg med 110 placeringar till plats nummer 78. Under 2009 förbättrades placeringen ytterligare till plats 69 och 2010 till plats försämrades placeringen till plats 125. De flesta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde Nord har blivit antagen och det föreligger förfrågningar om tomtköp. Förvaltningsberättelse 9

10 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant förstärkts. Detta beror dels på en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels beroende på den positiva förändringen av semesterlöneskulden som uppstått då främst lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren samt att övriga personalkategorier tagit ut sin sommarsemester under juni, juli och augusti. Denna förbättring är dock tillfällig då ny skuldförändring upparbetas under hösten avseende semesteråtaganden för Vid årsskiftet bedöms semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och ha en marginell effekt på årsresultatet. Återinvesterade medel i kapitalförvaltningen har gett en utdelning av 0,3 mnkr. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än vad som tidigare prognostiserats p.g.a. en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar på en prognos som ger en relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som planerats för detta. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten p.g.a. sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. IT-kostnader kommer under innevarande år bidra till budgetöverskridande för alla nämnder beroende på ökade priser mot föregående år. Detta finansieras av ett bättre utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än vad som budgeterats. Dessutom återbetalas 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring med preliminärt 11,2 miljoner kronor. Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar en årsprognos om 15,2 miljoner kronor. kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Kommunen har under året köpt tillbaka den s.k. infrastrukturella IT-utrustningen från UNIKOM, gemensam IT-organisation Höör och Hörby, för 1,6 miljoner kronor och även övertagit de löpande driftskostnaderna för fiberkabel och motsvarande. Detta övertagande är ofinansierat i budgeten. Betalning av löneskatten för pensionsinlösen om 36 miljoner kronor har gjorts under mars månad till skatteverket. Detta tillsammans med höga investeringsutgifter har påverkat likviditen så att checkräkningskrediten periodvis utnyttjats. Under november månad återbetalas premierna för sjukförsäkringen motsvarande preliminärt 11,2 miljoner kronor. Från och med årsskiftet ingår värme, vatten och el i hyreskontraktet med HFAB, vilket ger en bättre kontroll på lokalkostnaderna för verksamheterna samtidigt som det skapar incitament för HFAB att satsa på energisparande åtgärder. Koncernen Höörs kommun Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Periodens resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till 27,1 mnkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Bolagens verksamhet är stabil och uppvisar följande periodresultat: Koncernen Höörs Fastighets AB +7,0 mnkr Mellanskånes renhållnings AB, MERAB (22,5%) + 9,1 mnkr Under perioden har bl. a följande händelser inträffat: Koncernen Höörs Fastighets AB Periodens händelser Balanskrav Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat på 15,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuell så det prognostiserade resultatet 15,2 miljoner kronor kvarstår. En sådan justering innebär att realisationsposter undantas från resultatet. Infaller det prognostiserade resultatet om 15,2 miljoner kronor så är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Väsentliga ekonomiska händelser Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de Vi startade året med en ny kontoplan som är specialanpassad för fastighetsbranschen och kommer underlätta framtagningen av relevanta nyckeltal och verksamhetsuppföljning. Vidare har ett nytt affärssystem upphandlats och håller på att implementeras i organisationen. Vi valde ett helintegrerat system där ekonomi, underhållsplanering, hyresadministration och felanmälan möts i ett och samma program, Incit expand. Alla moduler kommer vara på plats och köras från och med årsskiftet, dock kommer underhållsplaneringen inte vara fullt implementerat förrän årsskiftet 2013/14. Det är mycket arbete och fakta som ska samlas in för att kunna ta fram långsiktiga underhållsplaner. Alla byggnader ska besiktas och alla byggnadsdelar ska mängdas och periodiseras. Den 22 augusti flyttade hela kontoret in i ombyggda lokaler på Björkgatan 54 och den 1 september flyttade nya hyresgäster in i våra gamla lokaler på Storgatan 2. Under oktober månad kommer vår verksamhet på Terminalvägen 5 att samordnas med kontoret på 10

11 Ekonomistyrning och kontroll Björkgatan. Vi ser det som mycket positivt att samla all verksamhet under ett tak. Det stärker Vi-känslan och underlättar samarbete och verksamhetsutveckling. Bostadsmarknaden i regionen har stagnerat de sista månaderna vilket vi tydligt märker på ökad tröghet vid lägenhetsuthyrningen. Marknadsläget och sjukskrivningar och vakanser som tärt på organisationen har tyvärr ökat vårt hyresbortfall på lägenheterna. Positivt är dock att vi fått in en ny hyresgäst i form av Arbetsförmedlingen i en av kv. Mejeriets tomma lokaler. Från och med årsskiftet ingår även värme, vatten och el i hyreskontraktet med kommunen. Detta skapar incitament för att satsa på energisparande åtgärder. Under året har energiinventeringar gjorts i fastighetsbeståndet vilket visar på potential till minskad energiförbrukning. Ett flertal energiprojekt är i startgroparna eller pågår just nu. Tillexempel är arbetet med att konventera Munkarps skola från olja till värmepump i full gång till en kostnad av ca kr kronor och återbetalningstid på 6 år. HFABs styrelse har hittills under året haft 5 protokollförda sammanträden och företagit en heldag med strategidiskussioner och studiebesök. Fastigheterna underhåll och investeringar De lite större underhållsprojekt som har genomförts eller pågår är de omfattande renoveringar på Älvkullen med nytt tak och nya fönster. Delar av Lindvallaskolan har målats om och fått nya golv. Ringsjöskolans hemkunskapssalar har totalrenoverats. Kommunkontoret har fått några toaletter renoverande. Samrealskolan har målats om och fått nya golv. OVK har genomförts i kommunhuset och tyvärr blivit underkänd i byggnad A och B, projektering pågår för att få byggnaderna godkända. Samtidigt passar vi då på att installera återvinning på ventilationen och på det spar vi energi. I Munkarps skola och Sunnanängs förskola konventeras uppvärmingen från olja till värmepump och pellets. Sätoftaskolan har fått en ny musiksal genom inhyrning av en modul som placerats på fastigheten. I arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har ett verktyg inköpts in och byggnaderna har besiktats i samband med det. Personalen har utbildats och checklistor och rutiner tagits fram. Besiktningsanmärkningarna har åtgärdats. Bland annat har Musikskolans brandlarm uppdaterats och utökats. Utrymningsplaner och nödbelysningar har uppdaterats runt om i hela fastighetsbeståndet. Fastighetsförsäljningar Höörsgård 40 ligger ute för försäljning Höörs Byggnads AB har sålt Hallaröd 4:8 Hyror HFABs hyror höjdes den 1/1 med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal. HBABs hyror höjdes 1 april med 2,43 % efter hyresförhandlingar med hyresgästförningen HIBABs hyror höjs med index i enlighet med gällande avtal. Hyresbortfall Den sista augusti hade HFAB 100 % uthyrt och HBAB 97 %, om man bortser för de kortidsvakans som uppstår vid omflyttningar. HIBAB har i stort sett allt uthyrt, på Brinken 1 finns några kontorsrum kvar. Upphandlingar Ramavtal gällande VS, EL, Bygg, Måleri, Golv, Ventilation och Kakel har upphandlats och kontrakteras för 2 år med möjligt att förlänga år. Mål och måluppfyllelse Från och med 2012 arbetar vi med styrkort där vi har övergripande och långsiktiga mål tillsammans med årets målsättning. Målen är uppdelade i fyra perspektiv: Ekonomi och ägare: Vi arbetar med vårt varumärke. HFAB ska stå för något positivt, något tryggt och stabilt. Vara bra för både kunder och ägare. Vidare är HFAB ett av kommunens verktyg för att klara bostadsförsörjningen med en målsättning om att bygga nya hyresrätter. Vi har idag en stabil efterfrågan på våra bostäder och kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot inte alltid i de områden eller till den hyresnivå som är mest efterfrågad. Verksamhet: Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Vår organisation ska vara flexibel och effektiv för att nå sina mål. Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoderna. Kund: Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som motsvarar verksamheternas behov och bostäder som svarar till den enskildes behov. Vi vill ha en god och effektiv kommunikation och det skapar vi genom kontinuitet och tydlighet. Hemsidan och Magasinet är viktiga forum för vår kommunikation. Med vårt tillvalsprogram ska kunden kunna göra sin bostad personlig. Medarbetare: Vi har som målsättning att var en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi oss bli genom god arbetsmiljö, vi-känsla och kompetensutveckling. Årets tema är kundbemötande. Medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffarna är viktiga verktyg i att skapa delaktighet och engagemang. Minst en gång om året ska all personal ha en gemensam aktivitet. Förvaltningsberättelse 11

12 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Strategiska mål i olika perspektiv Mål Styrtal Ekonomi & ägarperspektiv Soliditet 10 % på sikt Med positiva resultat som behålls i verksamheten ökar soliditeten. Med nuvarande resultatnivå och om inga utdelningar genomförs kan koncernen nå målet först om år. Stärka koncernens ekonomi Minska hyresbortfallet Marknadsläge samt brister i rutinerna har lett till ökat hyresbortfall på lägenheterna. Bidra till kommunens utveckling Bygga nya bostäder Ett flertal projekt i beredning och beställda detaljplaner. och bostadsförsörjning ca 20 st var 3-5 år Minska miljöpåverkan Energieffektivisera 20 % Inventeringen slutförd och en mängd energiprojekt pågår. till 2016 med 2008 som basår Minska antalet kemikalier inom städ Kemikalier listor upprättade och ökad medvetenhet i organisationen. Kundperspektiv Öka möjligheten till Tillvalsprogram lanseras i slutet av året. Vara en attraktiv hyresvärd individuella val i boendet Erbjuda valfrihet Aktiv hemsida och Ny hemsida lanseras 1/10. hyresgästinformation Ha en god och effektiv Prioritera det Vi har startat upp med kundträffar. kommunikation personliga mötet Verksamhetsperspektiv Att vara en effektiv och Kostnadseffektiv Med nya kontoplanen skapas möjligheter till benchmarking, dock flexibel organisation driftsorganisation måste siffrorna vara på helårsbasis. Att ha sunda och Minska emissionerna Vid byte har till 90 % Linoleum golv används till förmån för plast. tillgängliga fastigheter vid golvbyte i lägenheterna God förvaltning av fasta tillgångar Förbättra skötsel Skötselplaner har skapats och de håller nu på att implementeras. utemiljö Upprätta långsiktiga underhållsplaner Kvalitet i projektering och upphandling Pågår, dock tveksamt att 30 % är klart under Målet klart 2013 kvarstår. Högst 10 % diff. mellan projekterat och upphandlat pris i projekt över 3 milj har uppnåtts. Medarbetarperspektiv Vara en attraktiv arbetsgivare Stark medvetenhet om Medarbetarenkät kommer genomföras under hösten. verksamhetens mål Att ha ett öppet arbetsklimat Implementera SAM Pågår och vi-känsla fullt ut Att ha kompetens kopplat Samordna vår Klart till koncernens behov verksamhet Arbeta med kompetensutveckling Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. = Målet är uppfyllt = Målet bedöms vara uppfyllt = Målet är inte uppfyllt 12

13 Ekonomistyrning och kontroll Periodens utfall med helårsprognos Koncernens resultat för perioden uppgår till 7,0 mnkr och ligger väsentligt över budget (3,8 mnkr) såväl som föregående års resultat (3,8 mnkr). Det skall dock noteras att vi i år har ett större antal reparation- och underhållsprojekt som kommer att belasta resultatet negativt under hösten (se prognos nedan). Huvudanledningarna till det positiva utfallet per jmf med budget och föregående år står dock primärt att finna i: Lägre personalkostnader i förhållande till budget och föregående år. Utfall 13,7 mnkr Budget 15,0 mnkr Föregående år 15,6 mnkr Huvudanledningarna till de minskade kostnaderna beror på: Lägre kostnader för snöjour under den milda vintern Långtidssjukskrivningar, som ej ersatts med annan personal Omorganisation och effektiviseringar i personalutnyttjandet Det skall också noteras att det i 2011 års resultat finns kostnader på ca 1,0 mnkr som avser personalavveckling. Därav att budgeten för 2012 ligger på en lägre nivå. Finansnetto betydligt lägre i förhållande till budget och föregående år. Utfall: 14,8 mnkr Budget: 17,3 mnkr Föregående år: 16,8 mnkr Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt för koncernen och har bidragit till att våra räntekostnader för våra lån varit lägre än beräknat. Observera att 0,1 % ränteförändring på befintliga lån påverkar koncernens resultat med 0,8 mnkr på årsbasis! För att utnyttja det exceptionellt låga ränteläget har vi samtidigt under året ökat volymen i ränteswapar med drygt 150 mnkr till totalt 719 mnkr per Detta har lett till att vi har en genomsnittlig räntebindning i skuldportföljen som ökats upp till 6,6 år. Det skall också påpekas att årets finansnetto påverkas positivt med 1,3 mnkr (0,9 mnkr 2011) till följd av den swapstängning som genomfördes i mars månad Denna swapstängning medförde en vinst på totalt 6,2 mnkr och periodiseras över åren Då vi under 2012 också valt att placera en del av våra likvida medel på 3-månaders ränteplaceringar har även ränteintäkterna varit högre än budgeterat och föregående år. Denna förändring har också lett till en omflyttning i balansräkningen från Fordringar hos Höörs kommun till Kassa och Bank och likaså till att kassaflödet därmed också påverkats kraftigt. Detta eftersom koncernens bankkonton ingår i Höörs kommuns koncernkontostruktur i Färs & Frosta sparbank och därmed redovisas som en fordran i koncernens balansräkning. Prognos för resten av året Resultatprognosen för helåret 2012 beräknas till 6,3 mnkr, d.v.s. något över budgeterad nivå (6,0 mnkr). Huvudanledningen till att prognosen för helåret är på en lägre nivå än utfallet per har sin bakgrund att det under hösten pågår/planeras ett antal kostnadskrävande reparation- och underhållsprojekt såsom: Tak & fönsterbyte Älvkullen med en totalkostnad på ca 2,0 mnkr Fönsterbyte Ugglan 1&2 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Storken 29 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Musikskolan med en totalkostnad på ca 0,5 mnkr MERAB MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla hushållsavfall och slam. Bolaget bildades Insamling av kärlavfall utförs av Ragn-Sells AB, samt tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs av Ohlssons i Landskrona AB. Insamling av hushållens grovavfall sker vid sex återvinningscentraler. Information sker till samtliga kommuninvånare via nyhetsbrev 3 4 ggr per år. Våra informatörer informerar på företag, i bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, i skolor och gör hembesök för att höja kvaliteten på avfallsflödet. Inför 2013 kommer fastighetsnära insamling att införas. Sortering och bearbetning av industriavfall, kompostering av trädgårdsavfall, framtagning av flis samt deponering sker vid Rönneholms avfallsanläggning. Periodens händelser Ett projekt där man utvinner energi ur deponigasen istället för att fackla gasen påbörjades under sommaren. Projektet bekostas till viss del av Energimyndigheten. En gödselbrunn har byggts för att ta hand om pressat matavfall, slurry. Slurryn levereras sedan till anläggningar för framställning av biogas. Mål och måluppfyllelse Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB.s internkontroll. Avfallsplan för framförallt hushållsavfallet har funnits sen Ny renhållningsförordning antogs av kommunerna under hösten 2008 och gäller from 1 januari 2009 och gäller 5 år framåt. De övergripande målen för MERAB är Skydda miljön Spara resurser Säkra omhändertagandet Skapa en god arbetsmiljö Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad Strategierna för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Prognos för resten av året Periodens resultat uppgick till 9,1 mnkr. Prognosen för MERABs helårsresultat hamnar på 11,7 mnkr. Förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår vid delårstillfället till 81,9 miljoner kronor, varav den största delen (87 %) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under Förvaltningsberättelse 13

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

öörs kommun 2011 H 2

öörs kommun 2011 H 2 Årsredovisning 2011 2 Höörs kommun 2011 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning: Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart gick skattepengarna

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2014 Vimmerby kommun 10 april 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Gun-Britt Alnefelt Himn Dagemir Mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014

Delårsrapport januari mars 2014. Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Press- och analytikerpresentation 25 april 2014 Koncernen Intäkter: 12,9 mdkr Balansomslutning: 11,2 mdkr Antal byggrätter: 27 700 Antal anställda: 2 169 Börsvärde: 18,0

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Höörs kommun delårsrapport 2013

Höörs kommun delårsrapport 2013 Höörs kommun delårsrapport 2013 2 Förvaltningsberättelse 5 Befolkning, bostäder, pendling Höörs kommun delårsrapport 2013 Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt sedan kommunen bildades 1968/69.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11

Eksjö kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport. Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Översiktlig granskning av delårsrapport 2011-06-30 Revisionsrapport Audit KPMG AB 2011-12-12 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning/bakgrund 1 1.1 Finansiella mål och god redovisningssed 1 1.2 Mål

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer