Linnéuniversitet i Kalmar Lokalisering PROGRAM FÖR ARKITEKTUPPDRAG Lokalisering av Linnéuniversitetet i Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1.0.1. Linnéuniversitet i Kalmar Lokalisering PROGRAM FÖR ARKITEKTUPPDRAG 2009 2009-06-30. Lokalisering av Linnéuniversitetet i Kalmar"

Transkript

1 1.0.1 Linnéuniversitet i Lokalisering PROGRAM FÖR ARKITEKTUPPDRAG

2 1.0.2

3 1.0.3 Linnéuniversitet i Lokalisering PROGRAM FÖR ARKITEKTUPPDRAG 2009 Innehållsförteckning sida flik Uppdragsprogram Allmänt program Bilaga 1, Karta över och de fyra områdena Bilaga 2, Miljöprogram Bilaga 3, Förslag till revidering daterad riksintresse Bilaga 4, Kulturhistorisk studie 2009:2, Platsen för bastionen Gustavus Primus Specifikt program över område Elevatorkajen Bilaga 1 och 2, Områdeskarta Elevatorkajen in- och utzoomad Specifikt program över område Nyckel Bilaga 1 och 2, Områdeskarta Nyckel in- och utzoomad Specifikt program över område Malmfjärden Bilaga 1 och 2, Områdeskarta Malmfjärden in- och utzoomad Specifikt program över område Ölandskajen Bilaga 1 och 2, Områdes karta Ölandskajen in- och utzoomad Sketchup modell Elevatorkajen (endast digitalt) Sketchup modell Nyckel (endast digitalt) Sketchup modell Malmfjärden (endast digitalt) Sketchup modell Ölandskajen (endast digitalt) Primärkarta Elevatorkajen (endast digitalt) Primärkarta Malmfjärden (endast digitalt) Primärkarta Nyckel (endast digitalt) Primärkarta Ölandskajen (endast digitalt) Flygfoto - allmänt 15

4 1.0.4 Linnéuniversitet i Lokalisering UPPDRAGSPROGRAM 1 Bakgrund Den 1 januari 2010 bildas Linnéuniversitetet genom sammanslagning av Högskolan i och Växjö universitet. Linnéuniversitet ska vara ett flercampusuniversitet med gemensamma mål och visioner. En process har inletts för en ny lokalisering av Linnéuniversitetet i. Arbetet genomförs av Högskolan i i samverkan med kommun. En gemensam avsiktsförklaring är upprättad och fastställd som parterna arbetar efter. Till avsiktsförklaringen är kopplad en projektplan som styr de delaktiviteter som skall leda fram till en slutlig samlad lokalisering år Första inflyttning är planerad till Bildandet av det nya Linnéuniversitetet är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för sydöstra Sverige. Fusionen mellan Högskolan i och Växjö Universitet till ett gemensamt lärosäte kommer att ge styrka inte bara till utan till hela regionen. Det ökar möjligheterna att rekrytera studenter och attrahera forskningsmedel. Samtidigt är Linnéuniversitetet en stark stimulans för stadsutveckling i centrala. kommun och Högskolan i s gemensamma inriktning är att Linnéuniversitetet och kommun i nära samarbete ska dels stärka utbildnings- och forskningsmiljöerna och öka universitetets konkurrenskraft, dels utveckla till en attraktiv och hållbar regionstad. Med ett samordnat agerande vill vi växla upp den utvecklingskraft som finns i våra organisationer till ökad lokal och regional attraktivitet. För Linnéuniversitetets del innebär en stads- och sjönära lokalisering med närhet till bra kommunikationer att universitetets attraktionskraft ökar både för studenter, lärare som omgivningen. Ambitionen är ett integrerat tvåortsuniversitet kännetecknat av forskning med såväl stark regional förankring som internationell spets. En utvecklad forskningsprofil ger på sikt fler forskare och en höjd kvalitet på utbildningen och därmed i förlängningen ett större antal studerande och lärare. För kommuns del kommer den dynamik som normalt följer med forskning och högre utbildning att öka stadens dragningskraft på både människor, företag och institutioner. Möjlighet ges att med Linnéuniversitetets profil som motor utveckla ett specifikt näringsliv. Samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar till att attrahera kreativa människor och skapa entreprenöranda, vilket skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmarknad i ett framtidsinriktat samhälle. Universitetet är en mycket viktig pusselbit i s framtida utveckling, där kvaliteter som kompetens, nyfikenhet och kreativitet är nyckelfaktorer. Ett universitet mitt i staden kommer att underlätta förtätning, skapande av mötesplatser och vidgning av nuvarande stadskärna till att omfatta hela innerstadsområdet. Det bidrar till mångfald och öppenhet, vilket i sin tur resulterar i en tillåtande livsmiljö. Blandningen med boende och andra verksamheter bidrar till en levande stadsmiljö. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av vardera tre representanter för Högskolan och kommunen. Parterna har utsett en projektgrupp som arbetar med frågorna och har frekventa möten också den gruppen består av tre representanter från vardera part samt projektledaren. En gemensamt utsedd projektledare, Per Harrtoft leder arbetet. Ansvarig från Högskolan i är Christel Olsson och från kommun är Björn Strimfors ansvarig. Christel Olsson, Björn Strimfors och Per Harrtoft bildar projektgruppens ledningsgrupp. Efter ett inledande brett analysskede har styrgruppen beslutat om fyra områden som skall studeras vidare under året. Dessa områden är Elevatorkajen, Nyckel, Malmfjärden och Ölandskajen. kommun arbetar med ett program för Kvarnholmen som inrymmer tre av de fyra områdena. I programmet tas hänsyn till lokaliseringsarbetet. Åtta arkitektkontor är inbjudna att genomföra utredningsuppdrag, två uppdrag beställs på varje område.

5 1.0.5 Parallellt kommer fortsatt analys och beredningsarbete att genomföras och med det som underlag tillsammans med resultatet av arkitektuppdragen och dess bedömningar är målsättningen att besluta om två områden innan året är slut. Nästa steg därefter är att förebereda detaljplanarbetet. 2 Syfte Uppdragen är på idéstadiet och är utredande samt skall följa underlag enligt beskrivningar för att klarare ge en bild och beslutsunderlag för respektive område i den fortsatta urvalsprocessen. Förslagen skall även ge en indikation på möjligheterna med exploateringen av dessa volymer och vilka möjligheter till samverkan med staden som kan skapas på ett naturligt sätt. Arkitektuppdragen är lämnade för att få exemplifierat goda exempel och lösningar på alla områden. Avsikten med två uppdrag per plats är att uppdragen kommer att ge radikalt olika belysningar och lösningar av uppgiften. Uppdragen kommer att redovisa möjligheter och volymer som en konsekvens av programbeskrivningar. I program är redovisat mycket material som ger en mer detaljerad bild än vad uppdraget kräver. Detta är gjort för att uppdragstagaren mer ska få ren förståelse för Linnéuniversitet ambitioner även om delar av programmet mer är tillämpbart i senare skede. Uppdragstagaren får själv analysera och bedöma vad som är relevant för redovisningen. Syftet är därutöver att få åskådliggjort vad huvudkriterierna; stadsnära, sjönära och kommunikationsnära kan innebära på vald plats. Inlämnade förslag kommer att bedömas och användas i den fortsatta analys och beslutsprocessen för beslut om lokalisering av Linnéuniversitetet. Förslagen kommer att ställas ut publikt. 3 Uppdragsbeskrivning 3.1 Allmänt Åtta arkitektkontor inbjuds att som utredningsuppdrag utreda och ge förslag på övergripande gestaltning av lokaliseringsplats för Linnéuniversitet i. Två arkitektkontor får uppdrag på samma plats varför det blir parvis parallella uppdrag. Någon tävlingsutvärdering eller vinnare kommer följaktligen inte att utses. Malmfjärden, Elevatorkajen och Nyckel är alternativa kompletterande områden till etableringen på Ölandskajen. Uppdragsgivare är Högskolan i i samverkan med Kommun. Inbjudna arkitektkontor med huvudansvarigangiven, som också accepterat uppdragen är; o Atrio Arkitekter,. Olle Utterback, Johan Lunde. o Dahlström arkitekter,. Mats Dahlström, Daniel Gustavsson. o Malmström & Edström Arkitektkontor, Göteborg. Christer Malmström, Andreas Norrman. o Nordstrand, Frisenstam och Rung Arkitektkontor, Göteborg. Peter Rung, Peter Rosenhall. o Testbed Studio, Stockholm. Anders Johansson, Henric Ericsson. o Tham & Videgård Hansson Arkitekter, Stockholm. Martin Videgård Hansson, Bolle Tham. o Jais Nielsen Mats White Arkitekter, Helsingborg. Mats White, Nils-Erik Landén. o Tegnestue Vandkunsten, Köpenhamn. Fleming Ibsen, Pernille Schym Poulsen, Jan Albrechtsen Ombud och huvudansvarigas namn är understrukna ovan. Vilket område som avses för respektive arkitektkontor framgår av följebrev. Uppdragen är fördelade per område enligt följande: Elevatorkajen: Nordstrand, Frisenstam & Rung Ark. Testbed Studio Nyckel: Atrio Arkitekter Tham & Videgård Hansson Arkitekter Malmfjärden: Dahlström Arkitekter Tegnestue Vandkunsten Ölandskajen: Jais Nielsen Mats White Arkitekter Malmström & Edström Arkitektkontor

6 Ersättning Varje arkitektkontor erhåller kronor exklusive mervärdesskatt. För uppdrag på område Malmfjärden utgår ytterligare kronor då detta uppdrag är utökat att omfatta bostäder och idrottsanläggningar på ett vidare område. Utländskt arkitektkontor i detta fall från Danmark erhåller kronor utöver ovanstående ersättningar som kompensation för merkostnader. Ersättningen för utredningsuppdraget är ett för allt inklusive kopiering och möten etc. Upphandling sker som direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Ersättningen faktureras efter uppdragstagaren lämnat in uppdragsredovisning inom begärd tid. Senare inlämnat förslag ger ej rätt till ersättning. Faktura betalas på 30 dagar. Faktura ställs ut på Högskolan i, Kställe 9563, Observera att adress för inlämning är annan. 3.3 Nivå och detaljeringsgrad på förslag Förslagen ska redovisa; Byggnadsvolymer med särskillnad vad som är befintliga byggnader respektive nybyggnation. I förekommande fall för område Malmfjärden ska bostäder och andra verksamheter även vara redovisade så det klart framgår. Signumbyggnad. Samband inom och utom universitetet. Universitets angöring. Översiktlig utvändig markplanering. Parkeringslösning för bilar samt cyklar. Mötesplatser Möjlighet till extern verksamhet, typ restauranger, caféer, bokhandel etc. Beskrivning Beskrivning av huvudidén med analys av stadsdelen, angöring, mötesplatser och stråk. Enkel principbeskrivning av större byggnader. Beskrivning hur förslaget främjar hållbar utveckling Hur hänsyn till riksintresset tagits tillvara (avser 3 områden ej Nyckel). Hur etappvis byggnation kan ske i etapper om ca m2 Loa. Ytor i varje byggnadsdel som m 2 lokalarea (LOA) respektive m 2 BOA för bostäder på Malmfjärden. 3.4 Vad som minst skall presenteras. Situationsplan skala 1:500 Perspektiv över hela området Perspektiv från vattenvy. Perspektiv från angöring Sektioner 2 valfria Förslaget inlagt i digital Sketchup-modell Gärna ett motto för respektive förslag 3.5 Språk Förslagen inlämnas på svenska eller danska.

7 Dialog och möten Projektet önskar hålla en öppen dialog med uppdragskontoren. Ett gemensamt startmöte kommer avhållas den 1 juli under hela dagen med start kl Under detta möte kommer målsättningar och syfte att redovisas och utvecklas. Det blir tillfälle till frågor och besök på plats. Mötet blir gemensamt för samtliga arkitektkontor. Avstämningsmöte, preliminärt på 2 timmar med respektive arkitektkontor, kommer avhållas den 1-2 september i. Uppdragstagaren väljer om detta möte skall ske på plats i eller via videolänk. Detta möte är sekretessbelagt. Frågor kan ställas under hela tiden fram till inlämning och ska ställas till projektledaren. Efter inlämning kommer varje arkitektkontor att inbjudas till en presentation av sitt förslag. Även denna presentation kan ske via videolänk om uppdragstagaren så önskar. Redovisningsmötet kommer ske preliminärt den 6 oktober i. Respektive arkitektkontor får tillfälle att presentera sitt förslag under 45 minuter samt en anslutande diskussion på 15 minuter. Mötet blir öppet för samtliga arkitektkontor. Uppdragstagaren har möjlighet att välj om detta möte skall ske på plats i eller via videolänk. 3.7 Frågor under uppdragstiden Frågor kan ställas under de 2 möten som kommer att hållas under uppdragstiden samt under hela uppdragstiden. Alla frågor ställs till projektledare Per Harrtoft för handläggning till berörda och besvarande. Frågor kan ställas via e-post till alternativt fax , telefon eller brev till Utklippan Affärsutveckling med adress under pkt.3.10 inlämning. Frågor skall ställas skriftligen. Projektledaren ser till att svar lämnas med hjälp av i första hand personer ur Bedömningsgruppen. Frågor skall ställas skriftligen. Svar tillsammans med frågeställningen delges samtliga arkitektkontor. 3.8 Rätt till inlämnat material Uppdragsgivaren förbehåller sig rätten till inlämnat material i det fortsatta arbetet. 3.9 Inlämningsformat och antal Uppdraget inlämnas i följande format och antal: Allt material inlämnas digitalt som sketchup-fil samt pdf-filer i 8 omgångar på separata usb-minne. Som underlag för utställning inlämnas 2 omgångar på styv kartong i format A1. 10 omgångar papperskopior i format A3 inlämnas också. På förslagen skall förslagsställare framgå samt eventuellt motto Inlämning Uppdragen lämnas senast den 30 september klockan till: Utklippan Affärsutveckling AB, Per Harrtoft, Bryggaregatan 2, Karlskrona. E-post: 3.11 Utlämnande av programhandlingar Handlingar kommer att finnas tillgängliga vid startmöte den 1 juli. Handlingar kommer att tillhandahållas i 3 omgångar papperskopior samt 1 omgång digitalt på usbminne till varje arkitektkontor.

8 Gällande handlingar ABK 87 (bifogas ej) Uppdragsprogram daterat Allmänt program daterat Karta över och de fyra områdena. Miljöprogram daterat Förslag till revidering daterad riksintresse Etapp 1 Norra delen Kulturhistorisk studie 2009:2 Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Specifikt program över område Elevatorkajen daterat Specifikt program över område Nyckel daterat Specifikt program över område Malmfjärden daterat Specifikt program över område Ölandskajen daterat Områdeskarta Elevatorkajen inzoomad Områdeskarta Elevatorkajen utzoomad Områdeskarta Nyckel inzoomad Områdeskarta Nyckel utzoomad Områdeskarta Malmfjärden inzoomad Områdeskarta Malmfjärden utzoomad Områdeskarta Ölandskajen inzoomad Områdeskarta Ölandskajen utzoomad Sketchup modell Elevatorkajen Sketchup modell Nyckel Sketchup modell Malmfjärden Sketchup modell Ölandskajen Primärkarta Elevatorkajen Primärkarta Malmfjärden Primärkarta Nyckel Primärkarta Ölandskajen 3.13 Fortsatta uppdrag Uppdragen är avslutade i och med inlämning. Arkitektkontoren är ej garanterade fortsatt uppdrag. I arbetet med beslut om 1-2 områden kommer fortsatta bearbetningar att ske och Arkitektkontor att anlitas för uppdrag Bedömning Arbetet med bedömning av förslagen startar omgående vid inlämning. Projektgruppen tillsammans med bedömningsgruppen sammanträder den 5 oktober och styrgruppen den 7 oktober för en första genomgång av förslagen. Bedömningsarbete kommer att pågå under oktober och november

9 Organisation Styrgrupp Agneta Bladh Rektor Högskolan i Johan Persson Kommunstyr. ordf. kommun Alf Jönsson Högskolestyrelsen Högskolan i Malin Petersson Kommunstyr v. ordf. kommun Charlie Bjurström Studentkårens ordf. Högskolan i Roland Karlsson Kommunchef kommun Projektgrupp Christel Olsson Fastighetschef Högskolan i Björn Strimfors Planeringschef kommun Mats Nordänger Förvaltningschef Högskolan i Staffan Lindholm Stadsarkitekt kommun Anna Strömblad Kommunikationschef Högskolan i Ola Johansson Utredare KS kommun Per Harrtoft Projektledare Utklippan Affärsutveckling Projektledare Per Harrtoft Utklippan Affärsutveckling AB Projektgruppens ledningsgrupp Christel Olsson, Björn Strimfors och Per Harrtoft. Bedömningsgrupp Christel Olsson Fastighetschef Högskolan i Björn Strimfors Planeringschef kommun Eva Kellander Arkitekt SAR/MSA Högskolan i Staffan Lindholm Stadsarkitekt kommun Louise Nyström Arkitekt SAR/MSA Bildanden AB Per Harrtoft Projektledare Utklippan Affärsutveckling Till bedömningsgruppen kan inkopplas resurs med specialkompetens som ekonomi, kulturhistoria mm.

10 Bedömning av förslag Förslagen kommer att bedömas av bedömningsgruppen först att begärda redovisningar framgår. Därefter sker bedömningar som skall ligga som underlag för fortsatta analyser och beslut efter uppställda kriterier. Bedömningskriterier är: Vad huvudkriterierna sjönära, stadsnära och kommunikationsnära innebär för förslaget. Hur förslaget stärker attraktionskraften och varumärket Linneuniversitetet i samt kommun. Hur förslaget uppfyller Linnéuniversitets grundläggande principer: Utåtriktad utformning Portalbyggnad och tydliga stråk och noder Helhetssyn och flexibilitet. Hur platsen, omgivningarna och stadsbilden stöds av byggnadsvolymerna som konsekvens av ramprogrammet samt hur det ger en injektion till stadsutvecklingen i. Hur möjliga samband och samverkansmöjligheter samt dynamik med staden i övrigt kan utvecklas, dvs. stadslivet. Översiktligt hur kommunikation till och från området utformas samt parkering för cyklar och bilar sker. Hur Riksintresset beaktas. Hur området Ölandskajen kan verka tillsammans med respektive kompletterande område. Hur föreslagna ytor innebär goda funktioner och ett lättillgängligt serviceutbud för universitetet och staden och därmed hur det offentliga rummet stärks. Hur ekonomiskt förslaget är att genomföra Hur förslaget främjar hållbar utveckling genom en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen

Spoken word: Oskar Areskog Cello: Cornelia Wennerberg Kristoffersson Se filmen på: helsingborg.se/oceanhamnen O C E A N H A M N E N I N B J U D A N T I L L M A R K A N V I S N I N G S TÄV L I N G Nav i expansiv region 4 Vision 12 Detaljplanen 14 Uppgiften 16 Teknisk försörjning 22 Samordning 23 Inlämningskrav

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar?

Paper to the Gothenburg Public Management Seminar, GPMS, 15-17 November 2011. Prekvalificering. vem får delta i inbjudna tävlingar? Magnus Rönn, Associate professor The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden E-post: magnus.ronn@arch.kth.se Prekvalificering vem får delta

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2014 2014 var de stora förändringarnas år för Älvstranden Utveckling. Stora åtgärder har genomförts på mycket kort tid till följd av nytt ägardirektiv och allvarlig

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar

Boverket Byggkostnadsforum. ByggherreClass. Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket Byggkostnadsforum ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar ByggherreClass Kvalificerad vidareutbildning för byggherrar Boverket augusti 2007 Titel: ByggherreClass Kvalificerad

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR

KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Författare: Iryna Hauska E-post: irynahauska@gmail.com KONSTENS ROLL I SAMTIDA ARKITEKTUR Examinator/ handledare: Magnus Rönn, Docent Arkitekturskolan UPPSATS I FORT- OCH VIDAREUTBILDNINGSKURSEN: Att tävla

Läs mer

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005 Tävlingsprogram Innehåll 4............ 1.0 Inbjudan 4............ 2.0 Bakgrund 5............ 3.0 Det nya

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer