ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

2 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö och etik 14 Strategi och mål 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Divisioner i sammandrag 22 Riskhantering 24 Bolagsstyrning 26 Styrelse och ledning 30 Aktien 32 FINANSIELLA RAPPORTER Innehållsförteckning 34 Räkningar 35 Noter 40 Revisionsberättelse 55 Flerårsöversikt 56 Definitioner 57 Aktieägarinformation 58 Adresser 59 PartnerTech är en global industripartner som erbjuder en komplett och kundanpassad produktionskapacitet genom en produkts hela livscykel, från produktutveckling till produktion och eftermarknadstjänster. Kunderna finns inom flera olika marknadsområden, många med tekniskt avancerade produkter, som till exempel Medicinteknik och Olja&Gas. PartnerTech är sedan 1997 noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

3 ÅRET I KORTHET 3 ÅRET I KORTHET Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade marginellt och uppgick under året till MSEK att jämföra med föregående års MSEK. Justerat rörelseresultat För helåret uppgick det justerade rörelseresultatet till -12 MSEK, att jämföra med det ojusterade rörelseresultatet 32 MSEK föregående år. Primärt är förlusten hänförlig till Metal Precision Technology divisonen som är under omstrukturering. Inklusive nedskrivning av goodwill om -9 MSEK samt omstruktureringskostnader om -22 MSEK uppgick rörelseresultatet för helåret till -44 MSEK. Resultat efter skatt Resultatet efter skatt minskade från 7 MSEK till -55 MSEK, primärt som följd av det lägre rörelseresultatet. Resultat per aktie Resultatet per aktie minskade från 0,53 till -4,33 SEK. Soliditet Soliditeten minskade från 40 till 32 procent men överstiger fortfarande målet om 30 procent. Föreslagen utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 (0,50 SEK per aktie). NYCKELTAL Belopp i MSEK där annat ej enges Förändring Försäljning ±0,0 % Rörelsemarginal, % -0,6* 1,4-2,0 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,4 3,3 +3,0% Räntabilitet på operativt kapital, % -6,7 4,7-11,4 Räntabilitet på eget kapital, % -12,5 1,5-14,0 Eget kapital ,5 Räntebärande nettoskuld ,7 Soliditet, % 32,3 40,2-7,9 * Rörelseresultatet för 2014 är justerat. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 1. För att som industripartner i allt högre grad kunna möta kundernas behov av produktionskapacitet för tekniskt avancerade moduler och produkter stärkte och förtydligade PartnerTech under året sitt tjänsteerbjudande. En ny funktion, Development & Services, med fokus på att utveckla PartnerTechs tjänsteutbud inom produktutveckling och service, inrättades. Samtidigt ändrades verksamhetsstrukturen till tre divisioner; Metal Precision Technology, Systems Integration Technology och Electronics Technology. 2. Ett samarbetsavtal, gällande montage av kretskort, tecknades med Exide Technologies, en av världens ledande batteritillverkare. 3. Ett nytt betydande samarbetsavtal tecknades med ett ledande globalt medicinteknikbolag som utökar det befintliga samarbetet till att omfatta tillverkning och distribution av bolagets produkter globalt. 4. Ett nytt samarbetsavtal avseende produktion och montering av subsea produkter tecknades med Aker Solutions som är en global leverantör av produkter, system och tjänster till olje- och gasindustrin. Avtalet, som bekräftar PartnerTechs strategiska kompetens inom krävande nischer som olje- och gasindustrin, omfattar bolagets kombinerade expertis inom produktutveckling, subsea elektronik, precisionsbearbetning av metall samt montering av kompletta system.

4 4 ÅRSREDOVISNING 2014 EN INDUSTRIPARTNER FÖR PRODUKTÄGARNAS NYA BEHOV PartnerTechs kompletta och flexibla erbjudande omfattar kvalificerade utvecklingstjänster, skalbar tillverkning inom tre definierade teknologier samt ett komplett utbud av eftermarknadstjänster genom en produkts hela livscykel. Kunderna representerar sex krävande marknadsområden med olika balanserande efterfrågemönster. Bland dessa finns t.ex. Medicinteknik och sub-segmentet Olja & Gas som båda utmärks av verksamhetskritiska produkter med höga krav på kvalitet, säkerhet och spårbarhet. MISSION Genom vårt helhetsåtagande som omfattar hela produktionsprocessen, från utveckling till eftermarknadstjänster och en global försörjningskedja, kan produktägande företag fokusera på sin kärnverksamhet. VISION PartnerTech ska leda utvecklingen inom industriell outsourcing. AFFÄRSIDÉ PartnerTech är en proaktiv industripartner. Genom hög teknisk kompetens och effektiva produktionsprocesser skapas värde genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling till tillverkning och eftermarknadstjänster. INDUSTRIELL OUTSOURCING Traditionellt har det framförallt varit elektronik- och vitvaruindustrin som outsourcat sin tillverkning. I takt med den ökade globala konkurrensen och en allt snabbare teknikutveckling ser nu produktägande företag även i andra branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, försvar och energi över sitt produktionsbehov för att i allt högre grad kunna fokusera på sin kärnverksamhet. I takt med att dessa marknader nu mognar och därmed får vidkännas förändrade marknadsvillkor, har man börjat göra samma analys som elektronikindustrin gjort tidigare, Make or Buy. Till skillnad från elektronikbranschen kännetecknas dessa branscher av relativt sett mindre produktionsvolymer av mer komplexa produkter där elektronik inte är den avgörande konkurrensfaktorn. De primära urvalskriterierna är istället t.ex. tillgången till en komplett produktionsfunktion på en eller flera kontinenter, lokalisering nära slutkund samt större utvecklingskunnande och tjänsteutbud än vad traditionella EMS (Electronics Manufacturing Services) företag normalt kan erbjuda. Vi kallar detta industriell outsourcing.

5 PARTNERTECH I KORTHET 5 Kundnära affärsstruktur PartnerTech har en tydlig kundnära affärsstruktur. Den bygger på tre divisioner och en gemensam utvecklingsfunktion. De har alla ett specifikt kunnande men också ett gemensamt ansvar för utvecklingen av våra kundrelationer. PARTNERTECH Koncernchef Leif Thorwaldsson Market & Sales Supply Chain Development & Services Funktionen Development & Services stärker och tydliggör vårt erbjudande inom utveckling och eftermarknad. Electronics Technology Division Malmö, Sverige Cambridge, Storbritannien Sieradz, Polen Atlanta, USA Dongguan, Kina Systems Integration Technology Division Åtvidaberg, Sverige Myslowice, Polen Vantaa, Finland Atlanta, USA Dongguan, Kina Metal Precision Technology Division Karlskoga, Sverige (2 enheter) Moss, Norge Myslowice, Polen Divisionen Electronics Technology specialiserar sig på tillverkning av kretskort och inkapslad elektronik, s.k. box-build. Divisionens enheter är lokaliserade dels till Asien och Östeuropa där volymerna produceras och dels nära kundernas marknader i Västeuropa och Nordamerika. Systems Integration Technology, med sin unika kompetens att kombinera elektronik och mekanik, specialiserar sig på att montera hela eller delar av kundens produkt bestående av till exempel elektronik, plast- eller metallkomponenter samt mjukvara. Divisionens enheter finns på tre kontinenter. Metal Precision Technology specialiserar sig på bearbetning av metaller och andra krävande material samt tillverkning av bl.a. stålstrukturer för marknadsområde Försvar&Marin med sub-segmentet Olja&Gas. Divisionens verksamhet omfattar främst enheterna i Karlskoga och Moss som alla till stor del fokuserar på samma marknader. FLERA MARKNADSOMRÅDEN UTJÄMNAR VARIATIONER I EFTERFRÅGAN Kunderna som primärt är globalt verkande företag finns representerade inom sex marknadsområden inom vilka PartnerTech, vid sidan av det tekniska kunnandet, också har ett specifikt applikationskunnande. PartnerTech är certifierat enligt vedertagna och specifika kvalitetsstandarder och har en specifik kompetens inom speciellt krävande marknadsområden som Medicinteknik och Försvar&Marin med sub-segmentet Olja&Gas. Dessa områden ställer stora krav på dokumentation, kvalitet, säkerhet och spårbarhet. 1 Informationsteknologi 28% 2 Industri 19% 3 Miljöteknik 19% 4 Medicinsk teknik och instrument 14% 5 Försvar och marin 12% 6 Sälj- och betalningslösningar 8%

6 6 ÅRSREDOVISNING 2014 OMPOSITIONERING OCH UTÖKAT TJÄNSTEERBJUDANDE PRÄGLAR ÅRET Ompositioneringen av PartnerTech fortsätter och vi har under året gjort stora förändringar och utvecklat verksamheten för att ytterligare befästa vår position som industripartner. Våra två största divisioner Electronics Technology och Systems Integration Technology kunde redovisa ett gott rörelseresultat för helåret och en ökad nettoomsättning i fjärde kvartalet, vilket är en positiv signal framåt. Vi är givetvis inte nöjda med koncernens resultat för 2014 och har därför under året genomfört en rad åtgärder för att förbättra lönsamheten och stärka vårt erbjudande för att i ännu högre grad kunna stödja våra kunder genom hela produktlivscykeln. Jag är övertygad om att detta kommer att avspeglas i vår lönsamhet framöver. Kundanpassad verksamhetsstruktur med fokus på lönsamhet Under året har vi samlat kapacitet och kompetens i en mer kundanpassad verksamhetsstruktur som nu består av tre divisioner Electronics Technology, Systems Integration Technology samt Metal Precision Technology. Av dessa genomgår Metal Precision en stor omställning mot större fokus på Olja&Gas och annan tung industri. Till följd av kraftigt minskade volymer från försvarssegmentet samt utvecklingen inom Olja&Gas på kort sikt har vi här under året initierat ett omställningsprogram. Målsättningen är att skapa en affärsmässigt sund och flexibel verksamhet som är lönsam även med lägre volymer än tidigare. Vi har löpande också genomfört kapacitetsanpassningar i hela koncernen för att kunna producera såväl mindre som större volymer lönsamt. De anpassningar vi genomfört inom Electronics Technology har varit speciellt framgångsrika och divisionen har under de senaste åren visat en räntabilitet i nivå med koncernens mål. Arbetet med att förbättra vårt arbetssätt inom ramen för vårt eget Lean program PEIM (PartnerTech Excellence in Manufacturing) pågår på alla enheter. Förstärkt tjänsteerbjudande för att möta kundernas behov För att i allt högre grad kunna möta våra kunders ökade och allt mer komplexa behov har vi under året ytterligare stärkt vårt tjänsteerbjudande. Vår nyinrättade funktion Development & Services arbetar med att utveckla och paketera våra tjänster genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling till eftermarknad. Vi har även investerat i att utveckla våra regionala försörjningskedjor i Asien och inom NAFTA området. Nu kan vi på ett ännu bättre sätt hjälpa våra kunder med service lokalt på de marknader där de verkar. Vårt tjänsteerbjudande är mycket uppskattat bland våra kunder och växer stadigt. Betydande samarbetsavtal Vi har under året tecknat nya betydande samarbetsavtal med både nya och existerande kunder som visar på styrkan i vårt erbjudande och värdet av ett fördjupat partnerskap. Vi utökar t.ex. vårt samarbete med ledande globala medicinteknikbolag till att omfatta tillverkning och distribution av flera och mer kompletta produkter globalt. Dessa ordrar fick vi tack vare vår globala struktur och vår expertis inom medicinteknisk utrustning. Vi har även tecknat ett signifikant avtal inom Olja&Gas som visar att PartnerTechs erbjudande till olje- och gasindustrin uppfyller marknadens stränga krav. Här är vår omfattande erfarenhet av att utveckla och tillverka tekniskt avancerade produkter i kombination med vår höga standard inom kvalitet, säkerhet och spårbarhet viktigt för kunden. Vi har fortsatt att utöka vår kundportfölj i det första kvartalet och vi är väldigt stolta över att ha tecknat ytterligare avtal som fördjupar och signifikant utökar vårt globala samarbete med ett världsledande industriföretag. Det visar att ett komplett utbud av tjänster genom hela produktlivscykeln är ett attraktivt erbjudande för våra kunder. Välpositionerade för förändrade kundbehov I takt med att den globala konkurrensen ökar och teknikutvecklingen blir allt snabbare ser vi att produktägande bolag nu i allt högre grad börjar se över sitt produktionsbehov till förmån för större fokus på sin kärnverksamhet som t.ex. produktutveckling och marknadsföring. Trenden för det vi kallar industriell outsourcing växer starkt inom branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, miljöteknik samt försvar och energi där behovet av att etablera globala partnerskap för sin produktion av ofta komplexa och tekniskt avancerade produkter ökar. I dessa branscher är tillgången till ett komplett erbjudande på en eller flera kontinenter, lokalisering nära slutkund samt ett större utvecklingskunnande och ett bredare tjänsteutbud viktiga urvalskriterier. Som en industripartner med hög teknisk kompetens, komplett erbjudande och global struktur är vi välpositionerade i dessa branscher. Trots att resultatutvecklingen under året har varit svag ser jag positivt på de förändringar vi genomfört under året i syfte att ytterligare stärka vår position som ett ledande företag inom industriell outsourcing och en integrerad partner för våra kunder. Den ökade efterfrågan vi såg i våra två största divisioner Electronics Technology och Systems Integration Technology under fjärde kvartalet innebär också goda möjligheter framåt. Jag är övertygad om att den omställning av verksamheten i Metal Precision Technology vi nu genomför kommer att ge lönsamhet även med lägre affärsvolymer. På kort sikt är utvecklingen inom olje- och gasindustrin utmanande men industrins behov att förändra försörjningsstrukturen kvarstår, vilket utgör en möjlighet för PartnerTech. Malmö i mars 2015 Leif Thorwaldsson VD och koncernchef

7 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 7 Med våra åtgärder för att förbättra lönsamheten, en tydligare position som en attraktiv industripartner och inte minst den ökade efterfrågan på våra tjänster ser jag fram emot ett spännande 2015.

8 8 ÅRSREDOVISNING 2014 MARKNADSVILLKOREN DRIVER FÖRÄNDRADE BETEENDEN HOS PRODUKTÄGANDE FÖRETAG Marknadsvillkoren förändras i en allt snabbare takt och ställer nya och ökade krav på tillverkningsindustrins konkurrensförmåga och riskhantering. Nya produktägande tillväxtbolag ser inte egen tillverkning som affärskritisk. De, liksom många mogna företag, prioriterar i allt större utsträckning forskning och utveckling samt marknadsföring av sina produkter. Flera marknadsområden förväntas växa Traditionellt har det framförallt varit konsumentelektronik och datautrustningsindustrin som outsourcat sin tillverkning. Enligt studier förväntas dessa sektorer att fortsätta växa från redan stora volymer och priset kommer fortsättningsvis att vara en stark konkurrensfaktor. Parallellt med detta ser vi ser nu en växande outsourcing trend inom en rad andra branscher som t.ex. traditionell industri, medicinteknik, försvar och energi som nu mognar och därmed får vidkännas ändrade marknadsvillkor. Inom dessa branscher driver teknologiutveckling, snabb innovationstakt och specialanpassade produkter behovet av en mer kostnadseffektiv och flexibel produktion. Dessa branscher, där PartnerTech redan idag verkar, förväntas få den största tillväxten fram till 2020, vilket skapar tillväxtmöjligheter. Bredare tjänsteerbjudande De kommande åren kommer produktägande bolag att i allt högre grad ställa krav på närmare relationer och mer integrerat samarbete som omfattar hela produktionsprocessen, från design till eftermarknadstjänster. På så sätt kan de fokusera mer på teknik, innovationer, utveckling och marknadsföring. I och med att utvecklings- och eftermarknadstjänster kommer att få allt större betydelse kommer det också att sätta sina spår i leverantörsföretagens intäkter som kommer att öka per kund. NYA MARKNADER FÖRVÄNTAS VÄXA MEST Utveckling utvalda segment Penetration vertikala marknader Hög (> 55%) Medium (25-55%) Låg (1 5%) Liten Medium Stor Marknadsstorlek EMS vertikala marknader 1 Konsumentelektronik 2 Datorer 3 Telekommunikation 4 Fordon 5 Hälsovård 6 Flyg & Försvar 7 Industri 8 Förnyelsebar energi Tillverkning Design Supply chain-tjänster Eftermarknadstjänster Källor: Frost and Sullivan CEO 360 degree on EMS and ODM industry, Lunicore; Kontraktstillverkning en trendanalys

9 MARKNADEN 9 UTVECKLINGEN DRIVS AV ETT ANTAL ÖVERGRIPANDE TRENDER VARAV DE VIKTIGASTE ÄR: Ny teknologi driver tätare innovationer Nya växande marknader lockar produktägande företag Produktägarnas ökade riskmedvetenhet PRODUKTÄGARNAS BETEENDE FÖRÄNDRAS Marknaden är allt mer volatil Ökat intresse för produktionssamarbeten Ny informationsteknologi förenklar integration Ökade krav på flexiblare produkter och produktion Marknaden blir mer volatil Den tilltagande osäkerheten på världens marknader med snabba variationer i efterfrågan drivs av faktorer som ekonomisk utveckling, valutakurser, politiska beslut, nya köpbeteenden och en allt snabbare teknologiutveckling. Det ställer krav på flexibla produkter och en flexibel produktionsfunktion som snabbt kan förflyttas och anpassas till marknader som förväntas få en bättre utveckling. Nya växande marknader lockar produktägande företag Behovet av att, såväl på kort som lång sikt, finnas nära nya och befintliga kunder på nya och växande marknader på ett kostnads- och kapitaleffektivt sätt, driver också fram produktionssamarbeten med en tredje part. Ny teknologi driver tätare innovationer Korta produktlivscykler, ofta drivna av teknologiskiften, ställer krav på produktägarnas förmåga att snabbt kunna få ut nya produktidéer på marknaden. En kvalificerad partner har ofta goda förutsättningar för att bistå i produktutvecklingsprocessen och kunna ställa om för nya produkter men också förlänga produktens liv genom att erbjuda modularisering och kreativa förbättringsförslag. Den snabba teknologiut- vecklingen leder också till allt mer högteknologiska produkter. Detta leder i sin tur till mer avancerade tillverkningsprocesser som är ytterligare en faktor som talar för en mer outsourcad produktionsfunktion. Produktägarnas ökade riskmedvetenhet Mot bakgrund av de hårdare marknadsvillkoren, blir allt fler produktägare medvetna om risk och fördelarna med en effektiv och smart hantering av denna, t.ex. vad gäller att binda kapital i lager och produktionsanläggningar med varierande beläggning. Inte minst gäller det nya marknadsområden som följer det mönster som framförallt elektronikindustrin tillämpat länge. Den ökade riskmedvetenheten ökar produktägarnas benägenhet att modularisera sina produkter och dela riskerna med en extern part något som i sin tur kräver ett ökat samarbete i form av ett partnerskap. Ökat intresse för produktions samarbeten Samarbeten med kontraktstillverkare som traditionella EMS företag är ingen ny företeelse. Allt fler företag ser nu en outsourcad tillverkning som en naturlig del av sin verksamhet. I takt med att företeelsen mognat förväntas fler produktionsprocesser att outsourcas. Det leder till fördjupade samarbeten och partnerskap där produktägande företag ger en extern part ett ökat ansvar för en modul eller komplett produkt. De produktägande företagen kan då i allt högre grad fokusera på sin kärnkompetens och reducera sina investeringar i produktionsprocessen. Ökade krav på flexiblare produkter och produktion Vid sidan av kravet på en snabb anpassning till rådande efterfrågan finns också krav på lokala marknadsanpassningar. Det förenklas av att produkterna kan slutmonteras i moduler för att möta kundens specifikationer och behov på den lokala marknaden. Modulerna kan i sin tur byggas av standardiserade komponenter tillverkade i lågkostnadsmiljö. Det kräver en global produktionsstruktur men ger å andra sidan konkurrensfördelar och stora möjligheter att sänka lagernivåerna med snabbare leveranser till en lägre kostnad. Ny informationsteknologi förenklar integration Ny teknologi i form av sofistikerade IT system blir allt vanligare och möjliggör ett integrerat arbetssätt med kunden. Detta gör det lättare att tillgodose produktägarens högre krav på insyn i produktionssamarbetet och underlättar därmed användandet av externa produktionsprocesser.

10 10 ÅRSREDOVISNING 2014 ETT ATTRAKTIVT ERBJUDANDE FÖR KRÄVANDE KUNDER Som industripartner erbjuder PartnerTech ett helhetsåtagande för produktägande företags produktion av komponenter, moduler eller färdiga produkter genom hela deras livscykel. Ett erbjudande genom produktens hela livscykel PartnerTechs kompletta, effektiva och integrerade produktionserbjudande kan anpassas till aktuella volymer, produktens mognad och kundens egen kapacitet. Detta är ett attraktivt alternativ till egen produktion som bygger på kvalitetscertifierade processer, gediget ingenjörskunnande, skalbara tillverkningsresurser, global närvaro och en dokumenterad operationell excellens i världsklass. Det innebär att vi i takt med produktens utveckling, från idé till utfasning, kan erbjuda en adekvat lösning för krävande kunders produktion. Kvalificerade produktutvecklings- och industrialiseringstjänster PartnerTech erbjuder kvalificerade tjänster för produktutveckling, produktförbättring och anpassning till nya förutsättningar som till exempel produktens mognad eller nya geografier. En stor andel av en produkts kostnad avgörs i tidiga faser av produktutvecklingsarbetet. Genom att anlita oss tidigt i processen kan vi bidra till mer konkurrenskraftiga produkter. Vårt erbjudandet omfattar också produktindustrialisering i syfte att effektivisera produktionsprocesserna, vilket kan ge stora kostnadsbesparingar per tillverkad produkt. Ett arbete som utmynnar i en fullständig teknisk dokumentation som ligger till grund för den fortsatta produktionen och som också underlättar slutkundens kvalitetskontroll och validering. För att kunna utveckla våra kunders produkter för olika skeden och marknader och inte minst optimera produktionsuppdragen har vi under de senaste åren förstärkt och utvecklat vår ingenjörskapacitet. Vi har samlat vår kapacitet och kompetens i funktionen Development&Services och fortsätter nu att stärka och tydliggöra vårt utvecklingserbjudande. PRODUKTUTVECKLING INDUSTRIALISERING UPPRAMPNING VOLYMTILLVERKNING EFTERMARKNADSTJÄNSTER Effektiva tillverkningsresurser på tre kontinenter Genom vår globala närvaro har vi möjlighet att med egna resurser på effektivast möjliga sätt betjäna våra kunder med lokala resurser i såväl utveckling som utfasning av produkten. PartnerTech erbjuder tillverkningsresurser inom tre specifika områden: Tillverkning av kretskort och inkapslad elektronik, sk. box-build. Montage av produkter där det ingår elektronik, plast- metalloch plåtkomponenter samt mjukvara. Bearbetning av metaller och andra krävande material.

11 ERBJUDANDET 11 Inom dessa områden erbjuder vi en flexibel produktionskapacitet som kan anpassas till aktuell efterfrågan och marknad. Våra olika produktionsenheter i Europa, USA och Asien ger oss också möjlighet att hantera såväl små som stora volymer. Vår globala struktur, som kan hantera såväl kostnadseffektiv volymproduktion som kundnära slutmontering, ger oss också en unik möjlighet att kostnadseffektivt kunna leverera lokalt marknadsanpassade moduler som bygger på standardiserade komponenter. Globala eftermarknadstjänster nära kundernas marknader Utöver lokal slutmontering erbjuder vi också andra eftermarknadstjänster som exempelvis, logistikfunktion samt garantioch underhållstjänster. Global supply chain PartnerTech erbjuder inköpskanaler på tre kontinenter med representation i Östeuropa, Asien och NAFTA. Vi har lång erfarenhet av och kompetens inom sourcing i Asien där vi idag även har vårt största inköpskontor. Design av en lokal och global försörjningskedja är en viktig del av vårt erbjudande och säkerställer en optimal varukostnad för våra kunder. Breda kontaktytor underlättar integration Som industripartner är vår kontaktorganisation en central del av vårt erbjudande. Den består dels av globala account managers som ansvarar för utvecklingen av globala kundkonton på koncernnivå. Dels av lokala kundteam som bistår de globala kundernas lokala enheter samtidigt som de har ansvaret för utvecklingen av sin lokala marknad. Dels ett antal program managers som, under löpande produktion, har hand om den dagliga kundkontakten. Operationell Excellens reducerar spill För att ständigt kunna förbättra våra processer arbetar vi utifrån vårt eget koncept som baserar sig på Lean Manufacturing men som är anpassat efter PartnerTechs behov; PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Det är en övergripande systematisk metodik som bygger på en successiv implementering av ett antal definierande steg med konkreta och standardiserade verktyg för att reducera spill i alla former. Viktigt i detta är fokus på att koncernens mål som adresserar lönsamhet, sysselsatt kapital, tillväxt, ledtider och teknisk kompetens bryts ner i organisationen till för varje enhet påverkbara mål. Etablerade processer för kvalitet och precision Genom våra gemensamma processer och rutiner kan vi hålla en hög standard och reducera de kommersiella riskerna för såväl kunderna som PartnerTech. En del i detta är att vi regelbundet och integrerat i våra processer använder Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). Genom dessa täta, inbyggda och noggranna kontroller i hela produktionsprocessen minimerar vi felfrekvensen och ökar leveransprecisionen för våra uppdragsgivare. Partnerskap ger fördelar Ett partnerskap, där båda parter har full insyn i den aktuella verksamheten, ger parterna en rad fördelar och gör det framförallt möjligt för dem att dra fördel av flexibiliteten och reducera risknivån. Vi arbetar därför med att skapa system där vår produktionsfunktion smidigt kan integreras med det produktägande företagets verksamhet. CERTIFIERING FÖR FUNKTIONSKRITISKA PRODUKTER VÅRT ERBJUDANDE GENERERAR ETT ANTAL TYDLIGA VÄRDEN FÖR VÅRA KUNDER: Genom att uppfylla krävande branschers standarder och sina certifieringar är PartnerTech väl rustade för såväl sin produktion som de kvalitetskrav kundernas funktionskritiska produkter ställer. PartnerTech är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Utöver detta har vi de branschspecifika certifieringar som krävs för den vid varje tillfälle aktuella kundportföljen, till exempel ISO för produktion av medicinsk utrustning. Ett annat exempel är ISO som är en kvalitetscertifiering gällande svetsarbeten i rostfritt stål. Vi arbetar också efter de föreskrifter och regler som till exempel amerikanska FDA utfärdat för medicinteknikindustrin (QSR) och är anslutna till Achilles JQS (Joint Qualification System) ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem som danska och norska oljebranschen använder. Utöver dessa uppfyller bolaget även andra geografiskt specifika regelverk som PAL i Japan samt MDD och IVDD i Europa. Ökade möjligheter för att fokusera och utveckla kärnverksamheten som, för våra kunder, ofta i allt högre grad består av idé-, koncept- och marknadsutveckling. Längre produktlivscykler genom aktiv och kontinuerlig produktutveckling. Anpassning till specifika branschers krav och regelverk genom certifieringar och godkännanden för att säkerställa en hög kvalitet. Ordning och reda genom industrialiserade processer och professionella dokumentationsrutiner. Tillgång till, vid varje enskilt tillfälle, optimerad produktions- och utvecklingskapacitet samt global upphandling. Internationell närvaro genom en representation på tre kontinenter

12 12 ÅRSREDOVISNING 2014 PARTNERSKAP STÖDJER INVISIOS TILLVÄXT Invisio Communication är ett snabbväxande bolag som utvecklar teknologier och produkter för kommunikationsoch hörselskyddssystem. Bland kunderna finns polis- och försvarsstyrkor, räddningstjänster och tung industri i Europa och USA. Med andra ord kunder som ställer stora krav på funktion i krävande miljöer, ofta utsatta för buller, extrema temperaturer eller fukt. Sedan 2007 har PartnerTechs enhet i Malmö tillverkat headset och kontrollenheter som baserar sig på Invisio s teknologi för kommunikation och hörselskydd. Behov av flexibel produktionskapacitet för att möta snabb tillväxt Marknaden för kommunikationssystem drivs av ett behov att kommunicera och skydda hörseln en snabbt ökande prioritet i hela världen. Till en början hade Invisio en egen produktionsenhet men i takt med att tillväxten tog fart bestämde man sig för att sluta tillverka i egen regi. Då beställningarna var oregelbundna och offentliga upphandlingar är vanliga i branschen krävdes en hög grad av flexibilitet. Invisio började därför leta efter en lämplig produktionspartner en partner med erfarenhet av att tillverka tekniskt komplexa produkter, hög flexibilitet och möjlighet att möta snäva deadlines. Förutsättningar för partnerskap Ett antal kritiska faktorer ledde till att valet av partner föll på PartnerTech. För det första är Invisios headsets komplexa att tillverka och kräver stor precision och noggrann lödning. För det andra ställs extremt höga kvalitetskrav, utrustningen måste vara 100% tillförlitlig, vilket kräver specifika certifieringar och mycket kompetent personal. För det tredje utgör geografisk närhet till Invisio samt en liknande företagskultur en fördel. Invisio ville även ha en partner vars utvecklingsoch produktionspersonal kunde jobba i nära samarbete med deras egen. Gradvis överföring Efter inledande ledningsmöten om hur samarbetet skulle utformas överfördes successivt Invisios produktion till Partner- Techs enhet i Malmö. Invisios team har daglig kontakt med PartnerTech för att diskutera löpande produktionsfrågor som exempelvis volymutveckling och komponentförsörjning. Varje kvartal hålls dessutom utvärderingsmöten. Möjlighet att fokusera på kärnverksamheten Partnerskapet med PartnerTech har gett Invisio en rad fördelar. En av de främsta är att bolaget kan koncentrera sig på det man är bäst på; teknologiutveckling och marknadsföring medan PartnerTech levererar produkter av hög kvalitet i rätt mängder på utsatt tid. Partnerskapet har varit en viktig del av Invisios framgång. Under de nio första månaderna 2014 hade bolaget intäkter om 140 MSEK en stor förbättring från Med egen produktion hade Invisio behövt öka sin produktionspersonal och investera i ny utrustning. Istället har man kunnat koncentrera sina resurser på FoU, försäljning och marknadsföring. Vi valde PartnerTech som vår tillverkningspartner för att vi visste att de var villiga och kapabla att göra mer än bara tillverka. De har blivit en riktig partner. Lars Højgård Hansen, VD på Invisio

13 CASE INVISIO 13 KUND: Invisio Communications, baserade i Hvidovre, Danmark UTMANING: Flexibel tillverkning med möjlighet att skala upp snabbt LÖSNING: Ett partnerskap med PartnerTech i Malmö, Sverige vad gäller tillverkning FÖRDELAR: Större flexibilitet utan att tumma på kvaliteten, bättre möjlighet att svara på anbudsförfrågningar och möta snäva tidsramar, båda bolagen fokuserar på vad de gör bäst

14 14 ÅRSREDOVISNING 2014 EN HÅLLBAR VERKSAMHET Ansvaret för en hållbar utveckling är viktigt för såväl PartnerTech som våra kunder. Medarbetare Avgörande för PartnerTechs utveckling som tjänste- och kunskapsföretag är medarbetarnas kompetens och engagemang. Att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare är därför en prioriterad uppgift för PartnerTech. I syfte att behålla och utveckla våra medarbetare erbjuder vi dem stimulerande arbetsuppgifter i en professionell organisation som verkar internationellt. Detta ger dem möjligheter att växa inom företaget och söka nya utmaningar. Vi arbetar även med personliga utvecklingsplaner för samtliga medarbetare. Målen följs kontinuerligt upp genom regelbundna avstämningar. Det skapar engagemang och incitament för såväl individuella som gemensamma insatser. Även ledarskapet är centralt för våra medarbetares trivsel och prestation. Ledarutveckling Vi lägger stor vikt vid våra ledares förmåga att uppmuntra, entusiasmera och engagera sina medarbetare. Därför utbildar vi såväl våra befintliga som framtida ledare inom ramen för vår centrala utbildningsfunktion Global Training and Development. Funktionen erbjuder både strategisk och operationell utbildning samt har en nätverksfunktion för att sprida best practice i hela PartnerTech-koncernen. Systematiskt arbetsmiljöarbete För att främja hälsa och säkerhet för de anställda bedriver PartnerTech ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på säkerhet, ergonomi och friskvård. Arbetet regleras i en särskild policy samt i reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och ska tillgodose såväl fysiska som psykiska och sociala aspekter. Vi har också i början av 2015 påbörjat en arbetsmiljöutbildning för alla chefer med personalansvar, fackliga representanter och HR funktionen. 0 1 år 1 5 år 6 10 år 10 år Män Kvinnor KÄRN- VÄRDEN PROAKTIVA Vi levererar kundvärde. Vi är proaktiva och levererar värde till våra kunders affärer vid varje kontakt. LYHÖRDA Vi levererar kvalitet och kundservice i världsklass. Vi ligger före våra konkurrenter genom ständiga förbättringar till den nivå våra kunder förväntar sig.

15 MEDARBETARE, MILJÖ OCH ETIK 15 Etik PartnerTechs uppförandekod, som finns på har antagits för att betona de principer och i vilken anda som PartnerTech bedriver sin verksamhet gentemot sina anställda, affärspartners och andra intressenter. Genom att tillämpa uppförandekoden i vårt dagliga arbete tar vi ansvar för att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Koden spelar en viktig roll i skapandet av en koncernövergripande kultur med ansvar och engagemang för våra kärnvärden. Lokala sponsorinitiativ PartnerTech är ett bolag med tillverkning på olika platser runt om i världen. Vi arbetar med socialt ansvarstagande och på flera ställen där vi finns, har vi ett engagemang för lokala initiativ. Initiativen kan innebära allt från att stödja det lokala fotbollslaget, till att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. Miljö PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat enligt ISO Det omfattar samtliga enheter genom bolagets miljöledningssystem och program för leverantörsutvärdering. Generellt gäller att frågor kring materialanvändning, återvinningsbarhet, koldioxidutsläpp och energiförbrukning är viktiga för att begränsa produkternas miljöpåverkan. När det gäller återvinning och utfasning av skadliga ämnen ur nya produkter och ingående komponenter följer PartnerTech EU:s direktiv RoHS 1) och REACH 2). För PartnerTech som har en verksamhet som innebär utsläpp till vatten och luft samt förbrukning av en del farligt avfall som ex. skärvätskor och färg, samt brännbart avfall, innebär det till exempel att: Processavloppsvatten renas och återanvänds. Avfall sorteras och vi strävar att reducera förbrukningen av miljöfarligt material. Biobränslen används vid uppvärmning. Pulverlack ersätter lösningsmedelsbaserad lack. Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att öka andelen land- och sjöbaserade materialtransporter. Miljömål under 2014 Under 2014 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på fortsatt minskning av förbrukningen av el, gas, vatten och kemikalier samt ett minskat användande av miljöfarligt material och en ökad grad av återvinning. Bolaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina transporter och har en tjänstebilspolicy med krav på miljöanpassade bilar enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer krav på att så långt som möjligt använda videokonferensutrustning eller välja ett resande med begränsad miljöpåverkan. 1) RoHs: Restriction on the use of certain hazardous substances. 2) REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. EFFEKTIVA Vi arbetar för att minska spill inom alla områden, vid alla tillfällen. Vi är alla ansvariga för vår gemensamma effektivitet och prestation. LAGSPELARE Vi är ett lag one team. Vi respekterar och litar på varandra, genom att klargöra förväntningar och att hålla löften. Vi uppmärksammar framgångar. LÅNGSIKTIGA Vi skapar framgång genom partnerskap. Vi respekterar varandra och agerar i Partner- Techs intresse. Vi vet att framgång föder framgång genom partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare.

16 16 ÅRSREDOVISNING 2014 VÄL DEFINIERADE STRATEGIER MOT EN TYDLIG VISION PartnerTech är under omvandling från en traditionell kontraktstillverkare till ett ledande företag inom industriell outsourcing som skapar större värde för sina kunder. Vi arbetar för vår vision samt de finansiella målen genom definierade strategier som vi har kapacitet att genomföra. Vision PartnerTech ska leda utvecklingen inom industriell outsourcing. Som ett ledande företag inom Industriell Outsourcing kan PartnerTech erbjuda produktägande företag som prioriterar affärsutveckling en komplett produktionsfunktion. På så sätt kan vi öka våra skalfördelar samtidigt som potentiella kunders medvetenhet om vår verksamhet ökar. Det är i sin tur en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra finansiella mål som är en stabil bas för att kunna utveckla verksamheten till fördel för alla intressenter inklusive ägarna som kan ges en konkurrenskraftig avkastning. Fyra strategier mot visionen och de finansiella målen Vi arbetar systematiskt med fyra strategier för att nå vår vision och därmed också våra finansiella mål. Strategiska kundval Vi fokuserar på strategiskt utvalda segment och kunder. Som industripartner söker vi samarbete med kunder som är intresserade av att outsourca hela eller delar av sina produktionsprocesser. Prioriterat är marknader som vi är förtrogna med och där kunderna har behov av certifiering och spårbarhet, vilket vi med vår kompetens är bra på. Vi har lång erfarenhet av att driva produktionen åt ledande företag inom olika marknadsområden där vi utvecklat specifikt applikations-, process och marknadskunnande. Inom dessa marknadsområden arbetar vi primärt med europeiska b2b-företag med global täckning som har komplexa produkter i sortimentet snarare än standardiserade volymprodukter. Vi har på senare tid speciellt fokuserat på marknadsområdena Medicinteknik och Försvar&Marin med subsegmentet Olja&Gas där produktägarna ställer stora krav på produkternas funktion i krävande miljöer. Under året har vi bland annat; Etablerat divisionen Metal Precison Technology i syfte att samla vårt erbjudande inom Försvar&Marin inklusive sub-segmentet Olja&Gas. Med framgång fortsatt bearbeta olje- och gasindustrin runt Nordsjön och nått ett genombrott med ett samarbetsavtal med Aker Solutions AS. Förstärkt vår position som industriell partner inom Medicinteknik genom att teckna ett nytt betydande samarbetsavtal med ett ledande globalt medicinteknikbolag. Utveckling av erbjudandet Tillväxt är ett av våra finansiella mål. Det ger oss en bättre skala som medger konkurrenskraftiga priser på våra inköp och ökad effektivitet i våra enheter. Primärt ska vi växa genom att öka försäljningsvärdet från existerande kunder med ett bredare tjänsteutbud för att kunna ta över fler av kundernas produktionsprocesser eller i bästa fall hela produktionslinjen. Vi fokuserar primärt på att förbättra vårt erbjudande med tjänster i början och slutet av produktens liv då utveckling och flexibel produktion har störst betydelse. Under året har vi bland annat:

17 STRATEGI OCH MÅL 17 Etablerat enheten Development&Services. På så sätt har vi förstärkt och tydliggjort vårt erbjudande inom produktutveckling samt andra ingenjörs- och eftermarknadstjänster. Excellenta processer Utöver att vi ständigt ser över vår produktionsstruktur arbetar vi inom ramen för PEIM, PartnerTech Excellence in Manufacturing, med att kontinuerligt förbättra våra operativa och kommersiella processer och bli såväl mer kostnads- som kapitaleffektiva. På så sätt förbättrar vi vår konkurrenskraft, marginal och avkastning. Under året har vi bland annat: Fortsatt omstrukturering av division Metal Precison Technology i syfte att, även vid lägre volymer, förbättra divisionens lönsamhet. Erhållit ISO certifikat för produktion av medicinteknisk utrustning i vår enhet i USA. Geografisk närvaro För att kunna betjäna våra kunder globalt, arbetar vi med att förstärka våra regionala supply chains på alla kontinenter. Det är viktigt för att vi ska kunna följa våra kunder in på nya marknader. Under året har vi till exempel: Fortsatt utöka vårt erbjudande i Kina. Fortsatt utveckla den regionala försörjningskedjan i NAFTA. Finansiella mål styr verksamheten PartnerTechs finansiella mål, som kommuniceras externt, är definierade av styrelsen. De beskriver vad bolaget i sin helhet framöver förväntas nå och de bryts ner i tydliga interna operativa mål som är centrala för den interna styrningen av verksamheten. Traditionella EMS-företag, har normalt en etablerad praxis att styra verksamheten mot avkastning på operativt kapital. Den bygger dels på rörelsemarginalen dels på kapitalbindningen. Volymtunga EMS- verksamheter inom till exempel telefoni och annan snabbrörlig konsumentelektronik som binder lite kapital i produktionen, arbetar ofta med lägre marginaler. PartnerTech tar ansvar för större delar av kundernas produktionsprocesser för industriella och mer komplexa produkter och arbetar med en större andel orderstyrda leveranser. Det binder, med den längre produktionsprocessen, mer kapital. De kapitalkostnader som vi lyfter av från kunden motiverar en i motsvarande grad högre marginal. Med våra olika verksamheter balanserar vi, i enlighet med principerna ovan, marginalerna och kapitalbindningen för att nå det övergripande målet avkastningen på operativt kapital: Electronics Technology divisionen arbetar till stor del med standardiserade, konkurrensutsatta produkter. Här fokuseras speciellt på det operativa kapitalet. Metal Precision Technology divisionen däremot, vars nischprodukter många gånger är unika, kan normalt räkna med högre marginaler. Detta kompenserar också för affärsområdets större bundna operativa kapital vad gäller både utrustning och rörelsekapital. Tillverkning av kompletta produkter inom Systems Integration Technology kräver mindre kapitalbindning då de ofta består av komponenter från övriga segment. Tillsammans med en effektivt utnyttjad kapacitet utgör detta en stark lönsamhetspotential.

18 18 ÅRSREDOVISNING 2014 MÅL RÄNTABILITET PÅ OPERATIVT KAPITAL Målet är att räntabiliteten ska överstiga 20 procent vilket är en rimlig nivå för en fortsatt utveckling av bolaget som ger ägarna en rimlig avkastning på sitt satsade kapital. KOMMENTAR 2014 Av divisionerna ligger Electronics närmast målet med 18% i avkastning på operativt kapital. Systems Integration har under året, kvartal för kvartal, förbättrat räntabilitet på operativt kapital medan Metal Precision har en negativ avkastning. RÖRELSEMARGINAL Rörelsemarginalen bör uppgå till minst sju procent för att vi, med en rimlig kapitalbas, ska kunna leverera den målsatta räntabiliteten. Det är högre än för kontraktstillverkningens volymaktörer, men ett rimligt mål med hänsyn till Partner- Techs bredare erbjudande. Det bygger dock på ökade volymer och ständigt förbättrade produktionsprocesser. KOMMENTAR 2014 Den justerade rörelsemarginalen har försämrats under året jämfört med Detta beror främst på under året tagna engångskostnader för omställningsarbetet inom Metal Precision. Rörelsemarginalen inom Electronics divisionen har påverkats negativt av ett större åtagande för en av våra kunder, vilket har lett till en ofördelaktig produktmix med högre materialandel. KAPITALOMSÄTTNINGS- HASTIGHETEN Målet är att det operativa kapitalet omsätts mer än tre gånger per år. Även det är en lägre siffra än för volymbaserade kontraktstillverkare vilket motiveras med Partner- Techs större andel orderstyrda leveranser som kräver lager. Målet ska nås genom kortare ledtider och en lägre kapitalbindning i alla processer från lagerhållning via tillverkning till hantering av kundfordringar. KOMMENTAR 2014 Arbetet med att förbättra bolagets processer inom ramen för PEIM (PartnerTech Excellence in Manufacturing) fortgår inom alla enheter. Kapitalomsättningshastigheten har under året förbättrats främst inom Electronics divisionen. TILLVÄXT En omsättning som ökar mer än marknaden innebär stärkta positioner som ger skalfördelar. Vårt mål är satt till en tillväxt överstigande 10 procent vilket vi bedömer är rimligt att hantera samtidigt som vi stärker vår marknadsposition. KOMMENTAR 2014 Tillväxten under året var marginell jämfört med Trots en ökad försäljning mot slutet av året kunde den inte kompensera för de minskade volymerna från främst försvarsindustrin. SOLIDITET Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Det är rimligt med hänsyn till bolagets kassaflöden och uthållighet i tider av sämre marknadsförutsättningar samt ägarnas krav på avkastning. KOMMENTAR 2014 Soliditeten överstiger målet om 30 procent även om den har minskat under året till följd av det negativa resultatet.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20 20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVECKLINGEN UNDER ÅRET Ompositionering och förstärkt tjänsteerbjudande präglar året. PartnerTechs omsättning för 2014 uppgick till MSEK vilket är en marginell ökning jämfört med Rörelseresultatet försämrades jämfört med föregående år och det justerade rörelseresultatet uppgick till -12 MSEK. Inklusive nedskrivning av goodwill om -9 MSEK samt omstrukturerings - kostnader om -22 MSEK uppgick rörelseresultatet för helåret till -44 MSEK. Försämringen är främst hänförlig till den svaga utvecklingen inom Metal Precision Technology divisionen. Rörelseresultatet för Systems Integration Technology och Electronics Technology divisionerna uppgick sammantaget till 71 MSEK för helåret. Electronics Technology divisionen har under året uppvisat en fortsatt tillväxt. Under året har nästa steg i bolagets förflyttning för att som industripartner i allt högre grad kunna möta kundernas krav på tekniskt avancerade produkter tagits. Som ett led i detta har en ny funktion tillsatts, Development&Services, för att ytterligare förstärka PartnerTechs tjänsteerbjudande. Även verksamhetsstrukturen har förtydligats och består nu av tre divisoner Electronics Technology, Systems Integration Technology och Metal Precision Technology. I den nya strukturen ingår Maskinbearbetning i Metal Precision Technology divisionen. Divisionen består av enheterna i Karlskoga och Moss och specialiserar sig på bearbetning av metaller och andra krävande material, vilket möjliggör ett större fokus på bl.a. olje- och gasindustrin samt annan tung industri. Under andra kvartalet initierades ett större omställningsprogram för att nå lönsamhetsförbättringar inom Metal Precision Technology divisionen. Efter genomförandet av beslutade åtgärder är bedömningen att en mer flexibel och affärsmässigt sund verksamhet har skapats med goda förutsättningar för lönsamhet på väsentligt lägre affärsvolymer än tidigare. Under året har nya signifikanta samarbetsavtal tecknats med kunder inom bl.a. Medicinteknik och Olja&Gas vilket stärker PartnerTechs position som industriell partner inom dessa marknadsområden. Personal Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2014 uppgick till (1 378). Vid årsskiftet hade koncernen (1 268) heltidsanställda. Ökningen är främst hänförlig till verksamheten i Kina. Miljöpåverkan PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat enligt ISO Det omfattar samtliga enheter genom bolagets miljöledningssystem och program för leverantörsutvärdering. Generellt gäller att frågor kring materialanvändning, återvinningsbarhet, koldioxidutsläpp och energiförbrukning är viktiga för att begränsa produkternas miljöpåverkan. När det gäller återvinning och utfasning av skadliga ämnen ur nya produkter och ingående komponenter följer PartnerTech EU:s direktiv RoHS 1) och REACH 2). För PartnerTech som har en verksamhet som innebär utsläpp till vatten och luft samt förbrukning av en del farligt avfall som ex. skärvätskor och färg, samt brännbart avfall, innebär det till exempel att: Processavloppsvatten renas och återanvänds. Avfall sorteras och vi strävar att reducera förbrukningen av miljöfarligt material. Biobränslen används vid uppvärmning. Pulverlack ersätter lösningsmedelsbaserad lack. Bolaget ser kontinuerligt över möjligheterna att öka andelen land- och sjöbaserade materialtransporter. Miljömål under 2014 Under 2014 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på fortsatt minskning av förbrukningen av el, gas, vatten och kemikalier samt en ökad grad av återvinning. Bolaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina transporter och har en tjänstebils - policy med krav på miljöanpassade bilar enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer krav på att så långt som möjligt använda videokonferensutrustning eller välja ett resande med begränsad miljöpåverkan. Tvister PartnerTech-koncernen har under 2014 inte varit involverad i något rättsligt förfarande eller någon tvist inom ramen för den löpande verksamheten. VINSTDISPOSITION Fritt eget kapital i moderbolaget uppgår till SEK: Balanserade vinstmedel samt överkursfond Årets resultat Summa Styrelsen föreslår Att återstående belopp balanseras Summa Styrelsen har godkänt årsredovisningen och koncernredovisningen för utfärdande den 20 mars Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 27 april ) RoHs: Restriction on the use of certain hazardous substances. 2) REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 PARTNERTECH I KORTHET PARTNERTECH EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling

Läs mer

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal Bokslutskommuniké januari december 2014 I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period 2013. Sekventiellt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2014 Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk

Läs mer

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet Delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet I första kvartalet ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var

Läs mer

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com

p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com ÅRSREDoViSninG 2012 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess,

Läs mer

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport januari juni 2015 Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet I andra kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor med 19% jämfört med motsvarande period. Det justerade rörelseresultatet för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm

Lagercrantz Group AB. 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Välkommen till årsstämma 2010 Lagercrantz Group AB 31 augusti 2010 IVA konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Kort introduktion till Lagercrantz Året 2009/10 Framtid Kvartal 1 2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013

Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 Bokslutskommuniké 2012/13 Perioden 1 april 2012 31 mars 2013 7 maj 2013 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Bengt Lejdström, finansdirektör Introduktion till Lagercrantz Group Teknikkoncern med ledande positioner

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet,

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten Delårsrapport januari juni 2013 Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten I andra kvartalet ökade omsättningen med 2,5% för jämförbara enheter och i lokala valutor jämfört

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Tillväxt i kvartalet och positivt halvår Trots en viss avmattning från första kvartalet ökade omsättningen med 2% i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2011 och rörelseresultatet

Läs mer