Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade?"

Transkript

1 Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade? Sammanfattning ABOCFA är ett kooperativ i södra Ghana som odlar ekologisk och Fairtrade-certifierad kakao. Kooperativet har bara varit certifierat i några år, och har alltså många utmaningar att jobba med. Framförallt är avkastningen väldigt låg, då många av odlingarna är eftersatta. Den stora utmaningen är alltså att öka skördarna, och generera större inkomster till medlemmarna i kooperativet. Den andra stora utmaningen är att sälja all producerad kakao som certifierad eko och Fairtrade, för att få ut sina berättigade premie-pengar. Det positiva i sammanhanget är att det finns enorm utvecklingspotential, samt en plan för hur förbättringen ska genomföras. Innehållsförteckning Bakgrund Metod och syfte Frågeställning Organisationsstruktur Fairtrade i ABOCFA Utmaningar ABOCFA i siffror Källkritik Slutsats Bakgrund ABOCFA står för Aponoapono Biakoye Organic Cocoa Farmer Association och är ett kooperativ av kakaoodlare i Aponoapono med omkringliggande byar. Aponoapono ligger strax utanför Suhum, en dryg timme norr om Accra startade ABOCFA sin träning för att bli ekologiska. Träningen utfördes av certifieringsföretaget Agro Eco under tre år blev kooperativet certifierat ekologiskt och året därefter blev de officiellt godkända som kooperativ blev de även, med stöd och träning av Agro Eco, certifierade Fairtrade. Första Fairtrade (FT) premien kom 2012 och användes till att köpa mark och till att göra ett fundament till ett eget kontorshus. I kontorshuset ska även finnas samlingslokal, kök och två gästrum för uthyrning till besökare. I dagsläget hyr ABOCFA en liten kontorslokal, men det är ganska dyrt och ljudnivån runt omkring är hög, vilket var anledningen till att de valde att lägga första premien på ett kontorshus. Det kommer även att generera inkomster till kooperativet att hyra ut rum och laga mat till besökare istället för att de ska bo i Suhum. I skrivande stund är det 391 medlemmar i ABOCFA, varav 74 kvinnor. Ytterligare ett trettiotal odlare håller på med träning för att gå med i kooperativet.

2 Omställningen till ekologisk odling och FT påbörjades efter ett initiativ från Cadbury, då ABOCFAs kakaobönor skulle säljas till märket Green & Black. Dock drog sig Cadbury ur efter ett ägarbyte och ABOCFA stod utan köpare. I det läget dök Tony s Chocoloney s upp. ABOCFA säljer all sin kakao till Tony s, via Cocoa Board. All handel med kakao i Ghana kontrolleras av det statliga Cocoa Board som köper upp kakaon till ett fast pris, satt av Cocoa Board. Det finns alltså ingen möjlighet till direkthandel med uppköpare. Metod och syfte Rapporten är en del av kursen Fair Trade på Röda Korsets FHSK och baseras på ett två veckor långt studiebesök på ABOCFA i Aponoapono. Under studiebesöket gjorde vi hembesök hos kakaoodlare, intervjuer med odlare, field officers, projektledare mm. Syftet med arbetet är att skapa en förståelse för hur Fair Trade fungerar i verkligheten och få en inblick i hur Ghanas kakaoproduktion fungerar, både strukturellt och på odlarnivå. Materialet ska sammanställas och redovisas i Sverige, med målsättningen att öka medvetenheten och kunskapen om Fair Trade och i förlängningen öka försäljningen av Fair Trade. Frågeställning Med underlag av diskussioner och intervjuer under studiebesöket har vi undersökt förslag på förbättringar som skulle ge bättre arbetsvillkor, större skörd, mer kunskap, bättre ekonomi, samt större nytta av att vara med i FT. Frågeställningen är sammanfattningsvis; Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få större utbyte av att vara Fairtrade-certifierade? Organisationsstrukturer I Ghana kontrolleras all kakaoproduktion av Cocoa Board. Priset för en säck torkade bönor sätts på nationell nivå och är samma för alla odlare, oberoende av kvalitet och odlingssätt. Det finns alltså inga ekonomiska incitament att odla ekologisk eller Fairtrade, förutom premien som betalas separat av den externa uppköparen. Priset är lägre än världsmarknadspriset, och det innebär även att minimipriset för Fairtrade-kakao inte uppfylls. Vinsterna som Cocoa Board får går till bland annat tillhandahållande och subventioner av bekämpningsmedel, kakaosticklingar, säckar och annat material. Cocoa Board har även anställd besprutningspersonal, uppköpare mm. En problematik med Cocoa Board är bristen på transparens, till exempel är det hemligt för alla, inklusive odlarna, vad utpriset på kakao är. Kakaoflödet från odlaren till den externa uppköparen: Odlaren säljer sina torkade kakaobönor till sin lokala uppköpare, PC, som står för Purchasing Clerk. Totalt finns det fem PCs i ABOCFA. Vid uppköpet förses varje säck med en kod som gör den spårbar till kooperativet och odlaren. PCn säljer vidare till ett LBC, Licenced Buying Company, dvs ett transportföretag som fått licens av CMC (Cocoa Board) att köpa upp kakao i ett specifikt distrikt. Om kakaon ska säljas som ekologisk eller Fairtrade måste LBCt dessutom vara

3 certifierat för det. På LBCt finns en District Officer, som samlar ihop kakaon från hela distriktet, i det här fallet Suhum. På distriktsnivå görs en kvalitetskontroll som bedömer storlek, ytan, svampangrepp, andra sjukdomar etc. Utifrån kontrollen betygsätts kakaon och skickas därefter vidare till CMCs lagerlokaler, där ytterligare en kvalitetskontroll görs före export. ABOCFA är en samanslutning av 13 mindre byar, hamlets. ABOCFA styrelse består av nio män och två kvinnor. Styrelsen träffas varje månad för att ta upp aktuella händelser, och sammakallar till minst ett generalmöte varje år. Det finns också en Documentation Officer ochs två Field Officers som har en viktig funktion i kooperativet. Deras uppgift är att sprida kunskap om odlingsmetoder och eko- och Fairtradekriterier bland medlemmarna, samt föra dialog med dem om deras behov. Till sin hjälp har de fem organizers, som har ansvar för två eller tre hamlets var. Field officerna utför också årliga interna kontroller, ICS Internal Control System, hos alla medlemmar, som sedan ligger till grund för den externa inspektionen. Projektledaren är Stephen Asha, som jobbar som extern konsult på uppdrag av AgroEco. Han utbildar, documentation officern, field officerna och styrelsemedlemmana för att ABOCFA på sikt ska bli självständigt. Fairtrade i ABOCFA Generellt sett tycker vi att medvetenheten om Fairtrade är ganska hög i kooperativet, i förhållande till hur liten tid de varit certifierade. Alla vi pratat med känner till begreppet, även om de flesta fokuserar på att de är ekologiska. Det är ju ganska naturligt, eftersom det var med ekologisk odling deras träning började. En stor fördel med att först bli ekologiska är att inga (förutom godkända ekologiska) kemikalier används. Omställningen till FT blir alltså lättare eftersom nästan alla kriterier som gäller kemikalieanvändning redan är uppfyllda. Dessutom har kooperativet redan organiserat sig, det finns rutiner för intern kontroll, filer för odlarna etc. En vanlig kunskap om Fairtrade som vi uppfattat bland ABOCFAs odlare, är att barn under 15 år inte får jobba på gårdarna, utan ska gå i skola. Transparens, demokrati och möten med röstning brukar också nämnas. Det allra vanligaste som nämns är dock premiumen både den egna och den som ska gå till det gemensamma projektet. En fördel med att vara både ekologiska och Fairtrade är att det ger två premier; premien för ekologisk odling går mestadels tillbaka direkt till odlaren, medan Fairtrade-premien går till projekt som gynnar hela samhället, liksom resterande pengar från eko-premien. Att få tillbaka en premie direkt i handen verkar också vara den stora motivationen för det flesta. Vi anser att det finns mycket stora utvecklingsmöjligheter för ABOCFA. Projektledaren är kunnig och motiverad, planeringen och upplägget är seriöst och väl dokumenterat. Det finns dessutom många åtgärder som kommer generera betydligt större skördar med förhållandevis små insatser. FT och eko kompletterar varandra dessutom bra tillsammans strävar de efter en heltäckande hållbar utveckling, ekonomisk såväl som social och ekologisk. Dessutom blir premien mer än dubbelt så stor med mindre än dubbla jobbet.

4 Utmaningar ABOCFA är relativt nytt, både som kooperativ och som certifierat Fairtrade och ekologiskt. För att kooperativet ska kunna utvecklas och behålla intresse och förtroende bland medlemmarna finns det många utmaningar att jobba med. Odlarna måste känna att det är värt besväret att vara certifierade. Primärt behöver odlarna få ekonomisk lönsamhet. Säsongen 2011/2012 såldes 35 ton som Fairtrade och eko. En rimlig uppskattning på hur mycket kooperativet skulle kunna producera är 280 ton. Av premiepengarna för de 35 tonnen gick 70% till administrativa avgifter. Odlarna får alltså bara ut en bråkdel, i runda slängar 10%, av vad de skulle kunna få i premiepengar. Den stora utmaningen följaktligen är hur odlarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap, ekonomiskt, men även i form av ökad kunskap om odling, rättigheter, demokrati och kontroll över sin livssituation. Vi har identifierat två huvudsakliga områden som skulle kunna generera större vinst för ABOCFAs odlare; 1. Kunskap om, motivation och medel att ta bättre hand om sin kakaofarm för att få större skörd. 2. Sälja större andel av skörden som ekologisk och FT och därmed få större premie. Dessutom har vi diskuterat kring ytterligare två områden som skulle kunna utveckla odlarnas utbyte av FT. 3. Bli en självständig organisation. 4. Förhandla med Tony s. 1. Det är ju egentligen ingen större överraskning att just kunskap, motivation och medel är det viktigaste för ABOCFA. Det är ju liksom det Fairtrade handlar om. Men efter att ha spenderat två veckor på plats förtydligades den insikten mer och mer. Många av medlemmarnas odlingar är eftersatta, med gamla träd, mycket ogräs, obeskurna träd, parasitväxter osv. Ofta finns det en förklaring för varje specifik gård; ägaren är sjuk, ägaren är för gammal för att orka med, det finns inte pengar att hyra in arbetskraft, eftersom man just anordnat en stor och kostsam begravning, etc etc. Men i ett större perspektiv handlar det, i våra ögon, snarare om motivation. Med relativt enkla åtgårder skulle kooperativets avkastning kunna tiodubblas, jämfört med förra säsongens försäljning av certifierade bönor. Det är en motivation i sig. Utmaningen är nå ut med det här budskapet. Field officerarna, som går runt bland byarna och pratar med odlarna, spelar en avgörande roll här, liksom de övriga i styrelsen. De skämtar med odlarna, står på deras sida och påminner om och om igen om vad man får och inte får göra, hur man kan göra förbättringar, varför man ska gå på möten och workshops. Det är såklart jättebra att anordna utbildningar, men det är ännu viktigare att odlarna går på dem! För att man ska kunna leva på att vara kakaoodlare krävs en hel del fysiskt arbete, särskilt när odlingen är ekologisk, då användning av till exempel ogräsgift inte är tillåten. Många av ABOCFAs odlarna är äldre, eftersom seden är att man ärver gården, och tar över ansvaret för odlingen först när föräldrarna dör. Även om vi mött många krutgummor och krutgubbar är det ett hårt jobb får en 90-åring att rensa ogräs med machete, skörda kakao och beskära träd. De

5 odlare som har tillräckligt med resurser hyr därför in arbetare när det är mycket att göra. Det kostar cirka 7 cedis för några timmars jobb, och är alltså inget som alla har råd med. En möjlig lösning vore att inrätta en fond där man kan få förskott för sin kakao, alternativt lån till låg ränta. Då skulle odlarna kunna öka sin inkomst betydligt, eftersom en välskött odling ger högre avkastning. Det vore även förenligt med Fairtrades kriterier, som säger kakaoodlare ska kunna få upp till 60% i förskott tre veckor innan leverans. Detta har diskuterats, men ännu finns ingen finansiär. Banklån är uteslutet eftersom räntan ofta är upp mot 30%. I dagsläget förekommer ingen förskottsbetalning över huvudtaget, Stephen verkar inte ens känna till kriteriet. Eftersom han i övrigt verkar ha koll på kriterierna tycker vi det är lite märkligt. Det verkar som att Ghana har specialutformade Fairtrade-kriterier ett annat exempel är ju att odlarna inte får det av Fairtrade fastställda minimipriset, utan samma pris som alla andra odlare i Ghana, bestämt av Cocoa Board. Att förnya odlingarna, alltså plantera nya träd kommer på sikt att ge mycket större avkastning. Problemet är att få är villiga att göra långsiktiga investeringar, när det knappt finns pengar för dagen. Sticklingar kostar några kronor att köpa in, det blir en oöverstiglig utgift för en del. Det går att sätta kakao från frö, det är billigare men tar längre tid. Det tar ca tre år innan en kakao-stickling vuxit upp till ett träd som ger bönor. Om man då hugger ner sina gamla träd och planterar nya blir man utan inkomst i flera år. Visserligen finns det en slags försäkring från Cocoa Board: de står för nerhuggningen och nyplanteringen, samt en liten inkomst till dess att de nya träden bär frukt. Tyvärr går det inte leva på den inkomsten. Ett sätt att komma runt det här är att förnya odlingen gradvis, genom att till exempel byta ut en fjärdedel av ytan i taget. Ett annat, kanske ännu smartare sätt är att plantera de nya plantorna mellan de gamla. Sedan kan man avverka de gamla träden efterhand som de nya växer till sig och behöver mer plats och ljus. Än så länge används inte någon konstgödsel i kooperativet, eftersom CU (statlig Control Union) inte har godkänt det ekologiska alternativet. ABOCFA har skickat in prov för godkännande, men har inte fått svar. När gödning börjar användas kommer skörden sannolikt att öka markant. När vi tar upp frågan om näringstillförsel visar det sig att Stephen håller på med ett projekt för att lära odlarna att tillverka sin egen gödning. Metoden går ut på att samla micro-organismer som förekommer naturligt i jorden i kakao-odlingarna, och sedan föröka dem hemma på den egna gården. Ett annat sätt är att sprida ut kakaopodsen som förmultnat över marken under kakao-träden, istället för att lämna dem i högar som är det vanligaste sättet. Då återförs mycket näring till jorden. Det är enkelt och effektivt. Varför gör inte odlarna det då? Enligt Stephen måste man gå varligt fram med odlare. Det går inte komma hur som helst och berätta hur de ska sköta sina farmer, som en annan förståsigpåare. Speciellt inte eftersom de flesta odlarna är betydligt äldre än han och har odlat i decennier. Därför har han köpt sig en liten jordbit för att göra en exempelodling. Där ska han visa upp hur mycket större skörd det går att få om man följer hans råd om hur en ekologisk kakao-odling ska skötas. Bland annat vill han demonstrera hur man tillverkar och använder egen gödning, hur man beskär så att ljusinsläppet blir optimalt och hur man förnyar odlingen genom att planterar in sticklingar. Det tycker vi är en fullkomligt brilliant idé!

6 2. Att sälja hela skörden som ekologisk och Fairtrade låter kanske som en självklarhet - allt odlas ju efter kriterierna. Tyvärr säljs stora delar av bönorna som konventionella, och alltså utan premie. En anledning till detta är att ABOCFA har haft stora problem med sitt LBC, transportföretaget som köper upp kakaon på uppdrag av Cocoa Board. Bolaget, Yayra Glover, vill ta kontroll över ABOCFAs kakao och använder sig av tjuvknep, som att inte lämna ut tillräckligt med säckar att fylla kakaon i, inte ge betalt till PCn, som då inte kan betala bönderna. Odlarna har ofta inte möjlighet att vänta på betalningen och säljer då sin kakao till ett annat LBC som konventionellt odlad. Förra året såldes endast 30% av ABOCFAs kakao som eko och FT och följaktligen fick man bara en tredjedel av den berättigade premien. Uppenbarligen är det ett stort problem som måste lösas, men som ligger utanför odlarnas kontroll. Enligt Stephen beror en del av strulet på att LBCt vill ha 12% av kooperativets premie, samt att premiepengarna ska gå genom deras konto, så de kan kontrollera dem. Det är såklart inte möjligt. Det är helt omotiverat och det går rakt mot Fairtrades regler. Men ABOCFA måste ändå sälja till den LBC som fått licens för att köpa eko och FT i sitt distrikt. Förra säsongen hade de därför ingen annan att vända sig till. I år säljer de till ett annat LBC, Amajaro. Amajaro är inte certifierat för Fairtrade, men däremot för ekologiskt. Eftersom ABOCFA säljer all sin kakao till samma köpare, och säckarna är spårbara, fungerar det här upplägget, eftersom köparen vet att de är både eko och Fair. Fortfarande är dock kooperativet utelämnat till uppköparens villkor. Ibland kommer inte den utlovade mängden säckar, ibland inte det biologiska bekämpningsmedlet osv. Ett gemensamt buffertsystem kunna lösa en del av problemet; om PCn hade pengar till förfogande att betala odlaren med vore kooperativet inte lika beroende av uppköparens egendikterade villkor. ABOCFA kunde då lagra kakaon i sina egna lagerlokaler tills den kunde säljas som eko och FT. Ytterligare en problematik är att odlare ibland kompissäljer sina bönor till andra bolag. Kanske känner de någon som jobbar där, och vill, eller känner sig tvungna, att gynna dem. Det här är svårt att komma tillrätta med, men i takt med att effekterna av premierna märks kommer problemet förmodligen bli mindre premien är återigen den mest effektiva moroten! 3. ABOCFA har hittills varit helt beroende av certifieringsföretaget AgroEco. De har genomfört utbildning av field officers och styrelsemedlemmar, samt hjälpt till med hela certifieringsprocessen. Målsättningen är att field officersen i sin tur ska träna odlarna i odlingsteknik, vilka kriterier som ska efterföljas och vad de innebär, hur transparent och demokratiskt beslutsfattande fungerar etc. I dagsläget går 70% av ABOCFAs premie till AgroEco. I det är certifieringsavgifter, utbildning, workshops och löner inkluderat. Det bör tilläggas att utan AgroEco hade det varit extremt svårt för ABOCFA att ta sig dit de är idag. Det är ytterst tveksamt om de hade varit certifierade utan Stephens insats. Vi bedömer att AgroEco agerar professionellt, har stor kunskap och många bra utvecklingsplaner på gång. Ändå känns det som en väldigt stor andel att avvara. När ABOCFA själva kan förfoga över sin premie kommer större del av den gå direkt tillbaka till odlare och anställda inom kooperativet. Det kommer säkert också stärka sammanhållning och självkänsla inom kooperativet. För oss känns det lite märkligt att så stor del av premien går till administration, men samtidigt verkar det oundvikligt. Var ska man annars ta pengarna från? Inom en femårsperiod räknar Stephen med att ABOCFA kan vara i princip självgående. Återstå att se om de kan hushålla med premien mer effektivt, det är definitivt ett område att jobba med.

7 4. ABOCFA säljer all sin kakao till Tony s Chocoloney, som alltså betalar premien direkt till kooperativet. Enligt Stephen köper de resten av kakaon från Elfenbenskusten, med lägre kvalitet. De har även sagt att de kan köpa större mängder om ABOCFA kan producera mer. Vi försökte ta reda på om det skulle gå att förhandla med dem om villkor. Om inte högre pris, så kanske de skulle kunna låna ut pengar till redskapspool och buffertsystem för förskottsbetalning? Vi luskade också i vilken förhandlingsposition ABOCFA har. Det visade sig att Tony s redan gör vissa så kallade sociala insatser, till exempel håller de på att bygga toaletter till en av skolorna, de är med och delar ut pris till duktiga odlare mm. Stephen verkade inte så sugen på att sätta press på dem. ABOCFA är ju trots allt helt beroende av dem, och med Stephens egna ord så är ju Tony framför allt en affärsman. Vi tror dock att det skulle gå att utveckla ytterligare - det är ju ett väldigt effektivt (och billigt) sätt för Tony s att marknadsföra sig själva som ansvarstagande och duktiga. ABOCFA i siffror Antal odlare: 391, varav 74 kvinnor. Yta: 3558,5 Acres, ca 1440 Ha Pris per säck på 64 kilo: 212 cedis Total försäljning: 2011/ säckar, 35 ton Erhållen premie: 21,799,5 $ totalt, 622,83 per ton Förväntad skörd som säljs som Fairtrade och eko: minst 50 ton för 2012/2013 Premie från Tony s 24/5 2013: 20ton, 5,165 (15,465 GH cedis)) för eko, 200$ för 20ton, totalt 4000$ för Fairtrade. Hittills insamlat från 14 december 2012 till juni: 118 säckar YGL (som konventionellt), 921 bags till Amajaro (Fairtrade och eko). Totalt 65 ton. En odlare i Ghana får alltså ungefär 10 svenska kronor kilot för att odla, skörda, jäsa, torka, packa och transportera kakaon till uppköparen. Premien för ekologiskt är ca 2,43 kr, för Fairtrade 1,3kr per kilo. Totalt ger det alltså en inkomstökning på nästan 40% (administrationsavgifter ej borträknade). Det är en avgörande skillnad. 280 ton är den uppskattade mängden som kooperativet skulle kunna producera, enligt Stephen. Källkritik Studiebesöket genomfördes genom Röda Korsets Folkhögskola i Sverige, genom kursen Fair Trade. Det är tre attribut som gav oss en maktposition som vi varit väldigt medvetna om. Vi har fört många diskussioner om hur vi ska förhålla oss till detta, och försökt att ha med det perspektivet både på plats, under intervjuer och besök, samt under rapportskrivandet. Slutsats Det finns stor potential att öka odlarnas utbyte av Fairtrade. I år (2013) är bara andra året som ABOCFA är Fairtrade-certifierat, så det kommer förhoppningsvis utvecklas mycket framöver.

8 ABOCFAs två största utmaningar hittills har varit låga skördar, och att stor del av skörden säljs som konventionellt odlad. Primärt gäller det alltså att öka avkastningen, så att odlarna tydligt ser nyttan med att vara certifierade. Flera åtgärder för att öka skördarna är under diskussion, men det viktigaste är att föra en kontinuerlig dialog med odlarna, för att få dem med sig. Ett system för kunskapsspridning är under uppbyggnad, via till exempel ett nätverk av field officers som kommunicerar med odlarna om odlingsmetoder, behov, informerar om utbildningstillfällen och så vidare. I takt med att premierna droppar in kommer medlemmarna i kooperativet dessutom naturligt bli mer motiverade att öka sina skördar, och att sälja all sin kakao som eko och Fairtrade, eftersom det är så tydligt kopplat till ökad inkomst. Vi upplever att det finns en seriös och genomtänkt plan för hur ABOCFA ska utvecklas. Projektledaren uppfattar vi som kunnig och engagerad. Det finns alltså stora möjligheter för ABOCFA, men det kräver en stor arbetsinsats, både från ledning och från odlare. Om ABOCFA lyckas fortsätta mobilisera en engagerad styrelse, field officers och documentation officer, tror vi att de har goda framtidsutsikter. Det ska bli mycket intressant att följa deras utveckling framöver!

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

Anna Eriksson, Johanna Kaasinen, Kiwi Kemeny Röda Korsets Folkhögskola 2014 Fair Trade. Fairtrade i praktiken på Volta Region Estates Limited (VREL)

Anna Eriksson, Johanna Kaasinen, Kiwi Kemeny Röda Korsets Folkhögskola 2014 Fair Trade. Fairtrade i praktiken på Volta Region Estates Limited (VREL) Fairtrade i praktiken på Volta Region Estates Limited (VREL) Anna Eriksson Johanna Kaasinen Kiwi Kemeny 1 SYFTE Syftet med denna rapport är att se hur Fairtrade fungerar i praktiken, hur det påverkar de

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

FAIRTRADE - En modell för att förbättra framtiden för en ny generation i byn Pusu Namogo, norra Ghana?

FAIRTRADE - En modell för att förbättra framtiden för en ny generation i byn Pusu Namogo, norra Ghana? FAIRTRADE - En modell för att förbättra framtiden för en ny generation i byn Pusu Namogo, norra Ghana? Sheanötsträd Rapport av: Marie Eliasson Gunni Karlsson Nioma Pettersson Röda Korsets Folkhögskola,

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Foto: Ida Svedlund. Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade

Foto: Ida Svedlund. Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade Foto: Ida Svedlund Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade En rapport skriven av: Ida Ahlberg, Isabell Hedling, Anders Hjort, Ida Svedlund Kursen Rättvis handel, 2010-2011 INLEDNING & FRÅGESTÄLLNINGAR

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Är Fairtrade ett gångbart verktyg för de mest marginaliserade bönderna i Indien?

Är Fairtrade ett gångbart verktyg för de mest marginaliserade bönderna i Indien? Är Fairtrade ett gångbart verktyg för de mest marginaliserade bönderna i Indien? En rapport av: Anna Fridén, Annika Jerneryd, Josef Andersen & Pia Hagman 1. Inledning I FLO's informationsblad Why Fairtrade

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

PAPA PAA Fairtrades inverkan på kvinnors empowerment i kakaokooperativet Kuapa Kokoo

PAPA PAA Fairtrades inverkan på kvinnors empowerment i kakaokooperativet Kuapa Kokoo PAPA PAA Fairtrades inverkan på kvinnors empowerment i kakaokooperativet Kuapa Kokoo Linda Karlsson Nathalie Wendelblom Anna Öqvist Röda Korsets Folkhögskola Augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Minnesanteckningar Fairtrade City seminarium 2013-10-10 Fairtrade City En möjlighet för din kommun Datum: Torsdagen den 10 oktober Tid: 9.15 12.30 Plats: Vänersborg

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om innehållet. Pedagogiskt Centrum. Vem bär ansvaret?

Sammanfattning. Fakta. Syfte. Översikt. Konsument Göteborg. Om innehållet. Pedagogiskt Centrum. Vem bär ansvaret? 2 Sammanfattning är ett dilemmaspel som handlar om hur varor som konsumeras i Sverige ofta produceras med oetiska och miljöfarliga metoder. Ämnen som behandlas är demokrati, konsumentmakt, rättviseoch

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana

Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana Fairtrade och dess roll för utveckling i byn New Koforidua, Ghana Kjell Granrot Ingrid Göransson Eleonora Jonasson Annica Svensson Vår rapport kommer handla om hur livet är för kakaoodlare i New Koforidua.

Läs mer

Uppföljning: Chokladföretagen fortfarande ingen kontroll på arbetsvillkoren

Uppföljning: Chokladföretagen fortfarande ingen kontroll på arbetsvillkoren Uppföljning: Chokladföretagen fortfarande ingen kontroll på arbetsvillkoren April 2009 Författare: Mats Valentin Foto framsida: Gustaf Eneroth Publicering: April, 2009 Webbplats: www.swedwatch.org Denna

Läs mer

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007.

Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. 1 Facket vs FLO Av Tone Alin, Lisa Dalenius, Kajsa Fagerström och Åsa Tingström Röda Korsets folkhögskola 2007. Frågeställning: Kan facklig organisering och FLO komplettera, ersätta eller motsätta varandra?

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Sveriges grönaste företagskort

Sveriges grönaste företagskort Sveriges grönaste företagskort Generöst för miljön Green Business är ett betal- och kreditkort som är enkelt att använda i butiker, på internet och för uttag i bankomater över hela världen. Green Business

Läs mer

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA FÖRÄLDRAINSATS MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT VÅRA BARN www.mobackensforskola.se Kanske görs ett besök hos bonden för att få lära dem mer om djur och natur. Att placera sina

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Täckningsbidragkalkyler -begrepp och modeller Krister Hildén, NSL TÄCKNINGSBIDRAGSKALKYLENS UPPBYGGNAD INTÄKTER - RÖRLIGA KOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG A - ARBETSKOSTNADER TÄCKNINGSBIDRAG B - MASKINKOSTNADER

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober

Prao. nödvändigt men inte tillräckligt. Malmö 20 oktober Prao nödvändigt men inte tillräckligt Malmö 20 oktober Historiken om det svenska flaggskeppet Praon eller pryon infördes redan på 1950-talet i den dåvarande enhetsskolan. I de första läroplanerna (Lgr62

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Entreprenörskap modell Bergvreten

Entreprenörskap modell Bergvreten Entreprenörskap modell Bergvreten Det här är ett exempel på hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande inom ramen för so ämnet. Eleverna ska komma fram till en affärsidé och förverkliga den så långt

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Samhandel. & lojalitet

Samhandel. & lojalitet Samhandel - det nya sättet att handla på & lojalitet - enkla lösningar Merförsäljning Inköpsfördelar Lojalitet Marknadsföring Nätverk - det nya sättet att handla på Enkla lösningar är det bästa alternativet.

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Vad har man för nytta av miljöledning?

Vad har man för nytta av miljöledning? Vad har man för nytta av miljöledning? Elisabeth Schylander Magnus Enell 10 november 2004 Agenda Elisabeth! Varför doktorera om MLS?! Generella resultat Magnus! Specifika resultat! Nytt projekt Vem är

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Din kopp vårt ansvar

Din kopp vårt ansvar Din kopp vårt ansvar Nestlé tillhandahåller specialiserade agronomer som hjälper kaffebönderna att utveckla en effektivare kaffeodling. Partnerskap sedan 25 år Nestlé är världens största köpare av kaffe

Läs mer

Framtid för Färgelanda Ridklubb

Framtid för Färgelanda Ridklubb Framtid för Färgelanda Ridklubb Sammandrag Färgelanda Ridklubb startades för 30 år sedan och verksamheten har byggts upp och vuxit avsevärt med åren. Vi känner att vi har en bra verksamhet i dagsläget,

Läs mer

Företaget Bomarts fairtrade-arbete i Ghana

Företaget Bomarts fairtrade-arbete i Ghana Företaget Bomarts fairtrade-arbete i Ghana Rapport från fältstudie i Ghana Röda Korsets Folkhögskola augusti 2014 Sofia Ludvigsson, Krister Runebrand, Brita Schedin och Susanna Walfridsson Sammanfattning

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats Senaste nytt från skolan Information om anordnade och kommande event

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

13 nycklar för viktminskning

13 nycklar för viktminskning 13 nycklar för viktminskning En kalori är INTE en kalori Tänk på din viktresa de senaste åren. Ställ dig frågan: "Var min vikt ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år?

Läs mer

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson.

Sammanfattning. Grupp A4_5, Inger Larsson, Johannes Petterson, Caroline Gustafsson, Josefine Englund, Sofia Karlsson. Sammanfattning Rubriken vi valt för vårt projektabete är Vad är. och hur skiljer det sig ifrån konventionellt?syftet med vårt projektarbete är att göra en PP-presentation som skall fungera som utbildningsmateriel

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer