Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2"

Transkript

1 3.1.1 Linnéuniversitet i Lokalisering OMRÅDESSPECIFIK PROGRAM Område Elevatorkajen 1 Allmänt Detta program gäller enbart för område Elevatorkajen. Det områdesspecifika programmet är en komplettering till uppdragsprogrammet och det generella områdesprogrammet. Området består i princip av kajområden söder om Ångkvarnen/Riskvarnen inklusive området som omger Tullhuset. Lokaler i Riskvarnen, kv. Mjölnaren 5 får användas i förslaget för att uppfylla programhandlingarna. Lokalen salen i fastigheten Kvarnen 12 får utan förändring räknas att samutnyttjas. Övriga lokaler eller fastigheter får ej användas i uppdraget. Avgränsning framgår av bifogad karta Elevatorkajen utzoomad bilaga 1 respektive bilagda karta Elevatorkajen inzoomad bilaga 2 Kifab äger nuvarande kv. Mjölnaren 4 medan fastigheten Kvarnen 12 som inrymmer salen ägs av CA Fastigheter. Inga byggnader får rivas inom uppdraget. Området skall samverka med området Ölandskajen till en fullgod lokalisering av Linnéuniversitet.

2 Tillträde och Trafik De runt 300 parkeringsplatser som finns på kajen idag måste helt eller till större delen ersättas vid en lokalisering av universitetet till platsen. Till det kommer behovet av ny parkeringsyta för att betjäna verksamma i de nybyggda lokalerna. Sammantaget kan det totala behovet av nya parkeringsplatser bedömas till minst runt 500. Bedömningen är att det behovet inte kan lösas i närområdet. Det sannolikt mest verkningsfulla är att klara ut behovet i samband med en parkeringslösning för hela eller delar av Kvarnholmen. Att lösa det parkeringsbehovet ligger ej inom uppdraget. 3 Samverkansmöjligheter inom och i anslutning till området. Externa verksamheter Linnéuniversitetet ser gärna externa verksamheter i området t ex restauranger, caféer, kulturlokaler, bokhandel eller andra verksamheter som främjar liv och rörelse vid Elevatorkajen året runt. salen salen kan ge möjligheter för samutnyttjande i nuvarande utförande men ingår ej i programmet. Inga andra lokaler än salen i fastigheten Kvarnen 12 ingår i programmet som möjligt att utnyttja för samverkan. Någon ombyggnad av salen skall ej påräknas. Det är lämpligt att förlägga en del av programytan för allmänna lokaler i anslutning till salen som kompletterande konferenslokaler vilka kan användas för både Linnéuniversitetets verksamhet och för extern verksamhet. Fastigheten Kvarnen 12 med salen Fastigheten inhyser idag salen med Romanhallen, glasverandan och biutrymmen, samt Läns museum och kontorsutrymmen. Total yta är m2. Från BV t.o.m. plan 5 så huserar salen med en yta om ca m2. På BV finns entrén till fastigheten samt väl tilltagna dam resp herr-wc samt avhängningsytor för ytterkläder. Här är också möjligt att hålla mindre seminarium. Kärnan i verksamheten är Romanhallen, plan 2-4, med plats för 850 sittande gäster och en stor scen med plats för en symfoniorkester. Här finns också Glasverandan med plats för 300 gäster och möjlighet att avskärma i 3 tredjedelar.

3 3.1.3 Mer material tagen från hemsidan 1. Glasverandan. Glasverandan är totalt 12 m djup, 23 m bred, med plats för ca 300 personer. Kan delas i tre delar med skjutvägg och ger plats för mellan personer i varje del. 2. Romanhallen med 850 platser. Kan skärmas av för mindre grupper. 3. Scenen. 12,5 m djup, 21 m bred, 13 m hög. 4. Pelarsalen, här finns garderoben och vårt biljettcentrum. Kan utnyttjas för mindre utställningar eller danslokal. 5. Logeavdelningen. Använder vi ibland som grupprum eller arbetsrum. 6. Orkesterdiket (15 x 4 m) med plats för 40 musiker. Om inte orkesterdiket utnyttjas används det till 88 sittplatser. 7. Plan 3, Grupprum, Mws plats för upp till 40 personer. Kan delas i 3 delar om personer i varje del. Romanhallen, Salens konsert- och konferenslokal är uppkallad efter Johan Helmich Roman (som ofta har kallats "den svenska musikens fader"). Lokalen har 850 sittplatser, en fast scen som är 21x12,5 meter och 13 meter i takhöjd. Som konsertlokal är Romanhallen en fullträff och akustiken gör att den tillhör de främsta i landet. Lokalen kan avskärmas för att passa mindre grupper och samtliga stolar är bekväma och utrustade med egen skrivskiva. Romanhallen är utrustad för simultantolkning. s vackraste utsikt över sund, Öland och Ölandsbron erbjuds gäster från Glasverandan. Lokalen är 270 kvm med plats för 300 sittande personer. Verandan kan delas i tre delar och lätt anpassas efter olika gruppers storlek och behov. Inom anläggningen finns ändamålsenliga utrymmen för alla kringarrangemang som presscenter, cafeteria, vilorum, utställning, kansli och konferensrum. Salens 400 kvm stora foajé - Pelarsalen - lämpar sig till exempel mycket väl för utställningar. Förutom dessa lokaler, finns ett antal flexibla utrymmen för både små och stora grupper (4-30 personer). I Romanhallen finns 6 stycken rullstolsplatser. Platserna är placerade längst bak i lokalen varav 3 st på vardera sida (höger / vänster). Glasverandan är mer flexibel vad gäller rullstolsplatser då det ej är fasta stolar i lokalen. Hiss finns till samtliga våningar i Salen och att ta sig fram är lätt då den har breda gångar och låga trösklar. Handikapptoaletter finns i anslutning till övriga toaletter på plan 1 och 2. Handikapparkering finns ca 20 meter från Salen. I Romanhallen finns även IR-slinga för hörselhandikappade.

4 3.1.4 Övriga ytor: På plan 6 så finns Läns museums kontor och administrativa avdelning. Plan 7, 8 och 9 är kontorsutrymmen på ca m2. 4 Enheter och institutioner som på detta läge ställer särskilda krav Lokaler som kan samutnyttjas av flera institutioner skall vara tydligt och mer centralt placerade och gärna så att de tydligt även blir synliggjorda från Ölandskajen. 5 Möjligheter och hinder Elevatorkajen är i dagsläget den enda plats som kan mot större personfartyg, t.ex. kryssningsfartyg och liknande. En exploatering inom hamnens verksamhetsområde, som sträcker sig från kajkant och 10 meter inåt land, skulle helt ta bort de möjligheterna. 6 Grundläggning Geoteknik Området ligger utanför den gamla stadsmuren, varför det rör sig om någon form av utfyllnader med diverse material. Någon markundersökning av området finns inte i kommunens arkiv. 7 Arkeologi Stadsmuren från 1600-talet löper genom både kvarteret Kvarnen och kvarteret Mjölnaren. Inga arkeologisk fynd är belagda från området. Någon form av översiktlig arkeologisk utredning krävs som förstudie, exempelvis undersökning med georadar. 8 Kulturhistoria Det aktuella området ligger helt inom föreslaget ny avgränsning av riksintresset för stad; delområde 4 Kvarnholmen, handels- och sjöfartsstaden. Följande analys görs i förslaget1. Öppenheten i mötet mellan hamnområdet och befästningsstaden utgör en karaktär som håller isär olika utvecklingsskeden i staden. Områdets särskilda värde med utsikt och vattenkontakt bör odlas på ett sätt som bidrar till att bebyggelsens hamnkaraktär vidmakthålls. Enhetligheten i bebyggelsen Ångkvarnen och Tullhuset utgör en signifikant egenart och markant gatufasad som bör finns ett samspel med nya funktioner. För att omsätta detta till riktlinjer för det praktiska arbetet behövs en fördjupad analys av konsekvenserna för den aktuella platsen motsvarande vad som gjorts för mediahuset, Gota Media på Kvarnholmen 2:5. 1 riksintresse. Etapp 1: Norra delen. Länsstyrelsen, kommun och Barup & Edström Arkitektkontor

5 Teknisk försörjning Befintligt VA-nät bedöms klara en anslutning av nya lokaler i den omfattning som anges ovan. Däremot har inte vattenledningsnätet sådan kapacitet att det klarar att tillfredsställa krav/önskemål på sprinklingssystem i lokalerna. Åtgärder behövs för att ta hand om dagvatten från nya byggnader och iordningställda markytor. Även vad gäller elförsörjningen bedöms en anslutning av nya lokaler i den omfattning som anges ovan kunna klaras med nuvarande kablage. Det finns en liten risk för att kompletterande kabeldragning kan behövas från stationen vid Lindöskolan (fastigheten Spiggen 3). Fjärrvärmeledning med tillräcklig kapacitet finns i direkt anslutning till området. 10 Befintlig lokaler eller byggnader som får utnyttjas för programmet. Mjölnaren 4 Fastigheten byggdes ursprungligen för kvarnverksamhet kring Under 60- och 70-tal kontoriserades byggnaden och verksamheten utgörs i huvudsak kontor för kommunala förvaltningar. Fastigheten omfattar ca m2 nyttoyta och har en innergård mot Landshövdingegatan med ett 20-tal parkeringar. Byggnaden har trä/stålstomme som bärs av betongkassuner på risbädd på delvis utfylld mark. Byggnaden står delvis över arkeologiskt intressant mark (gamla stadsmuren).

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21.

Ny Opera i Operan. Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie. Dnr 254-2783/13 2015-05-21. Ny Opera i Operan Renovering och ombyggnad av Kungliga Operans byggnad. En förstudie Foto: Mats Bäcker Dnr 254-2783/13 2015-05-21 Innehåll Förord 3 Operans inledning 4 Sammanfattning 7 Introduktion till

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson

Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Var ska Djurgårdens IF bygga sin nya fotbollsarena? Thomas Erlandsson Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land / EX0285-15 hp / 20080516 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park

Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park Handläggare Datum Maria Jakobsson 2012-10-30 0480-45 00 81 Analys av förutsättningar inför fortsatt detaljplanarbete och förberedande arbete inför försäljning av Folkets Park SYFTE Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL

NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL K SUNDSVAL OMMUN LS NYBYGGNAD AV KULTURHUS/TEATER I SUNDSVALL Program för allmän arkitekttävling Februari 2008 Innehåll Introduktion 3 Inledning 4 Sundsvall 4 Sundsvalls historia 5 Nytt kulturhus/teater

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg Samrådshandling december 2014 Dnr 2014KSM1061 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla herrgård Kumla 3:726 Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253

Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 2015-06-05 1 (10) STARTPROMEMORIA Östra Finnbodavägen - Finnboda Ingår i NACKA STAD, där tunnelbaneavtalet gäller Dnr KFKS 2015/115-214 Projekt 9253 Stadsbyggnadsprojekt för Östra Finnbodavägen Sicklaön

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN 2013-01-22, 10 Laga Kraft: 2013-02-19 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 11 Planbeskrivning Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-39 Datum: 2013-07-03 Handläggare: Karin Hultén för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer