Höörs kommun delårsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Höörs kommun delårsrapport 2012"

Transkript

1 Delårsra port

2 Höörs kommun delårsrapport 2012 Höör med mycket vacker natur 2

3 Innehållsförteckning Inledning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 Verksamheterna 20 Innehållsförteckning 20 Kommunstyrelsen 21 Revisionen 23 Tekniska nämnden, skattefinansierad 25 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 26 Kultur- och fritidsnämnden 27 Barn- och utbildningsnämnden 29 Socialnämnden 32 Miljö- och byggnadsnämnden 35 Räkenskaper 36 Innehållsförteckning 36 Redovisningsprinciper 37 Begreppsförklaringar 38 Resultaträkning 39 Kassaflödesanalys 40 Balansräkning 41 Notförteckning 42 Driftsredovisning per nämnd 49 Investeringsredovisning per nämnd 50 Exploateringar 51 Sammanställd redovisning för Höörs kommun och dess bolag 52 3

4 Höörs kommun delårsrapport 2012 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Periodens ekonomiska ställning Kommunens ekonomiska ställning har avsevärt förstärkts under perioden då dels en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgår till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels en positiv förändring av semesterlöneskulden som beror främst på lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren och att andra personalgrupper tagit ut semestrar under juni, juli och augusti. Förbättringen är dock tillfällig då semesterskulden för 2013 upparbetas under hösten Vid årsskiftet bör semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och alltså ha en marginell effekt på årsresultatet. En utdelning om 0,3 mnkr beror på återinvesterade medel i kapitalförvaltning. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än prognostiserat med anledning av en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga orsaken till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar en prognos som ger relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som är planerat för verksamheten. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde för personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten pga sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antalet klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, gatu parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbeten och ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. Ökade IT-kostnader kommer att bidra till budgetöverskridande för alla nämnder pga att priserna ökad sedan föregående år. Balanskrav Det sammanlagda ekonomiska, prognostiserade, resultatet om 15,2 miljoner kronor visar på en positiv budgetavvikelse på 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuellt då det prognostiserade om 15,2 miljoner kronor kvarstår. Infaller denna prognos är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Koncernen Höörs kommun Periodens resultat för koncernens Höörs kommun uppgår till 27,4 miljoner kronor. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Åtgärder Med anledning av nämndernas prognostiserade negativa resultat har kommunstyrelsen beslutat att respektive nämnd med prognostiserat budgetöverskridande fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder som de kommer att vidta för att inte överskrida de satta budgetramarna och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas vid nästföljande månadsprognos. Samarbetsområden Samarbeten med andra kommuner fortgår. Tillsammans med Hörby är projekt igång vad gäller GIS (geografiskt informationssystem) och avloppsanläggningar, med Bromölla avslutas just i dagarna ett ESF-finansierat projekt, BUS, med perspektiven medarbetare och ledning inom barn-och utbildningssektorn. Sociala sektorn arbetar med FINSAM projektet tillsammans med Eslöv och Hörby. Kultur-och fritid sektorn har ett projekt Ridled NO- Skåne igång med kommunerna i nordost. Det finns fler exempel av olika samarbeten, se texten under respektive nämndsområden. Investeringar Kommunens nettoinvesteringar uppgår under perioden till 20,1 miljoner kronor. För de mer omfattande beloppen står ombyggnaden av stationsområdet och dess parkering, utbyggnad av VA i ytterområdena samt gång-och cykelvägar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Expoateringsverksamheten Kommunens exploateringsverksamhet utgår med en nettoutgift om 3,6 miljoner kronor. Det är framförallt verksamhetsområde Nord och projektering av Kvarnbäcks området som pågår. En ändring av detaljplanen vad gäller Norra Rörum och Ringsjöbandet är också under pågående arbete. Övriga händelser Kommunfullmäktige har under våren antagit en vision 2025 för Höörs kommun där alla 41 ledamöterna deltagit i workshops och en arbetsgrupp bestående av alla gruppledarna och kommunalrådet har arbetat fram formuleringen. Visionen 2025 är följande: Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativtet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som kämpar med att hålla en budget i balans samtidigt som verksamheterna måste fungera och hålla god kvalitet. Det är en grannlaga uppgift som allt för lite uppmärksammas. Men tillsammans så når man långt och vi siktar att nå målet till årsskiftet. Än en gång tack för fina arbetsinsatser. Anna Palm Kommunstyrelsens ordförande 4

5 Inledning 5

6 Höörs kommun delårsrapport 2012 Organisationsöversikt, inkl bolag Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Kultur- och fritidsnämnd 9 Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Kultur och fritid Teknisk nämnd 7 Teknisk sektor Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% 6

7 Förvaltningsberättelse innehållsförteckning Sidan: Innehållsförteckning 3 Ordföranden har ordet 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 7 Innehållsförteckning 7 Befolkning och näringsliv 8 Befolkning 8 Bostäder 8 Pendling 8 Näringsliv 8 Ekonomistyrning och kontroll 10 Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året 10 Balanskrav 10 Väsentliga ekonomiska händelser 10 Koncernen Höörs kommun 10 Koncernen Höörs Fastighets AB 10 MERAB 13 Förvaltning av pensionsmedel 13 Övergripande ekonomiska förutsättningar 14 Ekonomisk strategi 15 God ekonomisk hushållning 15 Finansiella mål 15 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse 16 Investerings- och exploateringsverksamhet 16 Personalredovisning 17 Periodens händelser 17 Framtiden 17 Mål och måluppfyllelse 19 7

8 Höörs kommun delårsrapport 2012 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Befolkning Kommunens folkmängd har ökat kraftigt under den senaste 35-årsperioden hade kommunen ca invånare, och per den 30 juni 2012 var folkmängden Antalet invånare har ökat med 32 personer under 2011 jämfört med 2010 då antalet invånare ökade med 199 personer. Under perioden ökade befolkningen i medeltal med 138 personer per år. Under de senaste åren har kommunen haft en flyttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar på en folkmängd om ca invånare år Den stora inflyttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har förändrats påtagligt de senaste 30 åren. Från att ha haft en ganska stor andel äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar till det positiva flyttningsnettot. Under 2011 föddes 146 barn jämfört med 205 barn under Under första halvåret föddes 76 barn. Befolkningsutveckling i Höörs kommun Antal nya bostäder per år Pendling Utpendlingen har ökat markant under den senaste 25-årsperioden och numera har mer än 50% av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i en annan kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till ökningen. Drygt 4000 personer pendlade från Höörs kommun år Den största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö, Eslöv och Hässleholm samt till Hörby. Totalt pendlar 1600 till Höörs kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs, Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat från 9 personer år 1997 till 140 personer Bostäder Under åren byggdes i genomsnitt 90 lägenheter per år. Som mest färdigställdes 128 lägenheter, år Därefter försämrades byggkonjunkturen och under några år i mitten av 1990-talet byggdes endast ett fåtal nya lägenheter per år. Höörs kommun undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal tomma lägenheter under början av 1990-talet. Efterfrågan på nya bostäder har ökat något de senaste fem åren. Ca 30 bostäder färdigställdes 2011 respektive 2010 jämfört med drygt 100 bostäder färdigställdes 2009 (bl a kv mejeriet) och 32 bostäder Under de kommande åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på finansmarknaden har medfört en avmattning på bostadsmarknaden. Näringslivet Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. Det största företaget, Husqvarna AB, har drygt 100 anställda. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Besöksnäringen är en sektor som växer. Strukturen på näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utflyttningar av verksamhet till andra länder. Under 2009 meddelade emellertid Husqvarna att de avsåg att flytta tillverkningen av gräsklippare, även den nyligen hitflyttade tillverkningen av Klippomaskinerna, till en ny fabrik utomlands. Pendling till och från Höörs kommun Utpendling Inpendling

9 Befolkning, bostäder, pendling & näringsliv Antalet sysselsättningstillfällen i kommunen har ökat med ca 10 % under den senaste 10-årsperioden och är nu ca 4700 medan antalet boende med förvärvsarbete är ca Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet. Kommunen deltog under 2011 aktivt i ett EU-finansierat projekt tillsammans med Lund, Eslöv, och Hörby kommuner rörande ett kompetensutvecklingsprojekt för företagare och deras medarbetare. Inom Leader Mittskåne bedrivs ett projekt inom besöksnäringen, Sätt Mittskåne på kartan. Vidare deltar kommunen i Region Skånes ESS-projekt TITA, delprojekt ESS/MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige. I undersökningen i slutet av 2008 visade Höörs kommun den största förbättringen bland alla kommuner. Höörs kommun steg med 110 placeringar till plats nummer 78. Under 2009 förbättrades placeringen ytterligare till plats 69 och 2010 till plats försämrades placeringen till plats 125. De flesta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde Nord har blivit antagen och det föreligger förfrågningar om tomtköp. Förvaltningsberättelse 9

10 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Ekonomisk översikt / periodens resultat med prognos för året Kommunens ekonomiska ställning har under perioden markant förstärkts. Detta beror dels på en återbetalning av 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till preliminärt 11,2 miljoner kronor, dels beroende på den positiva förändringen av semesterlöneskulden som uppstått då främst lärarnas intjänande semester reglerats under sommaren samt att övriga personalkategorier tagit ut sin sommarsemester under juni, juli och augusti. Denna förbättring är dock tillfällig då ny skuldförändring upparbetas under hösten avseende semesteråtaganden för Vid årsskiftet bedöms semesterlöneskulden ligga på ungefär samma nivå som vid ingången av året och ha en marginell effekt på årsresultatet. Återinvesterade medel i kapitalförvaltningen har gett en utdelning av 0,3 mnkr. Dessutom har utfallet av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning blivit bättre än vad som tidigare prognostiserats p.g.a. en ny prognostiserad avräkning för 2011 och Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar ett delårsresultat om 18,6 miljoner kronor. Den löpande verksamheten visar på en prognos som ger en relativt stor obalans mellan verksamhetens nettokostnader och vad som planerats för detta. Avvikelserna bedöms resultera i ett budgetöverskridande om 8,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna är hänförliga till Socialnämndens verksamhetsområde personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för förskoleverksamheten p.g.a. sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och skolan har svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserar ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av gatubelysningsanläggningen. IT-kostnader kommer under innevarande år bidra till budgetöverskridande för alla nämnder beroende på ökade priser mot föregående år. Detta finansieras av ett bättre utfall av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning än vad som budgeterats. Dessutom återbetalas 2007 och 2008 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring med preliminärt 11,2 miljoner kronor. Dessa ekonomiska händelser är den huvudsakliga förklaringen till att kommunen redovisar en årsprognos om 15,2 miljoner kronor. kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Kommunen har under året köpt tillbaka den s.k. infrastrukturella IT-utrustningen från UNIKOM, gemensam IT-organisation Höör och Hörby, för 1,6 miljoner kronor och även övertagit de löpande driftskostnaderna för fiberkabel och motsvarande. Detta övertagande är ofinansierat i budgeten. Betalning av löneskatten för pensionsinlösen om 36 miljoner kronor har gjorts under mars månad till skatteverket. Detta tillsammans med höga investeringsutgifter har påverkat likviditen så att checkräkningskrediten periodvis utnyttjats. Under november månad återbetalas premierna för sjukförsäkringen motsvarande preliminärt 11,2 miljoner kronor. Från och med årsskiftet ingår värme, vatten och el i hyreskontraktet med HFAB, vilket ger en bättre kontroll på lokalkostnaderna för verksamheterna samtidigt som det skapar incitament för HFAB att satsa på energisparande åtgärder. Koncernen Höörs kommun Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag. Periodens resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till 27,1 mnkr. Prognostiserat årsresultat uppgår till 19,6 miljoner kronor och beror på kommunens lägre prognostiserade årsresultat i jämförelse med periodresultatet. De kommunala bolagens årsprognos ligger i linje med periodresultatet. Bolagens verksamhet är stabil och uppvisar följande periodresultat: Koncernen Höörs Fastighets AB +7,0 mnkr Mellanskånes renhållnings AB, MERAB (22,5%) + 9,1 mnkr Under perioden har bl. a följande händelser inträffat: Koncernen Höörs Fastighets AB Periodens händelser Balanskrav Sammantaget prognostiseras ett ekonomiskt resultat på 15,2 miljoner kronor vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 7,7 miljoner kronor. Någon justering i enlighet med lagstadgat balanskrav är ej aktuell så det prognostiserade resultatet 15,2 miljoner kronor kvarstår. En sådan justering innebär att realisationsposter undantas från resultatet. Infaller det prognostiserade resultatet om 15,2 miljoner kronor så är därmed det ackumulerade underskottet återställt. Väsentliga ekonomiska händelser Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de Vi startade året med en ny kontoplan som är specialanpassad för fastighetsbranschen och kommer underlätta framtagningen av relevanta nyckeltal och verksamhetsuppföljning. Vidare har ett nytt affärssystem upphandlats och håller på att implementeras i organisationen. Vi valde ett helintegrerat system där ekonomi, underhållsplanering, hyresadministration och felanmälan möts i ett och samma program, Incit expand. Alla moduler kommer vara på plats och köras från och med årsskiftet, dock kommer underhållsplaneringen inte vara fullt implementerat förrän årsskiftet 2013/14. Det är mycket arbete och fakta som ska samlas in för att kunna ta fram långsiktiga underhållsplaner. Alla byggnader ska besiktas och alla byggnadsdelar ska mängdas och periodiseras. Den 22 augusti flyttade hela kontoret in i ombyggda lokaler på Björkgatan 54 och den 1 september flyttade nya hyresgäster in i våra gamla lokaler på Storgatan 2. Under oktober månad kommer vår verksamhet på Terminalvägen 5 att samordnas med kontoret på 10

11 Ekonomistyrning och kontroll Björkgatan. Vi ser det som mycket positivt att samla all verksamhet under ett tak. Det stärker Vi-känslan och underlättar samarbete och verksamhetsutveckling. Bostadsmarknaden i regionen har stagnerat de sista månaderna vilket vi tydligt märker på ökad tröghet vid lägenhetsuthyrningen. Marknadsläget och sjukskrivningar och vakanser som tärt på organisationen har tyvärr ökat vårt hyresbortfall på lägenheterna. Positivt är dock att vi fått in en ny hyresgäst i form av Arbetsförmedlingen i en av kv. Mejeriets tomma lokaler. Från och med årsskiftet ingår även värme, vatten och el i hyreskontraktet med kommunen. Detta skapar incitament för att satsa på energisparande åtgärder. Under året har energiinventeringar gjorts i fastighetsbeståndet vilket visar på potential till minskad energiförbrukning. Ett flertal energiprojekt är i startgroparna eller pågår just nu. Tillexempel är arbetet med att konventera Munkarps skola från olja till värmepump i full gång till en kostnad av ca kr kronor och återbetalningstid på 6 år. HFABs styrelse har hittills under året haft 5 protokollförda sammanträden och företagit en heldag med strategidiskussioner och studiebesök. Fastigheterna underhåll och investeringar De lite större underhållsprojekt som har genomförts eller pågår är de omfattande renoveringar på Älvkullen med nytt tak och nya fönster. Delar av Lindvallaskolan har målats om och fått nya golv. Ringsjöskolans hemkunskapssalar har totalrenoverats. Kommunkontoret har fått några toaletter renoverande. Samrealskolan har målats om och fått nya golv. OVK har genomförts i kommunhuset och tyvärr blivit underkänd i byggnad A och B, projektering pågår för att få byggnaderna godkända. Samtidigt passar vi då på att installera återvinning på ventilationen och på det spar vi energi. I Munkarps skola och Sunnanängs förskola konventeras uppvärmingen från olja till värmepump och pellets. Sätoftaskolan har fått en ny musiksal genom inhyrning av en modul som placerats på fastigheten. I arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet har ett verktyg inköpts in och byggnaderna har besiktats i samband med det. Personalen har utbildats och checklistor och rutiner tagits fram. Besiktningsanmärkningarna har åtgärdats. Bland annat har Musikskolans brandlarm uppdaterats och utökats. Utrymningsplaner och nödbelysningar har uppdaterats runt om i hela fastighetsbeståndet. Fastighetsförsäljningar Höörsgård 40 ligger ute för försäljning Höörs Byggnads AB har sålt Hallaröd 4:8 Hyror HFABs hyror höjdes den 1/1 med 70 % av KPI, enligt gällande hyresavtal. HBABs hyror höjdes 1 april med 2,43 % efter hyresförhandlingar med hyresgästförningen HIBABs hyror höjs med index i enlighet med gällande avtal. Hyresbortfall Den sista augusti hade HFAB 100 % uthyrt och HBAB 97 %, om man bortser för de kortidsvakans som uppstår vid omflyttningar. HIBAB har i stort sett allt uthyrt, på Brinken 1 finns några kontorsrum kvar. Upphandlingar Ramavtal gällande VS, EL, Bygg, Måleri, Golv, Ventilation och Kakel har upphandlats och kontrakteras för 2 år med möjligt att förlänga år. Mål och måluppfyllelse Från och med 2012 arbetar vi med styrkort där vi har övergripande och långsiktiga mål tillsammans med årets målsättning. Målen är uppdelade i fyra perspektiv: Ekonomi och ägare: Vi arbetar med vårt varumärke. HFAB ska stå för något positivt, något tryggt och stabilt. Vara bra för både kunder och ägare. Vidare är HFAB ett av kommunens verktyg för att klara bostadsförsörjningen med en målsättning om att bygga nya hyresrätter. Vi har idag en stabil efterfrågan på våra bostäder och kan oftast erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot inte alltid i de områden eller till den hyresnivå som är mest efterfrågad. Verksamhet: Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, miljöförbättringar och sunda hus. Vår organisation ska vara flexibel och effektiv för att nå sina mål. Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoderna. Kund: Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som motsvarar verksamheternas behov och bostäder som svarar till den enskildes behov. Vi vill ha en god och effektiv kommunikation och det skapar vi genom kontinuitet och tydlighet. Hemsidan och Magasinet är viktiga forum för vår kommunikation. Med vårt tillvalsprogram ska kunden kunna göra sin bostad personlig. Medarbetare: Vi har som målsättning att var en attraktiv arbetsgivare. Detta tror vi oss bli genom god arbetsmiljö, vi-känsla och kompetensutveckling. Årets tema är kundbemötande. Medarbetarsamtalet och arbetsplatsträffarna är viktiga verktyg i att skapa delaktighet och engagemang. Minst en gång om året ska all personal ha en gemensam aktivitet. Förvaltningsberättelse 11

12 Höörs kommun delårsrapport 2012 Ekonomistyrning och kontroll Strategiska mål i olika perspektiv Mål Styrtal Ekonomi & ägarperspektiv Soliditet 10 % på sikt Med positiva resultat som behålls i verksamheten ökar soliditeten. Med nuvarande resultatnivå och om inga utdelningar genomförs kan koncernen nå målet först om år. Stärka koncernens ekonomi Minska hyresbortfallet Marknadsläge samt brister i rutinerna har lett till ökat hyresbortfall på lägenheterna. Bidra till kommunens utveckling Bygga nya bostäder Ett flertal projekt i beredning och beställda detaljplaner. och bostadsförsörjning ca 20 st var 3-5 år Minska miljöpåverkan Energieffektivisera 20 % Inventeringen slutförd och en mängd energiprojekt pågår. till 2016 med 2008 som basår Minska antalet kemikalier inom städ Kemikalier listor upprättade och ökad medvetenhet i organisationen. Kundperspektiv Öka möjligheten till Tillvalsprogram lanseras i slutet av året. Vara en attraktiv hyresvärd individuella val i boendet Erbjuda valfrihet Aktiv hemsida och Ny hemsida lanseras 1/10. hyresgästinformation Ha en god och effektiv Prioritera det Vi har startat upp med kundträffar. kommunikation personliga mötet Verksamhetsperspektiv Att vara en effektiv och Kostnadseffektiv Med nya kontoplanen skapas möjligheter till benchmarking, dock flexibel organisation driftsorganisation måste siffrorna vara på helårsbasis. Att ha sunda och Minska emissionerna Vid byte har till 90 % Linoleum golv används till förmån för plast. tillgängliga fastigheter vid golvbyte i lägenheterna God förvaltning av fasta tillgångar Förbättra skötsel Skötselplaner har skapats och de håller nu på att implementeras. utemiljö Upprätta långsiktiga underhållsplaner Kvalitet i projektering och upphandling Pågår, dock tveksamt att 30 % är klart under Målet klart 2013 kvarstår. Högst 10 % diff. mellan projekterat och upphandlat pris i projekt över 3 milj har uppnåtts. Medarbetarperspektiv Vara en attraktiv arbetsgivare Stark medvetenhet om Medarbetarenkät kommer genomföras under hösten. verksamhetens mål Att ha ett öppet arbetsklimat Implementera SAM Pågår och vi-känsla fullt ut Att ha kompetens kopplat Samordna vår Klart till koncernens behov verksamhet Arbeta med kompetensutveckling Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal. = Målet är uppfyllt = Målet bedöms vara uppfyllt = Målet är inte uppfyllt 12

13 Ekonomistyrning och kontroll Periodens utfall med helårsprognos Koncernens resultat för perioden uppgår till 7,0 mnkr och ligger väsentligt över budget (3,8 mnkr) såväl som föregående års resultat (3,8 mnkr). Det skall dock noteras att vi i år har ett större antal reparation- och underhållsprojekt som kommer att belasta resultatet negativt under hösten (se prognos nedan). Huvudanledningarna till det positiva utfallet per jmf med budget och föregående år står dock primärt att finna i: Lägre personalkostnader i förhållande till budget och föregående år. Utfall 13,7 mnkr Budget 15,0 mnkr Föregående år 15,6 mnkr Huvudanledningarna till de minskade kostnaderna beror på: Lägre kostnader för snöjour under den milda vintern Långtidssjukskrivningar, som ej ersatts med annan personal Omorganisation och effektiviseringar i personalutnyttjandet Det skall också noteras att det i 2011 års resultat finns kostnader på ca 1,0 mnkr som avser personalavveckling. Därav att budgeten för 2012 ligger på en lägre nivå. Finansnetto betydligt lägre i förhållande till budget och föregående år. Utfall: 14,8 mnkr Budget: 17,3 mnkr Föregående år: 16,8 mnkr Ränteläget har fortsatt varit gynnsamt för koncernen och har bidragit till att våra räntekostnader för våra lån varit lägre än beräknat. Observera att 0,1 % ränteförändring på befintliga lån påverkar koncernens resultat med 0,8 mnkr på årsbasis! För att utnyttja det exceptionellt låga ränteläget har vi samtidigt under året ökat volymen i ränteswapar med drygt 150 mnkr till totalt 719 mnkr per Detta har lett till att vi har en genomsnittlig räntebindning i skuldportföljen som ökats upp till 6,6 år. Det skall också påpekas att årets finansnetto påverkas positivt med 1,3 mnkr (0,9 mnkr 2011) till följd av den swapstängning som genomfördes i mars månad Denna swapstängning medförde en vinst på totalt 6,2 mnkr och periodiseras över åren Då vi under 2012 också valt att placera en del av våra likvida medel på 3-månaders ränteplaceringar har även ränteintäkterna varit högre än budgeterat och föregående år. Denna förändring har också lett till en omflyttning i balansräkningen från Fordringar hos Höörs kommun till Kassa och Bank och likaså till att kassaflödet därmed också påverkats kraftigt. Detta eftersom koncernens bankkonton ingår i Höörs kommuns koncernkontostruktur i Färs & Frosta sparbank och därmed redovisas som en fordran i koncernens balansräkning. Prognos för resten av året Resultatprognosen för helåret 2012 beräknas till 6,3 mnkr, d.v.s. något över budgeterad nivå (6,0 mnkr). Huvudanledningen till att prognosen för helåret är på en lägre nivå än utfallet per har sin bakgrund att det under hösten pågår/planeras ett antal kostnadskrävande reparation- och underhållsprojekt såsom: Tak & fönsterbyte Älvkullen med en totalkostnad på ca 2,0 mnkr Fönsterbyte Ugglan 1&2 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Storken 29 med en totalkostnad på ca 1,3 mnkr Takbyte Musikskolan med en totalkostnad på ca 0,5 mnkr MERAB MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla hushållsavfall och slam. Bolaget bildades Insamling av kärlavfall utförs av Ragn-Sells AB, samt tömning av enskilda avloppsanläggningar utförs av Ohlssons i Landskrona AB. Insamling av hushållens grovavfall sker vid sex återvinningscentraler. Information sker till samtliga kommuninvånare via nyhetsbrev 3 4 ggr per år. Våra informatörer informerar på företag, i bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, i skolor och gör hembesök för att höja kvaliteten på avfallsflödet. Inför 2013 kommer fastighetsnära insamling att införas. Sortering och bearbetning av industriavfall, kompostering av trädgårdsavfall, framtagning av flis samt deponering sker vid Rönneholms avfallsanläggning. Periodens händelser Ett projekt där man utvinner energi ur deponigasen istället för att fackla gasen påbörjades under sommaren. Projektet bekostas till viss del av Energimyndigheten. En gödselbrunn har byggts för att ta hand om pressat matavfall, slurry. Slurryn levereras sedan till anläggningar för framställning av biogas. Mål och måluppfyllelse Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB.s internkontroll. Avfallsplan för framförallt hushållsavfallet har funnits sen Ny renhållningsförordning antogs av kommunerna under hösten 2008 och gäller from 1 januari 2009 och gäller 5 år framåt. De övergripande målen för MERAB är Skydda miljön Spara resurser Säkra omhändertagandet Skapa en god arbetsmiljö Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad Strategierna för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. Prognos för resten av året Periodens resultat uppgick till 9,1 mnkr. Prognosen för MERABs helårsresultat hamnar på 11,7 mnkr. Förvaltning av pensionsmedel Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår vid delårstillfället till 81,9 miljoner kronor, varav den största delen (87 %) redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under Förvaltningsberättelse 13

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1

Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Höörs Kommun årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 HÖÖRS KOMMUN 1 Inledning Höörs Kommun årsredovisning 2012 Omslagsfoto: Staffan Olofsson. Övriga fotografer: Anna-Karin Olsson samt Jan Gayen. 2 Höörs

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunens organisation 3. Kommunalrådet har ordet! 5. Förvaltningsberättelse 7.. - Kommunen 7 - Koncernen 26 Sammanställd redovisning resultaträkning/finansieringsanalys. 28 Sammanställd

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer