Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström"

Transkript

1 Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström Göteborgs konserthus är en av de finaste funkisbyggnaderna i Skandinavien Just nu planerar Göteborgs stad ett framtida MUSKIKHUS i byggnaden. Studion går på djupet om hur en om och tillbyggnad kan bli ett nytt arkitektoniskt steg.funkis möter framtidens arkitektur. Konserthuset Konserthuset ritades av arkitekten Nils Einar Eriksson och invigdes Idag betraktas det som en nyckelbyggnad i Skandinavisk funkis och en av Göteborgs mest kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den ingår i en grupp av kulturbyggnader från talet kring Götaplatsen, en plats av stor betydelse för stadsbilden. Konserthuset har i stort sett bevarats i ursprungligt skick. Studiouppgiften är att visa ett arkitektoniskt grepp som säkra byggnadens kulturhistoriska värden, förädla och utveckla dess kvaliteter så att den tillgodoser framtidens krav på musikhus. Du går i detalj för att reparera, komplettera och förrbättra byggnadens fysiska materia, rörelsemönster och arkitektoniska gestaltning utifrån internationella charters och förhållningssätt till bevarandet av modernismens arkitektur. Mål I studion undersöker vi olika strategier att arkitektoniskt forma både en tillbyggnad och en omdisposition av det gamla konserthuset. Tillbyggnaden ska bl.a. innehålla ytor för musikundervisning (träningsrum/mindre scen m m), ge större/fler serveringsutrymmen för restaurangen inkl. ett sommarcafé, rymma konferensrum/arbetsrum samt öka kapacitet vad gäller förråd och biytor och förbättra arbetsflöden. Ditt individuella projekt fokuserar på samspelet mellan ny och gammal arkitektur, från ide/koncept, form, gestalt till detaljkonstruktion. Utbyggnadsbehovet ställer byggnaden inför nya problem som kräver ett avancerat arkitektoniskt ställningstagande som inbjuder till nya, kreativa, okonventionella lösningar i ditt eget projekt. I studion som är praktikinriktad medverkar ett team av nordens främsta arkitektpraktiker Dorte Mandrup, Einar Jarmund, Alex van de Bled, och Konsthögskolan professor i restaureringskonst Kerstin Barup samt lektor Ingela Pålsson Skarin. Examinator är professor Mats Edström

2 Program för om och tillbyggnaden Frågeställningar/utgångspunkter för arbetet: Barn och ungdom från kulturskolan och El Sistema ( en modell för kör och orkesterskola med musiken som verktyg för social och mänsklig utveckling) ska knytas närmare till Konserthuset för att där ha en naturlig mötesplats och möjlighet till avancerad undervisning i direkt anknytning och samspel med Göteborgs Symfoniker. Orkesterns ambition att bli en av världens bästa orkestrar ökar kärnverksamheten i huset och samtidigt kontaktytor utåt med samhället och nya mötes/visning platser Restaurangverksamheten behöver större och mer ändamålsenliga ytor, vip lounge mm. Funktionsytor, toaletter/puderrum mm i stora foajén är för få. Personalutrymmen för ökad administration och foajépersonal behöver förbättras och utökas Studioarbetet teoridel 1. Undersökning av byggnaden 3D scanning, analys av kvaliteter skyddsvillkor, kontexten. 2. Förstudie, strategi, koncept/idé. Skiss till ombyggnad och tillbyggnad 3. Studieresa, inspiration musikhus i New York, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn 4. Material och detaljstudier i medverkan av tillverkare, hantverkare/experter 5. Bearbetning av studieprojekt och individuella genomgångar 6. Presentationsmetoder, ritningar/material/teknik beskrivning och slutgenomgång. Studion behandlar omformning av existerande ett fält av skiftande strategier. Behovet av ökad hållbarhet och återanvändning står i fokus för arkitekturens bearbetning. Det kräver kreativitet för

3 att omvandla historiska byggnaderna för att bevara värdefulla kvaliteter och lägga till nya. Vi söker en pluralistik strategi och nya analysmetoder för att skapa den arkitektoniska dynamik mellan nytt och gammalt. Vi skapar en ny kreativ arkitektur, överraskande som återanvänder rikedomen i den befintliga miljön. Det individuella arbetet presenterar i skisser, ritningar, renderingar, fysiska eller digitala modeller (Archi Cad, Auto CAD, Rhinoceros osv.) Studioarbete utvecklas i workshops med genomgångar (projektpresentationer) under terminen som bidra draghjälp och inspirationskällor i studioarbetet. A r b e t s p l a n, studioarbetets teoridel i fet stil I. Fältstudier, konstruktions analys, mätning (manuell/3d scanner), utvecklingsförändringskapacitet, konstruktion, original och förändringar material Registrering, ursprungliga och senare tillägg. 2.Skador Intervjuer. Inventering av åtgärder. 3.Projekt, modellstudier och presentationer. a) övergripande plan b) individuella projekt, ritningar illustrationer, detaljerade 4. studier, konstruktion / material möten, modellstudier. E x k u r s i o n Dagsutflykter till musikhus i Köpenhamn Helsingborg och Malmö Veckoexkursion till New York med besök på arkitektkontor, Metropolitan, Lincoln center, High Line, Barclay center mm Byggnaden Konserthuset är q märkt i detaljplan. Ett arbete för att byggnadsminneförklara huset pågår. När huset ritades var verksamhetens behov betydligt mindre än idag. Orkesterns storlek är idag 109 mot ursprungligen dryga 60 platser. Administrationen med krav på styrning, restaurangverksamhet och konferens kräver många nya arbetsplatser och kringutrymmen. Byggnaden har en internationellt erkänd god akustik, men det finns detaljer som verksamheten vill försöka förbättra samtidigt som det är viktigt att bevara de goda kvaliteterna. Kraven på akustik är mycket stora för att Göteborgs Symfoniker, Sveriges nationalorkester, ska kunna prestera maximalt och för att publiken ska få så fin upplevelse som möjligt. Det handlar bl a om balans, uttryck i klangbilden och möjlighet att få maximal tajming i spelet. Både Götaplatsfoajén och Stenhammarfoajén är överakustiska vilket försvårar användande till konferens och andra typer av samkväm. Uthyrningsverksamheten är viktig för huset. Om huset, enligt Västra Götalandsregionens uppsatta mål, ska fungera som scen för det lokala och regionala musiklivets arrangörer och aktörer måste scen, ljud och ljus uppgraderas och snabbare flexibilitet byggas in såväl befintliga salar och scener som nya. De moderna kraven utgör en stor utmaning att arkitektoniskt forma, bevara och förädla den gamla byggnaden samt att lägga till en nybyggnad som samspelar med den gamla funkisarkitekturen.

4 Tidigare förändringar av byggnaden Flera renoveringar och ombyggnationer har gjorts, samt en tillbyggnad: 1970 talet Utbyte av stolarna i stora konsertsalen. Vaktmästarbostaden förändrades till portvaktsrum Större genomgripande ombyggnad. Ombyggnad av scenen i stora konsertsalen. Förändring av reflektorn i taket för att åstadkomma bättre akustik. Fönsterpartiet mot Götaplatsen byttes ut. Stolarna i Stenhammarsalen byttes ut. VVS systemet renoverades. Nya strålkastare till scenerna. Rökavskiljande väggar monterade i foajén Ombyggnad av butikslokal mot Viktor Rydbergsgatan till kontor. Nya glaspartier med kopparprofil samt entrédörr och skyltskåp mot Viktor Rydbergsgatan talet Renovering för återställande av den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Renovering och omklädning av böjträstolar Ombyggnad av restaurangen. VA och ventilation Invigning av tillbyggnaden med nya sektionsrum för blåsare, övningsrum och administrationsrum. Lagerutrymmen i källaren Ombyggnad av biljett och entréhallen. Biljettkontoret fick en egen entré från Götaplatsen. Renovering av stora konsertsalens scen. Ny scenteknik och förbättrad ventilation. Skärmtaket ovan scenen rekonstruerades för bättre akustik. Ett hydrauliskt scengolv med justerbara gradänger installerades samt en flygelhiss i scenens framkant Tillbyggnad av provisorisk uteservering mot Götaplatsen En omfattande renovering av restaurangen. Köket designades om och all inredning byttes ut till ny i anpassad utformning. L ä r a r t e a m Masters studio Göteborgs nya musikhus följer mottot lära genom att skapa och är baserad på best in practise och på forskning inom arkitektur, bevarande, restaurering och infill. Transformering av befintlig bebyggelse fokuserar på hållbarhet, återanvändning och utveckla nya arkitektoniska värden genom ett integrerat arbete. Vi söker långsiktiga designkvaliteter, miljövärden och hållbarhet. Vi identifierar dessa värden med hjälp av en uppsättning verktyg en verktygslåda med olika metoder. Nyckeln till framgångsrik bevarande design är kunskaper om hur byggd struktur, teknik

5 skapasochhurdessaproduktionsmetodertillämpasinyarkitekturkontragammal arkitektur. Byggnadsarvetfordrarsamspelmellannyttochgammalt.Vikanfokuserapåfyra grundfaktorer:(1)traditionellabyggmaterialochkonstruktioner(2)kulturmiljövärden (3)Fråganomtiden(gamlakontranyarkitektur)(4)byggnad,undersökning,teknik. Förattsäkerställagrundläggandekvaliteterfordras:flexibilitet,stabilitet,tradition.Arvstruktureller bevarandedesignmetodikdikterarintearkitektoniskstil.mendetpåverkararkitektoniskform definierassombevarande,respektochkontextualitet. Bevarandepolicyochpraxisstuderasgenominternationellcharters,nationellaochinternationella organ,finansiering,m.m.materialetskaparenreferenssamlingen repertoarbok somenpersonlig repertoarsamling. Övningarnastödsavteoretiskastudieravarkitektonisktochbevarandehistoriaochpraxis.Detta utvecklarendjupareförståelseförhurbevarandedesignenreflekteraröversintid,önskanomatt bevaraochbehovetavförändringar.dessastudiergerenplattformförattutvecklastudioprojekt, skapanyttlivimusikhuset