p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com"

Transkript

1 ÅRSREDoViSninG 2012

2 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess, från utveckling via produktion, logistik och distribution till eftermarknadstjänster. Vår främsta styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta system och produkter. Våra balanserande marknadsområden Kunderna är primärt europeiska b2bföretag med förhållandevis komplexa produkter eller system. Våra kunder finns representerade på sex marknadsområden, inom vilka vi har specifikt applikationskunnande. Det innebär att vi har en bred marknadsexponering, som ger oss en jämnare beläggning och som gör det möjligt att betjäna våra kunder på bästa sätt. Läs mer om våra marknadsområden på sidan 10. Vår unika utvecklingskapacitet En stor fördel för våra kunder är vår kompetens att utveckla och produktionsoptimera produkter. Detta oavsett om vi ska tillverka produkten senare eller inte. På så sätt kan vi förbättra och dokumentera industrialiseringen av kundens produkter så att kvaliteten höjs och produktionen förenklas och blir mer kostnadseffektiv samt att time-tomarket förkortas. VårT unika erbjudande PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter under kontrakt inom utvalda marknadsområden. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, för såväl delmontage och komponenter som integrerade system och kompletta produkter. Vi erbjuder en rad unika fördelar där vi på ett konkurrenskraftigt sätt tillhandahåller lösningar för samtliga faser i en produkts livscykel från produktutveckling till eftermarknad. Läs mer om vår affär och vårt erbjudande på sidan 12. Vår VÄxande marknad Marknaden för kontraktstillverkning växer bland annat till följd av en ökad globalisering och kortare produktlivscykler men framförallt som ett resultat av att traditionella industribolag väljer att lägga ut hela eller delar av sin produktion. Läs mer om vår marknad på sidan 4-5. Prioriterade marknadsområden Försvar och marin Sälj- och betalningslösningar, 4% 17% 14% Medicinsk teknik och instrument 21% 24% 20% Miljöteknik Informationsteknologi Industri Vår GLobala närvaro Våra kunder är primärt lokaliserade till Europa. Vi kan dock hjälpa våra kunder att globalisera sin verksamhet även i Asien och Nordamerika. PartnerTech har kundcenter och fabriker på samtliga strategiska marknader samt en, för större volymer, komplett produktionsbas i Östeuropa och Asien. Dessutom erbjuder vi produktutveckling och en global försörjningskedja med inköpskontor i Asien, Östeuropa och Norden. INNEHÅLL En betrodd industripartner Omslagets insida Året i korthet 1 Koncernchefen har ordet 2-3 Marknaden 4-5 Vår affär 6-11 Tre rörelsesegment 8-9 Sex marknadsområden 10 Vårt erbjudande 12 Hållbarhet Finansiella mål Riskhantering Förvaltningsberättelse Verksamheten Bolagsstyrning Styrelse och ledning Aktie och ägarbild Finansiella rapporter Innehållsförteckning 32 Räkningar och noter Påteckning 52 Revisionsberättelse 53 Femårsöversikt 54 Definitioner och ordlista 55 Adresser 56 Aktieägarinformation 57 Avsnitt granskat av företagets revisorer.

3 ÅRET I KORTHET 2012 I KORTHET Nettoomsättningen minskade med drygt tre procent till MSEK (2 322), primärt drivet av en svag konjunktur som påverkade fjärde kvartalet. Rörelseresultatet minskade till 24 MSEK (47) som en effekt av lägre volymer och omställningskostnader av engångskaraktär som belastade resultatet i det fjärde kvartalet. Finansnettot uppgick till - 21 MSEK (28). Förbättringen är primärt hänförlig till en lägre skuldsättning. Resultatet efter skatt uppgick till - 8 MSEK (5). Skatten för året blev 11 MSEK (13). Förändrade skattesatser samt omvärdering av uppskjutna skatteposter påverkade skattekostnaden negativt. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till - 0,63 SEK (0,41). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124 (127). Soliditeten uppgick till 42 procent (39). Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2012 (0). Läs mer om vårt resultat på sidan 32. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET I maj 2012 förvärvade PartnerTech Aerodyn AB som inriktar sig på kontraktstillverkning av tunga komponenter till fartygsframdrivning med propellersystem eller vattenjetaggregat. I juni 2012 ingick PartnerTech ramavtal med ABB Substation Automation Products S/A som omfattar tillverkning och leverans av elektroniska komponenter. PartnerTech tecknade i juni 2012 även en avsiktsförklaring med BAE GCS angående tillverkning och test av försvarselektronik. I augusti 2012 tecknade PartnerTech samarbetsavtal med Dignitana AB avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter inom området för medicinsk kylning. NETTOOMSÄTTNING/ RÖRELSEMARGINAL MSEK % KASSAFLÖDE MSEK SOLIDITET % PartnerTech AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat och registrerat enligt svensk rätt med firmanamnet PartnerTech AB (publ) och organisationsnummer Bolaget har sitt säte i Malmö, Sverige. I detta dokument används PartnerTech genomgående för att även beteckna koncernen. Denna årsredovisning är publicerad på bolagets webbplats (www.partnertech.com) den 2 april. Tryckta exemplar skickas till aktieägare och andra intressenter efter beställning. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna Den finansiella rapporteringen omfattar sidorna samt sidorna och har upprättats i enlighet med IFRS. Alla värden uttrycks i miljoner kronor (MSEK) om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser 2011 om inget annat uppges. Information om marknaden är baserad på PartnerTechs egen bedömning om ingen annan källa anges. Bedömningar baseras på bästa tillgängliga faktaunderlag. Denna rapport innehåller också framtidsinriktad information. Även om PartnerTechs ledning bedömer denna information som rimlig kan inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan verkligt framtida utfall variera jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. Årsredovisningen har producerats av PartnerTech AB i samarbete med Grayling, Malmö 1

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET EN FÖR FRAMTIDEN VÄL RUSTAD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en industripartner som säkerställer konkurrenskraften för våra kunder genom att hantera och på olika sätt förbättra hela eller delar av deras industriella processer. Vår långa erfarenhet och kompetens inom kontraktstillverkning, tillsammans med den ökade flexibiliteten och minskade kapitalbindningen vi erbjuder, innebär stora fördelar för våra kunder. Jag tycker att vi varit framgångsrika i våra ambitioner då vi efter årets tre första kvartal kunde redovisa en förbättrad marginal och kapitalbindning. Sent i fjärde kvartalet kom dock ett bakslag som gjorde tydliga avtryck i periodens resultat. Trots resultatbortfallet i framförallt december tycker jag att helårsresultatet är en god indikation på att vår strategi, att som industripartner erbjuda både flexibilitet och lågkostnadsproduktion inom flera marknadsområden med delvis olika konjunkturcykler, är rätt för framtiden. Ett attraktivt erbjudande med mer fokus på utveckling Vårt breda erbjudande som omfattar både utveckling, tillverkning och eftermarknadstjänster uppskattas av både existerande och nya kunder. Vi ser ett fortsatt stort inflöde av offertförfrågningar och under året har vi tecknat flera nya samarbetsavtal och fått signifikanta ordrar från existerande kunder. Vi går in i 2013 med ett ännu större fokus på vår utvecklingskapacitet som attraherar inte minst nya moderna utvecklingsbolag. De sätter stort värde på våra kompetenta ingenjörer vad gäller både produktutveckling och industrialisering för en bättre fungerande produkt med en högre kvalitet till en lägre kostnad. Vi fortsätter därför att stärka vår utvecklingskapacitet för att kunna möta en ökad efterfrågan på våra produktutvecklingstjänster, som vi räknar med också kommer att belägga våra produktionsenheter framöver. En komplett infrastruktur I vårt erbjudande ingår också en förbättrad produktionsstruktur i Asien och Östeuropa, där vi under året bland annat har stärkt vår närvaro i Kina. Den ger oss möjligheter att, vid sidan av en småskalig produktion av testserier och mer komplexa produkter, kostnadseffektivt producera större volymer. Vår verksamhet i Nordamerika växer också, vilket ger oss bättre möjligheter att hjälpa våra europeiska kunder med slutmontering och eftermarknadstjänster på hela den amerikanska marknaden. Samtidigt utgör detta en bas för att intensifiera en redan påbörjad bearbetning av amerikanska företag. På så sätt kan vi fortsätta växa internationellt. Genom förvärvet av Aerodyn har vi också breddat vårt erbjudande inom maskinbearbetning och förbättrat våra förutsättningar bland annat inom offshoreindustrin, som är ett intressant tillväxtområde för oss. Förbättrade operationella processer Våra operationella processer är idag också betydligt bättre än tidigare. Vi arbetar intensivt med vårt eget Lean program PEIM PartnerTech Excellence in Manufacturing, ett program som baserar sig på Lean Manufacturing principerna men som är helt anpassat för PartnerTechs behov. Inom ramen för PEIM adresserar vi centrala parametrar som tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning. Det har under året gett gott resultat bland annat i form av betydande förbättringar i vår kapitalbindning. Med undantag av det fjärde kvartalet har även våra marginaler förbättrats. Lägre kostnadsnivå 2013 Vi behöver fortsätta att öka flexibiliteten för att bättre kunna möta så stora svängningar som vi såg i december och på så sätt ännu bättre kunna balansera vår verksamhet. Arbetet med kontinuerliga förbättringar har därför intensifierats, vilket bland annat innebär att våra nordiska enheter nu i allt högre grad anpassas till en verksamhet med fokus på teknik och utveckling nära kunderna. Vi har reducerat produktionsytan i vår enhet i Norge och vi flyttar både fabriken i Vellinge och huvudkontoret till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö. Samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter. Det innebär att vi framöver har bättre förutsättningar att anpassa oss till rådande marknadsläge. Finansiell styrka skapar förutsättningar för framtiden Vi har under året stärkt vår finansiella position genom att kraftigt minska vår nettobelåning. Det har förbättrat våra förutsättningar att möta marknadsosäkerheten som fortfarande råder. Det ger 2

5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET oss också goda möjligheter att utveckla verksamheten i syfte att ta över och förbättra såväl befintliga som nya kunders produktion. Tillsammans med de åtgärdsprogram vi vidtagit, de förbättrade operationella processerna och vårt konkurrenskraftiga erbjudande har vi nu format en stark plattform som industripartner på en global, växande marknad. Detta gör att jag ser på framtiden med tillförsikt. Vellinge i mars 2013 Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef 3

6 MARKNADEN EN MARKNAD I TILLVÄXT Kontraktstillverkning är grunden för PartnerTechs verksamhet. Det är en global marknad i tillväxt som drivs av en rad tydliga trender. Med kontraktstillverkning avses att ett företag som äger en produkt, produktägaren, låter ett annat företag, en kontraktstillverkare, utveckla, tillverka och distribuera produkten. EMS-marknaden som ligger till grund för kontraktstillverkningen är en global marknad i tillväxt. Tillväxten förväntas öka till följd av en över tiden ökad BNP. Men framförallt som ett resultat av att nya tillväxtföretag såväl som mer traditionella industribolag i allt högre grad väljer att lägga ut hela eller delar av sin produktion. Trenden är tydligast inom konsumentprodukter, men blir allt starkare även inom b2b, där PartnerTech verkar. Trender som driver marknadstillväxt Det finns en rad rationella skäl som på kort tid byggt upp marknaden för kontraktstillverkning. Det övergripande skälet är att kontraktstillverkning är ett sätt att öka produktägarens konkurrenskraft. Det frigör resurser som istället kan allokeras till kärnverksamheten, vilket oftast handlar om marknads- och produktutveckling. Genom att utnyttja en kontraktstillverkare som effektivt kan utveckla och tillverka en produkt kan produktägaren också korta tiden mellan idé och marknad, vilket ökar konkurrenskraften och reducerar såväl kostnader som kapitalbehov. Marknaden för kontraktstillverkning drivs ständigt av ett antal underliggande trender vars påverkan kan variera över tiden. Bland de tydligaste är: Konjunkturen Konjunkturen påverkar alltid världens industriproduktion. Försämrade marknadsvillkor och minskade volymer utlöser alltid kostnadsreducerande aktiviteter som till exempel outsourcing av tillverkning. På samma sätt kräver förbättrade marknadsvillkor en ökad kapacitet vilket också driver marknaden för kontraktstillverkning. En osäker marknadssituation innebär att produktägarna höjer beredskapen, ökar flexibiliteten och sänker sin break-even genom att konvertera fasta kostnader till rörliga. Konjunkturläget driver även marknadstillväxten. Ökade krav på avkastning och finansiell kapacitet En osäker marknadssituation gör det många gånger svårare för företagen att finansiera verksamheten. Det tillsammans med ett ökat avkastningsfokus initierar processer för att minska det sysselsatta kapitalet. En sådan process kan till exempel vara att avveckla produktion som kan läggas ut på tredje part. Ökad globalisering Marknaden för många produkter blir Utveckling i utvalda segment Penetration vertikala marknader Hög (>55%) Medium (25-55%) Låg (1-5%) 8 Liten 1. Konsumentelektronik 2. Datorer 3. Telekommunikation 4. Fordon allt mer globaliserad vilket innebär att endast de bästa företagen inom varje produktsegment kommer att nå framgång. Detta skapar ett behov för produktägande företag att lägga ut hela eller delar av sin produktion till förmån för ett ökat fokus på den egna kärnverksamheten. Kortare produktlivscykler Ett viktigt konkurrensmedel är produktutveckling vilket innebär att produkters livscykel blir allt kortare. Det i sin tur ökar betydelsen av att snabbt få ut nya produkter på marknaden och på olika sätt förlänga produktens liv. Nya företag fokuserar på marknad och utveckling Om produktionen var central för dagens mogna företag så tenderar dagens nya företag att ha sitt 4 Medium 5. Hälsovård 6. Flyg & Försvar 7. Industri 8. Förnyelsebar energi 4 3 Marknadsstorlek EMS vertikala marknader Stor Källa. Frost & Sullivan/SMT 4

7 MARKNADEN Genom att använda en kontraktstillverkare för att utveckla och tillverka en produkt kan produktägaren korta tiden mellan idé och marknad. ursprung i marknad och produktutveckling. För dessa är outsourcing av tillverkningsfunktionen ett allt vanligare alternativ då de slipper stora investeringar i bland annat produktionsanläggningar, kompetens och kvalitetssystem. PartnerTechs marknadsområden spås växa Enligt konsultbolaget Frost & Sullivan/ SMT online, kommer de traditionella marknaderna data och konsumentelektronik att fortsätta växa ifrån redan stora volymer. Priset kommer där fortsättningsvis att vara en avgörande konkurrensfaktor även om man nu ser ett intresse för en breddning av erbjudandet till att omfatta allt flera steg i värdekedjan. Detta blir speciellt tydligt i branscher som traditionell industri, sjukvård samt försvar, där PartnerTech är verksamma, som nu mognar och därmed förväntas få den största tillväxten fram till En fragmenterad marknad skapar tillväxtmöjligheter Marknaden är fragmenterad med några stora, flera medelstora samt ett stort antal mindre företag. Det innebär att det finns stora möjligheter till en konsolidering av marknaden, antingen genom förvärv eller organiskt, för att vinna marknadsandelar. Detta är en process som redan startat och som PartnerTech är, och fortsättningsvis kommer att vara, aktiv i. Marknaden för kontraktstillverkning omfattar i huvudsak tre olika typer av leverantörer. Globala volymaktörer Marknaden domineras av ett fåtal globala kontraktstillverkare med starkt fokus på konsumentelektronik och andra elektroniska högvolymsapplikationer. Fokus för dessa aktörer är stora produktionsvolymer med hög standardisering. Till stor del sker denna produktion i stora produktionsenheter framför allt i Asien. Regionala partners På marknaden finns också ett antal medelstora kontraktstillverkare som främst är verksamma inom b2b. Här handlar det oftast om relativt sett mindre volymer men mer komplexa produkter. De levererar ett större tekniskt kunnande och flexibilitet samtidigt som mervärdet för kunden är större än vid enbart volymproduktion. Inom denna kategori finns endast ett fåtal större aktörer, däribland Partner- Tech. Lokala underleverantörer Marknaden omfattar också ett stort antal mindre, lokalt verkande kontraktstillverkare som med framgång tillverkar komponenter för större industriföretag. Här finns normalt ingen egen försörjningskedja utan allt inköp sker genom produktägaren. Sålunda är närhet till kund avgörande framgångsfaktorer. 5

8 VÅR AFFÄR EN BETRODD INDUSTRIPARTNER Vi är vad vi heter en partner till våra kunder. Närmare bestämt en industripartner som tack vare vår struktur kan öka kundens flexibilitet, reducera kostnader och frigöra resurser till den egna kärnverksamheten. Vi tar hand om hela eller delar av våra kunders produktionsprocess, från utveckling via produktion till distribution och eftermarknadstjänster. Vår styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta produkter och system. Genom att lägga ut sin produktion på tredje part får industriföretag en flexiblare verksamhet som lättare kan varieras efter den för tillfället rådande efterfrågan. Därigenom kan de reducera det i verksamheten sysselsatta kapitalet, samtidigt som andra fasta kostnader kan göras rörliga. Det ger klara kundfördelar, inte minst i tider av sämre marknadsutsikter och hårdare kredit villkor. Den största fördelen för kunden är dock möjligheterna att helt och fullt kunna fokusera sina resurser på att utveckla sin kärnverksamhet på bästa sätt. PartnerTech är ett av få bolag som kan erbjuda sina kunder en komplett värdekedja som även inkluderar produktutveckling. Styrkan i vårt erbjudande ligger i vår kompetens att integrera elektronik och mekanik till kompletta system och komplexa produkter, det vi kallar systemintegration. Denna specialisering är också tydlig i vår affärsmodell. Klara kundfördelar Som industripartner erbjuder vi våra kunder en rad unika fördelar: Vi har ett brett erbjudande från produktutveckling och industrialisering av produkter via tillverkning till logistiklösningar och eftermarknadstjänster. Vi har ett flexibelt erbjudande som sträcker sig från kontraktstillverkning av en enskild komponent till att ta över en hel produktlinje. Vår tekniska kompetens är bredare och djupare än de flesta konkurrenters, inte minst inom kombinationen av mekanik och elektronik. Vi har en unik kapacitet att bygga kompletta system vilket gör slutprodukten mer kostnadseffektiv. Vi kan på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuda lösningar för samtliga faser i produktlivscykeln. Vi har resurser anpassade för att kunna producera prototyper och små serier likväl som stora volymer i regioner med lägre produktionskostnader. Vi har kompetens att förbättra och dokumentera industrialiseringen av kundens produkter så att kvaliteten höjs och produktionen förenklas och produkten kan tillverkas till en lägre kostnad. Vi kan hjälpa våra kunder att globalisera sin verksamhet med lokala tjänster såsom montering, lagerhållning och distribution i Europa, Asien och Nordamerika. Genom vår globala närvaro kan vi hjälpa våra kunder med en bredare leverantörsbas och lägre inköpskostnader. Vi har ett stort applikationskunnande inom sex definierade marknadsområden där vår kunskap och erfarenhet gör att vi snabbt kan sätta in en försörjningskedja. Vi har korta beslutsvägar och därmed ledtider som räknas i dagar vilket gör att vi snabbt kan hjälpa våra uppdragsgivare. 6

9 VÅR AFFÄR Erbjudande Vi erbjuder de företag som inte har en egen produktion en komplett värdekedja från utveckling via industrialisering av produkten till eftermarknadstjänster som lokal slutmontering samt logistik och reklamationshantering. Till andra kunder gör vi delar av värdekedjan, helt anpassat efter kundens behov. Läs mer om vårt erbjudande på sidan 12. Affärsidé PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter under kontrakt inom utvalda marknadsområden och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl komponenter som integrerade system och kompletta produkter. Nära kundkontakt och problemlösning i kombination med global närvaro För vissa av våra kunder är vi en komponenttillverkare, för andra hanterar vi den totala utvecklings- och produktionsprocessen och tar ansvar för monteringen av kundens hela produkt. För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech en global försäljningsorganisation och lokala kundcenter som representerar samtliga rörelsesegment. Det gör det möjligt att tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Samtidigt kan vi genom vår internationella närvaro erbjuda en global försörjningskedja och bästa möjliga produktionsupplägg i alla faser av produktlivscykeln. Allt genom en enda kontaktpunkt. KOMPETENS ERBJUDANDE AFFÄRS- STRUKTUR KONTAKT MARKNADS- OMRÅDEN Konsult/ utvecklingstjänster Elektronik Key account organisation Mekanik Elektronik Tillverkning Affärsidé Systemintegration Eftermarknad/ logistik Maskinbearbetning Kundcentra Kompetensen Vi har våra rötter i den elektromekaniska industrin. Vår unika styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta system och produkter oavsett om det gäller utveckling eller tillverkning. Komplett affärsstruktur Vår affärsstruktur bygger på tre rörelsesegment med specifika kompetenser och metoder anpassade efter respektive marknad och dess förutsättningar. Två rörelsesegment levererar delmontage och komponenter: Elektronik som primärt tillverkar elektroniska komponenter till exempel kretskort samt andra elektroniksystem. Maskinbearbetning som i princip kan utföra alla traditionellt förekommande skärande moment inom verkstadsindustrin, såsom svarvning, fräsning och borrning av både metall och plast. Och ett som arbetar med hela värdekedjan: Systemintegration och inkapslingar som färdigställer och slutmonterar de komponenter som kommer från leverantör, kund eller de andra rörelsesegmenten, till en färdig, ofta tekniskt avancerad produkt. Läs mer om våra rörelsesegment på sidorna 8-9. Kunder på olika marknadsområden balanserar verksamheten Kunderna är primärt europeiska företag med global närvaro och finns representerade inom sex marknadsområden. Inom dessa områden har vi ett specifikt applikationskunnande och är certifierade enligt vedertagna och specifika kvalitetsstandarder. Det innebär också att vi har en bred marknadsexponering som ger oss en jämnare beläggning och som gör det möjligt att betjäna våra kunder på bästa sätt. Läs mer om våra marknadsområden på sidan 10. 7

10 VÅR AFFÄR TRE RÖRELSESEGMENT Vår affärsstruktur bygger på tre rörelsesegment. Inom varje segment har vi specifika kompetenser och metoder anpassade efter den marknad som de verkar på. SEGMENT ANDEL AV KONCER- NENS OMSÄTTNING PRODUKTIONS- ENHETER KUNDER FINANSIELL UTVECKLING ELEKTRONIK Rörelsesegmentet tillverkar kretskort och inkapslad elektronik, så kallad box-build. Vi har kapacitet och utrustning att hantera både lågvolymoch utvecklingsprojekt nära marknaden samt högvolymserier i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Vellinge, Sverige Cambridge, Storbritannien Sieradz, Polen Atlanta, USA Chang an, Guang Zhou, Kina Informationsteknologi, 41% Industri, 23% Miljöteknik, 21% Medicinsk teknik och instrument, 6% Försvar och marin, 5% Sälj- och betalningslösningar, 4% TSEK Total försäljning Rörelseresultat TSEK SYSTEMINTEGRATION OCH INKAPSLINGAR Rörelsesegmentet monterar hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva kapslingen även ingår till exempel elektronik, plasteller metallkomponenter samt mjukvara. Dessutom tillverkar vi kapslingar i form av höljen, skåp och stativ i plåt för olika typer av applikationer. Vår kompetens inom utveckling och industrialisering samt certifieringar för branschspecifika krav är viktiga konkurrensfördelar. Myslowice, Polen Åtvidaberg, Sverige Moss, Norge Vantaa, Finland Atlanta, USA Chang an, Kina Informationsteknologi, 15% Industri, 20% Miljöteknik, 28% Medicinsk teknik och instrument, 31% Sälj- och betalningslösningar, 6% TSEK Total försäljning Rörelseresultat TSEK MASKINBEARBETNING Rörelsesegmentet tillverkar frästa och svarvade komponenter i metall och plast. Förutom moderna och tekniskt avancerade maskiner och hög kompetens har PartnerTech även kapacitet att hantera både volymserier och prototyptillverkning i nära samarbete med kunden. Två enheter i Karlskoga, Sverige Myslowice, Polen Informationsteknologi, 5% Industri, 9% Försvar och marin, 86% TSEK TSEK Total försäljning Rörelseresultat

11 VÅR AFFÄR NYCKELTAL KOMMENTAR TILL RESULTAT 2012 VIKTIGA HÄNDELSER 2012 STRATEGISKA PRIORITERINGAR Nettoomsättning, Mkr 1 046,5 932,2 Rörelseresultat, Mkr 41,3 6,1 Rörelsemarginal, % 3,9 0,7 Operativt kapital, Mkr 312,3 315,4 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,2 2,6 Avkastning på operativt kapital, % 12,6 1,7 Omsättningen ökade med 12 procent inom framför allt marknadsområdet Informationsteknologi. Rörelseresultatet ökade kraftigt som en följd av de ökade volymerna och en god beläggning framför allt i Polen. Tydliga resultat från genomförda program för förbättrad operationell och kommersiell excellens. Förstärkt erbjudande i Kina. Stark tillväxt i enheten i USA. Fortsatt tillväxt i Östeuropa där såväl kapacitet som kapabilitet kommer att förstärkas. Fortsatt bearbetning av europeiska industrikunder med global verksamhet i syfte att bredda kundbasen. Ökad produktionskapacitet för att bättre betjäna europeiska kunder på den Nordamerikanska marknaden samt stödja utvecklingen på hela den amerikanska kontinenten Nettoomsättning, Mkr 1 050, ,7 Rörelseresultat, Mkr -16,2 36,3 Rörelsemarginal, % -1,5 2,8 Operativt kapital, Mkr 259,0 303,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,5 4,1 Avkastning på operativt kapital, % -5,4 11,4 Omsättningen minskade med 19 procent primärt som en följd av en svag efterfrågan från ett antal specifika kunder inom Informationsteknologi och Medicinsk teknik och instrument. Rörelseresultatet minskade kraftigt främst på grund av den minskade beläggningen i de nordiska enheterna till följd av en svagare konjunktur hos vissa kunder. Försäljningen i Myslowice Polen har under året ökat. Enheten visar en fortsatt tillväxt och ett kontinuerligt inflöde av nya kundorder. Investering i ökad plåtbearbetningskapacitet i Myslowice genomfördes under våren. Ökad marknadsaktivitet har gett ett flertal nya kundkontrakt i Åtvidabergsenheten. Omställningen av enheten i Moss, Norge mot kundsegmentet Offshore pågår. Ökat intresse från kunder för utvecklingsuppdrag. Utveckla värdeerbjudandet och aktivt öka försäljning av en förstärkt utvecklingskapacitet i syfte att fördjupa partnerskapet med våra kunder. Fortsatt bearbetning av europeiska kunder med global verksamhet. Industrialisering av nya kontrakt på samtliga enheter. Slutföra omställning av enheten i Moss, Norge mot offshoreindustrin. Fortsatt förbättring av operationell och kommersiell excellens Nettoomsättning, Mkr 322,5 236,8 Rörelseresultat, Mkr 13,6 13,0 Rörelsemarginal, % 4,2 5,5 Operativt kapital, Mkr 108,5 96,4 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,0 2,6 Avkastning på operativt kapital, % 12,5 14,0 Omsättningen ökade med 36 procent genom en fortsatt stark efterfrågan på maskinbearbetade detaljer främst inom kundsegmentet Försvar. Rörelseresultatet ökade med 5 procent. Den blygsamma ökningen är främst ett resultat av en svag marknadsutveckling inom kundsegmentet Marin och försämrad effektivitet i fjärde kvartalet. Nya signifikanta kontrakt har tecknats med kunder inom marknadsområde Försvar och Marin. Förvärvet av Aerodyn ger oss möjligheter att arbeta med större produkter och därmed stärka vårt erbjudande till befintliga och nya kunder. Bredda kundbasen, bland annat genom ökad bearbetning av offshoreindustrin. Fortsatt tillväxt genom breddat tjänsteutbud framför allt inom utveckling och eftermarknadstjänster. Fortsatt förbättring av operationell och kommersiell excellens. 9

12 VÅR AFFÄR PARTNERTECHS SEX MARKNADSOMRÅDEN INFORMATIONSTEKNOLOGI Kunderna inom området drivs av en snabb teknikutveckling och PartnerTech får ofta större åtaganden inom produktion av exempelvis avancerad, inkapslad elektronik (box-build). Produkterna karaktäriseras ofta av korta livscykler och därför ställs höga krav på kort time-to-market samt snabb upprampning till högvolymproduktion. Produktionen sker ofta i större volymer. Exempel på produkter är bland annat säkerhetskameror, videokonferenssystem samt terminaler till informationssystem. INDUSTRI Kunderna inom området har industriell anknytning med relativt stor spridning inom olika branscher. De uppdrag PartnerTech har är främst att tillverka produkter och delsystem för flertalet industriella applikationer såsom operatörspaneler och styr- och kontrollenheter. Kunderna har ofta behov av ett globalt footprint som PartnerTech kan erbjuda. MILJÖTEKNIK Marknadsområdet Miljöteknik är ett växande område som delvis drivs av politiska beslut och regleringar. Outsourcing sker både på komponent- och systemnivå och även här har kunderna ett växande behov av regional tillverkning. Exempel på produkter är återvinnings- och returautomater, värmepumpsystem, delar till vindkraftverk och LED-belysning. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT De tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga kraven på kunderna inom området är mycket höga. PartnerTech har gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och uppfyller både grundläggande standarder och branschspecifika krav. Exempel på produkter är utrustning för blodanalys, dialys, radiologi och anestesi, instrument för allergi- och DNA-tester. FÖRSVAR & MARIN Kunderna inom området har ofta produkter för otillgängliga och krävande miljöer som exempelvis oljeindustri och marina applikationer där kvalitets- och säkerhetskrav är avgörande. Partner- Tech tillverkar komponenter och delsystem med mycket höga tolerans-, kvalitets- och spårbarhetskrav, som till exempel kopplingar till fiberoptiska system, kommunikationsutrustning med mera. SÄLJ- OCH BETALNINGS- LÖSNINGAR Området för sälj- och betalningslösningar kännetecknas av höga tekniska krav på funktionen av produkten. Detta ställer höga krav på den tekniska lösningen samt produktionskvalitet. Kunderna inom området outsourcar ofta tillverkningen av kompletta system som till exempel kontanthanterings- och betalningssystem. 10

13 VÅR AFFÄR KUNDCASE LÅNGSIKTIGT PARTNERSKAP FÖR PRODUKT- UTVECKLING OCH PRODUKTION INOM MEDTECH PartnerTech har en lång och framgångsrik historia inom tillverkning av utrustning och instrument för medicinsk teknik. Vi erbjuder den viktiga kombinationen av teknisk, regulatorisk och marknadsmässig kompetens och lever upp till branschens mycket höga säkerhets- och kvalitetskrav. PartnerTech tar ett helhetsansvar för processerna produktutveckling, produktion, distribution och eftermarknad. Genom samarbete med PartnerTech kan bolag inom medicinteknik bättre nyttja sin kärnkompetens och lyfta produktion och utveckling till nya nivåer. Uppnådda resultat är kortare tid för introduktion av nya produkter, reducerad kostnad och lägre kapitalbindning faktorer som stärker kundens konkurrenskraft och ger tydliga prov på innovativt arbetssätt. Kunden Ett utvecklingsbolag med fokus på avancerad medicinteknisk utrustning. Bolaget är innovativt både vad gäller teknologi och affärsutveckling men saknar den tekniska kompetens som krävs för att utveckla, industrialisera och produktionsoptimera produkterna. Bolaget saknar även egen produktionskapacitet. Likt andra företag i MedTechbranschen är bolaget utsatt för höga regulatoriska och säkerhetsmässiga krav, för att bland annat kunna introducera produkter på den amerikanska marknaden. Utmaning Utvecklingsbolaget sökte en samarbetspartner som kunde ta över helhetsansvaret för att utveckla bolagets nya produktlinje men också ha kapacitet och tillverkningsresurser för att hantera framtida volymökningar och större åtaganden samt distribution. Det förelåg även behov av konstruktionsmässiga förändringar i bolagets befintliga produkter. Lösning PartnerTechs utvecklingsavdelning involverades tidigt i produktutvecklingsprocessen för den nya produktlinjen. Genom VA/VE-konceptet för kostnadsrationalisering och produktoptimering gjordes lämpliga material- och konstruktionsval. Under hela processen säkrade PartnerTechs kvalitetssystem att riskanalyser och noggranna tester genomfördes, liksom att dokumentationen hanterades korrekt, vilket är avgörande faktorer för bolag verksamma inom medicinteknik. Tack vare ett integrerat utvecklings- och produktionserbjudande kunde övergången från utveckling/prototypstadiet till industriell produktion hanteras smidigt utan fördröjningar i produktionsprocessen. Uppnådda fördelar Genom att lägga över ansvaret på PartnerTech kunde bolaget fokusera på sin kärnkompetens och på så sätt frigöra tid och kraft i sin egen organisation. Standardiserade och beprövade metoder som utvecklats hos PartnerTech ledde till ytterligare förbättrad kvalitet, lägre produktionskostnader, högre leveransprecision och ökad effektivitet som bidragit till att göra kundens instrument än mer konkurrenskraftiga på marknaden. Kunden kände sig också trygg i att PartnerTech har erfarenhet och kunskap att hantera revisioner som MedTech-bolag ofta genomgår med olika myndigheter. Tillsammans med PartnerTech har bolaget utvecklat en stabil industriell plattform och är nu redo för att utveckla nya produkter. I takt med att volymerna växer och produkterna säljs på allt flera marknader erbjuder PartnerTechs globala struktur möjlighet till lågkostnadsproduktion och global distribution inklusive eftermarknadstjänster. Detta får kunden Kvalitetssäkrad produktion i enlighet med tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga krav (QSR, PAL, MDD, IVDD). Kapacitet att utveckla och industrialisera avancerad medicinteknisk utrustning. Korrekt hantering av dokumentation. Integrerad utvecklings- och produktionskapacitet. Tillgång till global tillverkning, distribution och eftermarknadstjänster. 11

14 VÅRT ERBJUDANDE ETT KOMPLETT ERBJUDANDE FRÅN EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en stark partner som kan ta ansvar för samtliga tjänster i hela värdekedjan: från utveckling, inköp och industrialisering via tillverkning till logistik och eftermarknadstjänster. På så sätt kan vi ta hand om delar av de traditionella industriföretagens produktion. Vi kan också avlasta nya växande innovativa bolag, som är mer inriktade på marknad och utveckling, genom att bygga upp och ansvara för hela deras tillverkning. Vi kan hjälpa våra kunder genom de olika faserna i komponentens eller produktens livscykel där volymerna varierar. I många fall kan livscykeln till och med förlängas genom att proaktivt använda våra tjänster. Vi är flexibla och erbjuder våra kunder hela eller delar av värdekedjan från utveckling till eftermarknadstjänster. Det innebär att vi är ett konkurrenskraftigt alternativ för såväl traditionella industriföretag som har en etablerad produktionsfunktion som utvecklingsbolag som väljer att lägga ut hela sin tillverkningsprocess. Denna flexibilitet ger skalfördelar som gynnar såväl PartnerTech som kunderna. Dessutom är ett avtal gällande ett enskilt uppdrag ofta början på en mer omfattande relation mellan kunden och oss. KONSULT & UTVECKLINGSTJÄNSTER Produktutveckling PartnerTech utvecklar nya produkter samt förbättrar och effektiviserar produktionen av befintliga produkter. Vi ser över konstruktion, material- och leverantörsval samt utser produktionstekniskt och geografiskt lämpliga tillverkningsenheter. Inom ramen för vårt helhetskoncept VA/VE (Value Analysis/ Value Engineering) kan vi granska en produkt i syfte att kostnadsrationalisera och optimera den för produktion. Vid fullt utförande kan det ge kostnadsbesparingar på procent eller mer per tillverkad produkt vilket i sin tur kan göra att produkten kan leva betydligt längre. Industrialisering/NPI Vi kan bereda produkter för produktion och optimera produktionsprocesserna. I enlighet med vår SQAP-process (Supplier Quality Assurance Plan) kan vi i alla led, från ritning till slutleverans, identifiera felkällor och bedöma risker samt föreslå hur de ska hanteras. Prototyptillverkning PartnerTech erbjuder småskalig tillverkning av prototyper för produktoch produktionstester. TILLVERKNING Upphandling och inköp PartnerTechs globala inköpsfunktion som är koncentrerad till tre enheter i Polen, Kina och Sverige ger tillgång till kundanpassade avtal med globalt konkurrenskraftiga priser på komponenter och insatsvaror. Huvuddelen av resurserna finns i lågkostnadsländer. Produktion Produktionen är kärnan i PartnerTechs erbjudande, där produktionskunnandet omfattar en rad discipliner, exempelvis kretskort, inkapslad elektronik, mekanik och plåtbearbetning, montering och systemintegration. Ständiga produktionsförbättringar är en framgångsfaktor i kunderbjudandet. För att säkerställa detta har vi ett eget program för Lean production kallat PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Våra fabriker finns nära kunderna i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, USA och Kina. De kan hantera såväl de mindre serierna i början och slutet av en produkts livscykel som de större serier som även komplexa produkter kan visa i mognadsfasen. Mycket stora serier inom elektronik sker ofta i Kina hos bolagets taiwanesiska partner 3CEMS. EFTERMARKNAD OCH LOGISTIK PartnerTech finns nära kundernas marknader på samtliga kontinenter, vilket hjälper kunderna att reducera time-to-market och minimera den egna serviceorganisationen. Vi erbjuder tjänster som lagerhållning, service och reparation, slutmontering samt distribution genom skräddarsydda logistiktjänster. I USA ger det oss möjligheten att i vissa fall kunna benämna produkterna Assembled in America eller Made in America, med de kostnadsfördelar det innebär för produktägaren. 12

15 HÅLLBARHET EXCELLENS OCH ANSVAR BAKOM VÅRT ERBJUDANDE Framgången för ett tjänsteföretag som PartnerTech bygger på att vi, som vår affärsidé anger, kan förbättra våra kunders konkurrenskraft eller lönsamhet. Det i sin tur bygger på att vi på ett ansvarsfullt sätt kan erbjuda våra kunder, som äger produkten, kvalificerade processer som skapar förtroende. För att säkra såväl vår egen kvalitet som effektivitet utvärderar vi ständigt vår produktionsstruktur så att vi kan producera optimalt. Vi söker också på olika sätt att löpande förbättra våra operativa och kommersiella processer. FÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN % UTBILDNINGSNIVÅ % Excellens satt i system PartnerTech Excellence in Manufacturing För att ständigt kunna förbättra våra processer har vi infört ett koncept som baserar sig på Lean Manufacturing men som är anpassat efter PartnerTechs behov; PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Det är en övergripande systematisk metodik som bygger på en successiv implementering av fem definierande steg med konkreta och standardiserade verktyg för att reducera spill i alla former. Med spill avses allt som inte tillför något värde till kunder eller andra intressenter, oavsett om det är onödig materialförbrukning, onödiga transporter eller mänskliga resurser som inte används fullt ut. Metoden bygger på att koncernens mål som adresserar lönsamhet, sysselsatt kapital, tillväxt, ledtider och teknisk kompetens bryts ner i organisationen till en för varje enhet påverkbara mål. Utfallet rapporteras löpande genom ett antal centrala nyckelindikatorer som kontinuerligt följs upp. Avvikelser analyseras kontinuerligt av team som löpande håller korta möten som helt fokuserar på att förbättra verksamheten. Genom vårt aktiva ledarskap på alla nivåer och som engagerar samtliga medarbetare säkrar vår metodik att våra processer håller en hög kvalitet, att de är tillförlitliga och effektiva och därmed möjliggör en flexibel och lönsam verksamhet. MEDARBETARINDEX Medarbetarnas nöjdhet % Män Kvinnor * 2008 gjordes ingen enkät GENOMSNITTLIG ANSTÄLLNINGSTID % <1 år Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning 1-5 år Akademisk utbildning 6-10 år Högre akademisk utbildning >10 år PartnerTech har de certifieringar som vår verksamhet och våra kunders produkter kräver. Det vill säga ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Utöver detta har vi de branschspecifika certifieringar som krävs för den vid varje tillfälle aktuella kundportföljen. Som till exempel ISO som är en kvalitetscertifiering gällande svetsarbeten i rostfritt stål. Andra aktuella exempel är ISO för produktion av medicinsk utrustning samt AS9100 för flygindustrin. Utöver dessa uppfyller bolaget även geografiskt specifika regelverk som QSR i USA, PAL i Japan samt MDD och IVDD i Europa. 13

16 HÅLLBARHET SQAP steg för steg 1. Producerbarhetsgranskning 2. FMEA 3. Statistisk försöksplanering 4. Kontrollplan 5. Förberedelse fulltaktsprov 6. SQAP underleverantör 7. Mätsystemsanalys 8. Kapabilitetsstudie 9. Verifiering och godkännande av utfallsprov 10. Fulltaktsprov Processer för bättre kvalitet och effektivitet Genom våra gemensamma processer och rutiner kan vi hålla en hög standard och reducera de kommersiella riskerna för såväl kunderna som PartnerTech. En del i detta är att vi regelbundet och integrerat i våra processer använder Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). Genom täta inbyggda och noggranna kontroller genom hela produktionsprocessen, från inköp via tillverkning till utleverans, reducerar vi felfrekvensen och ökar leveransprecisionen för våra uppdragsgivare. På så sätt kan PartnerTech leva upp till det löfte vi ger i vår affärsidé att stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft. Engagerade medarbetare bakom vårt erbjudande Avgörande för PartnerTechs utveckling som tjänste- och kunskapsföretag är medarbetarnas kompetens och engagemang. Att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare är därför en prioriterad uppgift för PartnerTech och dess chefer. Detta är en av de viktigaste uppgifterna för bolagets HR-funktion. För att hamna rätt från början arbetar vi aktivt med att utveckla våra rekryteringsprocesser. I syfte att behålla och utveckla våra medarbetare erbjuder vi dem stimulerande arbetsuppgifter i en professionell organisation som verkar internationellt. Detta ger dem möjligheter att växa inom företaget och söka nya utmaningar. 14

17 HÅLLBARHET Miljöpolicy Vår ledstjärna är att ge kunden kraft att skapa. Vår målsättning är att stärka konkurrenskraften hos våra kunder och deras produkter. Som kontraktstillverkare och kompetenspartner kommer vi att följa lagar, förordningar och andra krav och har som målsättning att uppfylla dessa med god marginal. Vi kommer kontinuerligt arbeta med att minska luft- och vattenföroreningar samt konsumtion av andra naturresurser genom hela värdekedjan. Miljömål under 2012 Under 2012 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på fortsatt minskning av förbrukningen av el, gas, vatten och kemikalier samt en ökad grad av återvinning. Bolaget har lyckats minska energikostnaderna i förhållande till omsättning under 2012 och miljömålen gäller även för Bolaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina transporter och har en tjänstebilspolicy med krav på miljöanpassade bilar enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer krav på att så långt som möjligt använda videokonferensutrustning eller välja ett resande med begränsad miljöpåverkan. Vidare arbetar vi med personliga utvecklingsplaner som aktivt följs upp. De senare har också väl definierade utvecklings- och karriärmål med tillhörande aktiviteter och utbildningsinsatser. Vi arbetar löpande med att bryta ner våra målsättningar från högsta nivå till enskilda medarbetare. Dessa mål följs kontinuerligt upp genom regelbundna avstämningar. Det skapar engagemang och incitament för såväl individuella som gemensamma insatser. Även ledarskapet är centralt för våra medarbetares trivsel och prestation. Vi lägger stor vikt vid våra ledares förmåga att uppmuntra, entusiasmera och engagera sina medarbetare. Vi utbildar därför såväl våra befintliga som framtida ledare inom ramen för vår centrala utbildningsfunktion Global Training and Development. Funktionen erbjuder dels strategisk utbildning inom till exempel ledarskap och projektledning, dels operationell utbildning inom till exempel SQAP. Dessutom har programmet en nätverksaspekt för att sprida best practice i hela PartnerTech-koncernen. Även säljarna tränas för sin uppgift, att utveckla lönsamma affärer, inom ramen för programmet. Vi har också väl utarbetade rutiner för hur vi hanterar tillfällen när medarbetare av ett eller annat skäl slutar eftersom de även utanför PartnerTech är våra ambassadörer. Det är viktigt, inte minst för oss som verkar på orter där vi är en betydande arbetsgivare. För att inspirera medarbetarna och stärka en väl fungerande organisation, har vi under 2012 reviderat våra kärnvärden. Detta har gjorts genom en process som engagerat hela bolaget och därmed är kärnvärdena också väl förankrade i organisationen. Vi är också trygga med den fortsatt positiva trend vi ser i PartnerTechs medarbetarindex som löpande mäter medarbetarnas trivsel. För att främja hälsa och säkerhet för de anställda bedriver PartnerTech ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på säkerhet, ergonomi och friskvård. Arbetet regleras i en särskild policy samt i reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och ska tillgodose såväl fysiska som psykiska och sociala aspekter. Några allvarligare olyckor eller tillbud med bestående personskador som följd har inte inträffat varken under 2012 eller tidigare. PartnerTech är redan i dag en säker arbetsplats men i en sann anda av ständiga förbättringar fortsätter bolaget sitt arbetsmiljöarbete för att i tid upptäcka, identifiera och förebygga eventuella negativa trender i arbetsmiljön. Aktivt miljöarbete PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat enligt ISO Det omfattar samtliga enheter genom bolagets miljöledningssystem och program för leverantörsutvärdering. Generellt gäller att frågor kring materialanvändning, återvinningsbarhet och energiförbrukning är viktiga för att begränsa produkternas miljöpåverkan. När det gäller återvinning och utfasning av skadliga ämnen ur nya produkter och ingående komponenter följer PartnerTech EU:s direktiv RoHS 1) och REACH 2). PartnerTech har verksamhet som innebär utsläpp till vatten och luft samt förbrukning av skärvätskor. Detta innebär till exempel att: processavloppsvatten renas och återanvänds avfall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion biobränslen används vid uppvärmning pulverlack ersätter lösningsmedelsbaserad lack. 1) REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. 2) RoHs: Restriction on the use of certain hazardous substances. 15

18 HÅLLBARHET Vi skapar framgång genom partnerskap Vi respekterar varandra och agerar i PartnerTechs intresse. Vi vet att framgång föder framgång genom partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare. Våra kärnvärden Vi levererar kundvärde Vi är proaktiva och levererar värde till våra kunders affärer vid varje kontakt. Vi levererar kvalitet och kundservice i världsklass Vi ligger före våra konkurrenter genom ständiga förbättringar till den nivån våra kunder förväntar sig. Vi arbetar för att minska spill inom alla områden, vid alla tillfällen Vi är alla ansvariga för vår gemensamma effektivitet och prestation. Vi är ett lag Vi respekterar och litar på varandra, genom att klargöra förväntningar och att hålla löften. Vi uppmärksammar framgångar. Avgörande för PartnerTechs utveckling är medarbetarnas kompetens och engagemang. 16

19 FINANSIELLA MÅL OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL FÖR STYRNING OCH RAPPORTERING De finansiella målen, som definierats av styrelsen, är vad bolaget siktar på att nå. De bryts ner i tydliga interna operativa mål som är centrala för styrningen av verksamheten. Kontraktstillverkare har normalt en etablerad praxis att styra verksamheten mot avkastning på operativt kapital. Detta bygger i sin tur dels på rörelseresultatet, eller operativt uttryckt rörelsemarginalen, och dels på kapitalbindning som vi mäter som omsättningshastigheten på det operativa kapitalet. Volymtunga sektorer inom till exempel telefoni och annan snabbrörlig konsumentelektronik som binder lite kapital i produktionen, arbetar ofta med lägre marginaler. Andra kontraktstillverkare som likt PartnerTech tar ansvar för större delar av kundernas produktionsprocesser för industriella och varierande produkter arbetar med större andel orderstyrda leveranser. Det binder, med den längre produktionsprocessen, mer kapital. De kapitalkostnader som kontraktstillverkaren lyfter av från kunden motiverar en i motsvarande grad högre marginal för den b2b-orienterade kontraktstillverkaren. Dessa parametrar är basen för de finansiella mål som styrelsen definierat och som PartnerTechs ledning styr verksamheten efter: räntabilitet på operativt kapital, rörelsemarginal, omsättningshastigheten för det operativa kapitalet samt de kompletterande finansiella målen tillväxt och soliditet. Dessa mål bryts ner till individuellt utformade interna operativa mål som används för att följa upp respektive enhet. PartnerTechs olika verksamheter balanserar, i enlighet med principerna ovan, marginalerna och kapitalbindningen för att nå det övergripande målet räntabiliteten. Den operativa strukturen med tre rörelsesegment fångar upp de olika förutsättningarna för respektive segment och underlättar ledningens styrning och uppföljningen av verksamheten. Rörelsesegmentet Elektronik arbetar till stor del med standardiserade, konkurrensutsatta produkter och med pressade marginaler. Här fokuserar man speciellt på det operativa kapitalet, för att på så sätt kompensera de lägre marginalerna. Rörelsesegmentet Maskinbearbetning, däremot, vars nischprodukter många gånger är unika, kan räkna med högre marginaler. Detta kompenserar också för segmentets större bundna operativa kapital vad gäller både utrustning och rörelsekapital. Tillverkning av kompletta produkter inom rörelsesegmentet Systemintegration som ofta består av komponenter från övriga segment kräver mindre kapitalbindning. Tillsammans med en effektivt utnyttjad kapacitet utgör detta en stark lönsamhetspotential. Arbetet inom tre fokusområden leder mot visionen och de finansiella målen Vår vision är lika enkel som tydlig att vara det självklara valet av partner för kontraktstillverkning inom b2b. Vi arbetar mot vår vision samt de finansiella målen genom tre fokusområden: Fokus på strategiskt utvalda segment och kunder Som betrodd industripartner söker vi samarbete med kundgrupper som vi är förtrogna med och som har behov av det vi är bra på. Vi har lång erfarenhet av att driva produktionen åt ledande företag inom sex olika marknadsområden där vi utvecklat specifikt applikations-, process- och marknadskunnande. Inom dessa marknadsområden arbetar vi primärt med europeiska b2b-företag med global täckning som har komplexa produkter i sortimentet snarare än standardiserade volymprodukter. Excellenta processer Vid sidan om att vi ständigt ser över vår produktionsstruktur arbetar vi inom ramen för PEIM PartnerTech Excellence in Manufacturing med att kontinuerligt förbättra våra operativa och kommersiella processer och bli såväl mer kostnads- som kapitaleffektiva. På så sätt förbättrar vi vår konkurrenskraft, marginal och avkastning. Tillväxt Storlek är en viktig parameter för att skapa en skala som medger såväl konkurrenskraftiga priser på våra inköp som ökad effektivitet i våra produktionsenheter. Vi arbetar därför med såväl organiska som förvärvsdrivna tillväxtinitiativ inom våra prioriterade områden. 17

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER

Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Årsredovisning 2013 YOUR MANUFACTURING PARTNER Innehåll INLEDNING Detta är NOTE 2 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING Vision, affärsidé, strategi och mål

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade

I dag erbjuder vi allt från globala supply chain-lösningar och avancerade ÅRSREDOVISNING 14 VÄLKOMMEN Elanders har funnits i över 100 år och har vuxit från ett lokalt och familjeägt bolag till en börsnoterad global koncern med verksamhet i mer än 15 länder på fyra kontinenter.

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Innovationer stärker våra ledande varumärken

ÅRSREDOVISNING 2014. Innovationer stärker våra ledande varumärken ÅRSREDOVISNING 2014 Innovationer stärker våra ledande varumärken INNEHÅLL Innehåll ÅRET I KORTHET Fortsatta förbättringar under året 1 MIDSONA I KORTHET Ett innovativt bolag med starka varumärken 2 3 VD

Läs mer

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1

Året i korthet. ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet Ovako Årsredovisning 2013 1 Året i korthet ovako i korthet innehållsförteckning 2 ovako i korthet 3 Året i korthet 6 vd-ord 8 StrAteGi och MÅL

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge

Bolagsstyrning Vår marknad Vår affär Information Midsona AB (publ) Förvaltningsberättelse Midsona Sverige Finansiell information Midsona Norge ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Året i korthet 1 VD har ordet 2 3 Vår marknad En stor och växande marknad 4 6 Vår affär Vi bidrar till ett ökat välbefinnande i vardagen 7 9 Starka varumärken inom välbefinnande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011

2011 i korthet. Finansiella nyckeltal. Nolato årsredovisning 2011. Omsättning 2011 Nolato AB (publ) årsredovisning 211 Nolato årsredovisning 211 3 211 i korthet 211 utvecklades Nolato Medical och Nolato Industrial mycket positivt, medan det för Nolato Telecom blev ett problematiskt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/15

ÅRSREDOVISNING 2014/15 ÅRSREDOVISNING 2014/15 INNEHÅLL 1 B&B TOOLS i korthet 2 Koncernchefen har ordet 3 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 5 Medarbetare och företagskultur 6 Ansvarsfullt företagande 7 Kundens fokus Hållbar

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) Årsredovisning 2010 XANO INDUSTRI AB (PUBL) I N N E H Å L L XANO-koncernen XANO i korthet...4 VD har ordet...6 Aktien och ägarna...8 Affärskoncept...10 Tjänster och produktionsresurser...12 Miljö och kvalitet...14

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms.

HMS ÅRSREDO VISNING 2008 HMS Networks AB (publ) Box 4126, 300 04 Halmstad Tel: 035-17 29 00 Fax: 035-17 29 09 info@hms.se www.hms. Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 En miljon installerade Anybus nätverkskort över hela världen. 317 miljoner kr i försäljning med stark lönsamhetsutveckling. Återkommande försäljning till tusen kunder

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2

Loom Årsredovisning 2009 Å rsredo visning 2 Årsredovisning 2009 Innehåll Koncernöversikt Flik Året som gått 1 Vd-ord 2 Vision, mål och strategier 4 Marknad 6 Verksamhet 8 Europa 10 USA 12 Riskhantering 14 Ansvarstagande 16 Bolagsstyrning Styrelse

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer