Höörs kommun delårsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs kommun delårsrapport 2012"

Transkript

1 Delårsra port

2 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2

3 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 Verksamheterna 20 Innehållsförteckning 20 Kommunstyrelsen 21 Revisionen 23 Tekniska nämnden, skattefinansierad 25 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 26 Kultur- och fritidsnämnden 27 Barn- och utbildningsnämnden 29 Socialnämnden 32 Miljö- och byggnadsnämnden 35 Räkenskaper 36 Innehållsförteckning 36 Redovisningsprinciper 37 Begreppsförklaringar 38 Resultaträkning 39 Kassaflödesanalys 40 Balansräkning 41 Notförteckning 42 Driftsredovisning per nämnd 49 Investeringsredovisning per nämnd 50 Exploateringar 51 Sammanställd redovisning för Höörs kommun och dess bolag 52 3

4 Höörs kommun delårsrapport 2012 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Periodens ekonomiska ställning Kommunens ekonomiska ställning har avsevärt förstärkts under perioden då dels en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgår till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels en positiv förändring av semesterlöneskulden som beror främst på lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren och att andra personalgrupper tagit ut semestrar under juni, juli och augusti. Förbättringen är dock tillfällig då semesterskulden för 2013 upparbetas under hösten Vid årsskiftet bör semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och alltså ha en marginell effekt på årsresultatet. En utdelning om 0,3 mnkr beror på återinvesterade medel i kapitalförvaltning. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än prognostiserat med anledning av en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga orsaken till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar en prognos som ger relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som är planerat för verksamheten. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde för personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten pga sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antalet klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, gatu parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbeten och ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. Ökade IT-kostnader kommer att bidra till budgetöverskridande för alla nämnder pga att priserna ökad sedan föregående år. Balanskrav Det sammanlagda ekonomiska, prognostiserade, resultatet om 15,2 miljoner kronor visar på en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuellt då det prognostiserade om 15,2 miljoner kronor kvarstår. Infaller denna prognos är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Koncernen Höörs kommun Periodens resultat för koncernens Höörs kommun uppgår till 27,4 miljoner kronor. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Åtgärder Med anledning av nämndernas prognostiserade negativa resultat har kommunstyrelsen beslutat att respektive nämnd med prognostiserat budgetöverskridande fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder som de kommer att vidta för att inte överskrida de satta budgetramarna och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas vid nästföljande månadsprognos. Samarbetsområden Samarbeten med andra kommuner fortgår. Tillsammans med Hörby är projekt igång vad gäller GIS (geografiskt informationssystem) och avloppsanläggningar, med Bromölla avslutas just i dagarna ett ESF-finansierat projekt, BUS, med perspektiven medarbetare och ledning inom barn-och utbildningssektorn. Sociala sektorn arbetar med FINSAM projektet tillsammans med Eslöv och Hörby. Kultur-och fritid sektorn har ett projekt Ridled NO- Skåne igång med kommunerna i nordost. Det finns fler exempel av olika samarbeten, se texten under respektive nämndsområden. Investeringar Kommunens nettoinvesteringar uppgår under perioden till 20,1 miljoner kronor. För de mer omfattande beloppen står ombyggnaden av stationsområdet och dess parkering, utbyggnad av VA i ytterområdena samt gång-och cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Expoateringsverksamheten Kommunens exploateringsverksamhet utgår med en nettoutgift om 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt verksamhetsområde Nord och projektering av Kvarnbäcks området som pågår. En ändring av detaljplanen vad gäller Norra Rörum och Ringsjöbandet är också under pågående arbete. Övriga händelser Kommunfullmäktige har under våren antagit en vision 2025 för Höörs kommun där alla 41 ledamöterna deltagit i workshops och en arbetsgrupp bestående av alla gruppledarna och kommunalrådet har arbetat fram formuleringen. Visionen 2025 är följande: Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativtet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som kämpar med att hålla en budget i balans samtidigt som verksamheterna måste fungera och hålla god kvalitet. Det är en grannlaga uppgift som allt för lite uppmärksammas. Men tillsammans så når man långt och vi siktar att nå målet till årsskiftet. Än en gång tack för fina arbetsinsatser. Anna Palm Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Inledning 5

6 Höörs kommun delårsrapport 2012 Organisationsöversikt, inkl bolag Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Kultur- och fritidsnämnd 9 Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Kultur och fritid Teknisk nämnd 7 Teknisk sektor Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% 6

7 Förvaltningsberättelse innehållsförteckning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 7

8 Höörs kommun delårsrapport 2012 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt under den senaste 35-årsperioden hade kommunen ca invånare, och per den 30 juni 2012 var folkmängden Antalet invånare har ökat med 32 personer under 2011 jämfört med 2010 då antalet invånare ökade med 199 personer. Under perioden ökade befolkningen i medeltal med 138 personer per år. Under de senaste åren har kommunen haft en flyttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar på en folkmängd om ca invånare år Den stora inflyttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har förändrats påtagligt de senaste 30 åren. Från att ha haft en ganska stor andel äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar till det positiva flyttningsnettot. Under 2011 föddes 146 barn jämfört med 205 barn under Under första halvåret föddes 76 barn. Befolkningsutveckling i Höörs kommun Antal nya bostäder per år Pendling Utpendlingen har ökat markant under den senaste 25-årsperioden och numera har mer än 50% av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i en annan kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till ökningen. Drygt 4000 personer pendlade från Höörs kommun år Den största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Totalt pendlar 1600 till Höörs kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs, Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat från 9 personer år 1997 till 140 personer Bostäder Under åren byggdes i genomsnitt 90 lägenheter per år. Som mest färdigställdes 128 lägenheter, år Därefter försämrades byggkonjunkturen och under några år i mitten av 1990-talet byggdes endast ett fåtal nya lägenheter per år. Höörs kommun undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal tomma lägenheter under början av 1990-talet. Efterfrågan på nya bostäder har ökat något de senaste fem åren. Ca 30 bostäder färdigställdes 2011 respektive 2010 jämfört med drygt 100 bostäder färdigställdes 2009 (bl a kv mejeriet) och 32 bostäder Under de kommande åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på finansmarknaden har medfört en avmattning på bostadsmarknaden. Näringslivet Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. Det största företaget, Husqvarna AB, har drygt 100 anställda. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Besöksnäringen är en sektor som växer. Strukturen på näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utflyttningar av verksamhet till andra länder. Under 2009 meddelade emellertid Husqvarna att de avsåg att flytta tillverkningen av gräsklippare, även den nyligen hitflyttade tillverkningen av Klippomaskinerna, till en ny fabrik utomlands. Pendling till och från Höörs kommun Utpendling Inpendling

9 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med ca 10 % under den senaste 10-årsperioden och är nu ca 4700 medan antalet boende med förvärvsarbete är ca Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Kommunen deltog under 2011 aktivt i ett EU-finansierat projekt tillsammans med Lund, Eslöv, och Hörby kommuner rörande ett kompetensutvecklingsprojekt för företagare och deras medarbetare. Inom Leader Mittskåne bedrivs ett projekt inom besöksnäringen, Sätt Mittskåne på kartan. Vidare deltar kommunen i Region Skånes ESS-projekt TITA, delprojekt ESS/MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige. I undersökningen i slutet av 2008 visade Höörs kommun den största förbättringen bland alla kommuner. Höörs kommun steg med 110 placeringar till plats nummer 78. Under 2009 förbättrades placeringen ytterligare till plats 69 och 2010 till plats försämrades placeringen till plats 125. De flesta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde Nord har blivit antagen och det föreligger förfrågningar om tomtköp. Förvaltningsberättelse 9

10 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant förstärkts. Detta beror dels på en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels beroende på den positiva förändringen av semesterlöneskulden som uppstått då främst lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren samt att övriga personalkategorier tagit ut sin sommarsemester under juni, juli och augusti. Denna förbättring är dock tillfällig då ny skuldförändring upparbetas under hösten avseende semesteråtaganden för Vid årsskiftet bedöms semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och ha en marginell effekt på årsresultatet. Återinvesterade medel i kapitalförvaltningen har gett en utdelning av 0,3 mnkr. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än vad som tidigare prognostiserats p.g.a. en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar på en prognos som ger en relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som planerats för detta. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten p.g.a. sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. IT-kostnader kommer under innevarande år bidra till budgetöverskridande för alla nämnder beroende på ökade priser mot föregående år. Detta finansieras av ett bättre utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än vad som budgeterats. Dessutom återbetalas 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring med preliminärt 11,2 miljoner kronor. Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar en årsprognos om 15,2 miljoner kronor. kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Kommunen har under året köpt tillbaka den s.k. infrastrukturella IT-utrustningen från UNIKOM, gemensam IT-organisation Höör och Hörby, för 1,6 miljoner kronor och även övertagit de löpande driftskostnaderna för fiberkabel och motsvarande. Detta övertagande är ofinansierat i budgeten. Betalning av löneskatten för pensionsinlösen om 36 miljoner kronor har gjorts under mars månad till skatteverket. Detta tillsammans med höga investeringsutgifter har påverkat likviditen så att checkräkningskrediten periodvis utnyttjats. Under november månad återbetalas premierna för sjukförsäkringen motsvarande preliminärt 11,2 miljoner kronor. Från och med årsskiftet ingår värme, vatten och el i hyreskontraktet med HFAB, vilket ger en bättre kontroll på lokalkostnaderna för verksamheterna samtidigt som det skapar incitament för HFAB att satsa på energisparande åtgärder. Koncernen Höörs kommun Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Periodens resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till 27,1 mnkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Bolagens verksamhet är stabil och uppvisar följande periodresultat: Koncernen Höörs Fastighets AB +7,0 mnkr Mellanskånes renhållnings AB, MERAB (22,5%) + 9,1 mnkr Under perioden har bl. a följande händelser inträffat: Koncernen Höörs Fastighets AB Periodens händelser Balanskrav Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat på 15,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuell så det prognostiserade resultatet 15,2 miljoner kronor kvarstår. En sådan justering innebär att realisationsposter undantas från resultatet. Infaller det prognostiserade resultatet om 15,2 miljoner kronor så är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Väsentliga ekonomiska händelser Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de Vi startade året med en ny kontoplan som är specialanpassad för fastighetsbranschen och kommer underlätta framtagningen av relevanta nyckeltal och verksamhetsuppföljning. Vidare har ett nytt affärssystem upphandlats och håller på att implementeras i organisationen. Vi valde ett helintegrerat system där ekonomi, underhållsplanering, hyresadministration och felanmälan möts i ett och samma program, Incit expand. Alla moduler kommer vara på plats och köras från och med årsskiftet, dock kommer underhållsplaneringen inte vara fullt implementerat förrän årsskiftet 2013/14. Det är mycket arbete och fakta som ska samlas in för att kunna ta fram långsiktiga underhållsplaner. Alla byggnader ska besiktas och alla byggnadsdelar ska mängdas och periodiseras. Den 22 augusti flyttade hela kontoret in i ombyggda lokaler på Björkgatan 54 och den 1 september flyttade nya hyresgäster in i våra gamla lokaler på Storgatan 2. Under oktober månad kommer vår verksamhet på Terminalvägen 5 att samordnas med kontoret på 10

11 Ekonomistyrning och kontroll Björkgatan. Vi ser det som mycket positivt att samla all verksamhet under ett tak. Det stärker Vi-känslan och underlättar samarbete och verksamhetsutveckling. Bostadsmarknaden i regionen har stagnerat de sista månaderna vilket vi tydligt märker på ökad tröghet vid lägenhetsuthyrningen. Marknadsläget och sjukskrivningar och vakanser som tärt på organisationen har tyvärr ökat vårt hyresbortfall på lägenheterna. Positivt är dock att vi fått in en ny hyresgäst i form av Arbetsförmedlingen i en av kv. Mejeriets tomma lokaler. Från och med årsskiftet ingår även värme, vatten och el i hyreskontraktet med kommunen. Detta skapar incitament för att satsa på energisparande åtgärder. Under året har energiinventeringar gjorts i fastighetsbeståndet vilket visar på potential till minskad energiförbrukning. Ett flertal energiprojekt är i startgroparna eller pågår just nu. Tillexempel är arbetet med att konventera Munkarps skola från olja till värmepump i full gång till en kostnad av ca kr kronor och återbetalningstid på 6 år. HFABs styrelse har hittills under året haft 5 protokollförda sammanträden och företagit en heldag med strategidiskussioner och studiebesök. Fastigheterna underhåll och investeringar De lite större underhållsprojekt som har genomförts eller pågår är de omfattande renoveringar på Älvkullen med nytt tak och nya fönster. Delar av Lindvallaskolan har målats om och fått nya golv. Ringsjöskolans hemkunskapssalar har totalrenoverats. Kommunkontoret har fått några toaletter renoverande. Samrealskolan har målats om och fått nya golv. OVK har genomförts i kommunhuset och tyvärr blivit underkänd i byggnad A och B, projektering pågår för att få byggnaderna godkända. Samtidigt passar vi då på att installera återvinning på ventilationen och på det spar vi energi. I Munkarps skola och Sunnanängs förskola konventeras uppvärmingen från olja till värmepump och pellets. Sätoftaskolan har fått en ny musiksal genom inhyrning av en modul som placerats på fastigheten. I arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har ett verktyg inköpts in och byggnaderna har besiktats i samband med det. Personalen har utbildats och checklistor och rutiner tagits fram. Besiktningsanmärkningarna har åtgärdats. Bland annat har Musikskolans brandlarm uppdaterats och utökats. Utrymningsplaner och nödbelysningar har uppdaterats runt om i hela fastighetsbeståndet. Fastighetsförsäljningar Höörsgård 40 ligger ute för försäljning Höörs Byggnads AB har sålt Hallaröd 4:8 Hyror HFABs hyror höjdes den 1/1 med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal. HBABs hyror höjdes 1 april med 2,43 % efter hyresförhandlingar med hyresgästförningen HIBABs hyror höjs med index i enlighet med gällande avtal. Hyresbortfall Den sista augusti hade HFAB 100 % uthyrt och HBAB 97 %, om man bortser för de kortidsvakans som uppstår vid omflyttningar. HIBAB har i stort sett allt uthyrt, på Brinken 1 finns några kontorsrum kvar. Upphandlingar Ramavtal gällande VS, EL, Bygg, Måleri, Golv, Ventilation och Kakel har upphandlats och kontrakteras för 2 år med möjligt att förlänga år. Mål och måluppfyllelse Från och med 2012 arbetar vi med styrkort där vi har övergripande och långsiktiga mål tillsammans med årets målsättning. Målen är uppdelade i fyra perspektiv: Ekonomi och ägare: Vi arbetar med vårt varumärke. HFAB ska stå för något positivt, något tryggt och stabilt. Vara bra för både kunder och ägare. Vidare är HFAB ett av kommunens verktyg för att klara bostadsförsörjningen med en målsättning om att bygga nya hyresrätter. Vi har idag en stabil efterfrågan på våra bostäder och kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot inte alltid i de områden eller till den hyresnivå som är mest efterfrågad. Verksamhet: Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Vår organisation ska vara flexibel och effektiv för att nå sina mål. Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoderna. Kund: Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som motsvarar verksamheternas behov och bostäder som svarar till den enskildes behov. Vi vill ha en god och effektiv kommunikation och det skapar vi genom kontinuitet och tydlighet. Hemsidan och Magasinet är viktiga forum för vår kommunikation. Med vårt tillvalsprogram ska kunden kunna göra sin bostad personlig. Medarbetare: Vi har som målsättning att var en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi oss bli genom god arbetsmiljö, vi-känsla och kompetensutveckling. Årets tema är kundbemötande. Medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffarna är viktiga verktyg i att skapa delaktighet och engagemang. Minst en gång om året ska all personal ha en gemensam aktivitet. Förvaltningsberättelse 11

12 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Strategiska mål i olika perspektiv Mål Styrtal Ekonomi & ägarperspektiv Soliditet 10 % på sikt Med positiva resultat som behålls i verksamheten ökar soliditeten. Med nuvarande resultatnivå och om inga utdelningar genomförs kan koncernen nå målet först om år. Stärka koncernens ekonomi Minska hyresbortfallet Marknadsläge samt brister i rutinerna har lett till ökat hyresbortfall på lägenheterna. Bidra till kommunens utveckling Bygga nya bostäder Ett flertal projekt i beredning och beställda detaljplaner. och bostadsförsörjning ca 20 st var 3-5 år Minska miljöpåverkan Energieffektivisera 20 % Inventeringen slutförd och en mängd energiprojekt pågår. till 2016 med 2008 som basår Minska antalet kemikalier inom städ Kemikalier listor upprättade och ökad medvetenhet i organisationen. Kundperspektiv Öka möjligheten till Tillvalsprogram lanseras i slutet av året. Vara en attraktiv hyresvärd individuella val i boendet Erbjuda valfrihet Aktiv hemsida och Ny hemsida lanseras 1/10. hyresgästinformation Ha en god och effektiv Prioritera det Vi har startat upp med kundträffar. kommunikation personliga mötet Verksamhetsperspektiv Att vara en effektiv och Kostnadseffektiv Med nya kontoplanen skapas möjligheter till benchmarking, dock flexibel organisation driftsorganisation måste siffrorna vara på helårsbasis. Att ha sunda och Minska emissionerna Vid byte har till 90 % Linoleum golv används till förmån för plast. tillgängliga fastigheter vid golvbyte i lägenheterna God förvaltning av fasta tillgångar Förbättra skötsel Skötselplaner har skapats och de håller nu på att implementeras. utemiljö Upprätta långsiktiga underhållsplaner Kvalitet i projektering och upphandling Pågår, dock tveksamt att 30 % är klart under Målet klart 2013 kvarstår. Högst 10 % diff. mellan projekterat och upphandlat pris i projekt över 3 milj har uppnåtts. Medarbetarperspektiv Vara en attraktiv arbetsgivare Stark medvetenhet om Medarbetarenkät kommer genomföras under hösten. verksamhetens mål Att ha ett öppet arbetsklimat Implementera SAM Pågår och vi-känsla fullt ut Att ha kompetens kopplat Samordna vår Klart till koncernens behov verksamhet Arbeta med kompetensutveckling Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. = Målet är uppfyllt = Målet bedöms vara uppfyllt = Målet är inte uppfyllt 12

13 Ekonomistyrning och kontroll Periodens utfall med helårsprognos Koncernens resultat för perioden uppgår till 7,0 mnkr och ligger väsentligt över budget (3,8 mnkr) såväl som föregående års resultat (3,8 mnkr). Det skall dock noteras att vi i år har ett större antal reparation- och underhållsprojekt som kommer att belasta resultatet negativt under hösten (se prognos nedan). Huvudanledningarna till det positiva utfallet per jmf med budget och föregående år står dock primärt att finna i: Lägre personalkostnader i förhållande till budget och föregående år. Utfall 13,7 mnkr Budget 15,0 mnkr Föregående år 15,6 mnkr Huvudanledningarna till de minskade kostnaderna beror på: Lägre kostnader för snöjour under den milda vintern Långtidssjukskrivningar, som ej ersatts med annan personal Omorganisation och effektiviseringar i personalutnyttjandet Det skall också noteras att det i 2011 års resultat finns kostnader på ca 1,0 mnkr som avser personalavveckling. Därav att budgeten för 2012 ligger på en lägre nivå. Finansnetto betydligt lägre i förhållande till budget och föregående år. Utfall: 14,8 mnkr Budget: 17,3 mnkr Föregående år: 16,8 mnkr Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt för koncernen och har bidragit till att våra räntekostnader för våra lån varit lägre än beräknat. Observera att 0,1 % ränteförändring på befintliga lån påverkar koncernens resultat med 0,8 mnkr på årsbasis! För att utnyttja det exceptionellt låga ränteläget har vi samtidigt under året ökat volymen i ränteswapar med drygt 150 mnkr till totalt 719 mnkr per Detta har lett till att vi har en genomsnittlig räntebindning i skuldportföljen som ökats upp till 6,6 år. Det skall också påpekas att årets finansnetto påverkas positivt med 1,3 mnkr (0,9 mnkr 2011) till följd av den swapstängning som genomfördes i mars månad Denna swapstängning medförde en vinst på totalt 6,2 mnkr och periodiseras över åren Då vi under 2012 också valt att placera en del av våra likvida medel på 3-månaders ränteplaceringar har även ränteintäkterna varit högre än budgeterat och föregående år. Denna förändring har också lett till en omflyttning i balansräkningen från Fordringar hos Höörs kommun till Kassa och Bank och likaså till att kassaflödet därmed också påverkats kraftigt. Detta eftersom koncernens bankkonton ingår i Höörs kommuns koncernkontostruktur i Färs & Frosta sparbank och därmed redovisas som en fordran i koncernens balansräkning. Prognos för resten av året Resultatprognosen för helåret 2012 beräknas till 6,3 mnkr, d.v.s. något över budgeterad nivå (6,0 mnkr). Huvudanledningen till att prognosen för helåret är på en lägre nivå än utfallet per har sin bakgrund att det under hösten pågår/planeras ett antal kostnadskrävande reparation- och underhållsprojekt såsom: Tak & fönsterbyte Älvkullen med en totalkostnad på ca 2,0 mnkr Fönsterbyte Ugglan 1&2 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Storken 29 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Musikskolan med en totalkostnad på ca 0,5 mnkr MERAB MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla hushållsavfall och slam. Bolaget bildades Insamling av kärlavfall utförs av Ragn-Sells AB, samt tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs av Ohlssons i Landskrona AB. Insamling av hushållens grovavfall sker vid sex återvinningscentraler. Information sker till samtliga kommuninvånare via nyhetsbrev 3 4 ggr per år. Våra informatörer informerar på företag, i bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, i skolor och gör hembesök för att höja kvaliteten på avfallsflödet. Inför 2013 kommer fastighetsnära insamling att införas. Sortering och bearbetning av industriavfall, kompostering av trädgårdsavfall, framtagning av flis samt deponering sker vid Rönneholms avfallsanläggning. Periodens händelser Ett projekt där man utvinner energi ur deponigasen istället för att fackla gasen påbörjades under sommaren. Projektet bekostas till viss del av Energimyndigheten. En gödselbrunn har byggts för att ta hand om pressat matavfall, slurry. Slurryn levereras sedan till anläggningar för framställning av biogas. Mål och måluppfyllelse Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB.s internkontroll. Avfallsplan för framförallt hushållsavfallet har funnits sen Ny renhållningsförordning antogs av kommunerna under hösten 2008 och gäller from 1 januari 2009 och gäller 5 år framåt. De övergripande målen för MERAB är Skydda miljön Spara resurser Säkra omhändertagandet Skapa en god arbetsmiljö Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad Strategierna för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Prognos för resten av året Periodens resultat uppgick till 9,1 mnkr. Prognosen för MERABs helårsresultat hamnar på 11,7 mnkr. Förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår vid delårstillfället till 81,9 miljoner kronor, varav den största delen (87 %) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under Förvaltningsberättelse 13

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015 Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av kommunens delårsbokslut

Granskning av kommunens delårsbokslut Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsbokslut per 2008-06-30 Finspångs kommun 12 september 2008 Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013

Gran delår 2013. Tyresö. Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson. Oktober 2013 Revisionsrapport Carin Hultgren Samir Sandberg Jan Nilsson Gran nskning av delår rsrapport 2013 Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 1 2. Inledning 3 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun

Revisionsrapport 1/ 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Revisionsrapport 1/ Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november Nykvarns kommun Granskning av delårsrapport Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Granskning av delårsrapport och bokslut...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer