Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18)"

Transkript

1 Health starts with attitude SORTIMENT Natalie Fröberg, ( ) 1

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Begrepp Ekologiskt FairTrade/Rättvisemärkt Miljövänligt Näringstäthet Säsongsanpassat Medvetnaval Hurvijobbar Allergier Glutenallergi/Glutenintolerans Laktosintolerans Nötallergi Gravid Smoothiefamiljen Superiors...12 Vidarefakta PureGreenious...13 VidareFakta TeaTox...14 Vidarefakta Yogalicious...14 Vidarefakta Nutsaboutyou...15 Vidarefakta Super Bikini...16 Vidarefakta Eatyourgreens...16 Vidarefakta HealthNut

4 Vidarefakta Immunebooster...18 Vidarefakta Beautybox...18 Vidarefakta Bodyshake...19 Vidarefakta Gojidelicious...20 Vidarefakta Pickmeup...20 Vidarefakta Fruitsalad...21 Vidarefakta Theoneandonly Blueberrylifestyle...21 Vidarefakta Maten Wraps Sallader Soppor Sandwich Fikapaus Ananas Apelsin Broccoli Banan Cashewnötter Citron Gojibär Gurkmeja Hallon Hampafrön Havremjölk Honung

5 4.13.Ingefära Jordgubbar Jordnötssmör Kaffe Kakaopulverochkakaonibs Kanel Kardemumma Kokos Mandel Mango Matchagrönttepulver Nypon Proteinpulver Rismjölk Spenat Spirulina Surkål Vetegräs Vindruvor Äpple

6 1.Inledning Blueberry svisionochaffärsidékanenkeltbeskrivasmedattinspireratillenhälsosamlivsstilför kropp,själochmiljö.dettagenomattutvecklaochsäljaproduktersomstödjerdenlivsstilensamtatt göralivsstilentillgängligpåstanochpånätet.vivillinspireravårakundertillenhälsosamlivsstilpå ettmoderntochroligtsättutanattanvändanågrapekpinnar.hälsaskavarakulochförattkunnabli ennaturligdelavenslivärdetviktigtattanpassatillennivåsompassarensjälv.detärocksådärför somblueberryerbjudernågotsompassarallavikaninspireratillattgöraaktivaval,vilketbland annatinnebärattökakunskapenochgeettkritisktöga,menocksåsåenkeltsomattlärasiglyssna påsinmagkänsla.påsåviskanmanväljadetsomkännsrättförensjälvmenocksåattvågaprova nytt.aktivavalkanhandlaomattväljaekologiskt,ickeprocessat,fairtradeochmiljövänligt. Förattmöjliggöraovanståendekrävskunskaperochköttpåbenensommedarbetare.Mångautav vårakunderärväldigtkunnigainomkostochhälsaochförattkännatrygghetiattsvarapåfrågor somkandykauppärdettillstorfördelatthagodakunskaperomhurblueberry ssortimentserut. Omvisomjobbargerenbildavattvarakunnigainomvårtområdeskapardetettstörreförtroende hoskunderna.dessutomärdetfantastisktomdekangåhärifrånmednyakunskaperochinsikter PåBlueberryärdetviktigtmedbådedjurochnatursvälmåendeisammautsträckningsomvårteget välmående.degårnämligenhandihand.detärdärförvijobbarmedekologiskaochrättvisemärkta produkter,samtlistarallaingrediensersåattkundenkangöraettmedvetetval.attfokuserapåett miljövänligtkonceptkanhandlaommeränattbaraväljaekologiskt,idefalldärlokaltoch närproduceratärbättreurmiljösynpunktärdetdärfördetvisatsarpåistället. Detfinnstreviktigavärdeordsomvijobbarefter,dessaärInspirerande,Innovativoch Ansvarstagande.Inspirerandeiformavattexempelvismodernochfärgsprakandematochhärliga smakupplevelser.samtidigtvillvisetillattvaraaktivaisocialaforumsåsomfacebookochinstagram därvikanmedhjälpavbilder,budordochinformationkaninspireraandra.innovativainnebärattta tillvarapåidéersomkommerinbådefrånmedarbetareochkunder.dethandlarocksåomattvi hållerossuppdateradeomomvärldenblandannatgenommässormenocksågenomatthållakollpå vadandraföretagruntomkringosssysslarmed.ansvarstagandehandlartillsistbådeomattskapa entryggarbetsmiljöochattvisaomtankeförmiljösamtstödjervälgörenhetsprojekt. Dennahandbokärtillförattgeeninsiktidetviktigastegällandevårtsortiment.Nedankommer följandeatttasupp: Begrepp därsyftetärattförstådeviktigastebegreppen,derasinnebördsamthurvijobbar meddem. Allergier MångakommertillBlueberryjustförattviharettsortimentsomärlämpligtför personermedolikaallergier,ellersombaraharvaltattunvikaexempelvisglutenochlaktos avolikaanledningar.därförärdetviktigtattvetavaddetinnebärattvaraglutenintolerant, laktosintolerantmenävennötallergikerförattkunnaerbjudarättalternativ(bådegällande matochsmoothies).detärävenavbetydelseförenkortareredogörelseomhurvikange rådtillochsvarapåfrågorfrångravida. Smoothiefamiljen enredogörelseföringredienser,brasäljargumentochallmän informationomvarochenavvårasmoothies. 6

7 Maten Vadärtankenbakomvårmeny,menocksåhurvipackarpåplatsochvadsomingår (exempelvisharvivårawrapkit).ävenlitekortomvårafikaalternativ utnyttjagärnaför merförsäljning. Djupfaktaomsmoothieingredienserna Vadvarjeingrediensärbraför.Perfektattanvända sigavsomsäljargument. Islutetpåvarjedelfinnsdetfrågor,använddessasomettsättattförhöradigsjälv.Närduläst igenomhandbokenskadukunnabesvarasamtligafrågorannars,ja,läsengångtill Begrepp Ekologiskt Dethandlaromattlivsmedletskavaraså naturligt sommöjligtochdärmedkemikaliefriadåkravet förekologiskthandlaromobesprutadmatutanonödigafärgämnenochtillsatser.dethandlarbland annatomattinteanvändakonstgödselellerbekämpningsmedel.närdetgällerekologisktodladmat ärdetjordensomkommerifokusochinteväxtenisig.genomattsetillnäringenkommerredani jordenökardärmednäringeniväxtenockså.mångavetenskapligastudiersomutförtspåekologisk matharfaktisktvisatpåhögrenäringsvärdeijämförelsemedoekologiskamotsvarigheter FairTrade/Rättvisemärkt Dethandlaromattskapaentrygghetochökadelevnadsvillkorförarbetareiutvecklingsländer.Priset förvarornaskavararättvistidenmeningenattarbetsförhållandenaförarbetarnaärgoda,inklusive lönen.utöverbättrearbetsiochlevnadsvillkoriformavrättvislönsåjobbarorganisationenäven medattmotverkabarnarbeteochdiskriminering,samtattfrämjademokratin.detärävenviktigtatt produktionenavvarornaärmiljövänlig Miljövänligt Attväljamatmedlitemiljöpåverkankanhandlaomattproduktionenskageminimalaväxthusgaser ochföroreningar.attminskasittintagavköttärexempelpåettmiljömedvetetvaldådetären industrisomorsakarmycketutsläpp.detkanocksåhandlaomvilkaanimaliermanväljer,kyckling harexempelvisbetydligtmindrepåverkanpåjordensvattenresurserochgermindreutsläppän nötkött.miljömedvetnavalkanocksåhandlaomattväljamerekologisktsamtnärproduceratföratt minskautsläppfråntransporten Näringstäthet Dettaärettbegreppsomärviktigtatthållakollpådådetgenomsyrarhelakonceptet,bådegällande mat,smoothiesochfikavarianter.atträknakalorieräringetvigörhärpåblueberry,härliggerfokus påattdetvisäljerskagesåmycketnäringsommöjligt.ordetnäringstäthetärprecissomdetlåter attprodukternaskavarasåtätasommöjligtpånäring,alltsåsåmycketnäringsommöjligtper kilokalori.måletärattförsökaskapaenfullnäringstätmåltidochdeskavarasåfullproppadesom möjligtmedallanäringsämnensomvårakropparbehöver.dethandlaromlivsmedelsomgerså mycketessentiellaaminosyrorochfettsyrorsommöjligt,likasåvitaminerochmineraler.manbrukar prataomfullvärdigtproteinvilketheltenkelthandlaromkvalitetenpåproteinkällansomdåska innehållasåmångautavde20aminosyrornasommöjligt,dåframföralltde9somäressentiellaoch somvimåstefåiossregelbundetgenommaten.fetternabörocksåvaraavhögkvalitetvilket innebärattdeinteskavaraprocessade,somexempelvistransfetterdärfettetsnaturigastruktur förstörts,likasåfettersomhärsknat(reageratmedsyreellervärmebehandlatshårt).attväljaså 7

8 naturligaochfärskafettersommöjligtärettbraknep.röttkött,mejeriprodukter,bakverkochglass ärexempelpålivsmedeldärkvalitetenpåfettetärsämre.vegetabiliskaoljor,nötter,frönoch avokadoärexempelpåfetteravhögrekvalitet.detfinnsävenanimaliskalivsmedelsominnehåller godafetter,exempelvisfetfisksåsomlaxsomdessutombidrarmeddelivsviktigafettsyrornaomega 3och6.Ävenlinfrön,hampafrön,chiafrönochvalnötterärbrakällortillOmegaifettsyrorna. Jumerbehandlatettlivsmedelärdestomindrenäringfinnsdet.DärförharBlueberryvaltattjobba medlivsmedelsomärsånärasinnaturligaformsommöjligt,samtattdetbörvaraekologisktoch gärnanärodlat.wrapsochsalladerärfullproppademedgodafetter,fullkorns ochfiberrika kolhydrater,högvärdigtproteinochgrönabladgrönsakerochrotfruktersåsommorötteroch rödbetorfullproppademedantioxidanter.attdessutomanvändasuperfoodssomettkomplement hjälpertillattökanäringstäthetenytterligare.detkanexempelvishandlaomgojibär,tranbär,blåbär medmerasomströsöversalladenellerblandasiwrapsen Säsongsanpassat Attförändramatmenyneftersäsongärettsättattjobbaförenbättremiljödådetgermöjlighetatt väljamernärproduceradelivsmedel,någotsomförståsävenkanbidratillmernäringsrikmatockså (kortaretransportsträckor,möjlighettillfärskaochnäringstätaingredienser).dethandlarrent praktisktomattväljagrönsaker,fruktochsädsomdeolikaårstidernaerbjuder.detgynnarvåra lokalabönderlikasåsomdetgörmiljöngottgenomatttransportenintebehöverblisålång,vilketi sinturgerossmernäringsrikalivsmedeldåfruktochgröntfårmognatillsdeärklaraochinte behöverdränkasikemikalierföratthållaunderhelaresan.attsäsongsanpassaharävenen ekonomiskaspektdådetblirbilligareattväljalivsmedelsomärlättillgängliga Medvetnaval Handlaromattgenomökadkunskapkunnagöraettaktivtval.Attgöraettvalsomkännsbrafören självochdärdetfinnsmedeneftertanke.dettainnebärattmanstannarupp,funderarochfaktiskt görettvalaktivt.detbehöverintebaravarahososs,utanöveralltivardagen(exempelvisi matbutiken).detvigörpåblueberryärattgekundenalternativ(laktosfritt,glutenfritt,fairtrade, ekologisktmedmera)justförattmöjliggöraattkundenkangöraettegetindividuelltval. 1.2.Hurvijobbar Detfinnsettmedvetetvalbakomalltvigör.PåBlueberryanvänderviossexempelvisavekologiskt ochrättvisemärktisåstorutsträckningsommöjligtochväljerdärföralltmedomsorg.produktersom kompromissarmeddjurochnatursvälmåendeärintevälkomnahososs.dettaskakunderalltid kännatillittillflerakunderväljeratthandlahosjustossförattvisatsarpåekologiskaprodukter.vi jobbarmeddettaipraktikengenomattvåratröjorochmunkjackortillverkasavekologiskbomull mednedbrytbartext,dessutomärderättvisemärkta.vivillävenjobbaaktivtmedmiljöochdetta skerblandannatgenomattinteskrivautmassabroschyrerionödan.viåtervinnerochsorterar,och allmatfrånköketkörviutienmiljöbil,ochförattminimerakörsträckornakörssåmycketsom möjligtutsamtidigt.attköpatårtanärnågonfyllerjämt,harfåttbarnetc.äringetvihållerpåmed, härgörviiställetvaletattplanteraettträdförattfiradessahändelser.dettaharletttillattdetidag finnsenhel Blueberryiskog ibrasiliendessutomhardonationtillvälgörenhetalltidpräglat Blueberry.ExempelpåföretagsomvistödjerellerharstöttatärStadsmissionen,Världsnaturfonden ochmiljöförbundetjordensvännersomjobbarmedettregnskogsprojekt.dettaharskettpåolika sätt,menidagharvialltidencharityismoothiedär5krpersmoothiegårtilljustvälgörenhet. 8

9 Frågor: 1. VilkaprinciperjobbarBlueberryefter? 2. Geexempelpåhurdettaefterföljsipraktiken. 3. DefinieravadsommenasmedEkologisktrespektiveFairTrade. 4. Vilkaärfördelarnamedattsäsongsanpassamaten? 5. Vadinnebärdetattgöraettmedvetetval? 6. Definieranäringstätmat. 7. Vadinnebärfullvärdigtprotein? 8. Ivilkalivsmedelhittarviomegai3? 1.3.Allergier Detärinteovanligtattdetkommerinkundersomberättarattdeharnågonallergiochfrågarområd gällandevårtsortiment.dåärdetenfördelatthakollpåvaddessaallergierinnebärförattkunna erbjudarättprodukt.igenomgångenavmenynlängrenedframgåräventydligtvilkaalternativvihar somärglutenfriarespektivelaktosfria,menocksånötfria Glutenallergi/Glutenintolerans Glutenärettproteinsomfinnsivete,kornochråg.Vidallergiochintagavdettaproteinskeren immunförsvarsreaktionsomledertillatttunntarmentarskada.detledertillenoförmågaattkunna tatillvarapånäringenfrånmaten.exempelpåsymptomärmagont,diarré,uppblåsthetmenockså trötthetochhudproblem.detäravbetydelseattskiljapåglutenallergiochglutenintoleransdåen 9

10 personmeddetförstnämndaävenattkanblidåligvidintagavglutenfriaalternativ.glutenallergi kallasävenförspannmålsallergi,idettafallkanmaninteätahavre(somenglutenintolerantperson oftastkangöra). Exempelpåglutenfriaalternativärbovete,hirs,råris,quinoa,samthavrefördensominteärjätte känslig.boveteochquinoaäralternativsomvianvänderossmyckethärpåblueberryochdärförkan detvarabraatthaliteextrabrakollbakgrundochanvändningsområdenärdetgällerdessa. Bovete& Ävenomboveteinnehållerordet vete ärdetingetsädeslagutanenört,menanvändssom alternativtillandrasädeslag.bovetekommerfrånbörjanfrånasien,menharspriditsigalltmeröver världen.örtenärlättsmältochbraförmatsmältningenochpassardärmedkänsligamagar.detär ävenenbrakällatillvitaminerochmineraler.ivissafallrekommenderaspersonersomavolika anledningarväljerenglutenfrikostatttatillskottavbivitaminer,dockärdettainteallsnödvändigt ommananvänderbovetesomettalternativeftersomlivsmedletinnehållerhögahalteravbi vitaminer.detärävenenbrakällatillmagnesium,fosfor,kaliumochjärn.studierharvisattendenser tillattbovetekanverkablodtryckssänkandesamtminskakolesterolet.boveteinnehålleräven antioxidanter,protein(nästanfullvärdigt,vilketinnebärattdetkanbidramednästansamtligaavde essentiellaaminosyrorna)samtattdetbidrarmedfibrervilketärkopplattilldesspositivaeffektpå matsmältningen. Bovetekanexempelvisanvändassomersättningförvanligtmjölvidbakning,ellersomfrukostgröti formavkokningavhelabovetekorn.medlitefantasiäranvändningsområdenamånga Quinoa& DetärettfrösomväxeriAnderna,Sydamerikasomärnaturligtgluteniochvetefritt.Detinnehåller ävenfullvärdigtproteinochsamtligaessentiellaaminosyror(ettbraargumentattanvändamotde somsägerattendastanimaliskaprodukterkanbidramedfullvärdigtprotein)ochhardethögsta proteininnehålletavallagrödor.quinoakanätasikoktformsomersättningförexempelvisris,det kanävenblandasisallader,elleranvändastillbakningiformavquinoamjöl. Dessnäringsinnehållharmångalikhetermedbovete.DetinnehållerantioxidanteriformavEi vitaminochselen.eftersomvårajordarhärisverigeärselenfattigaharvisvårareattfåiossav dennamineralijämförelsemedexempelvisamerikanera.därförärquinoaenbrakällatilldet.både Eivitaminochselenärviktigtförblandannatmusklernasfunktion. Bådeboveteochquinoaharenlångsampåverkanpåblodsockretvilketgerenjämnare blodsockerkurva(räknastilllivsmedelmedlågtgi).dettaärframföralltfördelaktigtommanliderav diabetes.dessfiberinnehållgörävenattvihållersommättalängreochhållersockersugetischakt Laktosintolerans Kroppenäroförmögenattbrytanedmjölksockretlaktos(genomattkroppenintekanproducera laktassomärettenzymmedfunktionenattbrytanedlaktos).harmanproblemmedtarmflorankan ävenentillfälliglaktosintoleransuppstå.vissakanhanterasmåmängderlaktosiformavexempelvis liteyoghurtellerost.laktosärenkolhydratsomfinnsimejeriproduktersommjölk,yoghurtoch grädde.detsomskerikroppenvidlaktasbristärattintagavlaktosenintetasuppitunntarmensom dennormaltsettskautanförsvidaretilltjocktarmendärdenkanorsakaproblemsommagknip, gasbildningochdiarré. 10

11 Detfinnsbravegetabiliskaalternativsomärbaseradepåhavre,risochmandel,dessafungerar därmedävenförveganer.deflestaavvårasmoothiesbaseraspåhavremjölkellerrismjölkoch fungerardärmedfördensomärlaktosintolerantellermjölkallergiker.braatttänkapåärdockatt vassleprotein(somvianvänderossaviformavholisticvaniljproteinivårasmoothiesochsomfinnsi Bouncebollarna)ärettmjölkproteinsominnehållerlaktos.Uppmärksammavåralaktosintoleranta kunderomattviharärtproteinochhampaproteinsomärettbraalternativiställetförvassle Nötallergi Nöt ochjordnötsallergiärdenvanligastematallerginivärlden.manskiljerpånötterochjordnötter eftersomjordnötenräknastillbaljväxter.ärmanjordnötsallergikerbehöverdetdärmedinte innebäraattmanärallergiskmotandranötter.vidnötallergidäremotbrukarföljandenötter innefattas:cashewnötter,hasselnötter,paranötter,pekannötter,valnötterochmakadamianötter. Mandelochpistageärocksånötter,menbrukarfungerabraommanärenrenodladnötallergier, dockfinnsdetdomsomärallergiskaspecifiktmotdessaockså.nivånpåallerginkanvariera,vissa blirbaradåligaomdeäterfelnöt,menmångakaninteensvistasisammarumochdettaären luftburenallergiform.detkanvaralivsfarligtochdetförekommerfaktisktdödsfall.omnågonkund kommertillossochärnötallergikerkandetvarabraatttänkapåattalltidsetillattmixerkannanär ordentligtdiskadförattundvikaspårutavnågonavvåranötsmoothies.uppmärksammaockså kundenomattdetkanfinnasspåravnötterivårmateftersomvihanterarnötterockså.detäräven väldigtvanligtförekommandeattnötallergikerävenärallergiskamotsenapsfrönochsesamfrön. Övrigafrönbrukardäremotintevaraettproblem.PumpakärnornasomvianvänderiexempelvisTea Tox smoothienbrukardärmedfungerautmärkt. 1.4.Gravid PåBlueberryharvimycketmatsomärperfektförgravida,dettaeftersomdeharettstörrebehovav attfåisigvitaminerochmineralerochdärmedärsånäringstätmatsommöjligtattföredra.detta kanvidärmedanvändavälsomettsäljargument.detfinnsmycketdelademeningaromhuren gravidskaäta.påblueberryärdetdockviktigtattviinteanvändernågrapekpinnar.kundenfårsjälv väljautanattvipånågotsättdömerellertillrättavisar.dockkandetvarabraatttänkapåattviinte självarekommenderarengravidkundatttaspirlulinaismoothien,omhonintesjälvvilldet Spirlulinaärdåligtbeprövadvetenskapligtpåjustgravidaochdetgårdärförintegaranteraattdet intefinnsnågrarisker.vadsomkännsrättellerfelärdockheltupptillkundenattavgöra.detsägs ävenattgravidaskavaraförsiktigamedkallröktaochgravadeprodukter,likasåopastöriserade mjölkprodukter.dettaharattgöramedenbakterie ochparasittrisk.dockanvänderviossav pastöriseradostivårvegetariskawrap,likasåärlaxenilaxwrapenvarmröktvilketkanvarabraatt vetautifallnågonkundskullefrågaomjustdetta. Frågor: 1. Vadtålinteenglutenintolerant? 2. VilkaglutenfriaalternativanvändervipåBlueberry?(2st)Nämnnågotpositivtmed respektive. 3. Vilkaproteinpulverkanvierbjudaenlaktoskänsligkund? 4. Kanennötallergikerätamandel? 5. Vilkafrönbörundvikasommanärallergiskmotnötter? 6. Vadskaviinterekommenderaengravidkundochvadkanvierbjudaistället? 11

12 12 2.Smoothiefamiljen Mångakunderundrarvarförvårasuperiorsmoothiesärdyrareärvårasupersmoothies.Detär sammastorlekochdetinnebärhellerintenödvändigtvisattsuperiorärmermättandeänsuper.det handlarsnarareomingredienssammansättningen.bådepuregreeniuousochteatoxinnehåller matchagrönttepulversomärettväldigtdyrtochfinttepulver,dessutomärärtproteinetettdyrare alternativtillvårtvaniljproteinsomärvassle.kortfattatkanenförklaringvaraattvårasuperior smoothiesärliteexklusivarepågrundavingrediensernaänvadvårasupersmoothiesär. Förvarjesmoothiekommmeringredienser,saleline,allergierochvidarefaktaattpresenteras. 2.1.Superiors Phantastic,PureGreenious,TeaTox,Yogalicious,Nutsaboutyou Phantastic Ingredienser SaleLine Allergi Surkål,spenat, vetegräs,gurkmeja, ingefära,äpple, apelsin. Phantasticär välgörandeförmage ochimmunförsvar.vill dumotaborten kommandeförkylning ärdenhärsmoothien perfekt Ingrediensinnehållkan hjälpakroppenatt fungeraoptimalt. Vidarefakta Surkålärettfantastisktlivsmedel.Genomsyrningavkåletbildasmjölksyrabakteriersomharmånga finaeffekter,blandannatförbättringavtarmfloraochmatsmältninggenomattunderlätta nedbrytningenavmaten.vetegräs,ingefäraochgurkmejaäringredienserkändaförsinpositiva påverkanförimmunförsvaret.gurkemejaochingefärafungerarbådaantiinflammatoriskaoch ingefäraärkändförsinförmågaattmotverkakramperochgaserimagen.ochvissteduattingefära kanhjälpamotillamående? Dennasmoothieärmedandraordenriktigboostförimmunförsvaretmenocksåförvårmages välmåendedettaärocksåenavvåramerrumstempereradesmoothiesochkandärför rekommenderastilldekundersomtyckerattdeandrasmoothiesarnaärförkalla. SaleLine: Phantasticärvälgörandeförmageochimmunförsvar.Villdumotabortenkommande förkylningärdenhärsmoothienperfektingrediensinnehållkanhjälpakroppenattfungera optimalt.

13 Pure Greenious Ingredienser SaleLine Allergi Broccoli,mango, avokado,ärtprotein, matchagröntte pulver,spenat, spirulina,apelsin, äpple. PureGreeniuosären perfektlunchsmoothie dådenärväldigt mättandesamtidigt somdetärenavde nyttigastealternativen vihartackvaredess otroliga näringsinnehåll. Perfektfördigsomär veganellersom detoxar. VidareFakta EnriktigvitaminbombmedettotroligtnäringsvärdeBroccoliärenhylladgrönsakochdetberorpå attdenärväldigtnäringsrik.denärdelsrikpåproteinochfibrersommättargott,menocksåpå vitaminerochmineralersåsomkalciumochjärn.attvälja grönt görossväldigtmycketgott eftersomdet(medvariation)kanbidramednästintilloptimalnäring.ärtproteinetökardessutom proteininnehålletytterligare.positivtärattärtproteinpassarutmärkttillbådelaktosintolerantasom glutenintoleranta.spirulinanbidrarisinturmedvitaminer,mineralersamtattdenfungerar avgiftandeochrensande.matchagrönttepulverärettannatsuperpulver.detärotroligtriktpå antioxidanter,vitaminersamtfibrer. KortfattatkanmansägaattPureGreeniousgerengodsammansättningproteiner,Bivitaminer, mineralerochantioxidanter.denärdessutomväldigtbralämpadförveganersomannarskanha svårtattfåisigtillräckligtmedb12.

14 14 Ingredienser SaleLine Allergi TeaTox Mango,ananas, matchagröntte pulver,ruccola, pumpafrön,spirulina, citron,äpple. TeaToxpassar utmärktsomett näringstättmellanmål dådetärlitelättare. Gerenordentligboost tillhuden Vidarefakta HarprecissomPureGreeniousenrenandeochavgiftandeeffektpåkroppen,menärlitemindre "matig".ruccolaärprecissomannatbladgröntenbrakällatillvitaminer,mineralersamtklorofyll. Detbidrarmedfolsyrasomärviktigtattfåisigavnärmanärgravidförattmotverkaryggmärgsbråck hosbarnet.pumpakärnornabidrarmedantioxidanterochmineralersomexempelviszink.dessutom kanfröniallmänhethaenrenandeeffektpåkroppengenomattdramedsigslaggprodukterut. TeaToxärenrenandesmoothiesompassardensomdetoxar,dessutomärdennågotlättareänPure Greeniousfördensomvillhanågotnäringsriktmensominteärlikamättande.Tackvaresittvitamini ochmineralinnehåll(framföralltvitaminasamtkalciumochmagnesium)ärsmoothienextrabraför synochhudmenocksåförskelettochslemhinnor.matchagrönttepulversägsdessutomkunna motverkadålighyochdärmedkansammansättningenavingrediensernaidennasmoothiepassa personermedhudproblem Yogalicious Ingredienser SaleLine Allergi Mango,mandel, kardemumma, ärtprotein,morot, ekologiskrismjölk. Yogaliciousärenbra lunchsmoothiedåden ärväldigtmättande. Detärocksåenriktig skönhetssmoothiemed åldersförebyggande ingredienser. Vidarefakta MangoharpositivaeffekterpåhudentackvaresittinnehållavAivitaminochantioxidantenCi vitamin.mandelbidrardessutommedeivitamin,enannanviktigtantioxidantsomdessutomkan motverkaåldrande.samtligautavovannämndavitaminerharstorbetydelseförhuden(detärdärför sommångahudvårdsprodukteridaganvändersigutavdessa)ochmångafårdevitaminernaisina

15 dagligahudvårdsrutiner,mendetärminstlikaviktigtförhudenattfåisigdeminifrånockså.detta innebärattyogaliciousprecissomteatoxärenriktigt skönhetssmoothie.dennasmoothieär dessutomsnällmotmagenblandannattackvaresittinnehållavkardemummasomharenlugnande effektpåtarmarnagenomattmotverkakramper.bådeaivitaminocheivitaminanvändsi hudvårdsproduktermedantiiageeffektochtackvareattyogaliciousharetthögtinnehållavdessa kanettargumentfördennasmoothievaraattdenärenriktig antiiagingismoothie.. Kortfattatärdetenkrämigochmättandesmoothiesommångatyckeromtackvaresin efterrättslikandesmak.förutomattdenärlugnandeförmagenärdenocksåbraförvårtyttretack vareattdenboostarvårhudmedvitaminerochantioxidanter Nutsabout you Ingredienser SaleLine Allergi Cashew,jordnötssmör, banan,rostadkokos, kardemumma, hallon/mangosås, ekologiskhavremjölk. NutsaboutYou passarperfektfördig somärlitesötsugen samtidigtsomden bidrarmedenmassa nyttigafetterochbra energi. Vidarefakta Tackvaresittnötinnehållbidrardennasmoothiemeddeönskvärdafleromättadefettsyrornasom blandannatskyddarmothjärtiochkärlsjukdomar(dettagenomattsänkade onda kolesteroleti blodet).dessutombidrarjordnötternamedproteinochfibrer. Enmättandesmoothiesombidrarmednyttigafetterochfibrerochsompåsåvisfaktisktkan fungeraskyddandemothjärtiochkärlsjukdomar.medsittmineralinnehållkandenävenfungera förebyggandemotandrasjukdomartackvaresinregleringavphibalansen.passarperfekttillden somärsugenpånågotsöttmensomvillundvikadehälsofarorsommångasötsakerbidrarmedidagi formavhögtsockerinnehållochmättadefetter.perfekteftermiddagsiellerfredagssmoothie 2.2.Super Bikini,EatyourGreens,Healthnut,ImmuneBooster,BeautyBox,BodyShake,GojiDelicious,Pick meup,fruitsalad. 15

16 Bikini Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,jordgubbar, banan,ingefära, citron,äpple. Enuppfriskandeoch uppiggandesmoothie somgerenordentlig antioxidantboost. Vidarefakta Enuppfriskandeochotroligtgodsmoothiefördensomärsugenpånågotfruktigt.Bådesyrligochsöt ismaken.enriktigvitaminboostochkandärförerbjudasdensomvillhanågotnyttigtsominteär grönt.bikiniärtackvaresittinnehållavananasochjordgubbarväldigtrikpåcivitaminoch antioxidanter.ananasärdessutomriktpåkostfibrersomharstorbetydelseförvåratarmars välmående.ingredienssammansättningenidennasmoothiekanbidramedattmotverkavirusoch infektioner.ingefäraochcitronärbådaingrediensersomärkändaförattvaravälgörandeförvårt immunförsvarochverkarantiinflammatoriskt.jordgubbarärdessutomettavdebärsombidrarmed störstmängdfolat(ettbivitaminsomgravidarekommenderastatillskottav).dettakanmedandra ordvaraenperfektsmoothieattrekommenderagravidadådenbarainnehållerfruktochinteen massasuperpulver Eatyour greens Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,mango, apelsin,citron,spenat, vetegräs,spirulina, äpple. Eatyourgreensären perfektboostför immunförsvaretdå denärfullmed näringsrika ingrediensersom hållerossfriska.lagom somettmellanmåldå deninteärlika mättandesompure Greenious. Vidarefakta Dettaärenständigbestseller,ochpassarperfektattföreslåförnyakundersomberom rekommendationer.ensmoothiesomallagillardenärprecissompuregreeniousenriktig vitaminbombeftersomdeninnehållerbådevetegräsochspirulina.detärinteovanligtattkunder frågarvaddetärförskillnadpåeatyourgreensochpuregreenious.densistnämndaskullekunna sägasvaraettmatigareoch grönare alternativtilleatyourgreens.

17 Spirulinaärsomnämntstidigareenbraprotein ochvitaminkälla.detärdessutomenriktigboost förimmunförsvaret.vetegräsärenannaningredienssomgöratteatyourgreensärperfektatt rekommenderadekundersomfrågareftersmoothiessomhållerförkylningarnaborta.bådespirulina ochvetegräsärrikapåklorofyllsåeatyourgreensärmedandraordenriktigtklorofyllriksmoothie HealthNut Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,banan, jordnötssmör,rostad kokos,vaniljprotein, ekologiskhavremjölk. Enavvåramest mättandesmoothies, ochdådenbidrarmed bådeproteinoch energiärdenperfekt fördigsomtränar. Vidarefakta Ingrediensinnehålletmedbanan,jordnötssmör,vaniljproteinochhavremjölkbidrartillmättnad,och gördessutomattmanhållersigmättlänge,perfektfördensomvetmedsigattmantenderarattbli sötsugenframåteftermiddagen.detfinnsfleraanledningartillattdenhärsmoothienpassarkunder somtränarmycket.förstochfrämsttackvareattdenmättargott,menocksåattdenärsnällmot magen(deninnehållermindremängderfrukt,gröntochsuperpulversomannarskanledatill uppsvälldhetfördenovanamagenvilketinteäroptimaltinförettträningspass).bananärenbra källatillmagnesiumsomblandannatkrävsförnormalmuskelfunktion.jordgubbarnaärenväldigt brakällatillcivitaminsomärenviktigantioxidant,någotsomärextraviktigtattfåisignärmanär fysiskaktiv.detspelarävenenviktigrollförimmunförsvaretsamtföruppbyggnadavmuskler(likaså somskelettochhud).jordnötssmöretbidrarsedanmednyttigafetter. 17

18 Immune booster Ingredienser SaleLine Allergi Banan,ingefära, citron,gurkmeja, ekologisknaturell yoghurt. Gynnarbådenormal magfunktionoch immunförsvargenom attförbättra matsmältningoch hämmabakterietillväxt ochinfektioner. Vidarefakta Ytterligareenutavvåraperfektamellanmålsismoothieseftersomdeninteäralltförmäktig.Denna brukarlockatillsigkundersomredanärförkyldadådessinnehållavingefära,citronochgurkmeja görjustsomnamnetsäger boostarimmunförsvaret. Ingefäranochgurkmejanverkarbåda antiinflammatorisktikroppen.förutomattingefärahjälpertillattmotverkainfektionerikroppenså förbättrardenävenmatsmältningen.gurkmejasomärsläktmedingefäraharliknandeegenskaper. KombinationenavdessaingrediensergöralltsåattImmuneboosterärgynnandeförbåde immunförsvarochmage.citronenbidrarsedantillcivitamin,antioxidantersamtattdenhämmar bakterietillväxten. Dettaärenavvåratvåsmoothiessominnehållervanligyoghurtvilketinnebärattdeninnehåller laktosochärintehellervegansk.dockharyoghurtfunktionenattkunnaförbättranedbrytningenav laktosvilketinnebärattlaktoskänsligaoftasttålyoghurtbättreänmjölkochdetinnehåller mjölksyrabakteriersomärbraförtarmfloranochgörvåramagarglada Beautybox Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,hallon, hampafrön,linfrön, ekologisknaturell yoghurt. Enantioxidantrikoch fiberriksmoothiesom ärväldigtbraför hudenochhåller sötsugetischakt. Vidarefakta YtterligareensmoothiefullspäckadmedCivitamintackvareinnehålletavjordgubbarochhallon.Ci vitaminärsomnämntstidigarebetydelsefulltförattbevaraenvackerhydådenökarbådefasthet ochlystersamtskyddarmotuvistrålning.hallonbidrarävenmedkostfibrersomärväldigtbraför

19 19 våratarmar,hållerossmättalängesamtgerenjämnareblodsockerkurva.innehålleravlinfrönoch hampafrönbidrarocksåtillfibereffekt.beautyboxärmedandraordenväldigtfiberriksmoothiesom tackvaredettahållerossmättalängresamthållerbortasötsugetochärdärmedettperfekt mellanmålfördensomkämparförattgånedivikt.bådelinfrönochhampafrönärbrakällortill Omegai3,enlivsviktigfettsyrasomvimåstefåiossviamatendåvårakropparintesjälvakan produceraden.linfrönabidrarmedmycketvitaminersomexempelvisb,cochesamtmineraler. Dennaproteiniochantioxidantrikasmoothieärperfektsommellanmål Bodyshake Ingredienser SaleLine Allergi Apelsin,banan, mandel,vaniljprotein, ekologiskrismjölk. Enperfekt uppladdninginnan träningochsom återhämtningefter, ellerbarasomengott ochlagommättande mellanmålmedenbra blandningavprotein, kolhydraterochbra fetter. Vidarefakta MångakundersomköperdennakommeriträningskläderochväljerdåBodyShakeantingensom laddninginförettträningspassellersomåterhämtningefteråt.banan,mandlarochvaniljproteinger mättnadochbidrarmedåterhämtningförbådemusklerochenergidepåermedsittinnehållav kolhydraterochprotein.vårakropparbyggsuppavproteiner,ochkolhydraternalagrassom lättillgängligenergisomviharstornyttaavnärviärfysiskaktiva.apelsinenbidrarmedcivitaminoch antioxidanter.mandelharmångafinafunktionerikroppenblandannathardessnäringsinnehåll betydelseförnormalneurologiskfunktion(kommunikationenikroppenmellannerver,muskleroch organ).rismjölkenärglutenfriochgerengodnaturligsötmatillsammansmedvaniljproteinet. Kortfattatkandennasmoothiesägasstärkakroppen,bådegällandemusklerochiformavenergi menocksåmedantioxidantersomskyddarmotnedbrytningavkroppensceller.c vitaminenhjälper ocksåtillattstärkaimmunförsvaret.bodyshakepassardensomintevillhaensmoothiemedså mycketfruktochgröntmenändåfåisigviktiganäringsämnen.

Smoothie på blåbär, banan och kokos

Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan, kokos och mandel är ett exempel. Smooties går att variera i det oändliga efter tycke och smak eller efter vad som finns hemma. Banan eller

Läs mer

SOCKER & TORKAD FRUKT

SOCKER & TORKAD FRUKT SOCKER & TORKAD FRUKT 1 SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 Kandisocker på Pinne Brun 100/förp 1st 30-2379 Kandisocker på Pinne Vit 100/förp 1st 46-3962 Vit Diamant Socker 2kg 2 46-3961

Läs mer

SOCKER, FRUKT & NÖTTER

SOCKER, FRUKT & NÖTTER SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 30-2262p 30-2262plexi Kandisocker på Pinne Brun 100/förp Kandipinnar påse 5st Kandipinnar plexibox 10st 1st 12st 30-2379 30-2379p 30-2379plexi Kandisocker

Läs mer

RÅKOST- DIET 6 VECKOR

RÅKOST- DIET 6 VECKOR I samarbete med Amanda Beran RÅKOST- DIET 6 VECKOR Color: Pantone 313 RGB 0, 143, 193 CMYK 100, 0, 8, 13 Fonts: Avant Garde Gothic (bold on images) & Helvetica Neue Hemsida: (printed www.slimjim.se text)

Läs mer

Idrottsnutrition fotboll

Idrottsnutrition fotboll Idrottsnutrition fotboll Textförfattare: Peter Stenberg, leg. Dietist/idrottsnutritionsrådgivare Malmö Idrottsakademi Inledning Näringsrik kost och ett adekvat energiintag skapar rätt förutsättningar för:

Läs mer

En liten lathund från Gi boden

En liten lathund från Gi boden En liten lathund från Gi boden Egentligen så är det enkelt. Ät mat som den är skapt i naturen. Ät så mycket ekologiskt som möjligt. Det är mer och rätt näring i de produkterna och så smakar de mer. Kan

Läs mer

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR Från 2012 till 2014 ökade svenskarnas konsumtion av kvarg med nästan 200 % enligt undersökningsföretaget Nielsen. Anledningen är kvargens höga proteininnehåll, som gör

Läs mer

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN café & bistro COFFEE ROOMER GRUNDADES I UDDEVALLA 2004. NOGA UTVALDA RÅVAROR & SMAKKOMBINATIONER SOM ÖVERRASKAR. KVALITÉ SERVICE OMTANKE & GLÄDJE ÄR LEDORD HOS OSS. ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL

Läs mer

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI Restaurang & Pub INDIAN HAWELI FÖRRÄTTER 1. SOMOSA 40 kr Indisk vegetarisk kryddad pirog 2. CHICKEN SOMOSA 45 kr Indisk pirog med kryddad kyckling 3. ONION BHAJEE (mellanstark) 40 kr 2st friterade kryddade

Läs mer

Nystart! detox. Supermat. TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra av att styrketräna. Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen. Ladda för våren!

Nystart! detox. Supermat. TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra av att styrketräna. Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen. Ladda för våren! NORDENS STÖRSTA TIDNING OM NATURLIG HÄLSA 9 Superfavoriter detox hjälper dig att storstäda kroppen Vetenskap Hjärtat behöver Q10 och selen Nummer 1 februari 2013 39 kr TRäna rumpan Därför mår kvinnor bra

Läs mer

CateringKungens rätter

CateringKungens rätter Sida 1 Smakrikt, med gott samvete! Meny Sida 2 CateringKungens rätter Kungens Varmrätter: Kycklinglasagne (kyckling, pasta, purjulök, ost, tandorikryddor, vetemjöl, smör, salt, peppar, kryddor, ägg, mjölk)

Läs mer

pasta! Älskade maxa dagen med frukost! Poppis med lakrits Plocka ihop din vårmeny! Vår nr 1/12

pasta! Älskade maxa dagen med frukost! Poppis med lakrits Plocka ihop din vårmeny! Vår nr 1/12 maxa dagen med frukost! Poppis med lakrits Plocka ihop din vårmeny! Vår nr 1/12 Älskade pasta! ItalIenska smaker lakritsparfait gröna blinier örtstek äppelcobbler knäckemüsli Pastafest FÖR ALLA! Samla

Läs mer

Livsmedelslista över glutenfri, mejerifri, sockerfri och stärkelsefri mat samt tips

Livsmedelslista över glutenfri, mejerifri, sockerfri och stärkelsefri mat samt tips Livsmedelslista över glutenfri, mejerifri, sockerfri och stärkelsefri mat samt tips Här är en gedigen lista på livsmedel som är no-no för personer som behöver äta naturligt glutenfritt, stärkelsefritt,

Läs mer

AminosyrorpergN.xlsx

AminosyrorpergN.xlsx Aminosyror i livsmedel, mg per g kväve Kod Livsmedel Maträtt Faktor ILE LEU LYS MET CYS PHE TYR THR TRP VAL ARG HIS ALA ASP GLU GLY PRO SER Grönsaker 1201 Alfagroddar 6,25 430 340 230 220 230 1153 Aubergine

Läs mer

Ett personligt företag med ett spännande sortiment

Ett personligt företag med ett spännande sortiment Ett personligt företag med ett spännande sortiment VÄLKOMMEN TILL DAFONTE DaFonte distribuerar premiumprodukter till hotell-, restaurang- och cafébranschen. Ett personligt företag med ett spännande sortiment.

Läs mer

KOSTRÅD VID HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR

KOSTRÅD VID HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR KOSTRÅD VID HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar Bra matvanor är en del av behandlingen om du har höga kolesteroloch/eller triglyceridvärden. Kostråden är även lämpliga för dig

Läs mer

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad

SMART MAT. för små och stora magar. Recept från förskolekockar i Malmö stad Miljöförvaltningen, Malmö stad Recept: Förskolekockar i Malmö stad Matstyling: Diana Dosen Grunning Design: Giv Akt Skåne Foto: Giv Akt Skåne Omslagsfoto: Christiaan Dirksen Bakgrunder: Tapeter från Tapetorama,

Läs mer

Förord / Preface. I was delighted when my friends at CAG asked me to write something for the start of this book. This is it:!

Förord / Preface. I was delighted when my friends at CAG asked me to write something for the start of this book. This is it:! Smoothie- Bok Förord / Preface I was delighted when my friends at CAG asked me to write something for the start of this book. This is it: Life is a big fruit cocktail, so choose your fruit carefully.

Läs mer

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24 NORDENS STÖRSTA TIDNING OM NATURLIG HÄLSA Nummer 4 November 2013 39 kr Vetenskap Experterna om IBS 24 julklappstips fertiliteten Går den att påverka? Möt veronica utbildningsansvarig och coach på Life

Läs mer

Åre Bageri MeD kväll / WItH evenings breakfast. restaurant. Café. rom bar

Åre Bageri MeD kväll / WItH evenings breakfast. restaurant. Café. rom bar Åre Bageri MED KVÄLL / WITH EVENINGS breakfast. RESTAURANT. Café. ROM BAR 07:00-10:30 Bread & Breakfast Vi har förmånen att jobba tillsammans med världsstjärnor inom olika sporter som använder berget som

Läs mer

Frukten ser ut som en liten persika. Frukten innehåller massor av C-vitamin.

Frukten ser ut som en liten persika. Frukten innehåller massor av C-vitamin. (MS) Ser ut som en stor kotte. Frukten kan vara röd, gul eller svart. Många bär som vuxit ihop till en större frukt. Skalet är hårt och taggigt. Det äter man inte. Under skalet finns ett saftigt, gult

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET

STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET STATISTIK FRÅN JORDBRUKSVERKET Statistikrapport 2005:4 Konsumtionen av livsmedel och dess näringsinnehåll Uppgifter t.o.m. år 2003 Consumption of food and nutritive values, data up to 2003 Sammanfattning

Läs mer

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat...

Vissa har andra utvägar en kokbok bland annat... Stort tack till: Sponsorerna Axotan AB, B. Braun Medical AB, Danderyds Sjukhus AB, Coloplast AB, ConvaTec Sweden AB, Dansac and Hollister Scandinavia Inc. Ergo Nordic AB, ILCO, M Care AB, Nutricia Nordica

Läs mer

God och rolig mat av rester

God och rolig mat av rester Recept God och rolig mat av rester Ta hand om middagsmaten som blir över och laga god och rolig mat av rester! Det är resursklokt, både med tanke på miljön och den egna ekonomin. Det är också ett sätt

Läs mer

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar

Det smarta köket. Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Det smarta köket Klimatsmarta tips och recept för alla Stockholms vardagskockar Carola Magnusson Carola Magnusson är en prisbelönt ekokock som brinner för att alla ska få äta ren god mat som också är bra

Läs mer

Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010

Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010 Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010 Innehållsförteckning Vegetariska recept från sommarmötet i Kuvarp 2010...1 Introduktion...2 Risrätter...3 Spenat och blomkål med ris + bröd...3 Saffransrisotto...3

Läs mer

sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen

sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen Jag har alltid tyckt att det är roligt att framhäva smaker på olika sätt, genom sockerlagar är ett sätt att få fram dem på. Jag har

Läs mer

!!! Meny FÖRRÄTTER. 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås. 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger

!!! Meny FÖRRÄTTER. 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås. 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger Meny FÖRRÄTTER 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger Välj mellan A. Kyckling B. Lamm C. Vegetarisk 3. VEGETABLE PAKORA

Läs mer

Anna Hegestrand ÄR DET SÅ HÄR VI SKA ÄTA?

Anna Hegestrand ÄR DET SÅ HÄR VI SKA ÄTA? Anna Hegestrand ÄR DET SÅ HÄR VI SKA ÄTA? XX Är det så här vi ska äta? VECKA 1 MARS 20 TORSDAG Jag har alltid sett mig själv som en hälsosam och kostmedveten person. När Life hörde av sig och frågade

Läs mer