STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG REDOGÖRELSE KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR SKÖNHETSRÅDET.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG REDOGÖRELSE KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR SKÖNHETSRÅDET."

Transkript

1 STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG 1937 Nr 3 REDOGÖRELSE FÖR AV STADSFULLMÄKTIGE OCH STADSKOLLEGIET TILLSATTA KOMMITTÉERS VERKSAMHET UNDER ÅR Skönheisrådet (sid. 1). Apotekskommittén (sid. 3). Friluftskommittén (sid. 4). KafiutredningskommittM (sid. 5). Omorganisationskommittén (sid. 6). Stadsmuseikommittbz (sid. 7). 1. SKÖNHETSRÅDET. Rådet till skydd för Stockholms skönhet får härmed överlämna redogörelse för sin verksamhet under år Rådet har under året haft följande ledamöter, valda av stadsfullmäktige : Professorn Ragnar Östberg (representant för Kungl. Byggnadsstyrelsen), ordförande. Professorn Carl Eldh (representant för Akademien för De Fria Konsterna). Arkitekten Konrad Elm6us. Arkitekten Wolter Gahn (representant för Svenska Arkitektföreningen). Fröken Anna Lindhagen. Professorn Martin Olsson (representant för Kungl. Vitterhets-, Historieoch Antikvitetsakademien). Skriftställaren Einar Rosenborg. Professorn Rutger Sernander (representant för Svenska naturskyddsföreningens styrelse). Professorn Otte Sköld (representant för Akademien för De Fria Konsterna). Intendenten Sigurd Wallin (representant för Samfundet Sankt Eriks styrelse)

2 2 Bih. nr 3 år 1937 Stadsfullmäktigen, herr Paul Magnuson (utsedd av de övriga ledamöterna). Rådets sekreterare har varit professor Martin Olsson. Rådet har under året avhållit 15 sammanträden. Bland de under året behandlade ärenden märkas följande: Skulpturfrågor m. m. Rådet har avgivit utlåtande rörande Carl Milles'»Orfeus» samt tillstyrkt, att konstverket»arbetaren» skulle som gåva mottagas av staden för att uppställas vid fastigheten Hudiksvallsgatan nr 6. Rådet har även givit anvisning angående placering av detta konstverk. Rådet har dessutom yttrat sig rörande vissa åtgärder för främjande av konstnärliga värden och sekreteraren har avgivit förslag till konservering av Carl Mikael Bellmans gravsten på Klara kyrkogård. Stadsplanefrågor. Förslag till, stadsplaner för följande kvarter ha behandlats av rådet: Apollo, Callisto, Castor, Europa, Luna, Phaöton, Pollux och Pygmalion inom Staden Mellan Broarna samt bland annat Ormen, Ormsaltaren, Schönborg och Sommaren (Gamla Barnängen) å Södermalm. Rådet har vidare avgivit yttrande angående stadsplanenämndens förslag till stadsplan för Nedre Norrmalm, angående förslag till bebyggande av Galärvarvsområdet samt angående byggnadsbestämmelser å Stora Essingen. Dessutom har rådet under detta år påbörjat utredningar rörande stadsplanen för kvarteret Sandbacken Mindre å Södermalm samt Reymersholme. Kulturhistoriska byggnader. Beträffande stadens kulturhistoriska byggnader har rådet fortsatt sin övervakande och rådgivande verksamhet. Bland byggnader, som sålunda under året varit föremål för rådets omsorg, kan särskilt nämnas: i stadens ytterområden och på lantegendomarna Lerkrogen och Årsta gård i Brännkyrka socken, Nytorp vid Rönninge gård, Rörstrands slott, Lilla Sickla herrgårdsbyggnad, huvudbyggnaden vid Smedsudden, Sturehov i Botkyrka socken, Tranebergs gård, Tyresta by, lusthuset vid Vidängen, Vällinge huvudbyggnad och dess mälteri, kvarnen vid Vårby samt f. d. Wertmiillerska malmgården. Inom den egentliga staden: byggnaderna Barnängsgatan 38 40, Folkungagatan 109 och 111, kvarteret Pelarbacken större 9 och 10 (Kapellgränd 8-10), kvarteret Siktet 2 och 3 (Rosenlundsgatan), Tjärhovsgatan 53 och 59 å Södermalm, van der Nothska huset och Stortorget inom Staden Mellan Broarna samt Hårlemanska huset (Drottninggatan 88) å Norrmalm m. fl. Sekreteraren har i egenskap av rådets restaureringsexpert lämnat husbyggnadsavdelningen m. fl. myndigheter råd och upplysningar rörande restaurering och vård av stadens kulturhistoriska byggnader.

3 Bih. nr 3 år Naturskyddsärenden och parkfrågor. Rådet har verkställt utredningar och avgivit yttrande rörande en av en enskild firma projekterad oljecisternanläggning vid Beateberg på Värmdö invid stora segelleden och förslaget har på grund av den mot detsamma riktade kritiken återtagits. Rådet har vidare avgivit yttranden och förslag i parkfrågor, berörande Stora Essingen, Kungsträdgården, Fredhällsområdet, Hammarbyhamnen, Mariebergsområdet och Skinnarviksberget m. m. Gatuärenden. Ett flertal av överståthållarämbetet remitterade ärenden rörande affischeringstavlor och förslag till ljusskyltar m. m. ha behandlats av rådet, som även avgivit utlåtande om en del på gatumark föreslagna byggnader, bland annat förslag till regnskydd å St areplan och Norrmalmstorg. Inventeringar och utredningar. Rådet har fortsatt sina sedan flera år pågående inventeringar och utredningar rörande stockholmstraktens natur- och kulturminnesmärken. Sålunda har under 1936 dels fortsatts den under 1935 påbörjade utredningen rörande stockholmstraktens förhistoria, dels kompletterats den av rådet 1930 verkställda inventeringen av stockholmstraktens allmogebebyggelse. Stockholm den 29 juni Rådet till skydd för Stockholms skönhet : Wolter Gahn Martin Olsson 2 APOTEKSKOMMITT.M. Stadskollegiets apotekskommitté får angående sin verksamhet år 1936 vördsamt meddela följande. Kommittén har under året haft sammanträden den 21 november samt 5 december. En sammanställning över apoteksfrågans läge har utarbetats och för närvarande pågår bearbetningen av ett förslag till kommunalt sjukhusapotek. Kommittén har vid sitt senaste sammanträde besökt centralförrådet för läkemedel å Maria sjukhus samt sjukhusapoteket å S:t Görans sjukhus. Bibliotekarien m. m. Hjalmar Fredelius har på egen begäran entledigats från uppdraget att vara kommitténs sekreterare och har till sekreterare utsetts apotekaren Artur Cedergren. Stockholm den 19 juli Erik Johansson Artur Cedergren

4 4 Bih. nr 3 år FRILUFTSKOMAI IT 7'_kN. Sedan stadskollegiet den 5 mars 1936 beslutat tillsätta en kommitté av fem personer för beredning av vissa motioner (nris 34, 37 och 38 år 1935) angående åtgärder för stockholmsbefolkningens friluftsliv m. m., har kollegiet den 12 i samma månad till ledamöter av kommittén utsett borgarrådet Oscar Larsson, sammankallande, borgarråden Yngve Larsson och Harry Sandberg samt redaktörerna Fredrik Ström och Ivar Öman. Kommittén har för vissa utredningar tillsatt en arbetsdelegation, bestående av borgarrådet Oscar Larsson, löjtnant Arne Freese, länsjägmästaren Erik Hedemann-Gade, redaktör Nils Horney, professor Martin Olsson, professor G. Einar du Rietz, fil. d:r Lars-Gunnar Romell och professor Rutger Sernander. Kommitténs och delegerades hittills verkställda utredningar hava under året föranlett vissa framställningar till stadens myndigheter angående omedelbara åtgärder i förevarande frågor. På kommitténs förslag har stadskollegiet avlåtit en framställning till kungl. maj:t med hemställan om utredning angående bland annat vissa lagstiftningsfrågor och andra på statsmakterna ankommande åtgärder för underlättandet av stadsbefolkningens friluftsverksamhet. På friluftskommitténs vägnar: Oscar Larsson Gösta Nyren

5 Bih. nr 3 år KAFUTREDNINGSKOMMITT_tN. Kaf6utredningskommiWn får härmed avgiva berättelse för sin verksamhet under år Kommitténs ledamöter ha varit: redaktör Zeth Höglund, ordförande, fil. d:r Ivar Öman, vice ordförande, sekreterare Viktor Ek, fil. lic. A. II. Hedelius samt slöjdlärare Edvin Pålsson. Såsom sekreterare hos kommittén har tjänstgjort amanuensen vid stadens statistiska kontor Helge Berglund. Kommittén har under året avhållit ett sammanträde samt behandlat en del ärenden per cirkulation. I en skrivelse den 14 april 1936 har kaf&utredningskommiwn tillfrågat stadskollegiet, huruvida kollegiet önskade, att kommittén skulle framlägga sin utredning oberoende av de ändringar i maltdryckslagstiftningen, som 1934 års statliga maltdryckskommiw föreslagit, eller om kommittén skulle nedlägga sin verksamhet, tills lagstiftningen på hithörande område definitivt fastställts. Med anledning härav beslöt stadskollegiet vid sammanträde den 7 maj 1936, att den av kommittén verkställda utredningen skulle i befintligt skick överlämnas till stadskollegiet. Kostnaden för kommitténs verksamhet har uppgått till sammanlagt kronor 4,875: 54, varav under redogörelseåret 145 kronor. Utgifterna ha bestritts av stadskollegiets anslag»diverse kostnader (t 4)» Stockholm den 25 maj Å kaf&itredningskommiwns vägnar: Z. Höglund Helge Berglund

6 6 Bih. nr 3 år OMORGANISATIONSKOMMITTiN. Den av stadskollegiet den 15 mars 1934 tillsatta kommunala omorganisationskommittén har under år 1936 fortsatt sin utredande verksamhet enligt det kommittén givna uppdraget. Till ordförande i kommittén efter framlidne Knut A. Tengdahl har utsetts stadsfullmäktiges ordförande herr Johan-Olov Johansson, som av stadskollegiet valts till ersättare i kommittén. I övrigt har kommittén varit sammansatt såsom förut av ledamöterna arbetschefen Vilhelm Hernlund, vice ordförande, redaktören Fredrik Ström, borgarrådet Gottfrid Björklund och borgarrådet fil. d:r Yngve Larsson. Sekreterare hos kommittén har såsom förut varit förste assessorn i Stockholms rådhusrätt Torsten Ekberg. Kommittén har under året utom sina ordinarie sammanträden för behandling av organisationsfrågor rörande den centrala förvaltningen och nämndinstitutionen haft överläggningar med vederbörande borgarråd i fråga om ordningen för utredning och behandling av stadsplane- och trafikärenden, ävensom rörande stadskansliets organisation. Kommittén står nu inför slutgranskning av utkast till betänkande. Stockholm den 1 maj På omorganisationskommitténs vägnar: Johan-Olov Johansson T. Ekberg

7 Bih. nr 3 år STADSMUSEIKOMMITTgAr. StadsmuseikommiWn får härmed avlämna redogörelse för verksamheten under år Kommittén har haft följande sammansättning: Borgarrådet Oscar Larsson, ordförande, professor N. G. Ahnlund, riksantikvarie J. S. Curman, direktör E. G-. Eggert, överingenjör G-. H. Hultman, professor A. A. F. Lindblom. (En vakant.) Kommitténs sekreterare och t. f. föreståndare för stadsmuseet har varit professor Martin Olsson. Kommittén har under året hållit 5 sammanträden. Undersökningar, utställningar. I samband med grävningar, rivningar och ombyggnader inom Stockholm ha undersökningar utförts samt uppmätningar och fotografering verkställts. Bland viktigare undersökningar kunna nämnas följande: I samband med anläggningen för avloppsvattnets renande ha betydelsefulla undersökningar kunnat göras. De under år 1935 påbörjade schaktningarna för detta ändamål i Skeppsbron ha under året slutförts, och i Gustav Adolfs Torg, Strömgatan samt Rosenbadsparken har ett intill 9 m djupt schakt upptagits, varvid blottats byggnadsrester, gatunivåer och kajanläggningar, som ge möjlighet att fastställa den växlande kartbilden från omkring 1640 och framåt, samt av landhöjningens och utfyllningarnas förlopp från den senmedeltida»sandbron» till det nuvarande Gustav Adolfs Torg. I samband med fullbordandet av Bromma flygfälts första utbyggnad slutfördes på våren 1936 de kulturhistoriska undersökningar, som pågått på platsen från och med hösten I slutet av 1936 påbörjades emellertid en utvidgning av flygfältet, som krävde nya kulturhistoriska undersökningar. Dessa, som utförts i samarbete med riksantikvarieämbetet, äro ännu ej avslutade. De under ett flertal år bedrivna undersökningarna av resterna av det gamla Svartbrödraklostret i Stockholm ha fortsatt i kvarteret Venus. Kommittén har träffat avtal med Pauliska donationsfonden om förhyrande under 25 år av en från klostertiden i så gott som helt orört skick bevarad källare i kv. Venus. Stadsfullmäktige ha på kommitténs framställning beviljat medel till klosterkällarens iordningställande, innefattande bland annat återställande av en ursprunglig trappförbindelse från Benikebrinken. I källarlokalen, som kommer att hållas tillgänglig för allmänheten, så snart dessa arbeten blivit utförda, har kommittén för avsikt att utställa

8 8 Bih. nr 3 år 1937 en del av fynden från undersökningarna i kv. Juno och Venus samt Tyska stallplan. Vid byggnadsundersökningarna ha ytterligare några hus från medeltiden påträffats i Staden Mellan Broarna. Bland märkligare byggnader, som rivits, kunna nämnas det ståtliga knuttimrade borgarhuset i hörnet av S:t Paulsgatan och Timmermansgatan (kv. Rosendal mindre 5) från 1600-talets senare del, med dekorerat tak och direkt på stockväggen målad fris, ett mindre knuttimrat borgarhus, Västgötagatan 22 (kv. Pennan 19), delvis tidigare rivet för Västgötagatans framdragande, med bevarad dekoration på stockväggarna, från 1600-talets förra hälft, ett stort antal smärre träbyggnader av skiftande ålder i kv. Beckbrännaren mindre 17, Folkungagatan , Borgmästargatan, Kocksgatan, en tvåvåningsträbyggnad från 1700-talet, Norrtullsgatan 69 (kv. Rundelen) m. fl. Under året ha två hantverksfilmer upptagits, båda belysande olika faser av borstbinderiyrket. Uppmätningar av och uppteckningar i äldre verkstäder ha fortgått. De i föregående årsberättelse omnämnda tvenne filmerna av Djurgårdsstaden och Nedre Norrmalm ha under året fullbordats och införlivats med museets filmarkiv. Fredagen den 24 april 1936 öppnades i stadsmuseets tillfälliga utställningslokaler, Götgatan 1, en utställning, betitlad:»från idyll till storstad». Utställningen avsåg att i bild belysa huvudstadens utveckling och förändring under de senaste hundra åren ( ). Utställningen omfattade sju salar med omkring 2,000 fotografier, teckningar och grafiska blad, oljemålningar och akvareller. De utställda bilderna voro uteslutande hämtade ur stadsmuseets samlingar. Utställningen, som hölls öppen 24 april-24 maj samt 10 oktober--10 november, besöktes av omkring 14,100 personer. Av dessa erlade 11,688 entr éavgift. För 66 klasser skolbarn samt 18 grupper föreningar eller andra sammanslutningar demonstrerades utställningen av museets tjänstemän. I samband med invigningen av Bromma flygfält den 23 maj 1936 anordnade stadsmuseet i samarbete med Stockholms stads flygh.amnsstyrelse i flygfältets stationsbyggnad en utställning: Bromma flygfälts äldre kulturhistoria, med material från de vid fältets byggande framkomna fynden, kartor, modeller m. m. Utställningen, som hölls öppen under 14 dagar, besöktes av 1,200 personer, varav 313 betalande. Utställningen demonstrerades för 10 skolklasser av museets tjänstemän. Museisamlingarna. Arbetet med märkning och katalogisering, bearbetning och fotografering av samlingarna har under året fortgått. En del av dessa märknings- och uppordningsarbeten har utförts som statskommunalt reservarbete. Genom Stockholms arbetslöshetskommitté ha under tiden 1 januari-25 april sex personer anvisats arbete hos stadsmuseikommiwn och sysselsatts med

9 Bih. nr 3 år märkning och uppordning av vissa jordfynd och andra föremål samt registrering och montering i bild- och plåtsamlingen. Erforderliga konserveringsarbeten ha under året fortsatts i den utsträckning, som medel härtill varit tillgängliga. Historiskt-topografiska arkivet (bildsamlingen) har i viss utsträckning under året hållits tillgängligt för forskare. Arbetet med kopiering av kopierade plåtar, konservering, märkning, uppordning och registrering av bildsamlingen har fortgått. Omkring 10,000 negativ ha under året försetts med skyddspapper, märkts och uppordnats. Uppordningsarbetet och montering å kartong av fotografikopior, urklipp, reproduktioner m. m. har under året fortsatts; omkring 840 sådana bilder ha under året monterats. Uppordnande och montering av bildarkivets samlingar av akvareller, handteckningar och gravyrer ha även fortsatts. Omkring 745 sådana bilder ha under året monterats. Ett kartregister och ett konstnärsregister ha under året börjat uppläggas inom bildsamlingen. Bland nyförvärven under året märkas: Historiskt-topografiska avdelningen. Jordf ynd: 1 st. plåtmynt ( 1/2 daler 1748) funnet vid Slussen 1934; 1 st. spiskonsol av sandsten, påträffad vid rivning av hus i hörnet av Nytorgs- och Åsögatorna; ett fat av trä, påträffat vid Gustaf III:s staty å Skeppsbron; ett plåtmynt ( 1/2 daler smt 1749) påträffat vid Gustaf III:s staty å Skeppsbron; fynd från Björns trädgård, bestående av bland annat ett kopparmynt och en silversked; 2 st. ornerade sandstenstycken, funna under schaktning för avloppsledning vid Åkeshov; spisomfattning av sandsten med skulpterat arbete, 1600-talet, påträffad vid grundgrävning Högbergsgatan 24-26; spänne av brons från Skeppargatan 24. De mest betydande samlingarna av jordfynd ha kommit från de ovannämnda schaktningsarbetena för avloppsrening å Skeppsbron, Gustav Adolfs Torg, Strömgatan och Rosenbadsparken samt å Bromma flygfält. Bland fynden från Gustav Adolfs Torg och Strömgatan märkas bland annat mynt från olika daterade lager från 1530-talet till 1772, medeltida benbeslag, avfall, hel- och halvfabrikat från en koppar- och mässingsslagarverkstad från 1700-talets senare hälft med bland annat ett par tusen knappnålar, inhemskt och importerat krukmakargods från 15-, 16- och 1700-talen, arkitekturfragment, det mesta från Makalös. Byggnadsdetaljer: Vid rivning av huset Götgatan 56, kvarteret Kvadraten 22, tillvaratogs ett antal dekorerade takbjälkar samt 3 st. dekorerade takbräder. Vid rivning av huset Västgötagatan 22, kvarteret Pennan 19, framkom intressanta takbjälkar och väggdekorationer från 1600-talet, vilka delvis tillvaratogos. Från Norsborgs herrgård har ett antal prov på äldre tapeter överlämnats till museet. Vid rivning av huset Allmänna landsvägen 3 (Norrtullsgatan 69) kvarteret Rundelen 5 ha tillvaratagits dekorerade träväggar i trappan samt prov på trappräcke. Från huset S:t

10 10 Bih. nr 3 år 1937 Paulsgatan 20 Bellmansgatan 26, kvarteret Rosendal 3, ha inkommit stenportal från gårdshuset, port och dörrklapp. Vid rivning av huset S:t Paulsgatan 26 Timmermansgatan 21, kvarteret Rosendal mindre 5, tillvaratogs delar av dekorerat tak samt en dekorerad panel från 1600-talets senare del. Vid reparationsarbeten Tjärhovsgatan 58, kvarteret Buketten 1, tillvaratogs detalj av takmålning. Bland övriga förvärv kunna nämnas: Ett stort antal kakelugnar av olika typer och ålder från ett flertal under året rivna eller ombyggda stockholmshus. Fönsterbeslag från Roslagsgatan 63, järnbeslag från Åsögatan 150, 4 st. ankarslutar, bildande årtalet 1709, från rivningen av Åsögatan 150, vattenrännor (drakhuvuden) av grönmålad plåt från 1600-talshus, tornur med tillhörande smide m. ra. från Danvikens hospital, lås, dörrbeslag och fönsterkrokar från Malmskillnadsgatan 3 B, dörrbeslag, dörrkrokar, nyckelbricka och haspel från Klara Västra Kyrkogata. 21, två kapitäl av förgyllt trä, en läktarfyllning samt två lampetter från Gustaf III:s opera, en stenportal från Kocksgatan 24, takurnor av sandsten från Frimurarordens hus på Blasieholmen, vindflöjel från lusthuset Högbergsgatan 39, dörrhandtag från Högbergsgatan 47, en kartusch av sten med S:t Eriks huvud från trappan till f. d. Gamla Rådhuset vid Riddarhustorget, järngaller (konstsmide) till port från Herrnhutarnas kyrka i kvarteret Katthavet, skylt från porten till Lilla Glasbruksgatan 18. Från slussbyggnadskommiwn har överlämnats en modell av slussbron vid nya slussen samt delar av Karl XIV Johanstatyns gamla sockel. Dessutom märkas en del hel- och halvfabrikat från Lindströms kopparslageri, en glasskylt med bild av Liljeholmens stearinfabriks paviljong på Stockholmsutställningen 1897, närmast från Aktiebolaget J. F. Ingmansons engrosaffär vid Järntorget 83, hovinstrumentmakaren Alfred Brocks lutmakarverkstad, en skomakarskenkula, två plåtskyltar från tobaksaffär samt en bykkittel av koppar. Stockholmsbilder (oljemålningar och tavlor): Under året ha ett antal värdefulla stockholmstavlor förvärvats till museet. Bland dessa kunna nämnas:»en man som visar en camera-optica för en samling folk. Scenen är i Storkyrkobrinken», osignerad oljemålning av Alexander Laugus 1809; Svindersvik från Saltsjön, osignerad oljemålning från 1700-talets senare hälft, tillskriven Johan Säfvenbom; Pålsundet, oljemålning signerad E. W. 1890; Alvikens gård i Bromma, broderad sidentavla, signerad A. C. Stenberg 1812; Motiv från Henriksdal, oljemålning signerad John Kindborg 1886;»Klara Östra Kyrkogårdsport», oljemålning signerad G. W. Palm 1887;»Tunneln genom Brunkeberg», oljemålning signerad G. W. Palm 1886; Gårdsinteriör från David Bagares gata 17, oljemålning signerad Fanny Klingbom 1918; Haga slott, gouache signerad Sederholm 1811; Källhagen, oljemålning signerad Edvin Nyström 1923; Erstaberget, oljemålning signerad H. Lindqvist 1892; På Berns veranda, pastell, signerad A. Wallander, talet; Duvnäs gamla herrgård, oljemålning signerad A. Genberg; Utsikt över Strömmen och slottet, akvarell av Anna Palm; En söndag i Frisens park, oljemålning signerad F. W. Laurin 1868.

11 Bih. nr 3 år Historiskt-topografiska arkivet (bildsamlingen) har undet året genom :gåvor och köp ökats med omkring 550 blad, akvareller, kopparstick, gravyrer, etsningar, träsnitt och trästick, handteckningar, litografier, oljetryck m. m. av bland andra Anna Berglund, Waldemar Bernhard, E. W. Björkman, H. Dahl, J. F. Ek, 0. Faber, Feychting, Edith Fischerström, Valborg Fogelström, Gunnar Forssell, Gerhard Fritzell, Gustaf Gren, Alfred Hellerström, Aug. Jansson, H. Lindqvist, F. Lindström, H. Malmström, Henning Nyberg, V. Nyström, F. W. Odelmark, Anna Palm, Harald Sallberg, H. Salmson, Strååt, J. E. Söderlund, Axel Tallberg, Julius Wagner, Wahlbergsson, Lennart Wallgren, E. Ödberg ra. fl. Av särskilt intresse och stort värde är den samling på 57 st. akvareller av Josabeth Sjöberg, som inköpts med bidrag av gåvomedel samt en skissbok av bankdirektören och ledamoten av stadsfullmäktige baron K. J. A. Skogman, överlämnad som gåva av fröken Gerda Skogman och fru Minna Hellstenius, f. Skogman. Vidare omkring 15 st. kartor, 60 st. skioptikonbilder samt omkring 100,000 st. fotografiska negativ, varav cirka 90,000 st. överlämnats såsom gåva från hovfotograf Ferdinand Flodins sterbhus, omkring 3,000 st. från fru M. Klemming, 128 st. från redaktör Mats Stenström samt 191 st. från kamrer Gunnar Lindqvist. Vidare ha samlingarna ökats med omkring 750 fotografier, reproduktioner, tryck, urklipp, affischer, stereoscopbilder, fastebrev m. m. Kommunalhistoriska och personhistoriska avdelningen. Bland förvärven märkas en samling äldre fotografiska porträtt. Vidare,ett antal skisser i gips eller plastelin m. m. från Bonniernämndens tävlingar, två prismedaljer från Mälare-Rodd-Klubben , en skiss i gips av Molins fontän, sex skisser i gips till Molins fontän, utförda för Stockholmsutställningen 1866 och närmast från Strömbadet entr é, en.dräktvärja, en officersvärja för borgerskapets infanteri, ett brandstodsmärke från Högbergsgatan 39, en medalj i brons över stadsfullmäktiges sekreterare M. Rubenson , en medalj i brons över friherre Gustaf Tamm 1908, slussmästarens vid 'Slussen i Stockholm visselpipa, mössband och mössmärke in. m. Biblioteket har under året genom köp och gåvor ökats med 328 häften och volymer. Gåvor har museet under året mottagit från bl. a.: Aktiebolaget Almqvist & Wiksell, kamrer John 0. Andersson, amanuens Göran Axel-Nilsson, postkontrollör Victor Berg, konstnären Waldemar Bernhard, herr C. G. Björkman, tunnbindare A. 0. Borg, fru Elin Bredberg, fru Lili Brock, redaktör Dan Byström, herr 0. Bökman, fru Beda Cederlind, professorskan Calla Curmans stärbhus, fröken Gunilla Curman, herr R. Dovander, Eastmaninstitutet,

12 12 Bih. nr 3 år 1937 disponent S. J. Engdahl, hovfotograf Ferdinand Flodins stärbhus, Frimurarorden,. Föreningen Gotlands Fornvänner, Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, Göteborgs museum, herr Olof Hedlund, kapten C. Hellström, rektor Ernst, Herlin, arkitekt G. Hjert6a, fru A. Hofman-Bang, intendent Manne Hofrki, herr A. Håkansson, Hälsingborgs museum, byggmästare B. K. Jernberg, slussmästare 3. J. Johansson, Klara församling, fru M. Klemming, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Kungl. Biblioteket, Kungl. Livrustkammaren, Kungl. Tekniska Högskolan, Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, fru Edla Lembke, Liljeholmens stearinfabrik, friherre Axel A:son Liljencrantz, kamrer Gunnar Lindqvist, Lindströms kopparslageri, Lunds universitets konstmuseum, Malmö museum, apotekare Ernst Matrn, lantmätare G. E. Milton, fru Sigrid Möller, Postmuseum, Naturhistoriska Riksmuseet, skriftställaren Ture Nerman, pastor Gils Nordberg, intendent Tord 0:son Nordberg, Norra Smålands forn minnesförening, Norrbottens Läns Hembygdsförening, professor Martin Olsson, avdelningschef Simon Olsson, ingenjör Carl Ramström, direktör fil. dr Holger Rosman, intendent Stig Roth, Sabbatsbergs ålderdomshem, bokhandlare Karl Sandströms stärbhus, intendent Gösta Selling, amanuens Arthur Sjögren, fröken Gerda Skogman och fru Minna Hellstenius, född Skogman, Statistiska kontoret, redaktör M. Stenström, Stockholm Rimbo järnvägsaktiebolag, Stockholms borgargille, Stockholms Högskolas Humanistiska Bibliotek, advokat, Birger Svenonius, Svenska turistföreningen, Svensk Filmindustri, herr A. Svärd, Södermanlands hembygdsförbund, Tekniska museet, fru K. A. Tengdahl, komminister P. Waller, Västerås Vatten- och Gasverksstyrelse, Västmanlands fornminnesförening, fru Hedvig Öberg, herr 0. A. Berg, konstnären John Österlund arkitekt J. Östlihn. Stockholm den 12 maj För StadsmuseikommiWn : Oscar Larsson Martin Olsson Stockholm B. L. Beckmans Boktryckeri.

13 STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL BIHANG 1937 NR 4 MINNESLISTA ANGÅENDE VAL M. M. HOS STADSFULLMÄKTIGE OCH STADSKOLLEGIET. Tidpunkt Myndighet Ledamot Suppleant Författningsställe Källa April, 1:a sammanträdet April (efter anmälningar) Juni (årsmöte före 1/6). Juni 1937, 1941 o. s. v. (före 117) Sept. 1937, 1942 o. s. v. Sept. Sept. Sept. 1940, S. V. Sept. 1939, 1942 o. s. V. Okt. Okt. nov. (sen.ast en månad före valet) Va/ av ledamöter m. m. SF:s ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande Ledamöter i stadskollegiet med ersättare Valkommittén Vittnen vid realexamen i vissa skolor'- Konsertföreningen, styrelseled. D:o, revisor Lokalstyrelser vid de allm. läroverken, i var och en av 10 Fastighetstaxeringsnämnder 3 Inskrivningsnämnder, i var och en av 4 (för 2 år) Inskrivnings revisionen (för 1 år) Lokal värderingsnämnd vid rekvisitioner för krigsmaktens behov Styrelsen för tekniska skolan Besvärsnämnden Kung. om förslag till arbetsförmedlingsstyrelsen (minst) Kommunalförordningen 5 Kommun alföro rdnin gen 39 Arbetsordning för SF 2/ Läroverksstadgan 18/ Stadgar med ändr. 17/6 33 SF:s beslut 19/ och 8O/e Läroverksstadgan 24/ K. F. 28/9 28 6, 12 Värnpl. lag 20/ K. F. 3' K. K. 24/8 26 tab. 3 och 12/12 30 Värnpl. lag 2O/o K. F. 31/ K. K. 23/6 36 Lag ' 1/ : 3 K. F. s. d. 19 Stadgar 10/7 91 (ändr. 29/ii 18) 59 Stadga Instr. 15/io 34 2 Kf 55135» 55/35» 56/35» sid. 600 (Mem. 102/33) Uti. 375 B132 Mem. 221/33 Svensk förf.-saml. 412/28 Kf 65/26 379/28 443/36 384/13 Svensk förf.-saml. 443/36»» Svensk förf.-saml. 298/16» 299/16 Kf Uti. 350/36 Uti. 295/34 1 F. n. Palmgrenska samskolan, Grevesmahlska samskolan, Stockholms samgymnasium: 5 personer. 2 i nya elementarskolans lokalstyrelse utses jämlikt k. brev 23/s 1929 endast en ledamot (jfr Utl. 312/1929). Suppleant skall vara personlig. 3 Antalet nämnder bestämmes för varje gång av ÖA (senast 20 st.)

14 Bih. nr 4 år 1937 leleffell MI Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe Källa suppleant Dec. lagtima sammanträdet 1937, 1941 o.s.v. 1938, 1942» 1937, 1939» 1940, 1944» 1937, 1939» 1938, 1940» 1939, 1943» 1937,1939» 1938,1940» 1937,1939» 1938,1940» 1937, 1939» 1988, 1940» 1937, , , 1939» 1938, 1940 Poliskollegiet Revisionsutskottet D rä, ts elnämnden(f ör 2 år) Tjänstenämnden (för 2 år) Rättshjälpsanstaltens styrelse (för 2 år) Fastighetsnämnden (för 2 år) Byggnadsnämnden Stadsplanenämnden (för 2 år) Hälsovårdsnämnden (för 4 år) Sjukhusdirektionen (för 4 år) Styrelsen över barnsjukhuset Simon och Mathilda Sachs' minne Direktionen över Eastni aninstitutet Direktionen över Eastmaninstitutets avdelning för öron-, halsoch nässjukdomar Fattigvårdsnämnden (för 2 år) Nykterhetsnämnden Folkskoledirektionen Lärlings- och yrkesskolestyrelsen Barnavårdsnämnden Statistiska kontorets styrelse Biblioteksstyrelsen (för 2 år) Arkivnämnden (för 2 år) Idrottsstyrelsen (för 2 år) _ Lag 6/ Revisionsstadgan 1/8 30 1, 4, 5 Instr. 19/ (ändr. 29/5 25)» (ändr. 29/525) Regi. 81/ Instr. 19/ (ändr. 29/5 25) Byggnadsstadga 2o/ 9 Byggnadsordning 15/ Instr. 31/1s 20 2 (ändr. 22/5 25) Hälsovårdsstadga 19/ (ändr. 19/3 20) Särsk. föreskr. 19/3 20 Regl. 16/ Regi. f. Sthlms stads sjukhus 16/ samt donationsbestämmelser Instr. 39/ Sjukhuslagen 22/6 28 SF:s beslut 16/ Instr. 19/ (ändr. 29/525)» Lag 15/ (ändr. 14/2 20 och 29/5 25) Instr. 19/ SF:s beslut 15/ och 9/ Särsk. föreskr. 19/3 20 Instr. 8/ (ändr. 14/1 27) SF:s beslut 21/ Instr. 19/ / / Svensk förf.-sam1.170/25 Kf /20 och 20/25 25/21 och 25/25 212/19 16/20 och 22/25 84/3/ Utl. 299/34 Kf 202/20 och 16/25 128/19 och 43/20 33/20 59/32» 59/32, anm. sid. 3 Bih. 221/07 sid. 2 Mem. 395/32 Kf 51/32 Uti. 455/35 Kf 38/35 25/20 och 21/25» 26/ och 18/25 28/20 Utl. 108/20 och 69/25 Kf 34/20 11/25 och 4/27 Uti. 44/27 Kf 80/20 24/23 46/ Därav en ordförande. Ledamöter och suppleanter skola utses bland av stadsfullmäktige vid samma tillfälle utsedda revisorer för nämnder och styrelser. 2 Rörande särskilda kvalifikationer för vissa ledamöter och suppleanter se resp. instruktion eller författning. 3 Därav en ordförande i nämnden.

15 Bih. nr 4 år Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December Industriverksstyrelsen (för 2 år) 3+3 Instr. 2/ (ändr. 20/5 25) Kf 19/26 och 24/25 Hamnstyrelsen (för 2 år) » 20/20 och 23/21 (ändr. 29/4 21) Handels- och sjöfarts » 21/20 nämnden (för 2 år) 1937, 1939 o.s.v. Löneavtalsnämnden 2+2' 20 2» 32/20 och 76/ , 1940» 3+3' (ändr. 24/ ) 1938, 1942» Arbetsförmedl. styrelse "In 34 2 Uti. 295/34, Kf 2135 Lag 13/6 34 Polisnämnden (för 2 år) 2+2 Instr. 16/ Kf 6126 Gatunämnden (för 2 år) 3+3» 19/5 20 2» 171'20,58122 o ch 23/25 (ändr. 30/6 22 och 29 /5 25) 1937, 1939 Slakthus- och saluhalls- 2+2»» 20 3» 23/20 och utl. 297/ , 1940» styrelsen (ändr. 13/16 34) 1937, 1939 Kyrkogårdsnämnden 3+3 Instr. 23/5 24 2» 35/ , , 1939 Flyghamnsstyrelsen 3+ 3 ÖÄ. 16/ii. 36.» 54/ ,1940» 2+2 Kommitté för utskänknings- och utminuteringsärenden 9 SF:s beslut och 12/ 13 Utl. 64/07, Mem. 589/19 Sj ukhusavgiftsdelegerade 21/1 24) 4+3 Regi. 25/ (ändr. Kf 15/22 och 70/24 Pensionsnämndsbyråns 5 4 SF:s beslut 26/ » 113/26 styrelse Arbetslöshetskommit K. K. 26/6 33 5, 7 Svensk förf.-saml. 446/33 tén, ledamöter SF:s beslut 2/ Utl och Mem. 31/35 D:o, revisorer 2+2 Skönhetsrådet (för 2 år) 5 4 Regl. 22/ / ,1939 )» Styrelsen för Berg- 3+3 SF:s beslut 1/ och Mem 218/36 Rolanderska fonden»» 13/ Taxeringsnämnder K. F. 28/8 28 8, 12 Svensk förf -saml. 379/28 SF:s beslut 2/ Mem. 497/ , 1939» Pensionsnämnder, i var 3+3 Lag 30/ Kf 102/18 och en av 15 (för 4 år) SF:s beslut 19/ » 168/17 (stäm. Styrelsen. för A.-B.S to ckholms tomträttskassa Bolagsordn. 16/lo 31 6» suppl före 1/4) 1939, 1942 o,s.v. Styrelsen för A.-B. 3+3 Bolagsordning 2/ » 4635 sid, 23 Stockholms spårvägar 7 Styrelsen för Stockholms frihamns A.-B Bolagsordning 6/i /24 (stäm. före 1/6) 1940, 1944 o. s. v. Lidingöbrostyrelsen 6+4 Avtal 16/10 och 3/ » 88/ , 1939» Handelskunniga leda- 8+8 Lag 20/6 05 2» 02-05» 746 möter i rådhusrätten K. K » 84/12 Sakkunniga ledamöter i rådhusrätten vid klander av dispasch 1941, 1946» Gode män vid laga skifte 6 Lag 2/5 17, kap. 6, 4 Kf 85/17 sid. 31 (minst 2) (än.dr. 2/6 26) Svensk förf.-s aml. 328/26 SF:s beslut 3/ Uti. 333/ Sjölagen 2/ : 2 Svensk förf.-saml. 35/91 1 Rörande särskildakvalifikationer för vissa ledamöter och suppleanter se resp. instruktion eller författning. 2 Därav hälften arbetsgivare och hälften arbetare. 3 Minst en ledamot bör vara ledamot av hamnstyrelsen. 4 Rörande särskilda kvalifikationer för vissa ledamöter se resp. författning. 5 Minst 4, högst 10 led. Suppl. till minst halva antalet led. Enl. förf. minst 3, högst 8 ledamöter jämte lika många suppleanter. Suppleant skall vara personlig. Antalet nämnder bestämmes för varje år av ÖÄ. 7 Av ledamöterna skola minst 2 utses bland HS:s led. eller suppl.

16 4 Bih. nr 4 år 1937 Tidpunkt Myndighet Ledamot 4- suppleant Författningsställe Källa December 1939, s. v. 1939, 1940,» 1942, , 1942.» 1939, 1942» 1938, 1942» 1940, 1944» 1939, 1943» 1937, 1939» 1939, 1943» 1938, 1940» 1937, 1939» 1940, 1945» 1937, 1940» 1937, 1941» 1937, 1940» 1939, 1942» (ord. sammanträde i maj) 1938, 1940 o.s.v. 1938, 1942» 1938, 1942» Valbara till ledamöter i expropriationsnämnd (för 3 år) Huvudmän i Stockholms stads sparbank Styrelsen för Stockholms högskola (för 3 år) Styrelsen för institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk Skolstyrelsen för första dövstumundervisningsdistriktet (1 led. + 1 suppl. för varje 90-tusental iv.) Nämnden för dövstumundervisningen (1 led. + 1 suppl. för varje 30-tusental iv.) Direktionen över navigationsskolan Styrelsen för Stockholms borgarskola (för 4 år Styrelsen för stiftelsen Stockholms konserthus Styrelsen för lärlingshemmetfredrik Barcks minne Styrelsen för ungdomshemm en Giovanni d'anastasys minne Eva Bonniers donationsnämnd Direktionen över serafimerlasarettet Direktionen över allm. barnbördshuset Direktionen över sjukhuset Eira Styrelsen för cancerföreningen i Stockholm Styrelsen för föreningen för sinnesslöa barns vård Styrelsen för stiftelsen Fanny Hirschs minne Styrelsen för Dalheimers donation (för 4 år fr. o. m. 21/3 påföljande år) Lag 12/ Regl. 22,to 24 4 Grundstadgar 2 /ii 03 4, Smed ändr. 24/333 Grundstadgar 4/ / (ändr. 12/9 29) Lag 31 /5 89 5: 1, 2 Lag 31 /5 89 9: 2, 3 K. stadga 18/o Stadgar 20/ Regl. 23/ SF:s beslut 17/ och 8/ SF:s beslut 3 / SF:s beslut Regl. 15/ Regl. 16/g Särskilda bestämmelser 16/9 32; SF:s beslut 30/ Stadgar 23/s 19 (ändr. 27/s 21) 5 Kontrakt 8/3 22 SF:s beslut 15/ Stadgar av april 19 2 SF:s beslut 21/ Rörande särskilda kvalifikationer för ledamöterna, se författning. 2 Utses av stadskollegiet. 3 En av direktionens ledamöter och en av dess suppleanter skola vara läkare. Kf 58/17 Mem. 50/25 Kf sid. 427 Uti. 145/33 Kh 4132» 626 Kf 02-05» 806» 87129» 89-94» 35» 89-94» 37 Svensk förf.-saml. 272/31 Mem. 433/31 Kh 4132 sid. 659 Kf 106/19 Mem. 137/19 och 350/23 Kf 40/33 31/36 38/09 60/32, II» 60/32, III 60/32, I 106/20 och 120/23 Utl. 103/22 Mem. 16/23 Kf 127/19 Utl. 65/27

17 Bih. nr 4 år Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe suppleant December 1938, 1940 MS. 1939, , , 1942» 1937, 1939 o. s. v. (årsmöte före 1/5) 1938, 1940 o. s. v. (årsmöte före 5) 1937, 1939 o.s.v (det år, varunder oktroj utgår) före '5/ , 1939 o. s. v. 1939, 1942 o. S. V. Framdeles vart 3:e år 1937, 1940 o. s. v. Direktionen för Stockholms stads befattningshavares familj e- pensionskassa (för 2 år fr. deläg:s sammantr. i maj 1935,1937 o. s. v.) Styrelsen för stiftelsen Fredric Eens minne Styrelsen för stiftelsen Wilhelm Govenii minne Styrelsen för stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne Sakkunniga vid brandsyn Stockholms kooperativa bostadsförening u. p. a., styrelse och förtroenderåd B ostadsföreningen Framtiden u. p. a., styrelse och förtroenderåd Styrelsen för föreningen Söderhem u. p. a. Styrelsen för A.-B. Stockholmssystemet Börsstyrelsen Styrelsen för Stockholm Västerås Bergslagens nyajärnvägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) Styrelsen för C. F. Lundströms stiftelse Järnvägsrådet Regl. "/ SF:s beslut 66/231 Regi. 13/ Regi. 23/ SF:s beslut 16/ Brandstadga 15/ Stadgar 8/ , 17 Stadgar , 17 SF:s beslut 30/ Stadgar "/ K. F. 141e 17 19: 5 Lag 16/ Fondbörsordn. 6/ K. hr Stadgar K. hr. 56/6 32 Källa Kf 91/3/ Mem. 140/31 Kf 126/ sid. 19 Uti. 139/27 Kf suppl. 2/ /17 Uti. 248/24 Mem. 381/24 Kf 113/ Svensk förf.-sam1.397/29 Kf sid /19 Mem December Revisorsval för a) ntistföuande års räkenskaper och förvaltning: Stadskollegiet Drätselnämnden Av stadsfullmäktige el. stadskollegiet tillsatta kommittéer och beredningar Mantalsnämnden Handels- och sjöfartsnämnden Tjänstenämnden 5+3 Revisionsstadga 2/ och SF:s beslut 2/ Kf 10/36 1 Styrelseledamot får endast två gånger i följd omväljas.

18 6 Bih. nr 4 år 1937 Ledamot Tidpunkt Myndighet Författningsställe Källa suppleant December 1938, 1940 o. s. v. Fastighetsnämnden Stadsplanenämnden 13+2 Byggnadsnämnden Hälsovårdsnämnden Sjukhusdirektionen Styrelsen över Sachsska barnsjukhuset Direktionen över Eastmaninstitutet Fattigvårdsnämnden Pensionsnämndsbyråns 7 +3 styrelse Barnavårdsnämnden Nykterhetsnämnden Rättshjälpsanstalten 2+2 Polisnämnden 3+2 Folkskoledirektionen Statistiska kontorets styrelse Biblioteksstyrelsen Arkivnämnden Styrelsen för Stockholms kommunala 5+3 mellanskolor Styrelserna för Stockholms stads praktiska mellanskolor och högre folkskolor Idrottsstyrelsen Lärlings- och yrkes- 3+2 skolestyrelsen Industriverks styrelsen Löneavtalsnämnden Hamnstyrelsen Arbetsförmedlingens styrelse Gatunämnden 5+3 } Slakthus- och saluhallsstyrelsen 13+3 Kyrkogårdsnämnden Flyghamnsstyrelsen Styrelsen för Berg- 2 Rolanderska fonden A.-B. Stockholms tomt- rättskassa Cancerföreningen i Stockholm Stockholms erkända 1 centralsjukkassa Stockholms stads befatt- ningshavares familjepensionskassa Lidingöbrostyrelsen Revisionsstadga och SF:s beslut 2/ SF:s beslut 1/ ,») 1 5/ Bolagsordning 16/ Stadgar 22 / (ändr. 27/6 21) SF:s beslut 16/ (ang. grunder för komm. bidrag till ' sjukkassa', Regl SF:s beslut 7/12 31 Avtal 16/10 och 6/ (ändr. 22/12 26 och 25/ ) Kf 10/36 Utl. 134/36 Mena. 218/36 Kf suppl. 1/33 106/20 och 120/23 103/25 91/30 Mena. 434/31 Kf 88/16 och 48/27

19 Bilt. nr: 4 år , Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December b) gångna årets räkenskaper och förvaltning: Stockholms högskola 3 Grundstadgar 2 ii 03 Kf sid Allmänna läroverkens byggnadsfond 2 K. br. 23/7 69 Kf 62-76» 202 Nya elementarskolans 1 Regl. 2/ Svensk förf.-saml. 68/05 byggnadskassa Läroverksstadgan 24/ / mom. 2 Första dövstumunder- 1±1 Lag 31/ Kf sid. 38 visningsdistriktet Stockholms borgar- 1 Stadgar 26/ Kh 4132» 660 skola SF:s beslut 14/ Mem. 2/07 Direktionen över Sera- 2 Regl. 16/ /34, Kf 60/32 fimerlasarettet Sjukhuset Eira 2+2»» SF:s beslut» 323/33, Kf 60/32 4/ ,2 Föreningen för sinnes- 1 Kontrakt 3/3 22 Utl. 103/22 slöa barns vård SF:s beslut Mem. 12/23 Stiftelsen Konung 2 Stadgar 16/ Kf sid. 16 Oscar I:s minne Stiftelsen för gamla tjänarinnor Stadgar 25/ K 32» 356 Stiftelsen Fredric Eens 2+2 Regi. 12/ Kf 126/12 minne Stiftelsen Wilhelm 2+2 Regl. 23%8 06 7» 06-08» 21 Govenii minne Stiftelsen Karin och SF:s beslut 16/ Utl. 139/27 Ernst August Bångs minne A.-B. Stockholms 1 SF:s beslut 18/12 91 o. Utl. 188/91, Bih. 104/95 arbetarehem 18/11 95 ang. försäljn. i kv. Storken A.-B. Hemtrefnad 1 SF:s beslut 1/2 06 ang. försäljning i kv.rapphönan Bostads A.-B. Vanadislunden Stockholm-Nynäs järn- 1 1 SF:s beslut 22/6 03 aug. försäljning i kv. Geten K. br. 15/4 98 Kf sid. 270 Bih. 13/06» 103/03 Kf 95-01» 390 SF:s beslut 23/5 32 Uti. 139/32 vägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) Stockholm Västerås- 1 K. br. 15/4 98 Kf 95-01» 391 Bergslagens nya järnvägs A.-B. (så länge stadens garanti varar) c) löpande räkenskapsårs ekonomiska förvaltning: Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning Grevesmtihlska samskolan ( 1/7-30/6) Stockholms arbetare- institut ( 1/5-394) Stiftelsen Stockholms konserthus (V6-31/5) 1 Grundstadgar 4/ Kh 4132» SF:s beslut 13/t 13 6 Mem. 390/12 och 124/27 och 25/ Stadgar 11/ Kf 24/15 1 Regl. 22/5 19 6» 106/19 i Revisor får icke oinviiipts nier än tre år i följd.

20 Bih. nr 4 år 1937 Tidpunkt Myndighet Ledamot suppleant Författningsställe Källa December d) räkenskaper och förvaltning för tiden från det gångna årets till nästföljande års ordinarie sammanträde: Föreningen Söderhem u. p. a. SF:s beslut "/o Stadgar 88/ Uti. 248/24 Mem. 381/24 räkenskaper och förvaltning för tiden från nästföljande års till därpå följande års ordinarie bolagsstämma: A.-B. Stockholms spårvägar (stäm. före Vo) Stockholms frihamns- A.-B. (stäm. före Vo) 2+2 Bolagsordning 19/ Bolagsordning 6/ /15 sid /24 Dec. 1937, 1939 o. S. V. Dec. 1938, 1940 o. s. V. föreningens räkenskaper, dess styrelses förvaltning och dess förtroenderåds verksamhet nästföljande två år: Stockholms kooperativa bostadsförening u. p. a. Bostadsföreningen Framtiden u. p. a. 1 Stadgar 2/ Stadgar 20/ » 65/16 89/17 Dec. 1938, 1942 o. S. V. räkenskaper och förvaltning under nästföljande 4 kalenderår: Stiftelsen Fanny Hirschs minne Stadgar av april /19 Icke periodiska val. Valda för obestämd tid Ledamöter: Styrelsen för Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (fru Juhlin D annfelt o. hr Engcrantz) Nationalmonumentskommittn (hrr ElnAus och Lindhagen) Direktionen för Karolinska sjukhuset SF:s beslut 10/ SF:s val ' 5 /1 23 och "hl 27 SF:s beslut 7/ SF:s val 2/12 18 och 21/5 28 SF:s beslut 9/ Depart.-skr. 15/3 35 Uti. 153/13 Mem. 270/08 Utl. 142/35 Kf 39/35 I Valda för tiden, till dess sjukhuset tages i bruk. Stockholm B. t. Beckmans Boktryckeri.

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR FÖR Sid 1/5 SPÅRVÄGENS BADMINTONFÖRENING

STADGAR FÖR Sid 1/5 SPÅRVÄGENS BADMINTONFÖRENING STADGAR FÖR Sid 1/5 SPÅRVÄGENS BADMINTONFÖRENING Stiftad den 29 maj 1991 och som har sin hemort i Stockholm. (Föreningen ursprungligen bildad som sektion den 8 december 1943) Stadgarna senast fastställda/ändrade

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center FÖRFATTNING 2.10 Stadgar för Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 1 Stiftelsens namn och firma Stiftelsens namn är Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. 2 Ändamål Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

STADGAR SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN

STADGAR SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN STADGAR SKÅNSKA FÄLTRITTKLUBBEN 1 Skånska Fältrittklubben är en ideell förening som har till ändamål att samverka med Svensk Galopp (SG) och/eller annan organisation för att anordna galopptävlingar. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF)

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Förslag till stadgar beslutade en första gång vid extra föreningsmöte med Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) den 8 november 2012 i Hässleholm.

Läs mer

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Abrahamsbergskyrkans församling har vid församlingsmöte 2012-12-09 och årsmöte 2013-02-09 antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former.

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

STADGAR. för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Namn, verksamhetsområde och karaktär

STADGAR. för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND. Namn, verksamhetsområde och karaktär ~Sida 1 ~ STADGAR för ÖREBRO LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Örebro Läns Hembygdsförbund (nedan även kallad förbundet) är en samlande organisation för hembygdsrörelsen i Örebro

Läs mer

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet.

Sverker Westman utsågs att vara ordförande vid stämman. Carl Olof Zetterman fick i uppdrag att föra protokollet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB i styrelserummet på Himmerfjärdsverket, fredagen den 12 juni 2009 klockan 9.30. Justeras:

Läs mer

Sammanträdet måndagen den 20 januari 2003 kl

Sammanträdet måndagen den 20 januari 2003 kl A KOMMUNFULLMÄKTIGE Föredragningslista B C D E Sammanträdet måndagen den 20 januari 2003 kl. 17.00 OBS! Tiden Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.

Läs mer

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande.

Föredragande borgarrådet Kristina Alvendal anför följande. PM 2009: RIII (Dnr 313-1841/2009) Förslag till byggnadsminnesförklaring av Carl Eldhs ateljé Kråkvillan 24, med tillhörande trädgård inom fastigheten Vasastaden 1:64, Bellevue Stockholm Remiss från Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET

STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Revision 1, 2005-06-15 Revision 2, 2008-06-11 Revision 3, 2010-06-17 Revision 4, 2012-06-17 STADGAR FÖR MELLANSVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Innehållsförteckning KAPITEL 1... 3 Allmänna bestämmelser... 3 1

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

STADGAR FAH Kommunerna och Miljön

STADGAR FAH Kommunerna och Miljön STADGAR FAH Kommunerna och Miljön STADGAR för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön Senast ändrade vid förbundets årsmöte den 3 april 2014. 1. Firma 1.1. Förbundets firma är Förbundet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Foder och Kolonialvarubolag

Foder och Kolonialvarubolag 1 Foder och Kolonialvarubolag Bergmark Parti o agenturaffär, E. A. Kungsgatan 111 Tel. 608 1947 Bergmark & Kompani Parti o agenturaffär, Edvin Kungsgatan 111 Tel. 381 1933 ## - Etablerad 1933 - ## Carlssons

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 VIKTIGA SKILLNADER MELLAN NUVARANDE STADGAR OCH FÖRSLAGET TILL FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 1 Namn, säte, ändamål m.m. Föreningens namn skall vara Classic Car Week. Föreningen är en ideell förening

Läs mer

STADGAR Sveriges Miljökommuner

STADGAR Sveriges Miljökommuner STADGAR Sveriges Miljökommuner www.fah.se STADGAR för Sveriges Miljökommuner Senast ändrade vid förbundets årsmöte den 4 maj 2018. Förbundet bildades den 24 mars 1919 av stadsläkarna. 1. Firma 1.1. Förbundets

Läs mer

Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR

Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR Östsvenska Taekwondoförbundet STADGAR STADGAR FÖR ÖSTSVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET KAP. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Östsvenska Taekwondoförbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Taekwondoförbundets

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP STADGAR Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades, under namnet Svenska föreningen för byggnadsvård, för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. De ursprungliga

Läs mer

Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning

Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning LEGAL#11620599v1 Stadgar för Sveriges advokatsamfunds utlandsavdelning Antagna vid avdelningsmöte den 22 mars 2014 och godkända av advokatsamfundets styrelse den 3 oktober 2014 att gälla fr. o. m. den

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

DIARIENUMMER: KS 21/ FASTSTÄLLD: VERSION: 1. Bolagsordning. Bolagsordning Herrljungabostäder AB. Orgnr:

DIARIENUMMER: KS 21/ FASTSTÄLLD: VERSION: 1. Bolagsordning. Bolagsordning Herrljungabostäder AB. Orgnr: DIARIENUMMER: KS 21/2015 282 FASTSTÄLLD: 2015-03-10 VERSION: 1 GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tills vidare Kommunchef Bolagsordning Bolagsordning Herrljungabostäder AB Orgnr: 556508-0909 Våga vilja växa!

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Revisionens roll. Revisionens uppgift

Revisionens roll. Revisionens uppgift 1 Reglemente för Malmö Stadsrevision ant av kf 17 18/12 1991, 304, bih 208. Ändr 25/5 2000, 99, bih 50, 1/11 2002, 200, bih 99, 15/5 2003, 105, bih 54, 1/11 2006, 230, bih 145, 29/11 2006, 247, bih 148,

Läs mer

SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1

SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1 SVERIGES ALLMÄNNA UTRIKESHANDELSFÖRENING 1 Stadgar för Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening gällande från 1 november 1972 med ändringar 17 november 1994, 20 november 2003, 22 december 2015 samt 29

Läs mer

STADGAR FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN FÖR ANTAGNA DEN 28 MARS 1920.

STADGAR FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN FÖR ANTAGNA DEN 28 MARS 1920. STADGAR FÖR FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN ANTAGNA DEN 28 MARS 1920. HELSINGFORS. u»aa Åb, öflund & Petteruon, Bok. och. Stentrycken. STADGAR FÖR FINSKA FÄLTRIDTKLUBBEN i. Finska som utgör en sammanslutning av

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND

STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND STADGAR FÖR DALA-GÄVLEBORGS HANDBOLLFÖRBUND KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Innehåll Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och räkenskapsår 6 Sammansättning

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

STADGAR FÖR EBCC European Bison Conservation Center Scandinavia Ideell Förening

STADGAR FÖR EBCC European Bison Conservation Center Scandinavia Ideell Förening 1(6) STADGAR FÖR EBCC European Bison Conservation Center Scandinavia Ideell Förening 2(6) 1 FIRMA Föreningens firma är, European Bison Conservation Center of Scandinavia, ideell förening 2 ÄNDAMÅL Föreningen

Läs mer

STADGAR antagna 1962

STADGAR antagna 1962 STADGAR antagna 1962 med ändringar 1982, 1986, 1988, 1994, 1999, 2000, 2007, 2009, 2011 och 2012 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för Svenskar i Världen. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att företräda,

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

GMIC Sweden - Inspiring Sustainability

GMIC Sweden - Inspiring Sustainability GMIC Sweden - Inspiring Sustainability Stadgar för den näringsdrivande ideella föreningen GMIC Sweden 1 Namn Föreningens namn är GMIC Sweden. 2 Ändamål och verksamhetsområde Förening är en ideell icke

Läs mer

Örebro stad. Kulturvårdsnämnden.

Örebro stad. Kulturvårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kulturvårdsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1945-1966, handlingarna omfattar tiden 1944-1966 Motion i Stadsfullmäktige 24 maj 1944Herrarna Ruben

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund

Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund 2012-02-15 Dnr 35862-2011-1 Till medlemmarna i Tyresåns vattenvårdsförbund Medlemmarnas godkännande av förslag till ändring i stadgarna för Tyresåns vattenvårdsförbund Samtliga medlemmar i Tyresåns vattenvårdsförbund

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

STADGAR. för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND

STADGAR. för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND STADGAR för SMÅLAND - BLEKINGE HANDBOLLFÖRBUND Antaget av Småland-Blekinge Handbollförbunds årsmöte 2009-06-15 KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande

Läs mer

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING

STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING STADGAR MOLLÖSUNDS BÅTFÖRENING Stadgar för den ideella föreningen Mollösunds Båtförening (MBF), bildad 1980, med hemort Mollösund, Orust kommun. Stadgarna fastställdes på föreningsmötena 2013-07-08 samt

Läs mer

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF STADGAR för Stiftelsen Världsnaturfonden WWF Ändamål 1 Stiftelsen Världsnaturfonden WWF är en svensk juridisk person som står under tillsyn av myndighet enligt svensk lag. Stiftelsen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR för Halländska Hästavelsföreningen

STADGAR för Halländska Hästavelsföreningen STADGAR för Halländska Hästavelsföreningen 1 Föreningen, som utgör en ideell sammanslutning av hästuppfödare och andra för hästaveln intresserade personer, företrädesvis inom Hallands län, har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND. Antagna årsmötet

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND. Antagna årsmötet STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDBOLLFÖRBUND Antagna årsmötet 2014-01-29 KAPITEL 1 Allmänna bestämmelser Innehåll Uppgift 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016

STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 STADGAR för LULEÅ KONSTFÖRENING Org.nr 897000-0710 Bildad den 3 februari 1941 Stadgar reviderade 29 september 2016 1 Innehållsförteckning Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Föreningens namn 3 Sammansättning

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige.

Insatser och aktiviteter för att främja dessa ändamål är: Verka för att rikstäckande bygga upp lokalföreningar i Sverige. Stadgar 2015-05-04 Stadgar NJURCANCERFÖRENINGEN Organisationsnummer: 802495-4342 1 Namn Föreningens namn är NJURCANCERFÖRENINGEN. Cancerföreningen NJURCANCERFÖRENINGEN är en intresseförening för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

STADGAR. Stadgarna har antagits vid årsmötet

STADGAR. Stadgarna har antagits vid årsmötet STADGAR Stadgarna har antagits vid årsmötet 2011-03-16. IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Simidrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010

STADGAR. För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 STADGAR För den ideella föreningen Framtid Rydboholm Styrelsesäte i Borås Stad Bildad den 26 april 2010 1. Ändamål Föreningen har till ändamål att utveckla Rydboholm till ett trivsamt och attraktivt samhälle

Läs mer

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 1. Ändamål. Föreningens målsättning är att erbjuda människor i alla åldrar möjlighet till ett varierat dansutbud inom scenisk dans av god kvalitet till en rimlig kostnad. En meningsfull fritid, där även

Läs mer

CIRKLEN" SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS UDSTILLEDE KØBENHAVN. MCMXVIII

CIRKLEN SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS UDSTILLEDE KØBENHAVN. MCMXVIII CIRKLEN" SVENSK KUNST MALERIER OG SKULPTURE UDSTILLEDE VESTERBROGADE 58 GEORG KLEIS KØBENHAVN. MCMXVIII " v 3 CIRKELN KONSTN AK ERNAS FORSALJIN1NGSA B BIBLIOTEKSGAT29 111:10550 ramn AT 26412 STOCKHOLM

Läs mer

Stadgar för Eskilstuna Stadsmission

Stadgar för Eskilstuna Stadsmission Stadgar för Eskilstuna Stadsmission 1 Ändamål Eskilstuna Stadsmission, i det följande kallad föreningen, är en allmännyttig och ideell förening, som har till ändamål att utifrån diakonal och kristen grundsyn

Läs mer

2. Föreningens verksamhet vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

2. Föreningens verksamhet vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. STADGAR FIRMA, KARAKTÄR OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Föreningens firma är Hejde Sockenförening. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening med syften som framgår av paragraf

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län

Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län Stadgar Vision avdelning 200 Region Örebro län STADGAR Vision avd. 200 Region Örebro län ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Vision avd. 200 är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Region Örebro län.

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Stadgar för kyrkopolitiskt råd inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför igångsättandet av arbetet i kyrkopolitiskt råd utfärdas kompletterande

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Blad 1 AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Godkänt av Uddevalla kommunfullmäktige den 22 juni 1976, 227 och av Göteborgs och Bohus läns landsting den 8 april 1976, 20 Mellan

Läs mer

Bilaga KF 9/2010:2. Reglemente. Revisionen Gäller fr.o.m Fastställt av Kommunfullmäktige /2010:2

Bilaga KF 9/2010:2. Reglemente. Revisionen Gäller fr.o.m Fastställt av Kommunfullmäktige /2010:2 Bilaga KF 9/2010:2 Reglemente Revisionen Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Fastställt av Kommunfullmäktige 2010-11-29 9/2010:2 Reglemente för revisionen 2010-09-30 Innehållsförteckning Revisionens formella reglering...

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2013 Mötesdatum: Torsdagen den 2 maj 2013 Tid: Kl. 18:

Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2013 Mötesdatum: Torsdagen den 2 maj 2013 Tid: Kl. 18: Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2013 Mötesdatum: Torsdagen den 2 maj 2013 Tid: Kl. 18:00 19.15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer