Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för. Programhandläggare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd"

Transkript

1 Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Programhandläggare forskarutbildningsstöd

2 Innehåll Logga in och logga ut Kursplan... 5 Process för att skapa kursplaner inom program vid KI... 5 Beställa kurskod... 6 Söka fram kursplan... 7 Checklista för granskning av kursplanen... 7 Markera att kursplanen är klar för beslut Inför programnämndens möte Efter programnämndens möte Översättning av kursplan Registrera beslut om fastställd kursplan Revidera kursplan Ta bort kursplan Kursplanearkiv Kursplaneöversättaren Process för att översätta kursplaner inom program vid KI Beställa översättning Granska översättning Redigera översättning Skicka över godkänd översättning till Selma Frågor och svar Kurstillfälle för valbara programkurser I Selma lägger vi upp kurstillfällen för fristående kurser (görs av handläggare på SIR) och för valbara kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammen

3 Process för att skapa kurstillfällen för valbara programkurser vid KI Söka fram kurstillfälle Granska kurstillfälle Skapa nytt kurstillfälle Fliken NärVarHur Fliken Studieavgifter - ej aktuell Fliken Beskrivning Fliken Ämnesord Flikarna Fritextord och Kontakt - ej aktuella Fliken Kursplaneversion Godkänna kurstillfälle Ta bort kurstillfälle Programtillfälle Process för att skapa programtillfällen vid KI Skapa programtillfälle och Flytta upp programtillfälle Sök fram programtillfälle Granska programtillfälle Redigera programtillfälle Flikarna NärVarHur och Studieavgifter Fliken Beskrivning Flikarna Ämnesord och Examensord Fliken Fritextord Fliken Kontakt Fliken Om inriktning Godkänna programtillfälle Checklista för granskning av programtillfälle

4 Logga in och logga ut Logga in: För att logga in i utbildningsdatabasen Selma använder du KIs inloggningstjänst (CAS) som är en s.k. autentiseringstjänst. Du loggar in med ditt KI-ID (användarnamn) och lösenord (samma användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på KIs webmail). Logga ut: När du loggar ut ur Selma ska du också logga ut från CAS. Om du inte loggar ut från CAS möjliggör du för andra personer att komma åt de centrala system som du har behörighet att arbeta i, och som är kopplade till inloggningstjänsten. Klicka på Logga ut ur CAS eller stäng ned din webbläsare helt. 4

5 1. Kursplan Process för att skapa kursplaner inom program vid KI Gällande kurser inom program som ges av Institutionen för Odontologi har en utbildningshandläggare på institutionen motsvarande roll som Programhandläggaren (PH). Institutionen för Odontologi har även ett eget beslutande organ som motsvarar programnämnden (PN). När PH nämns i denna manual omfattar det även utbildningshandläggaren, när PN nämns omfattar det även det beslutande organet vid Institutionen för Odontologi. 1. PN uppdrar åt institutionen att ta fram en kursplan. 2. Kursansvarig (KA) eller PH beställer en kurskod för kursplanen via ett webbformulär. Formuläret mejlas till Selmasupport. 3. Basdata för kursplanen läggs upp av Selmasupport och en kurskod genereras. 4. Selmasupport mejlar KA/PH och meddelar kursplanens kurskod. 5. KA redigerar kursplanen i Selma och meddelar PH när kursplanen är klar för beslut. 6. PH bereder kursplanen för beslut i PN/ programansvarig institution. PN/ programansvarig institution fattar beslut om att fastställa kursplanen. 7. PN/programansvarig institution ansvarar för att en engelsk översättning av kursplanen görs via Kursplaneöversättaren (Convertus). PH beställer översättningen i Selma och översättningen redigeras sedan i Kursplaneöversättaren av KA. 8. Översättningen godkänns av programdirektor (PD) och PH skickar sedan översättningen till Selma via Kursplaneöversättaren. 9. PH registrerar beslut om att fastställa kursplanen i Selma och kursplanens basuppgifter exporteras till Ladok. 10. Kursplanen publiceras i kursplanearkivet på ki.se (i samband med att beslut om att fastställa kursplanen läggs in i Selma). 11. Kurswebbsadministratör på kursansvarig institution länkar till kursplanen från aktuell kurswebb. När det gäller fristående kurser, programöverskridande kurser och uppdragsutbildning (ej program) är det Styrelsen för utbildning som fastställer kursplanen efter beredning på motsvarande sätt av handläggare på Fakultetskansliet (Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). 5

6 Beställa kurskod Innan du beställer en kurskod ska du läsa igenom dokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI), som du hittar på interwebben För att beställa en kurskod fyller du i ett särskilt beställningsformulär. Beställningsformuläret finner du på interwebben: Det ifyllda beställningsformuläret mejlar du till Vill du beställa flera kurser samtidigt måste du skicka in en beställning för varje kurs eftersom uppgifterna för varje kurs är unika. Följande uppgifter ska fyllas i: Kursansvarig institution Kursens svenska benämning * Kursens engelska benämning * Antal högskolepoäng * Kursens huvudområde * Utbildningsnivå * SCB-ämnesgrupp Kursens successiva fördjupning * Betygsgrader * Kursen ges som (t ex programkurs, valbar kurs i program etc.) Kursens koppling till program * Eventuella meddelanden till Selmasupport, t ex om kursen ska baseras på en tidigare kursplan. Kursansvarig lärare vid KI/kontaktperson för kursplan * för programkurser gäller att dessa uppgifter ska stämma överens med förteckningen i programmets utbildningsplan. 6

7 Söka fram kursplan När KA är klar med sin kursplan kontaktar han/hon PH för det program kursen ges inom. Innan kursplanen tas upp till beslut i PN ska den granskas så att den är utformad efter KIs riktlinjer för kursplaner, samt att den innehåller de uppgifter som utbildningsplanen för programmet föreskriver. Är du osäker på vilken institution en kursplan tillhör kan du söka fram dessa uppgifter via fliken Sök kursens institution (bredvid fliken Kursplan). Söka fram kursplan - så här gör du: 1. Börja med att byta till den institution som kursen tillhör. Ange sedan kurskoden i fältet Kurskod/del av kurskod och klicka på Sök. 2. Vill du söka fram flera kurser som tillhör programmet och som ges vid den aktuella institutionen anger du istället programmets kurskodsprefix (de tre första tecknen) och klickar på Sök. Du får då träff på alla kurser som börjar med det kurskodsprefix du angett. 3. Vill du begränsa din sökning ännu mer kan du kombinera din sökning med att dessutom välja status 3. Beskrivande delar påbörjad (för nya kursplaner) alternativt 6. Under revidering (för kursplaner under revidering) i fältet Status. Du får då träff på de kursplaner som börjar med det kurskodsprefix du angett och som har en status som man kan förvänta sig ska leda fram till beslut. Checklista för granskning av kursplanen Nedanstående checklista är framtagen för att underlätta granskningen av kursplanen innan den går till beslut i PN. Uppgifterna under fliken Basdata samt kursens koppling till program under fliken Allmänt har lagts upp av Selmasupport. Uppgifterna i alla flikar ska granskas. Börja alltid med att kontrollera att kursen är upplagd på rätt institution och att kursplanen är skriven på svenska, eftersom det är vårt myndighetsspråk. Kontrollera också att eventuella punktlistor är skapade via texteditorn i Selma. Har texteditorn inte använts kan det leda till formateringsfel vid visning av kursplanen i kursplanearkivet på ki.se. 7

8 Fliken Basdata Rubrik i Selma: Upplagd av Selmaupport: Finns i Utbildningsplan: Kontrollera/att tänka på: Kursens svenska benämning Ja Ja Kontrollera att namnet är exakt detsamma som i utbildningsplanen (gäller ej valbara kurser) och att det är rätt stavat. Inga specialtecken får finnas i namnet. Det kan orsaka problem i andra system, som t ex Ladok och NyA. Kursens engelska benämning Inget av nedanstående tecken ska heller användas: A/B/C/D, då det kan tolkas som fördjupning. Romerska siffror (eftersom de inte sorteras som siffror). Ja Ibland Kontrollera att benämningen motsvarar den svenska benämningen och att det är rätt stavat. Vissa program har även de engelska benämningarna i utbildningsplanen - kontrollera mot den i dessa fall. Examensarbeten översätts enligt HF med Degree project och Diploma project för specialistsjuksköterske-, tandhygienist- samt psykoterapeutprogrammet. Kurskod Ja Nej Kontrollera att strukturen på koden stämmer med det program den hör till (jämför med utbildningsplanens programkodsprefix, de tre första tecknen i koden). Antal högskolepoäng Exempel: Kurs som hör till läkarprogrammet - kurskoden ska börja på 2LK. Ja Ja Kontrollera att poängomfattningen stämmer med uppgifterna i UP. 8

9 Fliken Basdata forts. Rubrik i Selma: Upplagd av Selmaupport: Finns i Utbildningsplan: Kontrollera/att tänka på: Betygsgrader Ja Ja Kontrollera att det är rätt betygsskala. Om något moment i kursen har en annan betygsskala än den på hel kurs måste det framgå under rubriken Examination (se nedan). Utbildningsnivå Ja Ja Kontrollera - Grundnivå/Avancerad nivå. SCB-ämnesgrupp Ja Nej För kurser inom huvudområde: För alla kurser som ges inom ett av KI fastställt huvudområde görs klassificering i rätt SCBämnesgrupp utifrån en av Högskoleverket sammanställd förteckning. För kurser utanför huvudområde: För alla kurser som inte ges inom ett av KI fastställt huvudområde ska SCB-ämnesgrupp anges utifrån kursens huvudsakliga innehåll, enligt en av Högskoleverket sammanställd förteckning. Huvudområde Ja Ja Om kursen inte är inom programmets huvudområde ska kursen vara klassad som Övriga ämnen. Successiv fördjupning Ja Ja Kontrollera - Gx/G1/G2/AV. 9

10 Fliken Allmänt Rubrik i Selma: Kursplanen gäller från år mån: Upplagd av Selmaupport: Finns i Utbildningsplan: Kontrollera/att tänka på: Nej Nej Den termin som kursplanen gäller från. Vid revidering anges från vilken termin den reviderade versionen av kursplanen börjar gälla. Veckan anges schablonmässigt. För kurser som startar på vårterminen anges alltid kalendervecka 01 (ex: ) och för kurser som startar på höstterminen anges alltid kalendervecka 27. Notera att detta inte är samma sak som kurstillfällestart. Behörighet/ Förkunskapskrav Nej Ja, delvis Kontrollera att det angivna behörighetskravet är förenligt med det som anges i utbildningsplanen och att skrivningen är rätt stavad och logisk. Kontrollera om det finns tillträdesvillkor till högre termin i utbildningsplanen. Dessa ska i så fall anges. För kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska standardtexten som anges i Riktlinjerna anges i sin helhet. Medverkande institution Koppling till program Nej Nej Kontrollera att rätt medverkande institution är angiven. Ja Ja Behöver du inte kontrollera, uppgiften läggs upp av Selmasupport. Vid revidering av kursplan behövs kopplingen till program inte ändras om den inte stämmer. 10

11 Fliken Beskrivning (se Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI för mer information) Rubrik i Selma: Kontrollera/att tänka på - Övergripande i fliken Beskrivning: Kontrollera att texteditorns punktlista i Selma har använts. Användning av andra punktlistor kan leda till formateringsfel vid visning av kursplanen på ki.se. Beslut och riktlinjer Ska vara tomt, används inte på KI. Mål Kontrollera att målen är mätbara. Kontrollera att målen är skrivna med aktiva verb. Kontrollera att målen är förenliga med målen i utbildningsplanen. Innehåll Kontrollera att det finns en innehållsbeskrivning. Har kursen en omfattning om 15 hp eller mer? Den ska då delas upp i moment. Gäller ej examensarbeten. Om kursen har moment ska utförlig information om momenten vara ifyllda under fliken 4. Moment och inte under Innehåll. Arbetsformer Kontrollera att det finns det en kortfattad beskrivning av kursens pedagogiska uppläggning, d.v.s. vilka undervisningsformer och arbetssätt som används. Examination Kontrollera att examinationsreglerna är tydliga. Konrollera att formerna för examination finns beskrivna. Kontrollera om det finns obligatoriska delar i kursen. Kontrollera om det finns flera moment och flergradig betygskala. Kontrollera vad som gäller vid begränsning av antalet prov- och praktiktillfällen. Om kursen är uppdelad i moment ska det framgå hur examination sker för de olika momenten. För kurs med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska standardtexten som anges i Riktlinjerna läggas in i sin helhet. Övergångsbestämmelser Kontrollera om kursen har genomgått en större förändring, om den ska läggas ner, eller om litteraturen har förändrats. När någon av ovan nämnda förändringar sker ska någon av de standardskrivningar som anges i Riktlinjerna användas. Övriga föreskrifter Se Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI. 11

12 Fliken Moment (se Riktlinjer för hantering av kurplaner vid KI för mer information) Rubrik i Selma: Moment Kontrollera/att tänka på Om kursen har moment: Kontrollera att varje moment har en svensk och en engelsk benämning inlagd. Den engelska benämningen ska spegla momentets ämnesmässiga innehåll. Att momentets benämning inte inleds med ordet Moment, t ex Moment 1: osv. Att minsta enhet högskolepoäng är minst 0,5 hp (inte 0,3 eller 0,8). OBS, om momenten ändras vid revidering gällande: benämning, antal högskolepoäng eller antal moment måste detta meddelas Systemförvaltningsgruppen ( Fliken Kurslitteratur (se Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI för mer information) Rubrik i Selma: Kontrollera/att tänka på Kurslitteratur Kontrollera att rätt rubriker för huvudgrupp/undergrupp har använts (se riktlinjerna och manualen). Kontrollera att fullständig litteraturlista finns, inklusive eventuella övriga läromedel som ska ingå i kursplanen. Kontrollera att alla litteraturposter är markerade som Obligatorisk/Ej obligatorisk. Kontrollera att alla litteraturposter har aktuell upplaga samt att eventuella e-böcker finns vid KIs bibliotek, KIB (annars har studenterna ingen möjlighet att ta del av dem). Stavningskontroll Avsluta granskningen av kursplanen genom att göra en Stavningskontroll i fliken Allmänt. När du klickar på knappen Stavningskontroll öppnas ett nytt fönster där de ord som saknas i kontrollens lexikon har rödmarkerats. Det är den text som läggs in under flikarna Beskrivning och Moment som stavningskontrolleras. Det finns ingen koppling mellan stavningskontrollens fönster och Selmas gränssnitt, utan korrigeringarna måste göras i Selmas gränssnitt. Du kan ha båda fönstren öppna samtidigt och växla mellan dem. Stavningskontrollens fönster stänger du genom att klicka på krysset i övre högra hörnet. 12

13 Markera att kursplanen är klar för beslut När du är klar med granskningen av kursplanen och har gjort nödvändiga ändringar ska du markera att kursplanen är klar för beslut. När du har gjort detta går kursplanen, inklusive litteraturlistan, inte längre att redigera. Skulle ytterliga ändringar behöva göras kan du i egenskap av programhandläggare tillfälligt ta bort markeringen Kursplan klar för beslut och göra kursplanen, inklusive litteraturlistan, tillgänglig för redigering igen. Markera med klar för beslut - så här gör du: 1. Bocka i rutan framför Kursplan klar för beslut i fliken Allmänt. 2. Spara genom att klicka på knappen Spara längre ner i fönstret (ej knappen Spara beslut). Inför programnämndens möte Börja med att söka ut de kursplaner du har markerat med Kursplan klar för beslut. Söka ut klarmarkerade kursplaner - så här gör du: 1. Börja med att välja den institution du vill arbeta med. 2. Klicka på fliken Sök/Redigera Kursplan. 3. Välj 4. Klar för beslut i fältet Status. 4. Klicka på Sök. 5. Resultatet blir en lista med de kursplaner som har markerats som klara för beslut. I träfflistan visas både kurser som ska fastställas för första gången, status 4. Klar för beslut, och kursplaner som är under revidering, status 6. Under revidering (klar för beslut). 13

14 Granska arbetskopia - så här gör du: 1. Välj ut den/de kursplaner som du vill granska genom att bocka i rutan före kurskoden och klicka sedan på Granska arbetskopia. 2. Kursplanen visas nu i ett granskningsläge. Har du valt att visa flera kursplaner visas dessa efter varandra i en lång följd. I granskningsläget kan du skriva ut kursplanen genom att klicka på länken Skriv ut. 3. Vill du spara över informationen i granskningskopian till Word klickar du på knappen Avbryt efter att du har klickat på Skriv ut. 4. Placera markören någonstans i granskningskopian och kopiera texten. 5. Öppna sedan ett Word-dokument och klistra in texten. Observera att om överstruken och gulmarkerad text inte visas i granskningsfönstret eller vid överföringen till Word kan det bero på inställningarna i din webbläsare. I exempelvis Internet Explorer går du in i Arkiv, Utskriftsformat och bockar i Skriv ut bakgrundsfärger och -bilder. 14

15 Efter programnämndens möte När programnämnden har fattat beslut om att fastställa en kursplan ska den översättas till engelska. Därefter ska beslutet registreras i Selma. Översättning av kursplan Den engelska översättningen av kursplanen görs via systemet Kursplaneöversättaren (Convertus) som är kopplat till Selma. Se kapitel 2 Kursplaneöversättaren i denna manual. Registrera beslut om fastställd kursplan När den engelska översättningen är godkänd av PN/PD ska beslut om att kursplanen är fastställd registreras i Selma. I och med att du fastställer kursplanen ändras litteraturlistans status till Klar. Registrera beslut om fastställd kursplan - så här gör du: 1. Sök fram och öppna aktuell kursplan genom att klicka på kursbenämningen. 2. Klicka på fliken Allmänt. 3. Ange beslutsdatum, d.v.s. programnämndens sammanträdesdatum eller det datum då ordförandebeslutet togs. Formatet ÅÅÅÅ-MM-DD ska användas. 4. Välj beslutande organ och klicka på Spara beslut. 5. Kursplanens status ändras till Inrättad/Reviderad och litteraturlistans status ändras till Klar. Nu är kursplanen fastställd i Selma och synlig i kursplanearkivet Dessutom har kursens basuppgifter förts över till Ladok. Förvärvsbrev epost till KIB När beslutet om att fastställa en kursplan registrerats i Selma genereras ett s.k. förvärvsbrev som skickas med e-post till KIs bibliotek, KIB. Förvärvsbrevet är en kopia av litteraturlistan och fungerar som vägledning när KIB beslutar om inköp av nya böcker. I förvärvsbrevet finns kontaktinformation till den som har registrerat beslutet i Selma. Biblioteket kan på så sätt kontakta ansvarig person vid eventuella frågor. 15

16 Revidera kursplan När en kursplan väl är fastställd i Selma kan man inte ändra uppgifter i den befintliga kursplanen. Om uppgifterna i en kursplan ska förändras måste du antingen beställa en ny kurskod från Selmasupport eller revidera kursplanen i Selma. Se dokumentet Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI för information om när en kursplan kan revideras alternativt när en ny kurskod måste beställas av Selmasupport. När man reviderar en kursplan skapas en kopia av den befintliga kursplanen och det är i kopian som man gör ändringarna. Kursplan giltig från år och vecka måste alltid ändras vid revidering, så att det framgår från och med vilken termin som revideringen gäller. Detta gör man genom att ändra år och/eller vecka under Kursplan giltig från. Veckan anges alltid schablonmässigt. Gäller revideringen från vårterminen anges alltid vecka 01. Gäller revideringen från höstterminen anges alltid vecka 27. Se Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI för information om schablonveckor. Innan revidering, kursplanen gäller från HT 2010 Efter revidering, den reviderade kursplanen gäller från HT 2014 För vidare instruktioner om hur du reviderar en kursplan, se Användarmanualen för kursansvariga. Ta bort kursplan En påbörjad kursplan eller påbörjad revidering går att ångra och ta bort. Däremot kan du aldrig ta bort en fastställd kursplan. Tar du bort en kursplan under revidering så är det den påbörjade revideringen som tas bort, d.v.s. kopian av den beslutade kursplanen. Du kan inte ta bort en kursplan om kursplanen är markerad som klar för beslut eller där behörigheten är låst. I de fallen måste markeringen tas bort från kursplanen innan du kan ta bort den påbörjade kursplanen/revideringen. För vidare instruktioner om hur du reviderar en kursplan, se Användarmanualen för kursansvariga. Kursplanearkiv Under fliken Kursplanearkiv kan du söka ut alla kursplaner, inklusive alla eventuella tidigare versioner av kursplanen, på den institution du arbetar med i Selma. Av den lista som visas framgår om kursplanen är nedlagd eller inte och listan går att skriva ut. 16

17 2. Kursplaneöversättaren Gällande kurser inom program som ges av Institutionen för Odontologi har en utbildningshandläggare på institutionen motsvarande roll som programhandläggaren (PH). Institutionen för Odontologi har även ett eget beslutande organ som motsvarar programnämnden (PN). När PH nämns i denna manual omfattar det även utbildningshandläggaren, när PD nämns omfattar det även det beslutande organet vid Institutionen för Odontologi. Process för att översätta kursplaner inom program vid KI 1. PN fattar beslut om att fastställa den svenska kursplanen. 2. PN ansvarar för att en engelsk översättning av kursplanen görs via Kursplaneöversättaren (Convertus). PH beställer översättningen i Selma och översättningen redigeras sedan i Kursplaneöversättaren av KA. 3. Översättningen godkänns av PD och PH skickar sedan översättningen till Selma via Kursplaneöversättaren. När det gäller fristående kurser och programöverskridande kurser är det Styrelsen för utbildning som godkänner översättningen av kursplanen, efter beredning på motsvarande sätt av handläggare på Fakultetskansliet (Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). Kurser som ges som poänggivande uppdragsutbildning översätts inte. Beställa översättning Innan du beställer översättningen måste eventuell text i de engelska fälten i Selma tas bort i de textfält som du vill översätta. Där det redan finns översatt text (t.ex. vid revidering av tidigare fastställd kursplan) kommer ingen ny översättning att ske. Beställa översättning - så här gör du: 1. Sök fram kursplanen i fliken Sök/redigera kursplan. 2. Klicka på fliken Beskrivning och kontrollera om det finns översatt text i de engelska fält som du vill översätta på nytt. Ta i så fall bort texten och spara. 3. Klicka på fliken Allmänt. 4. Klicka på knappen Beställ översättning. 17

18 Ett meddelande visas för att påminna om att endast fält utan text kommer att översättas. 5. En begäran om översättning av kursplanen skickas till översättningssystemet. Om det ligger många beställningar i kö kan det ta en stund innan din översättning utförs. När översättningen är färdig skickas ett mejl till dig, eftersom att du i egenskap av PH är översättningsansvarig i Selma för det program kursen ges inom. Även den som inte har översättningsbehörighet i Selma kan beställa en översättning, men översättningsmejlet skickas endast till de översättningsansvariga. 6. Vidarebefordra översättningsmailet till den kursansvarige läraren. Den kursansvarige läraren kan nu logga in och redigera översättningen, förutsatt att han/hon har behörighet i Selma. En kursansvarig lärare utan behörighet i Selma kan logga in i Kursplaneöversättaren och granska översättningen, men inte redigera den. Granska översättning För att granska översättningen måste du logga in i Kursplaneöversättaren via länken i översättningsmejlet. Granska översättning - så här gör du: 1. Klicka på länken i mejlet 2. När du klickar på länken kommer du fram till en CAS-inloggning. Logga in med samma inloggningsuppgifter som du använder för att logga in i Selma. 3. Du är nu inloggad i Kursplaneöversättaren och kan se kursplanens översättning. 18

19 Redigera översättning Den svenska originaltexten visas till vänster och den översatta engelska texten till höger. De delar av den engelska texten som är gråmarkerade går att redigera. Ej gråmarkerade delar utgörs av rubriker med fastställd översättning och engelska fält som redan hade en översättning i Selma innan du beställde översättningen. Dessa texter går inte att redigera. Detta gäller även vissa meningssegment från Riktlinjer för hantering av kursplaner vid KI, eftersom de redan har en fastställd översättning (som är beslutad av Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer). Kursplaneöversättaren markerar med olika symboler från var översättningsförslaget har hämtats ifrån: Redigera översättning - så här gör du: 1. Klicka på knappen Aktivera redigeringsvyn. 2. Du är nu inloggad i redigeringsvyn och ansvarig för översättningen. Detta innebär att ingen annan kan redigera översättningen (andra kan dock fortfarande granska kursplanen). Ska någon annan redigera översättningen måste du klicka på Lås upp. 3. Klicka på det engelska meningssegment som du vill redigera. Segmentet och dess svenska motsvarighet grönmarkeras och ett redigeringsfält öppnas längst ned på sidan. Gör dina ändringar och när du är klar med en mening klickar du på nästa mening som du vill redigera. 19

20 4. Du kan, när du vill, spara dina ändringar genom att klicka på knappen Spara och kontrollera ord. Detta sparar alla ändringar du har gjort i kursplanen sedan du sparade sist. Om du vill ångra de ändringar du har gjort för en viss mening, klicka på Ångra redigering till höger i redigeringsfältet. Då återfår den engelska översättningen sin ursprungliga form. Observera att efter att du har klickat på Spara och kontrollera ord kan du inte längre återgå till den ursprungliga översättningen genom att klicka på Ångra redigering. 5. När du är klar med din redigering klickar du på Spara och kontrollera ord, Lås upp, samt Avsluta. På så sätt kan en annan person nu överta redigeringen. Om du vill avbryta din redigering och återuppta den lite senare klickar du på Spara och kontrollera ord och sedan på Avsluta. Skriva ut översättning Du kan när som helst skriva ut översättningen av kursplanen. Du gör det genom att trycka på knappen Skriv ut. Skicka över godkänd översättning till Selma När en översättning är färdigbearbetad och godkänd av PN/PD ska den skickas över till Selma. Skicka översättning till Selma - så här gör du: 1. Gå in i översättningen via länken i översättningsmailet och klicka på knappen Aktivera redigeringsvyn. 2. Klicka på knappen Skicka till Selma. 3. Din redigerade översättning skickas över till Selma. Dessutom sparas alla svenska meningar tillsammans med respektive översättning i översättningsminnet. 4. När du öppnar samma kursplan på nytt i Selma finns den redigerade översättningen sparad i de engelska fälten (det kan ta ett par minuter innan detta händer). 5. Kontrollera att översättningen i Selma ser korrekt ut, även layoutmässigt. 20

21 Frågor och svar Nedan listas svaren på vanliga frågor gällande Kursplaneöversättaren. Vilka delar av kursplanen översätter Kursplaneöversättaren? Behörigheten i fliken Allmänt, all text i fliken Beskrivning samt den beskrivande texten i fliken Moment. Observera att den engelska benämningen på moment inte översätts av Kursplaneöversättaren, utan detta ska anges i Selma. Flera översättningsmejl för samma kursplan Om du beställer flera översättningar av samma kursplan är det viktigt att du och den kursansvarige läraren arbetar i den senaste versionen av översättningen. Det enklaste sättet att särskilja översättningarna är genom det unika löpnumret som varje länk har. Den senaste översättningen har det högsta jobbnumret. Text som inte översätts Kursplaneöversättaren översätter bara de textfält i Selma där engelsk text saknas. Vid revidering av kursplan måste därför den översatta texten i Selma tas bort i de textfält som ska översättas på nytt via Kursplaneöversättaren. Kursansvarig lärare som inte är Selmaanvändare En kursansvarig lärare utan behörighet i Selma kan via länken i översättningsmejlet logga in i Kursplaneöversättaren och granska översättningen, förutsatt att han/hon har ett KI-ID. För att kunna redigera översättningen krävs det dock att man har behörighet i Selma Litteraturlistan Kursplanens litteraturlista översätts inte i Kursplaneöversättaren. Det är därför viktigt att du även fyller i de engelska textfälten när du arbetar med litteraturlistan. Felmeddelande vid inloggning - översättningen redan skickad till Selma När en översättning har skickats tillbaka till Selma kan du inte arbeta vidare med den specifika översättningen i Kursplaneöversättaren. Du kan logga in i Kursplaneöversättaren för att granska översättningen, men du kan inte aktivera redigeringsvyn. Längst upp till höger visas: Översättningen är färdigredigerad och har skickats till Selma. 21

22 Däremot kan du beställa en ny översättning och arbeta vidare med översättningen via den nya översättningslänken, förutsatt att kursplanen inte är fastställd i Selma. Knappen för att aktivera redigeringsvyn syns inte Om du inte ser knappen Aktivera redigeringsvyn när du har loggat in i en översättning beror det på att den är låst av en annan användare. Efter rubriken Ansvarig (låst av) framgår det vem som har låst översättningen för redigering och du kan därmed kontakta den personen och be den låsa upp översättningen. Beställa översättning av inrättad/reviderad kursplan I Selma är det möjligt att beställa en översättning av en kursplan trots att kursplanen har status Inrättad eller Reviderad och det går att redigera översättningen i Kursplaneöversättaren. Observera att översättningen dock inte går att redigera när den har skickats till Selma om kursplanen har status Inrättad eller Reviderad. 22

23 3. Kurstillfälle för valbara programkurser I Selma lägger vi upp kurstillfällen för fristående kurser (görs av handläggare på SIR) och för valbara kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammen. Process för att skapa kurstillfällen för valbara programkurser vid KI 1. Programkansliet tar fram underlag för terminens programkurstillfällen (de skickar även en kopia av underlaget till Antagningsgruppen) för specialistsjuksköterskeprogrammen. 2. Programhandläggaren (PH) lägger upp programkurstillfällena i Selma utifrån underlaget. 3. PH godkänner programkurstillfällena som då får status 2. Godk av Inst och meddelar detta till antagningsgruppen. 4. Antagningsgruppen granskar och godkänner programkurstillfällena som då får status 3. Godk av Fak. 5. Antagningsgruppen godkänner programkurstillfällena ytterligare en gång. Tillfällena får då status 4. Ladok. Uppgifterna skickas till Antagning.se och Ladok. Söka fram kurstillfälle Under fliken Sök/Redigera kurstillfälle kan du söka fram kurstillfällen. Det finns ett antal olika sätt som du kan begränsa din sökning på: 1. Läsår 2. Kurstyp/status Programkurser läsår Programkurser HT 23

24 Programkurser VT Fristående kurser läsår Fristående kurser HT Fristående kurser VT Godkända kurstillfällen - alla kurstillfällen som har minst status 2. Godk av inst. Ej klara kurstillfällen - alla kurstillfällen med status 1. Ej klar. Kurstillfällen utan beslutad kursplan - kurstillfällen som är kopplade till en kurs som saknar beslutad kursplan i Selma. Sommarkurser - kurstillfällen som är markerade med sommarkurs i Period (VHS) under NärVarHur. 3. SCB-ämnesgrupp/ämne: SCB-ämnesgruppen/ämnet som kursen är kopplad till i basdata på kursplanen. 4. Kurskod/del av kurskod: när du söker på del av kurskod kan du använda * om du inte vet de inledande tecknen i kurskoden, till exempel ger *SP träff på alla kurskoder som innehåller dessa tecken. 5. Benämning/del av benämning: när du söker på del av benämning kan du använda * om du inte vet de inledande tecknen i benämningen, till exempel ger *baskurs träff på alla benämningar som innehåller ordet baskurs. Sökfunktionen är känslig för språk, om tillfället ges på engelska får man bara träff om man söker på kursens engelska benämning. Söka fram kurstillfälle - så här gör du: 1. Klicka på fliken Sök/Redigera kurstillfälle. 2. Välj läsår. 3. Gör eventuellt fler begränsningar. 4. Klicka på Sök. Sökningens resultatlista När du har klickat på Sök får du en resultatlista med klickbara rubriker. Om du klickar på rubrikerna sorterar du resultatlistan efter den rubriken. Du kan sortera på: Kurskod Benämning Anmälningskod Studieort Kursstart Status: 1. Ej klar 2. Godkänd av inst 3. Godkänd av fak 4. Ladok Uppdaterad 24

25 Granska kurstillfälle Granska kurstillfälle - så här gör du: 1. Klicka på datumet under rubriken Uppdaterad längst till höger om kurstillfället, alternativt bocka i rutan framför tillfället som du vill granska och klicka på länken Granska ovanför resultatlistan. 2. En förhandsgranskning öppnas i ett nytt fönster. Klicka på Skriv ut längst upp till höger om du vill skriva ut förhandsgranskningen. Skapa nytt kurstillfälle Skapa nytt kurstillfälle - så här gör du: 1. Klicka på fliken Kurstillfälle och välj Sökbara kurstillfällen. Klicka på fliken Skapa nytt kurstillfälle. 2. Sök fram kursen genom att ange kurskod/del av kurskod och/eller benämning/del av benämning och klicka på Sök. Du kan också klicka på Sök utan att ange några sökpremisser, då visas alla kurser som det går att skapa kurstillfällen till. 3. Välj läsår och klicka sedan på ikonen i kolumnen Skapa nytt tillfälle. 25

26 4. Du hamnar då i fliken NärVarHur där du ska börja lägga in tillfällets uppgifter. 5. Om du vill skapa fler kurstillfällen för din kurs så klickar du på länken Skapa fler tillfällen för kursen. Innan du kan spara kurstillfället måste du fylla i fliken NärVarHur. Fliken NärVarHur Fylla i fliken NärVarHur - så här gör du: 1. Ange Kurstyp Här ska du välja alternativet Programkurs. I och med att du väljer Programkurs visas kursen inte på ki.se. Den visa inte heller på antagning.se för allmänheten. 2. Fyll i grunduppgifter för kurstillfället 26

27 Här ska du ange: Starttermin Studietakt Välj: Helfart/Trekvartsfart/Halvfart Studietid Välj: Undervisning under dagtid Studieort Välj: Huddinge, Solna eller Stockholm Undervisningsform Välj: Distansutbildning eller Normal Period (Sökandewebben) (under vilken period som kurstillfället startar) Perioderna utgår från terminstidernas veckor. Om kursen startar under: kalendervecka (vecka 1-10 på höstterminen) välj ht period 1 kalendervecka (vecka på höstterminen) välj ht period 2 kalendervecka (vecka 1-10 på vårterminen) välj vt period 1 kalendervecka (vecka på vårterminen) välj vt period 2 Period (internationellt): - ej aktuellt för valbara programkurser Annat ansökningsdatum: - ej aktuellt för valbara programkurser Finansieringsform Välj: Ingen Startterminens startvecka och startterminens slutvecka (ÅÅÅÅVV) Anges enligt formatet ÅÅÅÅVV, ex: och Vilka veckor som är start- respektive slutvecka på terminen kan variera från år till år men slutvecka hösttermin och startvecka vårtermin kan inte sammanfalla. Studienivå (sökandewebben) - Fortsättningskurs (används för sjuksköterskeprogrammet) - Vidareutbildningskurs (används för specialistsjuksköterskeprogrammen) Språk Välj: Svenska eller Engelska Urval: Använd standardurvalen i listan eller skriv in urvalskriterierna i frixtextrutan Urval Förutsättningar för kurstillfälle (ej obligatorisk uppgift) - ej aktuellt för valbara programkurser 27

28 I de fall ett kurstillfälle går över flera terminer ska man dela upp antal poäng per termin. I dagsläget är det dock endast vissa fristående kurser som är upplagda på det sättet. 3. När du är klar klickar du på Spara. Kurstillfällets uppgifter sparas och en anmälningskod genereras. De övriga flikarna har nu öppnats för redigering. Fliken Studieavgifter - ej aktuell Fliken Beskrivning Fältet Katalogtext är obligatoriskt, vilket innebär att en kort beskrivande text måste läggas in för att kurstillfället ska kunna godkännas. Den inlagda texten kommer dock inte att publiceras på webben eller på antagning.se. Övriga fält (Webbtext, Anmärkning, Uppgifter för distanskurs) behöver du inte fylla i. Observera att du inte ska ändra den förvalda katalogrubriken. Fliken Ämnesord Även om kurstillfället inte ska visas på antagning.se så är det obligatoriskt att ange minst ett ämnesord. Du kan antingen välja att se alla ämnesord i bokstavsordning, eller att bara se ämnesorden inom ett ämnesområde. Markera ett ämnesord och spara. Dina valda ämnesord visas i rutan till höger. 28

29 Flikarna Fritextord och Kontakt - ej aktuella Fliken Kursplaneversion I fliken Kursplaneversion ser man vilken kursplaneversion som kurstillfället är kopplat till i Selma. När man skapar ett kurstillfälle kopplas tillfället per automatik till den senaste versionen av kursplanen, även om den versionen ännu inte är beslutad i Selma. I fliken Kursplaneversion kan man välja en annan kursplaneversion än den senaste, även om det i normalfallet är den senaste versionen som ska gälla. Godkänna kurstillfälle När du har arbetat klart med ditt kurstillfälle i Selma så ska du godkänna det. Godkänna kurstillfälle - så här gör du: 1. Klicka på fliken NärVarHur. Klicka sedan på knappen NärVarHur klart. 2. Kurstillfället får då status 2. Godk av inst och fliken NärVarHur låses för redigering, och endast personer med högre behörighet kan redigera dessa uppgifter. 3. Kontakta Antagningsgruppen så att de kan godkänna tillfället på nästa nivå. Observera att om du försöker godkänna ett kurstillfälle när tillfället är kopplad till en kursplan som inte är fastställd i Selma visas det ett felmeddelande. För att kunna godkänna tillfället måste du först gå in i kursplanen och bocka i Lås behörighet i fliken Allmänt. Ta bort kurstillfälle Kurstillfällen med status 1. Ej klar kan du ta bort. Kurstillfällen med status 2 Godk av inst samt 3. Godk av fak kan du inte ta bort. Ta bort kurstillfälle - så här gör du: 1. Sök fram det kurstillfälle som du vill ta bort. 2. Klicka på soptunnan längst till höger efter tillfället. 29

30 4. Programtillfälle Gällande program som ges av Institutionen för Odontologi har en utbildningshandläggare på institutionen motsvarande roll som programhandläggaren (PH). När PH nämns i denna manual omfattar det därför även utbildningshandläggaren vid Institutionen för Odontologi. Process för att skapa programtillfällen vid KI 1. Förberedelser görs i Selma av Selma support, bl.a. skapas det nya läsåret. 2. Beslut om vilka programtillfällen som ges aktuellt läsåret fattas av Styrelsen för utbildning. 3. Selmasupport flyttar upp beslutade programtillfällen, lägger upp eventuella nya beslutade programtillfällen, samt redigerar dem enligt underlag från Fakultetskansliet. Redigeringen gäller uppgifter i flikarna NärVarHur och Studieavgifter. 4. Programtillfällesuppgifter redigeras av PH. Gäller flikarna: Beskrivning, Examensord, Ämnesord, Fritextord och Kontakt. Undantag är fälten Urval, Särskild Behörighet och Examen i fliken Beskrivning, dessa uppgifter lägger Antagningsgruppen (Urval, Särskild Behörighet) samt Selmasupport (Examen) upp. Även fältet Obligatoriska träffar i fliken NärVarHur fylls i av PH. Vid frågor som rör formulering av texter eller tidplan för arbetet kontaktas redaktören (SoKs). Eventuell redigering av Examensord/Ämnesord görs i samråd med Fakultetskansliet. 5. Programtillfällena godkänns i Selma av PH. Tillfället får status 2. Godkänd av inst. 6. Fakultetskansliet granskar flikarna NärVarHur och Studieavgifter samt kontrollerar att övriga flikar inte innehåller några rena faktafel. De godkänner sedan tillfällena, och status ändras då till status 3. Godkänd av fak. 7. Programtillfällenas beskrivande text granskas av den s.k. kataloggruppen (SoKs m.fl.). 8. Antagningsgruppen redigerar textfältet Urval i fliken Beskrivning. De redigerar även textfältet Särskild behörighet i samma flik, alternativt i fliken Om inriktning (om programmet har inriktningar). 9. Antagningsgruppen granskar urvalsmetod, anger anmälningskoder m.m. 10. Programtillfällena godkänns i Selma av Antagningsgruppen för överföring till Ladok/antagning.se. 11. Programtillfällena publiceras på av Antagningsgruppen och SoKs. 30

31 Skapa programtillfälle och Flytta upp programtillfälle Flikarna Skapa programtillfälle och Flytta upp programtillfälle används för att skapa nya programtillfällen och för att flytta upp föregående läsårs programtillfällen. Beslut om nya programtillfällen och uppflyttning av tidigare läsårs programtillfällen tas av Styrelsen för utbildning, och det är Selmasupport som lägger in uppgifterna i Selma enligt underlag från dem. Sök fram programtillfälle När du ska söka fram det programtillfälle du vill arbeta med finns det olika sätt att begränsa sökningen på, t.ex. genom att ange termin, status, programkod/del av programkod, benämning/del av benämning. Du söker alltid inom ett läsår i taget. Glöm inte att byta Institution till Styrelsen för utbildning innan du påbörjar din sökning. Söka fram programtillfälle - så här gör du: 1. Sök fram det program du ska arbeta med genom att välja läsår och ange programkoden, alternativ använd dig av övriga begränsningsmöjligheter för din sökning. 2. Klicka på Sök. 3. När du har klickat på Sök ser du en resultatlista med klickbara rubriker. Om du har sökt fram fler än ett programtillfälle kan du sortera på rubrikerna genom att klicka på dessa. Du kan sortera listan på: Anmkod Starttermin Progkod Benämning Status: 1. Ej klar, 2. Godkänd av inst, 3. Godkänd av fak, 4. Överförd till Ladok Uppdaterad 31

32 Granska programtillfälle Granska programtillfälle - så här gör du: 1. Bocka i rutan framför programmets benämning och klicka sedan på länken Granska. 2. Ett granskningsfönster visas. Här kan du skriva ut texten eller klistra in den i ett Worddokument ifall du vill kommunicera med någon som inte är Selmaanvändare, klicka på Skriv ut. Redigera programtillfälle När du påbörjar ditt arbete är programtillfällets flikar i normalfallet redan ifyllda. Det beror på att Selmasupport, efter beslut av Styrelsen för utbildning, har flyttat upp programtillfällen från föregående läsår. Dessa flikar ska du nu granska och redigera. I de fall ett nytt programtillfälle har lagts upp av Selmasupport är alla flikar förutom NärVarHur och Studieavgifter tomma. Under flikarna Beskrivning, Exmensord, Ämnesord, Fritextord och Kontakt ryms de beskrivande delarna för programmet. Dessa flikar är gemensamma för alla programtillfällen och inriktningar för programmet det aktuella läsåret. Texteditor När du arbetar i fliken Beskrivning har du möjlighet att använda dig av den texteditor som finns i varje textfält. Du kan t.ex. använda dig av punktlistor och lägga in länkar. Funktioner i texteditorn: Maximera textrutan - Knappen används för att maximera textrutan och sedan återställa denna. Fet stil Kursiv stil Punktlista Tabell används inte Länk -För att lägga till en länk markera önskad text, klicka på länk-ikonen och skriv in webbadressen. Om du vill att webbadressen ska vara länk, klicka på länk-ikonen och skriv in webbadressen. För att redigera eller ta bort länken, högerklicka i länken och välj önskat alternativ. 32

33 Flikarna NärVarHur och Studieavgifter Fliken NärVarHur ska du endast redigera om programmet ges på distans. Då ska du fylla i antal obligatoriska träffar, övriga uppgifter i fliken NärVarHur är redan granskade/redigerade av Selmasupport. Fliken Studieavgifter är redan granskad/redigerad av Selmasupport. Redigera fliken NärVarHur (endast om programmet ges på distans) - så här gör du: 1. Klicka på programmets benämning. Du hamnar då i programtillfällets första flik, NärVarHur. 2. Här ska du fylla i antal obligatoriska träffar om programmet ges på distans. Övriga uppgifter i fliken NärVarHur är redan granskade/redigerade av Selmasupport. Klicka sedan på Spara. Fliken Beskrivning Under fliken Beskrivning ska programmet beskrivas utförlig. Varje textfält har ett svenskt och ett engelskt inmatningsfält, det engelska inmatningsfältet ska endast envändas för internationella kandidat- och masterprogram. Vid användning av de engelska textfälten måste svensk och engelsk text alltid vara speglingar. Ta kontakt med Redaktören (SoKs) vid frågor om formulering av texter. Observera att om det programtillfälle du arbetar med har flera inriktningar så gäller det du skriver i fliken Beskrivning för samtliga inriktningar. Redigerar du texten i fliken Beskrivning för den ena inriktningen slår ändringen igenom i fliken för de andra inriktningarna. Redigera fliken Beskrivning - så här gör du: 1. Klicka på fliken Beskrivning. 2. Nu ska du granska och redigera uppgifterna under de olika rubrikerna. Varje textfält kan nås via snabblänken med samma namn. De engelska textfälten används endast för internationella kandidat- och masterprogram. 33

34 Rubriker att fylla i: Katalogtext (texten visas inte på ki.se utan är den text som visas på studera.nu, Sök & jämför utbildning). - Håll denna text kortfattad och kärnfull, ca 110 ord. Texten behöver bara skrivas på svenska. Omfattning - t.ex. 3 år, startar höst och vår. Introduktion och Beskrivning - dessa textfält bildar tillsammans den programinformation som visas på ki.se. Text under Introduktion utgör brödtexten under programmets benämning. Text under Beskrivning visas under rubriken Beskrivning. Textfältet Introduktion bör innehålla ca 40 ord. Textfältet Beskrivning bör innehålla ca 240 ord. Text under Introduktion visas här på ki.se Text under Beskrivning visas här på ki.se Information om distansutbildningen - fyller du endast i om det rör sig om en distansutbildning. Exempel på hur texten skulle kunna formuleras: Utbildningen är till stora delar distansbaserad, med 2 dagar undervisning på campus varje månad. Tillgång till internet krävs då distansundervisningen sker via Karolinska Institutets webbaserade lärplattform PingPong. Särskild behörighet - ska du inte fylla i. Antagningsgruppen granskar/redigerar dessa uppgifter efter att du är färdig med ditt arbete. Urval - ska du inte fylla i. Antagningsgruppen granskar/redigerar dessa uppgifter efter att du är färdig med ditt arbete. Studiestart höst och vår - ange höstterminens/vårterminens första vecka. Ex. v. 36. I det engelska textfältet ska du ange löpande text och inte vecka. Efter studierna en ca 40 ord lång beskrivning. Examen - ska du inte fylla i. Selmasupport redigerar dessa uppgifter. 3. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på Spara. 4. Intresseområden ska du inte lägga till, detta används inte på KI. 34

35 Flikarna Ämnesord och Examensord Ämnesord och examensord används vid sökning på antagning.se. Där kan man filtrera sin sökning bl.a. gällande examen och ämne (ämnesträd). Därför är det obligatoriskt att i Selma ange minst ett ämnesord och ett examensord. Om någon ändring av ämnesord eller examensord ska ske måste detta först stämmas av med Fakultetskansliet eftersom att få och träffsäkra ämnesord ger högre rankning i resultatlistan på antagning.se. Observera att om det programtillfälle du arbetar med har flera inriktningar gäller det du skriver i flikarna Ämnesord och Examensord för samtliga inriktningar. Redigerar du texten i dessa flikar för den ena inriktningen slår ändringen även igenom i flikarna för de andra inriktningarna. Redigera ämnesord - så här gör du: 1. Klicka på fliken Ämnesord. 2. Här kan du välja om du vill se alla ämnesorden i bokstavsordning eller per ämnesområde (klicka på ämnesgruppens länk under rubriken Visa ämnesgrupp). 3. Klicka på Spara, de valda ämnesorden syns nu i rutan till höger. Vid ändring av ämnesord, ta kontakt med Fakultetskansliet. Redigera examensord - så här gör du: 1. Klicka på fliken Examensord. 2. Bocka för den/de examina som gäller. Klicka på Spara, examensordet visas i rutan till höger. Vid ändring av Examensord, ta kontakt med Fakultetskansliet. 35

36 Fliken Fritextord Här anger du de fritextord som studenterna får träff på när de använder fritextsökning på antagning.se. Ange inte ämnesord, examensord, dessa uppgifter får man träff på ändå. Fritextorden är till för att fånga upp begrepp som inte framgår av tillfällets uppgifter i övrigt. Fritextorden viktas olika beroende på hur många ord som är inlagda, lägg inte in fler ord än nödvändigt. Ett tillfälle som har 15 fritextord inlagda, varav läkare är ett, kommer att hamna längre ner på resultatlistan på antagning.se än ett tillfälle som bara har läkare inlagt som fritextord. Observera att fliken Fritextord kan innehålla ord som uppenbart inte har något med programmet att göra (t.ex. krokuseros). Dessa fritextord används för att skapa listor på ki.se och får inte ändras/tas bort. Ta kontakt med Redaktören (SoKs) om du har några frågor om fritextorden. Observera att om det programtillfälle du arbetar med har flera inriktningar gäller det du skriver i fliken Fritextord för samtliga inriktningar. Redigerar du texten i fliken för den ena inriktningen slår ändringen även igenom i fliken för de andra inriktningarna. Redigera fritextord - så här gör du: 1. Ange max 15 svenska och max 15 engelska fritextord. Du kan ange flera ord per fält, men varje ord räknas, t.ex. teknisk fysik är två ord. Separera ord med mellanslag. Stora eller små bokstäver spelar ingen roll. 2. Klicka på Spara. Fliken Kontakt Under fliken Kontakt kan du lägga till kontaktuppgifter och webbadresser som sen visas på ki.se. Adress används inte Kontaktperson I dagsläget läggs kontaktpersoner in i Selma endast för internationella kandidat- och masterprogram. Lägg till kontaktperson - så här gör du: 1. Klicka på fliken Kontakt och sedan på länken Lägg till kontaktperson. 2. Fyll i uppgifter på svenska och engelska och klicka på Spara. 36

37 Redigera kontaktperson - så här gör du: 1. Klicka på länken Redigera vid kontakten du vill ändra. 2. Gör ändringar och klicka på Spara. Ta bort kontaktperson - så här gör du: 1. Klicka på länken Ta bort för den kontakt du vill ta bort. Webbadresser (Programwebbplats) Här kan du lägga in länkar till programwebbplatsen. Skulle du vilja lägga in ytterligare webbadresser utöver programwebbplatsen, ta kontakt med Redaktören på SoKs. Observera att länken till programwebbplatsen måste bytas ut vid ny utbildningsplan. Lägg till webbadress - så här gör du: 1. Klicka på länken Lägg till webbadress. 2. I Länknamn anger du länkens benämning på den svenska och den engelska siten. 3. Lägg in URL:en till programwebbplatsen och tryck på knappen Spara. Redigera eller ta bort webbadress - så här gör du: 1. Klicka på länken Redigera vid webbadressen som du vill ändra. 2. Gör ändringar och klicka på Spara. 3. Vill du ta bort en webbadress - klicka på länken Ta bort. Fliken Om inriktning Fliken Om inriktning visas endast om programmet har olika inriktningar. Fliken används i dagsläget endast för att lägga in uppgifter i textfältet Särskild behörighet för den specifika programinriktningen. Detta görs av Antagningsgruppen. Inga andra textfält ska fyllas i. Godkänna programtillfälle När du är klar med ditt arbete ska du godkänna programtillfället under fliken NärVarHur. Efter att du har godkänt programtillfället ska det granskas och godkännas av handläggare på Fakultetskansliet. Godkänna programtillfälle - så här gör du: 1. Sök fram programtillfället och klicka på fliken NärVarHur. 2. Klicka på knappen NärVarHur klart längst ner till vänster. 3. Tillfället får då status 2. Godkänd av inst och du är klar med ditt arbete. 37

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

valbara programkurser (inom

valbara programkurser (inom Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser (inom sjuksköterskeprogrammen) forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben https://internwebben.ki.se/sv/anvandarmanualer

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle Observera att manualen uppdateras löpande, den senaste versionen finner du alltid på internwebben http://ki.se/medarbetare/utbildningsdatabasen-selma

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa programtillfällen vid KI... 4 3. Flikarna

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för. Kursansvarig lärare. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för Kursansvarig lärare forskarutbildningsstöd Innehållsförteckning 1. Logga in och logga ut... 4 2. Kursplan - generell information... 5 Process för att skapa

Läs mer

Fältbeskrivning kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle Fältbeskrivning kurstillfälle Fält Kommentar Kurskod Välj i droplisten vilken kurs (kurskod) du ska skapa tillfället för. Version av kursplan Anmälningskod Studieort Det kan finnas fler versioner av kursplan

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för fliken Utbildningsplan. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för fliken Utbildningsplan forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Process för att skapa ny utbildningsplan i Selma... 3 2. Logga in och logga ut... 4 3. Att söka fram

Läs mer

Ej sökbara kurstillfällen

Ej sökbara kurstillfällen Användarmanual Selma för arbetet med Ej sökbara kurstillfällen forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa Ej sökbara kurstillfällen... 4 Kurser för inresande

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26

Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Mall och riktlinjer för kursplan för kurser på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av KUFU 2012-09-06 Reviderad av KUFU 2013-03-26 Dnr: 30-88-2013 Inledning För alla kurser vid Dans och Cirkushögskolan

Läs mer

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket

Selma Manual. Kurstillfällen och kurspaket Selma Manual Kurstillfällen och kurspaket 2013-10-09 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 KURSTILLFÄLLE... 2 Sök kurstillfälle... 2 Sökbara kurstillfällen... 2 Ej sökbara kurstillfällen... 3

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma. för arbetet med programtillfälle. Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med programtillfälle forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa programtillfällen vid KI... 4 3. Flikarna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300 Senast reviderad 2015-08-27, dnr 1-547/2015. Frågor rörande detta

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Sammanställning kursutvärdering

Sammanställning kursutvärdering Kulturgeografiska institutionen Sammanställning kursutvärdering Kurs: Destinationer, 15 hp Termin: ht 2014 Kursansvarig lärare: Erika Sörensson 26 studenter har regelbundet deltagit på kursen. Av dessa

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

ISP-verktyget i WebOodi

ISP-verktyget i WebOodi ISP-verktyget i WebOodi WebOodi har ett ISP-verktyg med vilket du kan skapa en individuell studieplan (ISP) på nätet. Med ISP-verktyget kan du kontrollera vilka studieperioder som hör till dina examensfordringar

Läs mer

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad 15 september 2015) Innehållsförteckning UTBILDNINGSGUBAS... 1 ANVÄNDARHANDLEDNING... 1 (uppdaterad 15 september 2015)... 1 Innehållsförteckning... 1 Del

Läs mer

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING

UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING UTBILDNINGSGUBAS ANVÄNDARHANDLEDNING (uppdaterad september 2014) Innehållsförteckning Del I Funktioner i UtbildningsGubas... 4 1. Inledning... 4 1.1 Beskrivning... 4 Inställningar (katalogtabeller)...

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde.

Genusperspektiv bör ingå i utbildningsprogrammet, enligt mål i Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde. Forsknings- och utbildningsnämnden ALLMÄNNA RÅD 2010-09-08 Dnr HS 2010/328-510 Utformning av utbildningsplan 1 Allmänt Bestämmelser om utbildningsplan finns i Högskoleförordningen. Där framgår att det

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER

REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER MITTUNIVERSITETET Styrdokument Bilaga 3 REGEL FÖR UTBILDNINGSPLANER DNR MIUN 2009/830 Publicerad: 2014-06-24 Beslutsfattare: Handläggare: Maud Albertsson Beslutsdatum: 2014-06-24 Giltighetstid: Tillsvidare

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Selma - Manual Utbildningsplan

Selma - Manual Utbildningsplan Selma - Manual Utbildningsplan Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning UTBILDNINGSPLAN... 3 SKAPA UTBILDNINGSPLAN... 3 ARBETA MED EN PÅBÖRJAD UTBILDNINGSPLAN... 3 Allmänt... 4 Beskrivning... 6 Studieplan

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Manual för läsårsplanering i Kopps

Manual för läsårsplanering i Kopps Senast uppdaterad: 2017-08-18 Manual för läsårsplanering i Kopps I Kopps finns systemstöd för läsårsplanering. Stödet består bland annat av automatiskt skapande av önskade kurstillfällen via kopiering

Läs mer

Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna 1(5) Handläggningsordning för författande och beredning av kursplaner vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN 2016-01-22 Revidering: - Dnr:

Läs mer

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH

Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH 1 2008-10-28 Ingrid Svensson Vicerektor för grundutbildning Utbildningsnämnder Programledare Kurslärare Studieråd Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på LTH Detta dokument utgör anvisningar

Läs mer

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018

Selma. Utbildningsutbudet 2017/2018 Selma Utbildningsutbudet 2017/2018 Upplägg Tidplan Arbetsgång Kurstillfällen Kurspaket Programtillfällen Antagningen hälsar! Studentrekryteringswebben Övrigt Tidplan 2017/2018 Länk till tidplanen Kurstillfälle

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö

VALINFORMATION VÅREN 2012. LGLÄR-programmet. Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö VALINFORMATION VÅREN 2012 LGLÄR-programmet Förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år Studieort Växjö Studie- och yrkesvägledare Susann.Engstrom@lnu.se Telefontid: 0470-70 82 91 Träffas

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI)

Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI) Riktlinjer för hantering av kursplaner på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet (KI) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-03-23, dnr 1873/2007-300. Senast reviderad av Kommittén

Läs mer

Förskollärar- programmet 210 hp

Förskollärar- programmet 210 hp Förskollärar- programmet 210 Sökanvisningar och kursutbud vt 2014 Detta material vänder sig till dig som läser på Förskollärarprogrammet i Uppsala. För dig som läser samma program på Campus Gotland finns

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart

Välkommen till Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering 180 högskolepoäng Distans helfart OBS! Detta brev gäller under förutsättning att du är antagen och har tackat ja till din plats på studera.nu, alternativt är antagen i 2:a urvalet. Karlskrona 2010-06-15 Välkommen till Folkhälsovetenskap

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 7

Handbok för registervård. - Del 7 Handbok för registervård - Del 7 Sida 2 av 16 Innehåll 1 FELSÖKNING INFÖR MIT-LEVERANS 4... 3 1.1 RESERVATIONER... 3 1.2 BÅDE REGELFILER I DB03 OCH SQL-SKRIPT... 3 1.3 ÅTERKOPPLING SOM VANLIGT... 3 1.4

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Selma Manual. Kursplaner. Selma

Selma Manual. Kursplaner. Selma Selma Manual Kursplaner Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning KURSPLAN... 1 SÖKA UT KURSPLAN... 1 SKAPA NY KURS... 2 NY KURS... 2 NY KURS EFTER FÖRLAGA... 5 KURSPLAN - ALLMÄNT... 7 KURSPLAN BESKRIVNING...

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV. Manual. Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV. Manual. Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Så här ansöker du till vuxenutbildning inom NKV Manual Information om hur du söker utbildning inom NKV Läsåret är indelat i fem perioder om 10 veckor. Det innebär att det finns fyra starttillfällen (period

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer