Redovisning av ett uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av ett uppdrag"

Transkript

1 Björn Ericson Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Riksåklagaren Redovisning av ett uppdrag Kort historik I beslut den 16 februari 2009 avseende ifrågasatt tjänstefel av åklagare och polis vid utredningar och rättegångar mot Thomas Quick, numera Sture Bergwall, överlämnade Riksåklagaren till Riksenheten för polismål att handlägga frågan om vad som framkommit gav anledning att initiera ett resningsförfarande angående de aktuella domarna. Sedan arbetet påbörjats inkom Sture Bergwall redan den 21 april 2009 till Svea Hovrätt med en begäran om resning avseende mordet på YL 1988 i Rörshyttan i Hedemora (Hedemora tingsrätts dom den 28 maj 1997). Resningsansökan var välskriven och omfattande och vittnade om ett studium av förundersökningsmaterialet på detaljnivå. Förklaring i målet ingavs till Svea Hovrätt den 31 juli Under arbetet med förklaringen gavs åklagaren och utredningsmannen i det ursprungliga målet möjlighet att komma in med egna yttranden över resningsansökan. Syftet med detta var att ge hovrätten ett så brett och allsidigt underlag som möjligt för sin bedömning. Under det inledande arbetet med den förklaring som nämnts ovan stod det klart att arbetet skulle bli mycket omfattande och därför lämpligen borde delas upp på flera händer. Även om, varje ärende skall bedömas på sina meriter, kunde det också finnas gemensamma frågeställningar där det skulle framstå som en styrka att granskningen kunde ske av flera personer och från olika utgångspunkter. Den 16 september 2009 beslutade jag att det vidare arbetet skulle delas upp på fyra åklagare och att utrymme skulle ges för regelbundna gemensamma överläggningar, bilaga 1. En kriminalkommissarie på Internutredningsenheten i Malmö avdelades också av Polismyndigheten i Skåne att biträda åklagargruppen. En redovisning av synpunkter som framkommit vid överläggningarna har skett i senare förklaringar till hovrätterna.

2 Sida 2 (5) Den 17 december 2009 beslutade Svea Hovrätt att bevilja den sökta resningen och förordnade att målet skulle tas upp på nytt av Falu tingsrätt, bilaga 2. Den 20 april 2010 ansökte Sture Bergwall om resning i Svea Hovrätt beträffande mordet på TJ i juli 1988 i Norge (Hedemora tingsrätts dom den 2 juni 1998). Förklaring i målet ingavs den 23 augusti 2010 till Svea Hovrätt. Liksom vid föregående förklaring, och med motsvarande syfte, bereddes utredningsmannen i grundärendet möjlighet till ett eget yttrande över resningsansökan. Den 24 september 2010 beslutade Svea Hovrätt att bevilja den sökta resningen och förordnade att målet skulle tas upp på nytt av Falu tingsrätt, bilaga 3. I ansökan som inkom till Svea Hovrätt de 11 april 2011 ansökte Sture Bergwall om resning avseende morden på TrJ i augusti 1981 och GS i juni 1985, båda i Norge (Falu tingsrätts dom den 22 juni 2000). Förklaring i målet ingavs den 19 augusti 2011 till Svea Hovrätt. Den 8 september 2011 inkom Sture Bergwall till Hovrätten för Nedre Norrland med en ansökan om resning avseende mordet på JA i november 1980 i Sundsvall (Sundsvalls tingsrätts dom den 21 juni 2001). Förklaring i det målet ingavs till Hovrätten för Nedre Norrland den 28 oktober Hovrätten för Nedre Norrland beslutade den 18 januari 2012 att bevilja den sökta resningen avseende Sundsvall tingsrätts dom och förordnade att målet skulle tas upp på nytt av denna domstol, bilaga 4. I beslut den 5 april 2012 beslutade Svea Hovrätt att bevilja den sökta resningen avseende Falu tingsrätts dom och förordnade att målet skulle tas upp på nytt av denna domstol, bilaga 5. I de ovan redovisade ärendena har under åklagarnas arbete med att inge förklaring i de olika målen, förundersökningarna i dessa återupptagits och kompletterande utredningsåtgärder vidtagits. När det gäller granskningen av utredningarna som ligger till grund för de två återstående domarna meddelade av Gällivare respektive Piteå

3 Sida 3 (5) tingsrätt har åklagarna i allt väsentligt avslutat sitt arbete och för närvarande pågår arbete med att upprätta beslut i ärendena. Beslut i det ena ärendet kan förväntas endera dagen och i det andra senast den 11 juni i år. Riksenheten har då avslutat det uppdrag Riksåklagaren överlämnat. Några sammanfattande synpunkter och iakttagelser under arbetet Det utredningsmaterial som gåtts igenom har varit omfattande. Förutom själva förundersökningsmaterialet som rör utredningen mot Sture Bergwall finns i de olika ärendena en verkställd grundutredning i samband med det inträffade brottet/försvinnandet, och i ett av fallen en slutförd förundersökning avseende en annan misstänkt. Det har varit av mycket stort värde under arbetet att successivt få ta del av de bedömningar hovrätterna gjort i de olika ärendena, som vägledning för fortsatta ställningstaganden. När det gäller själva brottsutredningarna som granskats har dessa bedrivits under alldeles speciella förhållanden. Sture Bergwall var föremål för psykiatrisk tvångsvård då han 2003, under terapi, började berätta om mord han begått. De uppgifter han lämnade under terapin, som för övrigt även framöver kom att bedrivas parallellt med brottsutredningarna, kom sedermera att föras över till dessa genom polisförhör. Det framgår att en av de behandlande läkarna tidigt var övertygad om Sture Bergwalls skuld och att man också inom vården företog vallningar och utflykter för att finna stöd för hans berättelser. Under utredningstiden var Sture Bergwall inte häktad eller hade några straffrättsliga restriktioner när det gäller kontakter med omvärlden. Detta senare innebar bland annat att han från en journalist i Norge kunde beställa material för att bygga upp en historia om mord på två försvunna flyktingpojkar, som med största sannolikhet saknar förankring i verkligheten. Att brottsutredningarna och terapiarbetet bedrevs var för sig innebar att man under polisutredningen helt saknade kunskap om på vilka sätt de olika berättelserna växte fram. Det saknades teknisk bevisning eller vittnesbevisning som band Sture Bergwall till de olika morden för vilka han dömts. Under utredningarna var man i hög grad beroende av att Sture Bergwall var villig att berätta vidare. Slutade han berätta skulle man med stor sannolikhet vara tvungen att avbryta utredningsarbetet. Det var inte bara så att Sture Bergwall erkände ett mycket stort antal mord utan han ställde också krav på beslut, för att fortsätta att berätta. Så här i efterhand kan man, med viss efterklokhet, konstatera att denna komplicerade utredningsmiljö lett till att man under förhören underlåtit att på ett professionellt sätt ifrågasätta hans uppgifter. Man kan inte undgå att

4 Sida 4 (5) reflektera över att utredningsmiljön i svåra förhörssituationer föranlett förhörsledaren att ibland hjälpa Sture Bergwall på traven och att man i vissa fall underlåtit att närmare utreda eller redovisa omständigheter som talade för att Sture Bergwalls uppgifter inte var korrekta. Som jag ser det finns det inte skäl att närmare fördjupa sig i dessa omständigheter i den här redovisningen, utan i denna del hänvisar jag till vad som framförts i inlagorna till hovrätterna. De domar genom vilka Sture Bergwall dömts till ansvar är välskrivna och väl underbyggda. Det är lätt även för den som inte har kännedom om förundersökningsmaterialet att följa hur domstolarna resonerat. För dessa har Sture Bergwalls erkännande varit en förutsättning för att kunna döma honom, men i sig inte varit tillräckligt. Olika omständigheter har analyserats och anförts som stöd för tillförlitligheten av de uppgifter han lämnat vid huvudförhandlingarna i målen. I det här sammanhanget vill jag erinra om att den genomförda granskningen av utredningarna och de verkställda kompletterande utredningsåtgärderna inte kastat något nytt ljus över händelseförloppen kring de olika morden eller försvinnandena, utan just belyst trovärdigheten och tillförlitligheten i de uppgifter Sture Bergwall lämnat under utredningarna, ställt i relation till det material domstolarna tagit ställning till. Som också framgår av hovrätternas beslut i resningsfrågan är intrycket att tingsrätterna antingen levt i tron att Sture Bergwalls berättelser från början varit torftiga men efter ett stort antal förhör successivt blivit mer fullödiga eller att hans berättelser varierat i detaljer men att de lämnade uppgifterna i de centrala delarna hela tiden varit desamma. Uppfattningar som enligt min mening befinner sig ganska långt ifrån verkligheten. Ett annat problem har varit att de olika omständigheter som domstolarna analyserat som stöd för tillförlitligheten av de uppgifter Sture Bergwall lämnat visat sig, efter en genomgång av förundersökningsmaterialet, ha ett betydligt mindre värde än vad domstolarna haft att förvänta. Även här är det fråga om hur materialet presenterats för domstolarna. Bara som exempel kan nämnas de alldeles specifika kroppsliga kännetecken som domstolen beaktade avseende mordet på JA. Bevisvärdet av dessa unika uppgifter torde efter en kritisk granskning ligga mycket nära nollpunkten. För att rätt förstå hur det kan ha gått på det här sättet är det nödvändigt att försöka sätta på sig den tidens glasögon och ha en viss ödmjukhet inför den svåra arbetsuppgiften att höra och utreda en person som redan var föremål för psykiatrisk tvångsvård och som samtidigt medicinerade kraftigt. Man måste också sätta sig in i den tidens föreställning angående möjligheten att under olika former av terapi väcka traumatiska minnen till liv. Även om det gjorts gällande att terapin

5 Sida 5 (5) och brottsutredningarna bedrivits var för sig är jag övertygad om att förhållandena dem emellan har stor betydelse för att rätt förstå händelseförloppet. Att företa en sådan omfattande analys har inte framstått som nödvändigt inom ramen för det uppdrag Riksåklagaren överlämnat. De iakttagelser som gjorts under granskningen rör förhållanden långt tillbaka i tiden. Ärendena i sig är unika och de brister som har kunnat iakttas kan inte betraktas som några systemfel i egentlig mening. I själva verket har jag under mina drygt 30 år som åklagare aldrig stött på något liknande. Idag har jag svårt att föreställa mig att man skulle tillåta att ett mål handlades på det här viset. Inte bara av säkerhetsskäl utan också för möjligheten att utbyta erfarenheter skulle med stor sannolikhet flera åklagare engageras i arbetet, på motsvarande sätt som vi arbetat med granskningen. Åklagarens roll är en under utredningsarbetet och en annan då denne inträtt som part i en rättegång. Ändå torde det vara en självklarhet att samtliga aktörer i en rättsprocess har ett ansvar för att det underliggande materialet presenteras för domstolen på ett sådant sätt att slutresultatet blir så materiellt riktigt som möjligt. Det är enligt min mening svårt att dra några generella lärdomar av handläggningen av detta utomordentligt udda mål. Björn Ericson Postadress Gatuadress Telefon E-post MALMÖ Husargatan Telefax Webbadress

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5

Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Sida 1 (88) Ert datum Er beteckning Hovrätten för Nedre Norrland Box 170 851 03 SUNDSVALL Förklaring i Hovrättens mål Ö 889-11, r 2:5 Allmän inledning Uppdraget Thomas Quick, numera Sture Bergwall, dömdes

Läs mer

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri

Tillsynsrapport Fakturabedrägeri Tillsynsrapport Fakturabedrägeri - Kvaliteten i den brottsutredande verksamheten Tillsynsrapport 2012:7 Utvecklingscentrum Stockholm 2012-11-21 (dnr ÅM-A 2012/0764) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen

Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen Barn som utsatts för sexuella övergrepp och den rättsliga hanteringen Svensk nationell rapport Helen Westlund Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

DOM 2013-11-15 Stockholm

DOM 2013-11-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0115 2013-11-15 Stockholm Mål nr T 3967-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Carina Forsström Höglund, 680928-7128 Stigsbo

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning

Rapport 2009:4. Målsägandebiträde. En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Målsägandebiträde En beskrivning av lagens tillämpning Rapport 2009:4 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

-en studie av polisförhör i två mordutredningar

-en studie av polisförhör i två mordutredningar Denna rapport riktar sitt intresse mot polisutredningar, där den person som först är misstänkt för ett brott senare visar sig vara oskyldig. Primärdata består av förhör med den först misstänkte i två mordutredningar.

Läs mer

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR

KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR KOMMITTÈNS EGNA UNDERSÖKNINGAR 13 Enkät till socialnämnder om deras arbete 13.1 Enkäten En av kommitténs uppgifter var att undersöka hur de regler som kom till genom 1998 års vårdnadsreform tillämpas av

Läs mer

Advokaters egna utredningar i straffprocessen

Advokaters egna utredningar i straffprocessen Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i processrätt 30 högskolepoäng Advokaters egna utredningar i straffprocessen Frågor om deras betydelse och berättigande Författare: Christine Staberg

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2012 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vägledning om advokatens tystnadsplikt Under senare tid har en rad frågor som berör advokatens

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott

Tillsynsrapport. Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och. särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport Förundersökningsbegränsning, åtalsunderlåtelse och särskild åtalsprövning vid förmögenhetsbrott Tillsynsrapport 2014:2 Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2014 (dnr ÅM-A 2013/0039) Innehållsförteckning

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer