ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker"

Transkript

1 Avdelningen för Bebyggelsevård ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker Abstract (nyckelord): återanvändning, materiallaborationer, detaljutformning, förädling, skadeanalys, åtgärdsprogram, förhållningssätt, mötet mellan ny och gammal arkitektur Projektet Restaureringsprojektet behandlar iståndsättning, återanvändning och omformning av två kulturhistoriskt värdefulla anläggningar, Observatoriet i Lunds stadspark och den medeltida Kungsgården i Dalby. Avsikten är att utveckla, förädla och gestalta två högaktuella program i anslutning till Lunds ansökan om det Europeiska kulturhuvudstadsåret Programidéer för nya verksamheter har utvecklats av olika intressegrupper. Projektet undersöker hur Observatoriet och Dalby kungsgård skall bli arkitektoniskt spännande platser för vetenskapliga/kulturella/kyrkliga möten. Hur vi kan forma nutid i historisk arkitekturmiljö. Frågeställningar Aktuella frågeställningar är: Hur kan det nya innehållet reflekteras i den historiska arkitekturen? Hur kan befintliga byggnader tillvaratas och laddas med egenart i den nya verksamhetens funktioner? Vad skall bevaras och respekteras. Vad är möjligheterna att omforma och utveckla den fysiska miljön och hur skapar vi en god helhetsverkan? Hur kan det nya bli ett varaktigt och värdefullt tillskott som speglar vår tid i byggnadernas kontinuitet? Hur preciserar vi våra lösningar med moderna och traditionella material, byggtekniker, detaljlösningar och recept? Fördjupning odlar arkitektens praktik Vi undersöker och analyserar byggplatsen, skissar och formar nya tillskott som möter den gamla byggnaden med respekt. Vi transformerar en eftersatt och nedgången byggnadsmiljö med insikt, precision och distinkt egenart. I detta arbete är det kreativa närstudiet av material, färg och detaljbehandling viktigt. Vi studerar traditionell byggteknik, gör skadebesiktning, materiallaborationer, detalj- och tillverkningsritningar. Vi diskuterar förhållningssätt och restaureringsetik i mötet mellan ny och gammal arkitektur. 1

2 Exkursioner Årets restaureringsprojekt genomförs på en internationell plattform. Huvudexkursionen planeras till National Trusts restaureringar i England och/eller till Museumsinsel i Berlin och Potsdam. Kostnadsfria studieresor och studiebesök sker genomförda och pågående restaureringar i Skåne och Danmark samt till tegelproduktion och restaureringsprojekt på Sydjylland. I ett samarbete med restaureringslaboratoriet vid Arkitektskolan på Milano Politechnic genomförs material och undersökningslaborationer. Projektarbetets utmaningar är att: - undersöka och analysera existerande arkitekturkvalitet med moderna metoder - gestalta restaurering, om- och tillbyggnad för ny verksamhet i kulturhistoriskt värdefull miljö - forma detaljlösningar i mötet mellan nytt och gammalt - tillämpa god reparationsteknik, energi- och tillgänglighetskrav i existerande byggnader - genomföra metod- och materiallaborationer inom traditionell byggteknik - tillämpa olika presentationstekniker under stadier i projektet Mål och innehåll Syftet med projektet är att ge dig som vill arbeta med restaurering och ombyggnad i kulturhistorisk bebyggelse god kunskapsgrund, utvecklade arbetsmetoder och processförståelse. I projektet utvecklar vi två högaktuella program som finns med i diskussionen kring Lunds ansökan om det Europeiska kulturhuvudstadsåret Temat Jakten på den femte friheten, tolkar vi som förädling av arkitekturen i kulturhistorisk miljö. Olika intressegrupper har utvecklat program som vi tar till utgångspunkt för att i projektform undersöka, analysera och planera Observatoriet samt Dalby kungsgård till arkitektoniskt spännande platser för vetenskapliga/kyrkliga/kulturella möten. Det två olika funktionerna söker vi återspegla i den gestaltning vi väljer i helhet och i detaljutformning. Objekten Observartoriet i Lunds stadspark I norra delen av Lunds stadspark ligger en intressant samling tegelbyggnader uppförda på 1860-talet efter ritningar av P C Sörensen och Helgo Zettervall. Utöver Observatoriebyggnaden med sin märkliga trumma finner vi också det sk Räknehuset och Seismografhuset. Tillsammans utgör de en samling kulturhistoriskt värdefulla byggnadsminnen som väntar på att kunna tas i anspråk för vetenskapliga och kulturella möten. Kulturhuvudstadsåret har aktualiserat staden brist på kulturcentrum. De robusta och välbyggda husen som nu står tomma skall med nya tillägg transformeras till en kvalitativ mötesplats för representativa möten, rundabordssamtal, musik, konst och en mindre scen för teater/dans (innescen/utomhusscen). Uppgiften är att finna en rimlig avvägning mellan de gamla byggnaderna och de nya tillägg som fordras för att etablera en ny krävande funktion i den kulturhistoriska miljön. Arbetet omfattar även hur iståndsättning och omformning av de nya byggnaderna kan ske genom tillämpning av traditionell byggteknik och nya tekniska lösningar som förbättrar deras tillgänglighet för funktionshindrade, brandsäkerhet och energihushållning. Byggnadernas närhet till stadskärnan, Kulturmejeriet och Stadsparken innebär en stor potential för att Observatoriet skall kunna bli ett värdefullt tillskott i den rika kulturmiljön. 2

3 Dalby kungsgård Dalby kungsgård och kyrka från tidig medeltid ligger strategisk placerad på Romeleåsens sydvästsluttning. Kring 1400 uppfördes tre klosterlängor kring en fyrkantig gård norr om kyrkan varav den västra idag är kungsgårdens mangårdsbyggnad och Skånes äldsta bebodda hus. Sedan 1809 är kungsgården en arrendegård som efter hand utökats med nya byggnader såsom stall, svinhus och maskinhall. Ägaren, Statens fastighetsverk, önskar nu utveckla och levandegöra anläggningen som byggnadsminnesförklarades Det finns ett starkt intresse att utveckla platsen kring Dalby kyrka till ett kyrkligt kulturcentrum och besökscentrum för turister, pilgrimer m fl. Nya funktioner som önskas är möteslokaler, konstutställning och café. Projektuppgiften är att med utgångspunkt från byggnadsarkeologiskt källmaterial lyfta fram byggnadernas spännande historia och utforma tillägg och nya behov som skapar en dialog mellan ny och gammal arkitektur. Platsens förtätade medeltidshistoria och starka topografi skapar särskilda villkor för att arbeta med terrasseringar och bl a med tillgänglighet för funktionshindrade, servicefunktioner och parkering. Huvudmoment Arkitektens arbete inom restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad. Bedömning av insatsens hållbarhet, livslängd och förvaltning ställs i centrum i projektet. Den arkitektoniska bearbetningen ställer krav på en hållbar gestaltning och utformning, som överbryggar tillfälliga trender och tendenser. Fördjupningskursen innehåller följande huvudmoment: - Förundersökning, moderna undersökningsteknik, skadebesiktning mm - Kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering - Programskisser och referensstudier (exkursioner) - Systemhandlingar, konsekvensanalys och åtgärdsförslag - Detaljstudium, byggnadsbeskrivning, färg- och materiallaborationer - Presentation i modern projekteringsmetodik, cad-modell, VR-presentation Restaureringens processer skiljer sig i stor utsträckning från nybyggnad. Kunskap om detta underlättar arkitektens arbete att styra processen och utveckla och argumentera för goda lösningar i olika skeden. Den befintliga byggnaden och bebyggelsemiljön kräver omfattande instudering, undersökning och analys. I undersökningsskedet använder vi modern teknik. Du lär dig 3Dscanner, gps-mätning, kontextanalys, färgundersökning osv. I projekteringsskedet studerar vi 3

4 restaureringsetik, internationell kodex och olika förhållningssätt till kulturhistorisk bebyggelse. Vi bygger cad-modeller och fördjupar oss i traditionella byggnadsmaterial och tekniker. Fortlöpande under projektet löper teorikursen med inspirationsföreläsningar/seminarier och presentationer av relevanta restaureringsprojekt, -teori, -metoder och -tekniker. Det sker bl a med kvalificerade svenska och utländska gästföreläsare. Detaljutformning och materialbehandling är särskilt viktig i restaurering. Därför gör vi detaljritningar och arbetsbeskrivningar av komplexa möten i den byggnad du utformar. Det är ett arbete som skall förhålla sig logiskt till dina övergripande val av lösningar, förhållningssätt och val. Vi framhåller värdet att i olika skeden tillämpa olika metoder för att presentera projektutvecklingen, d v s skiss/teckningen som arbetsform i tidiga skeden, analysdiagram och målbeskrivningar i mellanskede samt cad-modell och VR-studio i slutpresentation. Undervisningen inriktas på att utveckla studentens individuella möjligheter för presentation. Arbetsplan Program/ombyggnadsförslag för den inre och yttre miljön kommer att utvecklas i samarbete med beställare och framtida nyttjare. Projektet inleds med en platsstudie, arkitektur- och historiska analyser. En snabbskiss till om- och tillbyggnad genomförs. Skissen fördjupar målinriktningen vid inventeringsskedet och gör bebyggelseanalysen på plats mera fokuserad. Instuderingen av byggnaderna och kontexten beskriver arkitektonisk uppbyggnad, rumslig och funktionell organisation, konstruktion och teknik. Analyser av bostadsområdets möjligheter, kapacitet, skadebilder och byggnadernas aktuella tillstånd som utgångspunkt för fördjupningen. Vi studerar hur brukarkrav kan tillgodoses och hur de kulturhistoriska värdena påverkas och nya gestaltningsprinciper bidrar till nya kvalitéer i området. Projektet är uppdelat i faser: Introduktion: Byggnaderna, tillstånd och uppbyggnad Fältstudier med uppmätning med 3D-scanner och handmätning, byggnads- och skadeanalyser genomförs på plats. Instudering av områdets historiska byggnadsutveckling. Arbetsform: mindre grupper. Fas 1: Instudering, mål och program Fältinventering, byggnadsstatus, kvalitet och kapacitetsanalys sammanställs. Idéförslag utformas som målprogram i mindre studiegrupper och bedöms vid delgenomgång I. Arbetsform: mindre grupper. Fas 2: Logistik, funktion, mått och krav Enskilt skissarbete vid ett av objekten utformas baserat på skissfas 1. Projektering, beskrivningar utarbetas, cad- eller fysiska modeller utförs. Vi besöker pågående och genomförda restaureringar samt diskuterar bevarande, förnyelse samt arbetsmetoder. Arbetsform: enskilt arbete. 4

5 Fas 3: Konstruktion och material I samarbete med byggnadskonstruktör utarbetas byggnadstekniska lösningar som redovisas i cad-modell eller fysisk modell. Byggnadsmaterialens betydelse och egenskaper studeras i labform och tillverkningsprocesser. Studieresa till Tyskland alt. England: Restaurering och förädling av kulturhistorisk miljö Som inspiration för terminsprojektet gör vi en gemensam studieresa till National Trusts objekt i England eller till omformningen av Museumsinsel mm i Berlin samt besök på genomförda och/eller pågående restaureringar. Fas 4: Detaljen, byggbeskrivning/manual, projektering och presentation Ritningsstudier av byggnadsdetaljer och beskrivningar arbetsutföranden utarbetas. Slutpresentation förbereds, bearbetas och presenteras i moderna presentationsmetoder, VR-labb mm. Schemat omfattar såväl teoretiska föreläsningar som praktiska avsnitt för att ge god grund för alla kursdeltagare. Materialfrågorna har en avgörande betydelse i mötet mellan gammalt och nytt och får av denna anledning en stor betydelse i detta projekt. Vid slutinlämningen läggs därför stor vikt vid modell och materialpresentationer utöver ett komplett ritningsmaterial. Slutinlämningen presenteras med hjälp av Virtual Reality Labbet i IKDC allt för att förtydliga projektet utöver ett väldisponerat ritningsunderlag och materialprover. Delgenomgångar, slutpresentation och bedömning Efter varje arbetsetapp (1-4) genomförs en delgenomgång för att underlätta studieavsnitten där alla studerande har möjlighet att få konkret feed-back på sina studieprojekt av gästföreläsare, lärare och förvaltare. Vid slutgenomgången bedöms såväl projektövningens resultat och genomförande som inlämnade studieuppgifter, ett aktivt deltagande på ritsalen under terminen och arbetsprocessen som helhet med betyget Godkänd eller Icke godkänd. Medverkande Denna fördjupningskurs Bebyggelsevård, -kulturhistoriska byggnader teori omfattar en projektinriktad övningsdel omfattande 18 högskolepoäng och en teoretisk inspirations/kunskapsinhämtande del på 6 högskolepoäng. Lika stor vikt läggs vid de dagliga mötena på ritsalen handledning av assistenter/seminarier som vid föreläsningar, exkursioner och laborationer. Kursens lärare (preliminärt): Mats Edström, professor, kursansvarig Cristel Knappe, Ark MSA, assistent Anna Wahloo, Fil mag, assistent Laine Montelin, civil ingenjör, byggnadskonstruktör Ingela Pålsson.Skarin, Ark MAA, tekn. lic, huvudassistent/koordinator Litteratur: (Slutgiltig litteraturlistan upprättas vid kursstarten i augusti) Feilden, Bernard. Conservation of Historic Buildings, 3rd ed. Architectural Press Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation. 1st ed. Butterworth Heinemann Siré, Elena. Considerate Accessibility - in the renewal of building environments. Svensk byggtjänst ICOMOS, Charters, ( ) World Heritage Convention, (

URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell

URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell Transformering, experimentell, kreativ omformning, praktikorienterad arbetsmetodik industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning, 3D-scanning URBANA SILOS -kandidatprojekt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Attraktiv Stad UNDERLAG

Attraktiv Stad UNDERLAG Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 2 Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 www.vv.se/vgu-trast 4 Medverkande Ansvariga projektledare: Sari Wallberg, Svenska Kommunförbundet och Mathias

Läs mer

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering

Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering Varsamhet vid ombyggnad för energieffektivisering av flerbostadshus Slutrapport Utarbetad av Sven Fristedt, BeBo Katarina Högdal, WSP Environmental Stockholm, juni 2015 1 Förord BeBo är ett samarbete mellan

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014

Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 Rapport Datum 2015-02-16 Dnr 1.1.2-383-2015 Version 1.0 Redovisning av genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Riksantikvarieämbetet

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet

Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Sida 1 av 10 2011-05-03 Dnr: Bilaga 19 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet Masterprogram i mark- och vattensystem 120 hp Sida 2 av 10 Bilaga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Konsten att motivera sin projektgrupp på distans - En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv Författare: Fannie Mikaelsson Emma Sjölund Handledare: Thommie Burström Student Vårterminen 2012 Examensarbete,

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE

INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN PROCESSGUIDE INTEGRERAD ENERGIDESIGN Inom ramarna för det Europeiska Forskningsprojektet (Intelligent Energy Europe) Market transformation towards nearly zero energy buildings through

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Kulturfastighetsutredningen. Del 1. Dnr 231-1967/08

Kulturfastighetsutredningen. Del 1. Dnr 231-1967/08 Kulturfastighetsutredningen Del 1 Dnr 231-1967/08 Begreppsförklaringar Ackumulerat underhåll Bidragsfastighet Fastighet Hyresfastighet Investering Kulturfastighet Levandegörande Nationell berättelse Nationellt

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer