STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG REDOGÖRELSE KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR SKÖNHETSRÅDET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG REDOGÖRELSE KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR SKÖNHETSRÅDET."

Transkript

1 STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG 1937 Nr 3 REDOGÖRELSE FÖR AV STADSFULLMÄKTIGE OCH STADSKOLLEGIET TILLSATTA KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR Skönheisrådet (sid. 1). Apotekskommittén (sid. 3). Friluftskommittén (sid. 4). KafiutredningskommittM (sid. 5). Omorganisationskommittén (sid. 6). Stadsmuseikommittbz (sid. 7). 1. SKÖNHETSRÅDET. Rådet till skydd för Stockholms skönhet får härmed överlämna redogörelse för sin verksamhet under år Rådet har under året haft följande ledamöter, valda av stadsfullmäktige : Professorn Ragnar Östberg (representant för Kungl. Byggnadsstyrelsen), ordförande. Professorn Carl Eldh (representant för Akademien för De Fria Konsterna). Arkitekten Konrad Elm6us. Arkitekten Wolter Gahn (representant för Svenska Arkitektföreningen). Fröken Anna Lindhagen. Professorn Martin Olsson (representant för Kungl. Vitterhets-, Historieoch Antikvitetsakademien). Skriftställaren Einar Rosenborg. Professorn Rutger Sernander (representant för Svenska naturskyddsföreningens styrelse). Professorn Otte Sköld (representant för Akademien för De Fria Konsterna). Intendenten Sigurd Wallin (representant för Samfundet Sankt Eriks styrelse)

2 2 Bih. nr 3 år 1937 Stadsfullmäktigen, herr Paul Magnuson (utsedd av de övriga ledamöterna). Rådets sekreterare har varit professor Martin Olsson. Rådet har under året avhållit 15 sammanträden. Bland de under året behandlade ärenden märkas följande: Skulpturfrågor m. m. Rådet har avgivit utlåtande rörande Carl Milles'»Orfeus» samt tillstyrkt, att konstverket»arbetaren» skulle som gåva mottagas av staden för att uppställas vid fastigheten Hudiksvallsgatan nr 6. Rådet har även givit anvisning angående placering av detta konstverk. Rådet har dessutom yttrat sig rörande vissa åtgärder för främjande av konstnärliga värden och sekreteraren har avgivit förslag till konservering av Carl Mikael Bellmans gravsten på Klara kyrkogård. Stadsplanefrågor. Förslag till, stadsplaner för följande kvarter ha behandlats av rådet: Apollo, Callisto, Castor, Europa, Luna, Phaöton, Pollux och Pygmalion inom Staden Mellan Broarna samt bland annat Ormen, Ormsaltaren, Schönborg och Sommaren (Gamla Barnängen) å Södermalm. Rådet har vidare avgivit yttrande angående stadsplanenämndens förslag till stadsplan för Nedre Norrmalm, angående förslag till bebyggande av Galärvarvsområdet samt angående byggnadsbestämmelser å Stora Essingen. Dessutom har rådet under detta år påbörjat utredningar rörande stadsplanen för kvarteret Sandbacken Mindre å Södermalm samt Reymersholme. Kulturhistoriska byggnader. Beträffande stadens kulturhistoriska byggnader har rådet fortsatt sin övervakande och rådgivande verksamhet. Bland byggnader, som sålunda under året varit föremål för rådets omsorg, kan särskilt nämnas: i stadens ytterområden och på lantegendomarna Lerkrogen och Årsta gård i Brännkyrka socken, Nytorp vid Rönninge gård, Rörstrands slott, Lilla Sickla herrgårdsbyggnad, huvudbyggnaden vid Smedsudden, Sturehov i Botkyrka socken, Tranebergs gård, Tyresta by, lusthuset vid Vidängen, Vällinge huvudbyggnad och dess mälteri, kvarnen vid Vårby samt f. d. Wertmiillerska malmgården. Inom den egentliga staden: byggnaderna Barnängsgatan 38 40, Folkungagatan 109 och 111, kvarteret Pelarbacken större 9 och 10 (Kapellgränd 8-10), kvarteret Siktet 2 och 3 (Rosenlundsgatan), Tjärhovsgatan 53 och 59 å Södermalm, van der Nothska huset och Stortorget inom Staden Mellan Broarna samt Hårlemanska huset (Drottninggatan 88) å Norrmalm m. fl. Sekreteraren har i egenskap av rådets restaureringsexpert lämnat husbyggnadsavdelningen m. fl. myndigheter råd och upplysningar rörande restaurering och vård av stadens kulturhistoriska byggnader.

3 Bih. nr 3 år Naturskyddsärenden och parkfrågor. Rådet har verkställt utredningar och avgivit yttrande rörande en av en enskild firma projekterad oljecisternanläggning vid Beateberg på Värmdö invid stora segelleden och förslaget har på grund av den mot detsamma riktade kritiken återtagits. Rådet har vidare avgivit yttranden och förslag i parkfrågor, berörande Stora Essingen, Kungsträdgården, Fredhällsområdet, Hammarbyhamnen, Mariebergsområdet och Skinnarviksberget m. m. Gatuärenden. Ett flertal av överståthållarämbetet remitterade ärenden rörande affischeringstavlor och förslag till ljusskyltar m. m. ha behandlats av rådet, som även avgivit utlåtande om en del på gatumark föreslagna byggnader, bland annat förslag till regnskydd å St areplan och Norrmalmstorg. Inventeringar och utredningar. Rådet har fortsatt sina sedan flera år pågående inventeringar och utredningar rörande stockholmstraktens natur- och kulturminnesmärken. Sålunda har under 1936 dels fortsatts den under 1935 påbörjade utredningen rörande stockholmstraktens förhistoria, dels kompletterats den av rådet 1930 verkställda inventeringen av stockholmstraktens allmogebebyggelse. Stockholm den 29 juni Rådet till skydd för Stockholms skönhet : Wolter Gahn Martin Olsson 2 APOTEKSKOMMITT.M. Stadskollegiets apotekskommitté får angående sin verksamhet år 1936 vördsamt meddela följande. Kommittén har under året haft sammanträden den 21 november samt 5 december. En sammanställning över apoteksfrågans läge har utarbetats och för närvarande pågår bearbetningen av ett förslag till kommunalt sjukhusapotek. Kommittén har vid sitt senaste sammanträde besökt centralförrådet för läkemedel å Maria sjukhus samt sjukhusapoteket å S:t Görans sjukhus. Bibliotekarien m. m. Hjalmar Fredelius har på egen begäran entledigats från uppdraget att vara kommitténs sekreterare och har till sekreterare utsetts apotekaren Artur Cedergren. Stockholm den 19 juli Erik Johansson Artur Cedergren

4 4 Bih. nr 3 år FRILUFTSKOMAI IT 7'_kN. Sedan stadskollegiet den 5 mars 1936 beslutat tillsätta en kommitté av fem personer för beredning av vissa motioner (nris 34, 37 och 38 år 1935) angående åtgärder för stockholmsbefolkningens friluftsliv m. m., har kollegiet den 12 i samma månad till ledamöter av kommittén utsett borgarrådet Oscar Larsson, sammankallande, borgarråden Yngve Larsson och Harry Sandberg samt redaktörerna Fredrik Ström och Ivar Öman. Kommittén har för vissa utredningar tillsatt en arbetsdelegation, bestående av borgarrådet Oscar Larsson, löjtnant Arne Freese, länsjägmästaren Erik Hedemann-Gade, redaktör Nils Horney, professor Martin Olsson, professor G. Einar du Rietz, fil. d:r Lars-Gunnar Romell och professor Rutger Sernander. Kommitténs och delegerades hittills verkställda utredningar hava under året föranlett vissa framställningar till stadens myndigheter angående omedelbara åtgärder i förevarande frågor. På kommitténs förslag har stadskollegiet avlåtit en framställning till kungl. maj:t med hemställan om utredning angående bland annat vissa lagstiftningsfrågor och andra på statsmakterna ankommande åtgärder för underlättandet av stadsbefolkningens friluftsverksamhet. På friluftskommitténs vägnar: Oscar Larsson Gösta Nyren

5 Bih. nr 3 år KAFUTREDNINGSKOMMITT_tN. Kaf6utredningskommiWn får härmed avgiva berättelse för sin verksamhet under år Kommitténs ledamöter ha varit: redaktör Zeth Höglund, ordförande, fil. d:r Ivar Öman, vice ordförande, sekreterare Viktor Ek, fil. lic. A. II. Hedelius samt slöjdlärare Edvin Pålsson. Såsom sekreterare hos kommittén har tjänstgjort amanuensen vid stadens statistiska kontor Helge Berglund. Kommittén har under året avhållit ett sammanträde samt behandlat en del ärenden per cirkulation. I en skrivelse den 14 april 1936 har kaf&utredningskommiwn tillfrågat stadskollegiet, huruvida kollegiet önskade, att kommittén skulle framlägga sin utredning oberoende av de ändringar i maltdryckslagstiftningen, som 1934 års statliga maltdryckskommiw föreslagit, eller om kommittén skulle nedlägga sin verksamhet, tills lagstiftningen på hithörande område definitivt fastställts. Med anledning härav beslöt stadskollegiet vid sammanträde den 7 maj 1936, att den av kommittén verkställda utredningen skulle i befintligt skick överlämnas till stadskollegiet. Kostnaden för kommitténs verksamhet har uppgått till sammanlagt kronor 4,875: 54, varav under redogörelseåret 145 kronor. Utgifterna ha bestritts av stadskollegiets anslag»diverse kostnader (t 4)» Stockholm den 25 maj Å kaf&itredningskommiwns vägnar: Z. Höglund Helge Berglund

6 6 Bih. nr 3 år OMORGANISATIONSKOMMITTiN. Den av stadskollegiet den 15 mars 1934 tillsatta kommunala omorganisationskommittén har under år 1936 fortsatt sin utredande verksamhet enligt det kommittén givna uppdraget. Till ordförande i kommittén efter framlidne Knut A. Tengdahl har utsetts stadsfullmäktiges ordförande herr Johan-Olov Johansson, som av stadskollegiet valts till ersättare i kommittén. I övrigt har kommittén varit sammansatt såsom förut av ledamöterna arbetschefen Vilhelm Hernlund, vice ordförande, redaktören Fredrik Ström, borgarrådet Gottfrid Björklund och borgarrådet fil. d:r Yngve Larsson. Sekreterare hos kommittén har såsom förut varit förste assessorn i Stockholms rådhusrätt Torsten Ekberg. Kommittén har under året utom sina ordinarie sammanträden för behandling av organisationsfrågor rörande den centrala förvaltningen och nämndinstitutionen haft överläggningar med vederbörande borgarråd i fråga om ordningen för utredning och behandling av stadsplane- och trafikärenden, ävensom rörande stadskansliets organisation. Kommittén står nu inför slutgranskning av utkast till betänkande. Stockholm den 1 maj På omorganisationskommitténs vägnar: Johan-Olov Johansson T. Ekberg

7 Bih. nr 3 år STADSMUSEIKOMMITTgAr. StadsmuseikommiWn får härmed avlämna redogörelse för verksamheten under år Kommittén har haft följande sammansättning: Borgarrådet Oscar Larsson, ordförande, professor N. G. Ahnlund, riksantikvarie J. S. Curman, direktör E. G-. Eggert, överingenjör G-. H. Hultman, professor A. A. F. Lindblom. (En vakant.) Kommitténs sekreterare och t. f. föreståndare för stadsmuseet har varit professor Martin Olsson. Kommittén har under året hållit 5 sammanträden. Undersökningar, utställningar. I samband med grävningar, rivningar och ombyggnader inom Stockholm ha undersökningar utförts samt uppmätningar och fotografering verkställts. Bland viktigare undersökningar kunna nämnas följande: I samband med anläggningen för avloppsvattnets renande ha betydelsefulla undersökningar kunnat göras. De under år 1935 påbörjade schaktningarna för detta ändamål i Skeppsbron ha under året slutförts, och i Gustav Adolfs Torg, Strömgatan samt Rosenbadsparken har ett intill 9 m djupt schakt upptagits, varvid blottats byggnadsrester, gatunivåer och kajanläggningar, som ge möjlighet att fastställa den växlande kartbilden från omkring 1640 och framåt, samt av landhöjningens och utfyllningarnas förlopp från den senmedeltida»sandbron» till det nuvarande Gustav Adolfs Torg. I samband med fullbordandet av Bromma flygfälts första utbyggnad slutfördes på våren 1936 de kulturhistoriska undersökningar, som pågått på platsen från och med hösten I slutet av 1936 påbörjades emellertid en utvidgning av flygfältet, som krävde nya kulturhistoriska undersökningar. Dessa, som utförts i samarbete med riksantikvarieämbetet, äro ännu ej avslutade. De under ett flertal år bedrivna undersökningarna av resterna av det gamla Svartbrödraklostret i Stockholm ha fortsatt i kvarteret Venus. Kommittén har träffat avtal med Pauliska donationsfonden om förhyrande under 25 år av en från klostertiden i så gott som helt orört skick bevarad källare i kv. Venus. Stadsfullmäktige ha på kommitténs framställning beviljat medel till klosterkällarens iordningställande, innefattande bland annat återställande av en ursprunglig trappförbindelse från Benikebrinken. I källarlokalen, som kommer att hållas tillgänglig för allmänheten, så snart dessa arbeten blivit utförda, har kommittén för avsikt att utställa

8 8 Bih. nr 3 år 1937 en del av fynden från undersökningarna i kv. Juno och Venus samt Tyska stallplan. Vid byggnadsundersökningarna ha ytterligare några hus från medeltiden påträffats i Staden Mellan Broarna. Bland märkligare byggnader, som rivits, kunna nämnas det ståtliga knuttimrade borgarhuset i hörnet av S:t Paulsgatan och Timmermansgatan (kv. Rosendal mindre 5) från 1600-talets senare del, med dekorerat tak och direkt på stockväggen målad fris, ett mindre knuttimrat borgarhus, Västgötagatan 22 (kv. Pennan 19), delvis tidigare rivet för Västgötagatans framdragande, med bevarad dekoration på stockväggarna, från 1600-talets förra hälft, ett stort antal smärre träbyggnader av skiftande ålder i kv. Beckbrännaren mindre 17, Folkungagatan , Borgmästargatan, Kocksgatan, en tvåvåningsträbyggnad från 1700-talet, Norrtullsgatan 69 (kv. Rundelen) m. fl. Under året ha två hantverksfilmer upptagits, båda belysande olika faser av borstbinderiyrket. Uppmätningar av och uppteckningar i äldre verkstäder ha fortgått. De i föregående årsberättelse omnämnda tvenne filmerna av Djurgårdsstaden och Nedre Norrmalm ha under året fullbordats och införlivats med museets filmarkiv. Fredagen den 24 april 1936 öppnades i stadsmuseets tillfälliga utställningslokaler, Götgatan 1, en utställning, betitlad:»från idyll till storstad». Utställningen avsåg att i bild belysa huvudstadens utveckling och förändring under de senaste hundra åren ( ). Utställningen omfattade sju salar med omkring 2,000 fotografier, teckningar och grafiska blad, oljemålningar och akvareller. De utställda bilderna voro uteslutande hämtade ur stadsmuseets samlingar. Utställningen, som hölls öppen 24 april-24 maj samt 10 oktober--10 november, besöktes av omkring 14,100 personer. Av dessa erlade 11,688 entr éavgift. För 66 klasser skolbarn samt 18 grupper föreningar eller andra sammanslutningar demonstrerades utställningen av museets tjänstemän. I samband med invigningen av Bromma flygfält den 23 maj 1936 anordnade stadsmuseet i samarbete med Stockholms stads flygh.amnsstyrelse i flygfältets stationsbyggnad en utställning: Bromma flygfälts äldre kulturhistoria, med material från de vid fältets byggande framkomna fynden, kartor, modeller m. m. Utställningen, som hölls öppen under 14 dagar, besöktes av 1,200 personer, varav 313 betalande. Utställningen demonstrerades för 10 skolklasser av museets tjänstemän. Museisamlingarna. Arbetet med märkning och katalogisering, bearbetning och fotografering av samlingarna har under året fortgått. En del av dessa märknings- och uppordningsarbeten har utförts som statskommunalt reservarbete. Genom Stockholms arbetslöshetskommitté ha under tiden 1 januari-25 april sex personer anvisats arbete hos stadsmuseikommiwn och sysselsatts med

9 Bih. nr 3 år märkning och uppordning av vissa jordfynd och andra föremål samt registrering och montering i bild- och plåtsamlingen. Erforderliga konserveringsarbeten ha under året fortsatts i den utsträckning, som medel härtill varit tillgängliga. Historiskt-topografiska arkivet (bildsamlingen) har i viss utsträckning under året hållits tillgängligt för forskare. Arbetet med kopiering av kopierade plåtar, konservering, märkning, uppordning och registrering av bildsamlingen har fortgått. Omkring 10,000 negativ ha under året försetts med skyddspapper, märkts och uppordnats. Uppordningsarbetet och montering å kartong av fotografikopior, urklipp, reproduktioner m. m. har under året fortsatts; omkring 840 sådana bilder ha under året monterats. Uppordnande och montering av bildarkivets samlingar av akvareller, handteckningar och gravyrer ha även fortsatts. Omkring 745 sådana bilder ha under året monterats. Ett kartregister och ett konstnärsregister ha under året börjat uppläggas inom bildsamlingen. Bland nyförvärven under året märkas: Historiskt-topografiska avdelningen. Jordf ynd: 1 st. plåtmynt ( 1/2 daler 1748) funnet vid Slussen 1934; 1 st. spiskonsol av sandsten, påträffad vid rivning av hus i hörnet av Nytorgs- och Åsögatorna; ett fat av trä, påträffat vid Gustaf III:s staty å Skeppsbron; ett plåtmynt ( 1/2 daler smt 1749) påträffat vid Gustaf III:s staty å Skeppsbron; fynd från Björns trädgård, bestående av bland annat ett kopparmynt och en silversked; 2 st. ornerade sandstenstycken, funna under schaktning för avloppsledning vid Åkeshov; spisomfattning av sandsten med skulpterat arbete, 1600-talet, påträffad vid grundgrävning Högbergsgatan 24-26; spänne av brons från Skeppargatan 24. De mest betydande samlingarna av jordfynd ha kommit från de ovannämnda schaktningsarbetena för avloppsrening å Skeppsbron, Gustav Adolfs Torg, Strömgatan och Rosenbadsparken samt å Bromma flygfält. Bland fynden från Gustav Adolfs Torg och Strömgatan märkas bland annat mynt från olika daterade lager från 1530-talet till 1772, medeltida benbeslag, avfall, hel- och halvfabrikat från en koppar- och mässingsslagarverkstad från 1700-talets senare hälft med bland annat ett par tusen knappnålar, inhemskt och importerat krukmakargods från 15-, 16- och 1700-talen, arkitekturfragment, det mesta från Makalös. Byggnadsdetaljer: Vid rivning av huset Götgatan 56, kvarteret Kvadraten 22, tillvaratogs ett antal dekorerade takbjälkar samt 3 st. dekorerade takbräder. Vid rivning av huset Västgötagatan 22, kvarteret Pennan 19, framkom intressanta takbjälkar och väggdekorationer från 1600-talet, vilka delvis tillvaratogos. Från Norsborgs herrgård har ett antal prov på äldre tapeter överlämnats till museet. Vid rivning av huset Allmänna landsvägen 3 (Norrtullsgatan 69) kvarteret Rundelen 5 ha tillvaratagits dekorerade träväggar i trappan samt prov på trappräcke. Från huset S:t

10 10 Bih. nr 3 år 1937 Paulsgatan 20 Bellmansgatan 26, kvarteret Rosendal 3, ha inkommit stenportal från gårdshuset, port och dörrklapp. Vid rivning av huset S:t Paulsgatan 26 Timmermansgatan 21, kvarteret Rosendal mindre 5, tillvaratogs delar av dekorerat tak samt en dekorerad panel från 1600-talets senare del. Vid reparationsarbeten Tjärhovsgatan 58, kvarteret Buketten 1, tillvaratogs detalj av takmålning. Bland övriga förvärv kunna nämnas: Ett stort antal kakelugnar av olika typer och ålder från ett flertal under året rivna eller ombyggda stockholmshus. Fönsterbeslag från Roslagsgatan 63, järnbeslag från Åsögatan 150, 4 st. ankarslutar, bildande årtalet 1709, från rivningen av Åsögatan 150, vattenrännor (drakhuvuden) av grönmålad plåt från 1600-talshus, tornur med tillhörande smide m. ra. från Danvikens hospital, lås, dörrbeslag och fönsterkrokar från Malmskillnadsgatan 3 B, dörrbeslag, dörrkrokar, nyckelbricka och haspel från Klara Västra Kyrkogata. 21, två kapitäl av förgyllt trä, en läktarfyllning samt två lampetter från Gustaf III:s opera, en stenportal från Kocksgatan 24, takurnor av sandsten från Frimurarordens hus på Blasieholmen, vindflöjel från lusthuset Högbergsgatan 39, dörrhandtag från Högbergsgatan 47, en kartusch av sten med S:t Eriks huvud från trappan till f. d. Gamla Rådhuset vid Riddarhustorget, järngaller (konstsmide) till port från Herrnhutarnas kyrka i kvarteret Katthavet, skylt från porten till Lilla Glasbruksgatan 18. Från slussbyggnadskommiwn har överlämnats en modell av slussbron vid nya slussen samt delar av Karl XIV Johanstatyns gamla sockel. Dessutom märkas en del hel- och halvfabrikat från Lindströms kopparslageri, en glasskylt med bild av Liljeholmens stearinfabriks paviljong på Stockholmsutställningen 1897, närmast från Aktiebolaget J. F. Ingmansons engrosaffär vid Järntorget 83, hovinstrumentmakaren Alfred Brocks lutmakarverkstad, en skomakarskenkula, två plåtskyltar från tobaksaffär samt en bykkittel av koppar. Stockholmsbilder (oljemålningar och tavlor): Under året ha ett antal värdefulla stockholmstavlor förvärvats till museet. Bland dessa kunna nämnas:»en man som visar en camera-optica för en samling folk. Scenen är i Storkyrkobrinken», osignerad oljemålning av Alexander Laugus 1809; Svindersvik från Saltsjön, osignerad oljemålning från 1700-talets senare hälft, tillskriven Johan Säfvenbom; Pålsundet, oljemålning signerad E. W. 1890; Alvikens gård i Bromma, broderad sidentavla, signerad A. C. Stenberg 1812; Motiv från Henriksdal, oljemålning signerad John Kindborg 1886;»Klara Östra Kyrkogårdsport», oljemålning signerad G. W. Palm 1887;»Tunneln genom Brunkeberg», oljemålning signerad G. W. Palm 1886; Gårdsinteriör från David Bagares gata 17, oljemålning signerad Fanny Klingbom 1918; Haga slott, gouache signerad Sederholm 1811; Källhagen, oljemålning signerad Edvin Nyström 1923; Erstaberget, oljemålning signerad H. Lindqvist 1892; På Berns veranda, pastell, signerad A. Wallander, talet; Duvnäs gamla herrgård, oljemålning signerad A. Genberg; Utsikt över Strömmen och slottet, akvarell av Anna Palm; En söndag i Frisens park, oljemålning signerad F. W. Laurin 1868.

11 Bih. nr 3 år Historiskt-topografiska arkivet (bildsamlingen) har undet året genom :gåvor och köp ökats med omkring 550 blad, akvareller, kopparstick, gravyrer, etsningar, träsnitt och trästick, handteckningar, litografier, oljetryck m. m. av bland andra Anna Berglund, Waldemar Bernhard, E. W. Björkman, H. Dahl, J. F. Ek, 0. Faber, Feychting, Edith Fischerström, Valborg Fogelström, Gunnar Forssell, Gerhard Fritzell, Gustaf Gren, Alfred Hellerström, Aug. Jansson, H. Lindqvist, F. Lindström, H. Malmström, Henning Nyberg, V. Nyström, F. W. Odelmark, Anna Palm, Harald Sallberg, H. Salmson, Strååt, J. E. Söderlund, Axel Tallberg, Julius Wagner, Wahlbergsson, Lennart Wallgren, E. Ödberg ra. fl. Av särskilt intresse och stort värde är den samling på 57 st. akvareller av Josabeth Sjöberg, som inköpts med bidrag av gåvomedel samt en skissbok av bankdirektören och ledamoten av stadsfullmäktige baron K. J. A. Skogman, överlämnad som gåva av fröken Gerda Skogman och fru Minna Hellstenius, f. Skogman. Vidare omkring 15 st. kartor, 60 st. skioptikonbilder samt omkring 100,000 st. fotografiska negativ, varav cirka 90,000 st. överlämnats såsom gåva från hovfotograf Ferdinand Flodins sterbhus, omkring 3,000 st. från fru M. Klemming, 128 st. från redaktör Mats Stenström samt 191 st. från kamrer Gunnar Lindqvist. Vidare ha samlingarna ökats med omkring 750 fotografier, reproduktioner, tryck, urklipp, affischer, stereoscopbilder, fastebrev m. m. Kommunalhistoriska och personhistoriska avdelningen. Bland förvärven märkas en samling äldre fotografiska porträtt. Vidare,ett antal skisser i gips eller plastelin m. m. från Bonniernämndens tävlingar, två prismedaljer från Mälare-Rodd-Klubben , en skiss i gips av Molins fontän, sex skisser i gips till Molins fontän, utförda för Stockholmsutställningen 1866 och närmast från Strömbadet entr é, en.dräktvärja, en officersvärja för borgerskapets infanteri, ett brandstodsmärke från Högbergsgatan 39, en medalj i brons över stadsfullmäktiges sekreterare M. Rubenson , en medalj i brons över friherre Gustaf Tamm 1908, slussmästarens vid 'Slussen i Stockholm visselpipa, mössband och mössmärke in. m. Biblioteket har under året genom köp och gåvor ökats med 328 häften och volymer. Gåvor har museet under året mottagit från bl. a.: Aktiebolaget Almqvist & Wiksell, kamrer John 0. Andersson, amanuens Göran Axel-Nilsson, postkontrollör Victor Berg, konstnären Waldemar Bernhard, herr C. G. Björkman, tunnbindare A. 0. Borg, fru Elin Bredberg, fru Lili Brock, redaktör Dan Byström, herr 0. Bökman, fru Beda Cederlind, professorskan Calla Curmans stärbhus, fröken Gunilla Curman, herr R. Dovander, Eastmaninstitutet,

12 12 Bih. nr 3 år 1937 disponent S. J. Engdahl, hovfotograf Ferdinand Flodins stärbhus, Frimurarorden,. Föreningen Gotlands Fornvänner, Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, Göteborgs museum, herr Olof Hedlund, kapten C. Hellström, rektor Ernst, Herlin, arkitekt G. Hjert6a, fru A. Hofman-Bang, intendent Manne Hofrki, herr A. Håkansson, Hälsingborgs museum, byggmästare B. K. Jernberg, slussmästare 3. J. Johansson, Klara församling, fru M. Klemming, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kungl. Biblioteket, Kungl. Livrustkammaren, Kungl. Tekniska Högskolan, Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, fru Edla Lembke, Liljeholmens stearinfabrik, friherre Axel A:son Liljencrantz, kamrer Gunnar Lindqvist, Lindströms kopparslageri, Lunds universitets konstmuseum, Malmö museum, apotekare Ernst Matrn, lantmätare G. E. Milton, fru Sigrid Möller, Postmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet, skriftställaren Ture Nerman, pastor Gils Nordberg, intendent Tord 0:son Nordberg, Norra Smålands forn minnesförening, Norrbottens Läns Hembygdsförening, professor Martin Olsson, avdelningschef Simon Olsson, ingenjör Carl Ramström, direktör fil. dr Holger Rosman, intendent Stig Roth, Sabbatsbergs ålderdomshem, bokhandlare Karl Sandströms stärbhus, intendent Gösta Selling, amanuens Arthur Sjögren, fröken Gerda Skogman och fru Minna Hellstenius, född Skogman, Statistiska kontoret, redaktör M. Stenström, Stockholm Rimbo järnvägsaktiebolag, Stockholms borgargille, Stockholms Högskolas Humanistiska Bibliotek, advokat, Birger Svenonius, Svenska turistföreningen, Svensk Filmindustri, herr A. Svärd, Södermanlands hembygdsförbund, Tekniska museet, fru K. A. Tengdahl, komminister P. Waller, Västerås Vatten- och Gasverksstyrelse, Västmanlands fornminnesförening, fru Hedvig Öberg, herr 0. A. Berg, konstnären John Österlund arkitekt J. Östlihn. Stockholm den 12 maj För StadsmuseikommiWn : Oscar Larsson Martin Olsson Stockholm B. L. Beckmans Boktryckeri.

13 STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG 1937 NR 4 MINNESLISTA ANGÅENDE VAL M. M. HOS STADSFULLMÄKTIGE OCH STADSKOLLEGIET. Tidpunkt Myndighet Ledamot Suppleant Författningsställe Källa April, 1:a sammanträdet April (efter anmälningar) Juni (årsmöte före 1/6). Juni 1937, 1941 o. s. v. (före 117) Sept. 1937, 1942 o. s. v. Sept. Sept. Sept. 1940, S. V. Sept. 1939, 1942 o. s. V. Okt. Okt. nov. (sen.ast en månad före valet) Va/ av ledamöter m. m. SF:s ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande Ledamöter i stadskollegiet med ersättare Valkommittén Vittnen vid realexamen i vissa skolor'- Konsertföreningen, styrelseled. D:o, revisor Lokalstyrelser vid de allm. läroverken, i var och en av 10 Fastighetstaxeringsnämnder 3 Inskrivningsnämnder, i var och en av 4 (för 2 år) Inskrivnings revisionen (för 1 år) Lokal värderingsnämnd vid rekvisitioner för krigsmaktens behov Styrelsen för tekniska skolan Besvärsnämnden Kung. om förslag till arbetsförmedlingsstyrelsen (minst) Kommunalförordningen 5 Kommun alföro rdnin gen 39 Arbetsordning för SF 2/ Läroverksstadgan 18/ Stadgar med ändr. 17/6 33 SF:s beslut 19/ och 8O/e Läroverksstadgan 24/ K. F. 28/9 28 6, 12 Värnpl. lag 20/ K. F. 3' K. K. 24/8 26 tab. 3 och 12/12 30 Värnpl. lag 2O/o K. F. 31/ K. K. 23/6 36 Lag ' 1/ : 3 K. F. s. d. 19 Stadgar 10/7 91 (ändr. 29/ii 18) 59 Stadga Instr. 15/io 34 2 Kf 55135» 55/35» 56/35» sid. 600 (Mem. 102/33) Uti. 375 B132 Mem. 221/33 Svensk förf.-saml. 412/28 Kf 65/26 379/28 443/36 384/13 Svensk förf.-saml. 443/36»» Svensk förf.-saml. 298/16» 299/16 Kf Uti. 350/36 Uti. 295/34 1 F. n. Palmgrenska samskolan, Grevesmahlska samskolan, Stockholms samgymnasium: 5 personer. 2 i nya elementarskolans lokalstyrelse utses jämlikt k. brev 23/s 1929 endast en ledamot (jfr Utl. 312/1929). Suppleant skall vara personlig. 3 Antalet nämnder bestämmes för varje gång av ÖA (senast 20 st.)

14 Bih. nr 4 år 1937 leleffell MI Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe Källa suppleant Dec. lagtima sammanträdet 1937, 1941 o.s.v. 1938, 1942» 1937, 1939» 1940, 1944» 1937, 1939» 1938, 1940» 1939, 1943» 1937,1939» 1938,1940» 1937,1939» 1938,1940» 1937, 1939» 1988, 1940» 1937, , , 1939» 1938, 1940 Poliskollegiet Revisionsutskottet D rä, ts elnämnden(f ör 2 år) Tjänstenämnden (för 2 år) Rättshjälpsanstaltens styrelse (för 2 år) Fastighetsnämnden (för 2 år) Byggnadsnämnden Stadsplanenämnden (för 2 år) Hälsovårdsnämnden (för 4 år) Sjukhusdirektionen (för 4 år) Styrelsen över barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs' minne Direktionen över Eastni aninstitutet Direktionen över Eastmaninstitutets avdelning för öron-, halsoch nässjukdomar Fattigvårdsnämnden (för 2 år) Nykterhetsnämnden Folkskoledirektionen Lärlings- och yrkesskolestyrelsen Barnavårdsnämnden Statistiska kontorets styrelse Biblioteksstyrelsen (för 2 år) Arkivnämnden (för 2 år) Idrottsstyrelsen (för 2 år) _ Lag 6/ Revisionsstadgan 1/8 30 1, 4, 5 Instr. 19/ (ändr. 29/5 25)» (ändr. 29/525) Regi. 81/ Instr. 19/ (ändr. 29/5 25) Byggnadsstadga 2o/ 9 Byggnadsordning 15/ Instr. 31/1s 20 2 (ändr. 22/5 25) Hälsovårdsstadga 19/ (ändr. 19/3 20) Särsk. föreskr. 19/3 20 Regl. 16/ Regi. f. Sthlms stads sjukhus 16/ samt donationsbestämmelser Instr. 39/ Sjukhuslagen 22/6 28 SF:s beslut 16/ Instr. 19/ (ändr. 29/525)» Lag 15/ (ändr. 14/2 20 och 29/5 25) Instr. 19/ SF:s beslut 15/ och 9/ Särsk. föreskr. 19/3 20 Instr. 8/ (ändr. 14/1 27) SF:s beslut 21/ Instr. 19/ / / Svensk förf.-sam1.170/25 Kf /20 och 20/25 25/21 och 25/25 212/19 16/20 och 22/25 84/3/ Utl. 299/34 Kf 202/20 och 16/25 128/19 och 43/20 33/20 59/32» 59/32, anm. sid. 3 Bih. 221/07 sid. 2 Mem. 395/32 Kf 51/32 Uti. 455/35 Kf 38/35 25/20 och 21/25» 26/ och 18/25 28/20 Utl. 108/20 och 69/25 Kf 34/20 11/25 och 4/27 Uti. 44/27 Kf 80/20 24/23 46/ Därav en ordförande. Ledamöter och suppleanter skola utses bland av stadsfullmäktige vid samma tillfälle utsedda revisorer för nämnder och styrelser. 2 Rörande särskilda kvalifikationer för vissa ledamöter och suppleanter se resp. instruktion eller författning. 3 Därav en ordförande i nämnden.

15 Bih. nr 4 år Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December Industriverksstyrelsen (för 2 år) 3+3 Instr. 2/ (ändr. 20/5 25) Kf 19/26 och 24/25 Hamnstyrelsen (för 2 år) » 20/20 och 23/21 (ändr. 29/4 21) Handels- och sjöfarts » 21/20 nämnden (för 2 år) 1937, 1939 o.s.v. Löneavtalsnämnden 2+2' 20 2» 32/20 och 76/ , 1940» 3+3' (ändr. 24/ ) 1938, 1942» Arbetsförmedl. styrelse "In 34 2 Uti. 295/34, Kf 2135 Lag 13/6 34 Polisnämnden (för 2 år) 2+2 Instr. 16/ Kf 6126 Gatunämnden (för 2 år) 3+3» 19/5 20 2» 171'20,58122 o ch 23/25 (ändr. 30/6 22 och 29 /5 25) 1937, 1939 Slakthus- och saluhalls- 2+2»» 20 3» 23/20 och utl. 297/ , 1940» styrelsen (ändr. 13/16 34) 1937, 1939 Kyrkogårdsnämnden 3+3 Instr. 23/5 24 2» 35/ , , 1939 Flyghamnsstyrelsen 3+ 3 ÖÄ. 16/ii. 36.» 54/ ,1940» 2+2 Kommitté för utskänknings- och utminuteringsärenden 9 SF:s beslut och 12/ 13 Utl. 64/07, Mem. 589/19 Sj ukhusavgiftsdelegerade 21/1 24) 4+3 Regi. 25/ (ändr. Kf 15/22 och 70/24 Pensionsnämndsbyråns 5 4 SF:s beslut 26/ » 113/26 styrelse Arbetslöshetskommit K. K. 26/6 33 5, 7 Svensk förf.-saml. 446/33 tén, ledamöter SF:s beslut 2/ Utl och Mem. 31/35 D:o, revisorer 2+2 Skönhetsrådet (för 2 år) 5 4 Regl. 22/ / ,1939 )» Styrelsen för Berg- 3+3 SF:s beslut 1/ och Mem 218/36 Rolanderska fonden»» 13/ Taxeringsnämnder K. F. 28/8 28 8, 12 Svensk förf -saml. 379/28 SF:s beslut 2/ Mem. 497/ , 1939» Pensionsnämnder, i var 3+3 Lag 30/ Kf 102/18 och en av 15 (för 4 år) SF:s beslut 19/ » 168/17 (stäm. Styrelsen. för A.-B.S to ckholms tomträttskassa Bolagsordn. 16/lo 31 6» suppl före 1/4) 1939, 1942 o,s.v. Styrelsen för A.-B. 3+3 Bolagsordning 2/ » 4635 sid, 23 Stockholms spårvägar 7 Styrelsen för Stockholms frihamns A.-B Bolagsordning 6/i /24 (stäm. före 1/6) 1940, 1944 o. s. v. Lidingöbrostyrelsen 6+4 Avtal 16/10 och 3/ » 88/ , 1939» Handelskunniga leda- 8+8 Lag 20/6 05 2» 02-05» 746 möter i rådhusrätten K. K » 84/12 Sakkunniga ledamöter i rådhusrätten vid klander av dispasch 1941, 1946» Gode män vid laga skifte 6 Lag 2/5 17, kap. 6, 4 Kf 85/17 sid. 31 (minst 2) (än.dr. 2/6 26) Svensk förf.-s aml. 328/26 SF:s beslut 3/ Uti. 333/ Sjölagen 2/ : 2 Svensk förf.-saml. 35/91 1 Rörande särskildakvalifikationer för vissa ledamöter och suppleanter se resp. instruktion eller författning. 2 Därav hälften arbetsgivare och hälften arbetare. 3 Minst en ledamot bör vara ledamot av hamnstyrelsen. 4 Rörande särskilda kvalifikationer för vissa ledamöter se resp. författning. 5 Minst 4, högst 10 led. Suppl. till minst halva antalet led. Enl. förf. minst 3, högst 8 ledamöter jämte lika många suppleanter. Suppleant skall vara personlig. Antalet nämnder bestämmes för varje år av ÖÄ. 7 Av ledamöterna skola minst 2 utses bland HS:s led. eller suppl.

16 4 Bih. nr 4 år 1937 Tidpunkt Myndighet Ledamot 4- suppleant Författningsställe Källa December 1939, s. v. 1939, 1940,» 1942, , 1942.» 1939, 1942» 1938, 1942» 1940, 1944» 1939, 1943» 1937, 1939» 1939, 1943» 1938, 1940» 1937, 1939» 1940, 1945» 1937, 1940» 1937, 1941» 1937, 1940» 1939, 1942» (ord. sammanträde i maj) 1938, 1940 o.s.v. 1938, 1942» 1938, 1942» Valbara till ledamöter i expropriationsnämnd (för 3 år) Huvudmän i Stockholms stads sparbank Styrelsen för Stockholms högskola (för 3 år) Styrelsen för institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk Skolstyrelsen för första dövstumundervisningsdistriktet (1 led. + 1 suppl. för varje 90-tusental iv.) Nämnden för dövstumundervisningen (1 led. + 1 suppl. för varje 30-tusental iv.) Direktionen över navigationsskolan Styrelsen för Stockholms borgarskola (för 4 år Styrelsen för stiftelsen Stockholms konserthus Styrelsen för lärlingshemmetfredrik Barcks minne Styrelsen för ungdomshemm en Giovanni d'anastasys minne Eva Bonniers donationsnämnd Direktionen över serafimerlasarettet Direktionen över allm. barnbördshuset Direktionen över sjukhuset Eira Styrelsen för cancerföreningen i Stockholm Styrelsen för föreningen för sinnesslöa barns vård Styrelsen för stiftelsen Fanny Hirschs minne Styrelsen för Dalheimers donation (för 4 år fr. o. m. 21/3 påföljande år) Lag 12/ Regl. 22,to 24 4 Grundstadgar 2 /ii 03 4, Smed ändr. 24/333 Grundstadgar 4/ / (ändr. 12/9 29) Lag 31 /5 89 5: 1, 2 Lag 31 /5 89 9: 2, 3 K. stadga 18/o Stadgar 20/ Regl. 23/ SF:s beslut 17/ och 8/ SF:s beslut 3 / SF:s beslut Regl. 15/ Regl. 16/g Särskilda bestämmelser 16/9 32; SF:s beslut 30/ Stadgar 23/s 19 (ändr. 27/s 21) 5 Kontrakt 8/3 22 SF:s beslut 15/ Stadgar av april 19 2 SF:s beslut 21/ Rörande särskilda kvalifikationer för ledamöterna, se författning. 2 Utses av stadskollegiet. 3 En av direktionens ledamöter och en av dess suppleanter skola vara läkare. Kf 58/17 Mem. 50/25 Kf sid. 427 Uti. 145/33 Kh 4132» 626 Kf 02-05» 806» 87129» 89-94» 35» 89-94» 37 Svensk förf.-saml. 272/31 Mem. 433/31 Kh 4132 sid. 659 Kf 106/19 Mem. 137/19 och 350/23 Kf 40/33 31/36 38/09 60/32, II» 60/32, III 60/32, I 106/20 och 120/23 Utl. 103/22 Mem. 16/23 Kf 127/19 Utl. 65/27

17 Bih. nr 4 år Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe suppleant December 1938, 1940 MS. 1939, , , 1942» 1937, 1939 o. s. v. (årsmöte före 1/5) 1938, 1940 o. s. v. (årsmöte före 5) 1937, 1939 o.s.v (det år, varunder oktroj utgår) före '5/ , 1939 o. s. v. 1939, 1942 o. S. V. Framdeles vart 3:e år 1937, 1940 o. s. v. Direktionen för Stockholms stads befattningshavares familj e- pensionskassa (för 2 år fr. deläg:s sammantr. i maj 1935,1937 o. s. v.) Styrelsen för stiftelsen Fredric Eens minne Styrelsen för stiftelsen Wilhelm Govenii minne Styrelsen för stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne Sakkunniga vid brandsyn Stockholms kooperativa bostadsförening u. p. a., styrelse och förtroenderåd B ostadsföreningen Framtiden u. p. a., styrelse och förtroenderåd Styrelsen för föreningen Söderhem u. p. a. Styrelsen för A.-B. Stockholmssystemet Börsstyrelsen Styrelsen för Stockholm Västerås Bergslagens nyajärnvägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) Styrelsen för C. F. Lundströms stiftelse Järnvägsrådet Regl. "/ SF:s beslut 66/231 Regi. 13/ Regi. 23/ SF:s beslut 16/ Brandstadga 15/ Stadgar 8/ , 17 Stadgar , 17 SF:s beslut 30/ Stadgar "/ K. F. 141e 17 19: 5 Lag 16/ Fondbörsordn. 6/ K. hr Stadgar K. hr. 56/6 32 Källa Kf 91/3/ Mem. 140/31 Kf 126/ sid. 19 Uti. 139/27 Kf suppl. 2/ /17 Uti. 248/24 Mem. 381/24 Kf 113/ Svensk förf.-sam1.397/29 Kf sid /19 Mem December Revisorsval för a) ntistföuande års räkenskaper och förvaltning: Stadskollegiet Drätselnämnden Av stadsfullmäktige el. stadskollegiet tillsatta kommittéer och beredningar Mantalsnämnden Handels- och sjöfartsnämnden Tjänstenämnden 5+3 Revisionsstadga 2/ och SF:s beslut 2/ Kf 10/36 1 Styrelseledamot får endast två gånger i följd omväljas.

18 6 Bih. nr 4 år 1937 Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe Källa suppleant December 1938, 1940 o. s. v. Fastighetsnämnden Stadsplanenämnden 13+2 Byggnadsnämnden Hälsovårdsnämnden Sjukhusdirektionen Styrelsen över Sachsska barnsjukhuset Direktionen över Eastmaninstitutet Fattigvårdsnämnden Pensionsnämndsbyråns 7 +3 styrelse Barnavårdsnämnden Nykterhetsnämnden Rättshjälpsanstalten 2+2 Polisnämnden 3+2 Folkskoledirektionen Statistiska kontorets styrelse Biblioteksstyrelsen Arkivnämnden Styrelsen för Stockholms kommunala 5+3 mellanskolor Styrelserna för Stockholms stads praktiska mellanskolor och högre folkskolor Idrottsstyrelsen Lärlings- och yrkes- 3+2 skolestyrelsen Industriverks styrelsen Löneavtalsnämnden Hamnstyrelsen Arbetsförmedlingens styrelse Gatunämnden 5+3 } Slakthus- och saluhallsstyrelsen 13+3 Kyrkogårdsnämnden Flyghamnsstyrelsen Styrelsen för Berg- 2 Rolanderska fonden A.-B. Stockholms tomt- rättskassa Cancerföreningen i Stockholm Stockholms erkända 1 centralsjukkassa Stockholms stads befatt- ningshavares familjepensionskassa Lidingöbrostyrelsen Revisionsstadga och SF:s beslut 2/ SF:s beslut 1/ ,») 1 5/ Bolagsordning 16/ Stadgar 22 / (ändr. 27/6 21) SF:s beslut 16/ (ang. grunder för komm. bidrag till ' sjukkassa', Regl SF:s beslut 7/12 31 Avtal 16/10 och 6/ (ändr. 22/12 26 och 25/ ) Kf 10/36 Utl. 134/36 Mena. 218/36 Kf suppl. 1/33 106/20 och 120/23 103/25 91/30 Mena. 434/31 Kf 88/16 och 48/27

19 Bilt. nr: 4 år , Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December b) gångna årets räkenskaper och förvaltning: Stockholms högskola 3 Grundstadgar 2 ii 03 Kf sid Allmänna läroverkens byggnadsfond 2 K. br. 23/7 69 Kf 62-76» 202 Nya elementarskolans 1 Regl. 2/ Svensk förf.-saml. 68/05 byggnadskassa Läroverksstadgan 24/ / mom. 2 Första dövstumunder- 1±1 Lag 31/ Kf sid. 38 visningsdistriktet Stockholms borgar- 1 Stadgar 26/ Kh 4132» 660 skola SF:s beslut 14/ Mem. 2/07 Direktionen över Sera- 2 Regl. 16/ /34, Kf 60/32 fimerlasarettet Sjukhuset Eira 2+2»» SF:s beslut» 323/33, Kf 60/32 4/ ,2 Föreningen för sinnes- 1 Kontrakt 3/3 22 Utl. 103/22 slöa barns vård SF:s beslut Mem. 12/23 Stiftelsen Konung 2 Stadgar 16/ Kf sid. 16 Oscar I:s minne Stiftelsen för gamla tjänarinnor Stadgar 25/ K 32» 356 Stiftelsen Fredric Eens 2+2 Regi. 12/ Kf 126/12 minne Stiftelsen Wilhelm 2+2 Regl. 23%8 06 7» 06-08» 21 Govenii minne Stiftelsen Karin och SF:s beslut 16/ Utl. 139/27 Ernst August Bångs minne A.-B. Stockholms 1 SF:s beslut 18/12 91 o. Utl. 188/91, Bih. 104/95 arbetarehem 18/11 95 ang. försäljn. i kv. Storken A.-B. Hemtrefnad 1 SF:s beslut 1/2 06 ang. försäljning i kv.rapphönan Bostads A.-B. Vanadislunden Stockholm-Nynäs järn- 1 1 SF:s beslut 22/6 03 aug. försäljning i kv. Geten K. br. 15/4 98 Kf sid. 270 Bih. 13/06» 103/03 Kf 95-01» 390 SF:s beslut 23/5 32 Uti. 139/32 vägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) Stockholm Västerås- 1 K. br. 15/4 98 Kf 95-01» 391 Bergslagens nya järnvägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) c) löpande räkenskapsårs ekonomiska förvaltning: Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning Grevesmtihlska samskolan ( 1/7-30/6) Stockholms arbetare- institut ( 1/5-394) Stiftelsen Stockholms konserthus (V6-31/5) 1 Grundstadgar 4/ Kh 4132» SF:s beslut 13/t 13 6 Mem. 390/12 och 124/27 och 25/ Stadgar 11/ Kf 24/15 1 Regl. 22/5 19 6» 106/19 i Revisor får icke oinviiipts nier än tre år i följd.

20 Bih. nr 4 år 1937 Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December d) räkenskaper och förvaltning för tiden från det gångna årets till nästföljande års ordinarie sammanträde: Föreningen Söderhem u. p. a. SF:s beslut "/o Stadgar 88/ Uti. 248/24 Mem. 381/24 räkenskaper och förvaltning för tiden från nästföljande års till därpå följande års ordinarie bolagsstämma: A.-B. Stockholms spårvägar (stäm. före Vo) Stockholms frihamns- A.-B. (stäm. före Vo) 2+2 Bolagsordning 19/ Bolagsordning 6/ /15 sid /24 Dec. 1937, 1939 o. S. V. Dec. 1938, 1940 o. s. V. föreningens räkenskaper, dess styrelses förvaltning och dess förtroenderåds verksamhet nästföljande två år: Stockholms kooperativa bostadsförening u. p. a. Bostadsföreningen Framtiden u. p. a. 1 Stadgar 2/ Stadgar 20/ » 65/16 89/17 Dec. 1938, 1942 o. S. V. räkenskaper och förvaltning under nästföljande 4 kalenderår: Stiftelsen Fanny Hirschs minne Stadgar av april /19 Icke periodiska val. Valda för obestämd tid Ledamöter: Styrelsen för Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (fru Juhlin D annfelt o. hr Engcrantz) Nationalmonumentskommittn (hrr ElnAus och Lindhagen) Direktionen för Karolinska sjukhuset SF:s beslut 10/ SF:s val ' 5 /1 23 och "hl 27 SF:s beslut 7/ SF:s val 2/12 18 och 21/5 28 SF:s beslut 9/ Depart.-skr. 15/3 35 Uti. 153/13 Mem. 270/08 Utl. 142/35 Kf 39/35 I Valda för tiden, till dess sjukhuset tages i bruk. Stockholm B. t. Beckmans Boktryckeri.