Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015"

Transkript

1 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten under de år kampanjen pågått. Detta är medel som sedan har kunnat kanaliseras ut i vår omvärld genom ett stort antal svenska hjälporganisationer (se vidare Radiohjälpens årsberättelse). Insamlingskampanjen Världens Barn har över åren gradvis utvecklat ett antal unika och värdefulla särdrag. Kampanjen är organisatoriskt den bredast sammansatta i sitt slag i vårt land, kampanjen har resultatmässigt etablerat sig som en av de mer framgångsrika insamlingskanalerna för internationella ändamål. Kampanjen är unik genom sitt samarbete mellan Radiohjälpen, Sveriges Television, Sveriges Radio och 22 väletablerade organisationer samt genom sin rikstäckande och ständigt växande gräsrotsmobilisering som utvecklats genom riksinsamlingen för Världens Barn. Detta gör Världens Barn till en öppen insamling som tillvaratar engagemanget hos människor också utanför våra egna organisationer. Bakgrund Radiohjälpen genomför under 2015 en insamling kallad Världens Barn, med undertemat hälsa, utbildning och framtid. Insamlingen pågår under hela året men har en särskild intensitet under perioden september november då medverkande organisationer genomför en insamlingskampanj över hela landet, kallad Riksinsamlingen Världens Barn. Radiohjälpen har bjudit in ett antal organisationer att genomföra denna riksomfattande insamling där samtliga pengar sätts in på Radiohjälpens plusgiro eller bankgirokonto I gengäld får dessa organisationer en avtalad del av de insamlade medlen till sina projekt. Ansökningar måste dock göras i vanlig ordning för att få del av pengarna. Innevarande avtalsperiod sträcker sig från 2010 till och med Under dessa sex år varierar det vilka organisationer som är med i kampanjen. För 2015 har avtal slutits mellan Radiohjälpen och följande organisationer: Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Diakonia, PMU, Erikshjälpen, We Effect, IOGT-NTO-rörelsen, SOS-Barnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Lions och Islamic Relief. Parallellt med organisationernas satsning sker en satsning av programbolagen Sveriges Television och Sveriges Radio som avser att sända studioprogram, tevegala, reportage, intervjuer, kvittofilmer med mera. Dessa program och inslag produceras självständigt av respektive programbolag. Kampanjledningen tar fram ett informationsmaterial och erbjuder en utbildningsdag för samtliga inblandade inom SVT- och SR-sfärerna. Riksinsamlingen kulminerar i samband med SVTs temavecka i månadsskiftet september oktober, och främst då under insamlingshelgerna som i år infaller sista helgen i september och första helgen i oktober. Utöver detta genomförs centrala, regionala och lokala insamlingsarrangemang under hela insamlingstiden. Syfte Syftet med Världens Barn är att Radiohjälpen i samarbete med Riksinsamlingen och programföretagen ska samla in pengar för hjälpinsatser riktade mot hjälpbehövande barn och deras familjer i omvärlden. Insamlade medel fördelas av Radiohjälpen efter ansökan från respektive organisation. Medel insamlade under

2 Kampanjplan /11 kampanjbeteckningen Världens Barn 2015 ska i enlighet med ingånget avtal mellan organisationerna och Stiftelsen Radiohjälpen fördelas enligt följande: Röda Korset erhåller 14 procent. Rädda Barnen erhåller 13 procent. Svenska kyrkan erhåller 7 procent. Diakonia, PMU, Erikshjälpen, We Effect, IOGT-NTO-rörelsen, SOS-Barnbyar och Svenska Afghanistankommittén får vardera 5 procent. Lions och Islamic Relief erhåller vardera 3 procent. Medlen betalas ut efter ansökan till Radiohjälpen och Radiohjälpens beviljande av ansökan. Återstående 25 procent fördelar Radiohjälpen i separata beslut. Samtliga deltagande organisationer och övriga 90-konton inbjuds att ansöka ur Radiohjälpens andel av insamlade medel. Parallellt med ambitiösa insamlingsmål finns en gemensam strävan till ett långsiktigt förtroendeskapande arbete som engagerar allmänheten. Världens Barn är i hög grad även ett informationsprojekt. Vår gemensamma värdegrund inom biståndet lyfts fram med nyckelord som lokal förankring, god kontroll av medlen, god redovisning och revision, långsiktighet samt hållbar utveckling. Världens Barn-familjen De organisationer inom Världens Barn-familjen som 2015 inte ingår i den aktiva kampanjorganisationen är: Afrikagrupperna, Clowner utan Gränser, Föräldralösa Barn, Hoppets Stjärna, IM/Individuell Människohjälp, Läkarmissionen, KFUM, Plan Sverige, Unicef och Vi-skogen. Dessa hör till Världens Barn-familjen tillsammans med de för året aktiva organisationerna och kan erhålla medel från Radiohjälpen när de ansöker för specifika projekt som uppfyller kriterierna. Världens Barn-familjen är därmed betydligt större än de tolv organisationer som varje år utgör stommen i kampanjarbetet. Eftersom de tolv satsar egna pengar i kampanjarbetet är de dock garanterade del av de insamlade medlen. Men samtliga de 22 organisationer som accepterat att någon gång under avtalsperioden ingå i kampanjorganisationen betraktas av Stiftelsen Radiohjälpen som stödmedlemmar i Världens Barn. Det innebär att organisationerna bedöms ha långsiktiga projekt som Radiohjälpen uttryckt ambitionen att fortsatt stödja inom ramen för de medel som ej öronmärkts för de formellt deltagande kampanjorganisationerna. Det innebär också möjlighet till en nära samverkan inom kampanjen även utan ett formellt medlemskap under ett visst år. Samtliga organisationer inom Världens Barn-familjen förväntas mobilisera sina frivilliga till riksinsamlingsdagen samt medverka i två utskick under hösten. Samtliga organisationer får också del av samma information som årets tolv aktiva organisationer och är välkomna att delta i de möten och konferenser som hålls. Mål Huvudmålet för årets Världens Barn-kampanj är att samla in minst 80 miljoner kronor. Målet har formulerats mot bakgrund av organisationernas, Radiohjälpens och Sveriges Televisions tidigare erfarenhet av insamlingsevenemang i televisionen, genomförandet av Riksinsamlingen för Världens Barn, kampanjperiodens längd samt samarbetet mellan de tolv organisationerna. Kampanjen inriktas dels på att nå människor som redan idag har ett utvecklat givarbeteende, dels andra grupper som utgör potentiella givare. I Riksinsamlingen eftersträvar vi att finna nya, gärna regionala och nationella samarbeten samt branschsamarbeten som kan generera stora summor pengar. Vi vill fokusera särskilt på tillväxt- och storstadsregioner som Stockholm-Uppsala, Göteborg samt Malmö-Lund- Helsingborg. Men även övriga tätortskommuner med över invånare. Under 2015 har vi också för avsikt att fortsätta och fördjupa det arbete som påbörjades 2014 i att skapa nya och goda forum för engagemang hos unga i en särskild insamlingsgrupp med representanter från organisationernas ungdomsförbund.

3 Kampanjplan /11 Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Riksinsamlingen Världens Barn 2015 följande övergripande mål: Kommunsamordnare eller kampanjteam i varje kommun Mobilisering av frivilliga i landets samtliga 290 kommuner Insamling av minst 45 miljoner kronor Kampanjperiod Riksinsamlingen kommer att bedrivas med särskild intensitet under kampanjperioden den 1 september 15 oktober 2015 och under denna tid fokuserar deltagande organisationer på Världens Barn-insamlingen. Kampanjkulmen sammanfaller med SVTs kampanjperiod med start i vecka 39 och avslutas i vecka 40. De stora insamlingsdagarna blir den 26 september och den 3 oktober. Kampanjens höjdpunkt utgörs av TVgalan den 2 oktober med slutredovisning i SVT1 den 4 oktober. Radiohjälpens postgiro- och bankgirokonto står öppna under hela kalenderåret för gåvor till Världens Barn. De deltagande organisationerna förbinder sig att inte genomföra egna insamlingsaktioner under kampanjperioden (1 september till den 15 oktober) och att främja varumärket Världens Barn under densamma. Kampanjtema och budskap samt profilprojekt Undertemat Hälsa, utbildning och framtid utgör plattform för de budskap som ska förmedlas genom olika åtgärder riktade mot allmänhet, företag och massmedier. För kampanjen utses ett profilprojekt för varje deltagande organisation. Projekten ska godkännas av Radiohjälpen och Världens Barns kampanjledning för att säkras medel samt tillsammans utgöra en geografiskt och ämnesmässigt bred, representativ och kommunicerbar bild av vart pengarna går. Profilprojekten utgör utgångspunkten för marknadsföringen av insamlingskampanjen genom SVT och SR P4 samt genom övriga centrala, regionala och lokala insatser i landet. Det åligger organisationerna att ansöka om medel från årets kampanj för sina profilprojekt. Kampanjorganisation Referensgrupp Kampanjen eftersträvar en bibehållen organisatorisk bredd i utformningen av för kampanjen övergripande ramfrågor (t ex fastställande av kampanjplan och budget). Detta forum benämns Referensgrupp. I kampanjens referensgrupp ingår den högsta tjänstemannen i respektive organisation. Adjungerade är företrädare för Radiohjälpen, Sveriges Television och Sveriges Radio. Kampanjledaren är ständigt adjungerad till referensgruppens sammanträden. Under avtalsperioden ( ) innehar enligt tidigare beslut generalsekreterarna för Röda Korset och Rädda Barnen ordförande- och vice ordförandeposten. Beslut om respektive uppdrag fattas vid styrgruppens första möte varje nytt kampanjår. Referensgruppens uppgifter: Att vid sidan av Röda Korset och Rädda Barnen utse ytterligare två ledamöter till styrgruppen.

4 Kampanjplan /11 Sätta upp ett insamlingsmål. Fastställa och ansvara för organisationernas ekonomiska åtaganden samt besluta om budget och dess eventuella prioriteringar. Fastställa kampanjplan. Besluta om policyfrågor. Protokollföra fattade beslut. Uppföljning och utvärdering. För beredning och verkställande av frågor/ärenden tillsätts arbetsgrupper vid behov. Sammankallande i alla arbetsgrupper samt uppdragsgivare till enskilda projektansvariga är kampanjledaren. Styrgrupp I Styrgruppen ingår Rädda Barnens och Röda Korsets representanter i referensgruppen och utöver dessa utser Referensgruppen ytterligare två organisationers representanter från Referensgruppen. Radiohjälpens generalsekreterare och en representant för SVTs ledning är tillsammans med Världens Barns kampanjledare ständigt adjungerade till styrgruppens sammanträden. Styrgruppens uppgifter är att: Tillsammans med kampanjledaren företräda kampanjorganisationen som talesmän för kampanjen samt besluta i löpande ärenden som ryms inom kampanjplan och budget. Utse kampanjledare att verkställa styrgruppens och referensgruppens beslut samt ansvara för arbetsledning av denna. Utse ledamot/tjänsteman att ansvara för bokföring och redovisning av kampanjens medel. Tillsätta arbetsgrupper att bereda och verkställa frågor/ärenden. Följa upp och stämma av tidplaner och kostnader. Godkänna större avtal med samarbetspartners. Utse ledamot att teckna erforderliga avtal. Protokollföra fattade beslut. Löpande rapportera till referensgruppen. Insamlingsgruppen I Insamlingsgruppen representeras varje organisation med en tjänsteman som har insyn i samt goda möjligheter att påverka frågor rörande insamling och kommunikation förslagsvis insamlings- och/eller kommunikationsansvarig. Sammankallande till möten med insamlingsgruppen är kampanjledaren. Insamlingsgruppens övergripande uppgift är att: Mobilisera de egna strukturerna inför kampanjkulmen samt aktivt medverka i årets särskilda satsningar för att skapa kampanjteam samt vid behov hjälpa till att finna kommunsamordnare. Tillsammans med kampanjledaren lägga upp och följa en kommunikationsplan för insamlingen.

5 Kampanjplan /11 Bistå regionsamordnare lokalt och förse dessa med relevanta kontaktuppgifter för frivilliga. Förse kampanjledaren med material kring det egna profilprojektet: text, bilder, bildspel och gärna också filmer. Initiera och bidra till lokala/regionala insamlingsinitiativ. Kampanjledare För samordning av kampanjen ansvarar kampanjledaren. Denna utgör kampanjorganisationens högsta operativt ansvariga tjänsteman och rapporterar och svarar inför styrgruppen och referensgruppen. Under 2015 anställs en biträdande kampanjledare centralt och på heltid. Ytterligare två tjänstemän anställs centralt inom ramen för 2015 års budget. Kampanjledaren fördelar ansvar och arbetsuppgifter i denna stab. Här ingår storstadssatsning, företagsbearbetning, mediesamarbeten, utveckling av nationella samarbeten samt genomförande och utveckling av kommunikation via tryck, press, web och sociala medier. Kampanjledarens uppgifter: Upprätta en kampanjplan och kampanjbudget. Samordna verkställande av beslutad kampanjplan. Samordna beredning av frågor som beslutas i styrgrupp och referensgrupp. Ta fram riktlinjer för grafisk profil och en genomtänkt kommunikationsplan. Ansvara för inköp i enlighet med budget. Attestera kampanjutgifter i enlighet med fastlagd kampanjbudget. Ansvara för administrativa och ekonomiska rutiner. Ansvara för rekrytering och arbetsledning av medarbetare. Avtalshantering. Regionsamordnare I anslutning till SVTs kampanjvecka och Sveriges Radio P4s Världens Barn-satsning organiseras kulmen för riksinsamlingen för Världens Barn i slutet av september och början av oktober. Utgångspunkten för årets riksinsamlingsarbete är att bibehålla och öka insamlingsresultatet. För att säkerställa det fortsatta lokala engagemanget anställs avlönade regionsamordnare över landet. Utifrån positiva erfarenheter från 2014 är ambitionen för 2015 att säkerställa stabilitet i regionerna och tillvarata erfarenhet och kompetens genom att erbjuda strategiska tjänster under en längre tid av året. Dessa personer kommer att ha ett större och lagbyggande regionansvar, förbereda mediesamarbeten, initiera organisationernas ungdomssatsning och i vissa fall arbeta med centrala uppdrag för att tillvarata kompetens och nätverk. Budgeten för 2015 kommer att baseras på ett lägre insamlingsresultat än 2014 med hänsyn till att insamlingsmålet för 2014 på 80 miljoner inte uppnåtts. För att inte tappa styrfart kan överskjutande medel från tidigare år användas till att bibehålla servicenivån både centralt och ute i landet. Inför 2015 som är innevarande avtalsperiods sista år ses strukturen ute i landet över. Samtliga regionsamordnartjänster specificeras gällande särskilda egenskaper, kvaliteter och nätverk och annonseras ut

6 Kampanjplan /11 på nytt, på samma sätt som gjordes inför Målet är att där så är möjligt skapa större och färre tjänster för att hålla nere vissa fasta kostnader och samtidigt nå en optimal mobilisering och servicenivå ute i landet års riksinsamlingsstruktur bygger på en indelning av landet i tiotalet stora regioner. Ett femtontal regionsamordnare anställs på deltid under hela året. Detta för att skapa större tillgänglighet och bättre möjlighet till planering. Lediga tjänster annonseras ut och tidigare regionsamordnare får göra intresseanmälan samtidigt som tjänsterna är öppna för nya sökanden. Rekryteringen av regionsamordnare har som mål att vara klar senast den 31 mars, de flesta tidigare. Utbildning, målrelaterade uppdrag och tydlig handledning ska ges åt regionsamordnare. Regionsamordnaren representerar Världens Barn regionalt och följer den policy och de uttalanden som slagits fast centralt. Organisationerna förväntas bidra med kompletta arbetsplatser för de lokalt anställda. Mobilisering av frivilliga De tolv samverkande organisationernas frivilliga utgör basen för Riksinsamlingsmobiliseringen. Vid sidan av denna avgörande kärngrupp avser kampanjen vidta särskilda åtgärder i syfte att i en stegrande omfattning mobilisera individer, organisationer och lokala föreningar som inte avtalsmässigt är knutna till kampanjen till ett aktivt deltagande i Världens Barns riksinsamling. Externa miljöer som är prioriterade är bland andra skolvärlden, scoutrörelsen, landets kommunala musik- & kulturskolor samt idrottsrörelsen. Riksinsamlingens tävlingsmoment, Kommunkampen, mellan kommunerna ska användas som ett stimulerande verktyg. Varje kommun som samlar in minst tio kronor per invånare ska erbjudas utmärkelsen vänkommun till Världens Barn (fem kronor för storstadskommuner). Tävlingsgrenarna är Mest generösa kommun, Mest generösa storstadskommun, Mest generösa län samt Årets uppstickare. Rätt hanterat har erfarenheterna visat att tävlingsmomentet avsevärt bidragit till att skapa ett brett lokalt engagemang där riksinsamlingen utvecklats till att bli en gemensam kommunangelägenhet för flertalet invånare och grupper i berörda kommuner. För genomförande av Världens Barn fordras ett starkt engagemang och insatser av medarbetare och frivilliga inom samtliga organisationer. Organisationerna ska arbeta för att uppmuntra, stimulera och mobilisera sina frivilliga. Detta i sin tur kräver ett omfattande och kontinuerligt informationsarbete från centralt håll. Sedan 2012 finns en egen och levande kampanjsida och denna har visat sig vara ett omistligt redskap. Centrala resurser ska läggas på att stärka arbetet kring web och sociala medier, inte minst i samarbetet med SVT och SR. Kommunsamordnare alternativt medlem i ett kampanjteam är ideella uppdrag. Dessa hämtas vanligtvis bland organisationernas ideella och engagemanget från organisationerna är av avgörande vikt i rekryteringsprocessen av dessa. Denna person/dessa personer har det yttersta samordnings- och planeringsansvaret för sin kommuns Världens Barn-insamling. Det handlar framförallt om att vara en kraft i att engagera och bjuda in de övriga deltagande organisationerna till gemensamma träffar (planeringsträff på våren och upptaktsmöte på hösten). Med stöd av regionsamordnaren ska kommunsamordnaren skapa struktur, fördela arbetsuppgifter och organisera bössinsamlingen på höstens kickoff. Kommunsamordnaren är kontaktpersonen gentemot Världens Barns regionala representant (regionsamordnaren).

7 Kampanjplan /11 Fokus Bössinsamling Ett fortsatt starkt fokus ligger på mobilisering av frivilliga för kraftfull bössinsamling. Den kan ske i offentliga miljöer, genom konserter, kollekter och andra arrangemang. Digital insamling Insamling sker också via post- och bankgiro-inbetalningar, sms-gåvor och telefongåvor. Nytt för 2014 var insamling via swish, där Radiohjälpen fick ett eget nummer att swisha till, Genom ett avtal med bankerna 2014 dubblades gåvor via swish under kampanjkulmen. Swish kommer att kommuniceras ut i våra trycksaker och andra kanaler också under Budgivningar och webshop används också för att öka insamlingen. Dessa kanaler ska fortsatt användas och utvecklas. Kraft ska läggas på att hitta nya sätt att ge. Företagssamarbete Kampanjkontoret har under de senaste åren haft möjlighet att lägga betydligt mer tid på insamling från företag än tidigare. Vi ser en kontinuerlig ökning av insamling från företag. Ett utvecklat återkopplingsprogram finns. Detta ger de stödjande företagen goda möjligheter till bra marknadsföring både externt och internt. Organisationerna förväntas vara behjälpliga med sina kontakter där så finns möjligheter. Fortsatt fokus läggs på att utöka givandet från familjeföretag vilka redan idag är en naturlig hemvist för oss samt att söka finna ett långsiktigt stöd hos särskilda branscher. För arbetet med att finna företag för samarbete och sponsringsinsatser gäller några för organisationerna självklara begränsningar, som rör barnarbetare, uppenbart miljöskadlig verksamhet, produktion av vapen, droger eller andra hälsovådliga produkter. Kulturella samarbeten Under de senaste sju åren har vi haft ett nationellt samarbete med SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd). Detta är ett led i kampanjens strävan att åstadkomma ytterligare bredd i frivilligmobiliseringen och en föryngring. Detta samarbete är väl fungerande över stora delar av landet och ökade under 2014 till ca 2 miljoner kronor. Fokus ska ligga på att hitta fler öppningar i den kulturella världen. Här, där offentliga medel är inblandade, kan samarbeten underlättas utifrån den breda förankringen bland många organisationer och kopplingen till Radiohjälpen och public service.

8 Kampanjplan /11 Kommunikation Utgångspunkter för marknadsföringen Marknadsföringen av Världens Barn-kampanjen ska utgå från en människosyn som präglas av respekt för individen och barnets inneboende kraft och förmåga att påverka sitt eget liv. Barnets bästa måste alltid stå i centrum. Detta förhållningssätt ska vara utgångspunkten i såväl externa som interna relationer, genomsyra den grafiska formgivningen, bildval och texter i alla enheter och utgöra en grund för planering av regionala och lokala arrangemang. Namn på fotograferade barn ska publiceras där så är möjligt, detta i respekt för varje barns identitet. Grafisk profil Världens Barn har en egen officiell och av Radiohjälpen registrerad kampanjlogo i fyrfärg kombinerad med Radiohjälpens post- och bankgironummer som använts under tidigare kampanjperioder. Under 2012 fattades tillsammans med Radiohjälpen beslut om att i den egna produktionen genom kampanjen eller SVT/SR kunna använda en stiliserad logga där de två barnen och hjärtat frilagts från bakgrunden och endast den orange färgen finns tillsammans med svart och vitt. Denna har använts vid framtagning av pins och ballonger samt som Ident i SVTs sändningar under deras kampanjvecka. Idag finns en grafisk manual som föreskriver regler kring användandet av loggan i all extern och intern marknadsföring och information om kampanjen. Det närmande i formspråk och kommunikation som påbörjats tillsammans med Världens Barn, Radiohjälpen och SVT förväntas fortsätta 2015 för att stärka ett enhetligt och förnyat kommunikationssätt båda vad gäller tryck och kommunikationen via web och sociala medier. Annonsering För marknadsföring av insamlingskampanjen utgör Sveriges Television och Sveriges Radio de främsta kanalerna. Genom faktaprogram, trailers och insamlingsgalan är det rimligt att förvänta sig att kampanjen under perioden kommer att få hög uppmärksamhet. Under 2012 års kampanj fick Världens Barn ett stort och mycket välkommet ökat genomslag inte minst genom den ständiga närvaron i SVT genom logotypen vilket skapade ett alldeles särskilt fokus på kampanjen. Detta har fortsatt 2013 och 2014 och uppskattas mycket från Riksinsamlingen i det att den ännu mer förstärker fokus på Världens Barn och på så vis underlättar insamlingsarbetet ute i landet. Genom våra regionansvariga tillsammans med det centrala kampanjkontoret görs 2015 utökade insatser både centralt och lokalt för att behålla och vidareutveckla de värdefulla mediesamarbeten vi har idag samt för att hitta fler lokala medier som vill samarbeta kring kampanjen både redaktionellt och med annonser. Detta är mycket värdefullt både för uppmärksamheten lokalt och för möjligheten till lokala återbetalningspremier till stödjande företag.

9 Kampanjplan /11 DM-aktiviteter För DM-aktiviteterna utformas en insamlingsfolder inför hösten, vars budskap och utformning sker i enlighet med det övergripande kampanjbudskap. För att nå en stor del av allmänheten distribueras denna i huvudsak genom följande kanaler: De deltagande organisationernas egna medlemstidningar och/eller genom folderutskick till organisationernas befintliga fadder- och givarregister Inbladningar i dags-, fack- och veckopress där detta är möjligt Utskick via organisationerna Varje organisation har inarbetade mediekanaler, medlemstidningar och liknande som kan användas för att marknadsföra Världens Barn. Dessa kanaler ska användas under kampanjperioden för att informera om insamlingen. Det förutsätts att organisationerna under aktiv period prioriterar och aktivt bidrar till det gemensamma kampanjarbetet, såväl med upplåtande av egna mediekanaler som med personella resurser. Utskick görs genom samtliga organisationer under hösten. Kampanjledningen förser med material för inbladning. Världens Barns hemsida Sedan 2012 finns en kampanjsida varldensbarn.se för internt och externt bruk. Det finns också ett samarbete och en dialog med Radiohjälpen som har en informativ sida om Världens Barn, bland annat om vart pengarna går och hur man kan söka medel samt med SVT som har en sida som bevakar kampanjen i dess intensiva skede. Detta samarbete och denna dialog är mycket värdefullt och målet är att skapa största möjliga kongruens. Kampanjsidan ska kommuniceras i allt informationsmaterial som produceras. Samtliga anställda i kampanjen ska också ha enhetliga e-postadresser under domänen varldensbarn.se. Genom kampanjsidan kan ett omfattande informationsarbete ske kring det pågående kampanjarbetet samt om organisationernas långsiktiga arbete för att förbättra livssituationen för barn i världen. Generell information kan lämnas angående biståndsfrågor och tjäna som en kunskapsbas för besökaren. Sidan bör också möjliggöra nedladdning av aktuellt kampanjmaterial för mottagare med olika behörighetsnivåer: företag, skolor, samarbetspartners, anställda, kampanjarbetare med flera. Här beställs kampanjmaterial och här kan man också dela inplanerade aktiviteter med andra. Varje organisation får möjlighet att synas och kampanjsidan ska länkas ut mot de deltagande organisationernas egna hemsidor och vice versa det vill säga det förväntas att respektive organisation länkar direkt till den gemensamma kampanjsidan. Sociala medier För Världens Barn centralt finns en sida på Facebook. Denna har cirka fans. Målet är att öka antal personer som gillar sidan. Här ska information om projekt som stöds av Världens Barn samt om större kampanjaktiviteter finnas. Sidan har till uppgift att stärka Världens Barns varumärke och göra kampanjen känd hos fler.

10 Kampanjplan /11 Även regionala Världens Barn-sidor finns. Dessa kan starkare fokusera på lokala insamlingsaktiviteter men också länka vidare till vissa statusuppdateringar på den centrala sidan. Till de regionala sidorna ska det centrala kansliet alltid ha behörighet. Världens Barn har en YouTube-kanal som i dagsläget används mycket begränsat. Här finns en stark utvecklingspotential då inte minst våra egna anställda och frivilliga efterfrågar filmer från projekt men även filmer som uppmuntrar till insamlingsaktiviteter. Det har visat sig svårt att få tillgång till filmer. Fler filmer framför allt från projekt men också från insamlingsaktiviteter är mycket angeläget. Allt som kan göras för att öka tillgången till dessa och rätten att använda dem bör främjas. Här har kampanjen bett både Radiohjälpen och SVT om hjälp att få större tillgång till filmer från Världens Barn-stödda projekt. Under 2015 önskar vi lägga resurser centralt på att öka utbud och användning av denna kanal. Ett twitterkonto används för att sprida kännedom om kampanjen i den sfären samt också för att återkoppla om samarbeten och arrangemang samt dela programföretagens aktiviteter. Ett Instagramkonto finns som både speglar riksinsamlingen och berättar om aktiviteter hos programbolagen i deras intensiva skeden. En blogg finns under kampanjkulmen med bland annat aktuella rapporter från projekt. Denna var mycket aktiv under 2013 års kampanj men har inte hunnits med på samma sätt under Ambitionen för 2015 är att lägga ökad resurs centralt på sociala medier både för att kunna surfa på vågen från programbolagens satsningar och sprida den energi och de initiativ som finns över landet. Målet är att ta ett helhetsgrepp om de sociala medierna och låta dem utgöra en extra motor i kampanjen. Den centrala tjänsten som kommunikationsansvarig har fått en allt större plats och fungerar som ett nav både externt och internt. Detta gör att ökade resurser runt denna tjänst bedöms kunna möjliggöra ökad insamling. Programbolagen Mer information kommer senare. Finansiering Gemensam finansiering Riksinsamlingen Världens Barn ska finansieras gemensamt av organisationerna utifrån den fördelning som regleras i avtal med Stiftelsen Radiohjälpen. Därtill kommer övriga insatser som fastlagts i kampanjplan. Organisationernas ekonomiska bidrag Maximalt 15 procent av organisationernas i avtal med Radiohjälpen garanterade andel av insamlade medel kan användas till administration inklusive kampanjkostnader. Insamlingsmålet för 2015 är 80 miljoner kronor. 75 procent av de insamlade medlen ska fördelas mellan medverkande organisationer och 25 procent fördelas senare av Radiohjälpen.

11 Kampanjplan /11 Budgeten för 2015 ska för säkerhets skull baseras på ett insamlingsresulat på 72 miljoner. Eftersom riksinsamlingen endast förfogar över 75 procent av medlen ger det en budget på 8,1 miljoner. Riksinsamlingen ökade 2014 med stor sannolikhet av huvudsakligen två orsaker, en ökad fokusering genom media (SVTs storsatsning och SR P4) samt en ökad satsning på personal och antal timmar. Riksinsamlingen har på senare år valt att lägga allt mera pengar på personal och bemanning. Om detta visat sig gynnsamt för insamlingen, vill vi inte minska denna prioritering. En utväg är då att vid behov överskrida budget och använda den reserv vi skapar genom att låta överskjutande medel följa med till efterföljande år. Organisationernas bidrag till kampanjkostnaderna, som står i proportion till den fastställda fördelningen av de budgeterade insamlingsintäkterna, samt betalningsplan regleras i separat kampanjbudget framtagen av kampanjledaren och fastställd av referensgruppen. Gentemot allmänheten profileras Världens Barn som ett unikt samarbete där olika goda krafter inte konkurrerar utan stöder varandra. Radiohjälpen erbjuder en nationell arena för hela det ideella Sverige som är engagerat i internationellt bistånd. Årligen beviljas cirka 50 organisationer medel. Utvärdering Efter kampanjen sker en utvärdering då samtliga organisationer deltar, preliminärt under november månad. Direkt efter kampanjkulmen, i slutet av oktober, beslutar styrgruppen om anställning av kampanjledare och central bemanning. Detta är en förutsättning för att kampanjen inte ska tappa fart inför det kommande året. Vid utvärderingen 2015 förväntas också samtliga organisationer som är aktiva 2016 att delta. Då ska även beslut tas om budget och kampanjplan. Vid detta möte beslutas även om ledamöter till styrgrupp inför 2016 års kampanj. Vid framtagning av denna kampanjplan har Radiohjälpens styrelse beslutat att insamlingskampanjen Världens Barn ska genomföras även men samarbetsformerna för detta är ännu inte klara.

Kampanjplan för Riksinsamlingen

Kampanjplan för Riksinsamlingen 1/13 Kampanjplan 2016 2018 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2016 2018 Bakgrund Radiohjälpen genomför under 2016 2018 insamlingen Världens Barn i samarbete med Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt

Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Policy för företagsgåvor, samarbeten och specialprojekt Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt/Anna Fredholm Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunikationsstrategi år 2014 2016. Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunikationsstrategi år 2014 2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 juli 2014 Kommunikationsstrategi för samhällsbyggnadsförvaltningen Gäller till 31 december 2016 Inledning Med kommunikation kan vi styra

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Charlotte Johansson Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ylva Sanfridsson Dokumentinformation Riktlinjer för kommunikation 2 (6) Riktlinjer för information

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25

Riktlinjer. Information och kommunikation. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Riktlinjer Information och kommunikation Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2005-04-25 Datum: 2012-02-02 Dnr: Sida: 2 (8) Riktlinjer för information och kommunikation Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter

Information för dig som ska ta fram lokalt anpassade profilprodukter Gemensamma förvaltningen Fastighets- och serviceenheten, Ylva Beckman samt för Kommunikationsenheten, Jessica Glanzelius Framtaget i april 2016, i samråd med en referensgrupp av medarbetare på institutions-

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123

Kommunikations. policy. Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikations policy Antagen av kommunfullmäktige 2015 12 14 123 Kommunikationspolicy 1 Kommunikationspolicy Innehåll Inledning... 4 1. Kommunikationspolicy... 5 1.2 Definition 5 1.3 Lagar 5 1.4 Kommunikationsmål

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen

Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen 1(5) Datum 2012-08-21 Handläggare Vår Referens Helena Zimmerdahl 469/2010/004.991 1. Varumärkets betydelse En omvärld som präglas av ökande konkurrens och

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

kommunikation Riktlinjer Extern

kommunikation Riktlinjer Extern Riktlinjer Extern kommunikation Detta är en sammanfattning av Karlshamns kommuns riktlinjer gällande de externa kommunikationskanalerna. Hela dokumentet hittar du i First Class under Kommunikation. Som

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv. Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Svenska Brukshundklubben aktivt hundliv Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation Allmänt Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka

RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka RIKTLINJER för volontärverksamheten i Nacka uppdaterad version december 2016 Nannette Büsgen Koordinator Riktlinjerna är till hjälp för organisationer som tar emot volontärer och ger stöd och vägledning

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Hälso- och sjukvårdsavdelningen September 20 Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer