Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Health starts with attitude!! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18)"

Transkript

1 Health starts with attitude SORTIMENT Natalie Fröberg, ( ) 1

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning Begrepp Ekologiskt FairTrade/Rättvisemärkt Miljövänligt Näringstäthet Säsongsanpassat Medvetnaval Hurvijobbar Allergier Glutenallergi/Glutenintolerans Laktosintolerans Nötallergi Gravid Smoothiefamiljen Superiors...12 Vidarefakta PureGreenious...13 VidareFakta TeaTox...14 Vidarefakta Yogalicious...14 Vidarefakta Nutsaboutyou...15 Vidarefakta Super Bikini...16 Vidarefakta Eatyourgreens...16 Vidarefakta HealthNut

4 Vidarefakta Immunebooster...18 Vidarefakta Beautybox...18 Vidarefakta Bodyshake...19 Vidarefakta Gojidelicious...20 Vidarefakta Pickmeup...20 Vidarefakta Fruitsalad...21 Vidarefakta Theoneandonly Blueberrylifestyle...21 Vidarefakta Maten Wraps Sallader Soppor Sandwich Fikapaus Ananas Apelsin Broccoli Banan Cashewnötter Citron Gojibär Gurkmeja Hallon Hampafrön Havremjölk Honung

5 4.13.Ingefära Jordgubbar Jordnötssmör Kaffe Kakaopulverochkakaonibs Kanel Kardemumma Kokos Mandel Mango Matchagrönttepulver Nypon Proteinpulver Rismjölk Spenat Spirulina Surkål Vetegräs Vindruvor Äpple

6 1.Inledning Blueberry svisionochaffärsidékanenkeltbeskrivasmedattinspireratillenhälsosamlivsstilför kropp,själochmiljö.dettagenomattutvecklaochsäljaproduktersomstödjerdenlivsstilensamtatt göralivsstilentillgängligpåstanochpånätet.vivillinspireravårakundertillenhälsosamlivsstilpå ettmoderntochroligtsättutanattanvändanågrapekpinnar.hälsaskavarakulochförattkunnabli ennaturligdelavenslivärdetviktigtattanpassatillennivåsompassarensjälv.detärocksådärför somblueberryerbjudernågotsompassarallavikaninspireratillattgöraaktivaval,vilketbland annatinnebärattökakunskapenochgeettkritisktöga,menocksåsåenkeltsomattlärasiglyssna påsinmagkänsla.påsåviskanmanväljadetsomkännsrättförensjälvmenocksåattvågaprova nytt.aktivavalkanhandlaomattväljaekologiskt,ickeprocessat,fairtradeochmiljövänligt. Förattmöjliggöraovanståendekrävskunskaperochköttpåbenensommedarbetare.Mångautav vårakunderärväldigtkunnigainomkostochhälsaochförattkännatrygghetiattsvarapåfrågor somkandykauppärdettillstorfördelatthagodakunskaperomhurblueberry ssortimentserut. Omvisomjobbargerenbildavattvarakunnigainomvårtområdeskapardetettstörreförtroende hoskunderna.dessutomärdetfantastisktomdekangåhärifrånmednyakunskaperochinsikter PåBlueberryärdetviktigtmedbådedjurochnatursvälmåendeisammautsträckningsomvårteget välmående.degårnämligenhandihand.detärdärförvijobbarmedekologiskaochrättvisemärkta produkter,samtlistarallaingrediensersåattkundenkangöraettmedvetetval.attfokuserapåett miljövänligtkonceptkanhandlaommeränattbaraväljaekologiskt,idefalldärlokaltoch närproduceratärbättreurmiljösynpunktärdetdärfördetvisatsarpåistället. Detfinnstreviktigavärdeordsomvijobbarefter,dessaärInspirerande,Innovativoch Ansvarstagande.Inspirerandeiformavattexempelvismodernochfärgsprakandematochhärliga smakupplevelser.samtidigtvillvisetillattvaraaktivaisocialaforumsåsomfacebookochinstagram därvikanmedhjälpavbilder,budordochinformationkaninspireraandra.innovativainnebärattta tillvarapåidéersomkommerinbådefrånmedarbetareochkunder.dethandlarocksåomattvi hållerossuppdateradeomomvärldenblandannatgenommässormenocksågenomatthållakollpå vadandraföretagruntomkringosssysslarmed.ansvarstagandehandlartillsistbådeomattskapa entryggarbetsmiljöochattvisaomtankeförmiljösamtstödjervälgörenhetsprojekt. Dennahandbokärtillförattgeeninsiktidetviktigastegällandevårtsortiment.Nedankommer följandeatttasupp: Begrepp därsyftetärattförstådeviktigastebegreppen,derasinnebördsamthurvijobbar meddem. Allergier MångakommertillBlueberryjustförattviharettsortimentsomärlämpligtför personermedolikaallergier,ellersombaraharvaltattunvikaexempelvisglutenochlaktos avolikaanledningar.därförärdetviktigtattvetavaddetinnebärattvaraglutenintolerant, laktosintolerantmenävennötallergikerförattkunnaerbjudarättalternativ(bådegällande matochsmoothies).detärävenavbetydelseförenkortareredogörelseomhurvikange rådtillochsvarapåfrågorfrångravida. Smoothiefamiljen enredogörelseföringredienser,brasäljargumentochallmän informationomvarochenavvårasmoothies. 6

7 Maten Vadärtankenbakomvårmeny,menocksåhurvipackarpåplatsochvadsomingår (exempelvisharvivårawrapkit).ävenlitekortomvårafikaalternativ utnyttjagärnaför merförsäljning. Djupfaktaomsmoothieingredienserna Vadvarjeingrediensärbraför.Perfektattanvända sigavsomsäljargument. Islutetpåvarjedelfinnsdetfrågor,använddessasomettsättattförhöradigsjälv.Närduläst igenomhandbokenskadukunnabesvarasamtligafrågorannars,ja,läsengångtill Begrepp Ekologiskt Dethandlaromattlivsmedletskavaraså naturligt sommöjligtochdärmedkemikaliefriadåkravet förekologiskthandlaromobesprutadmatutanonödigafärgämnenochtillsatser.dethandlarbland annatomattinteanvändakonstgödselellerbekämpningsmedel.närdetgällerekologisktodladmat ärdetjordensomkommerifokusochinteväxtenisig.genomattsetillnäringenkommerredani jordenökardärmednäringeniväxtenockså.mångavetenskapligastudiersomutförtspåekologisk matharfaktisktvisatpåhögrenäringsvärdeijämförelsemedoekologiskamotsvarigheter FairTrade/Rättvisemärkt Dethandlaromattskapaentrygghetochökadelevnadsvillkorförarbetareiutvecklingsländer.Priset förvarornaskavararättvistidenmeningenattarbetsförhållandenaförarbetarnaärgoda,inklusive lönen.utöverbättrearbetsiochlevnadsvillkoriformavrättvislönsåjobbarorganisationenäven medattmotverkabarnarbeteochdiskriminering,samtattfrämjademokratin.detärävenviktigtatt produktionenavvarornaärmiljövänlig Miljövänligt Attväljamatmedlitemiljöpåverkankanhandlaomattproduktionenskageminimalaväxthusgaser ochföroreningar.attminskasittintagavköttärexempelpåettmiljömedvetetvaldådetären industrisomorsakarmycketutsläpp.detkanocksåhandlaomvilkaanimaliermanväljer,kyckling harexempelvisbetydligtmindrepåverkanpåjordensvattenresurserochgermindreutsläppän nötkött.miljömedvetnavalkanocksåhandlaomattväljamerekologisktsamtnärproduceratföratt minskautsläppfråntransporten Näringstäthet Dettaärettbegreppsomärviktigtatthållakollpådådetgenomsyrarhelakonceptet,bådegällande mat,smoothiesochfikavarianter.atträknakalorieräringetvigörhärpåblueberry,härliggerfokus påattdetvisäljerskagesåmycketnäringsommöjligt.ordetnäringstäthetärprecissomdetlåter attprodukternaskavarasåtätasommöjligtpånäring,alltsåsåmycketnäringsommöjligtper kilokalori.måletärattförsökaskapaenfullnäringstätmåltidochdeskavarasåfullproppadesom möjligtmedallanäringsämnensomvårakropparbehöver.dethandlaromlivsmedelsomgerså mycketessentiellaaminosyrorochfettsyrorsommöjligt,likasåvitaminerochmineraler.manbrukar prataomfullvärdigtproteinvilketheltenkelthandlaromkvalitetenpåproteinkällansomdåska innehållasåmångautavde20aminosyrornasommöjligt,dåframföralltde9somäressentiellaoch somvimåstefåiossregelbundetgenommaten.fetternabörocksåvaraavhögkvalitetvilket innebärattdeinteskavaraprocessade,somexempelvistransfetterdärfettetsnaturigastruktur förstörts,likasåfettersomhärsknat(reageratmedsyreellervärmebehandlatshårt).attväljaså 7

8 naturligaochfärskafettersommöjligtärettbraknep.röttkött,mejeriprodukter,bakverkochglass ärexempelpålivsmedeldärkvalitetenpåfettetärsämre.vegetabiliskaoljor,nötter,frönoch avokadoärexempelpåfetteravhögrekvalitet.detfinnsävenanimaliskalivsmedelsominnehåller godafetter,exempelvisfetfisksåsomlaxsomdessutombidrarmeddelivsviktigafettsyrornaomega 3och6.Ävenlinfrön,hampafrön,chiafrönochvalnötterärbrakällortillOmegaifettsyrorna. Jumerbehandlatettlivsmedelärdestomindrenäringfinnsdet.DärförharBlueberryvaltattjobba medlivsmedelsomärsånärasinnaturligaformsommöjligt,samtattdetbörvaraekologisktoch gärnanärodlat.wrapsochsalladerärfullproppademedgodafetter,fullkorns ochfiberrika kolhydrater,högvärdigtproteinochgrönabladgrönsakerochrotfruktersåsommorötteroch rödbetorfullproppademedantioxidanter.attdessutomanvändasuperfoodssomettkomplement hjälpertillattökanäringstäthetenytterligare.detkanexempelvishandlaomgojibär,tranbär,blåbär medmerasomströsöversalladenellerblandasiwrapsen Säsongsanpassat Attförändramatmenyneftersäsongärettsättattjobbaförenbättremiljödådetgermöjlighetatt väljamernärproduceradelivsmedel,någotsomförståsävenkanbidratillmernäringsrikmatockså (kortaretransportsträckor,möjlighettillfärskaochnäringstätaingredienser).dethandlarrent praktisktomattväljagrönsaker,fruktochsädsomdeolikaårstidernaerbjuder.detgynnarvåra lokalabönderlikasåsomdetgörmiljöngottgenomatttransportenintebehöverblisålång,vilketi sinturgerossmernäringsrikalivsmedeldåfruktochgröntfårmognatillsdeärklaraochinte behöverdränkasikemikalierföratthållaunderhelaresan.attsäsongsanpassaharävenen ekonomiskaspektdådetblirbilligareattväljalivsmedelsomärlättillgängliga Medvetnaval Handlaromattgenomökadkunskapkunnagöraettaktivtval.Attgöraettvalsomkännsbrafören självochdärdetfinnsmedeneftertanke.dettainnebärattmanstannarupp,funderarochfaktiskt görettvalaktivt.detbehöverintebaravarahososs,utanöveralltivardagen(exempelvisi matbutiken).detvigörpåblueberryärattgekundenalternativ(laktosfritt,glutenfritt,fairtrade, ekologisktmedmera)justförattmöjliggöraattkundenkangöraettegetindividuelltval. 1.2.Hurvijobbar Detfinnsettmedvetetvalbakomalltvigör.PåBlueberryanvänderviossexempelvisavekologiskt ochrättvisemärktisåstorutsträckningsommöjligtochväljerdärföralltmedomsorg.produktersom kompromissarmeddjurochnatursvälmåendeärintevälkomnahososs.dettaskakunderalltid kännatillittillflerakunderväljeratthandlahosjustossförattvisatsarpåekologiskaprodukter.vi jobbarmeddettaipraktikengenomattvåratröjorochmunkjackortillverkasavekologiskbomull mednedbrytbartext,dessutomärderättvisemärkta.vivillävenjobbaaktivtmedmiljöochdetta skerblandannatgenomattinteskrivautmassabroschyrerionödan.viåtervinnerochsorterar,och allmatfrånköketkörviutienmiljöbil,ochförattminimerakörsträckornakörssåmycketsom möjligtutsamtidigt.attköpatårtanärnågonfyllerjämt,harfåttbarnetc.äringetvihållerpåmed, härgörviiställetvaletattplanteraettträdförattfiradessahändelser.dettaharletttillattdetidag finnsenhel Blueberryiskog ibrasiliendessutomhardonationtillvälgörenhetalltidpräglat Blueberry.ExempelpåföretagsomvistödjerellerharstöttatärStadsmissionen,Världsnaturfonden ochmiljöförbundetjordensvännersomjobbarmedettregnskogsprojekt.dettaharskettpåolika sätt,menidagharvialltidencharityismoothiedär5krpersmoothiegårtilljustvälgörenhet. 8

9 Frågor: 1. VilkaprinciperjobbarBlueberryefter? 2. Geexempelpåhurdettaefterföljsipraktiken. 3. DefinieravadsommenasmedEkologisktrespektiveFairTrade. 4. Vilkaärfördelarnamedattsäsongsanpassamaten? 5. Vadinnebärdetattgöraettmedvetetval? 6. Definieranäringstätmat. 7. Vadinnebärfullvärdigtprotein? 8. Ivilkalivsmedelhittarviomegai3? 1.3.Allergier Detärinteovanligtattdetkommerinkundersomberättarattdeharnågonallergiochfrågarområd gällandevårtsortiment.dåärdetenfördelatthakollpåvaddessaallergierinnebärförattkunna erbjudarättprodukt.igenomgångenavmenynlängrenedframgåräventydligtvilkaalternativvihar somärglutenfriarespektivelaktosfria,menocksånötfria Glutenallergi/Glutenintolerans Glutenärettproteinsomfinnsivete,kornochråg.Vidallergiochintagavdettaproteinskeren immunförsvarsreaktionsomledertillatttunntarmentarskada.detledertillenoförmågaattkunna tatillvarapånäringenfrånmaten.exempelpåsymptomärmagont,diarré,uppblåsthetmenockså trötthetochhudproblem.detäravbetydelseattskiljapåglutenallergiochglutenintoleransdåen 9

10 personmeddetförstnämndaävenattkanblidåligvidintagavglutenfriaalternativ.glutenallergi kallasävenförspannmålsallergi,idettafallkanmaninteätahavre(somenglutenintolerantperson oftastkangöra). Exempelpåglutenfriaalternativärbovete,hirs,råris,quinoa,samthavrefördensominteärjätte känslig.boveteochquinoaäralternativsomvianvänderossmyckethärpåblueberryochdärförkan detvarabraatthaliteextrabrakollbakgrundochanvändningsområdenärdetgällerdessa. Bovete& Ävenomboveteinnehållerordet vete ärdetingetsädeslagutanenört,menanvändssom alternativtillandrasädeslag.bovetekommerfrånbörjanfrånasien,menharspriditsigalltmeröver världen.örtenärlättsmältochbraförmatsmältningenochpassardärmedkänsligamagar.detär ävenenbrakällatillvitaminerochmineraler.ivissafallrekommenderaspersonersomavolika anledningarväljerenglutenfrikostatttatillskottavbivitaminer,dockärdettainteallsnödvändigt ommananvänderbovetesomettalternativeftersomlivsmedletinnehållerhögahalteravbi vitaminer.detärävenenbrakällatillmagnesium,fosfor,kaliumochjärn.studierharvisattendenser tillattbovetekanverkablodtryckssänkandesamtminskakolesterolet.boveteinnehålleräven antioxidanter,protein(nästanfullvärdigt,vilketinnebärattdetkanbidramednästansamtligaavde essentiellaaminosyrorna)samtattdetbidrarmedfibrervilketärkopplattilldesspositivaeffektpå matsmältningen. Bovetekanexempelvisanvändassomersättningförvanligtmjölvidbakning,ellersomfrukostgröti formavkokningavhelabovetekorn.medlitefantasiäranvändningsområdenamånga Quinoa& DetärettfrösomväxeriAnderna,Sydamerikasomärnaturligtgluteniochvetefritt.Detinnehåller ävenfullvärdigtproteinochsamtligaessentiellaaminosyror(ettbraargumentattanvändamotde somsägerattendastanimaliskaprodukterkanbidramedfullvärdigtprotein)ochhardethögsta proteininnehålletavallagrödor.quinoakanätasikoktformsomersättningförexempelvisris,det kanävenblandasisallader,elleranvändastillbakningiformavquinoamjöl. Dessnäringsinnehållharmångalikhetermedbovete.DetinnehållerantioxidanteriformavEi vitaminochselen.eftersomvårajordarhärisverigeärselenfattigaharvisvårareattfåiossav dennamineralijämförelsemedexempelvisamerikanera.därförärquinoaenbrakällatilldet.både Eivitaminochselenärviktigtförblandannatmusklernasfunktion. Bådeboveteochquinoaharenlångsampåverkanpåblodsockretvilketgerenjämnare blodsockerkurva(räknastilllivsmedelmedlågtgi).dettaärframföralltfördelaktigtommanliderav diabetes.dessfiberinnehållgörävenattvihållersommättalängreochhållersockersugetischakt Laktosintolerans Kroppenäroförmögenattbrytanedmjölksockretlaktos(genomattkroppenintekanproducera laktassomärettenzymmedfunktionenattbrytanedlaktos).harmanproblemmedtarmflorankan ävenentillfälliglaktosintoleransuppstå.vissakanhanterasmåmängderlaktosiformavexempelvis liteyoghurtellerost.laktosärenkolhydratsomfinnsimejeriproduktersommjölk,yoghurtoch grädde.detsomskerikroppenvidlaktasbristärattintagavlaktosenintetasuppitunntarmensom dennormaltsettskautanförsvidaretilltjocktarmendärdenkanorsakaproblemsommagknip, gasbildningochdiarré. 10

11 Detfinnsbravegetabiliskaalternativsomärbaseradepåhavre,risochmandel,dessafungerar därmedävenförveganer.deflestaavvårasmoothiesbaseraspåhavremjölkellerrismjölkoch fungerardärmedfördensomärlaktosintolerantellermjölkallergiker.braatttänkapåärdockatt vassleprotein(somvianvänderossaviformavholisticvaniljproteinivårasmoothiesochsomfinnsi Bouncebollarna)ärettmjölkproteinsominnehållerlaktos.Uppmärksammavåralaktosintoleranta kunderomattviharärtproteinochhampaproteinsomärettbraalternativiställetförvassle Nötallergi Nöt ochjordnötsallergiärdenvanligastematallerginivärlden.manskiljerpånötterochjordnötter eftersomjordnötenräknastillbaljväxter.ärmanjordnötsallergikerbehöverdetdärmedinte innebäraattmanärallergiskmotandranötter.vidnötallergidäremotbrukarföljandenötter innefattas:cashewnötter,hasselnötter,paranötter,pekannötter,valnötterochmakadamianötter. Mandelochpistageärocksånötter,menbrukarfungerabraommanärenrenodladnötallergier, dockfinnsdetdomsomärallergiskaspecifiktmotdessaockså.nivånpåallerginkanvariera,vissa blirbaradåligaomdeäterfelnöt,menmångakaninteensvistasisammarumochdettaären luftburenallergiform.detkanvaralivsfarligtochdetförekommerfaktisktdödsfall.omnågonkund kommertillossochärnötallergikerkandetvarabraatttänkapåattalltidsetillattmixerkannanär ordentligtdiskadförattundvikaspårutavnågonavvåranötsmoothies.uppmärksammaockså kundenomattdetkanfinnasspåravnötterivårmateftersomvihanterarnötterockså.detäräven väldigtvanligtförekommandeattnötallergikerävenärallergiskamotsenapsfrönochsesamfrön. Övrigafrönbrukardäremotintevaraettproblem.PumpakärnornasomvianvänderiexempelvisTea Tox smoothienbrukardärmedfungerautmärkt. 1.4.Gravid PåBlueberryharvimycketmatsomärperfektförgravida,dettaeftersomdeharettstörrebehovav attfåisigvitaminerochmineralerochdärmedärsånäringstätmatsommöjligtattföredra.detta kanvidärmedanvändavälsomettsäljargument.detfinnsmycketdelademeningaromhuren gravidskaäta.påblueberryärdetdockviktigtattviinteanvändernågrapekpinnar.kundenfårsjälv väljautanattvipånågotsättdömerellertillrättavisar.dockkandetvarabraatttänkapåattviinte självarekommenderarengravidkundatttaspirlulinaismoothien,omhonintesjälvvilldet Spirlulinaärdåligtbeprövadvetenskapligtpåjustgravidaochdetgårdärförintegaranteraattdet intefinnsnågrarisker.vadsomkännsrättellerfelärdockheltupptillkundenattavgöra.detsägs ävenattgravidaskavaraförsiktigamedkallröktaochgravadeprodukter,likasåopastöriserade mjölkprodukter.dettaharattgöramedenbakterie ochparasittrisk.dockanvänderviossav pastöriseradostivårvegetariskawrap,likasåärlaxenilaxwrapenvarmröktvilketkanvarabraatt vetautifallnågonkundskullefrågaomjustdetta. Frågor: 1. Vadtålinteenglutenintolerant? 2. VilkaglutenfriaalternativanvändervipåBlueberry?(2st)Nämnnågotpositivtmed respektive. 3. Vilkaproteinpulverkanvierbjudaenlaktoskänsligkund? 4. Kanennötallergikerätamandel? 5. Vilkafrönbörundvikasommanärallergiskmotnötter? 6. Vadskaviinterekommenderaengravidkundochvadkanvierbjudaistället? 11

12 12 2.Smoothiefamiljen Mångakunderundrarvarförvårasuperiorsmoothiesärdyrareärvårasupersmoothies.Detär sammastorlekochdetinnebärhellerintenödvändigtvisattsuperiorärmermättandeänsuper.det handlarsnarareomingredienssammansättningen.bådepuregreeniuousochteatoxinnehåller matchagrönttepulversomärettväldigtdyrtochfinttepulver,dessutomärärtproteinetettdyrare alternativtillvårtvaniljproteinsomärvassle.kortfattatkanenförklaringvaraattvårasuperior smoothiesärliteexklusivarepågrundavingrediensernaänvadvårasupersmoothiesär. Förvarjesmoothiekommmeringredienser,saleline,allergierochvidarefaktaattpresenteras. 2.1.Superiors Phantastic,PureGreenious,TeaTox,Yogalicious,Nutsaboutyou Phantastic Ingredienser SaleLine Allergi Surkål,spenat, vetegräs,gurkmeja, ingefära,äpple, apelsin. Phantasticär välgörandeförmage ochimmunförsvar.vill dumotaborten kommandeförkylning ärdenhärsmoothien perfekt Ingrediensinnehållkan hjälpakroppenatt fungeraoptimalt. Vidarefakta Surkålärettfantastisktlivsmedel.Genomsyrningavkåletbildasmjölksyrabakteriersomharmånga finaeffekter,blandannatförbättringavtarmfloraochmatsmältninggenomattunderlätta nedbrytningenavmaten.vetegräs,ingefäraochgurkmejaäringredienserkändaförsinpositiva påverkanförimmunförsvaret.gurkemejaochingefärafungerarbådaantiinflammatoriskaoch ingefäraärkändförsinförmågaattmotverkakramperochgaserimagen.ochvissteduattingefära kanhjälpamotillamående? Dennasmoothieärmedandraordenriktigboostförimmunförsvaretmenocksåförvårmages välmåendedettaärocksåenavvåramerrumstempereradesmoothiesochkandärför rekommenderastilldekundersomtyckerattdeandrasmoothiesarnaärförkalla. SaleLine: Phantasticärvälgörandeförmageochimmunförsvar.Villdumotabortenkommande förkylningärdenhärsmoothienperfektingrediensinnehållkanhjälpakroppenattfungera optimalt.

13 Pure Greenious Ingredienser SaleLine Allergi Broccoli,mango, avokado,ärtprotein, matchagröntte pulver,spenat, spirulina,apelsin, äpple. PureGreeniuosären perfektlunchsmoothie dådenärväldigt mättandesamtidigt somdetärenavde nyttigastealternativen vihartackvaredess otroliga näringsinnehåll. Perfektfördigsomär veganellersom detoxar. VidareFakta EnriktigvitaminbombmedettotroligtnäringsvärdeBroccoliärenhylladgrönsakochdetberorpå attdenärväldigtnäringsrik.denärdelsrikpåproteinochfibrersommättargott,menocksåpå vitaminerochmineralersåsomkalciumochjärn.attvälja grönt görossväldigtmycketgott eftersomdet(medvariation)kanbidramednästintilloptimalnäring.ärtproteinetökardessutom proteininnehålletytterligare.positivtärattärtproteinpassarutmärkttillbådelaktosintolerantasom glutenintoleranta.spirulinanbidrarisinturmedvitaminer,mineralersamtattdenfungerar avgiftandeochrensande.matchagrönttepulverärettannatsuperpulver.detärotroligtriktpå antioxidanter,vitaminersamtfibrer. KortfattatkanmansägaattPureGreeniousgerengodsammansättningproteiner,Bivitaminer, mineralerochantioxidanter.denärdessutomväldigtbralämpadförveganersomannarskanha svårtattfåisigtillräckligtmedb12.

14 14 Ingredienser SaleLine Allergi TeaTox Mango,ananas, matchagröntte pulver,ruccola, pumpafrön,spirulina, citron,äpple. TeaToxpassar utmärktsomett näringstättmellanmål dådetärlitelättare. Gerenordentligboost tillhuden Vidarefakta HarprecissomPureGreeniousenrenandeochavgiftandeeffektpåkroppen,menärlitemindre "matig".ruccolaärprecissomannatbladgröntenbrakällatillvitaminer,mineralersamtklorofyll. Detbidrarmedfolsyrasomärviktigtattfåisigavnärmanärgravidförattmotverkaryggmärgsbråck hosbarnet.pumpakärnornabidrarmedantioxidanterochmineralersomexempelviszink.dessutom kanfröniallmänhethaenrenandeeffektpåkroppengenomattdramedsigslaggprodukterut. TeaToxärenrenandesmoothiesompassardensomdetoxar,dessutomärdennågotlättareänPure Greeniousfördensomvillhanågotnäringsriktmensominteärlikamättande.Tackvaresittvitamini ochmineralinnehåll(framföralltvitaminasamtkalciumochmagnesium)ärsmoothienextrabraför synochhudmenocksåförskelettochslemhinnor.matchagrönttepulversägsdessutomkunna motverkadålighyochdärmedkansammansättningenavingrediensernaidennasmoothiepassa personermedhudproblem Yogalicious Ingredienser SaleLine Allergi Mango,mandel, kardemumma, ärtprotein,morot, ekologiskrismjölk. Yogaliciousärenbra lunchsmoothiedåden ärväldigtmättande. Detärocksåenriktig skönhetssmoothiemed åldersförebyggande ingredienser. Vidarefakta MangoharpositivaeffekterpåhudentackvaresittinnehållavAivitaminochantioxidantenCi vitamin.mandelbidrardessutommedeivitamin,enannanviktigtantioxidantsomdessutomkan motverkaåldrande.samtligautavovannämndavitaminerharstorbetydelseförhuden(detärdärför sommångahudvårdsprodukteridaganvändersigutavdessa)ochmångafårdevitaminernaisina

15 dagligahudvårdsrutiner,mendetärminstlikaviktigtförhudenattfåisigdeminifrånockså.detta innebärattyogaliciousprecissomteatoxärenriktigt skönhetssmoothie.dennasmoothieär dessutomsnällmotmagenblandannattackvaresittinnehållavkardemummasomharenlugnande effektpåtarmarnagenomattmotverkakramper.bådeaivitaminocheivitaminanvändsi hudvårdsproduktermedantiiageeffektochtackvareattyogaliciousharetthögtinnehållavdessa kanettargumentfördennasmoothievaraattdenärenriktig antiiagingismoothie.. Kortfattatärdetenkrämigochmättandesmoothiesommångatyckeromtackvaresin efterrättslikandesmak.förutomattdenärlugnandeförmagenärdenocksåbraförvårtyttretack vareattdenboostarvårhudmedvitaminerochantioxidanter Nutsabout you Ingredienser SaleLine Allergi Cashew,jordnötssmör, banan,rostadkokos, kardemumma, hallon/mangosås, ekologiskhavremjölk. NutsaboutYou passarperfektfördig somärlitesötsugen samtidigtsomden bidrarmedenmassa nyttigafetterochbra energi. Vidarefakta Tackvaresittnötinnehållbidrardennasmoothiemeddeönskvärdafleromättadefettsyrornasom blandannatskyddarmothjärtiochkärlsjukdomar(dettagenomattsänkade onda kolesteroleti blodet).dessutombidrarjordnötternamedproteinochfibrer. Enmättandesmoothiesombidrarmednyttigafetterochfibrerochsompåsåvisfaktisktkan fungeraskyddandemothjärtiochkärlsjukdomar.medsittmineralinnehållkandenävenfungera förebyggandemotandrasjukdomartackvaresinregleringavphibalansen.passarperfekttillden somärsugenpånågotsöttmensomvillundvikadehälsofarorsommångasötsakerbidrarmedidagi formavhögtsockerinnehållochmättadefetter.perfekteftermiddagsiellerfredagssmoothie 2.2.Super Bikini,EatyourGreens,Healthnut,ImmuneBooster,BeautyBox,BodyShake,GojiDelicious,Pick meup,fruitsalad. 15

16 Bikini Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,jordgubbar, banan,ingefära, citron,äpple. Enuppfriskandeoch uppiggandesmoothie somgerenordentlig antioxidantboost. Vidarefakta Enuppfriskandeochotroligtgodsmoothiefördensomärsugenpånågotfruktigt.Bådesyrligochsöt ismaken.enriktigvitaminboostochkandärförerbjudasdensomvillhanågotnyttigtsominteär grönt.bikiniärtackvaresittinnehållavananasochjordgubbarväldigtrikpåcivitaminoch antioxidanter.ananasärdessutomriktpåkostfibrersomharstorbetydelseförvåratarmars välmående.ingredienssammansättningenidennasmoothiekanbidramedattmotverkavirusoch infektioner.ingefäraochcitronärbådaingrediensersomärkändaförattvaravälgörandeförvårt immunförsvarochverkarantiinflammatoriskt.jordgubbarärdessutomettavdebärsombidrarmed störstmängdfolat(ettbivitaminsomgravidarekommenderastatillskottav).dettakanmedandra ordvaraenperfektsmoothieattrekommenderagravidadådenbarainnehållerfruktochinteen massasuperpulver Eatyour greens Ingredienser SaleLine Allergi Ananas,mango, apelsin,citron,spenat, vetegräs,spirulina, äpple. Eatyourgreensären perfektboostför immunförsvaretdå denärfullmed näringsrika ingrediensersom hållerossfriska.lagom somettmellanmåldå deninteärlika mättandesompure Greenious. Vidarefakta Dettaärenständigbestseller,ochpassarperfektattföreslåförnyakundersomberom rekommendationer.ensmoothiesomallagillardenärprecissompuregreeniousenriktig vitaminbombeftersomdeninnehållerbådevetegräsochspirulina.detärinteovanligtattkunder frågarvaddetärförskillnadpåeatyourgreensochpuregreenious.densistnämndaskullekunna sägasvaraettmatigareoch grönare alternativtilleatyourgreens.

17 Spirulinaärsomnämntstidigareenbraprotein ochvitaminkälla.detärdessutomenriktigboost förimmunförsvaret.vetegräsärenannaningredienssomgöratteatyourgreensärperfektatt rekommenderadekundersomfrågareftersmoothiessomhållerförkylningarnaborta.bådespirulina ochvetegräsärrikapåklorofyllsåeatyourgreensärmedandraordenriktigtklorofyllriksmoothie HealthNut Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,banan, jordnötssmör,rostad kokos,vaniljprotein, ekologiskhavremjölk. Enavvåramest mättandesmoothies, ochdådenbidrarmed bådeproteinoch energiärdenperfekt fördigsomtränar. Vidarefakta Ingrediensinnehålletmedbanan,jordnötssmör,vaniljproteinochhavremjölkbidrartillmättnad,och gördessutomattmanhållersigmättlänge,perfektfördensomvetmedsigattmantenderarattbli sötsugenframåteftermiddagen.detfinnsfleraanledningartillattdenhärsmoothienpassarkunder somtränarmycket.förstochfrämsttackvareattdenmättargott,menocksåattdenärsnällmot magen(deninnehållermindremängderfrukt,gröntochsuperpulversomannarskanledatill uppsvälldhetfördenovanamagenvilketinteäroptimaltinförettträningspass).bananärenbra källatillmagnesiumsomblandannatkrävsförnormalmuskelfunktion.jordgubbarnaärenväldigt brakällatillcivitaminsomärenviktigantioxidant,någotsomärextraviktigtattfåisignärmanär fysiskaktiv.detspelarävenenviktigrollförimmunförsvaretsamtföruppbyggnadavmuskler(likaså somskelettochhud).jordnötssmöretbidrarsedanmednyttigafetter. 17

18 Immune booster Ingredienser SaleLine Allergi Banan,ingefära, citron,gurkmeja, ekologisknaturell yoghurt. Gynnarbådenormal magfunktionoch immunförsvargenom attförbättra matsmältningoch hämmabakterietillväxt ochinfektioner. Vidarefakta Ytterligareenutavvåraperfektamellanmålsismoothieseftersomdeninteäralltförmäktig.Denna brukarlockatillsigkundersomredanärförkyldadådessinnehållavingefära,citronochgurkmeja görjustsomnamnetsäger boostarimmunförsvaret. Ingefäranochgurkmejanverkarbåda antiinflammatorisktikroppen.förutomattingefärahjälpertillattmotverkainfektionerikroppenså förbättrardenävenmatsmältningen.gurkmejasomärsläktmedingefäraharliknandeegenskaper. KombinationenavdessaingrediensergöralltsåattImmuneboosterärgynnandeförbåde immunförsvarochmage.citronenbidrarsedantillcivitamin,antioxidantersamtattdenhämmar bakterietillväxten. Dettaärenavvåratvåsmoothiessominnehållervanligyoghurtvilketinnebärattdeninnehåller laktosochärintehellervegansk.dockharyoghurtfunktionenattkunnaförbättranedbrytningenav laktosvilketinnebärattlaktoskänsligaoftasttålyoghurtbättreänmjölkochdetinnehåller mjölksyrabakteriersomärbraförtarmfloranochgörvåramagarglada Beautybox Ingredienser SaleLine Allergi Jordgubbar,hallon, hampafrön,linfrön, ekologisknaturell yoghurt. Enantioxidantrikoch fiberriksmoothiesom ärväldigtbraför hudenochhåller sötsugetischakt. Vidarefakta YtterligareensmoothiefullspäckadmedCivitamintackvareinnehålletavjordgubbarochhallon.Ci vitaminärsomnämntstidigarebetydelsefulltförattbevaraenvackerhydådenökarbådefasthet ochlystersamtskyddarmotuvistrålning.hallonbidrarävenmedkostfibrersomärväldigtbraför

19 19 våratarmar,hållerossmättalängesamtgerenjämnareblodsockerkurva.innehålleravlinfrönoch hampafrönbidrarocksåtillfibereffekt.beautyboxärmedandraordenväldigtfiberriksmoothiesom tackvaredettahållerossmättalängresamthållerbortasötsugetochärdärmedettperfekt mellanmålfördensomkämparförattgånedivikt.bådelinfrönochhampafrönärbrakällortill Omegai3,enlivsviktigfettsyrasomvimåstefåiossviamatendåvårakropparintesjälvakan produceraden.linfrönabidrarmedmycketvitaminersomexempelvisb,cochesamtmineraler. Dennaproteiniochantioxidantrikasmoothieärperfektsommellanmål Bodyshake Ingredienser SaleLine Allergi Apelsin,banan, mandel,vaniljprotein, ekologiskrismjölk. Enperfekt uppladdninginnan träningochsom återhämtningefter, ellerbarasomengott ochlagommättande mellanmålmedenbra blandningavprotein, kolhydraterochbra fetter. Vidarefakta MångakundersomköperdennakommeriträningskläderochväljerdåBodyShakeantingensom laddninginförettträningspassellersomåterhämtningefteråt.banan,mandlarochvaniljproteinger mättnadochbidrarmedåterhämtningförbådemusklerochenergidepåermedsittinnehållav kolhydraterochprotein.vårakropparbyggsuppavproteiner,ochkolhydraternalagrassom lättillgängligenergisomviharstornyttaavnärviärfysiskaktiva.apelsinenbidrarmedcivitaminoch antioxidanter.mandelharmångafinafunktionerikroppenblandannathardessnäringsinnehåll betydelseförnormalneurologiskfunktion(kommunikationenikroppenmellannerver,muskleroch organ).rismjölkenärglutenfriochgerengodnaturligsötmatillsammansmedvaniljproteinet. Kortfattatkandennasmoothiesägasstärkakroppen,bådegällandemusklerochiformavenergi menocksåmedantioxidantersomskyddarmotnedbrytningavkroppensceller.c vitaminenhjälper ocksåtillattstärkaimmunförsvaret.bodyshakepassardensomintevillhaensmoothiemedså mycketfruktochgröntmenändåfåisigviktiganäringsämnen.

Health starts with attitude! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18)

Health starts with attitude! SORTIMENT. Natalie Fröberg, (2014-06-18) Health starts with attitude! SORTIMENT Natalie Fröberg, (2014-06-18) 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Inledning... 6 1.1. Begrepp... 7 1.1.1. Ekologiskt... 7 1.1.2. Fair Trade/Rättvisemärkt...

Läs mer

health starts with attitude

health starts with attitude Catering2015 health starts with attitude Välkommen till Blueberry Lifestyle och tack för att du väljer oss. Sedan 2006 har vår affärsidé varit att erbjuda våra kunder bra och näringstäta kostval som samtidigt

Läs mer

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3

Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. Recept. & Produktguide. No3 Recept Inspireras av superfoods och rawfoodrecept på smoothies, bakverk, bröd och glass m.m. & Produktguide No3 LCHF www.superfruit.se Avokado 1 portion: 2 dl mjölk 1 dl vispgrädde 1 avokado 2 msk färskpressad

Läs mer

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen

supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen supersmoothies Sju energidrycker för en bättre matsmältning mer energi bra för matsmältningen med många essentiella näringsämnen Molkosan supersmoothies Lättsmälta, bra för hälsan För att känna dig i form

Läs mer

Smoothie på blåbär, banan och kokos

Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan och kokos Smoothie på blåbär, banan, kokos och mandel är ett exempel. Smooties går att variera i det oändliga efter tycke och smak eller efter vad som finns hemma. Banan eller

Läs mer

Bakelser, energikakor och minitårtor

Bakelser, energikakor och minitårtor Bakelser, energikakor och minitårtor Vill du äta godsaker, öka din energi, få näring och må bra? Novaeras kakor är gluten-, socker- och laktosfria. Vi använder endast ekologiska och naturliga ingredienser

Läs mer

SOCKER & TORKAD FRUKT

SOCKER & TORKAD FRUKT SOCKER & TORKAD FRUKT 1 SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 Kandisocker på Pinne Brun 100/förp 1st 30-2379 Kandisocker på Pinne Vit 100/förp 1st 46-3962 Vit Diamant Socker 2kg 2 46-3961

Läs mer

Varsågod! Här får du några härliga recept!

Varsågod! Här får du några härliga recept! Varsågod! Här får du några härliga recept! För ett hälsosammare & roligare liv! Chiagröt med Mango, Hallon, Gojibär & Banan 2 msk Chiafrön 4 msk Mandelmjölk, rismjölk eller havremjölk ¼ tsk Vaniljpulver,

Läs mer

SOCKER, FRUKT & NÖTTER

SOCKER, FRUKT & NÖTTER SOCKER PRODUKTER 30-2261 Råsocker Granulerat 30-2262 30-2262p 30-2262plexi Kandisocker på Pinne Brun 100/förp Kandipinnar påse 5st Kandipinnar plexibox 10st 1st 12st 30-2379 30-2379p 30-2379plexi Kandisocker

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR

BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR BREDDA DITT UTBUD OCH TJÄNA PENGAR Från 2012 till 2014 ökade svenskarnas konsumtion av kvarg med nästan 200 % enligt undersökningsföretaget Nielsen. Anledningen är kvargens höga proteininnehåll, som gör

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Mathavresallad med paprika, gurka, avokado, spenat, vita bönor, citron & pumpakärnor. Ägghalvor

Mathavresallad med paprika, gurka, avokado, spenat, vita bönor, citron & pumpakärnor. Ägghalvor Lördagsbuffé! Klyftpotatis m franska örter Quinoa-sallad med ingefärsdressing och grönt 2 sorters ekosalami Tonfiskröra m lime Fänkål i citronolja & dill Fetaostcreme Vitlöksmarinerad zucchini Mathavresallad

Läs mer

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak!

snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! 15 snabba recept med Fortimel Compact Neutral Ny smak! Denna receptbok är framtagen i första hand med tanke på patienter som har ett svårt att få i sig tillräckligt med energi och protein med vanlig mat

Läs mer

Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie.

Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie. Måndag Frukost: Äggröra och smoothie 4 ägg 60 g hallon 60 g blåbär 1 banan 2 dl naturell yoghurt Gör en äggröra på äggen. Mixa bär, banan och yoghurt till en smoothie. Näringsinnehåll per portion: 298

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Allers stora glasstest!

Allers stora glasstest! REPORTAGE MAT & BAK Allers stora glasstest! STICKA & HANDARBETE Riktiga höjdare och några bottennapp. Allers testar årets glassnyheter! VINN FYNDA 24 MARS 2015 06.15 Bild: Shutterstock Vi kan inte garantera

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. däremot är fantastisk för

Läs mer

Superfoods till supermänniskor!

Superfoods till supermänniskor! SUPERFOODS BY ERICA Innehåll Raw Cacao pulver 5 Coconut palm sugar 8 Goji berries 9 Raw cashews 11 Cacao nibs 12 Incan berries 13 Camu camu 14 Mullberries 16 Chia seeds 17 Carob 19 Lucuma 21 Cacao butter

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie

16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie 16 lyckade kombos för en uppfriskande smoothie Smaka på det bästa från två banker Den här foldern innehåller 16 nykomponerade smoothies en för varje skånsk kommun där Swedbank kommer att finnas på plats.

Läs mer

Recept Produktinformation

Recept Produktinformation Recept Produktinformation Varm choklad» 1-2 tsk Kung Markatta Kakao» 1 tsk Kung Markatta Rårörsocker» 2½ dl ekologisk mjölk, sojamjölk eller havredryck Blanda socker och kakao i en kopp. Värm mjölken och

Läs mer

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN

café & bistro ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL HÄLSAR VARMT VÄLKOMMEN café & bistro COFFEE ROOMER GRUNDADES I UDDEVALLA 2004. NOGA UTVALDA RÅVAROR & SMAKKOMBINATIONER SOM ÖVERRASKAR. KVALITÉ SERVICE OMTANKE & GLÄDJE ÄR LEDORD HOS OSS. ANDERS HANSSON & MOA LYCKE MED PERSONAL

Läs mer

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP

INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP By INFORMATION TILL TÄVLANDE I COFFEE PROFESSIONALS CUP UPPLÄGG Tävlingen kommer att ske fredagen den 19/9 på Örenäs Slott som är beläget i Glumslöv söder om Helsingborg. Samtliga tävlande har fyra timmar

Läs mer

FRUKT OCH BÄR välj gärna. FRUKT OCH BÄR undvik. GRÖNSAKER välj gärna

FRUKT OCH BÄR välj gärna. FRUKT OCH BÄR undvik. GRÖNSAKER välj gärna FRUKT OCH BÄR välj gärna ANANAS APELSIN BANAN BLÅBÄR CITRONJUICE HALLON HONUNGSMELON JORDGUBBAR KIWIFRUKT KLEMENTINER KOKOSMJÖLK MANDARIN NÄTMELON PASSIONSFRUKT PITAYA (DRAGON FRUIT) RABARBER FRUKT OCH

Läs mer

DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015

DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015 DIGITALT MAGASIN SEPTEMBER 2015 INNEHÅLL VAD ÄR HÄLSA? SIDA 3 EAT CLEAN SIDA 4 TRÄNA SMART SIDA 6 RECEPT: SALLADER SIDA 9 LÖPGUIDE SIDA 13 NATURLIG HUD- & HÅRVÅRD SIDA 16 MINA TIO BUDORD SIDA 17 SMOOTHIEGUIDE

Läs mer

Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det

Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det Beirut, en korsväg mellan orienten och västerlandet. Omstridd och erövrad av många stora härförare genom århundraden. Ur denna korseld växte det berömda libanesiska köket sakta fram. En kombination av

Läs mer

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI

Restaurang & Pub INDIAN HAWELI Restaurang & Pub INDIAN HAWELI FÖRRÄTTER 1. SOMOSA 40 kr Indisk vegetarisk kryddad pirog 2. CHICKEN SOMOSA 45 kr Indisk pirog med kryddad kyckling 3. ONION BHAJEE (mellanstark) 40 kr 2st friterade kryddade

Läs mer

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn!

Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Eko-mellis från kungen av ekologiskt! Perfekt till alla sugna barn! Gott för barnens magar och ditt samvete! Att svänga ihop ett gott men ändå nyttigt eko-mellis till barnen är inte alltid det lättaste.

Läs mer

SMOOTHIES receptbok 103977.101

SMOOTHIES receptbok 103977.101 SMOOTHIES receptbok SMOOTHIES Smoothie är en fantastisk dryck som många gillar och som passar vid flera olika tillfällen. Det är ett perfekt komplement till dina vanliga måltider och kan avnjutas av både

Läs mer

SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO

SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO Varsego-säljblad vecka 15 26 2014 SPÄNNANDE NYHETER HOS VARSEGO Fira våren och försommaren fyll upp hyllorna inför säsongens alla fester och högtider! www.varsego.se info@varsego.se 08-562 926 00 Varsego

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå

NONIQUE. Naturlig och läkande hudvård från topp till tå NONIQUE Naturlig och läkande hudvård från topp till tå Betydelsen av namnet Står för den vintergröna växten noni som är hjärtat i våra produkter Betyder + eller och Noni från Panama - odlingarnas paradis

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

NATURLIGT FRISK DETOXBREV

NATURLIGT FRISK DETOXBREV NATURLIGT FRISK DETOXBREV Detoxmat Detoxmat är kost som har ett extra högt näringsinnehåll av vitaminer, mineraler och antioxidanter. Detta ska du gärna äta extra av under ditt detoxprogram, detta program

Läs mer

Tips på goda. Mellanmål

Tips på goda. Mellanmål Tips på goda Mellanmål Broschyren är sammanställd av: Stina Grönevall, kostutvecklare och Åsa Manni, vårdbiträde. Layout: Elise Ny Tryck: Kommuntryckeriet maj 2014 Inspiration och vardagslyx Många äldre

Läs mer

Mingelcatering. Café. Välj från förslagen för avhämtning

Mingelcatering. Café. Välj från förslagen för avhämtning Café Mingelcatering Välj från förslagen för avhämtning Grönt Melon- och fetaostspett med mynta Fröknäcke med röra Ädelost med äppelinkokta russin på sesamknäcke Cheddarrullar med gräslökscreme Grillade

Läs mer

VISA MUSKLERNA MED KVARG

VISA MUSKLERNA MED KVARG VISA MUSKLERNA MED KVARG KOM IGÅNG MED KVARG Kvarg är en av de starkaste mat- och hälsotrenderna under de senaste åren som numera återfinns i allemans kylskåp. Och det är ingen slump. Kvarg är en mejeriprodukt

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Indian Cooking Club Det vegetariska vägvalet!

Indian Cooking Club Det vegetariska vägvalet! Indian Introduktion Club Den oförglömliga doften av Indien är inte enbart doften av jasmin och rosor i värmen utan också aromen av alla kryddor som ingår som huvudingredienser i indisk matlagning, i synnerhet

Läs mer

Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept. 2nd edition

Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept. 2nd edition Inspireras av superfoods och raw food recept på granola, bröd, gröt, plättar, smoothies m.m. Recept 2nd edition Hampagranola Det doftar ljuvligt i hela köket av apelsin, vanilj och kanel när du rostar

Läs mer

sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen

sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen sockerlag en bra start till en god drink av Andreas Johansson Rouvinen Jag har alltid tyckt att det är roligt att framhäva smaker på olika sätt, genom sockerlagar är ett sätt att få fram dem på. Jag har

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE

FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE FÄRG FÖR DITT VÄLBEFINNANDE PRESENTATIONSÖVERSIKT Carl Rehnborg och berättelsen om NUTRIWAY Utmaningar gällande sund kost Färga din kost Sund kost. Sund livsstil. Dela välbefinnandet

Läs mer

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen

Bra mat för barn och ungdomar. Hur skall min matdag se ut? Frukost. Måltidsordning. Icke-energigivande näringsämnen KR2 Bra mat för barn och ungdomar Svenska näringsrekommendationer 2005 - för vuxna och barn från 2 års ålder Kolhydrater 50-60 E % Protein 10-20 E % Fett 25-35 E % varav hårt fett (mättat+trans) max 10

Läs mer

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil

Mellanmålet. Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet Källängsgården fritidsgården med hälsa som profil Mellanmålet! Källängsgården tog de första stegen i att profilera sin verksamhet mot hälsa hösten 2009. Ett av det första stegen, vi tog i hälsans

Läs mer

Recept från YogaKloster

Recept från YogaKloster Recept från YogaKloster I Yogatraditionen är maten en viktig del i det andliga utövandet, maten ska hjälpa kroppen att renas från gifter och slagg och vara ett stöd för energisystemet. Maten skall därför

Läs mer

Mandelkubb 400g Art. nr. MK400, MK400HP 12 KFP/DFP, 156 KFP/HP, EAN 7317065004007

Mandelkubb 400g Art. nr. MK400, MK400HP 12 KFP/DFP, 156 KFP/HP, EAN 7317065004007 Mandelkubb 400g Art. nr. MK400, MK400HP 12 KFP/DFP, 156 KFP/HP, EAN 7317065004007 Klassisk kubb med smak av mandel och fika i farmors kök. Dekorerad med pärlsocker. En smak av tradition. Nyåkers kakor

Läs mer

De svenska superbären

De svenska superbären 1 De svenska superbären Gojibär, acai och incabär kallas ofta superbär och hyllas för sina hälsofrämjande effekter. Men de är dyra! Plocka istället dina egna superbär- i Sverige. HÄLSA Nypon, blåbär och

Läs mer

Fyll på din energi med Raw Food

Fyll på din energi med Raw Food 62 Fyll på din energi med Raw Food Text Liselotte Fritz foto li fernstedt Filosofin bakom raw food är enkel. Du använder nyttiga råvaror och tillagar dem utan upphettning. Kullaliv gick på rawfoodkurs

Läs mer

SÄLJ MER MED SMART EXPONERING

SÄLJ MER MED SMART EXPONERING SÄLJ MER MED SMART EXPONERING TIPS PÅ FÄRDIGA MENYER PORTIONSSORTIMENT 2013 Gäller från v. 06 EXPONERA MERA EXPONERING ÖKAR FÖRSÄLJNINGEN! Tydlig exponering gör det enkelt för kunden att hitta produkter

Läs mer

Prima Råglimpa Ingredienser: Vetemjöl, rågmjöl, vatten, jäst, salt,

Prima Råglimpa Ingredienser: Vetemjöl, rågmjöl, vatten, jäst, salt, Snoddas Ingredienser: Vetemjöl, vatten, jäst, salt, vallmofrö, E472e. Kan innehålla spår av soja, sesamfrö, hasselnötter, Valnötsbröd Ingredienser: Vatten, jäst, oblandad rågsikt, veteskållning, vört,

Läs mer

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag?

Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Hur mycket frukt och grönsaker äter du varje dag? Det här är 500 gram frukt och grönsaker till frukt och grönsaker hör: frukt, bär, torkad frukt och juice grönsaker och rotfrukter, men inte potatis torkade

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa

Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa Nyttig information Nypon Latin: Rosa Rugosa Om nypon Alla nypon går inte att äta smaka på de mogna nyponen så märker du om de är ätbara. Välj sedan de klarröda och klarorangea sorterna som har högst näringsinnehåll.

Läs mer

KLARAS BÄSTA MAT. för gravida EN GOD START FÖR DIG & DITT BARN KLARA DESSER ANNA NORD HANS DESSER

KLARAS BÄSTA MAT. för gravida EN GOD START FÖR DIG & DITT BARN KLARA DESSER ANNA NORD HANS DESSER KLARAS BÄSTA MAT för gravida EN GOD START FÖR DIG & DITT BARN KLARA DESSER ANNA NORD HANS DESSER Tack! Alla vackra och glada kvinnor som lånat ut sina magar, bröst, barn och bebisar till fotografering:

Läs mer

RÅKOST- DIET 6 VECKOR

RÅKOST- DIET 6 VECKOR I samarbete med Amanda Beran RÅKOST- DIET 6 VECKOR Color: Pantone 313 RGB 0, 143, 193 CMYK 100, 0, 8, 13 Fonts: Avant Garde Gothic (bold on images) & Helvetica Neue Hemsida: (printed www.slimjim.se text)

Läs mer

Vad är ph-värde det handlar om balans!

Vad är ph-värde det handlar om balans! Var inte så sur! Alla levande organismer såsom jord, växter, djur och människor har ett ph-värde i kroppen. ph står för potential of hydrogen och det är skalan man använder för att mäta syra/bas balansen.

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för kyliga vinterdagar Receptet kommer från Ann-Louise som bloggar för Kung Markatta. Ann-Louise som bloggar för Ann-Louises Kokoslinssoppa med grön curry, 4 portioner

Läs mer

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat!

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Varför ska inte alla kunna äta samma mat i skolan? Det skulle vara enklare både för mina

Läs mer

CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER

CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER Detta är vårt standardsortiment. Listan är en sammanställning av alla våra praliner. I vår pralinbutik erbjuder vi ett urval ur vår lista med cirka 10-15 handgjorda sorter.

Läs mer

Ladda med vitaminer och cool vego.

Ladda med vitaminer och cool vego. Matinspiration & Recept från Coop Ladda med vitaminer och cool vego. Drick en frukt eller grönsak Låt magkänslan styra Jag parkerar mixern på köksbänken, fyller på fruktskålen och dricker en dagens frukt.

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Avhämtningsmeny. Gandhi s Indisk restaurang. www.gandhis.se. Kungsgatan 1, Norrtull Norrköping Tfn 011-47 30 800

Avhämtningsmeny. Gandhi s Indisk restaurang. www.gandhis.se. Kungsgatan 1, Norrtull Norrköping Tfn 011-47 30 800 Avhämtningsmeny Gandhi s Indisk restaurang www.gandhis.se Kungsgatan 1, Norrtull Norrköping Tfn 011-47 30 800 Öppettider: Mån tor 11-22 Fredag 11-23 Lördag 12-23 Söndag 15-21 Köket stänger en timme före

Läs mer

Lilla Mellisboken Alla recept från ICA.se

Lilla Mellisboken Alla recept från ICA.se Lilla Mellisboken Alla recept från ICA.se Copyright ICA AB 2011. Här hittar du recept på ett antal goda mellanmål. Prova gärna att byta ut frukterna och grönsakerna till de som är i säsong just nu och

Läs mer

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar.

Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad vitlök, mejram, kummin, söt paprika, kryddpeppar. Kryddor DRANA i Sverige www.drana.cz KRYDDBLANDNINGAR Det går att lägga till eller ta bort smakförstarkare E 621 till/från alla kryddblandningar. AFRIKANSK kryddblandning Ingredienser: Salt 24%, lök, granulerad

Läs mer

Två desserter du kan variera och enkelt sätta din egen touch på.

Två desserter du kan variera och enkelt sätta din egen touch på. Två desserter du kan variera och enkelt sätta din egen touch på. Ekströms hjälper dig att bjuda på något ambitiöst på enklast tänkbara sätt. Ett sätt är att förbereda tids ödande moment för desserter som

Läs mer

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv

helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Supermat helena nyblom Legitimerad läkare, medicine doktor Supermat vägen till ett friskare liv Innehåll Inledning 6 Att välja rätt mat 8 Antioxidanter och fria radikaler 10 Regnbågsmat 14 Fettfobi 20

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

På menyn idag MAT FÖR LIVET. Vad innebär sund livsstil? Matvanor spelar roll 2013-04-11 INDIVIDUELLA KOSTRÅD

På menyn idag MAT FÖR LIVET. Vad innebär sund livsstil? Matvanor spelar roll 2013-04-11 INDIVIDUELLA KOSTRÅD MAT FÖR LIVET På menyn idag Övervikt Undernäring Får vi i oss allt vi behöver Sarkopeni Allmänna kostråd Frågor? Patricia Pyri Badh NÄRINGSRÄTT Kostrådgivning Leg. Dietist och Idrottsnutritionsrådgivare

Läs mer

Recept med Canderel Green

Recept med Canderel Green Recept med Canderel Green Smoothies: Exotisk sötma Energi-smoothie Varma drycker: Lätt-capuccino Efterrätter och sötsaker: Bakade äpplen Päronmos Tigerkaka med pistasch Chokladkaka och vaniljsås Cheesecake

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

Indisk Restaurang LUNCHMENY LUNCH VARDAGAR 11:00-15:00

Indisk Restaurang LUNCHMENY LUNCH VARDAGAR 11:00-15:00 MÅNDAG 3. BHANDI BHAJI 70:- Smörstekt okra med färska tomater, vitlök, ingefära, grönsaker, indisk curry tomatsås. 4. CHICKEN PALAK 70:- Kokt kycklingfilé med spenat, vitlök, ingefära, grön chili tillagad

Läs mer

PRISLISTA Vecka 08/11

PRISLISTA Vecka 08/11 PRISLISTA Vecka 08/11 Nyheter! Sommartider Svartrot, Majrova, Savoykål, Spetskål, Auberginer, Persilja, Mango & Päron Williams! POTATIS: SALLADSGRÖNSAKER: forts 1001 POTATIS Sava S KRAV 10 kg á 13606 SUGARSNAPS

Läs mer

Bild Artikelnr Förklaring Antal Pris/st/kg. 33-904lös Franska Fyllda Gröna Äpplen 3kg

Bild Artikelnr Förklaring Antal Pris/st/kg. 33-904lös Franska Fyllda Gröna Äpplen 3kg 33-904lös Franska Fyllda Gröna Äpplen 44-5158lös 44-5158p 44-5158plexi 44-5145lös 44-5145p 44-5145plexi Engelsk Fudge Pepparkaka (styck inslagna i klar film) Engelsk Fudge Apelsin/Tranbär (styck inslagna

Läs mer

Folkhälsan 2012 Text och recept: Susanna Strandback, Linda Hongisto och Silvia Englund Grafisk formgivning: Pia Lehtinen / Simberg & Partners Ab

Folkhälsan 2012 Text och recept: Susanna Strandback, Linda Hongisto och Silvia Englund Grafisk formgivning: Pia Lehtinen / Simberg & Partners Ab Folkhälsan 2012 Text och recept: Susanna Strandback, Linda Hongisto och Silvia Englund Grafisk formgivning: Pia Lehtinen / Simberg & Partners Ab Foto: Dragos Alexandrescu, Shutterstock (sid. 8), Sofia

Läs mer

Att äta lite bättre gör att vi mår mycket bättre

Att äta lite bättre gör att vi mår mycket bättre Att äta lite bättre gör att vi mår mycket bättre Spenat otroligt näringsrik och sprängfylld av vitaminer, mineraler, antioxidanter och fibrer. Innehåller mycket K-vitamin, A-vitamin, C-vitamin och folsyra.

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

FRUKT och GRÖNT för ANTIOXIDANTER

FRUKT och GRÖNT för ANTIOXIDANTER Professor Göran Petersson februari 2009 Kemi- och Bioteknik Chalmers ------------------------------------------------------------------------------ Tomater, vattenmelon, blodgrape Lykopen Morötter (rårivna),

Läs mer

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter

Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Beställningslista Nestlé Health Sciences nutritionsprodukter Leveransadress: Version 141107 Kundnummer: Signatur: Beställningsdatum: Beställning https://www.nestle.biz/b2b/nhs E-post: ordernhs@se.nestle.com

Läs mer

god morgon önskar NU KÖR VI!

god morgon önskar NU KÖR VI! god morgon önskar NU KÖR VI! Nystarta dig själv med våra nyttiga frukostar Krispigt müsliknäcke Lättbakat krispigt knäcke fullproppat med fiber, vitaminer och mineraler! 1 plåt. Tid: 15 min varav 1 tim

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Frukt & grönt - fakta, recept och matinspiration.

Frukt & grönt - fakta, recept och matinspiration. Frukt & grönt - fakta, recept och matinspiration. Kort och gott om frukt & grönt. Den här broschyren är gjord för dig som kort och gott vill veta mer om frukt och grönt. Här får du tips och inspiration

Läs mer

CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER

CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER CACAOBÖNORNAS CHOKLADPRALINER Detta är vårt standardsortiment. Listan är en sammanställning av alla våra praliner. I vår pralinbutik erbjuder vi ett urval ur vår lista med cirka 10-15 handgjorda sorter.

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

STIGS OCH BERNARDS KAKOR

STIGS OCH BERNARDS KAKOR STIGS OCH BERNARDS KAKOR MAZARIN Mazarin (margarin [vegetabiliskt fett, vegetabilisk olja, vatten, salt, emulgeringsmedel E471, surhetsreglerande medel E330, arom, färgämne (E160a)], socker, vetemjöl,

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA INNEHÅLL 1. BALANS 2. LEV UT DIN FULLA POTENTIAL 3. ZINZINO BALANCETEST 4. EN SYNERGISK FORMULA 5. FÖRDELAR MED BALANCEOIL 6. PRODUKTER 11. GÖR DIN FAVORIT-SHAKE

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

Choklad. Förpackningar till 5gr

Choklad. Förpackningar till 5gr Våren 2013 Choklad 5 gr Kvadrater. Art. 3590952 Vi trycker i CMYK eller PMS från 5.000 st. Vi kan även prägla i 1-färg, metallic (3590951). Mjölkchoklad: 30,5% kakao, 30,5% kakao med kaffe, Mörk choklad:

Läs mer

TACK! Föreläsning - Honung och Hälsa. Ett stort tack för trevliga timmar tillsammans.

TACK! Föreläsning - Honung och Hälsa. Ett stort tack för trevliga timmar tillsammans. TACK! Föreläsning - Honung och Hälsa Ett stort tack för trevliga timmar tillsammans. Efter en föreläsning fylld med information, tips och idéer kan det kännas värdefullt att få lite dokumentation och recept.

Läs mer

Dagens Lunch 89:- Måndag... Ris, Sallad, Bland saft,vatten,kaffe ingår läsk 10 :-

Dagens Lunch 89:- Måndag... Ris, Sallad, Bland saft,vatten,kaffe ingår läsk 10 :- Måndag Chicken Tikka Masala(mild) Grillade Kycklingfilébitar tillagad i tikkapest, kokos,mijölk, grädde, cashewnöt baserade tandorisås Chicken.Pathia.(stark,sur ) Grillad Kycklingfilé tillagad med färska,

Läs mer

THE SPICE TREE BLACK BOX

THE SPICE TREE BLACK BOX THE SPICE TREE BLACK BOX 1 KRYDDLAGRET AB, Kraftgatan 15, SE-242 35 Hörby, Tfn:+(0)415-153 00, Fax:+(0)415-153 02, E-post: info@kryddlagret.se The Spice Tree Tea in Black Box : I denna serie kan ni välja

Läs mer

Royal Of India Indisk Restaurang

Royal Of India Indisk Restaurang Royal Of India Indisk Restaurang Menuförslag En bricka med olika delikata varmrätter SPECIAL THALI =) VEGETARISK THALI 169 kr Vegetarisk gryta, Sabzi kopta (grönsaksbullar) och Chana Dal med somasa och

Läs mer

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål...

Kocka på svenska. smoothies, kakor, choklad och mellanmål... Kocka på svenska smoothies, kakor, choklad och mellanmål... 2 Det behöver inte vara krångligt eller ta mycket tid att leva hälsosamt och må bra. 3 Förutom att äta nyttigt och gott är det också viktigt

Läs mer

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna PRODUKTGRUPP PRODUKTNAMN SÄRSKILDA EGENSKAPER VOLYM SMAK Laktolåg KOMPLETTA Innehåller samtliga näringsämnen: fett, kolhydrater och protein samt vitaminer och mineraler. RIKA Vid undernäring, ökat energi-

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

!!! Meny FÖRRÄTTER. 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås. 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger

!!! Meny FÖRRÄTTER. 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås. 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger Meny FÖRRÄTTER 1. PAPADAM 28:- Två krispiga indiska linsmjölsbröd Serveras med mangochutney eller myntasås 2. SAMOSA 49: Två indiska piroger Välj mellan A. Kyckling B. Lamm C. Vegetarisk 3. VEGETABLE PAKORA

Läs mer