Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 2013 Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret I det fjärde kvartalet ökade omsättningen med ca. 6% i lokala valutor och uppgick till 582 MSEK, vilket var en klar förbättring jämfört med samma period Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot samma period föregående år och uppgick till 10 MSEK. Efter en svag inledning på 2013 har vi sett en återhämtning under den senare delen av året. Trots att det varit ett tufft år för många av våra befintliga kunder har vi kompenserat med god införsäljning till nya kunder. Även de omställningar vi genomfört inom olika delar av koncernen under året har börjat ge resultat. Vi har kommit långt i anpassningen av verksamheten i Norge där vi ser en tillväxt inom subsegmentet Oil&Gas, om än från låga volymer. Vi har under året även renodlat elektronikverksamhet i våra mindre enheter och framgångsrikt anpassat dem för mindre volymer av tekniskt avancerade produkter. Inom Maskinbearbetning ser vi en ökad orderingång från ett flertal nya kunder utanför försvarssegmentet. Sammantaget har vi nu en stabil struktur som bas för att vidareutveckla vårt redan starka globala erbjudande genom att bl.a. öka andelen tjänsteförsäljning inom utveckling och eftermarknad. Allt för att vi som industripartner i allt högre grad ska kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar genom hela produktlivscykeln. Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Fjärde kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 582 MSEK (550) Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (-18) Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (-22) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,07 SEK (-1,73) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 97 MSEK (66) Helåret 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK (2 242) Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (24) Resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (-8) Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,63) Kassaflödet efter investeringar uppgick till 47 MSEK (80) Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40 procent (41) Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK per aktie (ingen utdelning utgick 2012) Informationen i denna rapport är sådan som kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2013 kl PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Informationsteknologi, Industri, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik, Försvar och marin samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2,2 miljarder kronor och har ca medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget, med huvudkontor i Malmö, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida:

2 Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Försäljning 581,6 550, , ,1 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Rörelsemarginal 1,7% -3,3% 1,4% 1,1% Kapitalomsättningshastighet, gånger 3,4 3,2 3,3 3,1 Räntabilitet på operativt kapital 5,8% -10,6% 4,7% 3,3% Räntabilitet på eget kapital 0,8% -18,5% 1,5% -1,7% Operativt kapital 645,8 662,5 645,8 662,5 Eget kapital 466,9 456,3 466,9 456,3 Räntebärande nettoskuld 182,5 214,6 182,5 214,6 Soliditet 40,2% 40,8% 40,2% 40,8% HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET Försäljningen i det fjärde kvartalet uppgick till 581,6 MSEK (550,3). Jämfört med motsvarande period föregående år utgör detta en ökning med 5,6% i lokala valutor. För helåret var omsättningen i nivå med föregående år och uppgick till 2 237,1 (2 242,1), vilket var en ökning om 0,8% i lokala valutor. Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet uppgick till 9,9 MSEK (-18,2). För helåret uppgick rörelseresultatet till 31,7 MSEK (24,1) och förbättringen är främst hänförlig till rörelsesegmentet Elektronik. Rörelseresultatet inom Systemintegration har förbättrats under året även beaktat att poster av engångskaraktär belastade resultatet för föregående år. Rörelseresultatet inom Maskinbearbetning har kraftigt försämrats under året på grund av kraftigt minskad beläggning. Finansnettot i det fjärde kvartalet uppgick till -0,6 MSEK (-5,0), varav räntenettot utgjorde -1,4 MSEK (-1,9). För helåret uppgick finansnettot till -11,9 MSEK (-21,1). Effekten av minskade orealiserade valutaeffekter jämfört med föregående år har påverkat finansnettot positivt. Effektiv skatt i kvartalet har påverkats negativt av att ytterligare uppskjuten skattefordran inte beaktats för enheter med negativt resultat. Kassaflödet från den operativa verksamheten efter investeringar uppgick i det fjärde kvartalet till 96,7 MSEK (65,7), vilket beror främst på ett ökat rörelseresultat. Motsvarande siffror för helåret är 47,0 MSEK (79,9). Rörelsekapitalet uppgick vid periodens slut till 319,2 MSEK (330,5). Kapitalomsättningshastigheten har förbättrats jämfört med föregående år både i fjärde kvartalet och för helåret, vilket beror på de positiva effekterna från det fortlöpande arbetet med kapitalrationaliseringar. Vid årsskiftet uppgick den räntebärande nettoskulden till 182,5 MSEK (214,6), vilket är en kraftig minskning. Vid årets slut uppgick det egna kapitalet till 466,9 MSEK (456,3). Omräkningseffekter i eget kapital på grund av förändrade valutakurser har i kvartalet påverkat eget kapital positivt med 14,2 MSEK (10,8). För helåret uppgick effekten till 3,2 MSEK (9,9). Från och med den 1 januari 2013 tillämpas IAS 19R, vilket medfört att även jämförelsetal för 2012 har räknats om. Detta byte av redovisningsprincip har påverkat eget kapital med totalt -7,1 MSEK. För ytterligare information se Not 1. NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET I januari tecknar PartnerTech ett samarbetsavtal med CybAero AB, ett företag som utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar, avseende tillverkning och montering av produkter och system till CybAero AB. I maj tecknar PartnerTech och Cavidi AB, ett företag som utvecklar innovativa lösningar inom hälsovårds och life science sektorn, ett samarbetsavtal avseende utveckling av instrument för HIV-test. I november ingår ett samarbetsavtal men Securitas Direct Verisure, Europas ledande leverantör av uppkopplade hemlarm, avseende tillverkning av bolagets produkter. HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång. 2

3 RÖRELSESEGMENTRAPPORTERING PartnerTechs operativa verksamhet är uppdelad i tre områden som reflekterar bolagets kärnkompetenser: Elektronik Systemintegration och inkapslingar Maskinbearbetning Dessa områden utgör PartnerTechs rörelsesegment. Syftet är att skapa ännu större fokus på kärnkompetenserna, deras specifika situation och möjligheter för att bättre kunna möta kundernas behov vad gäller både teknik, kunskap och kvalitet. Kundcenter och produktionsenheter är indelade i respektive rörelsesegment efter kompetensområde. Rörelsesegmenten speglar det sätt som PartnerTech är organiserat, följer upp samt styr verksamheten. PartnerTechs erbjudande riktar sig till produktägande företag inom sex utvalda marknadsområden: Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och Marin samt Sälj- och betalningslösningar. Inom dessa områden har bolaget specialiserad applikationskunskap och är certifierad enligt de kvalitetsstandarder som ofta är av avgörande betydelse för kunden. För mer information om våra marknadsområden, se sidan 10 i denna rapport. Elektronik 47% Systemintegration och inkapslingar 42% Försvar och marin 15% Sälj- och betalningslösningar 7% Informations teknologi MED 26% I Q rap Maskinbearbetning 11% Extern försäljning per segment senaste 12 mån Medicinsk teknik och instrument 15% Miljöteknik 19% Industri 18% Extern försäljning per marknadsområde senaste 12 mån ELEKTRONIK Inom rörelsesegmentet elektronik tillverkar PartnerTech kretskort och inkapslad elektronik, sk. box-build. PartnerTech har kapacitet och utrustning att hantera både lågvolym- och utvecklingsprojekt nära marknaden samt högvolymserier i lågkostnadsländer i Östeuropa och Asien. Elektronikproduktionen är förlagd till Malmö (Sverige), Cambridge (UK), Sieradz (Polen), Atlanta (USA), Chang an och Guang Zhou (Kina). Kunderna återfinns till stor del inom marknadsområdena IT, Miljöteknik, Industri samt Försvar och marin. Försäljning sker även internt då elektronik är en viktig komponent i bl.a. systemintegration. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 312,5 256, , ,5 varav extern försäljning 280,5 225, ,6 905,4 Rörelseresultat 24,1 6,6 72,4 41,3 Rörelsemarginal 7,7% 2,6% 6,3% 3,9% Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,8 3,3 3,7 3,2 Utvecklingen i segmentet har under året varit positiv med förbättrad lönsamhet pga hög beläggning i flera enheter Omsättningen i segmentet har i fjärde kvartalet ökat med 22 % främst på grund av volymökning inom Point of Sales, Försvar och Marin samt Informationsteknologi Avkastning på operativt kapital i kvartalet och för helåret överträffar koncernens mål om 20%. 3

4 SYSTEMINTEGRATION OCH INKAPSLINGAR Inom rörelsesegmentet systemintegration och inkapslingar monteras hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva kapslingen även ingår t.ex. elektronik, plast- eller metallkomponenter samt mjukvara. PartnerTech tillverkar även kapslingar i form av höljen, skåp och stativ i plåt för olika typer av applikationer. Inom segmentet är applikationskunskap, kompetens inom utveckling och industrialisering samt certifieringar för branschspecifika krav viktiga förutsättningar. Verksamheten är förlagd till Myslowice (Polen), Åtvidaberg (Sverige), Moss (Norge), Vantaa (Finland), Atlanta (USA) och Chang an (Kina). Kunderna återfinns främst inom marknadsområdena Medicinteknik, Sälj- och betalningslösningar, Miljöteknik och Industri. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 251,8 256,9 966, ,4 varav extern försäljning 247,0 247,2 949, ,6 Rörelseresultat 1,5-15,8-10,7-16,2 Rörelsemarginal 0,6% -6,2% -1,1% -1,5% Kapitalomsättningshastighet, ggr 3,6 3,7 3,5 3,5 Omsättningen i segmentet har under året minskat främst pga utfasning av volymer hos en större kund som förvärvats av en global koncern. Omsättningen i segmentet har i fjärde kvartalet minskat med 2%, främst på grund av nedgång inom Industri och MedTech. Trots det har vi sett en kraftig ökning inom marknadsområdet Försvar och Marin som främst kan tillskrivas undersegmentet Oil&Gas Enheten i Åtvidaberg har under året uppvisat tillväxt och god lönsamhet. MASKINBEARBETNING Inom rörelsesegmentet maskinbearbetning tillverkar PartnerTech frästa och svarvade komponenter i metall. Förutom moderna och tekniskt avancerade maskiner och hög kompetens har PartnerTech även kapacitet att hantera både volymserier och prototyptillverkning i nära samarbete med kunden. Produktionen är förlagd till Karlskoga (Sverige) och Myslowice (Polen) och kunderna återfinns inom samtliga marknadsområden, de största inom Försvar och marin samt Informationsteknologi. Nyckeltal jan-dec jan-dec Belopp i MSEK där annat ej anges Q4-13 Q Total försäljning 56,7 81,1 247,6 322,5 varav extern försäljning 54,1 78,2 237,9 315,1 Rörelseresultat -4,8-1,1-22,9 13,6 Rörelsemarginal -8,5% -1,3% -9,2% 4,2% Kapitalomsättningshastighet, ggr 2,5 3,0 2,4 3,0 Segmentets rörelseresultat har försämrats kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror främst på den kraftiga nedgången i försvarssegmentet. Omsättningen i segmentet har i kvartalet minskat med 30%, pga en kraftig nedgång i kundsegmentet Försvar. Undersegmentet Oil&Gas fortsätter att utvecklas positivt, om än från låga nivåer, samtidigt ser vi en tillväxt i Marinsegmentet. Enheten Aerodyn uppvisar lönsamhet och god tillväxt i kvartalet. 4

5 ÖVRIGT Övrigt innefattar kostnader och intäkter som inte fördelas till de operativa områdena, huvudsakligen koncerngemensamma funktioner inom moderbolaget samt koncernövergripande justeringar som inte allokeras till segmenten. är moderbolag i PartnerTech-koncernen. Bolaget fungerar till största del som ett holdingbolag. Moderbolagets nettoförsäljning utgörs av utdebitering för koncerngemensamma tjänster. Avstämning av koncernens resultat före skatt jan-dec jan-dec MSEK Q4-13 Q Elektronik 24,1 6,6 72,4 41,3 Systemintegration och inkapslingar 1,5-15,8-10,7-16,2 Maskinbearbetning -4,8-1,1-22,9 13,6 Övrigt -10,8-7,9-7,2-14,4 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Finansnetto -0,6-5,0-11,9-21,1 Koncernens resultat före skatt 9,3-23,2 19,8 3,1 PERSONAL Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2013 uppgick till (1 354). Vid årsskiftet hade koncernen (1 391) heltidsanställda. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. OPTIONSPROGRAM I enlighet med beslut på årsstämman den 5 maj 2011 har ett optionsprogram till VD, ledningsgrupp, fabrikschefer och andra nyckelpersoner i koncernen initierats. Löptiden är t o m den 30 maj 2014 och nyteckning av aktier med stöd av dessa teckningsoptioner kan äga rum från den första mars till den 30 maj 2014 till lösenpriset 51,70 SEK per aktie. 93 procent av det beslutade optionsprogrammet har tecknats, vilket beräknas ge en maximal utspädningseffekt om ca 2,7 procent. Optionsprogrammet genomförs på marknadsmässiga villkor. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Händelser i den löpande verksamheten under 2013 bedöms inte innebära någon avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer för PartnerTech koncernen. En detaljerad redovisning av PartnerTechs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av dessa återfinns i koncernens årsredovisning för REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och årsredovisningslagen. För moderbolaget har årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer följts. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag av att PartnerTech från och med den 1 januari 2013 tillämpar den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster eller förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat. För övergångseffekter se Not 1. Inga andra nya eller ändrade standarder och tolkningar har haft någon påverkan på koncernens finansiella rapporter AKTIEUTDELNING Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning på 0,50 kr per aktie. ÅRSREDOVISNING Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras digitalt på bolagets hemsida vecka 14, En tryckt version kommer att skickas endast till de aktieägare och andra intressenter som finns registrerade för utskick sedan tidigare. Ev. nya beställningar kan göras genom att e-posta för- och efternamn tillsammans med fullständig postadress till senast måndagen den 3 mars

6 ÅRSSTÄMMA PartnerTechs årsstämma hålls måndagen den 28 april 2014 kl på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Ägare som önskar få ärende behandlat på stämman bör inkomma med ett sådant ärende till bolaget senast sju veckor före stämman. Ärendet adresseras till styrelsen men skickas till, Att: Maria Galvin, Box 223, Malmö, Sverige, alt. per e-post till NOMINERING AV STYRELSELEDAMÖTER Aktieägare som i förväg önskar lämna förslag på styrelseledamöter för val vid kommande årsstämma kan göra detta till valberedningen, där Henrik Blomquist, Bure Equity AB, är ordförande. Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till Maria Galvin på e-post: KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 22 april 2014 Delårsrapport första kvartalet (OBS! Nytt datum) 28 april 2014 Årsstämma 16 juli 2014 Delårsrapport andra kvartalet 23 oktober 2014 Delårsrapport tredje kvartalet den 12 februari 2014 Patrik Tigerschiöld Styrelsens ordförande Leif Thorwaldsson VD & Koncernchef Bengt Engström Gösta Johannesson Mikael Johansson Henrik Lange Lennart Pettersson Lotta Stalin Petter Stillström Thomas Thuresson Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Leif Thorwaldsson, VD och koncernchef tfn Åke Bengtsson, CFO tfn

7 Resultaträkning, i sammandrag Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Nettoomsättning 581,6 550, , ,1 Kostnad för sålda varor och tjänster -550,1-546, , ,0 Bruttoresultat 31,5 4,4 123,7 107,1 Bruttomarginal 5,4% 0,8% 5,5% 4,8% Försäljnings- och administrationskostnader -19,6-24,6-89,4-97,3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto -1,9 2,1-2,6 14,4 Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Rörelsemarginal 1,7% -3,3% 1,4% 1,1% Finansiella intäkter och kostnader, netto -0,6-5,0-11,9-21,1 Resultat efter finansiella poster 9,3-23,2 19,8 3,1 Vinstmarginal 1,6% -4,2% 0,9% 0,1% Skatter -8,4 1,2-13,1-11,0 Periodens resultat 0,9-21,9 6,7-7,9 Nettomarginal 0,2% -4,0% 0,3% -0,4% Av- och nedskrivningar ingående i rörelseresultatet 11,8 10,6 43,6 40,1 Periodens resultat före utspädning per aktie, SEK 0,07-1,73 0,53-0,63 Periodens resultat efter utspädning per aktie, SEK 0,07-1,73 0,53-0,63 Periodens resultat är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Rapport över totalresultat Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Periodens resultat 0,9-21,9 6,7-7,9 Komponenter som kommer att omklassificeras till årets resultat: Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheter 14,2 10,8 3,2 9,9 Aktuariella vinster/förluster Not 1 0,7-0,3 0,7-1,1 Övrigt totalresultat, netto efter skatt 14,8 10,5 3,9 8,8 Totalresultat för perioden 15,8-11,4 10,6 0,9 Totalresultatet för perioden är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Rapport över förändringar i eget kapital Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Ingående balans 451,1 474,5 456,3 461,4 Förändringar i eget kapital Byte av redovisningsprincip Not ,8 - -6,0 Totalresultat för perioden 15,8-11,4 10,6 0,9 Utgående balans 466,9 456,3 466,9 456,3 Antal aktier vid periodens slut (tusental) Genomsnittligt antal aktier under perioden (tusental) Eget kapital per aktie, SEK 36,86 36,03 36,86 36,03 Eget kapital är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare 7

8 Balansräkning, i sammandrag Koncernen (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar 132,8 133,7 Materiella anläggningstillgångar 193,8 198,4 Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Övriga anläggningstillgångar Not 1 20,0 23,0 Summa anläggningstillgångar 346,7 355,2 Varulager 312,7 361,5 Kundfordringar 393,9 310,1 Övriga kortfristiga fordringar 50,7 51,8 Likvida medel 58,7 39,4 Summa omsättningstillgångar 816,1 762,7 Summa tillgångar 1 162, ,0 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 1 466,9 456,3 Räntebärande skulder 26,8 42,2 Icke räntebärande skulder - 7,2 Övriga avsättningar Not 1 16,0 14,0 Summa långfristiga skulder 42,8 63,4 Räntebärande skulder 214,5 211,7 Leverantörsskulder 315,8 259,0 Övriga kortfristiga skulder 121,7 127,6 Övriga avsättningar 1,1 - Summa kortfristiga skulder 653,2 598,3 Summa eget kapital och skulder 1 162, ,0 Eget kapital är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 1 - Påverkan på Balansräkning till övergångseffekt följd av övergång till IAS 19R per 2012 Koncernen (MSEK) 1 jan dec Övriga anläggningstillgångar 2,3 2,7 Eget kapital -5,9-7,1 Övriga långfristiga avsättningar 8,1 9,8 Övriga kortfristiga skulder 0,0 0,0 PartnerTech tillämpar från och med den 1 januari 2013 den reviderade IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 19R. Detta innebär att tidigare oredovisade aktuariella förluster redovisas vid övergångstidpunkten samt att de aktuariella vinster eller förluster som uppstår framgent kommer att redovisas i övrigt totalresultat. 8

9 Rapport över kassaflöde, i sammandrag Koncernen (MSEK) Q4 Q4 jan-dec jan-dec Rörelseresultat 9,9-18,2 31,7 24,1 Ej kassaflödespåverkande poster i rörelseresultatet samt räntor och skatter 8,5 10,7 26,9 22,0 Förändring av medel bundna i rörelsen 82,8 88,5 13,3 77,9 Kassaflöde löpande verksamheten 101,3 81,0 71,9 124,0 Kassaflöde investeringsverksamheten -4,6-15,3-24,9-44,1 Kassaflöde efter investeringar 96,7 65,7 47,0 79,9 Kassaflöde finansieringsverksamheten -59,3-56,7-28,0-82,0 Omräkningsdifferens i likvida medel 0,7 0,3 0,4 0,1 Förändring likvida medel 38,0 9,3 19,4-2,0 Kassaflöde per aktie 3,00 0,73 1,53-0,16 9

10 Resultaträkning, i sammandrag Moderbolaget (MSEK) jan-dec jan-dec Nettoomsättning 79,5 93,6 Kostnad för sålda tjänster -30,8-49,9 Bruttoresultat 48,8 43,7 Försäljnings- och administrationskostnader -50,5-52,3 Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, netto 0,4-0,1 Rörelseresultat -1,3-8,7 Finansiella intäkter och kostnader, netto -12,4 9,4 Resultat efter finansiella poster -13,7 0,7 Skatter -0,1 0,0 Periodens resultat -13,8 0,7 Rapport över totalresultat Moderbolaget (MSEK) jan-dec jan-dec Periodens resultat -13,8 0,7 Övrigt totalresultat, netto efter skatt: Fond för verkligt värde 1,8-1,2 Totalresultat för perioden -11,9-0,5 Balansräkning, i sammandrag Moderbolaget (MSEK) 31 dec 31 dec Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 Finansiella anläggningstillgångar 540,6 535,8 Övriga anläggningstillgångar 0,0 0,5 Summa anläggningstillgångar 540,8 536,6 Övriga kortfristiga fordringar 81,9 82,8 Likvida medel 34,0 24,4 Summa omsättningstillgångar 115,9 107,2 Summa tillgångar 656,8 643,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 463,7 475,6 Räntebärande skulder 2,8 6,4 Summa långfristiga skulder 2,8 6,4 Räntebärande skulder 3,7 3,7 Leverantörsskulder 5,8 3,6 Övriga kortfristiga skulder 180,9 154,5 Summa kortfristiga skulder 190,3 161,8 Summa eget kapital och skulder 656,8 643,7 10

11 PartnerTechs marknadsområden INFORMATIONSTEKNOLOGI Kunderna inom området drivs av en snabb teknikutveckling och PartnerTech får ofta större åtaganden inom produktion av exempelvis avancerad, inkapslad elektronik (boxbuild). Produkterna karaktäriseras ofta av korta livscykler och därigenom ställs höga krav på kort time-to-market samt snabb upprampning till högvolymproduktion. Produktionen sker ofta i större volymer och passar därmed utmärkt för tillverkning i Polen eller Kina. INDUSTRI Kunderna inom området har industriell anknytning med relativt stor spridning inom olika branscher. De uppdrag PartnerTech har är främst produkter och delsystem för flertalet industriella applikationer såsom operatörspaneler och styr- och kontrollenheter. PartnerTech har en etablerad försörjningskedja i Asien, Europa och USA som är väl anpassad efter kundernas växande behov av regional slutmontering och områdets höga krav på hållbarhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. MILJÖTEKNIK Marknadsområdet Miljöteknik är ett växande område som delvis drivs av politiska beslut och regleringar. Outsourcing sker både på komponent- och systemnivå och även här har kunderna ett växande behov av regional tillverkning. PartnerTechs kunskap och erfarenhet inom mekanik, elektronik och systemintegration är en god grund för produktion inom detta område och kunderna utnyttjar ofta bolagets samlade kompetens. MEDICINSK TEKNIK OCH INSTRUMENT De tekniska, regulatoriska och säkerhetsmässiga kraven på kunderna inom området är mycket höga. PartnerTech har gedigen kompetens inom utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning och instrument och uppfyller både de grundläggande standarder som branschspecifika krav som ISO för produktion av medicinsk utrustning. PartnerTech har även lång erfarenhet av leveranser till den amerikanska marknaden och är väl förtrogna med kraven från FDA. FÖRSVAR & MARIN Kunderna inom området har ofta produkter för otillgängliga och krävande miljöer som exempelvis oljeindustri och marina applikationer där kvalitets- och säkerhetskrav är avgörande. PartnerTech tillverkar typiskt komponenter och delsystem med mycket fina tolerans-, kvalitets- och spårbarhetskrav. Kundrelationerna inom området är ofta mycket långsiktiga. PartnerTech uppfyller ett flertal olika branschspecifika standarder som t ex AS SÄLJ- OCH BETALNINGSLÖSNINGAR Området för sälj- och betalningslösningar kännetecknas av höga tekniska krav på funktionen av produkten. Användaren kräver hög tillgänglighet och får inte riskera att förlora sedlar, mynt eller andra värdeföremål på grund av felaktig funktion. Detta ställer höga krav på teknisk lösning samt produktionskvalitet. PartnerTech har långvarig erfarenhet och kompetens inom utveckling och tillverkning av produkter med stort innehåll av mekatroniska lösningar. Kunderna inom området outsourcar ofta tillverkningen av kompletta system. 11

12 DEFINITIONER Rörelsemarginal Vinstmarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Räntabilitet på operativt kapital Rörelseresultatet i procent av genomsnittligt operativt kapital. Räntabilitet på eget kapital Rörelsekapital Operativt kapital Räntebärande nettoskuld Kapitalomsättningshastighet Soliditet Vinst per aktie efter skatt Nettoresultatet i procent av genomsnittligt eget kapital. Operativt kapital reducerat med immateriella och materiella anläggningstillgångar. Balansomslutning minskad med finansiella anläggningstillgångar, övriga anläggningstillgångar, aktuella skattefordringar, finansiella derivat och likvida medel samt minskad med icke räntebärande skulder (exkl. skatteskulder, finansiella derivat och avsättningar). Räntebärande skulder minskade med likvida medel. Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt operativt kapital. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Nettoresultatet dividerat med det genomsnittliga antalet aktier. 12