ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik"

Transkript

1 ALS Arbetsgruppering för lönestatistik

2 ALS Arbetsgruppering för lönestatistik Förord 3 Systembeskrivning 4 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 7 1 Forskning och utveckling Allmänt utrednings-/juridiskt/patentarbete Forskning, utvecklingsarbete, laboratoriearbete Konstruktion Arkitektur, byggnadskonstruktion 18 2 Ledning, styrning och planering av produktion Ledning av industriföretag/filial Produktionsledning Produktionsteknik Tillverkningsplanering Kvalitets-, kontroll- och besiktningsarbete 28 3 Marknad, leverans/distribution Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete Inköp Kundservice Materialadministration (MA), lager, spedition/transport/distribution/trafikplanering Teknisk service och teknikinformation Skydd/säkerhet/bevakning 40 4 Ekonomiska transaktioner Ekonomiförvaltning 42 5 Personal- och kompetensförsörjning Personalarbete Utbildning 46 6 Information Information och reklam Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete IT-verksamhet Datadrift Kontors- och fastighetsförvaltning Revisions- och granskningsarbete 58 Alfabetiskt register över vanliga yrken/arbeten 60 Blankett för beskrivning av arbetsinnehåll 62

3 Arbetsgruppering för lönestatistik (ALS) ligger till grund för Sifs lönestatistik, som används för viktig medlemsservice, t ex för information om lönelägen för arbeten inom industrin, IT-sektorn och olika konsultverksamheter. ALSs uppbyggnad ansluter sig till de flöden av varor och tjänster som finns i företagen. Systemet delar in jobben i 24 verksamhetsområden samt inom vart och ett i sex svårighetsgrupper. Definitionerna avser tjänstemannaarbete men kan lätt anpassas till andra områden. Klassificeringen sköts i företagen där kunskap om arbetsuppgifterna i de olika befattningarna finns och där man också har lång erfarenhet från tillämpning av liknande system. På central nivå sammanställs statistiken, som sedan används för analyser inom företagen. ALS finns sammanfattad i en bilaga till detta häfte.

4 Systembeskrivning: syfte, uppbyggnad, tillämpning SYFTE ALS syfte är att ligga till grund för lönestatistik. ALS delar in vanligt förekommande arbeten i jämförbara grupper. Genom att hänföra varje individs arbete till en sådan grupp kan en meningsfull lönestatistik produceras inom det privata området. Statistiken avser att beskriva lönenivåer och löneutveckling och används vid analyser inom företag där individuell lönesättning tillämpas. UPPBYGGNAD Systemet bygger på två grundbegrepp nämligen vilken verksamhet»funktion«som arbetet avser samt vilken svårighetsgrad arbetsuppgifterna har, dvs summan av kraven i arbetet. Verksamhetsområde Verksamheterna delas in i 24 olika områden som ansluter till de flöden av varor och tjänster som finns inom industri, handel och tjänsteproduktion samt hur man vanligtvis organiserar arbetet där. Ett verksamhetsområde hålls samman genom likheten i syfte och mål, teknik och metoder. Se sid 8 9. Svårighetsgrupp Det andra grundbegreppet svårighetsgrupp definieras i två olika svårighetsskalor: utförare/specialist chef/projektledare Det finns totalt sex svårighetsgrupper, som definieras utifrån allmänna arbetskrav och tar fasta på både arbetsuppgifter och kompetens. Samma svårighetsgruppering används för alla verksamhetsområden där grupp 1 avser de enklaste arbetsuppgifterna och grupp 6 de svåraste. Var och en av de sex svårighetsgrupperna omfattar ett intervall av svårighet som blir bredare med stigande grupp. Se sid Statistikgrupper Varje statistikgrupp får en 3-ställig kod. Koden för försäljare är t.ex De två första siffrorna 30 står för verksamhetsområdet»marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete«. Se sid 8 9 och Den sista siffran 3 står för svårighetsgruppen och återfinns i svårighetsskalan som rubriceras»utförare/specialist«. Definitionen för den valda gruppen har rubriken»tillämpa och modifiera«. Se sid TILLÄMPNING Arbetsbeskrivning Eftersom det är den enskildes arbetsuppgifter som ska klassificeras är det lämpligt att individen själv upprättar en beskrivning av sina aktuella arbetsuppgifter som underlag för klassificeringen. Beskrivningen stäms av tillsammans med närmaste chef och den kan också utgöra ett underlag för verksamhetsplanering, mål och planeringssamtal, kompetensutveckling etc. De som svarar för klassificeringen inom företaget kan ibland behöva komplettera beskrivningen med en särskild intervju med individen och dennes närmaste chef. Verksamhetsområde Vid inplacering i verksamhetsområde väljs det som bäst stämmer mot arbetets huvudsakliga syfte och innehåll. För att finna rätt verksamhetsområde kan man granska systemets struktur på sid 8 9 leta i»alfabetiskt register över vanliga yrken/arbeten«på sid Svårighetsgrupper och riktbefattningar Vid val mellan olika svårighetsgrupper bör man som regel utgå från kärnuppgiften och låta den vara vägledande. Svårighetsgrupperna är som sagt gemensamma för samtliga verksamhetsområden och därigenom blir definitionerna mycket generella. Det kan därför vara naturligt att man inom företaget utser riktbefattningar som komplement till definitionerna och vägledning vid klassificering av övriga arbeten. Genom att söka i yrkesregistret kan man få en hänvisning till rätt verksamhetsområde. I respektive verksamhetsområde finns exempel på vanliga arbeten. 4 Systembeskrivning ALS ALS Systembeskrivning 5

5 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper Chefs- och ledningsuppgifter svårighetsgrupp Vid inplacering i svårighetsgrupp av chefers/ledares arbetsuppgifter kan det vara till god hjälp att även studera ansvars- och beslutsnivåerna i företaget men dessutom göra jämförelser med definitionerna för utförare och specialister i ALS. Projektledning Med projektledning avser vi uppdrag som är avgränsade med avseende på; tid organisation kostnad Vid klassificering av projektledare är det lämpligt att studera svårighetsgruppernas definitioner för både utförare och ledare. Helhetsbedömning Tekniken vid klassificering är att man gör en helhetsbedömning av de sammanlagda arbetskrav som ställs för arbetsuppgifternas utförande. Exempel på arbetskrav kan vara graden av självständighet, bredden och/ djupet i kunskaper som fordras vid utförande av arbetsuppgifterna samt typ av beslut som fattas. Mångsidighet Om arbetsuppgifterna tillhör flera verksamhetsområden kan dessa motivera en högre grupp än om bara en enskild uppgift skulle värderas. Inslag av mer kvalificerade arbetsuppgifter Om det finns en arbetsuppgift som är markant svårare än de övriga i ett arbete kan det finnas skäl att välja en högre svårighetsgrupp, trots att de enklare uppgifterna dominerar tidsmässigt. På nästa uppslag visas en översikt över de 24 verksamhetsområdena. Varje verksamhetsområde beskrivs utförligt från sid 12 och framåt med exempel för vanliga befattningar. På uppslaget sid anges definitionerna för de olika svårighetsgrupperna. Det finns sex svårighetsgrupper, 1 6, där»utförare/specialist«faller inom de fem lägsta och»chef/projektledare«faller inom de fem högsta. Stegen i klassificeringen: 1. Välj verksamhetsområde och notera de två siffrorna för området (10 65). 2. Välj svårighetsgrupp, 1 6, utifrån definitionerna på sid Notera den treställiga kod som då erhålls, två siffror för verksamhetsområde och en för svårighetsgrupp. Ett alfabetiskt register över vanliga yrken och tänkbara verksamhetsområden finns på sid Systembeskrivning ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 7

6 1 Forskning och utveckling Allmänt utrednings-/juridiskt/patentarbete 11. Forskning, utvecklingsarbete, laboratoriearbete 12. Konstruktion 13. Arkitektur, byggnadskonstruktion 2 Ledning, styrning och planering av produktion Ledning av industriföretag/filial 21. Produktionsledning 22. Produktionsteknik 23. Tillverkningsplanering 24. Kvalitets-, kontroll och besiktningsarbete 3 Marknad, leverans/distribution Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete 31. Inköp 32. Kundservice 33. Materialadministration (MA), lager, spedition/transport distribution/trafikplanering 34. Teknisk service och teknikinformation 35. Skydd/säkerhet/bevakning 4 Ekonomiska transaktioner 40. Ekonomiförvaltning 5 Personal- och kompetensförsörjning 50. Personalarbete 51. Utbildning 6 Information. 60. Information och reklam 61. Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete 62. IT-verksamhet 63. Datadrift 64. Kontors- och fastighetsförvaltning 65. Revisions- och granskningsarbete 8 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 9

7 Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist BEARBETA OCH SAMMANSTÄLLA Arbetet innehåller uppgifter av samma art som ska lösas dagligen och som innebär att överföra uppgifter till och från olika dokument, bl a genom att välja mellan olika datamenyer. Beslut sker utifrån några få handlingsalternativ och där valet oftast är givet. KONTROLLERA OCH BEDÖMA Arbetet innehåller uppgifter av likartad natur vilka utgör aktiviteter i en sammanhängande process rutin. Beslut sker utifrån flera kända handlingsalternativ och där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. TILLÄMPA OCH MODIFIERA Arbetet innehåller varierande uppgifter som förutsätter faktainsamling, värderingar etc som varierar från fall till fall och vars resultat inte avläses omedelbart men som kan påverka flera av företagets verksamheter. Beslut om åtgärd kan som regel endast fattas efter avstämning, tester och i samråd med projektgrupp /experter. UTVECKLA OCH INFÖRA Arbetet innehåller uppgifter av skiftande karaktär, som förutsätter egna utredningar, fältstudier, analyser och utvärderingar som oftast varierar för varje projekt och vars resultat kan påverka hela företaget. Beslut om lösningar kräver underlag i form av förstudie, prototyp, modell etc. samt en samlad bedömning från olika verksamheters personal. FORSKA OCH EXPERIMENTERA Arbetet är av mångfacetterad och djuplodande natur och vissa uppgifter sträcker sig över flera år. Arbetet förutsätter beslutsunderlag baserade antingen på egna utredningar på forskningsnivå på ett samlat faktaunderlag från de flesta av företagets verksamheter och vars resultat är av strategisk karaktär för företaget. Beslut om åtgärder kräver företagsledningens ställningstagande och godkännande. Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Arbetet innebär att leda och instruera underställd personal samt se till att produktionen sker enligt produktionsplan, föreskrifter och instruktioner. Kan i övrigt ha liknande uppgifter som den egna personalen. Arbetet innebär att planera, leda och följa upp den löpande verksamheten, göra omprioriteringar samt sköta personalfrågor t ex medverka vid bedömning av medarbetarnas insatser. Kan i övrigt ha arbetsuppgifter som gäller för motsvarande utförar variant. Arbetet innebär ledning med utveckling av såväl metoder och planer för verksamheten som av medarbetare, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Arbetet innebär att leda och utveckla verksamheten, formulera mål utifrån policy och strategier samt att utforma riktlinjer för utveckling av personal och teknik. Har ofta underställd personal i grupp 4. Arbetet innehåller uppgifter av företagsledande karaktär som innebär att utveckla policy och strategier. Beslut kan kräva godkännande av styrelse /stämma. Resultatet är ofta avgörande för hela företagets verksamhet. Har ofta underställd personal i grupp Verksamhetsområden och svårighetsgrupper ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 11

8 10 Allmänt utrednings- /juridiskt-/patentarbete 1 ALLMÄNT UTREDNINGSARBETE Formulera uppdrag och mål, utarbeta undersökningsplaner, utveckla metoder och samla in, bearbeta och analysera data, sammanfatta/avrapportera, ge förslag till yttrande, beskriva och analysera ekonomiska och tekniska förutsättningar för t.ex. företagsetablering. Statistiskt beräkningsarbete. Bevaka, förbereda, samordna och följa upp ärenden inför beslut/handläggning. Förbereda, arrangera styrelsemöten, konferenser och liknande. Upprätta protokoll, göra sammanfattningar, göra översättningar, sköta korrespondens. JURIDISKT ARBETE/PATENTARBETE Upprätta och granska avtal, bevaka ny lagstiftning och rättspraxis, göra utredningar. Utreda patent-, varumärkes- och mönsterärenden, pröva patentbarhet respektive registrerbarhet, upprätta ansökningshandlingar, förbereda ärenden som rör patentintrång. Utredare (allmän) 3 5 Utredningsassistent 2 3 Statistiker 3 4 Jurist 4 5 Patentingenjör 3 4 VD-sekreterare Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 13

9 11 Forskning, utvecklingsarbete, 1 laboratoriearbete Formulera och lösa tekniska/vetenskapliga problem och att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Utarbeta metoder för beräkningsarbete, göra beräkningar och statistiska sammanställningar. Göra problem-, funktions- och miljöanalyser av den yttre miljön. Utarbeta metoder och direktiv för experiment och provning. Göra program för provning i dator i samband med experiment. Utveckla nya produkter och processer. Utföra experiment, konstruera, bygga upp samt kalibrera mät- och provningsutrustning. Forskare 4 5 Forskningsingenjör 3 4 Laborant 2 3 Laborant 1:e 3 4 Laboratoriebiträde/assistent 1 2 Laboratorieingenjör 3 4 Miljöingenjör Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 15

10 12 1 Konstruktion KONSTRUKTION AV MEKANISKA, ELEKTRONISKA OCH ELEKTROMEKANISKA PRODUKTER Lösa tekniska problem, göra skisser och scheman. Framställa underlag för tillverkning av mekaniska, elektroniska och elektrotekniska produkter. Utarbeta metoder, formler och anvisningar för beräkningsarbete. Göra beräkningar avseende t.ex. hållfasthet, strömnings- och svängningsteknik. Utarbeta system och detaljer/artiklar för styrning och reglering av produkter med datorfunktion. PROGRAMVARUKONSTRUKTION Utarbeta programvara för tekniska tillämpningar. RITARBETE Göra detalj- och sammanställningsritningar, material- och artikelspecifikationer. STANDARDISERING, TEKNISK ADMINISTRATION Göra förenklingar/kostnadsbesparingar genom att systematiskt ordna och göra urval av material, artiklar m.m., utforma standarder. Utveckla och underhålla system för t.ex. artikelnummer, ritningsarkiv och artikelåtersökning. KONSTRUKTIONSKONTROLL Granska ritningar och konstruktionsbeskrivningar utifrån kravspecifikationer, kvalitetsstandarder och övriga underlag från beställare uppdragsgivare. INDUSTRIDESIGN Utreda, analysera och samordna tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Utarbeta förslag i form av skiss mod. Gestalta produkters form, färg, ytstruktur. Konstruktör/Maskinkonstruktör 3 4 CAD-ritare 1 2 Systemerare för styrning av produkt 3 4 Programmerare för styrning av produkt 3 Standardiseringsingenjör 3 Formgivare 3 4 PROJEKTERING Utarbeta projekthandlingar. Göra kalkyler, kostnadsberäkningar, tidsplaner. Medverka i inköp/ upphandling, montage och igångkörning av industriutrustning. 16 Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 17

11 13 Arkitektur, 1 byggnadskonstruktion UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE Utföra behovs- och konsekvensanalyser. Upprätta program/kravspecifikationer. Analysera och utvärdera program och anbud samt upprätta kostnadskalkyler. Upprätta tids- och resursplaner. Planera och samordna berörda parters arbete under olika skeden. Utveckla metoder och underlag för planering. FÖRPROJEKTERING OCH PLANERING Medverka vid upprättande av program/kravspecifikationer för projektering. Kartlägga och utvärdera alternativa lösningar. Göra kostnadskalkyler, tids-, resurs- och upphandlingsplaner. Administrera och samordna projektarbetets olika skeden. Uppdatera, sammanställa och utvärdera kalkylalternativ för kommande projektering. Utföra geotekniskt arbete. PROJEKTERING OCH KONSTRUKTION Upprätta idé-, översikts-, system- och detaljskisser. Planera och utarbeta förslags-, huvud-, bygg- och marktekniska handlingar med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och tekniska krav. Göra beräkningar och dimensioneringar. Utföra teknisk och ekonomisk kontroll under uppförandeskedet samt medverka vid besiktning. Samordna konsult-, byggnads- och installationsarbete under uppförandeskedet. RITNINGSARBETE Rita huvud-, byggnads- och anläggningsritningar utifrån skisser utkast. Göra materialsammanställningar, renrita och texta. Göra mod av anläggningar, byggnader terräng-, volym-, interiör- och stadsplanemod. Konstruktör 3 4 Byggnadskonstruktör 3 4 CAD-ritare 1 2 Projektingenjör 3 4 Arkitekt 4 5 Geotekniker 3 18 Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 19

12 20 Ledning av industriföretag/filial Medverka vid beslut om tillverkningsprogram, leda den löpande tillverkningen, följa upp och bedöma produktionsutrustning, tillämpade metoder ur effektivitets-, lönsamhets-, arbetarskydds- och/ miljösynpunkt, svara för produktionsteknik, -planering, kontrollarbete annat tekniskt arbete. Medverka ifråga om produkt- och marknadsinriktning, följa lönsamhet, marknadstäckning, planera försäljningsarbete, upprätta inköpsplaner, genomföra förhandlingar. Företagsledare 5 6 Regionchef 4 6 Platschef Göra och följa upp budget, kalkyler och investeringsförslag, analysera kostnader och resultat, svara för redovisning, personalfrågor och kontorsservice. 20 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 21

13 21 Produktionsledning Med produktion avses här tillverkning, drift, underhåll och reparation. T.ex. maskinbearbetning, process, montering, installation och intrimning av produkter, framställning/förädling av råvaror, gruvbrytning, drift och distribution av elkraft, värme och vatten. Utveckla produktionsorganisationen i enlighet med marknads-/effektivitetskrav, stimulera och utveckla de anställdas kompetens och resultat. Organisera, leda utvecklingsprojekt. Utveckla, välja och tillämpa metoder och system för planering och styrning. Medverka i produktionsutveckling, konstruktionsgranskning och produktionsuppläggning, kvalitets- och kontrollarbete. Bedöma kompetens- och personalbehov, bemanning, anställning, träning och utveckling, stöd och lärande, lönesättning, förhandlingar. Sköta kontakter med interna och externa kunder, leverantörer, konsulter, myndigheter. Göra budget, kalkyler, följa och analysera resultat och produktivitet. Svara inom verksamhetsområdet för att lagar, avtal och föreskrifter efterlevs ifråga om säkerhet, inre och yttre miljö. Sköta reparationer, löpande och förebyggande underhåll, inköp samt driftsäkerhetsteknik. 2 Produktionschef 3 6 Produktionsassistent 2 3 Produktionsledare 3 4 Verkstadsingenjör 3 4 Arbetsledare 2 3 Restaurangchef Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 23

14 22 Produktionsteknik UTVECKLA ORGANISATION, TEKNIK OCH METODER Analysera, planlägga och genomföra projekt som avser rationalisering och organisationsutveckling. Analysera data om arbetsoperationer, förenkla och utveckla arbets- och bearbetningsmetoder, genomföra klock- och frekvensstudier. Upprätta operationslistor och beskrivningar som anger metoder, operationsföljder, verktyg, maskiner och utrustning. Tidsätta operationer, kalkylera arbets- och produktionskostnader. Bereda NC/CNC-maskiner för produktion. 2 Produktionsteknik, specialist 4 Produktionstekniker 2 3 Produktionsberedare 2 3 Verkstadskontorist 1 2 Göra arbets- och bearbetningsbeskrivningar för arbetsteknik, metodval samt säkerhets- och kvalitetsteknik. Utarbeta förslag till lönesystem och löneformer, förhandla om löneavtal. Sköta arbets- och kvalifikationsvärdering samt resultatbedömning. PRODUKTIONSBEREDNING Granska konstruktioner i samråd med konstruktör utifrån funktionella och bearbetningstekniska krav. ARBETSPLATS- OCH LOKALPLANERING Leda/delta i projekt som rör planläggning av nya modifiering av planlösningar för maskinpark, materialflöde och hanteringsutrustning. Arrangera/utveckla datastyrda robotgrupper som betjänar NC/CNC-maskiner med materialtillförsel genom datastyrd hanteringsutrustning. Utveckla datasystem för produktionsteknisk utrustning, material- och produktionsstyrning. 24 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 25

15 23 Tillverkningsplanering PRODUKTIONSPLANERING Utforma, underhålla och vidareutveckla datasystem för produktions-, material- och underhållsplanering. Upprätta huvudscheman, göra kapacitetsberäkningar och beräkna seriestorlekar. Göra beläggningsberäkningar och sammanställa tillverknings-/tidsscheman för tillämpad planering. Beräkna och redovisa kapacitetsbehov samt föreslå åtgärder för ändrad kapacitet. Tidsätta tillverkningsorder, reservera kapacitet, redigera och framställa arbetsorder från ritningar/ materialspecifikationer. BEORDRING, BEVAKNING OCH STYRNING AV TILLVERKNING Bearbeta kundorder, kontrollera tillverkning mot tidsättning, göra/justera beläggningsscheman, göra omplaneringar/omprioriteringar. MATERIALPLANERING Beräkna materialbehov, rekvirera material, verktyg och detaljer genom reservation i förråd/lager, inköp tillverkningsorder, ange och bevaka leveranstidpunkter. 2 Produktionsplanerare 2 3 Produktionsplanerare (utveckling) 4 Detalj-/Materialplanerare 2 26 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 27

16 24 Kvalitets-, kontrolloch besiktningsarbete UTVECKLING, BEREDNING OCH REVISION AV KVALITETSSYSTEM Bevaka, lära, lansera och följa upp tekniker för kvalitetsstyrningspolicy. Samordna kvalitetsfrågor, planera, genomföra och analysera revisioner och kvalitetssystem. Utarbeta och underhålla handböcker inom fackområdet, bevaka kvalitetskrav från olika intressenter och göra anpassningar. Arbete med certifieringsfrågor. Bevaka kvalitetskrav på t.ex. nuvarande och kommande datasystem. Utreda, utarbeta och sammanställa data för statistisk processtyrning (SPS). MOTTAGNINGS- OCH TILLVERKNINGSKONTROLL Upprätta instruktioner för kontroll, mätning, tolkning, okulärbesiktning och provning. Klassificera och registrera fel, utföra tillverkningsinspektion och anordna provapparatur. Svara för kontrollrum, upprätta och modifiera kontrollprogram och följa det interna/externa kvalitetssystemarbetet. BESIKTNING OCH MONTAGEKONTROLL Provköra system, maskiner och motorer. Testa prestanda, person- och funktionssäkerhet. Registrera och analysera felaktigheter samt kontrollera att installationer, anläggningar och motsvarande uppfyller gällande säkerhetskrav och normer. Genomföra montagekontroll, besiktning av byggnader och anläggningar samt följa upp revisionsbesiktningar. Besiktningstekniker 2 3 Byggnadskontrollant 2 3 Kontrolltekniker 2 3 Kvalitetstekniker 2 3 Kvalitetsingenjör, (utveckling) 3 4 Tillverkningskontrollant Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 29

17 30 Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete LEDNING AV MARKNADSFÖRING Formulera mål och ange riktlinjer för marknadsföringsarbete, organisera och planera verksamheten, göra budget och lönsamhetsberäkningar, ange metoder och resurser, leda och samordna offertgivning och förhandlingar. MARKNADS-/PRODUKTANSVAR Utifrån företagets affärsidéer undersöka och analysera marknaders/produkters lönsamhet. Studera marknadstäckning, konkurrensförhållanden, företagets förutsättningar och externa faktorers utveckling och inverkan samt att formulera marknadsstrategier och prispolitik. OFFERTARBETE Beräkna material-, arbets- och andra kostnader utifrån skiss, ritning, materialspecifikation. INFORMATION Informera kunder, användare, konstruktörer, institutioner etc. om företagets produkter, deras utformning, egenskaper, möjligheter, handhavande etc. EFTERMARKNAD Marknadsföra service på försåld produkt, tillbehör etc. Utveckla aktiviteter inom området after sales. ADMINISTRATION INOM MARKNAD/FÖRSÄLJNING Granska och komplettera kundorder med priser, rabatter och leveransvillkor (tekniska) specifikationer. Sköta kontakter med inköp / leverantör, lager- och/ produktionsenheter inom företaget och med kunder, speditörer, transportföretag, myndigheter. Försäljare 2 4 Ordermottagare 1 2 Marknads-/försäljningsassistent 1 3 Orderbehandlare 1 2 Orderbehandlare (teknisk) 2 3 Leveransbevakare 1 2 Offertkalkylator 3 Produktinformatör 2 3 Marknadsanalytiker 4 Byggnadskalkylator 2 4 Mäklare (lägenheter, villor etc) 2 3 FÖRSÄLJNING/ORDERMOTTAGNING Söka kunder, informera om företagets produkter, föreslå produkt, utarbeta ekonomiskt och tekniskt underlag för offerter, sköta offertgivning, förhandla och sluta avtal, ta emot order, handha reklamationer. Medverka i uppföljning av planer och budget. Bevaka och bereda ärenden, formulera, redigera och skriva ut texter. Sköta administration av resor, besök, konferenser och liknande aktiviteter. 30 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 31

18 31 Inköp Formulera mål och ange riktlinjer för inköp, organisera och planera verksamheten, göra budget och lönsamhetsberäkningar, ange metoder och resurser, leda och samordna offertanskaffning och förhandlingar. Undersöka och analysera konjunkturer, kundoch leverantörsmarknader, leverantörer, produkter och lönsamhet. Utreda inköpsbehov på lång sikt och att formulera inköpsstrategier och -policy. Följa inköpsbehov och marknader, söka leverantörer och sköta leverantörskontakter, begära offerter, förhandla och sluta avtal och handha reklamationer. Granska orderbekräftelser, avtal, fakturor, importdokument, sköta kontakter med transportoch speditionsföretag, banker etc. och uppdatera leverantörsregister. Inköpare 3 Beställare 1 2 Inköpsassistent Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 33

19 32 Kundservice Ta emot besökande/gäster, informera och hänvisa till plats/lokal och person, sköta in- och utpassering. Planera och fördela arbete i telefonväxel, förmedla samtal, besvara förfrågningar, informera om företaget/organisationen, informera om växeltjänster, hänvisnings- och personsökningssystem. Planera och genomföra kundservice såsom information, incheckning, bagagehantering, åtgärder i samband med avgångar/ankomster, ombokningar, transiteringar, expedieringstjänster. Planera och genomföra företagsvisningar. Ta emot kunder i samband med reparation av produkter. Kundmottagare 1 2 Receptionist 1 2 Trafikassistent 1 2 Telefonist 1 2 Guide i företag Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 35

20 33 Materialadministration (MA), lager, spedition/transport/ distribution/trafikplanering MATERIALADMINISTRATION Planering, styrning och rationalisering av flöden från leverantör till kund avseende varu-, informations- och betalningsflöden, kapitalbindning. Utveckla system och teknik för materialadministration. Samordna funktioner som berörs av de olika flödena. Göra utredningar och kalkyler. LAGERHÅLLNING/VARUHANTERING Planera och leda verksamheten, analysera kostnader, rutiner, metoder och teknik. Delta i utveckling av system och teknik inom materialadministration, lagerredovisning och lagerhållning. Välja transportmedel och ange transportvägar utifrån kundorder med hänsyn till ekonomiskt utfall per uppdrag. Planera lasthantering/ -utläggning, tillse att personal- och transportresurser finns, hyra in extraresurser. Handha reklamationer. TRAFIKPLANERING Utifrån marknadsförhållanden, trafik- och transportbehov utreda/bestämma linjenät och turtäthet/tidtab, skaffa transportresurser, utrustning och bemanning. Handläggare, MA-frågor 3 4 Lagerchef 3 6 Lagerredovisare 1 2 Reservdelsförsäljare 1 2 Speditör 2 3 Speditionsassistent 1 2 Handläggare av tullfrågor 2 3 Transportplanerare 1 2 Trafikplanerare 3 Trafikövervakare (civilflyg) SPEDITION Planera, utarbeta och samordna kundanpassade lösningar för transport, ibland i kombination med andra tjänster, med hänsyn till tid/ekonomi /kvalitet. Sluta avtal med kunder, agenter, transportörer/fraktförare, myndigheter, försäkringsföretag och banker. Ta fram och kontrollera behövliga handlingar för varje transport-/speditionsuppdrag samt handha reklamationer och sköta övrig administrativ hantering. Tolka/tillämpa tullbestämmelser, sköta rådgivning i tullfrågor, handha förtullningsärenden, utfärda tullhandlingar. Göra trafikprogram genom att planera respektive tur/linje/rutt/slinga med hänsyn till personal/ besättning, utrustning, catering, drivmedel, underhåll/serviceintervall för transportmedlen och till tjänstgöringsbestämmelser. För hela delar av trafikprogram kontrollera avgångar/ankomster mot planering, sköta kontakter internt/externt i trafikfrågor, prioritera och göra omplaneringar vid avvikelser, hyra in/beställa extra resurser. TRANSPORT/DISTRIBUTION Boka in gods, planera och beordra hämtning, lastning/lossning, hyra in extra transportkapacitet, kontrollera godshantering och transporter mot tidsplaner. 36 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 37

21 34 Teknisk service och teknikinformation TEKNISK SERVICE, SÄLJSTÖD Leda, organisera och utföra teknisk service för sålda produkter/enheter/anläggningar. Utveckla metoder och teknik för service och underhåll samt bevaka och bygga upp intern erfarenhetsåterföring. Medverka vid/leda start av installerade enheter/anläggningar. Kartlägga/utreda driftstopp skador och anvisa/vidta åtgärder, utarbeta skaderapporter, värderingsprotokoll och motsvarande. Handlägga tekniska reklamationer. Granska konstruktioner ur servicesynpunkt. Medverka med tekniskt säljstöd i försäljningssituationer. TEKNIKINFORMATION Planera, leda och samordna framställning av teknikinformation. Samla in tekniskt underlag såsom kravspecifikationer, beskrivningar, konstruktionsritningar och scheman. Göra tekniska beskrivningar avseende produkts uppbyggnad, funktion, prestanda och dimension. Upprätta drift-/handhavandeinstruktioner, service-/ underhållsinstruktioner och felsökningsscheman. Göra reservdelsförteckningar, reservdelskataloger. Utforma utbildningsmaterial i form av böcker, bildmaterial, video och liknande. Servicetekniker 1 2 Serviceingenjör 2 3 Serviceledare 2 3 Katalogredaktör 3 4 Teknikdokumentalist Motsvarande arbetsuppgifter avseende internt tekniskt underhålls-/servicearbete. 38 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 39

Statistikens omfattning och uppbyggnad

Statistikens omfattning och uppbyggnad Bygger på insamling av löner för medlemmar som ej omfattas av någon partsgemensam lönestatistik och som har en ALS kod (Arbetsgruppering för lönestatistik) observera: Denna statistik bygger på insamling

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

60. Information och reklam

60. Information och reklam Yrkeskod enligt ALS 601 Granskar och rättar korrektur mot manus. Ställer samman broschyr- och katalogmaterial. Har ofta kontakt med reklambyråer och tryckerier i leveransfrågor etc. Ställer samman visningsmaterial/produkter

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa.

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Yrkeskod enligt ALS 401 Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Exempel på yrkesbenämningar: Redovisningsassistent, ekonomiassistent, kanslist 401 1995-98 16-19 0 0 0 1990-94

Läs mer

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa.

40. Ekonomiförvaltning. Yrkeskod enligt ALS 401 Exempel på arbetsuppgifter Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Yrkeskod enligt ALS 401 Kontrollerar och registrerar fakturor. Konterar. Handhar kontantkassa. Exempel på yrkesbenämningar: Redovisningsassistent, ekonomiassistent, kanslist 401 1994-97 16-19 3 1 2 1989-93

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121

12. Konstruktion Bygg- och anläggningskonstruktion, se verksamhetsområde 13. Yrkeskod enligt ALS 121 Yrkeskod enligt ALS 121 Utför enklare ritningsarbete, manuellt eller via CAD-program, utan krav på att kunna göra egna beräkningar. Arbetsresultatet är ofta ritningar, diagram, scheman eller motsvarande.

Läs mer

Yrkeskod enligt ALS 241

Yrkeskod enligt ALS 241 Besiktning av bygg- och anläggning under uppförandeskedet förs till verksamhetsområde 13. Slutbesiktning av bygg- och anläggningar klassas i detta verksamhetsområde. Yrkeskod enligt ALS 241 Mäter, synar

Läs mer

64. Kontors- och fastighetsförvaltning

64. Kontors- och fastighetsförvaltning Yrkeskod enligt ALS 641 Sorterar/kuverterar och delar ut post Distribuerar beställt kontorsmaterial. Sköter budtjänst Bistår vid omflyttningar och utför enklare reparationer. Tar emot felanmälan Utfärdar

Läs mer

Yrkeskod enligt ALS 201

Yrkeskod enligt ALS 201 I denna familj klassas chefer som har ansvar för helheten på ett företag/filial, d.v.s. ekonomi, produktion, personal mm. Handlar det enbart om ledning av produktion (tillverkning, drift och underhåll

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

13. Arkitektur/byggnadskonstruktion Övrig konstruktion se verksamhetsområde 12. Yrkeskod enligt ALS 131

13. Arkitektur/byggnadskonstruktion Övrig konstruktion se verksamhetsområde 12. Yrkeskod enligt ALS 131 Yrkeskod enligt ALS 131 Utför enklare ritningsarbete, manuellt eller via CAD-program, utan krav på att kunna göra egna beräkningar. Arbetsresultatet är ofta ritningar, diagram, scheman eller motsvarande.

Läs mer

ALMEGA Tjänsteförbunden STD

ALMEGA Tjänsteförbunden STD Näringslivets yrkesklassificering 2010 - NYK 2010-85 Statistik Apr, 2012 ALMEGA Tjänsteförbunden STD Konsult-, arkitekt- och projektledningsföretag Förord Näringslivets yrkesklassificering är ett system

Läs mer

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63.

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63. Yrkeskod enligt ALS 621 För närvarande finns inga riktbefattningar för denna nivå. 621 1994-97 16-19 1 0 1 1989-93 20-24 33 17646 19600 21000 11 18800 20000 21500 22 17500 18875 20500 1984-88 25-29 25

Läs mer

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63.

62. IT-verksamhet Verksamhetsområde 62 handlar om ren IT-verksamhet d.v.s. programmering och systemering. Datadrift hänförs till verksamhetsområde 63. Yrkeskod enligt ALS 621 För närvarande finns inga riktbefattningar för denna nivå. 621 1995-98 16-19 0 0 0 1990-94 20-24 14 20000 20663 25000 3 11 20000 21000 23833 1985-89 25-29 17 18070 24000 26820 6

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Yrkeskod enligt ALS 311

Yrkeskod enligt ALS 311 Med inköp menas inköp av produkter som behövs till företagets produktion. Inköp av förbrukningsmaterial och kontorsinredning hänförs till verksamhetsområde 64. Yrkeskod enligt ALS 311 Handhar leverantörsregister,

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

Riktbefattningar för ALS

Riktbefattningar för ALS Riktbefattningar för ALS 1. Forskning och utveckling 10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete Utredningsarbete med direkt anknytning till en viss funktion klassificeras i det verksamhetsområde som

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00072-Q Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsgruppen... 4 Kvalitets och miljögruppen... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd

Ledande montör. Arbetsuppgifter. Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Ledande montör Arbetsuppgifter Stadgar, kollektivavtal, tips och råd Innehåll Sida Å Förord 3 Å Arbetsuppgifter 4 Å Fördelningstid 5 Å Arbetsledning 7 Å Ritningar och beskrivningar vid starkströmsinstallationer

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet.

2006-11-07 Sid 1 (5) Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för förvaltningarna att bedriva en effektiv verksamhet. GRÄSTORPS KOMMUN STYRDOKUMENT 10 2006-11-07 Sid 1 (5) LÖNEPOLICY Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2006-11-07, 188 Giltighet: 2006-11-07 och tills vidare Grästorps kommuns lönepolicy skall underlätta för

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Ditt resultat från Karriärpaketet

Ditt resultat från Karriärpaketet Page 1 of 5 Ditt resultat från Karriärpaketet Licensnamn: Ditt namn: Inspiration Karriärförlaget Test Testsson Vård, hälsa och socialt arbete Inom Vård, hälsa och socialt arbete arbete ingår såväl undersökning,

Läs mer

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK

Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Yrkesgruppering Referensyrken och SSYK Industriföretag, petroleumhandel och fastighetsförvaltning September 2015 SSYK-koder och referensyrken Industriföretag, Petroleumhandel och Fastighetsförvaltning

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

för fastighetsbranschen 2011

för fastighetsbranschen 2011 för fastighetsbranschen 2011 Partsgemensam lönestatistik mellan Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Sv Målareförbundet, AiF Akademikerförbunden inom Fastigo-området, Ledarna, Vision och

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan

Lönestatistik 2010-06-01. efter lönerevisionstillfället 2010-01-01. Anställda inom Försäkringskassan Lönestatistik 2010-06-01 efter lönerevisionstillfället 2010-01-01 Anställda inom Försäkringskassan Partsgemensam lönestatistik Lönestatistikens syfte och användning Denna statistik syftar till att ge en

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P

Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P Antagen av: Dokumentansvarig: Yvonne Stolt Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Allmän beskrivning av Personec P... 3 Ansvar... 4 Behörighetsroller i Personec

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning

BEAst. fastighetssektorn. Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen. Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning BEAst Elektroniska affärer i bygg- och fastighetssektorn Konferens den 29 mars 2012 Att kalkylera l nyttan med e-affärer i byggbranschen Lars Dykert LRD Revision och Rådgivning g 1 Lars Dykert LRD Revision

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1(6) Avtal mellan Arbetsförmedlingen och OFR/S avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2013-2016) vid Arbetsförmedlingen 1 Avtalstidens längd Parterna träffar avtal om ram för löner

Läs mer

KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19

KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19 KVALITETSHANDBOK Utgåva 2 00-06-19 000619, Kvalitetshandbok, J.W 1(16) Innehållsförteckning Allmänna förutsättningar Sida Inledning 3 - affärsidé Kvalitetspolicy 4 - målstyrning Organisation 5 Kvalitetssystem

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA

JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA JERNKONTORETS BERGSHISTORISKA UTSKOTTS BEVARANDELISTA Bevarandelistan har utarbetats av Jernkontorets Bergshistoriska utskotts kommitté 90031/84 Arkivfrågor. Den ursprungliga listan kom redan 1984 och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun

Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys. Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT. Sundsvalls kommun Utdrag ur Slutrapport Projekt Företagsanalys Projektägare: Företagarna Västernorrland Projekttid: 1/8 2005 30/9 2006 RESULTAT Sundsvalls kommun 273 intervjuer varav 167 företagsbesök med djupintervjuer

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt

Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(6) Torbjörn Kvist och Helena Zellner KS2008/178 Riktlinjer för handläggning av EU- och andra externfinansierade projekt Ekonomikontoret Tillväxtkontoret/EU enheten

Läs mer

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet.

Kunna utföra arbetsuppgifterna enligt tillverkarens anvisningar i avseende på kvalitet, funktion och säkerhet. RESERVDELSSPECIALIST MYN 2011-12-06 Övergripande mål Kunna skapa goda relationer med kunder (interna och externa), arbetskamrater och företagsledning. Kunna anpassa sitt sociala beteende och förstå vikten

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer