URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell"

Transkript

1 Transformering, experimentell, kreativ omformning, praktikorienterad arbetsmetodik industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning, 3D-scanning URBANA SILOS -kandidatprojekt Målet är att utveckla konkreta, kreativa idéer och förslag för att visa hur det industriella byggnadsarvet kan användas för att skapa mervärden i en modern urban miljö. Silosarnas storskaliga, robusta och karaktärsfulla byggnadsstrukturer omformas till ny, modern arkitektur med framtidsinriktade verksamheter som kompletterar och förstärker områdets kapacitet. Vi lär oss att återanvända spännande byggnader för att skapa ny uttrycksfull arkitektur för framtidens krav på långsiktig hållbarhet. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad ABVF01 URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell Den nya arkitekturen skall ta anspråk den industriella byggresursen, funktionellt och estetiskt, utnyttja och förstärka kvaliteter i den redan byggda miljön och lägga till modern komplex mångfald, rik upplevelse och uttrycksfullhet. Vi skapar en arkitektur som vi känner oss välkommen till, trygga i och som i sin arkitektoniska tolkning visar långsiktigt hållbar utformning. Under exkursionen till New Uork City besöker vi restaureringsexemplen i industriell miljö såsom Meatpacking district, the Highline, West Village Soho mm. 1

2 Nord Mill, Västra hamnen i Malmö Abstrakt Transformering, experimentell, kreativ omformning, arkitektens arbetsmetodik, praktikorienterad industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning hållbar utveckling, 3D-scanning, Tema Samhällets expansion under senare år har upptäckt stadens industriella hamnområden och deras vattennära, lägen som unika kvaliteter för den urbana miljön. Gamla produktionslokaler överges och söker nya användningssätt som utnyttjar läget, solida konstruktioner, speciella rumsformer, en rå & robust egenart. Objekten Vårens kandidatprojekt i restaurering & ombyggnad fokuserar på arkitektpraktikens verklighet och ägnas två likartade silo-anläggningar placerade i olika kontext. -Nord Mills produktionsanläggning mitt i Västra hamnen, Malmö som transformeras för studentboende. -Skånska cementgjuteriets anläggning i Lomma som transformeras för hotell-, spa och konferensanläggning. Mål Målet är att utveckla kreativa idéer och förslag för att transformera rester från det industriella byggnadsarvet. Silosarnas storskaliga, robusta och karaktärsfulla byggnadsstrukturer omformas till ny, modern arkitektur med framtidsinriktade verksamheter och med långsiktig hållbarhet. Vi lär oss att återanvända spännande byggnader för skapa ny uttrycksfull arkitektur för framtidens krav. I vårens studio arbetar med transformering av rudiment, råbyggnad och mellanrum som skall utvecklas för framtidens krav. Vi studerar arkitektur i mötet mellan nytt och gammalt. Vi omgestaltar befintliga byggnader gör tillägg som bidrar och förstärker och skapar en ny egenart. 2

3 Gemini Residence (tv och th av MVRDV, 2005) om och tillbyggda silor på Islands Brygge i Köpenhamn. Målet är att den nya arkitekturen skall ta anspråk den industriella byggnaden, funktionellt och estetiskt, förstärka den redan byggda miljön, bidra med en modern komplex mångfald, rik upplevelse och expressivitet. Vi skapar en arkitektur som vi känner oss välkommen till, trygga i och som är långsiktigt hållbar i sin arkitektoniska & tekniska utformning. Den praktikorienterade undervisningen involverar två av nordens mest kreativa arkitektpraktiker inom kontextuell arkitektur och bebyggelseutveckling. Kandidatprojektets studieresa till New York City fokuserar på de främsta och mest intressera transformeringsexemplen i industriell miljö såsom Meatpacking district, the Highline, Soho mm. Projektarbetet Avsikten med projektarbetet; -ny inspirerande, överraskande och expressiva uttryck som skapar ny identitet för den nya verksamheten i byggnader och område, - bidra med ny arkitektonisk formning som svara mot de nya förutsättningarna i funktion, teknik och estetik, - tillvarata och utnyttja byggnadernas egenart för att utveckla, förstärka och framhäva en ny arkitektonisk karaktär och egenart, söka kongeniala lösningar i samspel de nya verksamheterna. I projektet experimenterar vi med olika verkningsmedel, utforskar och balanserar de mot upplevelsen av det nya i förhållande till den gamla arkitekturen. Övningarna sker i laborationer och koncentrerade workshops. Projektarbete bearbetar laborativt genom både fysiska modeller och/eller cad-modeller. Byggnadernas volym, skala och läge ger speciella förutsättningar att tillgodose aktuella behov av: - studentlägenheter/-centrum i direkt anslutning till högskoleområdets undervisnings- och bibliotekslokaler i Malmös västra hamnområde. - läget med närheten till Öresundsbron och Köpenhamns flygplats ger Skånska cementgjuteriets anläggning i Lomma unika möjligheter för att utveckla en komplett konferensanläggning med hotell, spa-, mm. Genomförandet Projektets arbetsmodell är -fältarbete, dokumentation och 3 D scanning, grafisk arkitekturläsning av byggnader och område. -instudering av referensobjekt som presenteras i föreläsningar och genomgås i seminarier. -exkursioner till modernismens ikonbyggnader, industriombyggnader i New York City & Köpenhamn. -workshops i medverkan av våra adjungerade professorer Dorte Mandrup & Håkon Vigsnaes. Kontextuell arkitektur utgår från en analys av omgivningen, utvecklade metoder och förhållningssätt. Detta ger dig förutsättningar att gestalta moderna tillägg som reflekterar nuet, integrerar och förstärker silobyggnadernas speciella rumsliga kvaliteter och konstruktiva villkor. Som arkitekter visar vi möjligheter i det som för många tycks vara omöjligt.. 3

4 Cementas silosanläggning i Limhamn. Vi arbetar med att: -analysera platsen och existerande byggresurser, -utforma ny arkitektur i mötet mellan gamla och nya strukturer, -gestalta en expressiv arkitektur i nuet som samspelar med existerande konstruktioner och rumsliga kvaliteter. Frågeställningar Samhället förändras, verksamheter överges och nya övertar deras övergivna lämningar. Tiden förändrar villkoren som vi ställer på byggnader. Därför bygger om, förnyar och förbättra för att forma de nya behov som utvecklingen kräver. Det är en arkitektonisk uppgift som tolkar förändringen och gestaltar det nya som ett svar på HÄR och NU. Hur kan det nya gestaltas med modernitet i samspel med existerande konstruktioner? Hur kan vi omtolka, transformera och lägga till för att skapa en ny attraktiv miljö? Hur använda de nya materialen och konstruktionerna för att öka livslängd och bidra till en hållbarare utveckling, bättre energihushållning, ökad tillgängligheten för alla, skapa nya värden och kvaliteter, förbättrad funktion, överblickbarhet, cirkulation, transparens mm? Hur kan vi öppna eller förtäta, öka den funktionella mångfalden och bidra till rörelser, dynamik och livskraft objektens centrala /halvcentrala stadsmiljö? Hur kan vi ta tillvara möjligheterna i den existerande miljön för framtiden? I projektstudierna tillägnar du dig kompetens att undersöka, analysera och genomföra en komplex projekteringsuppgift med de särskilda krav som utvecklingen av den som industriell bebyggelse ställer på arkitektens arbete. Programarbetet Vid projektstarten får du detaljerade uppgifter om anläggningarna, ritningar och programunderlag. Följande material utgör ett preliminärt underlag om anläggningarnas bakgrund och en bedömning av det konkreta projektarbetet. Köpenhamns hamnområde med tre silos transformerade för bostadsändamål. 4

5 Nord Mill, Västra hamnen, Malmö Malmö Stora Valskvarn uppfördes av intressenter från Köpenhamn och Göteborg. Anläggningen är placerad i östra delen av Västra hamnen, Malmö vid Malmöhus yttre vallgrav och omges av Malmö högskola, Hovrättens nya byggnad och Malmöhus. Läget är attraktivt som studentcentrum, -bostäder men även för hotell. konferensanläggning, 1899 blev det gamla kvarnverket ersatt med nya patenterade maskiner och blev genom detta den första automatiserade kvarnanläggningen i Norden överfördes kvarnen till Nord Mills AB. Kvarn och renseri moderniserades 1964 och genomfördes en stor ombyggnad i kvarnen. Aktuell kapacitet är 775 ton mjöl per dygn som förpackas såväl konsument- som bageri- och storköksprodukter. Skånska cementgjuteriet, Lomma Vid Limhamns vattenfront ca 2 km från brofästet vid Lernacken finns resterna av den gamla cementfabrik som Skånska cementgjuteriet anlade Där byggde en hamn i början av 1880-talet, av ett hamnbolag som bildats med cementbolaget som huvudägare. Fabriken byggdes på utfylld mark, och som utfyllnad användes skrotsten från kalkbrottet. Byggnader och utrustning planerades av den danske ingenjören FL Smidth efter tyska förebilder. I samband med att cementfabriken byggdes drogs en järnväg mellan Limhamn och Malmö. Cementbolaget var pådrivande kraft bakom tillkomsten av järnvägen, då den var avgörande för fabrikens transporter. I början av 1900-talet fanns 14 cementfabriker i Sverige som alla köptes upp av eller gick samman med Skånska Cement. Efter rationaliseringar på 1920 och 30-talet satsades på fabrikerna i Limhamn, Hällekis och Slite, och en ny fabrik byggdes i Köping. Man genomförde en omfattande maskinell upprustning och effektiviserade arbetet. Under 1930-talet fördubblades cementproduktionen, samtidigt som antalet fabriksarbetare sjönk. Vid andra världskrigets slut var efterfrågan på cement enorm, och den fortsatte vara stor hela efterkrigstiden. Mellan år 1900 och 1950 hade cementförbrukningen i Sverige mer än tjugodubblats. För att möta efterfrågan byggde Skånska Cement AB en ny fabrik i Stora Vika i närheten av Stockholm. På 1950-talet gjordes också stora investeringar i Limhamnsfabriken. En omfattande satsning på modernisering av Limhamnsfabriken gjordes under 1960-talet och var färdig I princip alla moment i tillverkningsprocessen moderniserades och fabrikens produktionskapacitet ökade med 60 procent. På 1970-talet sjönk efterfrågan på cement i och med att miljonprogrammets byggande avtog. Därtill innebar oljekrisen dyrare energi. Vid Limhamnsfabriken tillverkades cement enligt våtmetoden, som var mycket energikrävande, den största av ugnarna Koncernen koncentrerade cementtillverkningen till Slite, Degerhamn och Skövde där tillverkningen skedde enligt torrmetoden stängdes den sista ugnen på Limhamnsfabriken av, och cementtillverkningen upphörde. Ön och hamnen såldes till Malmö stad..efter nedläggningen 1993 har Cementa fortsatt att använda anläggningen i Limhamn som cementdepå. Hit levereras cement med båt från Slite. Den pumpas upp i silos och portioneras sedan ut i lastbilar för vidare leverans. Depåer av det här slaget finns på ett flertal ställen i landet, men depån i Limhamn är en av de största. Endast ett fåtal av silorna används idag, och de flesta andra byggnaderna står oanvända. Till stor del har utrustningen från fabrikstiden försvunnit. Trots att det fortfarande är en omfattande anläggning är det alltså bara fragment som finns kvar av den gamla cementfabriken Vi besöker arkitektkontor, industri-ombyggnader och andra besöksmål i New York City. Arbetsplan Projektet inleds med platsstudier och instudering av silosanläggningarna. Redan i ett tidigt skede gör vi en snabbskiss till ny- om- och tillbyggnad, en skiss som vi sedan använder för att fördjupa inventeringen och bebyggelseanalysen på plats. Sedan gör vi en instudering av området i syfte att beskriva arkitektoniskt 5

6 koncept, rumslig och funktionell organisation, konstruktion och teknik. En analys av förutsättningarna (SWOT-analys, skadebild och kapacitet) och de nya krav som ställs av vår samtid bildar utgångspunkt för fördjupning; att bearbeta, omforma och vidmakthålla byggnadens grundprinciper och dess olika delar. Projektet är uppdelat i tre huvuddelar: 1. Förstudier Vi tillämpar grafiska undersökningsmetoder för att instudera den existerande stadsbildens/arkitekturens egenart, tekniska struktur och system. Vi mäter med 3 D scanner, registrerar problem och skadebild samt identifierar resurser för omformning och upprättar program till transformering. 2. Byggnadsanalys Vi sammanläser våra fältinventeringar och presenterar bilder av byggnadens problembild, kvalitet och kapacitet. Vi gör en målbeskrivning, visioner för nya funktioner samt redovisar konsekvensanalys. 3. Projektering och genomförandebeskrivning Vi skissar gestaltningen av förnyelsen i förhållande till befintliga strukturer och vi gör modeller, materialoch hantverksövningar som preciserar våra utformningsval. Under projektet besöker vi pågående eller nyligen genomförda transformeringar för att se och värdera våra förslag. Det utsnitt av projektarbetet bearbetas i detaljer, materialstudium och genomförandebeskrivning. Arbetsformer och slutpresentation Efter inledande platsstudier och objektval kommer du att utveckla din egen huvuduppgift med djupgående detaljstudier i ett utsnitt av byggnaden. I schemat har vi lagt in ett avsnitt med teorifördjupning och föreläsningar med referensexempel. Vi kommer även att göra två studieresor för att se och studera internationella exempel inom transformering, infill och tillbyggnad. Mötet mellan ny och gammal arkitektur sätts i centrum genom föreläsningar på plats vid objekten på byggarbetsplatsen. Den första resan planeras att gå till motsvarande platser i Danmark eller Tyskland. Den andra resan går till New York där vi bl a besöker objekt i Soho, Chelsea, Meatpackning district och Julliard School samarbete med projekterande arkitektkontor och lärare vid Colombia University. Studieresan planeras med ca 50% resebidrag. Material- och konstruktionsfrågorna har en avgörande betydelse för långsiktig hållbarhet och ägnas därför särskild behandling under hela vårterminen. Vid din slutinlämning kommer du därför att särskilt redovisa modell eller materialprover/beskrivningar utöver ritningsmaterialet. Vid slutinlämningen visar du materialet i moden presentationsteknik med datorbaserade presentations- och visualiseringsmetoder. Medverkande lärare I projektet medverkar avdelningens adj.professorer Håkon Vigsnaes och Dorte Mandrup. I studieresan till New York City medverkar professor Morris Hylton III Florida University samt professor Norman Weiss, Columbia University, New York. Professor Mats Edström är projektansvarig och examinator, professor Kerstin Barup är medverkande lärare samt adjunkt Ingela Pålsson Skarin. Adjunkt Anna Wahlöö är projektkoordinator. Presentationsbedömning mm Vid slutredovisning bedöms projektövningens resultat och dess genomförande (processarbetet) med Godkänd/Icke Godkänd. Grundförutsättning för presentationsbedömning är aktivt deltagande under projekttiden och slutinlämningen. Antal antagna studenter anges i beslut av utbildningsnämnden. Litteratur (preliminär förteckning som kommer att kompletteras) English heritage - Modern matters. Stratton, Michael (red.), Structure and Style - conserving twentieth century buildings, 1997 Klanten Robert, Feireiss Lukas, Build-On, converted architecture and transformed buildings, 2009 Kulturmiljövård 1-2, Modernismens byggnader. Schlyter Olga Cementfabriken och bangården i Limhamn. Fastigheten Cementen 13 och del av fastigheten Limhamn 6:1 i Malmö stad, Skåne län. Malmö Museer. Kulturarvsenheten Rapport 2009:018 Pdf-er från olika artiklar från SFV, RAÄ, World Heritage Convention, ICOMOS mfl 6

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag

Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 15 hp Hållbar stadsutveckling studier av Malmö och Prag Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap,

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk -

Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN 15 hp Användning av konst i samspel med landskapsarkitektur - med utgångspunkt i Gunilla Bandolins och Olafur Eliassons verk - Emma Johansson 2009 Fakulteten för

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram

Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram Sonja Vidén Marina Botta Bostadsförnyelse och miljöåtgärder med stöd av lokala investeringsprogram Hållbar utveckling i 50-60-70-talens bostadsområden KTH Arkitektur BOOM- gruppen Slutrapport för FoU-projektet

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur. Tony Björklund Lars Steiner

FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur. Tony Björklund Lars Steiner FÄSTNING ELLER FIKASTÄLLE Arbetsplatsens förvaltning, identitet och arkitektur Tony Björklund Lars Steiner Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Telefon 08-457 10 00 www.byggtjanst.se

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer