Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 2013 Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret I det fjärde kvartalet ökade omsättningen med ca. 6% i lokala valutor och uppgick till 582 MSEK, vilket var en klar förbättring jämfört med samma period Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot samma period föregående år och uppgick till 10 MSEK. Efter en svag inledning på 2013 har vi sett en återhämtning under den senare delen av året. Trots att det varit ett tufft år för många av våra befintliga kunder har vi kompenserat med god införsäljning till nya kunder. Även de omställningar vi genomfört inom olika delar av koncernen under året har börjat ge resultat. Vi har kommit långt i anpassningen av verksamheten i Norge där vi ser en tillväxt inom subsegmentet Oil&Gas, om än från låga volymer. Vi har under året även renodlat elektronikverksamhet i våra mindre enheter och framgångsrikt anpassat dem för mindre volymer av tekniskt avancerade produkter. Inom Maskinbearbetning ser vi en ökad orderingång från ett flertal nya kunder utanför försvarssegmentet. Sammantaget har vi nu en stabil struktur som bas för att vidareutveckla vårt redan starka globala erbjudande genom att bl.a. öka andelen tjänsteförsäljning inom utveckling och eftermarknad. Allt för att vi som industripartner i allt högre grad ska kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar genom hela produktlivscykeln. Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 582 MSEK (550) Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (-18) Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (-22) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,07 SEK (-1,73) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 97 MSEK (66) Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 242) Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (24) Resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (-8) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,63) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 47 MSEK (80) Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40 procent (41) Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK per aktie (ingen utdelning utgick 2012) Informationen i denna rapport är sådan som kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2013 kl PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Informationsteknologi, Industri, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik, Försvar och marin samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2,2 miljarder kronor och har ca medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget, med huvudkontor i Malmö, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida:

2 Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Försäljning 581,6 550, , ,1 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Rörelsemarginal 1,7% -3,3% 1,4% 1,1% Kapitalomsättningshastighet, gånger 3,4 3,2 3,3 3,1 Räntabilitet på operativt kapital 5,8% -10,6% 4,7% 3,3% Räntabilitet på eget kapital 0,8% -18,5% 1,5% -1,7% Operativt kapital 645,8 662,5 645,8 662,5 Eget kapital 466,9 456,3 466,9 456,3 Räntebärande nettoskuld 182,5 214,6 182,5 214,6 Soliditet 40,2% 40,8% 40,2% 40,8% HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET Försäljningen i det fjärde kvartalet uppgick till 581,6 MSEK (550,3). Jämfört med motsvarande period föregående år utgör detta en ökning med 5,6% i lokala valutor. För helåret var omsättningen i nivå med föregående år och uppgick till 2 237,1 (2 242,1), vilket var en ökning om 0,8% i lokala valutor. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till 9,9 MSEK (-18,2). För helåret uppgick rörelseresultatet till 31,7 MSEK (24,1) och förbättringen är främst hänförlig till rörelsesegmentet Elektronik. Rörelseresultatet inom Systemintegration har förbättrats under året även beaktat att poster av engångskaraktär belastade resultatet för föregående år. Rörelseresultatet inom Maskinbearbetning har kraftigt försämrats under året på grund av kraftigt minskad beläggning. Finansnettot i det fjärde kvartalet uppgick till -0,6 MSEK (-5,0), varav räntenettot utgjorde -1,4 MSEK (-1,9). För helåret uppgick finansnettot till -11,9 MSEK (-21,1). Effekten av minskade orealiserade valutaeffekter jämfört med föregående år har påverkat finansnettot positivt. Effektiv skatt i kvartalet har påverkats negativt av att ytterligare uppskjuten skattefordran inte beaktats för enheter med negativt resultat. Kassaflödet från den operativa verksamheten efter investeringar uppgick i det fjärde kvartalet till 96,7 MSEK (65,7), vilket beror främst på ett ökat rörelseresultat. Motsvarande siffror för helåret är 47,0 MSEK (79,9). Rörelsekapitalet uppgick vid periodens slut till 319,2 MSEK (330,5). Kapitalomsättningshastigheten har förbättrats jämfört med föregående år både i fjärde kvartalet och för helåret, vilket beror på de positiva effekterna från det fortlöpande arbetet med kapitalrationaliseringar. Vid årsskiftet uppgick den räntebärande nettoskulden till 182,5 MSEK (214,6), vilket är en kraftig minskning. Vid årets slut uppgick det egna kapitalet till 466,9 MSEK (456,3). Omräkningseffekter i eget kapital på grund av förändrade valutakurser har i kvartalet påverkat eget kapital positivt med 14,2 MSEK (10,8). För helåret uppgick effekten till 3,2 MSEK (9,9). Från och med den 1 januari 2013 tillämpas IAS 19R, vilket medfört att även jämförelsetal för 2012 har räknats om. Detta byte av redovisningsprincip har påverkat eget kapital med totalt -7,1 MSEK. För ytterligare information se Not 1. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET I januari tecknar PartnerTech ett samarbetsavtal med CybAero AB, ett företag som utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar, avseende tillverkning och montering av produkter och system till CybAero AB. I maj tecknar PartnerTech och Cavidi AB, ett företag som utvecklar innovativa lösningar inom hälsovårds och life science sektorn, ett samarbetsavtal avseende utveckling av instrument för HIV-test. I november ingår ett samarbetsavtal men Securitas Direct Verisure, Europas ledande leverantör av uppkopplade hemlarm, avseende tillverkning av bolagets produkter. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång. 2

3 RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING PartnerTechs operativa verksamhet är uppdelad i tre områden som reflekterar bolagets kärnkompetenser: Elektronik Systemintegration och inkapslingar Maskinbearbetning Dessa områden utgör PartnerTechs rörelsesegment. Syftet är att skapa ännu större fokus på kärnkompetenserna, deras specifika situation och möjligheter för att bättre kunna möta kundernas behov vad gäller både teknik, kunskap och kvalitet. Kundcenter och produktionsenheter är indelade i respektive rörelsesegment efter kompetensområde. Rörelsesegmenten speglar det sätt som PartnerTech är organiserat, följer upp samt styr verksamheten. PartnerTechs erbjudande riktar sig till produktägande företag inom sex utvalda marknadsområden: Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och Marin samt Sälj- och betalningslösningar. Inom dessa områden har bolaget specialiserad applikationskunskap och är certifierad enligt de kvalitetsstandarder som ofta är av avgörande betydelse för kunden. För mer information om våra marknadsområden, se sidan 10 i denna rapport. Elektronik 47% Systemintegration och inkapslingar 42% Försvar och marin 15% Sälj- och betalningslösningar 7% Informations teknologi MED 26% I Q rap Maskinbearbetning 11% Extern försäljning per segment senaste 12 mån Medicinsk teknik och instrument 15% Miljöteknik 19% Industri 18% Extern försäljning per marknadsområde senaste 12 mån ELEKTRONIK Inom rörelsesegmentet elektronik tillverkar PartnerTech kretskort och inkapslad elektronik, sk. box-build. PartnerTech har kapacitet och utrustning att hantera både lågvolym- och utvecklingsprojekt nära marknaden samt högvolymserier i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Elektronikproduktionen är förlagd till Malmö (Sverige), Cambridge (UK), Sieradz (Polen), Atlanta (USA), Chang an och Guang Zhou (Kina). Kunderna återfinns till stor del inom marknadsområdena IT, Miljöteknik, Industri samt Försvar och marin. Försäljning sker även internt då elektronik är en viktig komponent i bl.a. systemintegration. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 312,5 256, , ,5 varav extern försäljning 280,5 225, ,6 905,4 Rörelseresultat 24,1 6,6 72,4 41,3 Rörelsemarginal 7,7% 2,6% 6,3% 3,9% Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,8 3,3 3,7 3,2 Utvecklingen i segmentet har under året varit positiv med förbättrad lönsamhet pga hög beläggning i flera enheter Omsättningen i segmentet har i fjärde kvartalet ökat med 22 % främst på grund av volymökning inom Point of Sales, Försvar och Marin samt Informationsteknologi Avkastning på operativt kapital i kvartalet och för helåret överträffar koncernens mål om 20%. 3

4 SYSTEMINTEGRATION OCH INKAPSLINGAR Inom rörelsesegmentet systemintegration och inkapslingar monteras hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva kapslingen även ingår t.ex. elektronik, plast- eller metallkomponenter samt mjukvara. PartnerTech tillverkar även kapslingar i form av höljen, skåp och stativ i plåt för olika typer av applikationer. Inom segmentet är applikationskunskap, kompetens inom utveckling och industrialisering samt certifieringar för branschspecifika krav viktiga förutsättningar. Verksamheten är förlagd till Myslowice (Polen), Åtvidaberg (Sverige), Moss (Norge), Vantaa (Finland), Atlanta (USA) och Chang an (Kina). Kunderna återfinns främst inom marknadsområdena Medicinteknik, Sälj- och betalningslösningar, Miljöteknik och Industri. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 251,8 256,9 966, ,4 varav extern försäljning 247,0 247,2 949, ,6 Rörelseresultat 1,5-15,8-10,7-16,2 Rörelsemarginal 0,6% -6,2% -1,1% -1,5% Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,6 3,7 3,5 3,5 Omsättningen i segmentet har under året minskat främst pga utfasning av volymer hos en större kund som förvärvats av en global koncern. Omsättningen i segmentet har i fjärde kvartalet minskat med 2%, främst på grund av nedgång inom Industri och MedTech. Trots det har vi sett en kraftig ökning inom marknadsområdet Försvar och Marin som främst kan tillskrivas undersegmentet Oil&Gas Enheten i Åtvidaberg har under året uppvisat tillväxt och god lönsamhet. MASKINBEARBETNING Inom rörelsesegmentet maskinbearbetning tillverkar PartnerTech frästa och svarvade komponenter i metall. Förutom moderna och tekniskt avancerade maskiner och hög kompetens har PartnerTech även kapacitet att hantera både volymserier och prototyptillverkning i nära samarbete med kunden. Produktionen är förlagd till Karlskoga (Sverige) och Myslowice (Polen) och kunderna återfinns inom samtliga marknadsområden, de största inom Försvar och marin samt Informationsteknologi. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 56,7 81,1 247,6 322,5 varav extern försäljning 54,1 78,2 237,9 315,1 Rörelseresultat -4,8-1,1-22,9 13,6 Rörelsemarginal -8,5% -1,3% -9,2% 4,2% Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 3,0 2,4 3,0 Segmentets rörelseresultat har försämrats kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror främst på den kraftiga nedgången i försvarssegmentet. Omsättningen i segmentet har i kvartalet minskat med 30%, pga en kraftig nedgång i kundsegmentet Försvar. Undersegmentet Oil&Gas fortsätter att utvecklas positivt, om än från låga nivåer, samtidigt ser vi en tillväxt i Marinsegmentet. Enheten Aerodyn uppvisar lönsamhet och god tillväxt i kvartalet. 4

5 ÖVRIGT Övrigt innefattar kostnader och intäkter som inte fördelas till de operativa områdena, huvudsakligen koncerngemensamma funktioner inom moderbolaget samt koncernövergripande justeringar som inte allokeras till segmenten. är moderbolag i PartnerTech-koncernen. Bolaget fungerar till största del som ett holdingbolag. Moderbolagets nettoförsäljning utgörs av utdebitering för koncerngemensamma tjänster. Avstämning av koncernens resultat före skatt jan-dec jan-dec MSEK Q4-13 Q Elektronik 24,1 6,6 72,4 41,3 Systemintegration och inkapslingar 1,5-15,8-10,7-16,2 Maskinbearbetning -4,8-1,1-22,9 13,6 Övrigt -10,8-7,9-7,2-14,4 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Finansnetto -0,6-5,0-11,9-21,1 Koncernens resultat före skatt 9,3-23,2 19,8 3,1 PERSONAL Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2013 uppgick till (1 354). Vid årsskiftet hade koncernen (1 391) heltidsanställda. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. OPTIONSPROGRAM I enlighet med beslut på årsstämman den 5 maj 2011 har ett optionsprogram till VD, ledningsgrupp, fabrikschefer och andra nyckelpersoner i koncernen initierats. Löptiden är t o m den 30 maj 2014 och nyteckning av aktier med stöd av dessa teckningsoptioner kan äga rum från den första mars till den 30 maj 2014 till lösenpriset 51,70 SEK per aktie. 93 procent av det beslutade optionsprogrammet har tecknats, vilket beräknas ge en maximal utspädningseffekt om ca 2,7 procent. Optionsprogrammet genomförs på marknadsmässiga villkor. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Händelser i den löpande verksamheten under 2013 bedöms inte innebära någon avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer för PartnerTech koncernen. En detaljerad redovisning av PartnerTechs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av dessa återfinns i koncernens årsredovisning för REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. För moderbolaget har årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer följts. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag av att PartnerTech från och med den 1 januari 2013 tillämpar den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster eller förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat. För övergångseffekter se Not 1. Inga andra nya eller ändrade standarder och tolkningar har haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter AKTIEUTDELNING Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 0,50 kr per aktie. ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras digitalt på bolagets hemsida vecka 14, En tryckt version kommer att skickas endast till de aktieägare och andra intressenter som finns registrerade för utskick sedan tidigare. Ev. nya beställningar kan göras genom att e-posta för- och efternamn tillsammans med fullständig postadress till senast måndagen den 3 mars

6 ÅRSSTÄMMA PartnerTechs årsstämma hålls måndagen den 28 april 2014 kl på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Ägare som önskar få ärende behandlat på stämman bör inkomma med ett sådant ärende till bolaget senast sju veckor före stämman. Ärendet adresseras till styrelsen men skickas till, Att: Maria Galvin, Box 223, Malmö, Sverige, alt. per e-post till NOMINERING AV STYRELSELEDAMÖTER Aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter för val vid kommande årsstämma kan göra detta till valberedningen, där Henrik Blomquist, Bure Equity AB, är ordförande. Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Maria Galvin på e-post: KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 22 april 2014 Delårsrapport första kvartalet (OBS! Nytt datum) 28 april 2014 Årsstämma 16 juli 2014 Delårsrapport andra kvartalet 23 oktober 2014 Delårsrapport tredje kvartalet den 12 februari 2014 Patrik Tigerschiöld Styrelsens ordförande Leif Thorwaldsson VD & Koncernchef Bengt Engström Gösta Johannesson Mikael Johansson Henrik Lange Lennart Pettersson Lotta Stalin Petter Stillström Thomas Thuresson Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef tfn Åke Bengtsson, CFO tfn

7 Resultaträkning, i sammandrag Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Nettoomsättning 581,6 550, , ,1 Kostnad för sålda varor och tjänster -550,1-546, , ,0 Bruttoresultat 31,5 4,4 123,7 107,1 Bruttomarginal 5,4% 0,8% 5,5% 4,8% Försäljnings- och administrationskostnader -19,6-24,6-89,4-97,3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -1,9 2,1-2,6 14,4 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Rörelsemarginal 1,7% -3,3% 1,4% 1,1% Finansiella intäkter och kostnader, netto -0,6-5,0-11,9-21,1 Resultat efter finansiella poster 9,3-23,2 19,8 3,1 Vinstmarginal 1,6% -4,2% 0,9% 0,1% Skatter -8,4 1,2-13,1-11,0 Periodens resultat 0,9-21,9 6,7-7,9 Nettomarginal 0,2% -4,0% 0,3% -0,4% Av- och nedskrivningar ingående i rörelseresultatet 11,8 10,6 43,6 40,1 Periodens resultat före utspädning per aktie, SEK 0,07-1,73 0,53-0,63 Periodens resultat efter utspädning per aktie, SEK 0,07-1,73 0,53-0,63 Periodens resultat är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Rapport över totalresultat Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Periodens resultat 0,9-21,9 6,7-7,9 Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat: Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheter 14,2 10,8 3,2 9,9 Aktuariella vinster/förluster Not 1 0,7-0,3 0,7-1,1 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 14,8 10,5 3,9 8,8 Totalresultat för perioden 15,8-11,4 10,6 0,9 Totalresultatet för perioden är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Rapport över förändringar i eget kapital Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Ingående balans 451,1 474,5 456,3 461,4 Förändringar i eget kapital Byte av redovisningsprincip Not ,8 - -6,0 Totalresultat för perioden 15,8-11,4 10,6 0,9 Utgående balans 466,9 456,3 466,9 456,3 Antal aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) Eget kapital per aktie, SEK 36,86 36,03 36,86 36,03 Eget kapital är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare 7

8 Balansräkning, i sammandrag Koncernen (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 132,8 133,7 Materiella anläggningstillgångar 193,8 198,4 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Övriga anläggningstillgångar Not 1 20,0 23,0 Summa anläggningstillgångar 346,7 355,2 Varulager 312,7 361,5 Kundfordringar 393,9 310,1 Övriga kortfristiga fordringar 50,7 51,8 Likvida medel 58,7 39,4 Summa omsättningstillgångar 816,1 762,7 Summa tillgångar 1 162, ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 1 466,9 456,3 Räntebärande skulder 26,8 42,2 Icke räntebärande skulder - 7,2 Övriga avsättningar Not 1 16,0 14,0 Summa långfristiga skulder 42,8 63,4 Räntebärande skulder 214,5 211,7 Leverantörsskulder 315,8 259,0 Övriga kortfristiga skulder 121,7 127,6 Övriga avsättningar 1,1 - Summa kortfristiga skulder 653,2 598,3 Summa eget kapital och skulder 1 162, ,0 Eget kapital är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 1 - Påverkan på Balansräkning till övergångseffekt följd av övergång till IAS 19R per 2012 Koncernen (MSEK) 1 jan dec Övriga anläggningstillgångar 2,3 2,7 Eget kapital -5,9-7,1 Övriga långfristiga avsättningar 8,1 9,8 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 PartnerTech tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster eller förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat. 8

9 Rapport över kassaflöde, i sammandrag Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet samt räntor och skatter 8,5 10,7 26,9 22,0 Förändring av medel bundna i rörelsen 82,8 88,5 13,3 77,9 Kassaflöde löpande verksamheten 101,3 81,0 71,9 124,0 Kassaflöde investeringsverksamheten -4,6-15,3-24,9-44,1 Kassaflöde efter investeringar 96,7 65,7 47,0 79,9 Kassaflöde finansieringsverksamheten -59,3-56,7-28,0-82,0 Omräkningsdifferens i likvida medel 0,7 0,3 0,4 0,1 Förändring likvida medel 38,0 9,3 19,4-2,0 Kassaflöde per aktie 3,00 0,73 1,53-0,16 9

10 Resultaträkning, i sammandrag Moderbolaget (MSEK) jan-dec jan-dec Nettoomsättning 79,5 93,6 Kostnad för sålda tjänster -30,8-49,9 Bruttoresultat 48,8 43,7 Försäljnings- och administrationskostnader -50,5-52,3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 0,4-0,1 Rörelseresultat -1,3-8,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -12,4 9,4 Resultat efter finansiella poster -13,7 0,7 Skatter -0,1 0,0 Periodens resultat -13,8 0,7 Rapport över totalresultat Moderbolaget (MSEK) jan-dec jan-dec Periodens resultat -13,8 0,7 Övrigt totalresultat, netto efter skatt: Fond för verkligt värde 1,8-1,2 Totalresultat för perioden -11,9-0,5 Balansräkning, i sammandrag Moderbolaget (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Finansiella anläggningstillgångar 540,6 535,8 Övriga anläggningstillgångar 0,0 0,5 Summa anläggningstillgångar 540,8 536,6 Övriga kortfristiga fordringar 81,9 82,8 Likvida medel 34,0 24,4 Summa omsättningstillgångar 115,9 107,2 Summa tillgångar 656,8 643,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 463,7 475,6 Räntebärande skulder 2,8 6,4 Summa långfristiga skulder 2,8 6,4 Räntebärande skulder 3,7 3,7 Leverantörsskulder 5,8 3,6 Övriga kortfristiga skulder 180,9 154,5 Summa kortfristiga skulder 190,3 161,8 Summa eget kapital och skulder 656,8 643,7 10

11 PartnerTechs marknadsområden INFORMATIONSTEKNOLOGI Kunderna inom området drivs av en snabb teknikutveckling och PartnerTech får ofta större åtaganden inom produktion av exempelvis avancerad, inkapslad elektronik (boxbuild). Produkterna karaktäriseras ofta av korta livscykler och därigenom ställs höga krav på kort time-to-market samt snabb upprampning till högvolymproduktion. Produktionen sker ofta i större volymer och passar därmed utmärkt för tillverkning i Polen eller Kina. INDUSTRI Kunderna inom området har industriell anknytning med relativt stor spridning inom olika branscher. De uppdrag PartnerTech har är främst produkter och delsystem för flertalet industriella applikationer såsom operatörspaneler och styr- och kontrollenheter. PartnerTech har en etablerad försörjningskedja i Asien, Europa och USA som är väl anpassad efter kundernas växande behov av regional slutmontering och områdets höga krav på hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. MILJÖTEKNIK Marknadsområdet Miljöteknik är ett växande område som delvis drivs av politiska beslut och regleringar. Outsourcing sker både på komponent- och systemnivå och även här har kunderna ett växande behov av regional tillverkning. PartnerTechs kunskap och erfarenhet inom mekanik, elektronik och systemintegration är en god grund för produktion inom detta område och kunderna utnyttjar ofta bolagets samlade kompetens. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT De tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga kraven på kunderna inom området är mycket höga. PartnerTech har gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och uppfyller både de grundläggande standarder som branschspecifika krav som ISO för produktion av medicinsk utrustning. PartnerTech har även lång erfarenhet av leveranser till den amerikanska marknaden och är väl förtrogna med kraven från FDA. FÖRSVAR & MARIN Kunderna inom området har ofta produkter för otillgängliga och krävande miljöer som exempelvis oljeindustri och marina applikationer där kvalitets- och säkerhetskrav är avgörande. PartnerTech tillverkar typiskt komponenter och delsystem med mycket fina tolerans-, kvalitets- och spårbarhetskrav. Kundrelationerna inom området är ofta mycket långsiktiga. PartnerTech uppfyller ett flertal olika branschspecifika standarder som t ex AS SÄLJ- OCH BETALNINGSLÖSNINGAR Området för sälj- och betalningslösningar kännetecknas av höga tekniska krav på funktionen av produkten. Användaren kräver hög tillgänglighet och får inte riskera att förlora sedlar, mynt eller andra värdeföremål på grund av felaktig funktion. Detta ställer höga krav på teknisk lösning samt produktionskvalitet. PartnerTech har långvarig erfarenhet och kompetens inom utveckling och tillverkning av produkter med stort innehåll av mekatroniska lösningar. Kunderna inom området outsourcar ofta tillverkningen av kompletta system. 11

12 DEFINITIONER Rörelsemarginal Vinstmarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt kapital. Räntabilitet på eget kapital Rörelsekapital Operativt kapital Räntebärande nettoskuld Kapitalomsättningshastighet Soliditet Vinst per aktie efter skatt Nettoresultatet i procent av genomsnittligt eget kapital. Operativt kapital reducerat med immateriella och materiella anläggningstillgångar. Balansomslutning minskad med finansiella anläggningstillgångar, övriga anläggningstillgångar, aktuella skattefordringar, finansiella derivat och likvida medel samt minskad med icke räntebärande skulder (exkl. skatteskulder, finansiella derivat och avsättningar). Räntebärande skulder minskade med likvida medel. Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nettoresultatet dividerat med det genomsnittliga antalet aktier. 12

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Återhämtning efter tufft fjärde kvartal

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Återhämtning efter tufft fjärde kvartal En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2013 Återhämtning efter tufft fjärde kvartal Det första kvartalet 2013 har utvecklats i positiv riktning efter ett tufft fjärde kvartal förra året.

Läs mer

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande

Delårsrapport januari mars En betrodd industripartner. Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande En betrodd industripartner Delårsrapport januari mars 2014 Trög start i första kvartalet, förflyttning mot ökat tjänsteerbjudande Kvartalet avslutades starkt efter en svag inledning, men sammantaget sjönk

Läs mer

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten

Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten Delårsrapport januari juni 2013 Ökad omsättning i kvartalet men omställningsarbetet påverkar lönsamheten I andra kvartalet ökade omsättningen med 2,5% för jämförbara enheter och i lokala valutor jämfört

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Fortsatt tillväxt och 3,5% rörelsemarginal Den positiva utvecklingen som präglade förra året har fortsatt in i första kvartalet 2012. Omsättningen ökade med 5% i lokala

Läs mer

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet

Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet Delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt, resultatförbättring och positivt kassaflöde i kvartalet I första kvartalet ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande period 2014, i lokala valutor var

Läs mer

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

*Justerat rörelseresultat, definieras som rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster Stark efterfrågan och positivt kassaflöde i ett turbulent kvartal Bokslutskommuniké januari december 2014 I fjärde kvartalet ökade omsättningen med 7% jämfört med motsvarande period 2013. Sekventiellt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Fortsatt hög aktivitet och omsättning i nivå med förra året Omsättningen i lokala valutor var i kvartalet ungefär i nivå med samma period 2011. Även rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet

Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport januari juni 2015 Stark tillväxt och förbättrad lönsamhet I andra kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor med 19% jämfört med motsvarande period. Det justerade rörelseresultatet för

Läs mer

Kommuniké januari december 2012

Kommuniké januari december 2012 Kommuniké januari december 2012 Fortsatt starkt kassaflöde och positivt rörelseresultat för helåret trots volymnedgång i fjärde kvartalet PartnerTechs omsättning för 2012 uppgick till 2 242 MSEK vilket

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Tillväxt i kvartalet och positivt halvår Trots en viss avmattning från första kvartalet ökade omsättningen med 2% i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2011 och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2011

Delårsrapport. Januari September 2011 Delårsrapport Januari September 2011 TREDJE KVARTALET 2011 Nettoomsättningen uppgick till 535,6 MSEK (482,1) Rörelseresultatet uppgick till 10,0 MSEK (-5,3) Resultatet efter skatt uppgick till -0,8 MSEK

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

Kommuniké. Januari December 2011

Kommuniké. Januari December 2011 Kommuniké Januari December 2011 FJÄRDE KVARTALET 2011 Nettoomsättningen uppgick till 637,9 MSEK (617,6) Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (6,5) Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 MSEK (8,8)

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni Q2 Delårsrapport Januari Juni 2009 Koncernen Januari Juni April - Juni - Omsättningen uppgick till 252,9 Mkr (277,2) - Omsättningen uppgick till 132,7 (138,8) - Resultat före skatt 41,0 Mkr (55,3)* - Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Bokslutskommuniké januari - december 2008 Bokslutskommuniké januari - december 2008 Koncernen - Omsättningen uppgick till 514,3 Mkr (526,6) - Resultat före skatt uppgick till 98,3 Mkr (108,3)* * Exklusive jämförelsestörande poster för avvecklad

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - juni 2007 Delårsrapport januari - juni 2007 - Omsättningen ökade till 276,9 Mkr (258,0) - Resultatet före skatt 51,2 Mkr (50,9) - Resultatet efter skatt 36,1 Mkr (34,8) - Vinst per aktie 1,70 kr (1,64) Omsättning

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Delårsrapport januari - september Nettoomsättning 992 (1 048) MSEK Resultat efter finansnetto 45,9 (80,4) MSEK Resultat efter skatt 31,9 (57,5) MSEK Resultat per aktie 2,57 (4,64) kronor Orderingång 1

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2015 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL APL delårsrapport januari-juni 2015 1(9) Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2015 APL har under perioden januari juni

Läs mer

Delårsrapport. Januari Mars 2010

Delårsrapport. Januari Mars 2010 Delårsrapport Januari Mars 2010 FÖRSTA KVARTALET 2010 Nettoomsättningen uppgick till 557,4 MSEK (594,2) Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (9,5) Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (0,5)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2008

Delårsrapport januari - juni 2008 Delårsrapport januari - juni 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 277,2 Mkr (276,9) - Resultatet före skatt 55,3 Mkr (58,8)* - Resultatet efter skatt 40,3 Mkr (43,6)* - Vinst per aktie 1,90 kr

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006 - Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1) - Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3) - Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8) - Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2007

Bokslutskommuniké januari - december 2007 Bokslutskommuniké januari - december 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 526,6 Mkr (504,4) - Resultatet före skatt 108,3 Mkr (116,7) - Resultatet efter skatt 78,5 Mkr (83,2) - Vinst per aktie 3,71

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00) Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Koncernen oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,0 Mkr (112,2) Nettoomsättning 400,8 Mkr (436,7) Resultat före skatt 4,0 Mkr (13,9) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Delårsrapport. juli september

Koncernen. Delårsrapport. juli september Q3 Delårsrapport januari september 2009 Koncernen januari september juli september - Nettoomsättningen uppgick till 349,8 Mkr (389,7) - Nettoomsättningen uppgick till 96,8 (112,6) - Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2014 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2014 - APL har under 2014 ökat nettoomsättningen med 9 mkr till 1 183 mkr. I detta ingår försäljning av läkemedel

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9).

Avskrivningar Avskrivningarna för perioden januari - september 2011 uppgick till 14,6 Mkr (14,9). Q3 Delårsrapport januari september 2011 Koncernen januari - september juli - september Nettoomsättning 324,5 Mkr (321,2) Nettoomsättning 88,2 Mkr (88,4) Resultat före skatt 54,2 Mkr (46,6) Resultat före

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013 Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård och tjänsteförsäljningen

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6).

Rörelsemarginalen för perioden januari - september uppgick till 14,6 % (15,6). Q3 Delårsrapport januari september 2010 Koncernen januari september juli september Nettoomsättning 321,2 Mkr (349,8) Nettoomsättning 88,4 Mkr (96,8) Resultat före skatt 46,6 Mkr (54,7) Resultat före skatt

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari - Mars 2010

Delårsrapport Januari - Mars 2010 Delårsrapport Januari - Mars 2010 Januari Mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (12,6) mkr Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (0,5) mkr Resultat efter skatt uppgick till -0,6 (0,4) mkr Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Kommuniké. Januari December 2010

Kommuniké. Januari December 2010 Kommuniké Januari December 2010 FJÄRDE KVARTALET 2010 Nettoomsättningen uppgick till 617,6 MSEK (556,1) Rörelseresultatet uppgick till 6,5 MSEK (1,5) Resultatet efter skatt uppgick till 8,8 MSEK (-4,7)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per

Läs mer

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt

Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Delårsrapport januari mars 2004 Stark resultatförbättring ökat antal nya kundkontrakt Nettoomsättningen ökade till SEK 381,1 miljoner (320,2). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 2,7 miljoner (-12,4).

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Delårsrapport januari-mars 2015 Materials for innovative product design NYCKELTAL jan-mar jan-dec 2015 20 20 Nettoomsättning 280,2 287,9 1 7,3 EBITDA (just.*) 26,5 27,4 105,0 EBITDA-marginal,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden april-juni 2012 Vid årsstämman den 19 april 2012 fick APL nya ägaranvisningar, som innebär förlängt

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2010

Delårsrapport. Januari Juni 2010 Delårsrapport Januari Juni 2010 ANDRA KVARTALET 2010 Nettoomsättningen uppgick till 524,0 MSEK (519,5) Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-14,9) Resultatet efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (-13,8)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 - Omsättningen ökade till 364,3 Mkr (304,6) - Resultatet före skatt blev 74,7 Mkr (62,9) - Resultat efter skatt uppgick till 51,7 Mkr (45,3) - Resultat efter skatt

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

april-juni 2016 april-juni 2015

april-juni 2016 april-juni 2015 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent

Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 2 procent T i l l ä g g s i n f o r m a t i o n D e l å r s r a p p o r t Q 1 2 0 1 7 D e n k o m b i n e r a d e h y g i e n - o c h s k o g s i n d u s t r i v e r k s a m h e t e n 1 JANUARI 31 MARS 2017 (jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2012 Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar uppgick till -91,4 MSEK (-4,7)

Kassaflödet efter investeringar uppgick till -91,4 MSEK (-4,7) Delårsrapport Januari September 2010 TREDJE KVARTALET 2010 Nettoomsättningen uppgick till 482,1 MSEK (478,3) Rörelseresultatet uppgick till -5,3 MSEK (0,5) Resultatet efter skatt uppgick till -9,5 MSEK

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

HiQ International, koncernen Org. Nr 556529-3205 Rapport över totalresultatet Resultaträkning Belopp tkr Jan-sep Jan-sep Juli-sep Juli-sep 2010 2009 2010 2009 RTM 2009 Nettoomsättning 794 628 778 948 238

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Munksjö Bokslutskommuniké 2015

Munksjö Bokslutskommuniké 2015 Munksjö Bokslutskommuniké 20 NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 20 20 20 20 Nettoomsättning 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 EBITDA (just.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,6 10,1 8,3 9,2 EBITDA

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver.

Vi inleder året med ett starkt första kvartal, vilket ger oss bra momentum och goda förutsättningar för en långsiktigt lönsam tillväxt framöver. Orderingång 32,7 MSEK (26,0) Omsättning 32,2 MSEK (27,7) Bruttomarginal 44,0 procent (44,7) Rörelseresultat 3,2 MSEK (2,6) Resultat efter skatt 2,4 MSEK (1,9) Kommentarer från VD Vi har haft en bra start

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer