P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 PARTNERTECH I KORTHET PARTNERTECH EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling till produktion och eftermarknadstjänster, inom flera olika områden som till exempel Medicinteknik och Olja&Gas. PartnerTechs erbjudande omfattar kvalificerade produktutvecklingstjänster, tillverkning inom elektronik, maskinbearbetning, plåtbearbetning och systemintegration samt ett komplett utbud av tjänster inom logistik, distribution och eftermarknad. Vi är: En komplett partner som erbjuder en full produktionsfunktion från produktutveckling via tillverkning till eftermarknadstjänster. En kompetent och säker partner för produkter som ställer krav på precision, funktion och spårbarhet. En integrerad och flexibel partner som förstår kundens verksamhet. Därmed en för kunden affärskritisk partner. Tillverkning baserat Komplett på 4 teknologier tjänsteerbjudande KUNDKONTAKT mission MARKNADSOMRÅDEN Systemintegration Elektronik MASKINBEARBETNING PLÅTBEARBETNING ENGINEERING Produktutvecklingstjänster SERVICES Supply SUPPLY Chain CHAIN SERVICES tjänster Globalt Account Managers LOKALT Kundteam Program Managers MEDTECH Informationsteknologi, 26% Industri, 18% Miljöteknik, 19% Medicinsk teknik och instrument, 15% Försvar och marin, 15% Sälj- och betalningslösningar, 7% Kraven inom medicinteknik är mycket höga vad gäller kvalitet och regulatoriska samt säkerhetsmässiga parametrar PartnerTech har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och uppfyller både grundläggande standarder och branschspecifika krav. PartnerTech tar ett helhetsansvar för processerna, från produktutveckling till produktion, distribution och eftermarknadstjänster. Exempel på produkter är utrustning för blodanalys, dialys, radiologi och anestesi samt instrument för allergioch DNA-tester. INNEHÅLL PartnerTech i korthet Omslagets insida Året i korthet 1 Koncernchefen har ordet 2-3 Vår marknad 4-5 Vår affär 6-11 Förvaltningsberättelse Verksamheten Riskhantering Samhällsansvar Bolagsstyrning Finansiella rapporter Innehållsförteckning 28 Räkningar och noter Påteckning 48 Revisionsberättelse 49 Femårsöversikt 50 Definitioner 51 Aktieägarinformation 52 Adresser 53 Reviderat avsnitt.

3 ÅRET I KORTHET ÅRET I KORTHET Nettoomsättningen uppgick under året till MSEK att jämföra med föregående års MSEK. En i slutet av året ökad försäljning till såväl nya som befintliga kunder kunde inte kompensera för den svagare inledningen på året, vikande order från försvaret samt omställningsarbetet i Norge. Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 32 MSEK trots omstruktureringar i Norge samt kapacitetsanpassningar. Resultatet efter skatt ökade från -8 till 7 MSEK. Förbättringen är primärt att hänföra till det bättre rörelseresultatet och finansnettot. Resultatet per aktie ökade från -0,63 till 0,53 SEK. Kassaflödet efter investeringar var fortfarande starkt och uppgick till 47 MSEK att jämföra med föregående års 80 MSEK. Soliditeten minskade från 41 till 40 procent. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK per aktie. Någon utdelning för verksamhetsåret 2012 utgick inte. NettoOmsättning/ RÖRELSEMARGINAL MSEK % MSEK kassaflöde NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ett nytt samarbetsavtal avseende tillverkning av larm tecknades med Securitas Direct Verisure Ett nytt samarbetsavtal avseende utveckling av instrument för HIV-test tecknades med Cavidi verksamt inom life science sektorn. Ett nytt samarbetsavtal avseende tillverkning och montering av komponenter till autonoma obemannade helikoptrar tecknades med CybAero AB. Operativt kapital/kapitalomsättningshastighet MSEK ggr 5 4 NYCKELTAL Belopp i MSEK där annat ej enges Förändring Försäljning 2 237, ,1 ±0,0 % Rörelsemarginal, % 1,4 1,1 +0,3 % Räntabilitet på operativt kapital, % 4,7 3,3 +1,4 Räntabilitet på eget kapital, % 1,5-1,7 +2,5 Eget kapital 466,9 456,3 +2,3 % Räntebärande nettoskuld 182,5 214,6-15,0 % Soliditet, % 40,2 40,8-0, NETTOSkuldsättning TRE SKÄL ATT INVESTERA I PARTNERTECH PartnerTech verkar på en växande marknad med en konkurrenskraftig affärsmodell. PartnerTech har en tydlig vision samt långsiktiga och högt ställda finansiella mål. PartnerTech har väl definierade strategier för att nå sin vision och sina mål. MSEK

4 koncernchefen HAR ORDET FORTSATTA FÖRBÄTTRINGAR UNDER ÅRET Vi har en tydlig ambition att vara en betrodd industripartner som tar hand om våra kunders hela leveranskedja. Vi har också en tydlig plan för att nå dit och därmed även nå våra offensiva finansiella mål. Även om vi är långt ifrån nöjda och har en bit kvar såg vi under 2013 fortsatta förbättringar. Förbättringarna gäller inte minst vårt sammanfattande mål avkastningen på det operativa kapitalet som vi under året förbättrat. Trots en tuff start på året såg vi glädjande nog även en ökad omsättning i slutet av året. Bakom detta ligger framförallt den omställning av verksamheten som fortfarande pågår men även en god införsäljning till nya kunder Vi känner oss trygga med de åtgärder vi genomför för att förbättra marginalen och minska kapitalbindningen. Omstruktureringarna under året har resulterat i en stabil bas för att vidareutveckla verksamheten så att vi som industripartner i allt högre grad ska kunna leverera helhetslösningar genom hela produktlivscykeln. Ökade marginaler inom Elektronik Omställningen inom rörelsesegmentet Elektronik startade redan 2010 då vi började strukturera om och renodla vår enhet i Sieradz i Polen för att göra den till en volymfokuserad enhet för elektronikprodukter. Samtidigt flyttade vi vår lågvolymproduktion och prototyptillverkning till Vellinge och Cambridge. Dessa enheter är nu väl rustade att hantera såväl lokala som globala uppdrag inom kvalificerad elektronikproduktion av tekniskt avancerade produkter i mindre serier. Under 2012 startade vi också vår egen elektronikenhet i Chang an i Kina och verksamheten där har under året utvecklats väl. Under 2013 flyttade vi även vår Vellinge-enhet till mindre och mer funktionella lokaler i Malmö. Sammantaget har dessa åtgärder bidragit till att rörelsesegmentet Elektronik under 2013 signifikant förbättrade sitt resultat och därmed även kunde kompensera ett sämre resultat från våra andra rörelsesegment. Breddad kundbas för Maskinbearbetning Rörelsesegmentet Maskinbearbetning drabbades under året av kraftigt minskade försvarsbeställningar, något som påverkade resultatet negativt. I linje med vår strategi breddar vi därför nu kundbasen utanför försvarssegmentet genom att adressera subsegmentet Olja&Gas som har en del likheter med försvarsindustrin vad gäller kvalitetskrav och spårbarhet. En viktig förutsättning för vårt starka erbjudande inom Maskinbearbetning är fjolårets förvärv av Aerodyn som både har teknisk kompetens och förutsättningar att bearbeta stora konstruktioner i krävande material till olje- och gasindustrin. Fortsatta strukturåtgärder inom Systemintegration Rörelsesegmentet Systemintegration förbättrade sitt resultat för 2013 även om det fortfarande var negativt. Vi fortsätter därför med arbetet att där strukturera om vissa av våra enheter för att höja lönsamheten. Verksamheten i Åtvidaberg har under året utvecklats mycket positivt och är nu modell för våra andra enheter inom Systemintegration i att hantera hela leveranskedjan för våra kunders komplexa produkter genom hela produktens livscykel. Enheten i Moss i Norge har under året genomgått en omställning mot olje- och gasindustrin. Som ett led i denna omställning har vi investerat i utrustning för tyngre tillverkning, bland annat i form av norra Europas största laserskärare. Fortsatt kapitalrationalisering Genom målmedveten kapitalrationalisering har vi under 2013 fortsatt att reducera vårt sysselsatta kapital och amortera ner vår nettoskuld ytterligare. Detta trots att vi gjorde signifikanta förbättringar redan 2011 och Det gör oss finansiellt starka och ger oss utmärkta möjligheter för att fortsätta den ompositionering av koncernen som vi påbörjat. Vi känner oss trygga med de åtgärder vi genomför för att förbättra marginalen och minska kapitalbindningen. Styrelsen har därför beslutat att föreslå stämman en utdelning på 50 öre per aktie. Fokus på ökat tjänsteutbud Inom ramen för vår ompositionering till industripartner har vi under året stärkt vårt utbud av utvecklings- och eftermarknadstjänster. Genom att anställa fler ingenjörer har vi ökat vårt produktutvecklingserbjudande. På så sätt kan vi komma in i våra kunders produktionsprocess i ett tidigt skede och därmed skapa större värde för såväl våra kunder som oss själva. Ett gediget utvecklingskunnande är också ett bra sätt att attrahera nya kunder. Inte minst inom marknadsområden och industrier där det ställs betydande krav på certifiering och spårbarhet. De effektiva industriella processerna och dokumentationsrutinerna som ligger bakom detta är kännetecknande för PartnerTech. Tillsammans med vår kärnkompetens inom elektronik och mekanik gör det oss till en prioriterad partner till både små utvecklings- 2

5 koncernchefen HAR ORDET bolag och stora globala företag inom till exempel Medicinteknik och Olja&Gas områden där vårt erbjudande under året varit mycket framgångsrikt. Med en stabil struktur på bolaget, en förbättrad finansiell position och kapacitet för fortsatt utveckling av vårt redan starka erbjudande står vi väl rustade att som industripartner i allt högre grad kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar genom hela produktlivscykeln. Jag ser fram emot ett utmanande 2014 där vår förflyttning av verksamheten, i en ännu icke stabil marknad, kommer att kräva fortsatt stora ansträngningar av alla våra medarbetare. Malmö i mars 2014 Leif Thorwaldsson VD och koncernchef 3

6 VÅR MARKNAD En ny marknad växer fram Världen och inte minst marknadsvillkoren för industrin förändras i en allt snabbare takt. Det ställer nya och ökade krav på produktägarnas konkurrensförmåga. De förväntas i allt större utsträckning fokusera på sin kärnverksamhet som ofta är utveckling och marknadsföring. Den ökande konkurrensen ställer dessutom allt större krav på en effektivare, mer flexibel och global produk- tionsfunktion i sin bredaste betydelse. Detta driver framväxten av en outsourcingmarknad för industriföretag där produktägarna på ett integrerat sätt kan lägga ut samtliga sina produktionsprocesser. Dessa processer sträcker sig från utveckling via produktindustrialisering och tillverkning till eftermarknadstjänster ett åtagande som sträcker sig långt utöver traditionell kontraktstillverkning. Utvecklingen inom branschen drivs av ett antal trender, varav de viktigaste är: Produktägarna fokuserar på kärnkompetenser Produktägarna tenderar, som en följd av global konkurrens, i allt högre grad fokusera på sin kärnkompetens. Outsourcing av hela produktionsfunktionen blir därför ett allt vanligare alternativ som reducerar investeringar i produktionsanläggningar och kompetens. Ny informationsteknologi Ny teknologi i form av system för informationsöverföring möjliggör ett integrerat arbetssätt med kunden. Detta betyder att ett närmare samarbete är möjligt även när produktionsprocessen är outsourcad. Nya växande marknader Behovet av att, såväl på kort som lång sikt, finnas nära nya och befintliga kunder på nya och växande marknader på ett kostnadsoch kapitaleffektivt sätt, driver också fram samarbeten med en tredje part. NYA VÄXANDE MARKNADER NY INFORMATIONS- TEKNOLOGI Ökad global konkurrens Den globala konkurrensen tvingar fram värdeskapande och mer effektiva processer vad avser intäkter, kostnad och break even såväl som kapitalbindning. Även det talar för en outsorcing av produktionsfunktionen. FOKUS PÅ KÄRN- KOMPETENSER DRIVER OUTSOURCING ÖKAD GLOBAL KONKURRENS VOLATILA MARKNADER Snabbare innovationstakt som kortar produktlivscykler Korta produktlivscykler ställer krav på produktägarnas förmåga att snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden. En kvalificerad industriell partner har ofta bättre förutsättningar för att kunna ställa om för nya produkter men också förlänga produktens liv genom kreativa förbättringsförslag. SNABBARE INNOVATIONS- TAKT volatila marknader Den tilltagande osäkerheten på världens marknader med snabba variationer i efterfrågan ökar behovet av en flexibel produktionsapparat som snabbt kan anpassas och förflyttas till marknader som förväntas få en bättre utveckling. 4

7 VÅR MARKNAD PartnerTechs marknader förväntas få den största tillväxttakten Traditionellt har det framförallt varit konsumentelektronik och datautrustningsindustrin som outsourcat sin tillverkning. Enligt Frost & Sullivan kommer dessa sektorer att fortsätta växa från redan stora volymer. Priset kommer även fortsättningsvis att vara en stark konkurrensfaktor, även om de ser ett ökat intresse för en breddning av erbjudandet till att omfatta allt fler produktionsprocesser. Detta blir än mer tydligt i branscher som traditionell industri, medicinteknik, försvar och energi där PartnerTech är verksamt. Detta är marknader som nu mognar och därmed förväntas få den största tillväxten fram till Konkurrens Marknaden omfattar i huvudsak tre olika typer av leverantörer. Globala volymaktörer främst inom elektronik Marknaden domineras av ett fåtal globala aktörer med ursprung i den traditionella EMS-marknaden med starkt fokus på konsumentelektronik och andra elektroniska högvolymsapplikationer. Fokus för dessa aktörer är primärt tillverkning av stora produktionsvolymer med hög standardisering, men de erbjuder ibland även ett brett tjänsteutbud. Produktionen sker till stor del i stora produktionsenheter i framför allt Asien. Dessa verksamheter fokuserar primärt på låg kapitalbindning för att kompensera för de tunna marginaler segmentet erbjuder. Regionala partners På marknaden finns också ett antal större globalt verkande aktörer som främst är verksamma inom b2b. Här handlar det oftast om relativt sett mindre volymer av mer komplexa produkter. De erbjuder en komplett försörjningskedja på flera kontinenter, större utvecklingskunnade, mer service och en större flexibilitet än vad de globala kontraktstillverkarna kan erbjuda. Den mer kapitalintensiva verksamheten motiverar oftast också en högre marginal. I kategorin finns endast ett fåtal större aktörer, däribland PartnerTech, som erbjuder en av Europas mest kompletta leverantörskedjor samt regionala leverantörskedjor i Asien och Nordamerika. Lokala underleverantörer Marknaden, som är stor och fragmenterad, omfattar även ett stort antal mindre, lokalt verkande, kontraktstillverkare som med framgång tillverkar komponenter för större industriföretag. Här finns normalt ingen egen försörjningskedja utan allt inköp sker genom produktägaren. Sålunda är närheten till kund avgörande framgångsfaktorer. Utvecklingen går mot ökad integration De kommande åren kommer produktägare att få ett helt nytt förhållningssätt till den traditionella kontraktstillverkaren. De kommer i allt högre grad att ställa krav på närmare relationer och mer integrerat samarbete som omfattar hela produktionskedjan, från design till eftermarknadstjänster. På så sätt kan de fokusera mer på teknik, innovationer, utveckling och marknadsföring. Det kommer också att sätta sina spår i leverantörsföretagens intäkter som kommer att öka per kund i och med att industrialiserings- och eftermarknadstjänster kommer att få allt större betydelse. INTÄKTERNAS FÖRDELNING % Tillverkning Design Supply chain-tjänster Eftermarknadstjänster Framtidens marknad för industriell outsourcing kommer förutom att den blir större att bestå av ett bredare spektra av tjänster. En fragmenterad marknad skapar tillväxtmöjligheter Marknaden är fragmenterad med några stora, flera medelstora samt ett stort antal mindre företag. Det innebär att det finns stora möjligheter att vinna marknadsandelar genom en konsolidering av marknaden, organiskt eller förvärvsdriven. Detta är en process som redan startat och som PartnerTech är aktiv i. Ytterligare en trend som skapar tillväxtmöjligheter är att, mot ett långsiktigt samarbetsavtal, förvärva och rationalisera en produktägares tillverkningsenheter och skapa mervärden för alla parter. Källa: Frost and Sullivan CEO 360 degree on EMS and ODM industry samt interna källor inom PartnerTech. 5

8 VÅR AFFÄR En industripartner för en produkts hela livscykel PartnerTech är en del av en internationell trend med produktägare som i allt högre grad väljer att fokusera på innovationer och marknadsutveckling. Istället outsourcas hela produktionsfunktionen till en partner med komplett industriell service, som PartnerTech. En betrodd industripartner som tack vare en komplett försörjningskedja, närvaro på tre kontinenter och en utbyggd produktutvecklingskapacitet erbjuder kunderna många fördelar. Genom att lägga ut sin produktion på tredje part får produktägaren en mer flexibel verksamhet som lättare kan varieras efter den för tillfället rådande efterfrågan. Därigenom kan de reducera det i verksamheten sysselsatta kapitalet, samtidigt som andra fasta kostnader kan göras rörliga. Det ger klara kundfördelar, inte minst i tider av en osäker marknad och hårdare kreditvillkor. Den största fördelen för kunden är dock möjligheterna att helt och fullt kunna fokusera på att utveckla sin kärnverksamhet. Utveckling och komplett produktionsfunktion för hela produktens liv Till skillnad från en kontraktstillverkare erbjuder PartnerTech som industripartner inte enbart kvalificerade utvecklingstjänster och certifering av produktägarens funktionskritiska b2b-produkter, utan också en komplett försörjningskedja. Värdeskapande genererar olika intäktsströmmar Utvecklingstjänsterna avser såväl ren produktutveckling som produktindustrialisering. Dessa liksom eftermarknadstjänsterna offereras som ett uppdrag enligt avtal. Försörjningskedjan debiteras efter volym inklusive alla tredjepartskostnader. Det innebär att värden ackumuleras i takt med färdigställandet av produkten, vilket i olika grad binder kapital. Denna i tiden utdragna och mer omfattande produktionstjänst, som binder mer kapital, tillsammans med utvecklingstjänsterna motiverar också en högre marginal än globala kontrakts- tillverkare med stora volymer av konsumentelektronik. Ökad integration skapar fler fördelar För att på bästa sätt dra nytta av och även driva produktägarnas ökade vilja att outsourca hela sin produktionsfunktion kommer PartnerTech att fortsätta utveckla de styrkor som bolaget har i form av en effektiv och komplett försörjningskedja, närvaron på tre kontinenter, certifieringar och inte minst den utbyggda utvecklingskapaciteten. Till detta kommer en ökad satsning på en stärkt integration med kunderna i syfte att skapa en bättre planering. Det skapar ett bättre flöde för kunden till en lägre kostnad samt förbättrad avkastning på sysselsatt kapital för PartnerTech. DISTINKTA KUNDVÄRDEN PartnerTech erbjuder som industripartner framför allt sex distinkta kundvärden: Sänkt break even genom en flexibel produktionskapacitet som anpassas till aktuell efterfrågan och marknad. Dokumenterad ordning och reda för optimala produktprocesser tack vare professionell industrialisering. Enklare och säkrare sourcing genom globala inköpskällor. Optimal/effektiv tillverkning ur flera aspekter anpassad till aktuella förutsättningar. Internationell närvaro för slutmontering distribution och eftermarknadstjänster, på tre kontinenter. Certifiering av processer för att undvika fel och säkerställa en hög kvalitet. 6

9 VÅR AFFÄR Tillverkning baserat på 4 teknologier Vårt erbjudande bygger på fyra väl definierade teknologier. Elektronik som primärt tillverkar elektroniska komponenter till exempel kretskort, box-build samt andra elektroniksystem. Maskinbearbetning som tillverkar komplexa detaljer i både små och stora serier med hjälp av skärande bearbetning och andra processer, ofta i komplexa produktionsflöden. Tillverkningen sker ofta i material med extrema egenskaper där vikten på detaljerna spänner från några gram upp till 15 ton. Systemintegration som färdigställer och slutmonterar de komponenter som kommer från kund eller PartnerTechs andra rörelsesegment, till en färdig, ofta tekniskt avancerad produkt. Plåtbearbetning, som ingår i Systemintegration och som gör de plåtchassin som behövs för att göra kompletta produkter. De fyra teknologierna är grunderna för vår affärsstruktur med tre rörelsesegment som har specifika kompetenser och metoder anpassade efter respektive marknad och dess förutsättningar. Ett tjänsteerbjudande över hela produktlivscykeln PartnerTech har ett brett erbjudande. Engineering services Vi erbjuder, som en enskild service, kvalificerade produktutvecklingstjänster för att hjälpa våra kunder att utveckla nya produkter. Vårt erbjudande omfattar även industrialisering av produktionen för att förbättra produktens funktion eller anpassa den för nya förutsättningar som till exempel mognad eller nya geografier. Detta är ett arbete som utmynnar i en fullständig teknisk dokumentation vilken ligger till grund för den fortsatta produktionen. På så sätt kan vi skapa värden i såväl början som slutet av produktens liv. Supply Chain Services Vi erbjuder också en komplett försörjningskedja på tre kontinenter. Erbjudandet sträcker sig från inköp via optimerad produktion till eftermarknadstjänster. Dessutom gör vår kapacitet att vi kan hantera produkter med såväl mindre volymer i början respektive i slutet av processen, som större volymer. I servicen ingår eftermarknadstjänster som exempelvis lokal slutmontering, logistik samt garanti- och underhållstjänster. Tillverkning baserat Komplett på 4 teknologier tjänsteerbjudande KUNDKONTAKT mission MARKNADSOMRÅDEN Systemintegration Elektronik MASKINBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Produktutvecklingstjänster Supply Chain tjänster Globalt Account Managers LOKALT Kundteam Program Managers Informationsteknologi, 26% Industri, 18% Miljöteknik, 19% Medicinsk teknik och instrument, 15% Försvar och marin, 15% Sälj- och betalningslösningar, 7% Kundkontakt på flera nivåer Kontaktorganisationen består dels av globala account managers som ansvarar för utvecklingen av globala kundkonton på koncernnivå. Dels av lokala kundteam som bistår de globala kundernas lokala enheter samtidigt som de har ansvaret för utvecklingen av sin lokala marknad. I organisationen ingår även ett antal program managers som under löpande produktion har hand om den dagliga kundkontakten. mission stärkt konkurrenskraft Vår mission är att stärka våra kunders konkurrenskraft genom ett gediget ingenjörskunnande och en dokumenterad operationell excellens i världsklass. Sex marknadsområden balanserar verksamheten Kunderna är primärt europeiska företag med global närvaro och finns representerade inom sex marknadsområden. Inom dessa områden har vi ett specifikt applikationskunnande och är certifierade enligt vedertagna och specifika kvalitetsstandarder. Det innebär också att vi har en bred marknadsexponering som ger oss en jämnare beläggning och som gör det möjligt att betjäna våra kunder på bästa sätt. 7

10 VÅR AFFÄR kapacitet och kompetens att leverera Ett bra erbjudande kräver bra resurser. PartnerTech har under de senaste åren utvecklat en effektiv organisation med en komplett försörjningskedja på tre kontinenter. Samt, inte att förglömma, en kvalificerad produktutvecklingskapacitet och ett gediget kunnande inom ett antal områden som till exempel medicinteknik samt olje- och gashantering. En anpassad affärsstruktur Vår affärsstruktur med tre, för sin uppgift definierade och specialiserade, rörelsesegment samverkar till en komplett försörjningskedja. Förstärkt produktutvecklingskapacitet För att kunna utveckla våra kunders produkter för olika skeden och marknader och inte minst optimera produktionen har vi under året förstärkt och utvecklat vår kapacitet genom nyanställningar. Närvaro på tre kontinenter Våra kunder är primärt lokaliserade till Europa. Med vår närvaro på tre kontinenter kan vi även bistå våra kunder i Asien och Nordamerika. PartnerTech har kundcenter och fabriker på samtliga strategiska marknader samt en, för större volymer, komplett produktionsbas i Östeuropa och Asien. Dessutom erbjuder vi produktutveckling och en global försörjningskedja med inköpskontor i Asien, Östeuropa och Norden. Effektiva produktionsresurser för alla skeden Genom vår globala närvaro har vi möjlighet att med egna resurser på effektivast möjliga sätt betjäna våra kunder med lokala resurser i såväl utveckling som utfasning av produkten. Likaså har vi möjligheter att via våra produktionsenheter i Östeuropa och Asien på ett kostnadseffektivt sätt ta hand om våra kunders produkter i mognadsfasen då volymerna är som störst. Operationell excellens För att ständigt kunna förbättra våra processer arbetar vi utifrån vårt eget koncept som baserar sig på Lean Manufacturing men som är anpassat efter PartnerTechs behov; PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Det är en övergripande systematisk metodik som bygger på en successiv implementering av fem definierande steg med konkreta och standardiserade verktyg för att reducera spill i alla former. Metoden bygger på att koncernens mål som adresserar lönsamhet, sysselsatt kapital, tillväxt, ledtider och teknisk kompetens bryts ner i organisationen till för varje enhet påverkbara mål. Processer för bättre kvalitet och effektivitet Genom våra gemensamma processer och rutiner kan vi hålla en hög standard och reducera de kommersiella riskerna för såväl kunderna som PartnerTech. En del i detta är att vi regelbundet och integrerat i våra processer använder Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). Genom täta inbyggda och noggranna kontroller i hela produktionsprocessen, från inköp via tillverkning till utleverans, minimerar vi felfrekvensen och ökar leveransprecisionen för våra uppdragsgivare. PEIM En viktig del av PEIM är de frekventa, korta genomgångarna. Certifierade för funktionskritiska produkter PartnerTech har de certifieringar som vår verksamhet och våra kunders produkter kräver. Det vill säga ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Utöver detta har vi de branschspecifika certifieringar som krävs för den vid varje tillfälle aktuella kundportföljen, till exempel ISO som är en kvalitetscertifiering gällande svetsarbeten i rostfritt stål. Andra exempel är ISO för produktion av medicinsk utrustning samt AS9100 för flygindustrin. Utöver dessa uppfyller bolaget även geografiskt specifika regelverk som QSR i USA, PAL i Japan samt MDD och IVDD i Europa. 8

11 VÅR AFFÄR OLJA&GAS Krävande, karga och otillgängliga miljöer bestämmer förutsättningarna De fysiska förutsättningarna inom olje- och gasindustrin ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet i våra lösningar till området som är en strategisk satsning inom marknadsområdet Försvar och Marin. PartnerTechs erbjudande riktar sig främst till Offshore, där kravbilden är som tuffast, och omfattar hela värdekedjan från utvecklings- och prototyparbete av nya produkter till tillverkning av precisionsbearbetade delar, svetsade konstruktioner och delsystem samt elektriska styrsystem och anslutningar till fiberoptiska system. Många av applikationerna är för undervattensbruk ner till meters djup vilket ställer höga kvalitets- och säkerhetskrav något som stämmer bra överens med PartnerTechs gedigna kvalitetssystem och vår erfarenhet att hantera regulatoriska krav. Vårt erbjudande i kombination med lång erfarenhet från tekniskt avancerade produkter inom krävande områden som olja och gas, medicinsk teknik och försvar, skapar värde för våra kunder och ger dem betydande konkurrensfördelar. Genom våra anläggningar i Storbritannien, Norge och Sverige alla i Nordsjöområdet befinner vi oss i hjärtat av utvecklingen av Offshoreindustrin och nära våra kunder. Karlskoga, Sverige, har lång erfarenhet av och högkvalitativ kompetens inom maskinbearbetning och tillverkning av produkter för försvar- och offshoreindustrin. Svarvning, fräsning och slipning utförs med mycket hög precision med hjälp av mer än 100 CNC-maskiner och state-of-the-art utrustning som klarar av vikter mellan några gram och upp till 15 ton. Moss i Norge tillverkar svetsade stålkonstruktioner och kompletta elektromekaniska- och hydrauliska system för olika applikationer inom offshore och försvarsindustrin. I fabriken i Moss finns kraftfulla maskiner för laserskärning, stansning, bockning och svetsning av tjocka och tuffa material. Anläggningarna i Cambridge, Storbritannien och Malmö, Sverige, har stor erfarenhet av elektronisk produktion av PCBA och box-build tillverkning för offshore och försvarsapplikationer. Kundernas krav på mindre till medelhöga volymer med stöd av högt tekniskt kunnande och kunskap kring regulatoriska krav ger en konkurrensfördel. Moss, Norge Karlskoga, Sverige Malmö, Sverige Cambridge, Storbritannien 9

12 Vision, mål och strategier Strategier för att förverkliga de finansiella målen Partner Tech är under omvandling från en traditionell kontraktstillverkare till en industripartner som skapar större värde för sina kunder. Vi arbetar mot vår vision samt de finansiella målen genom definierade strategier som vi löpande ser till att vi har kapacitet att genomföra. Fokus på strategiskt utvalda segment och kunder Som betrodd industripartner söker vi samarbete med kunder som är intresserade av att outsourca hela eller delar av sina produktionsprocesser. Prioriterat är marknader som vi är förtrogna med och där kunderna har behov av certifiering och spårbarhet, vilket vi, med vår tekniska kompetens, är bra på. Vi har lång erfarenhet av att driva produktionen åt ledande företag inom sex olika marknadsområden där vi utvecklat specifikt applikations-, processoch marknadskunnande. Inom dessa marknadsområden arbetar vi primärt med europeiska b2b-företag med global täckning som har komplexa produkter i sortimentet snarare än standardiserade volymprodukter. Vi har på senare tid speciellt fokuserat på marknadsområdena Medicinteknik samt sub-segmentet Olja&Gas där produktägarna ställer stora krav på sina produkters funktion i krävande miljöer. Bland annat har vi under året i Norge ställt om verksamheten mot Olja&Gas. Verksamheterna i Moss, Karlskoga, Malmö och Cambridge har också utarbetat ett gemensamt utbud till oljemarknaden runt Nordsjön. Excellenta processer Utöver att vi ständigt ser över vår produktionsstruktur arbetar vi inom ramen för PEIM, PartnerTech Excellence in Manufacturing, med att kontinuerligt förbättra våra operativa och kommersiella processer och bli såväl mer kostnads- som kapitaleffektiva. På så sätt förbättrar vi vår konkurrenskraft, marginal och avkastning. Utveckla vårt erbjudande Tillväxt är ett av våra finansiella mål. Det ger oss en bättre skala som medger konkurrenskraftiga priser på våra inköp och ökad effektivitet i våra produktionsenheter. Primärt ska vi växa genom att öka försäljningsvärdet från existerande kunder med ett bredare tjänsteutbud för att kunna ta över våra kunders produktionsprocesser eller i bästa fall hela produktionslinjen. Vi fokuserar primärt på att förbättra vårt erbjudande med tjänster i början och slutet av produktens liv då utveckling och flexibel produktion har störst betydelse. geografisk närvaro STÄRKER våra regionala försörjningskedjor För att kunna betjäna våra kunder globalt, arbetar vi med att förstärka våra regionala försörjningskedjor på alla kontinenter där vi är verksamma. Det är viktigt för att vi ska kunna följa våra kunder in på nya marknader. Under året har vi till exempel utökat erbjudandet i Kina. Kapacitet att förverkliga Vi ser också till att ha förutsättningar att fortsätta arbetet med att förverkliga våra mål genom våra strategier. Vi har en kompetent och decentraliserad organisation. Genom att utveckla vårt aktiva ledarskap på alla nivåer som engagerar samtliga medarbetare säkrar vi att processerna håller hög kvalitet, att de är tillförlitliga och effektiva och därmed möjliggör en flexibel och lönsam verksamhet. Detta bidrar också till att våra strategiska intentioner omsätts i handling i hela koncernen. Vi lägger därför stor vikt vid våra ledares förmåga att uppmuntra, entusiasmera och engagera sina medarbetare. Vi utbildar såväl våra befintliga som framtida ledare inom ramen för vår centrala utbildningsfunktion Global Training and Development. Funktionen erbjuder dels strategisk utbildning inom till exempel ledarskap och projektledning, dels operationell utbildning inom till exempel SQAP. Med en soliditet på runt 40 procent och ett gott kassaflöde har vi också finansiell kapacitet att verkställa våra ambitioner. 10

13 FINANSIELLA MÅL Finansiella mål styr verksamheten Våra finansiella mål, som definierats av styrelsen, är vad bolaget arbetar med att nå. De bryts ner i tydliga interna operativa mål som är centrala för styrningen av verksamheten. EMS-företag, har normalt en etablerad praxis att styra verksamheten mot avkastning på operativt kapital. Detta bygger i sin tur dels på rörelseresultatet, eller operativt uttryckt rörelsemarginalen, och dels på kapitalbindning som vi mäter som omsättningshastigheten på det operativa kapitalet. Volymtunga sektorer inom till exempel telefoni och annan snabbrörlig konsumentelektronik som binder lite kapital i produktionen, arbetar ofta med lägre marginaler. PartnerTech som tar ansvar för större delar av kundernas produktionsprocesser för industriella och varierande produkter arbetar med större andel orderstyrda leveranser. Det binder, med den längre produktionsprocessen, mer kapital. De kapitalkostnader som industripartnern lyfter av från kunden motiverar en i motsvarande grad högre marginal för den b2b-orienterade industripartnern. PartnerTechs olika verksamheter balanserar, i enlighet med principerna ovan, marginalerna och kapitalbindningen för att nå det övergripande målet räntabiliteten. Rörelsesegmentet Elektronik arbetar till stor del med standardiserade, konkurrensutsatta produkter. Här fokuseras speciellt på det operativa kapitalet, för att på så sätt kompensera de lägre marginalerna. Rörelsesegmentet Maskinbearbetning, däremot, vars nischprodukter många gånger är unika, kan räkna med högre marginaler. Detta kompenserar också för segmentets större bundna operativa kapital vad gäller både utrustning och rörelsekapital. Tillverkning av kompletta produkter inom rörelsesegmentet Systemintegration kräver mindre kapitalbindning då de ofta består av komponenter från övriga segment. Tillsammans med en effektivt utnyttjad kapacitet utgör detta en stark lönsamhetspotential. MÅL KOMMENTAR 2013 UTFALL Räntabilitet på operativt kapital Målet är att räntabiliteten ska överstiga 20 procent vilket är en rimlig nivå för en fortsatt utveckling av bolaget som ger ägarna en rimlig avkastning på sitt satsade kapital. Rörelsemarginal Rörelsemarginalen bör uppgå till minst sju procent för att vi, med en rimlig kapitalbas, ska kunna leverera den målsatta räntabiliteten. Det är högre än för kontraktstillverkningens volymaktörer, men ett rimligt mål med hänsyn till PartnerTechs bredare erbjudande. Det bygger dock på ökade volymer och ständigt förbättrade produktionsprocesser. Kapitalomsättningshastighet Målet är att det operativa kapitalet omsätts mer än tre gånger per år. Även det är en lägre siffra än för volymbaserade kontraktstillverkare vilket motiveras med PartnertTechs större andel orderstyrda leveranser som kräver lager. Målet ska nås genom kortare ledtider och en lägre kapitalbindning i alla processer från lagerhållning via tillverkning till hantering av kundfordringar. Tillväxt En omsättning som ökar mer än marknaden innebär stärkta positioner som ger skalfördelar. Vårt mål är satt till en tillväxt överstigande 10 procent vilket vi bedömer är rimligt att hantera samtidigt som vi stärker vår marknadsposition. Soliditet Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Det är rimligt med hänsyn till bolagets kassaflöden och uthållighet i tider av sämre marknadsförutsättningar samt ägarnas krav på avkastning. Utfallet för 2013 blev betydligt bättre än 2012, även om det är en bit kvar till målet. Av rörelsesegmenten levererar Elektronik enligt plan medan Maskinbearbetning och Systemintegration för närvarande har en negativ avkastning. Rörelsemarginalen har efter en stark avslutning på året förbättrats under Framförallt bidrar Elektronik med en stark marginal medan Systemintegrations marginal belastas av omställningsarbetet i Norge. Maskinbearbetnings marginal påverkas negativt av en låg orderingång från försvarsindustrin. Det interna förbättringsarbetet inom ramen för PEIM, PartnerTech Excellence in Manufacturing, har förbättrat bolagets processer och förbättrat bland annat lageromsättningshastigheten. Återigen är det Elektronik som visar upp de största förbättringarna under En ökad försäljning till nya kunder och en ökad orderingång från vissa befintliga kunder i slutet av året kunde inte kompensera för den svagare inledningen på Minskade beställningar från försvarsindustrin samt omställningen av enheten i Norge mot Olja&Gas bidrog till den något svagare utvecklingen. Bolagets finansiella ställning är, tack vare ett gott kassaflöde, fortfarande stark och överstiger riktvärdet. Soliditeten som för 2013 uppgår till 40 procent är marginellt lägre än föregående år % ,0 0,5 1,0 1,5 2,0 % ggr % % 11

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN 2013 PartnerTechs omsättning för 2013 uppgick till MSEK vilket är en ökning med cirka 1 procent i lokala valutor jämfört med Även rörelseresultatet förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 32 MSEK. Förbättringen är främst hänförlig till rörelsesegmentet Elektronik men även rörelseresultatet inom Systemintegration har förbättrats under året även beaktat att poster av engångskaraktär belastade resultatet för föregående år. Rörelseresultatet inom Maskinbearbetning har kraftigt försämrats under året på grund av kraftigt minskad beläggning. Efter en svag inledning på 2013 skedde en återhämtning under den senare delen av året. Trots att många av bolagets befintliga kunder har haft ett tufft år har detta kompenserats med god införsäljning till nya kunder. Även de omställningar som genomförts inom olika delar av koncernen under året har börjat ge resultat. Anpassningen av verksamheten i Norge har kommit långt där det under året skett en tillväxt inom subsegmentet Olja&Gas. Under året har även de mindre elektronikenheterna renodlats och framgångsrikt anpassats för mindre volymer av tekniskt avancerade produkter. Inom Maskinbearbetning har det under året skett en kraftig nedgång inom Försvar men samtidigt har orderingång från ett flertal nya kunder utanför försvarssegmentet ökat. Sammantaget har bolaget under året byggt upp en stabil struktur som bas för att vidareutveckla sitt redan starka globala erbjudande genom att bland annat öka andelen tjänsteförsäljning inom produktutveckling och eftermarknad. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång. Tvister PartnerTech-koncernen har under 2013 inte varit involverad i något rättsligt förfarande eller någon tvist inom ramen för den löpande verksamheten. Framtida utveckling Under året har bolaget på ett betydande sätt stärkt sin finansiella position genom att kraftigt minska sin nettobelåning samt förbättra sin kapitalomsättningshastighet. Tillsammans med de omställningar som genomförts i koncernen ger detta bolaget goda möjligheter att vidareutveckla verksamheten. Allt för att som industripartner i allt högre grad kunna erbjuda kunderna helhetslösningar genom hela produktlivscykeln. Moderbolaget PartnerTech AB är moderbolag i PartnerTech-koncernen. Moderbolaget fungerar till största del som ett holdingbolag med koncerngemensamma funktioner. Omsättningen motsvaras helt av utdebitering för dessa koncerngemensamma tjänster. Moderbolaget har 21 anställda (26) som omfattar koncernledning samt vissa stabsfunktioner. Härutöver är 15 personer (12) tillhörande en central sourcingorganisation anställda i moderbolaget. Resultatet 2013 för PartnerTech AB uppgick till -13,8 MSEK (0,7). Vinstdisposition Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till SEK: Balanserade vinstmedel samt överkursfond Årets resultat Summa STYRELSEN FÖRESLÅR Att till aktieägarna utdela SEK 0,50 per aktie Att återstående belopp balanseras Summa Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 2 maj Den föreslagna utdelningen har beslutats med beaktande av koncernens soliditet som vid årsskiftet uppgick till 40,2 procent och moderbolagets soliditet som uppgick till 70,6 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i koncernen bedöms också kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Styrelsen finner att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 angående de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Styrelsen har godkänt årsredovisningen och koncernredovisningen för utfärdande den 17 mars Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 april

15 Förvaltningsberättelse KONCERNEN Kommentar till resultatet 2013 En i slutet av året ökad försäljning till såväl nya som befintliga kunder kunde inte kompensera för den svagare inledningen på året och omställningen av den norska enheten samt en vikande orderingång från försvarsindustrin. Rörelsemarginalen ökade primärt som ett resultat av ett bättre rörelseresultat inom rörelsesegment Elektronik som kunde kompensera för negativa rörelseresultat från de andra två rörelsesegmenten. Det operativa kapitalet kunde reduceras som ett resultat av fortsatt kapitalrationalisering. Viktiga händelser 2013 Omstruktureringen av produktionskapaciteten går in i slutfasen. Utvecklingskapaciteten förstärktes under året vilket gör det möjligt för oss att komma tidigare in i våra kunders produktionsprocesser. Flera nya kunder utnyttjar hela vår leveranskedja. Stort intresse från ledande företag inom subsegmentet Olja&Gas. Strategiska prioriteringar 2014 Säkerställa omställningen av den norska verksamheten. Fortsatt bearbetning av europeiska kunder med global verksamhet. Fortsatt förstärkning av utvecklingskapaciteten. Fokus på marknadsområden med tekniskt avancerade produkter som till exempel MedTech och subsegmentet Olja&Gas. Ökad tillväxt genom breddat tjänsteutbud framför allt inom utveckling och eftermarknadstjänster. Stärkt närvaro i Asien och Amerika för att bättre kunna bistå våra kunder på dessa marknader. Fortsatt förbättring av operationell och kommersiell excellens. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 2 237, ,1 Rörelseresultat, Mkr 31,7 24,1 Rörelsemarginal, % 1,4 1,1 Operativt kapital, Mkr 645,8 662,6 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,3 3,1 Avkastning på operativt kapital, % 4,7 3,3 Operativt kapital/räntabilitet på operativt kapital Operativt kapital, MSEK Räntabilitet på operativt material, % Försvar och marin, 15% Medicinsk teknik & instrument, 15% Kundsegment Sälj- & betalningslösningar, 7% Miljöteknik, 19% Informationsteknologi, 26% Industri, 18% Omsättning/ rörelseresultat Omsättning, MSEK Rörelseresultat, % Verksamhet och struktur PartnerTech AB (publ), organisationsnummer , är ett företag med lång historik som kontraktstillverkare. Idag är bolaget en industripartner som erbjuder produktägande företag såväl kvalificerade utvecklingstjänster som en komplett försörjningskedja som sträcker sig från produktutvekling via tillverkningsresurser till eftermarknads- och logistiktjänster. Företagets huvudsakliga styrka är att kombinera mekanik (maskin- och plåtbearbetning) och elektronik till kompletta produkter och system (systemintegration). PartnerTech är aktivt inom sex krävande marknadsområden; Informationsteknologi, Industri, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik, Försvar och Marin samt Sälj- och betalningslösningar. Kunderna finns huvudsakligen på den europeiska b2b-marknaden. Bolaget kan dock hjälpa kunderna att globalisera sin verksamhet med lokal service i Asien, Europa och Amerika. Huvudkontoret finns i Malmö och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. 13

16 Förvaltningsberättelse TRE rörelsesegment i sammandrag Vår affärsstruktur bygger på tre rörelsesegment. Inom varje segment har vi specifika kompetenser och metoder anpassade efter den marknad som de verkar på. ELEKTRONIK Rörelsesegmentet tillverkar kretskort och inkapslad elektronik, så kallad box-build. Vi har kapacitet och utrustning att hantera både lågvolym- och utvecklingsprojekt nära marknaden samt högvolymserier i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Försäljning/rörelseresultat Total försäljning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Försvar och marin, 7% Medicinsk teknik & instrument, 6% Miljöteknik, 18% Kunder Industri, 18% Sälj- & betalningslösningar, 8% Informationsteknologi, 43% Produktionsenheter Malmö, Sverige Cambridge, Storbritannien Sieradz, Polen Atlanta, USA Chang an, Kina Guang Zhou, Kina Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 1 150, ,5 Rörelseresultat, Mkr 72,4 41,3 Rörelsemarginal, % 6,3 3,9 Operativt kapital, Mkr 309,3 312,3 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,7 3,2 Avkastning på operativt kapital, % 23,1 12,6 SYSTEMINTEGRATION OCH INKAPSLINGAR Rörelsesegmentet monterar hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva kapslingen även ingår till exempel elektronik, plast- eller metallkomponenter samt mjukvara. Dessutom tillverkar vi kapslingar i form av höljen, skåp och stativ i plåt för olika typer av applikationer. Vår kompetens inom utveckling och industrialisering samt certifieringar för branschspecifika krav är viktiga konkurrensfördelar. Försäljning/rörelseresultat Total försäljning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Kunder Sälj- & betalningslösningar, 9% Försvar och marin, 6% Medicinsk teknik & instrument, 28% Informationsteknologi, 13% Industri, 19% Miljöteknik, 25% Produktionsenheter Myslowice, Polen Åtvidaberg, Sverige Moss, Norge Vantaa, Finland Atlanta, USA Chang an, Kina Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 966, ,4 Rörelseresultat, Mkr -10,7-16,2 Rörelsemarginal, % -1,1-1,5 Operativt kapital, Mkr 264,5 259,0 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,5 3,5 Avkastning på operativt kapital, % -3,9-5,4 MASKINBEARBETNING Maskinbearbetning tillverkar komplexa detaljer i såväl små som stora serier med hjälp av skärande bearbetning och andra processer, ofta i komplexa produktionsflöden. Tillverkningen sker ofta i material med extrema egenskaper där vikten på detaljerna spänner från några gram upp till 15 ton. Produktionsenheter Karlskoga, Sverige Myslowice, Polen Försäljning/rörelseresultat Kunder Total försäljning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Försvar och marin, 84% Informationsteknologi, 6% Industri, 10% Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 247,6 322,5 Rörelseresultat, Mkr -22,9 13,6 Rörelsemarginal, % -9,2 4,2 Operativt kapital, Mkr 95,9 108,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,4 3,0 Avkastning på operativt kapital, % -22,2 12,5 14

17 Förvaltningsberättelse Andel av koncernens omsättning operativt kapital Kommentar till resultatet 2013 Omsättningen i segmentet ökade framförallt i slutet på året som ett resultat av ökade volymer från Point of Sales, Försvar och Marin samt Informationsteknologi. Lönsamheten utvecklades väl tack vare en god beläggning i flera enheter. Avkastningen på operativt kapital för helåret överträffar koncernens mål om 20 procent. Viktiga händelser 2013 Som ett led i de senaste årens omstrukturering av produktionskapaciteten flyttades Vellingefabriken till Malmö. Ett flertal nya kunder som ett resultat av den förstärkta utvecklingskapaciteten. Verksamheterna i Kina och USA har haft en fortsatt god utveckling. Strategiska prioriteringar 2014 Fortsatt tillväxt i Östeuropa och Kina där såväl kapacitet som kapabilitet kommer att förstärkas. Fortsatt bearbetning av europeiska industrikunder med global verksamhet i syfte att bredda kundbasen. Ökad produktionskapacitet för att bättre betjäna europeiska kunder på den nordamerikanska marknaden samt stödja utvecklingen på hela den amerikanska kontinenten. Andel av koncernens omsättning operativt kapital Kommentar till resultatet 2013 Omsättningen i segmentet har under året minskat främst på grund av utfasning av volymer hos en större kund som förvärvats av en global koncern samt lägre volymer från marknadsområdena Industri och MedTech, framförallt i början av året. Kraftig omsättningsökning inom undersegmentet Olja&Gas inom marknadsområdet Försvar och Marin, om än från låga volymer. Viktiga händelser 2013 Enheten i Åtvidaberg har under året uppvisat tillväxt och god lönsamhet. Enheten kan nu hållbart ligga över de finansiella målen. I enheten i Norge har omställningen mot Olja&Gas fortsatt. Bland annat har man gjort investeringar i utrustning och kapacitet, även svetskompetensen har förstärkts med ISO certifikat. Fortsatta satsningar på sälj- och marknadsinsatser i Norge. Strategiska prioriteringar 2014 Slutföra omställningen mot offshoreindustrin av enheten i Moss, Norge. Öka utvecklingskapaciteten och aktivt marknadsföra värdet i vårt erbjudande i syfte att fördjupa partnerskapet med våra kunder. Fortsatt utveckling av Myslowices systemintegrationserbjudande. Utökade marknads- och säljinsatser framförallt inom marknadsområdet MedTech. Andel av koncernens omsättning operativt kapital Kommentar till resultatet 2013 Omsättningen i segmentet har, främst i fjärde kvartalet, minskat som ett resultat av en betydande nedgång i det projektstyrda kundsegmentet Försvar. Undersegmentet Olja&Gas fortsätter att utvecklas positivt, om än från lägre nivåer. Samtidigt ser vi en tillväxt i Marinsegmentet. Som ett resultat av de lägre volymerna har segmentets rörelseresultat försämrats kraftigt. Viktiga händelser 2013 Kapaciteten har löpande anpassats till rådande efterfrågan. Ökat intresse för vårt erbjudande inom Olja&Gas. Strategiska prioriteringar 2014 Fortsatt bearbetning av offshoreindustrin. Fortsatt bearbetning av marknadsområde Försvar och Marin för att öka andelen försäljning till kunder utanför försvarssegmentet. Fortsatt förbättring av kommersiell och operationell excellens. Stärka erbjudandet i Östeuropa. 15

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal Bokslutskommuniké januari december 2014 I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period 2013. Sekventiellt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com ÅRSREDoViSninG 2012 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess,

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2014 Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB

Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB Kärleken till stålet BERÄTTELSEN OM UDDEHOLMS AB I 350 år har vi tillverkat stål. Det har gett oss en erfarenhet och en kunskap som lett fram till att vi idag tillverkar världens bästa verktygsstål. 1668

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport januari juni 2015 Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet I andra kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor med 19% jämfört med motsvarande period. Det justerade rörelseresultatet för

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet Delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet I första kvartalet ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER, JANUARI MARS 2011 Nästa generations polarisationsmodulator baserad på LC-Tecs patentsökta teknologi. Produkten DepthQ marknadsförs av Lightspeed Design Inc. LC-Tec Holding AB Org

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31

Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Årsredovisning 2013-09-01 2014-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO

HL Display. Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO HL Display Vår idé: Att skapa en attraktiv och säljande butiksmiljö som stärker konsumenternas köpupplevelse Årsstämma 22 april 2010 Gérard Dubuy, CEO 4/22/2010 Page 1 Årsstämma 2010 Förväntningarna inför

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Citybanan, Stockholm 2012-02-01 NCC AB 1 Agenda Q4 i korthet 2011 i sammandrag Marknad, order och projekt

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB

Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Huvudägarnas förslag om att Peab AB lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Peab Industri AB Peab idag Peab startades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson Omsättning 2007 på ca 32 miljarder

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015/16 - B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder SEK på årsbasis och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Tillväxt i kvartalet och positivt halvår Trots en viss avmattning från första kvartalet ökade omsättningen med 2% i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2011 och rörelseresultatet

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Bokslutskommuniké 020101-021231

Bokslutskommuniké 020101-021231 Bokslutskommuniké 020101-021231 Verksamhet * Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,5 Mkr (15,7) * Resultatet efter finansiella poster var -4,0 Mkr (-7,9) * Ett besparingsprogram har genomförts

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvåret 1 januari 30 juni 2011 Svag omsättning för första halvåret Strategiska förflyttningar mot försäljning av semi-stationära system. Nettoomsättningen för koncernen

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005 Resultatet uppgick till 1,0 Mkr (f.å. 244 Tkr) Omsättningen under perioden uppgick till 3,63 Mkr (f.å. 849 Tkr) Etableringen

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer