p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "p ar t n e r t e C H År ÅRSREDoViSninG s r e d o Vi s 2012 n in g 2012 www.partnertech.com"

Transkript

1 ÅRSREDoViSninG 2012

2 PARTNERTECH I KORTHET en betrodd industripartner Vi är vad vi heter en industripartner till våra kunder. Det innebär att vi tar hand om hela eller delar av våra uppdragsgivares produktionsprocess, från utveckling via produktion, logistik och distribution till eftermarknadstjänster. Vår främsta styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta system och produkter. Våra balanserande marknadsområden Kunderna är primärt europeiska b2bföretag med förhållandevis komplexa produkter eller system. Våra kunder finns representerade på sex marknadsområden, inom vilka vi har specifikt applikationskunnande. Det innebär att vi har en bred marknadsexponering, som ger oss en jämnare beläggning och som gör det möjligt att betjäna våra kunder på bästa sätt. Läs mer om våra marknadsområden på sidan 10. Vår unika utvecklingskapacitet En stor fördel för våra kunder är vår kompetens att utveckla och produktionsoptimera produkter. Detta oavsett om vi ska tillverka produkten senare eller inte. På så sätt kan vi förbättra och dokumentera industrialiseringen av kundens produkter så att kvaliteten höjs och produktionen förenklas och blir mer kostnadseffektiv samt att time-tomarket förkortas. VårT unika erbjudande PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter under kontrakt inom utvalda marknadsområden. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, för såväl delmontage och komponenter som integrerade system och kompletta produkter. Vi erbjuder en rad unika fördelar där vi på ett konkurrenskraftigt sätt tillhandahåller lösningar för samtliga faser i en produkts livscykel från produktutveckling till eftermarknad. Läs mer om vår affär och vårt erbjudande på sidan 12. Vår VÄxande marknad Marknaden för kontraktstillverkning växer bland annat till följd av en ökad globalisering och kortare produktlivscykler men framförallt som ett resultat av att traditionella industribolag väljer att lägga ut hela eller delar av sin produktion. Läs mer om vår marknad på sidan 4-5. Prioriterade marknadsområden Försvar och marin Sälj- och betalningslösningar, 4% 17% 14% Medicinsk teknik och instrument 21% 24% 20% Miljöteknik Informationsteknologi Industri Vår GLobala närvaro Våra kunder är primärt lokaliserade till Europa. Vi kan dock hjälpa våra kunder att globalisera sin verksamhet även i Asien och Nordamerika. PartnerTech har kundcenter och fabriker på samtliga strategiska marknader samt en, för större volymer, komplett produktionsbas i Östeuropa och Asien. Dessutom erbjuder vi produktutveckling och en global försörjningskedja med inköpskontor i Asien, Östeuropa och Norden. INNEHÅLL En betrodd industripartner Omslagets insida Året i korthet 1 Koncernchefen har ordet 2-3 Marknaden 4-5 Vår affär 6-11 Tre rörelsesegment 8-9 Sex marknadsområden 10 Vårt erbjudande 12 Hållbarhet Finansiella mål Riskhantering Förvaltningsberättelse Verksamheten Bolagsstyrning Styrelse och ledning Aktie och ägarbild Finansiella rapporter Innehållsförteckning 32 Räkningar och noter Påteckning 52 Revisionsberättelse 53 Femårsöversikt 54 Definitioner och ordlista 55 Adresser 56 Aktieägarinformation 57 Avsnitt granskat av företagets revisorer.

3 ÅRET I KORTHET 2012 I KORTHET Nettoomsättningen minskade med drygt tre procent till MSEK (2 322), primärt drivet av en svag konjunktur som påverkade fjärde kvartalet. Rörelseresultatet minskade till 24 MSEK (47) som en effekt av lägre volymer och omställningskostnader av engångskaraktär som belastade resultatet i det fjärde kvartalet. Finansnettot uppgick till - 21 MSEK (28). Förbättringen är primärt hänförlig till en lägre skuldsättning. Resultatet efter skatt uppgick till - 8 MSEK (5). Skatten för året blev 11 MSEK (13). Förändrade skattesatser samt omvärdering av uppskjutna skatteposter påverkade skattekostnaden negativt. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till - 0,63 SEK (0,41). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 124 (127). Soliditeten uppgick till 42 procent (39). Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2012 (0). Läs mer om vårt resultat på sidan 32. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET I maj 2012 förvärvade PartnerTech Aerodyn AB som inriktar sig på kontraktstillverkning av tunga komponenter till fartygsframdrivning med propellersystem eller vattenjetaggregat. I juni 2012 ingick PartnerTech ramavtal med ABB Substation Automation Products S/A som omfattar tillverkning och leverans av elektroniska komponenter. PartnerTech tecknade i juni 2012 även en avsiktsförklaring med BAE GCS angående tillverkning och test av försvarselektronik. I augusti 2012 tecknade PartnerTech samarbetsavtal med Dignitana AB avseende utveckling, tillverkning och leverans av produkter inom området för medicinsk kylning. NETTOOMSÄTTNING/ RÖRELSEMARGINAL MSEK % KASSAFLÖDE MSEK SOLIDITET % PartnerTech AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget är bildat och registrerat enligt svensk rätt med firmanamnet PartnerTech AB (publ) och organisationsnummer Bolaget har sitt säte i Malmö, Sverige. I detta dokument används PartnerTech genomgående för att även beteckna koncernen. Denna årsredovisning är publicerad på bolagets webbplats (www.partnertech.com) den 2 april. Tryckta exemplar skickas till aktieägare och andra intressenter efter beställning. Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna Den finansiella rapporteringen omfattar sidorna samt sidorna och har upprättats i enlighet med IFRS. Alla värden uttrycks i miljoner kronor (MSEK) om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser 2011 om inget annat uppges. Information om marknaden är baserad på PartnerTechs egen bedömning om ingen annan källa anges. Bedömningar baseras på bästa tillgängliga faktaunderlag. Denna rapport innehåller också framtidsinriktad information. Även om PartnerTechs ledning bedömer denna information som rimlig kan inga garantier lämnas för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan verkligt framtida utfall variera jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bland annat förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer. Årsredovisningen har producerats av PartnerTech AB i samarbete med Grayling, Malmö 1

4 KONCERNCHEFEN HAR ORDET EN FÖR FRAMTIDEN VÄL RUSTAD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en industripartner som säkerställer konkurrenskraften för våra kunder genom att hantera och på olika sätt förbättra hela eller delar av deras industriella processer. Vår långa erfarenhet och kompetens inom kontraktstillverkning, tillsammans med den ökade flexibiliteten och minskade kapitalbindningen vi erbjuder, innebär stora fördelar för våra kunder. Jag tycker att vi varit framgångsrika i våra ambitioner då vi efter årets tre första kvartal kunde redovisa en förbättrad marginal och kapitalbindning. Sent i fjärde kvartalet kom dock ett bakslag som gjorde tydliga avtryck i periodens resultat. Trots resultatbortfallet i framförallt december tycker jag att helårsresultatet är en god indikation på att vår strategi, att som industripartner erbjuda både flexibilitet och lågkostnadsproduktion inom flera marknadsområden med delvis olika konjunkturcykler, är rätt för framtiden. Ett attraktivt erbjudande med mer fokus på utveckling Vårt breda erbjudande som omfattar både utveckling, tillverkning och eftermarknadstjänster uppskattas av både existerande och nya kunder. Vi ser ett fortsatt stort inflöde av offertförfrågningar och under året har vi tecknat flera nya samarbetsavtal och fått signifikanta ordrar från existerande kunder. Vi går in i 2013 med ett ännu större fokus på vår utvecklingskapacitet som attraherar inte minst nya moderna utvecklingsbolag. De sätter stort värde på våra kompetenta ingenjörer vad gäller både produktutveckling och industrialisering för en bättre fungerande produkt med en högre kvalitet till en lägre kostnad. Vi fortsätter därför att stärka vår utvecklingskapacitet för att kunna möta en ökad efterfrågan på våra produktutvecklingstjänster, som vi räknar med också kommer att belägga våra produktionsenheter framöver. En komplett infrastruktur I vårt erbjudande ingår också en förbättrad produktionsstruktur i Asien och Östeuropa, där vi under året bland annat har stärkt vår närvaro i Kina. Den ger oss möjligheter att, vid sidan av en småskalig produktion av testserier och mer komplexa produkter, kostnadseffektivt producera större volymer. Vår verksamhet i Nordamerika växer också, vilket ger oss bättre möjligheter att hjälpa våra europeiska kunder med slutmontering och eftermarknadstjänster på hela den amerikanska marknaden. Samtidigt utgör detta en bas för att intensifiera en redan påbörjad bearbetning av amerikanska företag. På så sätt kan vi fortsätta växa internationellt. Genom förvärvet av Aerodyn har vi också breddat vårt erbjudande inom maskinbearbetning och förbättrat våra förutsättningar bland annat inom offshoreindustrin, som är ett intressant tillväxtområde för oss. Förbättrade operationella processer Våra operationella processer är idag också betydligt bättre än tidigare. Vi arbetar intensivt med vårt eget Lean program PEIM PartnerTech Excellence in Manufacturing, ett program som baserar sig på Lean Manufacturing principerna men som är helt anpassat för PartnerTechs behov. Inom ramen för PEIM adresserar vi centrala parametrar som tillväxt, lönsamhet och kapitalbindning. Det har under året gett gott resultat bland annat i form av betydande förbättringar i vår kapitalbindning. Med undantag av det fjärde kvartalet har även våra marginaler förbättrats. Lägre kostnadsnivå 2013 Vi behöver fortsätta att öka flexibiliteten för att bättre kunna möta så stora svängningar som vi såg i december och på så sätt ännu bättre kunna balansera vår verksamhet. Arbetet med kontinuerliga förbättringar har därför intensifierats, vilket bland annat innebär att våra nordiska enheter nu i allt högre grad anpassas till en verksamhet med fokus på teknik och utveckling nära kunderna. Vi har reducerat produktionsytan i vår enhet i Norge och vi flyttar både fabriken i Vellinge och huvudkontoret till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö. Samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter. Det innebär att vi framöver har bättre förutsättningar att anpassa oss till rådande marknadsläge. Finansiell styrka skapar förutsättningar för framtiden Vi har under året stärkt vår finansiella position genom att kraftigt minska vår nettobelåning. Det har förbättrat våra förutsättningar att möta marknadsosäkerheten som fortfarande råder. Det ger 2

5 KONCERNCHEFEN HAR ORDET oss också goda möjligheter att utveckla verksamheten i syfte att ta över och förbättra såväl befintliga som nya kunders produktion. Tillsammans med de åtgärdsprogram vi vidtagit, de förbättrade operationella processerna och vårt konkurrenskraftiga erbjudande har vi nu format en stark plattform som industripartner på en global, växande marknad. Detta gör att jag ser på framtiden med tillförsikt. Vellinge i mars 2013 Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef 3

6 MARKNADEN EN MARKNAD I TILLVÄXT Kontraktstillverkning är grunden för PartnerTechs verksamhet. Det är en global marknad i tillväxt som drivs av en rad tydliga trender. Med kontraktstillverkning avses att ett företag som äger en produkt, produktägaren, låter ett annat företag, en kontraktstillverkare, utveckla, tillverka och distribuera produkten. EMS-marknaden som ligger till grund för kontraktstillverkningen är en global marknad i tillväxt. Tillväxten förväntas öka till följd av en över tiden ökad BNP. Men framförallt som ett resultat av att nya tillväxtföretag såväl som mer traditionella industribolag i allt högre grad väljer att lägga ut hela eller delar av sin produktion. Trenden är tydligast inom konsumentprodukter, men blir allt starkare även inom b2b, där PartnerTech verkar. Trender som driver marknadstillväxt Det finns en rad rationella skäl som på kort tid byggt upp marknaden för kontraktstillverkning. Det övergripande skälet är att kontraktstillverkning är ett sätt att öka produktägarens konkurrenskraft. Det frigör resurser som istället kan allokeras till kärnverksamheten, vilket oftast handlar om marknads- och produktutveckling. Genom att utnyttja en kontraktstillverkare som effektivt kan utveckla och tillverka en produkt kan produktägaren också korta tiden mellan idé och marknad, vilket ökar konkurrenskraften och reducerar såväl kostnader som kapitalbehov. Marknaden för kontraktstillverkning drivs ständigt av ett antal underliggande trender vars påverkan kan variera över tiden. Bland de tydligaste är: Konjunkturen Konjunkturen påverkar alltid världens industriproduktion. Försämrade marknadsvillkor och minskade volymer utlöser alltid kostnadsreducerande aktiviteter som till exempel outsourcing av tillverkning. På samma sätt kräver förbättrade marknadsvillkor en ökad kapacitet vilket också driver marknaden för kontraktstillverkning. En osäker marknadssituation innebär att produktägarna höjer beredskapen, ökar flexibiliteten och sänker sin break-even genom att konvertera fasta kostnader till rörliga. Konjunkturläget driver även marknadstillväxten. Ökade krav på avkastning och finansiell kapacitet En osäker marknadssituation gör det många gånger svårare för företagen att finansiera verksamheten. Det tillsammans med ett ökat avkastningsfokus initierar processer för att minska det sysselsatta kapitalet. En sådan process kan till exempel vara att avveckla produktion som kan läggas ut på tredje part. Ökad globalisering Marknaden för många produkter blir Utveckling i utvalda segment Penetration vertikala marknader Hög (>55%) Medium (25-55%) Låg (1-5%) 8 Liten 1. Konsumentelektronik 2. Datorer 3. Telekommunikation 4. Fordon allt mer globaliserad vilket innebär att endast de bästa företagen inom varje produktsegment kommer att nå framgång. Detta skapar ett behov för produktägande företag att lägga ut hela eller delar av sin produktion till förmån för ett ökat fokus på den egna kärnverksamheten. Kortare produktlivscykler Ett viktigt konkurrensmedel är produktutveckling vilket innebär att produkters livscykel blir allt kortare. Det i sin tur ökar betydelsen av att snabbt få ut nya produkter på marknaden och på olika sätt förlänga produktens liv. Nya företag fokuserar på marknad och utveckling Om produktionen var central för dagens mogna företag så tenderar dagens nya företag att ha sitt 4 Medium 5. Hälsovård 6. Flyg & Försvar 7. Industri 8. Förnyelsebar energi 4 3 Marknadsstorlek EMS vertikala marknader Stor Källa. Frost & Sullivan/SMT 4

7 MARKNADEN Genom att använda en kontraktstillverkare för att utveckla och tillverka en produkt kan produktägaren korta tiden mellan idé och marknad. ursprung i marknad och produktutveckling. För dessa är outsourcing av tillverkningsfunktionen ett allt vanligare alternativ då de slipper stora investeringar i bland annat produktionsanläggningar, kompetens och kvalitetssystem. PartnerTechs marknadsområden spås växa Enligt konsultbolaget Frost & Sullivan/ SMT online, kommer de traditionella marknaderna data och konsumentelektronik att fortsätta växa ifrån redan stora volymer. Priset kommer där fortsättningsvis att vara en avgörande konkurrensfaktor även om man nu ser ett intresse för en breddning av erbjudandet till att omfatta allt flera steg i värdekedjan. Detta blir speciellt tydligt i branscher som traditionell industri, sjukvård samt försvar, där PartnerTech är verksamma, som nu mognar och därmed förväntas få den största tillväxten fram till En fragmenterad marknad skapar tillväxtmöjligheter Marknaden är fragmenterad med några stora, flera medelstora samt ett stort antal mindre företag. Det innebär att det finns stora möjligheter till en konsolidering av marknaden, antingen genom förvärv eller organiskt, för att vinna marknadsandelar. Detta är en process som redan startat och som PartnerTech är, och fortsättningsvis kommer att vara, aktiv i. Marknaden för kontraktstillverkning omfattar i huvudsak tre olika typer av leverantörer. Globala volymaktörer Marknaden domineras av ett fåtal globala kontraktstillverkare med starkt fokus på konsumentelektronik och andra elektroniska högvolymsapplikationer. Fokus för dessa aktörer är stora produktionsvolymer med hög standardisering. Till stor del sker denna produktion i stora produktionsenheter framför allt i Asien. Regionala partners På marknaden finns också ett antal medelstora kontraktstillverkare som främst är verksamma inom b2b. Här handlar det oftast om relativt sett mindre volymer men mer komplexa produkter. De levererar ett större tekniskt kunnande och flexibilitet samtidigt som mervärdet för kunden är större än vid enbart volymproduktion. Inom denna kategori finns endast ett fåtal större aktörer, däribland Partner- Tech. Lokala underleverantörer Marknaden omfattar också ett stort antal mindre, lokalt verkande kontraktstillverkare som med framgång tillverkar komponenter för större industriföretag. Här finns normalt ingen egen försörjningskedja utan allt inköp sker genom produktägaren. Sålunda är närhet till kund avgörande framgångsfaktorer. 5

8 VÅR AFFÄR EN BETRODD INDUSTRIPARTNER Vi är vad vi heter en partner till våra kunder. Närmare bestämt en industripartner som tack vare vår struktur kan öka kundens flexibilitet, reducera kostnader och frigöra resurser till den egna kärnverksamheten. Vi tar hand om hela eller delar av våra kunders produktionsprocess, från utveckling via produktion till distribution och eftermarknadstjänster. Vår styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta produkter och system. Genom att lägga ut sin produktion på tredje part får industriföretag en flexiblare verksamhet som lättare kan varieras efter den för tillfället rådande efterfrågan. Därigenom kan de reducera det i verksamheten sysselsatta kapitalet, samtidigt som andra fasta kostnader kan göras rörliga. Det ger klara kundfördelar, inte minst i tider av sämre marknadsutsikter och hårdare kredit villkor. Den största fördelen för kunden är dock möjligheterna att helt och fullt kunna fokusera sina resurser på att utveckla sin kärnverksamhet på bästa sätt. PartnerTech är ett av få bolag som kan erbjuda sina kunder en komplett värdekedja som även inkluderar produktutveckling. Styrkan i vårt erbjudande ligger i vår kompetens att integrera elektronik och mekanik till kompletta system och komplexa produkter, det vi kallar systemintegration. Denna specialisering är också tydlig i vår affärsmodell. Klara kundfördelar Som industripartner erbjuder vi våra kunder en rad unika fördelar: Vi har ett brett erbjudande från produktutveckling och industrialisering av produkter via tillverkning till logistiklösningar och eftermarknadstjänster. Vi har ett flexibelt erbjudande som sträcker sig från kontraktstillverkning av en enskild komponent till att ta över en hel produktlinje. Vår tekniska kompetens är bredare och djupare än de flesta konkurrenters, inte minst inom kombinationen av mekanik och elektronik. Vi har en unik kapacitet att bygga kompletta system vilket gör slutprodukten mer kostnadseffektiv. Vi kan på ett konkurrenskraftigt sätt erbjuda lösningar för samtliga faser i produktlivscykeln. Vi har resurser anpassade för att kunna producera prototyper och små serier likväl som stora volymer i regioner med lägre produktionskostnader. Vi har kompetens att förbättra och dokumentera industrialiseringen av kundens produkter så att kvaliteten höjs och produktionen förenklas och produkten kan tillverkas till en lägre kostnad. Vi kan hjälpa våra kunder att globalisera sin verksamhet med lokala tjänster såsom montering, lagerhållning och distribution i Europa, Asien och Nordamerika. Genom vår globala närvaro kan vi hjälpa våra kunder med en bredare leverantörsbas och lägre inköpskostnader. Vi har ett stort applikationskunnande inom sex definierade marknadsområden där vår kunskap och erfarenhet gör att vi snabbt kan sätta in en försörjningskedja. Vi har korta beslutsvägar och därmed ledtider som räknas i dagar vilket gör att vi snabbt kan hjälpa våra uppdragsgivare. 6

9 VÅR AFFÄR Erbjudande Vi erbjuder de företag som inte har en egen produktion en komplett värdekedja från utveckling via industrialisering av produkten till eftermarknadstjänster som lokal slutmontering samt logistik och reklamationshantering. Till andra kunder gör vi delar av värdekedjan, helt anpassat efter kundens behov. Läs mer om vårt erbjudande på sidan 12. Affärsidé PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter under kontrakt inom utvalda marknadsområden och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare stärker vi kundernas lönsamhet och konkurrenskraft genom att leverera tjänster i hela värdekedjan, avseende såväl komponenter som integrerade system och kompletta produkter. Nära kundkontakt och problemlösning i kombination med global närvaro För vissa av våra kunder är vi en komponenttillverkare, för andra hanterar vi den totala utvecklings- och produktionsprocessen och tar ansvar för monteringen av kundens hela produkt. För att säkerställa bästa möjliga service till våra kunder har PartnerTech en global försäljningsorganisation och lokala kundcenter som representerar samtliga rörelsesegment. Det gör det möjligt att tillgodose kundernas önskemål om en nära dialog kring teknik och marknad. Samtidigt kan vi genom vår internationella närvaro erbjuda en global försörjningskedja och bästa möjliga produktionsupplägg i alla faser av produktlivscykeln. Allt genom en enda kontaktpunkt. KOMPETENS ERBJUDANDE AFFÄRS- STRUKTUR KONTAKT MARKNADS- OMRÅDEN Konsult/ utvecklingstjänster Elektronik Key account organisation Mekanik Elektronik Tillverkning Affärsidé Systemintegration Eftermarknad/ logistik Maskinbearbetning Kundcentra Kompetensen Vi har våra rötter i den elektromekaniska industrin. Vår unika styrka ligger i att integrera mekanik och elektronik till kompletta system och produkter oavsett om det gäller utveckling eller tillverkning. Komplett affärsstruktur Vår affärsstruktur bygger på tre rörelsesegment med specifika kompetenser och metoder anpassade efter respektive marknad och dess förutsättningar. Två rörelsesegment levererar delmontage och komponenter: Elektronik som primärt tillverkar elektroniska komponenter till exempel kretskort samt andra elektroniksystem. Maskinbearbetning som i princip kan utföra alla traditionellt förekommande skärande moment inom verkstadsindustrin, såsom svarvning, fräsning och borrning av både metall och plast. Och ett som arbetar med hela värdekedjan: Systemintegration och inkapslingar som färdigställer och slutmonterar de komponenter som kommer från leverantör, kund eller de andra rörelsesegmenten, till en färdig, ofta tekniskt avancerad produkt. Läs mer om våra rörelsesegment på sidorna 8-9. Kunder på olika marknadsområden balanserar verksamheten Kunderna är primärt europeiska företag med global närvaro och finns representerade inom sex marknadsområden. Inom dessa områden har vi ett specifikt applikationskunnande och är certifierade enligt vedertagna och specifika kvalitetsstandarder. Det innebär också att vi har en bred marknadsexponering som ger oss en jämnare beläggning och som gör det möjligt att betjäna våra kunder på bästa sätt. Läs mer om våra marknadsområden på sidan 10. 7

10 VÅR AFFÄR TRE RÖRELSESEGMENT Vår affärsstruktur bygger på tre rörelsesegment. Inom varje segment har vi specifika kompetenser och metoder anpassade efter den marknad som de verkar på. SEGMENT ANDEL AV KONCER- NENS OMSÄTTNING PRODUKTIONS- ENHETER KUNDER FINANSIELL UTVECKLING ELEKTRONIK Rörelsesegmentet tillverkar kretskort och inkapslad elektronik, så kallad box-build. Vi har kapacitet och utrustning att hantera både lågvolymoch utvecklingsprojekt nära marknaden samt högvolymserier i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Vellinge, Sverige Cambridge, Storbritannien Sieradz, Polen Atlanta, USA Chang an, Guang Zhou, Kina Informationsteknologi, 41% Industri, 23% Miljöteknik, 21% Medicinsk teknik och instrument, 6% Försvar och marin, 5% Sälj- och betalningslösningar, 4% TSEK Total försäljning Rörelseresultat TSEK SYSTEMINTEGRATION OCH INKAPSLINGAR Rörelsesegmentet monterar hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva kapslingen även ingår till exempel elektronik, plasteller metallkomponenter samt mjukvara. Dessutom tillverkar vi kapslingar i form av höljen, skåp och stativ i plåt för olika typer av applikationer. Vår kompetens inom utveckling och industrialisering samt certifieringar för branschspecifika krav är viktiga konkurrensfördelar. Myslowice, Polen Åtvidaberg, Sverige Moss, Norge Vantaa, Finland Atlanta, USA Chang an, Kina Informationsteknologi, 15% Industri, 20% Miljöteknik, 28% Medicinsk teknik och instrument, 31% Sälj- och betalningslösningar, 6% TSEK Total försäljning Rörelseresultat TSEK MASKINBEARBETNING Rörelsesegmentet tillverkar frästa och svarvade komponenter i metall och plast. Förutom moderna och tekniskt avancerade maskiner och hög kompetens har PartnerTech även kapacitet att hantera både volymserier och prototyptillverkning i nära samarbete med kunden. Två enheter i Karlskoga, Sverige Myslowice, Polen Informationsteknologi, 5% Industri, 9% Försvar och marin, 86% TSEK TSEK Total försäljning Rörelseresultat

11 VÅR AFFÄR NYCKELTAL KOMMENTAR TILL RESULTAT 2012 VIKTIGA HÄNDELSER 2012 STRATEGISKA PRIORITERINGAR Nettoomsättning, Mkr 1 046,5 932,2 Rörelseresultat, Mkr 41,3 6,1 Rörelsemarginal, % 3,9 0,7 Operativt kapital, Mkr 312,3 315,4 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,2 2,6 Avkastning på operativt kapital, % 12,6 1,7 Omsättningen ökade med 12 procent inom framför allt marknadsområdet Informationsteknologi. Rörelseresultatet ökade kraftigt som en följd av de ökade volymerna och en god beläggning framför allt i Polen. Tydliga resultat från genomförda program för förbättrad operationell och kommersiell excellens. Förstärkt erbjudande i Kina. Stark tillväxt i enheten i USA. Fortsatt tillväxt i Östeuropa där såväl kapacitet som kapabilitet kommer att förstärkas. Fortsatt bearbetning av europeiska industrikunder med global verksamhet i syfte att bredda kundbasen. Ökad produktionskapacitet för att bättre betjäna europeiska kunder på den Nordamerikanska marknaden samt stödja utvecklingen på hela den amerikanska kontinenten Nettoomsättning, Mkr 1 050, ,7 Rörelseresultat, Mkr -16,2 36,3 Rörelsemarginal, % -1,5 2,8 Operativt kapital, Mkr 259,0 303,5 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,5 4,1 Avkastning på operativt kapital, % -5,4 11,4 Omsättningen minskade med 19 procent primärt som en följd av en svag efterfrågan från ett antal specifika kunder inom Informationsteknologi och Medicinsk teknik och instrument. Rörelseresultatet minskade kraftigt främst på grund av den minskade beläggningen i de nordiska enheterna till följd av en svagare konjunktur hos vissa kunder. Försäljningen i Myslowice Polen har under året ökat. Enheten visar en fortsatt tillväxt och ett kontinuerligt inflöde av nya kundorder. Investering i ökad plåtbearbetningskapacitet i Myslowice genomfördes under våren. Ökad marknadsaktivitet har gett ett flertal nya kundkontrakt i Åtvidabergsenheten. Omställningen av enheten i Moss, Norge mot kundsegmentet Offshore pågår. Ökat intresse från kunder för utvecklingsuppdrag. Utveckla värdeerbjudandet och aktivt öka försäljning av en förstärkt utvecklingskapacitet i syfte att fördjupa partnerskapet med våra kunder. Fortsatt bearbetning av europeiska kunder med global verksamhet. Industrialisering av nya kontrakt på samtliga enheter. Slutföra omställning av enheten i Moss, Norge mot offshoreindustrin. Fortsatt förbättring av operationell och kommersiell excellens Nettoomsättning, Mkr 322,5 236,8 Rörelseresultat, Mkr 13,6 13,0 Rörelsemarginal, % 4,2 5,5 Operativt kapital, Mkr 108,5 96,4 Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,0 2,6 Avkastning på operativt kapital, % 12,5 14,0 Omsättningen ökade med 36 procent genom en fortsatt stark efterfrågan på maskinbearbetade detaljer främst inom kundsegmentet Försvar. Rörelseresultatet ökade med 5 procent. Den blygsamma ökningen är främst ett resultat av en svag marknadsutveckling inom kundsegmentet Marin och försämrad effektivitet i fjärde kvartalet. Nya signifikanta kontrakt har tecknats med kunder inom marknadsområde Försvar och Marin. Förvärvet av Aerodyn ger oss möjligheter att arbeta med större produkter och därmed stärka vårt erbjudande till befintliga och nya kunder. Bredda kundbasen, bland annat genom ökad bearbetning av offshoreindustrin. Fortsatt tillväxt genom breddat tjänsteutbud framför allt inom utveckling och eftermarknadstjänster. Fortsatt förbättring av operationell och kommersiell excellens. 9

12 VÅR AFFÄR PARTNERTECHS SEX MARKNADSOMRÅDEN INFORMATIONSTEKNOLOGI Kunderna inom området drivs av en snabb teknikutveckling och PartnerTech får ofta större åtaganden inom produktion av exempelvis avancerad, inkapslad elektronik (box-build). Produkterna karaktäriseras ofta av korta livscykler och därför ställs höga krav på kort time-to-market samt snabb upprampning till högvolymproduktion. Produktionen sker ofta i större volymer. Exempel på produkter är bland annat säkerhetskameror, videokonferenssystem samt terminaler till informationssystem. INDUSTRI Kunderna inom området har industriell anknytning med relativt stor spridning inom olika branscher. De uppdrag PartnerTech har är främst att tillverka produkter och delsystem för flertalet industriella applikationer såsom operatörspaneler och styr- och kontrollenheter. Kunderna har ofta behov av ett globalt footprint som PartnerTech kan erbjuda. MILJÖTEKNIK Marknadsområdet Miljöteknik är ett växande område som delvis drivs av politiska beslut och regleringar. Outsourcing sker både på komponent- och systemnivå och även här har kunderna ett växande behov av regional tillverkning. Exempel på produkter är återvinnings- och returautomater, värmepumpsystem, delar till vindkraftverk och LED-belysning. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT De tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga kraven på kunderna inom området är mycket höga. PartnerTech har gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och uppfyller både grundläggande standarder och branschspecifika krav. Exempel på produkter är utrustning för blodanalys, dialys, radiologi och anestesi, instrument för allergi- och DNA-tester. FÖRSVAR & MARIN Kunderna inom området har ofta produkter för otillgängliga och krävande miljöer som exempelvis oljeindustri och marina applikationer där kvalitets- och säkerhetskrav är avgörande. Partner- Tech tillverkar komponenter och delsystem med mycket höga tolerans-, kvalitets- och spårbarhetskrav, som till exempel kopplingar till fiberoptiska system, kommunikationsutrustning med mera. SÄLJ- OCH BETALNINGS- LÖSNINGAR Området för sälj- och betalningslösningar kännetecknas av höga tekniska krav på funktionen av produkten. Detta ställer höga krav på den tekniska lösningen samt produktionskvalitet. Kunderna inom området outsourcar ofta tillverkningen av kompletta system som till exempel kontanthanterings- och betalningssystem. 10

13 VÅR AFFÄR KUNDCASE LÅNGSIKTIGT PARTNERSKAP FÖR PRODUKT- UTVECKLING OCH PRODUKTION INOM MEDTECH PartnerTech har en lång och framgångsrik historia inom tillverkning av utrustning och instrument för medicinsk teknik. Vi erbjuder den viktiga kombinationen av teknisk, regulatorisk och marknadsmässig kompetens och lever upp till branschens mycket höga säkerhets- och kvalitetskrav. PartnerTech tar ett helhetsansvar för processerna produktutveckling, produktion, distribution och eftermarknad. Genom samarbete med PartnerTech kan bolag inom medicinteknik bättre nyttja sin kärnkompetens och lyfta produktion och utveckling till nya nivåer. Uppnådda resultat är kortare tid för introduktion av nya produkter, reducerad kostnad och lägre kapitalbindning faktorer som stärker kundens konkurrenskraft och ger tydliga prov på innovativt arbetssätt. Kunden Ett utvecklingsbolag med fokus på avancerad medicinteknisk utrustning. Bolaget är innovativt både vad gäller teknologi och affärsutveckling men saknar den tekniska kompetens som krävs för att utveckla, industrialisera och produktionsoptimera produkterna. Bolaget saknar även egen produktionskapacitet. Likt andra företag i MedTechbranschen är bolaget utsatt för höga regulatoriska och säkerhetsmässiga krav, för att bland annat kunna introducera produkter på den amerikanska marknaden. Utmaning Utvecklingsbolaget sökte en samarbetspartner som kunde ta över helhetsansvaret för att utveckla bolagets nya produktlinje men också ha kapacitet och tillverkningsresurser för att hantera framtida volymökningar och större åtaganden samt distribution. Det förelåg även behov av konstruktionsmässiga förändringar i bolagets befintliga produkter. Lösning PartnerTechs utvecklingsavdelning involverades tidigt i produktutvecklingsprocessen för den nya produktlinjen. Genom VA/VE-konceptet för kostnadsrationalisering och produktoptimering gjordes lämpliga material- och konstruktionsval. Under hela processen säkrade PartnerTechs kvalitetssystem att riskanalyser och noggranna tester genomfördes, liksom att dokumentationen hanterades korrekt, vilket är avgörande faktorer för bolag verksamma inom medicinteknik. Tack vare ett integrerat utvecklings- och produktionserbjudande kunde övergången från utveckling/prototypstadiet till industriell produktion hanteras smidigt utan fördröjningar i produktionsprocessen. Uppnådda fördelar Genom att lägga över ansvaret på PartnerTech kunde bolaget fokusera på sin kärnkompetens och på så sätt frigöra tid och kraft i sin egen organisation. Standardiserade och beprövade metoder som utvecklats hos PartnerTech ledde till ytterligare förbättrad kvalitet, lägre produktionskostnader, högre leveransprecision och ökad effektivitet som bidragit till att göra kundens instrument än mer konkurrenskraftiga på marknaden. Kunden kände sig också trygg i att PartnerTech har erfarenhet och kunskap att hantera revisioner som MedTech-bolag ofta genomgår med olika myndigheter. Tillsammans med PartnerTech har bolaget utvecklat en stabil industriell plattform och är nu redo för att utveckla nya produkter. I takt med att volymerna växer och produkterna säljs på allt flera marknader erbjuder PartnerTechs globala struktur möjlighet till lågkostnadsproduktion och global distribution inklusive eftermarknadstjänster. Detta får kunden Kvalitetssäkrad produktion i enlighet med tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga krav (QSR, PAL, MDD, IVDD). Kapacitet att utveckla och industrialisera avancerad medicinteknisk utrustning. Korrekt hantering av dokumentation. Integrerad utvecklings- och produktionskapacitet. Tillgång till global tillverkning, distribution och eftermarknadstjänster. 11

14 VÅRT ERBJUDANDE ETT KOMPLETT ERBJUDANDE FRÅN EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en stark partner som kan ta ansvar för samtliga tjänster i hela värdekedjan: från utveckling, inköp och industrialisering via tillverkning till logistik och eftermarknadstjänster. På så sätt kan vi ta hand om delar av de traditionella industriföretagens produktion. Vi kan också avlasta nya växande innovativa bolag, som är mer inriktade på marknad och utveckling, genom att bygga upp och ansvara för hela deras tillverkning. Vi kan hjälpa våra kunder genom de olika faserna i komponentens eller produktens livscykel där volymerna varierar. I många fall kan livscykeln till och med förlängas genom att proaktivt använda våra tjänster. Vi är flexibla och erbjuder våra kunder hela eller delar av värdekedjan från utveckling till eftermarknadstjänster. Det innebär att vi är ett konkurrenskraftigt alternativ för såväl traditionella industriföretag som har en etablerad produktionsfunktion som utvecklingsbolag som väljer att lägga ut hela sin tillverkningsprocess. Denna flexibilitet ger skalfördelar som gynnar såväl PartnerTech som kunderna. Dessutom är ett avtal gällande ett enskilt uppdrag ofta början på en mer omfattande relation mellan kunden och oss. KONSULT & UTVECKLINGSTJÄNSTER Produktutveckling PartnerTech utvecklar nya produkter samt förbättrar och effektiviserar produktionen av befintliga produkter. Vi ser över konstruktion, material- och leverantörsval samt utser produktionstekniskt och geografiskt lämpliga tillverkningsenheter. Inom ramen för vårt helhetskoncept VA/VE (Value Analysis/ Value Engineering) kan vi granska en produkt i syfte att kostnadsrationalisera och optimera den för produktion. Vid fullt utförande kan det ge kostnadsbesparingar på procent eller mer per tillverkad produkt vilket i sin tur kan göra att produkten kan leva betydligt längre. Industrialisering/NPI Vi kan bereda produkter för produktion och optimera produktionsprocesserna. I enlighet med vår SQAP-process (Supplier Quality Assurance Plan) kan vi i alla led, från ritning till slutleverans, identifiera felkällor och bedöma risker samt föreslå hur de ska hanteras. Prototyptillverkning PartnerTech erbjuder småskalig tillverkning av prototyper för produktoch produktionstester. TILLVERKNING Upphandling och inköp PartnerTechs globala inköpsfunktion som är koncentrerad till tre enheter i Polen, Kina och Sverige ger tillgång till kundanpassade avtal med globalt konkurrenskraftiga priser på komponenter och insatsvaror. Huvuddelen av resurserna finns i lågkostnadsländer. Produktion Produktionen är kärnan i PartnerTechs erbjudande, där produktionskunnandet omfattar en rad discipliner, exempelvis kretskort, inkapslad elektronik, mekanik och plåtbearbetning, montering och systemintegration. Ständiga produktionsförbättringar är en framgångsfaktor i kunderbjudandet. För att säkerställa detta har vi ett eget program för Lean production kallat PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Våra fabriker finns nära kunderna i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, USA och Kina. De kan hantera såväl de mindre serierna i början och slutet av en produkts livscykel som de större serier som även komplexa produkter kan visa i mognadsfasen. Mycket stora serier inom elektronik sker ofta i Kina hos bolagets taiwanesiska partner 3CEMS. EFTERMARKNAD OCH LOGISTIK PartnerTech finns nära kundernas marknader på samtliga kontinenter, vilket hjälper kunderna att reducera time-to-market och minimera den egna serviceorganisationen. Vi erbjuder tjänster som lagerhållning, service och reparation, slutmontering samt distribution genom skräddarsydda logistiktjänster. I USA ger det oss möjligheten att i vissa fall kunna benämna produkterna Assembled in America eller Made in America, med de kostnadsfördelar det innebär för produktägaren. 12

15 HÅLLBARHET EXCELLENS OCH ANSVAR BAKOM VÅRT ERBJUDANDE Framgången för ett tjänsteföretag som PartnerTech bygger på att vi, som vår affärsidé anger, kan förbättra våra kunders konkurrenskraft eller lönsamhet. Det i sin tur bygger på att vi på ett ansvarsfullt sätt kan erbjuda våra kunder, som äger produkten, kvalificerade processer som skapar förtroende. För att säkra såväl vår egen kvalitet som effektivitet utvärderar vi ständigt vår produktionsstruktur så att vi kan producera optimalt. Vi söker också på olika sätt att löpande förbättra våra operativa och kommersiella processer. FÖRDELNING KVINNOR OCH MÄN % UTBILDNINGSNIVÅ % Excellens satt i system PartnerTech Excellence in Manufacturing För att ständigt kunna förbättra våra processer har vi infört ett koncept som baserar sig på Lean Manufacturing men som är anpassat efter PartnerTechs behov; PartnerTech Excellence in Manufacturing (PEIM). Det är en övergripande systematisk metodik som bygger på en successiv implementering av fem definierande steg med konkreta och standardiserade verktyg för att reducera spill i alla former. Med spill avses allt som inte tillför något värde till kunder eller andra intressenter, oavsett om det är onödig materialförbrukning, onödiga transporter eller mänskliga resurser som inte används fullt ut. Metoden bygger på att koncernens mål som adresserar lönsamhet, sysselsatt kapital, tillväxt, ledtider och teknisk kompetens bryts ner i organisationen till en för varje enhet påverkbara mål. Utfallet rapporteras löpande genom ett antal centrala nyckelindikatorer som kontinuerligt följs upp. Avvikelser analyseras kontinuerligt av team som löpande håller korta möten som helt fokuserar på att förbättra verksamheten. Genom vårt aktiva ledarskap på alla nivåer och som engagerar samtliga medarbetare säkrar vår metodik att våra processer håller en hög kvalitet, att de är tillförlitliga och effektiva och därmed möjliggör en flexibel och lönsam verksamhet. MEDARBETARINDEX Medarbetarnas nöjdhet % Män Kvinnor * 2008 gjordes ingen enkät GENOMSNITTLIG ANSTÄLLNINGSTID % <1 år Grundskoleutbildning Gymnasieutbildning 1-5 år Akademisk utbildning 6-10 år Högre akademisk utbildning >10 år PartnerTech har de certifieringar som vår verksamhet och våra kunders produkter kräver. Det vill säga ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Utöver detta har vi de branschspecifika certifieringar som krävs för den vid varje tillfälle aktuella kundportföljen. Som till exempel ISO som är en kvalitetscertifiering gällande svetsarbeten i rostfritt stål. Andra aktuella exempel är ISO för produktion av medicinsk utrustning samt AS9100 för flygindustrin. Utöver dessa uppfyller bolaget även geografiskt specifika regelverk som QSR i USA, PAL i Japan samt MDD och IVDD i Europa. 13

16 HÅLLBARHET SQAP steg för steg 1. Producerbarhetsgranskning 2. FMEA 3. Statistisk försöksplanering 4. Kontrollplan 5. Förberedelse fulltaktsprov 6. SQAP underleverantör 7. Mätsystemsanalys 8. Kapabilitetsstudie 9. Verifiering och godkännande av utfallsprov 10. Fulltaktsprov Processer för bättre kvalitet och effektivitet Genom våra gemensamma processer och rutiner kan vi hålla en hög standard och reducera de kommersiella riskerna för såväl kunderna som PartnerTech. En del i detta är att vi regelbundet och integrerat i våra processer använder Supplier Quality Assurance Plan (SQAP). Genom täta inbyggda och noggranna kontroller genom hela produktionsprocessen, från inköp via tillverkning till utleverans, reducerar vi felfrekvensen och ökar leveransprecisionen för våra uppdragsgivare. På så sätt kan PartnerTech leva upp till det löfte vi ger i vår affärsidé att stärka våra kunders lönsamhet och konkurrenskraft. Engagerade medarbetare bakom vårt erbjudande Avgörande för PartnerTechs utveckling som tjänste- och kunskapsföretag är medarbetarnas kompetens och engagemang. Att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare är därför en prioriterad uppgift för PartnerTech och dess chefer. Detta är en av de viktigaste uppgifterna för bolagets HR-funktion. För att hamna rätt från början arbetar vi aktivt med att utveckla våra rekryteringsprocesser. I syfte att behålla och utveckla våra medarbetare erbjuder vi dem stimulerande arbetsuppgifter i en professionell organisation som verkar internationellt. Detta ger dem möjligheter att växa inom företaget och söka nya utmaningar. 14

17 HÅLLBARHET Miljöpolicy Vår ledstjärna är att ge kunden kraft att skapa. Vår målsättning är att stärka konkurrenskraften hos våra kunder och deras produkter. Som kontraktstillverkare och kompetenspartner kommer vi att följa lagar, förordningar och andra krav och har som målsättning att uppfylla dessa med god marginal. Vi kommer kontinuerligt arbeta med att minska luft- och vattenföroreningar samt konsumtion av andra naturresurser genom hela värdekedjan. Miljömål under 2012 Under 2012 har PartnerTechs miljömål varit inriktade på fortsatt minskning av förbrukningen av el, gas, vatten och kemikalier samt en ökad grad av återvinning. Bolaget har lyckats minska energikostnaderna i förhållande till omsättning under 2012 och miljömålen gäller även för Bolaget mäter utsläppen av koldioxid vid sina transporter och har en tjänstebilspolicy med krav på miljöanpassade bilar enligt EURO 5. Policyn för tjänsteresor ställer krav på att så långt som möjligt använda videokonferensutrustning eller välja ett resande med begränsad miljöpåverkan. Vidare arbetar vi med personliga utvecklingsplaner som aktivt följs upp. De senare har också väl definierade utvecklings- och karriärmål med tillhörande aktiviteter och utbildningsinsatser. Vi arbetar löpande med att bryta ner våra målsättningar från högsta nivå till enskilda medarbetare. Dessa mål följs kontinuerligt upp genom regelbundna avstämningar. Det skapar engagemang och incitament för såväl individuella som gemensamma insatser. Även ledarskapet är centralt för våra medarbetares trivsel och prestation. Vi lägger stor vikt vid våra ledares förmåga att uppmuntra, entusiasmera och engagera sina medarbetare. Vi utbildar därför såväl våra befintliga som framtida ledare inom ramen för vår centrala utbildningsfunktion Global Training and Development. Funktionen erbjuder dels strategisk utbildning inom till exempel ledarskap och projektledning, dels operationell utbildning inom till exempel SQAP. Dessutom har programmet en nätverksaspekt för att sprida best practice i hela PartnerTech-koncernen. Även säljarna tränas för sin uppgift, att utveckla lönsamma affärer, inom ramen för programmet. Vi har också väl utarbetade rutiner för hur vi hanterar tillfällen när medarbetare av ett eller annat skäl slutar eftersom de även utanför PartnerTech är våra ambassadörer. Det är viktigt, inte minst för oss som verkar på orter där vi är en betydande arbetsgivare. För att inspirera medarbetarna och stärka en väl fungerande organisation, har vi under 2012 reviderat våra kärnvärden. Detta har gjorts genom en process som engagerat hela bolaget och därmed är kärnvärdena också väl förankrade i organisationen. Vi är också trygga med den fortsatt positiva trend vi ser i PartnerTechs medarbetarindex som löpande mäter medarbetarnas trivsel. För att främja hälsa och säkerhet för de anställda bedriver PartnerTech ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på säkerhet, ergonomi och friskvård. Arbetet regleras i en särskild policy samt i reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete och ska tillgodose såväl fysiska som psykiska och sociala aspekter. Några allvarligare olyckor eller tillbud med bestående personskador som följd har inte inträffat varken under 2012 eller tidigare. PartnerTech är redan i dag en säker arbetsplats men i en sann anda av ständiga förbättringar fortsätter bolaget sitt arbetsmiljöarbete för att i tid upptäcka, identifiera och förebygga eventuella negativa trender i arbetsmiljön. Aktivt miljöarbete PartnerTech har ett koncernövergripande miljöcertifikat enligt ISO Det omfattar samtliga enheter genom bolagets miljöledningssystem och program för leverantörsutvärdering. Generellt gäller att frågor kring materialanvändning, återvinningsbarhet och energiförbrukning är viktiga för att begränsa produkternas miljöpåverkan. När det gäller återvinning och utfasning av skadliga ämnen ur nya produkter och ingående komponenter följer PartnerTech EU:s direktiv RoHS 1) och REACH 2). PartnerTech har verksamhet som innebär utsläpp till vatten och luft samt förbrukning av skärvätskor. Detta innebär till exempel att: processavloppsvatten renas och återanvänds avfall sorteras och omhändertas för återvinning eller destruktion biobränslen används vid uppvärmning pulverlack ersätter lösningsmedelsbaserad lack. 1) REACH: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. 2) RoHs: Restriction on the use of certain hazardous substances. 15

18 HÅLLBARHET Vi skapar framgång genom partnerskap Vi respekterar varandra och agerar i PartnerTechs intresse. Vi vet att framgång föder framgång genom partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare. Våra kärnvärden Vi levererar kundvärde Vi är proaktiva och levererar värde till våra kunders affärer vid varje kontakt. Vi levererar kvalitet och kundservice i världsklass Vi ligger före våra konkurrenter genom ständiga förbättringar till den nivån våra kunder förväntar sig. Vi arbetar för att minska spill inom alla områden, vid alla tillfällen Vi är alla ansvariga för vår gemensamma effektivitet och prestation. Vi är ett lag Vi respekterar och litar på varandra, genom att klargöra förväntningar och att hålla löften. Vi uppmärksammar framgångar. Avgörande för PartnerTechs utveckling är medarbetarnas kompetens och engagemang. 16

19 FINANSIELLA MÅL OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL FÖR STYRNING OCH RAPPORTERING De finansiella målen, som definierats av styrelsen, är vad bolaget siktar på att nå. De bryts ner i tydliga interna operativa mål som är centrala för styrningen av verksamheten. Kontraktstillverkare har normalt en etablerad praxis att styra verksamheten mot avkastning på operativt kapital. Detta bygger i sin tur dels på rörelseresultatet, eller operativt uttryckt rörelsemarginalen, och dels på kapitalbindning som vi mäter som omsättningshastigheten på det operativa kapitalet. Volymtunga sektorer inom till exempel telefoni och annan snabbrörlig konsumentelektronik som binder lite kapital i produktionen, arbetar ofta med lägre marginaler. Andra kontraktstillverkare som likt PartnerTech tar ansvar för större delar av kundernas produktionsprocesser för industriella och varierande produkter arbetar med större andel orderstyrda leveranser. Det binder, med den längre produktionsprocessen, mer kapital. De kapitalkostnader som kontraktstillverkaren lyfter av från kunden motiverar en i motsvarande grad högre marginal för den b2b-orienterade kontraktstillverkaren. Dessa parametrar är basen för de finansiella mål som styrelsen definierat och som PartnerTechs ledning styr verksamheten efter: räntabilitet på operativt kapital, rörelsemarginal, omsättningshastigheten för det operativa kapitalet samt de kompletterande finansiella målen tillväxt och soliditet. Dessa mål bryts ner till individuellt utformade interna operativa mål som används för att följa upp respektive enhet. PartnerTechs olika verksamheter balanserar, i enlighet med principerna ovan, marginalerna och kapitalbindningen för att nå det övergripande målet räntabiliteten. Den operativa strukturen med tre rörelsesegment fångar upp de olika förutsättningarna för respektive segment och underlättar ledningens styrning och uppföljningen av verksamheten. Rörelsesegmentet Elektronik arbetar till stor del med standardiserade, konkurrensutsatta produkter och med pressade marginaler. Här fokuserar man speciellt på det operativa kapitalet, för att på så sätt kompensera de lägre marginalerna. Rörelsesegmentet Maskinbearbetning, däremot, vars nischprodukter många gånger är unika, kan räkna med högre marginaler. Detta kompenserar också för segmentets större bundna operativa kapital vad gäller både utrustning och rörelsekapital. Tillverkning av kompletta produkter inom rörelsesegmentet Systemintegration som ofta består av komponenter från övriga segment kräver mindre kapitalbindning. Tillsammans med en effektivt utnyttjad kapacitet utgör detta en stark lönsamhetspotential. Arbetet inom tre fokusområden leder mot visionen och de finansiella målen Vår vision är lika enkel som tydlig att vara det självklara valet av partner för kontraktstillverkning inom b2b. Vi arbetar mot vår vision samt de finansiella målen genom tre fokusområden: Fokus på strategiskt utvalda segment och kunder Som betrodd industripartner söker vi samarbete med kundgrupper som vi är förtrogna med och som har behov av det vi är bra på. Vi har lång erfarenhet av att driva produktionen åt ledande företag inom sex olika marknadsområden där vi utvecklat specifikt applikations-, process- och marknadskunnande. Inom dessa marknadsområden arbetar vi primärt med europeiska b2b-företag med global täckning som har komplexa produkter i sortimentet snarare än standardiserade volymprodukter. Excellenta processer Vid sidan om att vi ständigt ser över vår produktionsstruktur arbetar vi inom ramen för PEIM PartnerTech Excellence in Manufacturing med att kontinuerligt förbättra våra operativa och kommersiella processer och bli såväl mer kostnads- som kapitaleffektiva. På så sätt förbättrar vi vår konkurrenskraft, marginal och avkastning. Tillväxt Storlek är en viktig parameter för att skapa en skala som medger såväl konkurrenskraftiga priser på våra inköp som ökad effektivitet i våra produktionsenheter. Vi arbetar därför med såväl organiska som förvärvsdrivna tillväxtinitiativ inom våra prioriterade områden. 17

20 FINANSIELLA MÅL FINANSIELLA MÅL MÅL KOMMENTAR 2012 UTFALL % 20 Mål Räntabilitet på operativt kapital Målet är att räntabiliteten ska överstiga 20 procent vilket är en rimlig nivå för en fortsatt utveckling av bolaget som ger ägarna en rimlig avkastning på sitt satsade kapital. Av rörelsesegmenten är Elektronik och Maskinbearbetning på god väg mot målen. Elektronik har under året förbättrat både rörelsemarginal och kapitalbindning medan Systemintegration uppvisar en negativ trend Rörelsemarginal Rörelsemarginalen bör uppgå till minst 7 procent för att vi, med en rimlig kapitalbas, ska kunna leverera den målsatta räntabiliteten. Det är högre än för kontraktstillverkningens volymaktörer, men ett rimligt mål med hänsyn till PartnerTechs bredare erbjudande. Det bygger dock på ökade volymer och ständigt förbättrade produktionsprocesser. Rörelsemarginalen inom främst elektronik har förbättrats under året. Ännu återstår att få samtliga marknader och enheter lönsamma för att uppnå målet. Detta gäller främst enheterna inom Systemintegration där rörelsemarginalen utvecklats negativt. % Mål Kapitalomsättningshastighet Målet är att det operativa kapitalet omsätts mer än tre gånger per år. Även det är en lägre siffra än för volymbaserade kontraktstillverkare vilket motiveras med PartnertTechs större andel orderstyrda leveranser som kräver lager. Målet ska nås genom kortare ledtider och en lägre kapitalbindning i alla processer från lagerhållning via tillverkning till hantering av kundfordringar. Det interna förbättringsarbetet inom ramen för PEIM PartnerTech Excellence in Manufacturing har förbättrat bolagets processer och förbättrat bland annat lageromsättningshastigheten. ggr Mål Tillväxt En omsättning som ökar mer än marknaden innebär stärkta positioner som ger skalfördelar. Vårt mål är satt till en tillväxt överstigande 10 procent vilket vi bedömer är rimligt att hantera samtidigt som vi stärker vår marknadsposition. Trots ökad försäljning på nya kunder sjönk omsättningen främst på grund av avmattningen i det fjärde kvartalet. % 10 Mål Soliditet Soliditeten ska uppgå till minst 30 procent. Det är rimligt med hänsyn till bolagets kassaflöden och uthållighet i tider av sämre marknadsförutsättningar samt ägarnas krav på avkastning. Bolagets finansiella ställning har under året förbättrats genom minskad kapitalbindning av operativt kapital. %

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013

P AR T N E R T E C H ÅR S R E D O VI S N IN G 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 PARTNERTECH I KORTHET PARTNERTECH EN BETRODD INDUSTRIPARTNER PartnerTech är en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar genom hela produktlivscykeln, från produktutveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 Effektivitet och lönsamhet i fokus Leif Thorwaldsson VD och Koncernchefen har ordet Agenda Kort om PartnerTech PartnerTechs

Läs mer

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2014 Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk

Läs mer

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal Bokslutskommuniké januari december 2014 I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period 2013. Sekventiellt

Läs mer

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet Delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet I första kvartalet ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var

Läs mer

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport januari juni 2015 Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet I andra kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor med 19% jämfört med motsvarande period. Det justerade rörelseresultatet för

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Tillväxt i kvartalet och positivt halvår Trots en viss avmattning från första kvartalet ökade omsättningen med 2% i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2011 och rörelseresultatet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER

ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER ÅRSREDOVISNING 2014 EN GLOBAL INDUSTRI- PARTNER 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET INNEHÅLL Året i korthet 3 PartnerTech i korthet 4 Koncernchefen har ordet 6 Marknaden 8 Erbjudandet 10 Case 12 Medarbetare, miljö

Läs mer

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten Delårsrapport januari juni 2013 Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten I andra kvartalet ökade omsättningen med 2,5% för jämförbara enheter och i lokala valutor jämfört

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 2006

Bokslutskommuniké Januari - december 2006 Bokslutskommuniké Januari december Väsentligt förbättrad lönsamhet Januari december Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (64,3) MSEK och rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad

Fortsatt resultatförbättring på oförändrad marknad Nettoomsättningen ökade till SEK 988,5 miljoner (811,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -35,6 miljoner (-41,6). Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -2,57 (-3,81). Kassaflödet,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014

AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Västerås 201 4-10- 2 2 AQ Group AB (publ) Delårsrapport januari september 2014 Tredje kvartalet, juli - september 2014, i sammandrag Nettoomsättning 605 MSEK (614) Rörelseresultat 44 MSEK (57) Resultat

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016 Årsstämma 200 bolag Verksamhet i 27 länder i 4 världsdelar Över 5 000 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 12 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving

Årsstämma 5 maj 2015. Anförande av VD Lena Olving Årsstämma 5 maj 2015 Anförande av VD Lena Olving Det här är Mycronic 40 års erfarenhet Från högteknologisk innovation >2,200 kunder Inom två affärsområden, SMT och PG SMT - montering av komponenter på

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

With a heart for manufacturing

With a heart for manufacturing HSF Group With a heart for manufacturing Entreprenörsandan är stark inom HSF Group. Nästan alla som en gång startade bolagen som ingår i gruppen arbetar fortfarande kvar. Vi fokuserar inte enbart på finansiella

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Tillväxt och förbättrad lönsamhet

Tillväxt och förbättrad lönsamhet Tillväxt och förbättrad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 38% till SEK 807,4 miljoner (585,6). Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK 62,5 miljoner (25,1), en ökning med 149%. Vinst per

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Rapport för första kvartalet 2008

Rapport för första kvartalet 2008 Kvartalssrapport januari mars 2008 Rapport för första kvartalet 2008 Omsättning var 8,2 MSEK (17,5) för kvartalet. Rörelseresultat -1,8 MSEK (-2,2) för kvartalet. Resultat efter skatt för kvartalet -1,9

Läs mer