ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

2 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö och etik 14 Strategi och mål 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Divisioner i sammandrag 22 Riskhantering 24 Bolagsstyrning 26 Styrelse och ledning 30 Aktien 32 FINANSIELLA RAPPORTER Innehållsförteckning 34 Räkningar 35 Noter 40 Revisionsberättelse 55 Flerårsöversikt 56 Definitioner 57 Aktieägarinformation 58 Adresser 59 PartnerTech är en global industripartner som erbjuder en komplett och kundanpassad produktionskapacitet genom en produkts hela livscykel, från produktutveckling till produktion och eftermarknadstjänster. Kunderna finns inom flera olika marknadsområden, många med tekniskt avancerade produkter, som till exempel Medicinteknik och Olja&Gas. PartnerTech är sedan 1997 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

3 ÅRET I KORTHET 3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade marginellt och uppgick under året till MSEK att jämföra med föregående års MSEK. Justerat rörelseresultat För helåret uppgick det justerade rörelseresultatet till -12 MSEK, att jämföra med det ojusterade rörelseresultatet 32 MSEK föregående år. Primärt är förlusten hänförlig till Metal Precision Technology divisonen som är under omstrukturering. Inklusive nedskrivning av goodwill om -9 MSEK samt omstruktureringskostnader om -22 MSEK uppgick rörelseresultatet för helåret till -44 MSEK. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt minskade från 7 MSEK till -55 MSEK, primärt som följd av det lägre rörelseresultatet. Resultat per aktie Resultatet per aktie minskade från 0,53 till -4,33 SEK. Soliditet Soliditeten minskade från 40 till 32 procent men överstiger fortfarande målet om 30 procent. Föreslagen utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 (0,50 SEK per aktie). NYCKELTAL Belopp i MSEK där annat ej enges Förändring Försäljning ±0,0 % Rörelsemarginal, % -0,6* 1,4-2,0 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,4 3,3 +3,0% Räntabilitet på operativt kapital, % -6,7 4,7-11,4 Räntabilitet på eget kapital, % -12,5 1,5-14,0 Eget kapital ,5 Räntebärande nettoskuld ,7 Soliditet, % 32,3 40,2-7,9 * Rörelseresultatet för 2014 är justerat. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 1. För att som industripartner i allt högre grad kunna möta kundernas behov av produktionskapacitet för tekniskt avancerade moduler och produkter stärkte och förtydligade PartnerTech under året sitt tjänsteerbjudande. En ny funktion, Development & Services, med fokus på att utveckla PartnerTechs tjänsteutbud inom produktutveckling och service, inrättades. Samtidigt ändrades verksamhetsstrukturen till tre divisioner; Metal Precision Technology, Systems Integration Technology och Electronics Technology. 2. Ett samarbetsavtal, gällande montage av kretskort, tecknades med Exide Technologies, en av världens ledande batteritillverkare. 3. Ett nytt betydande samarbetsavtal tecknades med ett ledande globalt medicinteknikbolag som utökar det befintliga samarbetet till att omfatta tillverkning och distribution av bolagets produkter globalt. 4. Ett nytt samarbetsavtal avseende produktion och montering av subsea produkter tecknades med Aker Solutions som är en global leverantör av produkter, system och tjänster till olje- och gasindustrin. Avtalet, som bekräftar PartnerTechs strategiska kompetens inom krävande nischer som olje- och gasindustrin, omfattar bolagets kombinerade expertis inom produktutveckling, subsea elektronik, precisionsbearbetning av metall samt montering av kompletta system.

4 4 ÅRSREDOVISNING 2014 EN INDUSTRIPARTNER FÖR PRODUKTÄGARNAS NYA BEHOV PartnerTechs kompletta och flexibla erbjudande omfattar kvalificerade utvecklingstjänster, skalbar tillverkning inom tre definierade teknologier samt ett komplett utbud av eftermarknadstjänster genom en produkts hela livscykel. Kunderna representerar sex krävande marknadsområden med olika balanserande efterfrågemönster. Bland dessa finns t.ex. Medicinteknik och sub-segmentet Olja & Gas som båda utmärks av verksamhetskritiska produkter med höga krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet. MISSION Genom vårt helhetsåtagande som omfattar hela produktionsprocessen, från utveckling till eftermarknadstjänster och en global försörjningskedja, kan produktägande företag fokusera på sin kärnverksamhet. VISION PartnerTech ska leda utvecklingen inom industriell outsourcing. AFFÄRSIDÉ PartnerTech är en proaktiv industripartner. Genom hög teknisk kompetens och effektiva produktionsprocesser skapas värde genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling till tillverkning och eftermarknadstjänster. INDUSTRIELL OUTSOURCING Traditionellt har det framförallt varit elektronik- och vitvaruindustrin som outsourcat sin tillverkning. I takt med den ökade globala konkurrensen och en allt snabbare teknikutveckling ser nu produktägande företag även i andra branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, försvar och energi över sitt produktionsbehov för att i allt högre grad kunna fokusera på sin kärnverksamhet. I takt med att dessa marknader nu mognar och därmed får vidkännas förändrade marknadsvillkor, har man börjat göra samma analys som elektronikindustrin gjort tidigare, Make or Buy. Till skillnad från elektronikbranschen kännetecknas dessa branscher av relativt sett mindre produktionsvolymer av mer komplexa produkter där elektronik inte är den avgörande konkurrensfaktorn. De primära urvalskriterierna är istället t.ex. tillgången till en komplett produktionsfunktion på en eller flera kontinenter, lokalisering nära slutkund samt större utvecklingskunnande och tjänsteutbud än vad traditionella EMS (Electronics Manufacturing Services) företag normalt kan erbjuda. Vi kallar detta industriell outsourcing.

5 PARTNERTECH I KORTHET 5 Kundnära affärsstruktur PartnerTech har en tydlig kundnära affärsstruktur. Den bygger på tre divisioner och en gemensam utvecklingsfunktion. De har alla ett specifikt kunnande men också ett gemensamt ansvar för utvecklingen av våra kundrelationer. PARTNERTECH Koncernchef Leif Thorwaldsson Market & Sales Supply Chain Development & Services Funktionen Development & Services stärker och tydliggör vårt erbjudande inom utveckling och eftermarknad. Electronics Technology Division Malmö, Sverige Cambridge, Storbritannien Sieradz, Polen Atlanta, USA Dongguan, Kina Systems Integration Technology Division Åtvidaberg, Sverige Myslowice, Polen Vantaa, Finland Atlanta, USA Dongguan, Kina Metal Precision Technology Division Karlskoga, Sverige (2 enheter) Moss, Norge Myslowice, Polen Divisionen Electronics Technology specialiserar sig på tillverkning av kretskort och inkapslad elektronik, s.k. box-build. Divisionens enheter är lokaliserade dels till Asien och Östeuropa där volymerna produceras och dels nära kundernas marknader i Västeuropa och Nordamerika. Systems Integration Technology, med sin unika kompetens att kombinera elektronik och mekanik, specialiserar sig på att montera hela eller delar av kundens produkt bestående av till exempel elektronik, plast- eller metallkomponenter samt mjukvara. Divisionens enheter finns på tre kontinenter. Metal Precision Technology specialiserar sig på bearbetning av metaller och andra krävande material samt tillverkning av bl.a. stålstrukturer för marknadsområde Försvar&Marin med sub-segmentet Olja&Gas. Divisionens verksamhet omfattar främst enheterna i Karlskoga och Moss som alla till stor del fokuserar på samma marknader. FLERA MARKNADSOMRÅDEN UTJÄMNAR VARIATIONER I EFTERFRÅGAN Kunderna som primärt är globalt verkande företag finns representerade inom sex marknadsområden inom vilka PartnerTech, vid sidan av det tekniska kunnandet, också har ett specifikt applikationskunnande. PartnerTech är certifierat enligt vedertagna och specifika kvalitetsstandarder och har en specifik kompetens inom speciellt krävande marknadsområden som Medicinteknik och Försvar&Marin med sub-segmentet Olja&Gas. Dessa områden ställer stora krav på dokumentation, kvalitet, säkerhet och spårbarhet. 1 Informationsteknologi 28% 2 Industri 19% 3 Miljöteknik 19% 4 Medicinsk teknik och instrument 14% 5 Försvar och marin 12% 6 Sälj- och betalningslösningar 8%

6 6 ÅRSREDOVISNING 2014 OMPOSITIONERING OCH UTÖKAT TJÄNSTEERBJUDANDE PRÄGLAR ÅRET Ompositioneringen av PartnerTech fortsätter och vi har under året gjort stora förändringar och utvecklat verksamheten för att ytterligare befästa vår position som industripartner. Våra två största divisioner Electronics Technology och Systems Integration Technology kunde redovisa ett gott rörelseresultat för helåret och en ökad nettoomsättning i fjärde kvartalet, vilket är en positiv signal framåt. Vi är givetvis inte nöjda med koncernens resultat för 2014 och har därför under året genomfört en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten och stärka vårt erbjudande för att i ännu högre grad kunna stödja våra kunder genom hela produktlivscykeln. Jag är övertygad om att detta kommer att avspeglas i vår lönsamhet framöver. Kundanpassad verksamhetsstruktur med fokus på lönsamhet Under året har vi samlat kapacitet och kompetens i en mer kundanpassad verksamhetsstruktur som nu består av tre divisioner Electronics Technology, Systems Integration Technology samt Metal Precision Technology. Av dessa genomgår Metal Precision en stor omställning mot större fokus på Olja&Gas och annan tung industri. Till följd av kraftigt minskade volymer från försvarssegmentet samt utvecklingen inom Olja&Gas på kort sikt har vi här under året initierat ett omställningsprogram. Målsättningen är att skapa en affärsmässigt sund och flexibel verksamhet som är lönsam även med lägre volymer än tidigare. Vi har löpande också genomfört kapacitetsanpassningar i hela koncernen för att kunna producera såväl mindre som större volymer lönsamt. De anpassningar vi genomfört inom Electronics Technology har varit speciellt framgångsrika och divisionen har under de senaste åren visat en räntabilitet i nivå med koncernens mål. Arbetet med att förbättra vårt arbetssätt inom ramen för vårt eget Lean program PEIM (PartnerTech Excellence in Manufacturing) pågår på alla enheter. Förstärkt tjänsteerbjudande för att möta kundernas behov För att i allt högre grad kunna möta våra kunders ökade och allt mer komplexa behov har vi under året ytterligare stärkt vårt tjänsteerbjudande. Vår nyinrättade funktion Development & Services arbetar med att utveckla och paketera våra tjänster genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling till eftermarknad. Vi har även investerat i att utveckla våra regionala försörjningskedjor i Asien och inom NAFTA området. Nu kan vi på ett ännu bättre sätt hjälpa våra kunder med service lokalt på de marknader där de verkar. Vårt tjänsteerbjudande är mycket uppskattat bland våra kunder och växer stadigt. Betydande samarbetsavtal Vi har under året tecknat nya betydande samarbetsavtal med både nya och existerande kunder som visar på styrkan i vårt erbjudande och värdet av ett fördjupat partnerskap. Vi utökar t.ex. vårt samarbete med ledande globala medicinteknikbolag till att omfatta tillverkning och distribution av flera och mer kompletta produkter globalt. Dessa ordrar fick vi tack vare vår globala struktur och vår expertis inom medicinteknisk utrustning. Vi har även tecknat ett signifikant avtal inom Olja&Gas som visar att PartnerTechs erbjudande till olje- och gasindustrin uppfyller marknadens stränga krav. Här är vår omfattande erfarenhet av att utveckla och tillverka tekniskt avancerade produkter i kombination med vår höga standard inom kvalitet, säkerhet och spårbarhet viktigt för kunden. Vi har fortsatt att utöka vår kundportfölj i det första kvartalet och vi är väldigt stolta över att ha tecknat ytterligare avtal som fördjupar och signifikant utökar vårt globala samarbete med ett världsledande industriföretag. Det visar att ett komplett utbud av tjänster genom hela produktlivscykeln är ett attraktivt erbjudande för våra kunder. Välpositionerade för förändrade kundbehov I takt med att den globala konkurrensen ökar och teknikutvecklingen blir allt snabbare ser vi att produktägande bolag nu i allt högre grad börjar se över sitt produktionsbehov till förmån för större fokus på sin kärnverksamhet som t.ex. produktutveckling och marknadsföring. Trenden för det vi kallar industriell outsourcing växer starkt inom branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, miljöteknik samt försvar och energi där behovet av att etablera globala partnerskap för sin produktion av ofta komplexa och tekniskt avancerade produkter ökar. I dessa branscher är tillgången till ett komplett erbjudande på en eller flera kontinenter, lokalisering nära slutkund samt ett större utvecklingskunnande och ett bredare tjänsteutbud viktiga urvalskriterier. Som en industripartner med hög teknisk kompetens, komplett erbjudande och global struktur är vi välpositionerade i dessa branscher. Trots att resultatutvecklingen under året har varit svag ser jag positivt på de förändringar vi genomfört under året i syfte att ytterligare stärka vår position som ett ledande företag inom industriell outsourcing och en integrerad partner för våra kunder. Den ökade efterfrågan vi såg i våra två största divisioner Electronics Technology och Systems Integration Technology under fjärde kvartalet innebär också goda möjligheter framåt. Jag är övertygad om att den omställning av verksamheten i Metal Precision Technology vi nu genomför kommer att ge lönsamhet även med lägre affärsvolymer. På kort sikt är utvecklingen inom olje- och gasindustrin utmanande men industrins behov att förändra försörjningsstrukturen kvarstår, vilket utgör en möjlighet för PartnerTech. Malmö i mars 2015 Leif Thorwaldsson VD och koncernchef

7 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 7 Med våra åtgärder för att förbättra lönsamheten, en tydligare position som en attraktiv industripartner och inte minst den ökade efterfrågan på våra tjänster ser jag fram emot ett spännande 2015.

8 8 ÅRSREDOVISNING 2014 MARKNADSVILLKOREN DRIVER FÖRÄNDRADE BETEENDEN HOS PRODUKTÄGANDE FÖRETAG Marknadsvillkoren förändras i en allt snabbare takt och ställer nya och ökade krav på tillverkningsindustrins konkurrensförmåga och riskhantering. Nya produktägande tillväxtbolag ser inte egen tillverkning som affärskritisk. De, liksom många mogna företag, prioriterar i allt större utsträckning forskning och utveckling samt marknadsföring av sina produkter. Flera marknadsområden förväntas växa Traditionellt har det framförallt varit konsumentelektronik och datautrustningsindustrin som outsourcat sin tillverkning. Enligt studier förväntas dessa sektorer att fortsätta växa från redan stora volymer och priset kommer fortsättningsvis att vara en stark konkurrensfaktor. Parallellt med detta ser vi ser nu en växande outsourcing trend inom en rad andra branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, försvar och energi som nu mognar och därmed får vidkännas ändrade marknadsvillkor. Inom dessa branscher driver teknologiutveckling, snabb innovationstakt och specialanpassade produkter behovet av en mer kostnadseffektiv och flexibel produktion. Dessa branscher, där PartnerTech redan idag verkar, förväntas få den största tillväxten fram till 2020, vilket skapar tillväxtmöjligheter. Bredare tjänsteerbjudande De kommande åren kommer produktägande bolag att i allt högre grad ställa krav på närmare relationer och mer integrerat samarbete som omfattar hela produktionsprocessen, från design till eftermarknadstjänster. På så sätt kan de fokusera mer på teknik, innovationer, utveckling och marknadsföring. I och med att utvecklings- och eftermarknadstjänster kommer att få allt större betydelse kommer det också att sätta sina spår i leverantörsföretagens intäkter som kommer att öka per kund. NYA MARKNADER FÖRVÄNTAS VÄXA MEST Utveckling utvalda segment Penetration vertikala marknader Hög (> 55%) Medium (25-55%) Låg (1 5%) Liten Medium Stor Marknadsstorlek EMS vertikala marknader 1 Konsumentelektronik 2 Datorer 3 Telekommunikation 4 Fordon 5 Hälsovård 6 Flyg & Försvar 7 Industri 8 Förnyelsebar energi Tillverkning Design Supply chain-tjänster Eftermarknadstjänster Källor: Frost and Sullivan CEO 360 degree on EMS and ODM industry, Lunicore; Kontraktstillverkning en trendanalys

9 MARKNADEN 9 UTVECKLINGEN DRIVS AV ETT ANTAL ÖVERGRIPANDE TRENDER VARAV DE VIKTIGASTE ÄR: Ny teknologi driver tätare innovationer Nya växande marknader lockar produktägande företag Produktägarnas ökade riskmedvetenhet PRODUKTÄGARNAS BETEENDE FÖRÄNDRAS Marknaden är allt mer volatil Ökat intresse för produktionssamarbeten Ny informationsteknologi förenklar integration Ökade krav på flexiblare produkter och produktion Marknaden blir mer volatil Den tilltagande osäkerheten på världens marknader med snabba variationer i efterfrågan drivs av faktorer som ekonomisk utveckling, valutakurser, politiska beslut, nya köpbeteenden och en allt snabbare teknologiutveckling. Det ställer krav på flexibla produkter och en flexibel produktionsfunktion som snabbt kan förflyttas och anpassas till marknader som förväntas få en bättre utveckling. Nya växande marknader lockar produktägande företag Behovet av att, såväl på kort som lång sikt, finnas nära nya och befintliga kunder på nya och växande marknader på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt, driver också fram produktionssamarbeten med en tredje part. Ny teknologi driver tätare innovationer Korta produktlivscykler, ofta drivna av teknologiskiften, ställer krav på produktägarnas förmåga att snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden. En kvalificerad partner har ofta goda förutsättningar för att bistå i produktutvecklingsprocessen och kunna ställa om för nya produkter men också förlänga produktens liv genom att erbjuda modularisering och kreativa förbättringsförslag. Den snabba teknologiut- vecklingen leder också till allt mer högteknologiska produkter. Detta leder i sin tur till mer avancerade tillverkningsprocesser som är ytterligare en faktor som talar för en mer outsourcad produktionsfunktion. Produktägarnas ökade riskmedvetenhet Mot bakgrund av de hårdare marknadsvillkoren, blir allt fler produktägare medvetna om risk och fördelarna med en effektiv och smart hantering av denna, t.ex. vad gäller att binda kapital i lager och produktionsanläggningar med varierande beläggning. Inte minst gäller det nya marknadsområden som följer det mönster som framförallt elektronikindustrin tillämpat länge. Den ökade riskmedvetenheten ökar produktägarnas benägenhet att modularisera sina produkter och dela riskerna med en extern part något som i sin tur kräver ett ökat samarbete i form av ett partnerskap. Ökat intresse för produktions samarbeten Samarbeten med kontraktstillverkare som traditionella EMS företag är ingen ny företeelse. Allt fler företag ser nu en outsourcad tillverkning som en naturlig del av sin verksamhet. I takt med att företeelsen mognat förväntas fler produktionsprocesser att outsourcas. Det leder till fördjupade samarbeten och partnerskap där produktägande företag ger en extern part ett ökat ansvar för en modul eller komplett produkt. De produktägande företagen kan då i allt högre grad fokusera på sin kärnkompetens och reducera sina investeringar i produktionsprocessen. Ökade krav på flexiblare produkter och produktion Vid sidan av kravet på en snabb anpassning till rådande efterfrågan finns också krav på lokala marknadsanpassningar. Det förenklas av att produkterna kan slutmonteras i moduler för att möta kundens specifikationer och behov på den lokala marknaden. Modulerna kan i sin tur byggas av standardiserade komponenter tillverkade i lågkostnadsmiljö. Det kräver en global produktionsstruktur men ger å andra sidan konkurrensfördelar och stora möjligheter att sänka lagernivåerna med snabbare leveranser till en lägre kostnad. Ny informationsteknologi förenklar integration Ny teknologi i form av sofistikerade IT system blir allt vanligare och möjliggör ett integrerat arbetssätt med kunden. Detta gör det lättare att tillgodose produktägarens högre krav på insyn i produktionssamarbetet och underlättar därmed användandet av externa produktionsprocesser.

10 10 ÅRSREDOVISNING 2014 ETT ATTRAKTIVT ERBJUDANDE FÖR KRÄVANDE KUNDER Som industripartner erbjuder PartnerTech ett helhetsåtagande för produktägande företags produktion av komponenter, moduler eller färdiga produkter genom hela deras livscykel. Ett erbjudande genom produktens hela livscykel PartnerTechs kompletta, effektiva och integrerade produktionserbjudande kan anpassas till aktuella volymer, produktens mognad och kundens egen kapacitet. Detta är ett attraktivt alternativ till egen produktion som bygger på kvalitetscertifierade processer, gediget ingenjörskunnande, skalbara tillverkningsresurser, global närvaro och en dokumenterad operationell excellens i världsklass. Det innebär att vi i takt med produktens utveckling, från idé till utfasning, kan erbjuda en adekvat lösning för krävande kunders produktion. Kvalificerade produktutvecklings- och industrialiseringstjänster PartnerTech erbjuder kvalificerade tjänster för produktutveckling, produktförbättring och anpassning till nya förutsättningar som till exempel produktens mognad eller nya geografier. En stor andel av en produkts kostnad avgörs i tidiga faser av produktutvecklingsarbetet. Genom att anlita oss tidigt i processen kan vi bidra till mer konkurrenskraftiga produkter. Vårt erbjudandet omfattar också produktindustrialisering i syfte att effektivisera produktionsprocesserna, vilket kan ge stora kostnadsbesparingar per tillverkad produkt. Ett arbete som utmynnar i en fullständig teknisk dokumentation som ligger till grund för den fortsatta produktionen och som också underlättar slutkundens kvalitetskontroll och validering. För att kunna utveckla våra kunders produkter för olika skeden och marknader och inte minst optimera produktionsuppdragen har vi under de senaste åren förstärkt och utvecklat vår ingenjörskapacitet. Vi har samlat vår kapacitet och kompetens i funktionen Development&Services och fortsätter nu att stärka och tydliggöra vårt utvecklingserbjudande. PRODUKTUTVECKLING INDUSTRIALISERING UPPRAMPNING VOLYMTILLVERKNING EFTERMARKNADSTJÄNSTER Effektiva tillverkningsresurser på tre kontinenter Genom vår globala närvaro har vi möjlighet att med egna resurser på effektivast möjliga sätt betjäna våra kunder med lokala resurser i såväl utveckling som utfasning av produkten. PartnerTech erbjuder tillverkningsresurser inom tre specifika områden: Tillverkning av kretskort och inkapslad elektronik, sk. box-build. Montage av produkter där det ingår elektronik, plast- metalloch plåtkomponenter samt mjukvara. Bearbetning av metaller och andra krävande material.

11 ERBJUDANDET 11 Inom dessa områden erbjuder vi en flexibel produktionskapacitet som kan anpassas till aktuell efterfrågan och marknad. Våra olika produktionsenheter i Europa, USA och Asien ger oss också möjlighet att hantera såväl små som stora volymer. Vår globala struktur, som kan hantera såväl kostnadseffektiv volymproduktion som kundnära slutmontering, ger oss också en unik möjlighet att kostnadseffektivt kunna leverera lokalt marknadsanpassade moduler som bygger på standardiserade komponenter. Globala eftermarknadstjänster nära kundernas marknader Utöver lokal slutmontering erbjuder vi också andra eftermarknadstjänster som exempelvis, logistikfunktion samt garantioch underhållstjänster. Global supply chain PartnerTech erbjuder inköpskanaler på tre kontinenter med representation i Östeuropa, Asien och NAFTA. Vi har lång erfarenhet av och kompetens inom sourcing i Asien där vi idag även har vårt största inköpskontor. Design av en lokal och global försörjningskedja är en viktig del av vårt erbjudande och säkerställer en optimal varukostnad för våra kunder. Breda kontaktytor underlättar integration Som industripartner är vår kontaktorganisation en central del av vårt erbjudande. Den består dels av globala account managers som ansvarar för utvecklingen av globala kundkonton på koncernnivå. Dels av lokala kundteam som bistår de globala kundernas lokala enheter samtidigt som de har ansvaret för utvecklingen av sin lokala marknad. Dels ett antal program managers som, under löpande produktion, har hand om den dagliga kundkontakten. Operationell Excellens reducerar spill För att ständigt kunna förbättra våra processer arbetar vi utifrån vårt eget koncept som baserar sig på Lean Manufacturing men som är anpassat efter PartnerTechs behov; PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Det är en övergripande systematisk metodik som bygger på en successiv implementering av ett antal definierande steg med konkreta och standardiserade verktyg för att reducera spill i alla former. Viktigt i detta är fokus på att koncernens mål som adresserar lönsamhet, sysselsatt kapital, tillväxt, ledtider och teknisk kompetens bryts ner i organisationen till för varje enhet påverkbara mål. Etablerade processer för kvalitet och precision Genom våra gemensamma processer och rutiner kan vi hålla en hög standard och reducera de kommersiella riskerna för såväl kunderna som PartnerTech. En del i detta är att vi regelbundet och integrerat i våra processer använder Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). Genom dessa täta, inbyggda och noggranna kontroller i hela produktionsprocessen minimerar vi felfrekvensen och ökar leveransprecisionen för våra uppdragsgivare. Partnerskap ger fördelar Ett partnerskap, där båda parter har full insyn i den aktuella verksamheten, ger parterna en rad fördelar och gör det framförallt möjligt för dem att dra fördel av flexibiliteten och reducera risknivån. Vi arbetar därför med att skapa system där vår produktionsfunktion smidigt kan integreras med det produktägande företagets verksamhet. CERTIFIERING FÖR FUNKTIONSKRITISKA PRODUKTER VÅRT ERBJUDANDE GENERERAR ETT ANTAL TYDLIGA VÄRDEN FÖR VÅRA KUNDER: Genom att uppfylla krävande branschers standarder och sina certifieringar är PartnerTech väl rustade för såväl sin produktion som de kvalitetskrav kundernas funktionskritiska produkter ställer. PartnerTech är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Utöver detta har vi de branschspecifika certifieringar som krävs för den vid varje tillfälle aktuella kundportföljen, till exempel ISO för produktion av medicinsk utrustning. Ett annat exempel är ISO som är en kvalitetscertifiering gällande svetsarbeten i rostfritt stål. Vi arbetar också efter de föreskrifter och regler som till exempel amerikanska FDA utfärdat för medicinteknikindustrin (QSR) och är anslutna till Achilles JQS (Joint Qualification System) ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem som danska och norska oljebranschen använder. Utöver dessa uppfyller bolaget även andra geografiskt specifika regelverk som PAL i Japan samt MDD och IVDD i Europa. Ökade möjligheter för att fokusera och utveckla kärnverksamheten som, för våra kunder, ofta i allt högre grad består av idé-, koncept- och marknadsutveckling. Längre produktlivscykler genom aktiv och kontinuerlig produktutveckling. Anpassning till specifika branschers krav och regelverk genom certifieringar och godkännanden för att säkerställa en hög kvalitet. Ordning och reda genom industrialiserade processer och professionella dokumentationsrutiner. Tillgång till, vid varje enskilt tillfälle, optimerad produktions- och utvecklingskapacitet samt global upphandling. Internationell närvaro genom en representation på tre kontinenter

12 12 ÅRSREDOVISNING 2014 PARTNERSKAP STÖDJER INVISIOS TILLVÄXT Invisio Communication är ett snabbväxande bolag som utvecklar teknologier och produkter för kommunikationsoch hörselskyddssystem. Bland kunderna finns polis- och försvarsstyrkor, räddningstjänster och tung industri i Europa och USA. Med andra ord kunder som ställer stora krav på funktion i krävande miljöer, ofta utsatta för buller, extrema temperaturer eller fukt. Sedan 2007 har PartnerTechs enhet i Malmö tillverkat headset och kontrollenheter som baserar sig på Invisio s teknologi för kommunikation och hörselskydd. Behov av flexibel produktionskapacitet för att möta snabb tillväxt Marknaden för kommunikationssystem drivs av ett behov att kommunicera och skydda hörseln en snabbt ökande prioritet i hela världen. Till en början hade Invisio en egen produktionsenhet men i takt med att tillväxten tog fart bestämde man sig för att sluta tillverka i egen regi. Då beställningarna var oregelbundna och offentliga upphandlingar är vanliga i branschen krävdes en hög grad av flexibilitet. Invisio började därför leta efter en lämplig produktionspartner en partner med erfarenhet av att tillverka tekniskt komplexa produkter, hög flexibilitet och möjlighet att möta snäva deadlines. Förutsättningar för partnerskap Ett antal kritiska faktorer ledde till att valet av partner föll på PartnerTech. För det första är Invisios headsets komplexa att tillverka och kräver stor precision och noggrann lödning. För det andra ställs extremt höga kvalitetskrav, utrustningen måste vara 100% tillförlitlig, vilket kräver specifika certifieringar och mycket kompetent personal. För det tredje utgör geografisk närhet till Invisio samt en liknande företagskultur en fördel. Invisio ville även ha en partner vars utvecklingsoch produktionspersonal kunde jobba i nära samarbete med deras egen. Gradvis överföring Efter inledande ledningsmöten om hur samarbetet skulle utformas överfördes successivt Invisios produktion till Partner- Techs enhet i Malmö. Invisios team har daglig kontakt med PartnerTech för att diskutera löpande produktionsfrågor som exempelvis volymutveckling och komponentförsörjning. Varje kvartal hålls dessutom utvärderingsmöten. Möjlighet att fokusera på kärnverksamheten Partnerskapet med PartnerTech har gett Invisio en rad fördelar. En av de främsta är att bolaget kan koncentrera sig på det man är bäst på; teknologiutveckling och marknadsföring medan PartnerTech levererar produkter av hög kvalitet i rätt mängder på utsatt tid. Partnerskapet har varit en viktig del av Invisios framgång. Under de nio första månaderna 2014 hade bolaget intäkter om 140 MSEK en stor förbättring från Med egen produktion hade Invisio behövt öka sin produktionspersonal och investera i ny utrustning. Istället har man kunnat koncentrera sina resurser på FoU, försäljning och marknadsföring. Vi valde PartnerTech som vår tillverkningspartner för att vi visste att de var villiga och kapabla att göra mer än bara tillverka. De har blivit en riktig partner. Lars Højgård Hansen, VD på Invisio

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense

årsredovisning 2013 Powering the of the gigabit Making light make sense årsredovisning 2013 Powering the SUPERHIGHWAYS of the gigabit society Making light make sense transmode I korthet Växande marknad Transmode är en global leverantör av lösningar som ökar kapaciteten i optiska

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

2006 i korthet. Viktiga händelser

2006 i korthet. Viktiga händelser Årsredovisning 2006 Innehåll ASSA ABLOY i korthet 1 VD-kommentar 2 Vision och strategi 6 Marknaden 8 ASSA ABLOYs produkter 12 Hållbar utveckling 16 Våra medarbetare 18 Division EMEA 20 Division Americas

Läs mer

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life

HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life 13 1 Årsredovisning 2013 HEDSON TECHNOLOGIES Improving professionals daily life Innehåll VD har ordet...4 Marknad...6 Affärsområde Tvätt...8 Affärsområde Tork...11 Affärsområde Lyft...15 Produktutveckling

Läs mer