Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18)"

Transkript

1 Health starts with attitude SORTIMENT Natalie Fröberg, ( ) 1

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Begrepp Ekologiskt FairTrade/Rättvisemärkt Miljövänligt Näringstäthet Säsongsanpassat Medvetnaval Hurvijobbar Allergier Glutenallergi/Glutenintolerans Laktosintolerans Nötallergi Gravid Smoothiefamiljen Superiors...12 Vidarefakta PureGreenious...13 VidareFakta TeaTox...14 Vidarefakta Yogalicious...14 Vidarefakta Nutsaboutyou...15 Vidarefakta Super Bikini...16 Vidarefakta Eatyourgreens...16 Vidarefakta HealthNut

4 Vidarefakta Immunebooster...18 Vidarefakta Beautybox...18 Vidarefakta Bodyshake...19 Vidarefakta Gojidelicious...20 Vidarefakta Pickmeup...20 Vidarefakta Fruitsalad...21 Vidarefakta Theoneandonly Blueberrylifestyle...21 Vidarefakta Maten Wraps Sallader Soppor Sandwich Fikapaus Ananas Apelsin Broccoli Banan Cashewnötter Citron Gojibär Gurkmeja Hallon Hampafrön Havremjölk Honung

5 4.13.Ingefära Jordgubbar Jordnötssmör Kaffe Kakaopulverochkakaonibs Kanel Kardemumma Kokos Mandel Mango Matchagrönttepulver Nypon Proteinpulver Rismjölk Spenat Spirulina Surkål Vetegräs Vindruvor Äpple

6 1.Inledning Blueberry svisionochaffärsidékanenkeltbeskrivasmedattinspireratillenhälsosamlivsstilför kropp,själochmiljö.dettagenomattutvecklaochsäljaproduktersomstödjerdenlivsstilensamtatt göralivsstilentillgängligpåstanochpånätet.vivillinspireravårakundertillenhälsosamlivsstilpå ettmoderntochroligtsättutanattanvändanågrapekpinnar.hälsaskavarakulochförattkunnabli ennaturligdelavenslivärdetviktigtattanpassatillennivåsompassarensjälv.detärocksådärför somblueberryerbjudernågotsompassarallavikaninspireratillattgöraaktivaval,vilketbland annatinnebärattökakunskapenochgeettkritisktöga,menocksåsåenkeltsomattlärasiglyssna påsinmagkänsla.påsåviskanmanväljadetsomkännsrättförensjälvmenocksåattvågaprova nytt.aktivavalkanhandlaomattväljaekologiskt,ickeprocessat,fairtradeochmiljövänligt. Förattmöjliggöraovanståendekrävskunskaperochköttpåbenensommedarbetare.Mångautav vårakunderärväldigtkunnigainomkostochhälsaochförattkännatrygghetiattsvarapåfrågor somkandykauppärdettillstorfördelatthagodakunskaperomhurblueberry ssortimentserut. Omvisomjobbargerenbildavattvarakunnigainomvårtområdeskapardetettstörreförtroende hoskunderna.dessutomärdetfantastisktomdekangåhärifrånmednyakunskaperochinsikter PåBlueberryärdetviktigtmedbådedjurochnatursvälmåendeisammautsträckningsomvårteget välmående.degårnämligenhandihand.detärdärförvijobbarmedekologiskaochrättvisemärkta produkter,samtlistarallaingrediensersåattkundenkangöraettmedvetetval.attfokuserapåett miljövänligtkonceptkanhandlaommeränattbaraväljaekologiskt,idefalldärlokaltoch närproduceratärbättreurmiljösynpunktärdetdärfördetvisatsarpåistället. Detfinnstreviktigavärdeordsomvijobbarefter,dessaärInspirerande,Innovativoch Ansvarstagande.Inspirerandeiformavattexempelvismodernochfärgsprakandematochhärliga smakupplevelser.samtidigtvillvisetillattvaraaktivaisocialaforumsåsomfacebookochinstagram därvikanmedhjälpavbilder,budordochinformationkaninspireraandra.innovativainnebärattta tillvarapåidéersomkommerinbådefrånmedarbetareochkunder.dethandlarocksåomattvi hållerossuppdateradeomomvärldenblandannatgenommässormenocksågenomatthållakollpå vadandraföretagruntomkringosssysslarmed.ansvarstagandehandlartillsistbådeomattskapa entryggarbetsmiljöochattvisaomtankeförmiljösamtstödjervälgörenhetsprojekt. Dennahandbokärtillförattgeeninsiktidetviktigastegällandevårtsortiment.Nedankommer följandeatttasupp: Begrepp därsyftetärattförstådeviktigastebegreppen,derasinnebördsamthurvijobbar meddem. Allergier MångakommertillBlueberryjustförattviharettsortimentsomärlämpligtför personermedolikaallergier,ellersombaraharvaltattunvikaexempelvisglutenochlaktos avolikaanledningar.därförärdetviktigtattvetavaddetinnebärattvaraglutenintolerant, laktosintolerantmenävennötallergikerförattkunnaerbjudarättalternativ(bådegällande matochsmoothies).detärävenavbetydelseförenkortareredogörelseomhurvikange rådtillochsvarapåfrågorfrångravida. Smoothiefamiljen enredogörelseföringredienser,brasäljargumentochallmän informationomvarochenavvårasmoothies. 6

7 Maten Vadärtankenbakomvårmeny,menocksåhurvipackarpåplatsochvadsomingår (exempelvisharvivårawrapkit).ävenlitekortomvårafikaalternativ utnyttjagärnaför merförsäljning. Djupfaktaomsmoothieingredienserna Vadvarjeingrediensärbraför.Perfektattanvända sigavsomsäljargument. Islutetpåvarjedelfinnsdetfrågor,använddessasomettsättattförhöradigsjälv.Närduläst igenomhandbokenskadukunnabesvarasamtligafrågorannars,ja,läsengångtill Begrepp Ekologiskt Dethandlaromattlivsmedletskavaraså naturligt sommöjligtochdärmedkemikaliefriadåkravet förekologiskthandlaromobesprutadmatutanonödigafärgämnenochtillsatser.dethandlarbland annatomattinteanvändakonstgödselellerbekämpningsmedel.närdetgällerekologisktodladmat ärdetjordensomkommerifokusochinteväxtenisig.genomattsetillnäringenkommerredani jordenökardärmednäringeniväxtenockså.mångavetenskapligastudiersomutförtspåekologisk matharfaktisktvisatpåhögrenäringsvärdeijämförelsemedoekologiskamotsvarigheter FairTrade/Rättvisemärkt Dethandlaromattskapaentrygghetochökadelevnadsvillkorförarbetareiutvecklingsländer.Priset förvarornaskavararättvistidenmeningenattarbetsförhållandenaförarbetarnaärgoda,inklusive lönen.utöverbättrearbetsiochlevnadsvillkoriformavrättvislönsåjobbarorganisationenäven medattmotverkabarnarbeteochdiskriminering,samtattfrämjademokratin.detärävenviktigtatt produktionenavvarornaärmiljövänlig Miljövänligt Attväljamatmedlitemiljöpåverkankanhandlaomattproduktionenskageminimalaväxthusgaser ochföroreningar.attminskasittintagavköttärexempelpåettmiljömedvetetvaldådetären industrisomorsakarmycketutsläpp.detkanocksåhandlaomvilkaanimaliermanväljer,kyckling harexempelvisbetydligtmindrepåverkanpåjordensvattenresurserochgermindreutsläppän nötkött.miljömedvetnavalkanocksåhandlaomattväljamerekologisktsamtnärproduceratföratt minskautsläppfråntransporten Näringstäthet Dettaärettbegreppsomärviktigtatthållakollpådådetgenomsyrarhelakonceptet,bådegällande mat,smoothiesochfikavarianter.atträknakalorieräringetvigörhärpåblueberry,härliggerfokus påattdetvisäljerskagesåmycketnäringsommöjligt.ordetnäringstäthetärprecissomdetlåter attprodukternaskavarasåtätasommöjligtpånäring,alltsåsåmycketnäringsommöjligtper kilokalori.måletärattförsökaskapaenfullnäringstätmåltidochdeskavarasåfullproppadesom möjligtmedallanäringsämnensomvårakropparbehöver.dethandlaromlivsmedelsomgerså mycketessentiellaaminosyrorochfettsyrorsommöjligt,likasåvitaminerochmineraler.manbrukar prataomfullvärdigtproteinvilketheltenkelthandlaromkvalitetenpåproteinkällansomdåska innehållasåmångautavde20aminosyrornasommöjligt,dåframföralltde9somäressentiellaoch somvimåstefåiossregelbundetgenommaten.fetternabörocksåvaraavhögkvalitetvilket innebärattdeinteskavaraprocessade,somexempelvistransfetterdärfettetsnaturigastruktur förstörts,likasåfettersomhärsknat(reageratmedsyreellervärmebehandlatshårt).attväljaså 7

8 naturligaochfärskafettersommöjligtärettbraknep.röttkött,mejeriprodukter,bakverkochglass ärexempelpålivsmedeldärkvalitetenpåfettetärsämre.vegetabiliskaoljor,nötter,frönoch avokadoärexempelpåfetteravhögrekvalitet.detfinnsävenanimaliskalivsmedelsominnehåller godafetter,exempelvisfetfisksåsomlaxsomdessutombidrarmeddelivsviktigafettsyrornaomega 3och6.Ävenlinfrön,hampafrön,chiafrönochvalnötterärbrakällortillOmegaifettsyrorna. Jumerbehandlatettlivsmedelärdestomindrenäringfinnsdet.DärförharBlueberryvaltattjobba medlivsmedelsomärsånärasinnaturligaformsommöjligt,samtattdetbörvaraekologisktoch gärnanärodlat.wrapsochsalladerärfullproppademedgodafetter,fullkorns ochfiberrika kolhydrater,högvärdigtproteinochgrönabladgrönsakerochrotfruktersåsommorötteroch rödbetorfullproppademedantioxidanter.attdessutomanvändasuperfoodssomettkomplement hjälpertillattökanäringstäthetenytterligare.detkanexempelvishandlaomgojibär,tranbär,blåbär medmerasomströsöversalladenellerblandasiwrapsen Säsongsanpassat Attförändramatmenyneftersäsongärettsättattjobbaförenbättremiljödådetgermöjlighetatt väljamernärproduceradelivsmedel,någotsomförståsävenkanbidratillmernäringsrikmatockså (kortaretransportsträckor,möjlighettillfärskaochnäringstätaingredienser).dethandlarrent praktisktomattväljagrönsaker,fruktochsädsomdeolikaårstidernaerbjuder.detgynnarvåra lokalabönderlikasåsomdetgörmiljöngottgenomatttransportenintebehöverblisålång,vilketi sinturgerossmernäringsrikalivsmedeldåfruktochgröntfårmognatillsdeärklaraochinte behöverdränkasikemikalierföratthållaunderhelaresan.attsäsongsanpassaharävenen ekonomiskaspektdådetblirbilligareattväljalivsmedelsomärlättillgängliga Medvetnaval Handlaromattgenomökadkunskapkunnagöraettaktivtval.Attgöraettvalsomkännsbrafören självochdärdetfinnsmedeneftertanke.dettainnebärattmanstannarupp,funderarochfaktiskt görettvalaktivt.detbehöverintebaravarahososs,utanöveralltivardagen(exempelvisi matbutiken).detvigörpåblueberryärattgekundenalternativ(laktosfritt,glutenfritt,fairtrade, ekologisktmedmera)justförattmöjliggöraattkundenkangöraettegetindividuelltval. 1.2.Hurvijobbar Detfinnsettmedvetetvalbakomalltvigör.PåBlueberryanvänderviossexempelvisavekologiskt ochrättvisemärktisåstorutsträckningsommöjligtochväljerdärföralltmedomsorg.produktersom kompromissarmeddjurochnatursvälmåendeärintevälkomnahososs.dettaskakunderalltid kännatillittillflerakunderväljeratthandlahosjustossförattvisatsarpåekologiskaprodukter.vi jobbarmeddettaipraktikengenomattvåratröjorochmunkjackortillverkasavekologiskbomull mednedbrytbartext,dessutomärderättvisemärkta.vivillävenjobbaaktivtmedmiljöochdetta skerblandannatgenomattinteskrivautmassabroschyrerionödan.viåtervinnerochsorterar,och allmatfrånköketkörviutienmiljöbil,ochförattminimerakörsträckornakörssåmycketsom möjligtutsamtidigt.attköpatårtanärnågonfyllerjämt,harfåttbarnetc.äringetvihållerpåmed, härgörviiställetvaletattplanteraettträdförattfiradessahändelser.dettaharletttillattdetidag finnsenhel Blueberryiskog ibrasiliendessutomhardonationtillvälgörenhetalltidpräglat Blueberry.ExempelpåföretagsomvistödjerellerharstöttatärStadsmissionen,Världsnaturfonden ochmiljöförbundetjordensvännersomjobbarmedettregnskogsprojekt.dettaharskettpåolika sätt,menidagharvialltidencharityismoothiedär5krpersmoothiegårtilljustvälgörenhet. 8

9 Frågor: 1. VilkaprinciperjobbarBlueberryefter? 2. Geexempelpåhurdettaefterföljsipraktiken. 3. DefinieravadsommenasmedEkologisktrespektiveFairTrade. 4. Vilkaärfördelarnamedattsäsongsanpassamaten? 5. Vadinnebärdetattgöraettmedvetetval? 6. Definieranäringstätmat. 7. Vadinnebärfullvärdigtprotein? 8. Ivilkalivsmedelhittarviomegai3? 1.3.Allergier Detärinteovanligtattdetkommerinkundersomberättarattdeharnågonallergiochfrågarområd gällandevårtsortiment.dåärdetenfördelatthakollpåvaddessaallergierinnebärförattkunna erbjudarättprodukt.igenomgångenavmenynlängrenedframgåräventydligtvilkaalternativvihar somärglutenfriarespektivelaktosfria,menocksånötfria Glutenallergi/Glutenintolerans Glutenärettproteinsomfinnsivete,kornochråg.Vidallergiochintagavdettaproteinskeren immunförsvarsreaktionsomledertillatttunntarmentarskada.detledertillenoförmågaattkunna tatillvarapånäringenfrånmaten.exempelpåsymptomärmagont,diarré,uppblåsthetmenockså trötthetochhudproblem.detäravbetydelseattskiljapåglutenallergiochglutenintoleransdåen 9

10 personmeddetförstnämndaävenattkanblidåligvidintagavglutenfriaalternativ.glutenallergi kallasävenförspannmålsallergi,idettafallkanmaninteätahavre(somenglutenintolerantperson oftastkangöra). Exempelpåglutenfriaalternativärbovete,hirs,råris,quinoa,samthavrefördensominteärjätte känslig.boveteochquinoaäralternativsomvianvänderossmyckethärpåblueberryochdärförkan detvarabraatthaliteextrabrakollbakgrundochanvändningsområdenärdetgällerdessa. Bovete& Ävenomboveteinnehållerordet vete ärdetingetsädeslagutanenört,menanvändssom alternativtillandrasädeslag.bovetekommerfrånbörjanfrånasien,menharspriditsigalltmeröver världen.örtenärlättsmältochbraförmatsmältningenochpassardärmedkänsligamagar.detär ävenenbrakällatillvitaminerochmineraler.ivissafallrekommenderaspersonersomavolika anledningarväljerenglutenfrikostatttatillskottavbivitaminer,dockärdettainteallsnödvändigt ommananvänderbovetesomettalternativeftersomlivsmedletinnehållerhögahalteravbi vitaminer.detärävenenbrakällatillmagnesium,fosfor,kaliumochjärn.studierharvisattendenser tillattbovetekanverkablodtryckssänkandesamtminskakolesterolet.boveteinnehålleräven antioxidanter,protein(nästanfullvärdigt,vilketinnebärattdetkanbidramednästansamtligaavde essentiellaaminosyrorna)samtattdetbidrarmedfibrervilketärkopplattilldesspositivaeffektpå matsmältningen. Bovetekanexempelvisanvändassomersättningförvanligtmjölvidbakning,ellersomfrukostgröti formavkokningavhelabovetekorn.medlitefantasiäranvändningsområdenamånga Quinoa& DetärettfrösomväxeriAnderna,Sydamerikasomärnaturligtgluteniochvetefritt.Detinnehåller ävenfullvärdigtproteinochsamtligaessentiellaaminosyror(ettbraargumentattanvändamotde somsägerattendastanimaliskaprodukterkanbidramedfullvärdigtprotein)ochhardethögsta proteininnehålletavallagrödor.quinoakanätasikoktformsomersättningförexempelvisris,det kanävenblandasisallader,elleranvändastillbakningiformavquinoamjöl. Dessnäringsinnehållharmångalikhetermedbovete.DetinnehållerantioxidanteriformavEi vitaminochselen.eftersomvårajordarhärisverigeärselenfattigaharvisvårareattfåiossav dennamineralijämförelsemedexempelvisamerikanera.därförärquinoaenbrakällatilldet.både Eivitaminochselenärviktigtförblandannatmusklernasfunktion. Bådeboveteochquinoaharenlångsampåverkanpåblodsockretvilketgerenjämnare blodsockerkurva(räknastilllivsmedelmedlågtgi).dettaärframföralltfördelaktigtommanliderav diabetes.dessfiberinnehållgörävenattvihållersommättalängreochhållersockersugetischakt Laktosintolerans Kroppenäroförmögenattbrytanedmjölksockretlaktos(genomattkroppenintekanproducera laktassomärettenzymmedfunktionenattbrytanedlaktos).harmanproblemmedtarmflorankan ävenentillfälliglaktosintoleransuppstå.vissakanhanterasmåmängderlaktosiformavexempelvis liteyoghurtellerost.laktosärenkolhydratsomfinnsimejeriproduktersommjölk,yoghurtoch grädde.detsomskerikroppenvidlaktasbristärattintagavlaktosenintetasuppitunntarmensom dennormaltsettskautanförsvidaretilltjocktarmendärdenkanorsakaproblemsommagknip, gasbildningochdiarré. 10

11 Detfinnsbravegetabiliskaalternativsomärbaseradepåhavre,risochmandel,dessafungerar därmedävenförveganer.deflestaavvårasmoothiesbaseraspåhavremjölkellerrismjölkoch fungerardärmedfördensomärlaktosintolerantellermjölkallergiker.braatttänkapåärdockatt vassleprotein(somvianvänderossaviformavholisticvaniljproteinivårasmoothiesochsomfinnsi Bouncebollarna)ärettmjölkproteinsominnehållerlaktos.Uppmärksammavåralaktosintoleranta kunderomattviharärtproteinochhampaproteinsomärettbraalternativiställetförvassle Nötallergi Nöt ochjordnötsallergiärdenvanligastematallerginivärlden.manskiljerpånötterochjordnötter eftersomjordnötenräknastillbaljväxter.ärmanjordnötsallergikerbehöverdetdärmedinte innebäraattmanärallergiskmotandranötter.vidnötallergidäremotbrukarföljandenötter innefattas:cashewnötter,hasselnötter,paranötter,pekannötter,valnötterochmakadamianötter. Mandelochpistageärocksånötter,menbrukarfungerabraommanärenrenodladnötallergier, dockfinnsdetdomsomärallergiskaspecifiktmotdessaockså.nivånpåallerginkanvariera,vissa blirbaradåligaomdeäterfelnöt,menmångakaninteensvistasisammarumochdettaären luftburenallergiform.detkanvaralivsfarligtochdetförekommerfaktisktdödsfall.omnågonkund kommertillossochärnötallergikerkandetvarabraatttänkapåattalltidsetillattmixerkannanär ordentligtdiskadförattundvikaspårutavnågonavvåranötsmoothies.uppmärksammaockså kundenomattdetkanfinnasspåravnötterivårmateftersomvihanterarnötterockså.detäräven väldigtvanligtförekommandeattnötallergikerävenärallergiskamotsenapsfrönochsesamfrön. Övrigafrönbrukardäremotintevaraettproblem.PumpakärnornasomvianvänderiexempelvisTea Tox smoothienbrukardärmedfungerautmärkt. 1.4.Gravid PåBlueberryharvimycketmatsomärperfektförgravida,dettaeftersomdeharettstörrebehovav attfåisigvitaminerochmineralerochdärmedärsånäringstätmatsommöjligtattföredra.detta kanvidärmedanvändavälsomettsäljargument.detfinnsmycketdelademeningaromhuren gravidskaäta.påblueberryärdetdockviktigtattviinteanvändernågrapekpinnar.kundenfårsjälv väljautanattvipånågotsättdömerellertillrättavisar.dockkandetvarabraatttänkapåattviinte självarekommenderarengravidkundatttaspirlulinaismoothien,omhonintesjälvvilldet Spirlulinaärdåligtbeprövadvetenskapligtpåjustgravidaochdetgårdärförintegaranteraattdet intefinnsnågrarisker.vadsomkännsrättellerfelärdockheltupptillkundenattavgöra.detsägs ävenattgravidaskavaraförsiktigamedkallröktaochgravadeprodukter,likasåopastöriserade mjölkprodukter.dettaharattgöramedenbakterie ochparasittrisk.dockanvänderviossav pastöriseradostivårvegetariskawrap,likasåärlaxenilaxwrapenvarmröktvilketkanvarabraatt vetautifallnågonkundskullefrågaomjustdetta. Frågor: 1. Vadtålinteenglutenintolerant? 2. VilkaglutenfriaalternativanvändervipåBlueberry?(2st)Nämnnågotpositivtmed respektive. 3. Vilkaproteinpulverkanvierbjudaenlaktoskänsligkund? 4. Kanennötallergikerätamandel? 5. Vilkafrönbörundvikasommanärallergiskmotnötter? 6. Vadskaviinterekommenderaengravidkundochvadkanvierbjudaistället? 11

12 12 2.Smoothiefamiljen Mångakunderundrarvarförvårasuperiorsmoothiesärdyrareärvårasupersmoothies.Detär sammastorlekochdetinnebärhellerintenödvändigtvisattsuperiorärmermättandeänsuper.det handlarsnarareomingredienssammansättningen.bådepuregreeniuousochteatoxinnehåller matchagrönttepulversomärettväldigtdyrtochfinttepulver,dessutomärärtproteinetettdyrare alternativtillvårtvaniljproteinsomärvassle.kortfattatkanenförklaringvaraattvårasuperior smoothiesärliteexklusivarepågrundavingrediensernaänvadvårasupersmoothiesär. Förvarjesmoothiekommmeringredienser,saleline,allergierochvidarefaktaattpresenteras. 2.1.Superiors Phantastic,PureGreenious,TeaTox,Yogalicious,Nutsaboutyou Phantastic Ingredienser SaleLine Allergi Surkål,spenat, vetegräs,gurkmeja, ingefära,äpple, apelsin. Phantasticär välgörandeförmage ochimmunförsvar.vill dumotaborten kommandeförkylning ärdenhärsmoothien perfekt Ingrediensinnehållkan hjälpakroppenatt fungeraoptimalt. Vidarefakta Surkålärettfantastisktlivsmedel.Genomsyrningavkåletbildasmjölksyrabakteriersomharmånga finaeffekter,blandannatförbättringavtarmfloraochmatsmältninggenomattunderlätta nedbrytningenavmaten.vetegräs,ingefäraochgurkmejaäringredienserkändaförsinpositiva påverkanförimmunförsvaret.gurkemejaochingefärafungerarbådaantiinflammatoriskaoch ingefäraärkändförsinförmågaattmotverkakramperochgaserimagen.ochvissteduattingefära kanhjälpamotillamående? Dennasmoothieärmedandraordenriktigboostförimmunförsvaretmenocksåförvårmages välmåendedettaärocksåenavvåramerrumstempereradesmoothiesochkandärför rekommenderastilldekundersomtyckerattdeandrasmoothiesarnaärförkalla. SaleLine: Phantasticärvälgörandeförmageochimmunförsvar.Villdumotabortenkommande förkylningärdenhärsmoothienperfektingrediensinnehållkanhjälpakroppenattfungera optimalt.

13 Pure Greenious Ingredienser SaleLine Allergi Broccoli,mango, avokado,ärtprotein, matchagröntte pulver,spenat, spirulina,apelsin, äpple. PureGreeniuosären perfektlunchsmoothie dådenärväldigt mättandesamtidigt somdetärenavde nyttigastealternativen vihartackvaredess otroliga näringsinnehåll. Perfektfördigsomär veganellersom detoxar. VidareFakta EnriktigvitaminbombmedettotroligtnäringsvärdeBroccoliärenhylladgrönsakochdetberorpå attdenärväldigtnäringsrik.denärdelsrikpåproteinochfibrersommättargott,menocksåpå vitaminerochmineralersåsomkalciumochjärn.attvälja grönt görossväldigtmycketgott eftersomdet(medvariation)kanbidramednästintilloptimalnäring.ärtproteinetökardessutom proteininnehålletytterligare.positivtärattärtproteinpassarutmärkttillbådelaktosintolerantasom glutenintoleranta.spirulinanbidrarisinturmedvitaminer,mineralersamtattdenfungerar avgiftandeochrensande.matchagrönttepulverärettannatsuperpulver.detärotroligtriktpå antioxidanter,vitaminersamtfibrer. KortfattatkanmansägaattPureGreeniousgerengodsammansättningproteiner,Bivitaminer, mineralerochantioxidanter.denärdessutomväldigtbralämpadförveganersomannarskanha svårtattfåisigtillräckligtmedb12.

14 14 Ingredienser SaleLine Allergi TeaTox Mango,ananas, matchagröntte pulver,ruccola, pumpafrön,spirulina, citron,äpple. TeaToxpassar utmärktsomett näringstättmellanmål dådetärlitelättare. Gerenordentligboost tillhuden Vidarefakta HarprecissomPureGreeniousenrenandeochavgiftandeeffektpåkroppen,menärlitemindre "matig".ruccolaärprecissomannatbladgröntenbrakällatillvitaminer,mineralersamtklorofyll. Detbidrarmedfolsyrasomärviktigtattfåisigavnärmanärgravidförattmotverkaryggmärgsbråck hosbarnet.pumpakärnornabidrarmedantioxidanterochmineralersomexempelviszink.dessutom kanfröniallmänhethaenrenandeeffektpåkroppengenomattdramedsigslaggprodukterut. TeaToxärenrenandesmoothiesompassardensomdetoxar,dessutomärdennågotlättareänPure Greeniousfördensomvillhanågotnäringsriktmensominteärlikamättande.Tackvaresittvitamini ochmineralinnehåll(framföralltvitaminasamtkalciumochmagnesium)ärsmoothienextrabraför synochhudmenocksåförskelettochslemhinnor.matchagrönttepulversägsdessutomkunna motverkadålighyochdärmedkansammansättningenavingrediensernaidennasmoothiepassa personermedhudproblem Yogalicious Ingredienser SaleLine Allergi Mango,mandel, kardemumma, ärtprotein,morot, ekologiskrismjölk. Yogaliciousärenbra lunchsmoothiedåden ärväldigtmättande. Detärocksåenriktig skönhetssmoothiemed åldersförebyggande ingredienser. Vidarefakta MangoharpositivaeffekterpåhudentackvaresittinnehållavAivitaminochantioxidantenCi vitamin.mandelbidrardessutommedeivitamin,enannanviktigtantioxidantsomdessutomkan motverkaåldrande.samtligautavovannämndavitaminerharstorbetydelseförhuden(detärdärför sommångahudvårdsprodukteridaganvändersigutavdessa)ochmångafårdevitaminernaisina

15 dagligahudvårdsrutiner,mendetärminstlikaviktigtförhudenattfåisigdeminifrånockså.detta innebärattyogaliciousprecissomteatoxärenriktigt skönhetssmoothie.dennasmoothieär dessutomsnällmotmagenblandannattackvaresittinnehållavkardemummasomharenlugnande effektpåtarmarnagenomattmotverkakramper.bådeaivitaminocheivitaminanvändsi hudvårdsproduktermedantiiageeffektochtackvareattyogaliciousharetthögtinnehållavdessa kanettargumentfördennasmoothievaraattdenärenriktig antiiagingismoothie.. Kortfattatärdetenkrämigochmättandesmoothiesommångatyckeromtackvaresin efterrättslikandesmak.förutomattdenärlugnandeförmagenärdenocksåbraförvårtyttretack vareattdenboostarvårhudmedvitaminerochantioxidanter Nutsabout you Ingredienser SaleLine Allergi Cashew,jordnötssmör, banan,rostadkokos, kardemumma, hallon/mangosås, ekologiskhavremjölk. NutsaboutYou passarperfektfördig somärlitesötsugen samtidigtsomden bidrarmedenmassa nyttigafetterochbra energi. Vidarefakta Tackvaresittnötinnehållbidrardennasmoothiemeddeönskvärdafleromättadefettsyrornasom blandannatskyddarmothjärtiochkärlsjukdomar(dettagenomattsänkade onda kolesteroleti blodet).dessutombidrarjordnötternamedproteinochfibrer. Enmättandesmoothiesombidrarmednyttigafetterochfibrerochsompåsåvisfaktisktkan fungeraskyddandemothjärtiochkärlsjukdomar.medsittmineralinnehållkandenävenfungera förebyggandemotandrasjukdomartackvaresinregleringavphibalansen.passarperfekttillden somärsugenpånågotsöttmensomvillundvikadehälsofarorsommångasötsakerbidrarmedidagi formavhögtsockerinnehållochmättadefetter.perfekteftermiddagsiellerfredagssmoothie 2.2.Super Bikini,EatyourGreens,Healthnut,ImmuneBooster,BeautyBox,BodyShake,GojiDelicious,Pick meup,fruitsalad. 15

16 Bikini Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,jordgubbar, banan,ingefära, citron,äpple. Enuppfriskandeoch uppiggandesmoothie somgerenordentlig antioxidantboost. Vidarefakta Enuppfriskandeochotroligtgodsmoothiefördensomärsugenpånågotfruktigt.Bådesyrligochsöt ismaken.enriktigvitaminboostochkandärförerbjudasdensomvillhanågotnyttigtsominteär grönt.bikiniärtackvaresittinnehållavananasochjordgubbarväldigtrikpåcivitaminoch antioxidanter.ananasärdessutomriktpåkostfibrersomharstorbetydelseförvåratarmars välmående.ingredienssammansättningenidennasmoothiekanbidramedattmotverkavirusoch infektioner.ingefäraochcitronärbådaingrediensersomärkändaförattvaravälgörandeförvårt immunförsvarochverkarantiinflammatoriskt.jordgubbarärdessutomettavdebärsombidrarmed störstmängdfolat(ettbivitaminsomgravidarekommenderastatillskottav).dettakanmedandra ordvaraenperfektsmoothieattrekommenderagravidadådenbarainnehållerfruktochinteen massasuperpulver Eatyour greens Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,mango, apelsin,citron,spenat, vetegräs,spirulina, äpple. Eatyourgreensären perfektboostför immunförsvaretdå denärfullmed näringsrika ingrediensersom hållerossfriska.lagom somettmellanmåldå deninteärlika mättandesompure Greenious. Vidarefakta Dettaärenständigbestseller,ochpassarperfektattföreslåförnyakundersomberom rekommendationer.ensmoothiesomallagillardenärprecissompuregreeniousenriktig vitaminbombeftersomdeninnehållerbådevetegräsochspirulina.detärinteovanligtattkunder frågarvaddetärförskillnadpåeatyourgreensochpuregreenious.densistnämndaskullekunna sägasvaraettmatigareoch grönare alternativtilleatyourgreens.

17 Spirulinaärsomnämntstidigareenbraprotein ochvitaminkälla.detärdessutomenriktigboost förimmunförsvaret.vetegräsärenannaningredienssomgöratteatyourgreensärperfektatt rekommenderadekundersomfrågareftersmoothiessomhållerförkylningarnaborta.bådespirulina ochvetegräsärrikapåklorofyllsåeatyourgreensärmedandraordenriktigtklorofyllriksmoothie HealthNut Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,banan, jordnötssmör,rostad kokos,vaniljprotein, ekologiskhavremjölk. Enavvåramest mättandesmoothies, ochdådenbidrarmed bådeproteinoch energiärdenperfekt fördigsomtränar. Vidarefakta Ingrediensinnehålletmedbanan,jordnötssmör,vaniljproteinochhavremjölkbidrartillmättnad,och gördessutomattmanhållersigmättlänge,perfektfördensomvetmedsigattmantenderarattbli sötsugenframåteftermiddagen.detfinnsfleraanledningartillattdenhärsmoothienpassarkunder somtränarmycket.förstochfrämsttackvareattdenmättargott,menocksåattdenärsnällmot magen(deninnehållermindremängderfrukt,gröntochsuperpulversomannarskanledatill uppsvälldhetfördenovanamagenvilketinteäroptimaltinförettträningspass).bananärenbra källatillmagnesiumsomblandannatkrävsförnormalmuskelfunktion.jordgubbarnaärenväldigt brakällatillcivitaminsomärenviktigantioxidant,någotsomärextraviktigtattfåisignärmanär fysiskaktiv.detspelarävenenviktigrollförimmunförsvaretsamtföruppbyggnadavmuskler(likaså somskelettochhud).jordnötssmöretbidrarsedanmednyttigafetter. 17

18 Immune booster Ingredienser SaleLine Allergi Banan,ingefära, citron,gurkmeja, ekologisknaturell yoghurt. Gynnarbådenormal magfunktionoch immunförsvargenom attförbättra matsmältningoch hämmabakterietillväxt ochinfektioner. Vidarefakta Ytterligareenutavvåraperfektamellanmålsismoothieseftersomdeninteäralltförmäktig.Denna brukarlockatillsigkundersomredanärförkyldadådessinnehållavingefära,citronochgurkmeja görjustsomnamnetsäger boostarimmunförsvaret. Ingefäranochgurkmejanverkarbåda antiinflammatorisktikroppen.förutomattingefärahjälpertillattmotverkainfektionerikroppenså förbättrardenävenmatsmältningen.gurkmejasomärsläktmedingefäraharliknandeegenskaper. KombinationenavdessaingrediensergöralltsåattImmuneboosterärgynnandeförbåde immunförsvarochmage.citronenbidrarsedantillcivitamin,antioxidantersamtattdenhämmar bakterietillväxten. Dettaärenavvåratvåsmoothiessominnehållervanligyoghurtvilketinnebärattdeninnehåller laktosochärintehellervegansk.dockharyoghurtfunktionenattkunnaförbättranedbrytningenav laktosvilketinnebärattlaktoskänsligaoftasttålyoghurtbättreänmjölkochdetinnehåller mjölksyrabakteriersomärbraförtarmfloranochgörvåramagarglada Beautybox Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,hallon, hampafrön,linfrön, ekologisknaturell yoghurt. Enantioxidantrikoch fiberriksmoothiesom ärväldigtbraför hudenochhåller sötsugetischakt. Vidarefakta YtterligareensmoothiefullspäckadmedCivitamintackvareinnehålletavjordgubbarochhallon.Ci vitaminärsomnämntstidigarebetydelsefulltförattbevaraenvackerhydådenökarbådefasthet ochlystersamtskyddarmotuvistrålning.hallonbidrarävenmedkostfibrersomärväldigtbraför

19 19 våratarmar,hållerossmättalängesamtgerenjämnareblodsockerkurva.innehålleravlinfrönoch hampafrönbidrarocksåtillfibereffekt.beautyboxärmedandraordenväldigtfiberriksmoothiesom tackvaredettahållerossmättalängresamthållerbortasötsugetochärdärmedettperfekt mellanmålfördensomkämparförattgånedivikt.bådelinfrönochhampafrönärbrakällortill Omegai3,enlivsviktigfettsyrasomvimåstefåiossviamatendåvårakropparintesjälvakan produceraden.linfrönabidrarmedmycketvitaminersomexempelvisb,cochesamtmineraler. Dennaproteiniochantioxidantrikasmoothieärperfektsommellanmål Bodyshake Ingredienser SaleLine Allergi Apelsin,banan, mandel,vaniljprotein, ekologiskrismjölk. Enperfekt uppladdninginnan träningochsom återhämtningefter, ellerbarasomengott ochlagommättande mellanmålmedenbra blandningavprotein, kolhydraterochbra fetter. Vidarefakta MångakundersomköperdennakommeriträningskläderochväljerdåBodyShakeantingensom laddninginförettträningspassellersomåterhämtningefteråt.banan,mandlarochvaniljproteinger mättnadochbidrarmedåterhämtningförbådemusklerochenergidepåermedsittinnehållav kolhydraterochprotein.vårakropparbyggsuppavproteiner,ochkolhydraternalagrassom lättillgängligenergisomviharstornyttaavnärviärfysiskaktiva.apelsinenbidrarmedcivitaminoch antioxidanter.mandelharmångafinafunktionerikroppenblandannathardessnäringsinnehåll betydelseförnormalneurologiskfunktion(kommunikationenikroppenmellannerver,muskleroch organ).rismjölkenärglutenfriochgerengodnaturligsötmatillsammansmedvaniljproteinet. Kortfattatkandennasmoothiesägasstärkakroppen,bådegällandemusklerochiformavenergi menocksåmedantioxidantersomskyddarmotnedbrytningavkroppensceller.c vitaminenhjälper ocksåtillattstärkaimmunförsvaret.bodyshakepassardensomintevillhaensmoothiemedså mycketfruktochgröntmenändåfåisigviktiganäringsämnen.

Health starts with attitude! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18)

Health starts with attitude! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18) Health starts with attitude! SORTIMENT Natalie Fröberg, (2014-06-18) 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Inledning... 6 1.1. Begrepp... 7 1.1.1. Ekologiskt... 7 1.1.2. Fair Trade/Rättvisemärkt...

Läs mer

health starts with attitude

health starts with attitude Catering2015 health starts with attitude Välkommen till Blueberry Lifestyle och tack för att du väljer oss. Sedan 2006 har vår affärsidé varit att erbjuda våra kunder bra och näringstäta kostval som samtidigt

Läs mer

Smo thie RECEPT BIO LIFE

Smo thie RECEPT BIO LIFE Smoothie RECEPT BIO LIFE Innehåll Living Green Smoothies...18-19 SMOOTHIE RECEPT Sidor Smooth Smoothie With Multi Greens 2-3 Green Almond Smoothie With Barley Grass 4-5 Exotic Smoothie With Wheat Grass

Läs mer

Mat och prestation! Jenny Möller. Tel: E-post: Hemsida: -Besöksadress: Farledsgatan 5

Mat och prestation! Jenny Möller. Tel: E-post: Hemsida:  -Besöksadress: Farledsgatan 5 Mat och prestation! Jenny Möller Tel: 0736-64 64 19 - E-post: jenny@balancebylife.se Hemsida: www.balancebylife.se -Besöksadress: Farledsgatan 5 Prestationstriangeln grunden för en god prestation Sömnbrist

Läs mer

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3 Recept Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. & Produktguide No3 LCHF www.superfruit.se Avokado 1 portion: 2 dl mjölk 1 dl vispgrädde 1 avokado 2 msk färskpressad

Läs mer

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen Molkosan supersmoothies Lättsmälta, bra för hälsan För att känna dig i form

Läs mer

hälsotallrik 95 kr sallad, quinoa*, alfagroddar*, majs, broccoli, gurka, morot, frukt, granatäpple*, olivolja*, salt*, peppar*

hälsotallrik 95 kr sallad, quinoa*, alfagroddar*, majs, broccoli, gurka, morot, frukt, granatäpple*, olivolja*, salt*, peppar* hälsotallrik 95 kr sallad, quinoa*, alfagroddar*, majs, broccoli, gurka, morot, frukt, granatäpple*, olivolja*, salt*, peppar* avokado & keso kallrökt lax kycklingfilé prosciutto rökt kalkon tonfisk extra

Läs mer

Smoothie på blåbär, banan och kokos

Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan, kokos och mandel är ett exempel. Smooties går att variera i det oändliga efter tycke och smak eller efter vad som finns hemma. Banan eller

Läs mer

Bakelser, energikakor och minitårtor

Bakelser, energikakor och minitårtor Bakelser, energikakor och minitårtor Vill du äta godsaker, öka din energi, få näring och må bra? Novaeras kakor är gluten-, socker- och laktosfria. Vi använder endast ekologiska och naturliga ingredienser

Läs mer

SOCKER & TORKAD FRUKT

SOCKER & TORKAD FRUKT SOCKER & TORKAD FRUKT 1 SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 Kandisocker på Pinne Brun 100/förp 1st 30-2379 Kandisocker på Pinne Vit 100/förp 1st 46-3962 Vit Diamant Socker 2kg 2 46-3961

Läs mer

Äter du som en australiensare?

Äter du som en australiensare? Äter du som en australiensare? FODMAPs i maten vi äter I Australien är intaget av så kallade FODMAPs (Fermentable Oligo-saccharides, Di-saccharides, Mono-saccharides And Polyols) högt och forskning därifrån

Läs mer

Ladda med rätt mat! Alexandra Petersson Nutritionist

Ladda med rätt mat! Alexandra Petersson Nutritionist Ladda med rätt mat! Alexandra Petersson Nutritionist www.egofood.se alexandra@egofood.se BALANS för hälsa & prestation Träning/Motion Kost Vila Extra viktigt med bra mat för barn som tränar? Frisk Stark

Läs mer

Varsågod! Här får du några härliga recept!

Varsågod! Här får du några härliga recept! Varsågod! Här får du några härliga recept! För ett hälsosammare & roligare liv! Chiagröt med Mango, Hallon, Gojibär & Banan 2 msk Chiafrön 4 msk Mandelmjölk, rismjölk eller havremjölk ¼ tsk Vaniljpulver,

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Persika/Apelsin. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Hallon/Rabarber. Extra fin fruktyoghurt Björnbär

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Persika/Apelsin. Hjordnära Ekologisk Yoghurt Hallon/Rabarber. Extra fin fruktyoghurt Björnbär Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

SOCKER, FRUKT & NÖTTER

SOCKER, FRUKT & NÖTTER SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 30-2262p 30-2262plexi Kandisocker på Pinne Brun 100/förp Kandipinnar påse 5st Kandipinnar plexibox 10st 1st 12st 30-2379 30-2379p 30-2379plexi Kandisocker

Läs mer

KOSTSCHEMA A FÖR TRE VECKOR

KOSTSCHEMA A FÖR TRE VECKOR KOSTSCHEMA A FÖR TRE VECKOR Kostschema A för tre veckor Välkommen till ditt kostschema. Här hittar du goda och nyttiga rätter för dagens alla måltider. Du kan kombinera de olika alternativen på vilket

Läs mer

14 enkla Smoothierecept

14 enkla Smoothierecept 14 enkla Smoothierecept Blåbär och kokosmjölk En banan 2,5-3 dl färska eller frysta blåbär 1-1,5 dl grekisk yoghurt 1 dl kokosmjölk 2 msk honung 2 msk müsli (alt. havre) 2,5 dl isbitar 2 tsk müsli till

Läs mer

Energirika mellanmålsdrinkar

Energirika mellanmålsdrinkar Energirika mellanmålsdrinkar Samtliga recept är för 1 portion om inte annat anges. Dietistmottagningen Gävle sjukhus Chokladdrink (ca 1 dl) Innehåll: ca 150kcal och 10g protein 1 msk Resource proteinberikning

Läs mer

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR Från 2012 till 2014 ökade svenskarnas konsumtion av kvarg med nästan 200 % enligt undersökningsföretaget Nielsen. Anledningen är kvargens höga proteininnehåll, som gör

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Födoämnen från växtriket uppställda efter familjetillhörighet *

Födoämnen från växtriket uppställda efter familjetillhörighet * i 1(8) Födoämnen från växtriket * Ajacore ajacore, mango pistasch mandel Alger agar-agar konsistensökare Ananas ananas Anona anona Arrowrot arrowrot stärkelse Banan banan pisang Björk hassel vintergröna

Läs mer

. NOV 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker

. NOV 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker . NOV 2015 Har inte hänt så mycket sedan förra månaden så vi tar oss vidare med våra härliga höst o vinter primörer. Vi är noga med att tänka efter och låter oss inspireras av det som är säsong JUST NU!

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Mathavresallad med paprika, gurka, avokado, spenat, vita bönor, citron & pumpakärnor. Ägghalvor

Mathavresallad med paprika, gurka, avokado, spenat, vita bönor, citron & pumpakärnor. Ägghalvor Lördagsbuffé! Klyftpotatis m franska örter Quinoa-sallad med ingefärsdressing och grönt 2 sorters ekosalami Tonfiskröra m lime Fänkål i citronolja & dill Fetaostcreme Vitlöksmarinerad zucchini Mathavresallad

Läs mer

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER

TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER TOPP 10 HÄLSOSAMMA FRUKTER ebuzzdaily 30 September, 2014 at 21:21 1207 Frukt har alltid klassats som något hälsosamt och nyttigt, och man lägger gärna ihop frukt och grönsaker till fruktogrönt, till ett

Läs mer

Vi ger dig det bästa från frukt, för alla tillfällen.

Vi ger dig det bästa från frukt, för alla tillfällen. RUBRIK OM SORTIMENT Version 1.0, januari 2017 Från frukostklassiker till spännande smakkombinationer och uppfriskande drycker. Vi ger dig marknadens bredaste sortiment av juicer och fruktdrycker. Vi ger

Läs mer

Skånemejeriers Fruktyoghurt 0,1 %

Skånemejeriers Fruktyoghurt 0,1 % Fruktyoghurt Vårt stora sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska

Läs mer

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak!

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! 15 snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! Denna receptbok är framtagen i första hand med tanke på patienter som har ett svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein med vanlig mat

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Mat med havre Är hållbar mat. SpaRAr växthusgaser, energi och odlingsmark. Ju fler som byter från komjölk till havredryck, desto bättre för planeten. Och ännu

Läs mer

Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie.

Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie. Måndag Frukost: Äggröra och smoothie 4 ägg 60 g hallon 60 g blåbär 1 banan 2 dl naturell yoghurt Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie. Näringsinnehåll per portion: 298

Läs mer

Gott & lättlagat. Blädderex. saltå kvarn AB I 153 91 Järna I Tel 08 551 508 00

Gott & lättlagat. Blädderex. saltå kvarn AB I 153 91 Järna I Tel 08 551 508 00 Gott & lättlagat Blädderex saltå kvarn AB I 153 91 Järna I Tel 08 551 508 00 Gott & lättlagat Här har vi samlat några av våra favoritrecept till dig. De är både läckra och hälsosamma men framförallt goda

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Måndag Frukost: Grekisk proteinyoghurt med melon och hackade valnötter Lunch: Laxpytt med sparris Middag: Blixtsnabb chiligryta med guacamole

Måndag Frukost: Grekisk proteinyoghurt med melon och hackade valnötter Lunch: Laxpytt med sparris Middag: Blixtsnabb chiligryta med guacamole Måndag Frukost: Grekisk proteinyoghurt med melon och hackade valnötter Lunch: Laxpytt med sparris Middag: Blixtsnabb chiligryta med guacamole Tisdag Frukost: Grekisk proteinyoghurt med melon och hackade

Läs mer

Mixa med mixerstav till len Smoothie. Blir supergott och älskas av vår 8 åring och 1 åring.

Mixa med mixerstav till len Smoothie. Blir supergott och älskas av vår 8 åring och 1 åring. Den 13 mars 2015 utlyste Sundare Barn en mellanmålstävling på sin Facebooksida. Bästa, mest hälsosamma mellanmålstipset vann en barncykel. Vinnare i tävlingen blev Sara Asplund med sitt tips: Vårt hälsosammaste

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. däremot är fantastisk för

Läs mer

Allers stora glasstest!

Allers stora glasstest! REPORTAGE MAT & BAK Allers stora glasstest! STICKA & HANDARBETE Riktiga höjdare och några bottennapp. Allers testar årets glassnyheter! VINN FYNDA 24 MARS 2015 06.15 Bild: Shutterstock Vi kan inte garantera

Läs mer

Superfoods till supermänniskor!

Superfoods till supermänniskor! SUPERFOODS BY ERICA Innehåll Raw Cacao pulver 5 Coconut palm sugar 8 Goji berries 9 Raw cashews 11 Cacao nibs 12 Incan berries 13 Camu camu 14 Mullberries 16 Chia seeds 17 Carob 19 Lucuma 21 Cacao butter

Läs mer

Erica Palmcrantz Aziz RAW FOOD

Erica Palmcrantz Aziz RAW FOOD Erica Palmcrantz Aziz RAW FOOD Bonusmaterial Bonusrecept raw inspiration! Med de här smaskiga bonusrecepten hoppas jag kunna locka dig att fortsätta med din nya livsstil! Du kan alltså även i fortsättningen

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål

Kompis med kroppen. 6. Mitt mellanmål Kompis med kroppen 6. Mitt mellanmål Mellis mellan målen Har du märkt att du blir piggare när du ätit mellanmål? Se till att få i dig någon frukt eller grönsak vid varje mellis! 1. Frukt- och gröntmacka?

Läs mer

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie 16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie Smaka på det bästa från två banker Den här foldern innehåller 16 nykomponerade smoothies en för varje skånsk kommun där Swedbank kommer att finnas på plats.

Läs mer

Giltlig fr.o.m Peace, Love & Food PRODUKTKATALOG

Giltlig fr.o.m Peace, Love & Food PRODUKTKATALOG Giltlig fr.o.m 2015-09-23 Peace, Love & Food PRODUKTKATALOG Innehållsförteckning Frukost...4 Min frukostserie är både god, nyttig och krispig. Müslin är fullproppad av nötter och frukt. Granolan, som endast

Läs mer

Recept Produktinformation

Recept Produktinformation Recept Produktinformation Varm choklad» 1-2 tsk Kung Markatta Kakao» 1 tsk Kung Markatta Rårörsocker» 2½ dl ekologisk mjölk, sojamjölk eller havredryck Blanda socker och kakao i en kopp. Värm mjölken och

Läs mer

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN café & bistro COFFEE ROOMER GRUNDADES I UDDEVALLA 2004. NOGA UTVALDA RÅVAROR & SMAKKOMBINATIONER SOM ÖVERRASKAR. KVALITÉ SERVICE OMTANKE & GLÄDJE ÄR LEDORD HOS OSS. ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL

Läs mer

FRUKT OCH BÄR välj gärna. FRUKT OCH BÄR undvik. GRÖNSAKER välj gärna

FRUKT OCH BÄR välj gärna. FRUKT OCH BÄR undvik. GRÖNSAKER välj gärna FRUKT OCH BÄR välj gärna ANANAS APELSIN BANAN BLÅBÄR CITRONJUICE HALLON HONUNGSMELON JORDGUBBAR KIWIFRUKT KLEMENTINER KOKOSMJÖLK MANDARIN NÄTMELON PASSIONSFRUKT PITAYA (DRAGON FRUIT) RABARBER FRUKT OCH

Läs mer

Cateringmeny Kontakt: bestallning.frosundavik@eurest.se

Cateringmeny Kontakt: bestallning.frosundavik@eurest.se Cateringmeny Kontakt: bestallning.frosundavik@eurest.se VÄLKOMMEN TILL DIN NYA RESTAURANGUPPLEVELSE! PUUR är ett nytt koncept som erbjuder dig ett varierat och spännande utbud på ett annorlunda sätt. Vår

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI Restaurang & Pub INDIAN HAWELI FÖRRÄTTER 1. SOMOSA 40 kr Indisk vegetarisk kryddad pirog 2. CHICKEN SOMOSA 45 kr Indisk pirog med kryddad kyckling 3. ONION BHAJEE (mellanstark) 40 kr 2st friterade kryddade

Läs mer

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP By INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP UPPLÄGG Tävlingen kommer att ske fredagen den 19/9 på Örenäs Slott som är beläget i Glumslöv söder om Helsingborg. Samtliga tävlande har fyra timmar

Läs mer

veckan. Eller så kör man en 3 dagars fasta med endast flytande föda för att lugna matsmältningsorganen och kickstarta en utrensning.

veckan. Eller så kör man en 3 dagars fasta med endast flytande föda för att lugna matsmältningsorganen och kickstarta en utrensning. Här får du lite inspiration till hur du kan använda produkterna! Livet ser olika ut för alla, för någon passar det att byta ut frukosten med en juice, eller kanske både frukost, lunch och mellanmål, men

Läs mer

Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det

Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det berömda libanesiska köket sakta fram. En kombination av

Läs mer

GodJul. önskar. ÅSÖ AB 0120-844 60 info@aso.se www.aso.se Öppettider 08:00-16:30, webbutiken är öppen dygnet runt alla dagar.

GodJul. önskar. ÅSÖ AB 0120-844 60 info@aso.se www.aso.se Öppettider 08:00-16:30, webbutiken är öppen dygnet runt alla dagar. för kockar, konditorer & gourmetbutiker GodJul önskar för kockar, konditorer & gourmetbutiker ÅSÖ AB 0120-844 60 info@aso.se www.aso.se Öppettider 08:00-16:30, webbutiken är öppen dygnet runt alla dagar.

Läs mer

Bra recept Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund 2011

Bra recept Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund 2011 Bra recept Folkhälsoenheten, Örebro läns Idrottsförbund 2011 Energibollar nr 1 50 gr smör 4 msk kakao 1 dl finhackade nötter (ex. mandel, valnötter) 1/2 dl kokos 1 dl pumpafrön 1/2 dl solrosfrön 1dl russin

Läs mer

I tabellen nedan hittar du vanliga allergener som kan förekomma i våra produkter. Svaveloxid och Sulfit

I tabellen nedan hittar du vanliga allergener som kan förekomma i våra produkter. Svaveloxid och Sulfit I tabellen nedan hittar du vanliga allergener som kan förekomma i våra produkter X = Innehåller Allergenet S = Innehåller Spår av Allergenet (S) = Innehåller Spår av Allergenet som anges inom parantes

Läs mer

Sju iskalla sommardesserter

Sju iskalla sommardesserter 1 Sju iskalla sommardesserter Milkshake, svalkande smoothies och turboglass är lätt att svänga ihop på det som man har hemma i kyl och frys. Här är några läskande tips! Foto: Ove Lindfors Lättfrusen jordgubbsgazpacho

Läs mer

Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker. Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt

Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker. Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt Vecka 1: Måndag: Frukost: (kl 6-8.00) Äggröra med grönsaker Lunch: (kl 11-13.00) Nötshake med frukt Middag: (efter kl 17.00) Grekiskbiff med medelhavsallad Tisdag: Frukost: (kl 6.00-8.00) Äggröra med grönsaker

Läs mer

Veckans bästa dag; är när du blir bjuden på hembakat!!!

Veckans bästa dag; är när du blir bjuden på hembakat!!! Veckans bästa dag; är när du blir bjuden på hembakat!!! Småkakor är perfekta gå bort presenten Kladdkaka med florsocker på Sockerkaka med apelsinsmak Copyright Elin.S Laga mjölkfritt 1 Inledning Här är

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott.

Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott. Holistic SuperVitalis Holistic SuperVitalis är ett kosttillskott. Innehåll Holistic SuperVitalis finns i flaskor på 1 liter och 0,5 liter. Ingredienser vetegräs, korngräs, spirulina, dunaliella salina,

Läs mer

SMOOTHIES receptbok 103977.101

SMOOTHIES receptbok 103977.101 SMOOTHIES receptbok SMOOTHIES Smoothie är en fantastisk dryck som många gillar och som passar vid flera olika tillfällen. Det är ett perfekt komplement till dina vanliga måltider och kan avnjutas av både

Läs mer

Vi lovar! www.optimat.se info@optimat.se 040-616 03 63

Vi lovar! www.optimat.se info@optimat.se 040-616 03 63 Lilla cateringboken 2014 Vi lovar! Ingen panik! Ta det lugnt - vi kommer! Vi är på plats allra senast inom 30 minuter om något skulle gå snett. Oavsett om ni glömt något, blivit fler eller behöver komplettera

Läs mer

SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO

SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO Varsego-säljblad vecka 15 26 2014 SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO Fira våren och försommaren fyll upp hyllorna inför säsongens alla fester och högtider! www.varsego.se info@varsego.se 08-562 926 00 Varsego

Läs mer

SUPERSMARRIGA RECEPT!

SUPERSMARRIGA RECEPT! SUPERSMARRIGA RECEPT! MACACOS Med MACACOS kan du äta açaí och brasilianska superfrukter precis som om du var på plats i Amazonas regnskog. Våra frukter plockas, pressas till en puré och fryses ned i anslutning

Läs mer

Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna

Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 15 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 96 Ks 135 Au 150 KS/2014-0336 Svar på Motion - angående 100% ekologiskt salladsbord i skolorna Kommunstyrelsens

Läs mer

Kolhydrater (g) per 100 gram

Kolhydrater (g) per 100 gram Livsmedel Kolhydrater (g) per 100 gram Portion Kolhydrater (g) per portion Kött Anka 0 - - Bacon 0 - - Biff 0 - - Entrecôte 0 - - Falukorv 3,9 1 skiva (ca 25 g) 1 Fasan 0 - - Fläskfilé 0 - - Fläskfärs

Läs mer

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g)

Recept på kesellasås. Min favorit kommer från ICA, lättkvarg 0,1%. Näringsvärde ICA Lättkvarg 0,1% (per burk 250 g) Nyttig kesellasås Recept på kesellasås Att göra sås på kvarg (eller Kesella som Arlas variant heter) är ett lätt alternativ till kall sås på exempelvis cremé fraiche eller turkisk yoghurt. Min favorit

Läs mer

Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept. 2nd edition

Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept. 2nd edition Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept 2nd edition Hampagranola Det doftar ljuvligt i hela köket av apelsin, vanilj och kanel när du rostar

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

Mellanmål HÖST/VINTER Upptäck vårt portionssortiment

Mellanmål HÖST/VINTER Upptäck vårt portionssortiment Mellanmål HÖST/VINTER 2016 2017 Upptäck vårt portionssortiment Efter gymmet Praktiskt och gott i små förpackningar I takt med att vi lever allt mer mobila liv ökar efterfrågan på mindre förpackningar av

Läs mer

Café Gott. Recept för kaffestunder

Café Gott. Recept för kaffestunder Café Gott Recept för kaffestunder Av allt det goda som man förtär bland alla jordiska drycker, ju kaffetåren den bästa är, den skingrar människans nycker. Den styrker kroppen, den livar själen, den känns

Läs mer

AROMATISERADE SVARTA TEER

AROMATISERADE SVARTA TEER AROMATISERADE SVARTA TEER 46-0505 Av Kärlek Svart te, solrosblommor, ananas bitar samt arom (vit 46-0522 Att se din skugga Svart te, blåklint, ringblomma samt arom (natur 46-0969 Alla fönster på glänt

Läs mer

. DEC 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker

. DEC 2015. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker . DEC 2015 Fattar inte vart detta år har tagit vägen. Vi är nu framme i december, en månad då mycket av våra grönsaker befinner sig utomlands och har en lång väg att resa innan de når oss. Glöm inte bort

Läs mer

Traditionella tårtor

Traditionella tårtor Traditionella tårtor ORANGETÅRTA Frisk tårta med smak av apelsin Apelsinmarmelad Vaniljkräm med apelsinsmak Grädde med apelsinsmak Garnerad med apelsingrädde, mandariner & gelé. VALNÖTS-KOLA Nöt & Kola

Läs mer

Måndag. Garlic naan bröd Lättöl/ Läsk

Måndag. Garlic naan bröd Lättöl/ Läsk Måndag 1. Kyckling Malabar 99 kr kycklingfilé tillagas med färskt citronblad, kokosmjölk, ingefära vitlök och malda cashewnötter. Kycklingfiléer tillagad med smörfrästa kryddor, kokos, cashew nötter, mandel

Läs mer

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min

Ingredienser TIPS: DRYCKER Amaretto Ischokladshake. 3 min Amaretto Ischokladshake 200 ml Fresubin DRINK Choklad 2 skopor vaniljglass 4 cl Amaretto kakaopulver vispgrädde rostad mandel Fresubin 2kcal fibre DRINK choklad Fresubin protein energy DRINK choklad Fresubin

Läs mer

NATURLIGT FRISK DETOXBREV

NATURLIGT FRISK DETOXBREV NATURLIGT FRISK DETOXBREV Detoxmat Detoxmat är kost som har ett extra högt näringsinnehåll av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Detta ska du gärna äta extra av under ditt detoxprogram, detta program

Läs mer

Picknick! VÅREN Upptäck vårt portionssortiment

Picknick! VÅREN Upptäck vårt portionssortiment Picknick! VÅREN 2016 Upptäck vårt portionssortiment Stora nyheter i små förpackningar I takt med att vi lever allt mer mobila liv ökar efterfrågan på mindre förpackningar av olika livsmedel. Vi på är stolta

Läs mer

Mars 2016. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker

Mars 2016. Ekologiskt - Frukt. Ekologiskt - Grönsaker Mars 2016 Hej på er! Nu börjar det hända saker vad gäller våra kära grönsaker. Fortfarande har vi fantastiska kålsorter och rotfrukter! Även på den svenska marknaden börjar det så smått att komma in produkter

Läs mer

2 WEEK NUTRITION GUIDE

2 WEEK NUTRITION GUIDE 2 WEEK NUTRITION GUIDE Hej! Kul att du vill delta på min 2 WEEK NUTRITION GUIDE! I denna guide kommer du få ta del utav recept, tips och allmän info för att hitta en hållbar diet i samband med styrketräning.

Läs mer

DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015

DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015 DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015 INNEHÅLL VAD ÄR HÄLSA? SIDA 3 EAT CLEAN SIDA 4 TRÄNA SMART SIDA 6 RECEPT: SALLADER SIDA 9 LÖPGUIDE SIDA 13 NATURLIG HUD- & HÅRVÅRD SIDA 16 MINA TIO BUDORD SIDA 17 SMOOTHIEGUIDE

Läs mer

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ)

mina intressen:... mina favoriträtter:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) namn:... klass:... ålder:... familj:... mina intressen:... mina favoriträtter:... dagens datum:... JAG ÄR EN SOM... (SÄTT ETT KRYSS FÖR JA ELLER NEJ) JA NEJ tycker om att vara tillsammans med andra tycker

Läs mer

Mingelcatering. Café. Välj från förslagen för avhämtning

Mingelcatering. Café. Välj från förslagen för avhämtning Café Mingelcatering Välj från förslagen för avhämtning Grönt Melon- och fetaostspett med mynta Fröknäcke med röra Ädelost med äppelinkokta russin på sesamknäcke Cheddarrullar med gräslökscreme Grillade

Läs mer

Produktkatalog 2015 SOMMAR

Produktkatalog 2015 SOMMAR Produktkatalog 2015 SOMMAR Varm Choklad 89:- All varm choklad blandas med mjölk, med undantag för Skinny Luxury som blandas med vatten (sid 2) 01 02 03 04 Mint 70% Cocoa Chilli Luxury Caramel 06 07 08

Läs mer

3 dagar. Recept. Ingredienser v 5. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 5. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Recept. Ingredienser v 5. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 5. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 5 Recept Potatis/ris/pasta förp dinkelgryn Hej! Dinkelsallad med rostade grönsaker får inleda denna vintervecka. En sallad fullspäckad av nyttigheter från både dinkel, aprikoser och

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

VISA MUSKLERNA MED KVARG

VISA MUSKLERNA MED KVARG VISA MUSKLERNA MED KVARG KOM IGÅNG MED KVARG Kvarg är en av de starkaste mat- och hälsotrenderna under de senaste åren som numera återfinns i allemans kylskåp. Och det är ingen slump. Kvarg är en mejeriprodukt

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

1 portion Saltå Havregryn... 1 dl Vatten... 2,25 dl Salt. Koka upp havregryn och vatten, låt småputtra i 3-5 minuter. Smaka av med salt.

1 portion Saltå Havregryn... 1 dl Vatten... 2,25 dl Salt. Koka upp havregryn och vatten, låt småputtra i 3-5 minuter. Smaka av med salt. Gott med gröt Gott med gröt Att få börja dagen med en varm och mjuk gröt gör oss så gott. Gröten mättar skönt och vi känner oss stärkta. Och gröt går ju att variera i det oändliga. Här har vi samlat våra

Läs mer

0% KONSTIGHETER 100% VEGAN

0% KONSTIGHETER 100% VEGAN 0% KONSTIGHETER 100% VEGAN Vi heter Pepstop och finns för att du ska kunna äta gott och nyttigt utan krångel. Vi brinner för mat och dryck i sin renaste form ekologisk, oprocessad och utan tillsatser.

Läs mer

Vad är ph-värde det handlar om balans!

Vad är ph-värde det handlar om balans! Var inte så sur! Alla levande organismer såsom jord, växter, djur och människor har ett ph-värde i kroppen. ph står för potential of hydrogen och det är skalan man använder för att mäta syra/bas balansen.

Läs mer

Fyll på din energi med Raw Food

Fyll på din energi med Raw Food 62 Fyll på din energi med Raw Food Text Liselotte Fritz foto li fernstedt Filosofin bakom raw food är enkel. Du använder nyttiga råvaror och tillagar dem utan upphettning. Kullaliv gick på rawfoodkurs

Läs mer

MATPAJER LASAGNER FOCACCIA KAFÉ /BUTIK SMULPAJER EKOLOGISKT CHEESECAKE BROWNIE. Katalog 2016 CHOKLADBOLL FLOWPACK ÄPPELKAKA KUNDUNIKT

MATPAJER LASAGNER FOCACCIA KAFÉ /BUTIK SMULPAJER EKOLOGISKT CHEESECAKE BROWNIE. Katalog 2016 CHOKLADBOLL FLOWPACK ÄPPELKAKA KUNDUNIKT MATPAJER LASAGNER FOCACCIA KAFÉ /BUTIK SMULPAJER EKOLOGISKT CHEESECAKE Katalog 2016 BROWNIE CHOKLADBOLL FLOWPACK ÄPPELKAKA KUNDUNIKT Vad är FLAVY? Flavy AB är ett företag som tillverkar och levererar färsk

Läs mer

Bild Artikelnr Förklaring Antal Pris/st/kg. Engelsk Fudge Apelsin/Tranbär (styck inslagna i klar film) TST Plexikartong 150 g

Bild Artikelnr Förklaring Antal Pris/st/kg. Engelsk Fudge Apelsin/Tranbär (styck inslagna i klar film) TST Plexikartong 150 g 44-5145lös 44-5145plexi Engelsk Fudge Apelsin/Tranbär (styck inslagna i klar film) 44-5090lös 44-5090plexi Engelsk Fudge Choklad (styck inslagna i klar film) 44-5143lös 44-5143plexi Engelsk Fudge Clotted

Läs mer

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen KR2 Bra mat för barn och ungdomar Svenska näringsrekommendationer 2005 - för vuxna och barn från 2 års ålder Kolhydrater 50-60 E % Protein 10-20 E % Fett 25-35 E % varav hårt fett (mättat+trans) max 10

Läs mer

VI PRESSAR. DU JUICAR.

VI PRESSAR. DU JUICAR. VI PRESSAR. DU JUICAR. Index Ett bra val Dags att Juica Grön Grön2 Röd Gul Orange Vit Grön Rawcore Röd Rawcore Shots Original Nystart Mjukstart Kickstart Omstart Rawcore 5:2 Kvinna 5:2 Man Vilka är vi

Läs mer

Information till tävlande i Coffee Professionals Cup

Information till tävlande i Coffee Professionals Cup Information till tävlande i Coffee Professionals Cup Upplägg Tävlingen kommer att ske torsdagen den 29 september på Quality Hotel Friends i Solna. Samtliga tävlande har fyra timmar till förberedelser mellan

Läs mer

Indian Cooking Club Det vegetariska vägvalet!

Indian Cooking Club Det vegetariska vägvalet! Indian Introduktion Club Den oförglömliga doften av Indien är inte enbart doften av jasmin och rosor i värmen utan också aromen av alla kryddor som ingår som huvudingredienser i indisk matlagning, i synnerhet

Läs mer