ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALS. Arbetsgruppering för lönestatistik"

Transkript

1 ALS Arbetsgruppering för lönestatistik

2 ALS Arbetsgruppering för lönestatistik Förord 3 Systembeskrivning 4 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 7 1 Forskning och utveckling Allmänt utrednings-/juridiskt/patentarbete Forskning, utvecklingsarbete, laboratoriearbete Konstruktion Arkitektur, byggnadskonstruktion 18 2 Ledning, styrning och planering av produktion Ledning av industriföretag/filial Produktionsledning Produktionsteknik Tillverkningsplanering Kvalitets-, kontroll- och besiktningsarbete 28 3 Marknad, leverans/distribution Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete Inköp Kundservice Materialadministration (MA), lager, spedition/transport/distribution/trafikplanering Teknisk service och teknikinformation Skydd/säkerhet/bevakning 40 4 Ekonomiska transaktioner Ekonomiförvaltning 42 5 Personal- och kompetensförsörjning Personalarbete Utbildning 46 6 Information Information och reklam Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete IT-verksamhet Datadrift Kontors- och fastighetsförvaltning Revisions- och granskningsarbete 58 Alfabetiskt register över vanliga yrken/arbeten 60 Blankett för beskrivning av arbetsinnehåll 62

3 Arbetsgruppering för lönestatistik (ALS) ligger till grund för Sifs lönestatistik, som används för viktig medlemsservice, t ex för information om lönelägen för arbeten inom industrin, IT-sektorn och olika konsultverksamheter. ALSs uppbyggnad ansluter sig till de flöden av varor och tjänster som finns i företagen. Systemet delar in jobben i 24 verksamhetsområden samt inom vart och ett i sex svårighetsgrupper. Definitionerna avser tjänstemannaarbete men kan lätt anpassas till andra områden. Klassificeringen sköts i företagen där kunskap om arbetsuppgifterna i de olika befattningarna finns och där man också har lång erfarenhet från tillämpning av liknande system. På central nivå sammanställs statistiken, som sedan används för analyser inom företagen. ALS finns sammanfattad i en bilaga till detta häfte.

4 Systembeskrivning: syfte, uppbyggnad, tillämpning SYFTE ALS syfte är att ligga till grund för lönestatistik. ALS delar in vanligt förekommande arbeten i jämförbara grupper. Genom att hänföra varje individs arbete till en sådan grupp kan en meningsfull lönestatistik produceras inom det privata området. Statistiken avser att beskriva lönenivåer och löneutveckling och används vid analyser inom företag där individuell lönesättning tillämpas. UPPBYGGNAD Systemet bygger på två grundbegrepp nämligen vilken verksamhet»funktion«som arbetet avser samt vilken svårighetsgrad arbetsuppgifterna har, dvs summan av kraven i arbetet. Verksamhetsområde Verksamheterna delas in i 24 olika områden som ansluter till de flöden av varor och tjänster som finns inom industri, handel och tjänsteproduktion samt hur man vanligtvis organiserar arbetet där. Ett verksamhetsområde hålls samman genom likheten i syfte och mål, teknik och metoder. Se sid 8 9. Svårighetsgrupp Det andra grundbegreppet svårighetsgrupp definieras i två olika svårighetsskalor: utförare/specialist chef/projektledare Det finns totalt sex svårighetsgrupper, som definieras utifrån allmänna arbetskrav och tar fasta på både arbetsuppgifter och kompetens. Samma svårighetsgruppering används för alla verksamhetsområden där grupp 1 avser de enklaste arbetsuppgifterna och grupp 6 de svåraste. Var och en av de sex svårighetsgrupperna omfattar ett intervall av svårighet som blir bredare med stigande grupp. Se sid Statistikgrupper Varje statistikgrupp får en 3-ställig kod. Koden för försäljare är t.ex De två första siffrorna 30 står för verksamhetsområdet»marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete«. Se sid 8 9 och Den sista siffran 3 står för svårighetsgruppen och återfinns i svårighetsskalan som rubriceras»utförare/specialist«. Definitionen för den valda gruppen har rubriken»tillämpa och modifiera«. Se sid TILLÄMPNING Arbetsbeskrivning Eftersom det är den enskildes arbetsuppgifter som ska klassificeras är det lämpligt att individen själv upprättar en beskrivning av sina aktuella arbetsuppgifter som underlag för klassificeringen. Beskrivningen stäms av tillsammans med närmaste chef och den kan också utgöra ett underlag för verksamhetsplanering, mål och planeringssamtal, kompetensutveckling etc. De som svarar för klassificeringen inom företaget kan ibland behöva komplettera beskrivningen med en särskild intervju med individen och dennes närmaste chef. Verksamhetsområde Vid inplacering i verksamhetsområde väljs det som bäst stämmer mot arbetets huvudsakliga syfte och innehåll. För att finna rätt verksamhetsområde kan man granska systemets struktur på sid 8 9 leta i»alfabetiskt register över vanliga yrken/arbeten«på sid Svårighetsgrupper och riktbefattningar Vid val mellan olika svårighetsgrupper bör man som regel utgå från kärnuppgiften och låta den vara vägledande. Svårighetsgrupperna är som sagt gemensamma för samtliga verksamhetsområden och därigenom blir definitionerna mycket generella. Det kan därför vara naturligt att man inom företaget utser riktbefattningar som komplement till definitionerna och vägledning vid klassificering av övriga arbeten. Genom att söka i yrkesregistret kan man få en hänvisning till rätt verksamhetsområde. I respektive verksamhetsområde finns exempel på vanliga arbeten. 4 Systembeskrivning ALS ALS Systembeskrivning 5

5 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper Chefs- och ledningsuppgifter svårighetsgrupp Vid inplacering i svårighetsgrupp av chefers/ledares arbetsuppgifter kan det vara till god hjälp att även studera ansvars- och beslutsnivåerna i företaget men dessutom göra jämförelser med definitionerna för utförare och specialister i ALS. Projektledning Med projektledning avser vi uppdrag som är avgränsade med avseende på; tid organisation kostnad Vid klassificering av projektledare är det lämpligt att studera svårighetsgruppernas definitioner för både utförare och ledare. Helhetsbedömning Tekniken vid klassificering är att man gör en helhetsbedömning av de sammanlagda arbetskrav som ställs för arbetsuppgifternas utförande. Exempel på arbetskrav kan vara graden av självständighet, bredden och/ djupet i kunskaper som fordras vid utförande av arbetsuppgifterna samt typ av beslut som fattas. Mångsidighet Om arbetsuppgifterna tillhör flera verksamhetsområden kan dessa motivera en högre grupp än om bara en enskild uppgift skulle värderas. Inslag av mer kvalificerade arbetsuppgifter Om det finns en arbetsuppgift som är markant svårare än de övriga i ett arbete kan det finnas skäl att välja en högre svårighetsgrupp, trots att de enklare uppgifterna dominerar tidsmässigt. På nästa uppslag visas en översikt över de 24 verksamhetsområdena. Varje verksamhetsområde beskrivs utförligt från sid 12 och framåt med exempel för vanliga befattningar. På uppslaget sid anges definitionerna för de olika svårighetsgrupperna. Det finns sex svårighetsgrupper, 1 6, där»utförare/specialist«faller inom de fem lägsta och»chef/projektledare«faller inom de fem högsta. Stegen i klassificeringen: 1. Välj verksamhetsområde och notera de två siffrorna för området (10 65). 2. Välj svårighetsgrupp, 1 6, utifrån definitionerna på sid Notera den treställiga kod som då erhålls, två siffror för verksamhetsområde och en för svårighetsgrupp. Ett alfabetiskt register över vanliga yrken och tänkbara verksamhetsområden finns på sid Systembeskrivning ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 7

6 1 Forskning och utveckling Allmänt utrednings-/juridiskt/patentarbete 11. Forskning, utvecklingsarbete, laboratoriearbete 12. Konstruktion 13. Arkitektur, byggnadskonstruktion 2 Ledning, styrning och planering av produktion Ledning av industriföretag/filial 21. Produktionsledning 22. Produktionsteknik 23. Tillverkningsplanering 24. Kvalitets-, kontroll och besiktningsarbete 3 Marknad, leverans/distribution Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete 31. Inköp 32. Kundservice 33. Materialadministration (MA), lager, spedition/transport distribution/trafikplanering 34. Teknisk service och teknikinformation 35. Skydd/säkerhet/bevakning 4 Ekonomiska transaktioner 40. Ekonomiförvaltning 5 Personal- och kompetensförsörjning 50. Personalarbete 51. Utbildning 6 Information. 60. Information och reklam 61. Biblioteks-, arkiv- och dokumentationsarbete 62. IT-verksamhet 63. Datadrift 64. Kontors- och fastighetsförvaltning 65. Revisions- och granskningsarbete 8 Verksamhetsområden och svårighetsgrupper ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 9

7 Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist Utförare/specialist BEARBETA OCH SAMMANSTÄLLA Arbetet innehåller uppgifter av samma art som ska lösas dagligen och som innebär att överföra uppgifter till och från olika dokument, bl a genom att välja mellan olika datamenyer. Beslut sker utifrån några få handlingsalternativ och där valet oftast är givet. KONTROLLERA OCH BEDÖMA Arbetet innehåller uppgifter av likartad natur vilka utgör aktiviteter i en sammanhängande process rutin. Beslut sker utifrån flera kända handlingsalternativ och där valet ofta förutsätter ett eget ställningstagande. TILLÄMPA OCH MODIFIERA Arbetet innehåller varierande uppgifter som förutsätter faktainsamling, värderingar etc som varierar från fall till fall och vars resultat inte avläses omedelbart men som kan påverka flera av företagets verksamheter. Beslut om åtgärd kan som regel endast fattas efter avstämning, tester och i samråd med projektgrupp /experter. UTVECKLA OCH INFÖRA Arbetet innehåller uppgifter av skiftande karaktär, som förutsätter egna utredningar, fältstudier, analyser och utvärderingar som oftast varierar för varje projekt och vars resultat kan påverka hela företaget. Beslut om lösningar kräver underlag i form av förstudie, prototyp, modell etc. samt en samlad bedömning från olika verksamheters personal. FORSKA OCH EXPERIMENTERA Arbetet är av mångfacetterad och djuplodande natur och vissa uppgifter sträcker sig över flera år. Arbetet förutsätter beslutsunderlag baserade antingen på egna utredningar på forskningsnivå på ett samlat faktaunderlag från de flesta av företagets verksamheter och vars resultat är av strategisk karaktär för företaget. Beslut om åtgärder kräver företagsledningens ställningstagande och godkännande. Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Chef/projektledare Arbetet innebär att leda och instruera underställd personal samt se till att produktionen sker enligt produktionsplan, föreskrifter och instruktioner. Kan i övrigt ha liknande uppgifter som den egna personalen. Arbetet innebär att planera, leda och följa upp den löpande verksamheten, göra omprioriteringar samt sköta personalfrågor t ex medverka vid bedömning av medarbetarnas insatser. Kan i övrigt ha arbetsuppgifter som gäller för motsvarande utförar variant. Arbetet innebär ledning med utveckling av såväl metoder och planer för verksamheten som av medarbetare, samt att följa upp och utvärdera verksamheten. Arbetet innebär att leda och utveckla verksamheten, formulera mål utifrån policy och strategier samt att utforma riktlinjer för utveckling av personal och teknik. Har ofta underställd personal i grupp 4. Arbetet innehåller uppgifter av företagsledande karaktär som innebär att utveckla policy och strategier. Beslut kan kräva godkännande av styrelse /stämma. Resultatet är ofta avgörande för hela företagets verksamhet. Har ofta underställd personal i grupp Verksamhetsområden och svårighetsgrupper ALS ALS Verksamhetsområden och svårighetsgrupper 11

8 10 Allmänt utrednings- /juridiskt-/patentarbete 1 ALLMÄNT UTREDNINGSARBETE Formulera uppdrag och mål, utarbeta undersökningsplaner, utveckla metoder och samla in, bearbeta och analysera data, sammanfatta/avrapportera, ge förslag till yttrande, beskriva och analysera ekonomiska och tekniska förutsättningar för t.ex. företagsetablering. Statistiskt beräkningsarbete. Bevaka, förbereda, samordna och följa upp ärenden inför beslut/handläggning. Förbereda, arrangera styrelsemöten, konferenser och liknande. Upprätta protokoll, göra sammanfattningar, göra översättningar, sköta korrespondens. JURIDISKT ARBETE/PATENTARBETE Upprätta och granska avtal, bevaka ny lagstiftning och rättspraxis, göra utredningar. Utreda patent-, varumärkes- och mönsterärenden, pröva patentbarhet respektive registrerbarhet, upprätta ansökningshandlingar, förbereda ärenden som rör patentintrång. Utredare (allmän) 3 5 Utredningsassistent 2 3 Statistiker 3 4 Jurist 4 5 Patentingenjör 3 4 VD-sekreterare Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 13

9 11 Forskning, utvecklingsarbete, 1 laboratoriearbete Formulera och lösa tekniska/vetenskapliga problem och att följa utvecklingen inom ämnesområdet. Utarbeta metoder för beräkningsarbete, göra beräkningar och statistiska sammanställningar. Göra problem-, funktions- och miljöanalyser av den yttre miljön. Utarbeta metoder och direktiv för experiment och provning. Göra program för provning i dator i samband med experiment. Utveckla nya produkter och processer. Utföra experiment, konstruera, bygga upp samt kalibrera mät- och provningsutrustning. Forskare 4 5 Forskningsingenjör 3 4 Laborant 2 3 Laborant 1:e 3 4 Laboratoriebiträde/assistent 1 2 Laboratorieingenjör 3 4 Miljöingenjör Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 15

10 12 1 Konstruktion KONSTRUKTION AV MEKANISKA, ELEKTRONISKA OCH ELEKTROMEKANISKA PRODUKTER Lösa tekniska problem, göra skisser och scheman. Framställa underlag för tillverkning av mekaniska, elektroniska och elektrotekniska produkter. Utarbeta metoder, formler och anvisningar för beräkningsarbete. Göra beräkningar avseende t.ex. hållfasthet, strömnings- och svängningsteknik. Utarbeta system och detaljer/artiklar för styrning och reglering av produkter med datorfunktion. PROGRAMVARUKONSTRUKTION Utarbeta programvara för tekniska tillämpningar. RITARBETE Göra detalj- och sammanställningsritningar, material- och artikelspecifikationer. STANDARDISERING, TEKNISK ADMINISTRATION Göra förenklingar/kostnadsbesparingar genom att systematiskt ordna och göra urval av material, artiklar m.m., utforma standarder. Utveckla och underhålla system för t.ex. artikelnummer, ritningsarkiv och artikelåtersökning. KONSTRUKTIONSKONTROLL Granska ritningar och konstruktionsbeskrivningar utifrån kravspecifikationer, kvalitetsstandarder och övriga underlag från beställare uppdragsgivare. INDUSTRIDESIGN Utreda, analysera och samordna tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Utarbeta förslag i form av skiss mod. Gestalta produkters form, färg, ytstruktur. Konstruktör/Maskinkonstruktör 3 4 CAD-ritare 1 2 Systemerare för styrning av produkt 3 4 Programmerare för styrning av produkt 3 Standardiseringsingenjör 3 Formgivare 3 4 PROJEKTERING Utarbeta projekthandlingar. Göra kalkyler, kostnadsberäkningar, tidsplaner. Medverka i inköp/ upphandling, montage och igångkörning av industriutrustning. 16 Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 17

11 13 Arkitektur, 1 byggnadskonstruktion UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETE Utföra behovs- och konsekvensanalyser. Upprätta program/kravspecifikationer. Analysera och utvärdera program och anbud samt upprätta kostnadskalkyler. Upprätta tids- och resursplaner. Planera och samordna berörda parters arbete under olika skeden. Utveckla metoder och underlag för planering. FÖRPROJEKTERING OCH PLANERING Medverka vid upprättande av program/kravspecifikationer för projektering. Kartlägga och utvärdera alternativa lösningar. Göra kostnadskalkyler, tids-, resurs- och upphandlingsplaner. Administrera och samordna projektarbetets olika skeden. Uppdatera, sammanställa och utvärdera kalkylalternativ för kommande projektering. Utföra geotekniskt arbete. PROJEKTERING OCH KONSTRUKTION Upprätta idé-, översikts-, system- och detaljskisser. Planera och utarbeta förslags-, huvud-, bygg- och marktekniska handlingar med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och tekniska krav. Göra beräkningar och dimensioneringar. Utföra teknisk och ekonomisk kontroll under uppförandeskedet samt medverka vid besiktning. Samordna konsult-, byggnads- och installationsarbete under uppförandeskedet. RITNINGSARBETE Rita huvud-, byggnads- och anläggningsritningar utifrån skisser utkast. Göra materialsammanställningar, renrita och texta. Göra mod av anläggningar, byggnader terräng-, volym-, interiör- och stadsplanemod. Konstruktör 3 4 Byggnadskonstruktör 3 4 CAD-ritare 1 2 Projektingenjör 3 4 Arkitekt 4 5 Geotekniker 3 18 Forskning och utveckling FOU ALS ALS Forskning och utveckling FOU 19

12 20 Ledning av industriföretag/filial Medverka vid beslut om tillverkningsprogram, leda den löpande tillverkningen, följa upp och bedöma produktionsutrustning, tillämpade metoder ur effektivitets-, lönsamhets-, arbetarskydds- och/ miljösynpunkt, svara för produktionsteknik, -planering, kontrollarbete annat tekniskt arbete. Medverka ifråga om produkt- och marknadsinriktning, följa lönsamhet, marknadstäckning, planera försäljningsarbete, upprätta inköpsplaner, genomföra förhandlingar. Företagsledare 5 6 Regionchef 4 6 Platschef Göra och följa upp budget, kalkyler och investeringsförslag, analysera kostnader och resultat, svara för redovisning, personalfrågor och kontorsservice. 20 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 21

13 21 Produktionsledning Med produktion avses här tillverkning, drift, underhåll och reparation. T.ex. maskinbearbetning, process, montering, installation och intrimning av produkter, framställning/förädling av råvaror, gruvbrytning, drift och distribution av elkraft, värme och vatten. Utveckla produktionsorganisationen i enlighet med marknads-/effektivitetskrav, stimulera och utveckla de anställdas kompetens och resultat. Organisera, leda utvecklingsprojekt. Utveckla, välja och tillämpa metoder och system för planering och styrning. Medverka i produktionsutveckling, konstruktionsgranskning och produktionsuppläggning, kvalitets- och kontrollarbete. Bedöma kompetens- och personalbehov, bemanning, anställning, träning och utveckling, stöd och lärande, lönesättning, förhandlingar. Sköta kontakter med interna och externa kunder, leverantörer, konsulter, myndigheter. Göra budget, kalkyler, följa och analysera resultat och produktivitet. Svara inom verksamhetsområdet för att lagar, avtal och föreskrifter efterlevs ifråga om säkerhet, inre och yttre miljö. Sköta reparationer, löpande och förebyggande underhåll, inköp samt driftsäkerhetsteknik. 2 Produktionschef 3 6 Produktionsassistent 2 3 Produktionsledare 3 4 Verkstadsingenjör 3 4 Arbetsledare 2 3 Restaurangchef Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 23

14 22 Produktionsteknik UTVECKLA ORGANISATION, TEKNIK OCH METODER Analysera, planlägga och genomföra projekt som avser rationalisering och organisationsutveckling. Analysera data om arbetsoperationer, förenkla och utveckla arbets- och bearbetningsmetoder, genomföra klock- och frekvensstudier. Upprätta operationslistor och beskrivningar som anger metoder, operationsföljder, verktyg, maskiner och utrustning. Tidsätta operationer, kalkylera arbets- och produktionskostnader. Bereda NC/CNC-maskiner för produktion. 2 Produktionsteknik, specialist 4 Produktionstekniker 2 3 Produktionsberedare 2 3 Verkstadskontorist 1 2 Göra arbets- och bearbetningsbeskrivningar för arbetsteknik, metodval samt säkerhets- och kvalitetsteknik. Utarbeta förslag till lönesystem och löneformer, förhandla om löneavtal. Sköta arbets- och kvalifikationsvärdering samt resultatbedömning. PRODUKTIONSBEREDNING Granska konstruktioner i samråd med konstruktör utifrån funktionella och bearbetningstekniska krav. ARBETSPLATS- OCH LOKALPLANERING Leda/delta i projekt som rör planläggning av nya modifiering av planlösningar för maskinpark, materialflöde och hanteringsutrustning. Arrangera/utveckla datastyrda robotgrupper som betjänar NC/CNC-maskiner med materialtillförsel genom datastyrd hanteringsutrustning. Utveckla datasystem för produktionsteknisk utrustning, material- och produktionsstyrning. 24 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 25

15 23 Tillverkningsplanering PRODUKTIONSPLANERING Utforma, underhålla och vidareutveckla datasystem för produktions-, material- och underhållsplanering. Upprätta huvudscheman, göra kapacitetsberäkningar och beräkna seriestorlekar. Göra beläggningsberäkningar och sammanställa tillverknings-/tidsscheman för tillämpad planering. Beräkna och redovisa kapacitetsbehov samt föreslå åtgärder för ändrad kapacitet. Tidsätta tillverkningsorder, reservera kapacitet, redigera och framställa arbetsorder från ritningar/ materialspecifikationer. BEORDRING, BEVAKNING OCH STYRNING AV TILLVERKNING Bearbeta kundorder, kontrollera tillverkning mot tidsättning, göra/justera beläggningsscheman, göra omplaneringar/omprioriteringar. MATERIALPLANERING Beräkna materialbehov, rekvirera material, verktyg och detaljer genom reservation i förråd/lager, inköp tillverkningsorder, ange och bevaka leveranstidpunkter. 2 Produktionsplanerare 2 3 Produktionsplanerare (utveckling) 4 Detalj-/Materialplanerare 2 26 Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 27

16 24 Kvalitets-, kontrolloch besiktningsarbete UTVECKLING, BEREDNING OCH REVISION AV KVALITETSSYSTEM Bevaka, lära, lansera och följa upp tekniker för kvalitetsstyrningspolicy. Samordna kvalitetsfrågor, planera, genomföra och analysera revisioner och kvalitetssystem. Utarbeta och underhålla handböcker inom fackområdet, bevaka kvalitetskrav från olika intressenter och göra anpassningar. Arbete med certifieringsfrågor. Bevaka kvalitetskrav på t.ex. nuvarande och kommande datasystem. Utreda, utarbeta och sammanställa data för statistisk processtyrning (SPS). MOTTAGNINGS- OCH TILLVERKNINGSKONTROLL Upprätta instruktioner för kontroll, mätning, tolkning, okulärbesiktning och provning. Klassificera och registrera fel, utföra tillverkningsinspektion och anordna provapparatur. Svara för kontrollrum, upprätta och modifiera kontrollprogram och följa det interna/externa kvalitetssystemarbetet. BESIKTNING OCH MONTAGEKONTROLL Provköra system, maskiner och motorer. Testa prestanda, person- och funktionssäkerhet. Registrera och analysera felaktigheter samt kontrollera att installationer, anläggningar och motsvarande uppfyller gällande säkerhetskrav och normer. Genomföra montagekontroll, besiktning av byggnader och anläggningar samt följa upp revisionsbesiktningar. Besiktningstekniker 2 3 Byggnadskontrollant 2 3 Kontrolltekniker 2 3 Kvalitetstekniker 2 3 Kvalitetsingenjör, (utveckling) 3 4 Tillverkningskontrollant Ledning, styrning och planering av produktion ALS ALS Ledning, styrning och planering av produktion 29

17 30 Marknad/försäljning/ordermottagning/offertarbete LEDNING AV MARKNADSFÖRING Formulera mål och ange riktlinjer för marknadsföringsarbete, organisera och planera verksamheten, göra budget och lönsamhetsberäkningar, ange metoder och resurser, leda och samordna offertgivning och förhandlingar. MARKNADS-/PRODUKTANSVAR Utifrån företagets affärsidéer undersöka och analysera marknaders/produkters lönsamhet. Studera marknadstäckning, konkurrensförhållanden, företagets förutsättningar och externa faktorers utveckling och inverkan samt att formulera marknadsstrategier och prispolitik. OFFERTARBETE Beräkna material-, arbets- och andra kostnader utifrån skiss, ritning, materialspecifikation. INFORMATION Informera kunder, användare, konstruktörer, institutioner etc. om företagets produkter, deras utformning, egenskaper, möjligheter, handhavande etc. EFTERMARKNAD Marknadsföra service på försåld produkt, tillbehör etc. Utveckla aktiviteter inom området after sales. ADMINISTRATION INOM MARKNAD/FÖRSÄLJNING Granska och komplettera kundorder med priser, rabatter och leveransvillkor (tekniska) specifikationer. Sköta kontakter med inköp / leverantör, lager- och/ produktionsenheter inom företaget och med kunder, speditörer, transportföretag, myndigheter. Försäljare 2 4 Ordermottagare 1 2 Marknads-/försäljningsassistent 1 3 Orderbehandlare 1 2 Orderbehandlare (teknisk) 2 3 Leveransbevakare 1 2 Offertkalkylator 3 Produktinformatör 2 3 Marknadsanalytiker 4 Byggnadskalkylator 2 4 Mäklare (lägenheter, villor etc) 2 3 FÖRSÄLJNING/ORDERMOTTAGNING Söka kunder, informera om företagets produkter, föreslå produkt, utarbeta ekonomiskt och tekniskt underlag för offerter, sköta offertgivning, förhandla och sluta avtal, ta emot order, handha reklamationer. Medverka i uppföljning av planer och budget. Bevaka och bereda ärenden, formulera, redigera och skriva ut texter. Sköta administration av resor, besök, konferenser och liknande aktiviteter. 30 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 31

18 31 Inköp Formulera mål och ange riktlinjer för inköp, organisera och planera verksamheten, göra budget och lönsamhetsberäkningar, ange metoder och resurser, leda och samordna offertanskaffning och förhandlingar. Undersöka och analysera konjunkturer, kundoch leverantörsmarknader, leverantörer, produkter och lönsamhet. Utreda inköpsbehov på lång sikt och att formulera inköpsstrategier och -policy. Följa inköpsbehov och marknader, söka leverantörer och sköta leverantörskontakter, begära offerter, förhandla och sluta avtal och handha reklamationer. Granska orderbekräftelser, avtal, fakturor, importdokument, sköta kontakter med transportoch speditionsföretag, banker etc. och uppdatera leverantörsregister. Inköpare 3 Beställare 1 2 Inköpsassistent Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 33

19 32 Kundservice Ta emot besökande/gäster, informera och hänvisa till plats/lokal och person, sköta in- och utpassering. Planera och fördela arbete i telefonväxel, förmedla samtal, besvara förfrågningar, informera om företaget/organisationen, informera om växeltjänster, hänvisnings- och personsökningssystem. Planera och genomföra kundservice såsom information, incheckning, bagagehantering, åtgärder i samband med avgångar/ankomster, ombokningar, transiteringar, expedieringstjänster. Planera och genomföra företagsvisningar. Ta emot kunder i samband med reparation av produkter. Kundmottagare 1 2 Receptionist 1 2 Trafikassistent 1 2 Telefonist 1 2 Guide i företag Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 35

20 33 Materialadministration (MA), lager, spedition/transport/ distribution/trafikplanering MATERIALADMINISTRATION Planering, styrning och rationalisering av flöden från leverantör till kund avseende varu-, informations- och betalningsflöden, kapitalbindning. Utveckla system och teknik för materialadministration. Samordna funktioner som berörs av de olika flödena. Göra utredningar och kalkyler. LAGERHÅLLNING/VARUHANTERING Planera och leda verksamheten, analysera kostnader, rutiner, metoder och teknik. Delta i utveckling av system och teknik inom materialadministration, lagerredovisning och lagerhållning. Välja transportmedel och ange transportvägar utifrån kundorder med hänsyn till ekonomiskt utfall per uppdrag. Planera lasthantering/ -utläggning, tillse att personal- och transportresurser finns, hyra in extraresurser. Handha reklamationer. TRAFIKPLANERING Utifrån marknadsförhållanden, trafik- och transportbehov utreda/bestämma linjenät och turtäthet/tidtab, skaffa transportresurser, utrustning och bemanning. Handläggare, MA-frågor 3 4 Lagerchef 3 6 Lagerredovisare 1 2 Reservdelsförsäljare 1 2 Speditör 2 3 Speditionsassistent 1 2 Handläggare av tullfrågor 2 3 Transportplanerare 1 2 Trafikplanerare 3 Trafikövervakare (civilflyg) SPEDITION Planera, utarbeta och samordna kundanpassade lösningar för transport, ibland i kombination med andra tjänster, med hänsyn till tid/ekonomi /kvalitet. Sluta avtal med kunder, agenter, transportörer/fraktförare, myndigheter, försäkringsföretag och banker. Ta fram och kontrollera behövliga handlingar för varje transport-/speditionsuppdrag samt handha reklamationer och sköta övrig administrativ hantering. Tolka/tillämpa tullbestämmelser, sköta rådgivning i tullfrågor, handha förtullningsärenden, utfärda tullhandlingar. Göra trafikprogram genom att planera respektive tur/linje/rutt/slinga med hänsyn till personal/ besättning, utrustning, catering, drivmedel, underhåll/serviceintervall för transportmedlen och till tjänstgöringsbestämmelser. För hela delar av trafikprogram kontrollera avgångar/ankomster mot planering, sköta kontakter internt/externt i trafikfrågor, prioritera och göra omplaneringar vid avvikelser, hyra in/beställa extra resurser. TRANSPORT/DISTRIBUTION Boka in gods, planera och beordra hämtning, lastning/lossning, hyra in extra transportkapacitet, kontrollera godshantering och transporter mot tidsplaner. 36 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 37

21 34 Teknisk service och teknikinformation TEKNISK SERVICE, SÄLJSTÖD Leda, organisera och utföra teknisk service för sålda produkter/enheter/anläggningar. Utveckla metoder och teknik för service och underhåll samt bevaka och bygga upp intern erfarenhetsåterföring. Medverka vid/leda start av installerade enheter/anläggningar. Kartlägga/utreda driftstopp skador och anvisa/vidta åtgärder, utarbeta skaderapporter, värderingsprotokoll och motsvarande. Handlägga tekniska reklamationer. Granska konstruktioner ur servicesynpunkt. Medverka med tekniskt säljstöd i försäljningssituationer. TEKNIKINFORMATION Planera, leda och samordna framställning av teknikinformation. Samla in tekniskt underlag såsom kravspecifikationer, beskrivningar, konstruktionsritningar och scheman. Göra tekniska beskrivningar avseende produkts uppbyggnad, funktion, prestanda och dimension. Upprätta drift-/handhavandeinstruktioner, service-/ underhållsinstruktioner och felsökningsscheman. Göra reservdelsförteckningar, reservdelskataloger. Utforma utbildningsmaterial i form av böcker, bildmaterial, video och liknande. Servicetekniker 1 2 Serviceingenjör 2 3 Serviceledare 2 3 Katalogredaktör 3 4 Teknikdokumentalist Motsvarande arbetsuppgifter avseende internt tekniskt underhålls-/servicearbete. 38 Marknad, leverans/distribution ALS ALS Marknad, leverans/distribution 39

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Normsamling för den kommunala sektorn

Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn Normsamling för den kommunala sektorn SKYREV, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, 2013. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729)

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER

Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 2. VERKSAMHETER Kvalitetshandboken 1.1. Curas historia Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT 1.1. Curas historia 1.2. Curas organisation 1.3. Curas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 1.4. Struktur och ansvar för

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer