Rikttider för bedömning av personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikttider för bedömning av personlig assistans"

Transkript

1 Rikttider för bedömning av personlig assistans

2 Agenda Välkommen - Introduktion runt bordet Om SIS, Swedish Standards Institute och standardisering? Exempel på tidigare standardisering: Lägenhetsboende för asylsökande Pensionstermer Kvalitet i hemtjänst Kaffe (ca 14.00) Förslag och bakgrund till standardisering: Rikttider för bedömning av personlig assistans Försäkringskassan Diskussion om förslaget SIS modererar Avrundning hur går vi vidare? Slut (16.00)

3 SIS, Swedish Standards Institute Hos oss skrivs standard. Sveriges medlem i CEN och ISO SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar företag, myndigheter, organisationer Standardiserar bara det som samhället vill Ca 350 standardiseringskommittéer Ca 5,000 deltagare experter Exempel på standardiseringsarbeten Mätmetoder, Checklistor, Branschgemensamma riktlinjer Tekniska specifikationer Handböcker

4 Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer

5 Standarder Gemensamma och samtidigt frivilliga överenskommelser. Kan t ex vara riktlinjer, krav, checklistor

6

7 Standarder hantverkstjänster Vad är hantverkare skyldig att informera om? Vad är konsument skyldig att ställa frågor om? Begränsa tvister. Arbetet börjar juni

8 Lägenhetsboende för Asylsökande Med hjälp av externa intressenter och SIS (Swedish Standard Institute) ta fram en specifikation för Migrationsverkets anläggningsboende. Innehållet i specifikationen fastställs via styrdokument och implementeras i myndighetens operativa verksamhet. Innehåller regler för inkvartering av asylsökande i bostadslägenheter samt för bostädernas beskaffenhet och utrustning inklusive särskilt stöd i boendet. Fastställd nov

9 Pensionstermer Uppnå ett gemensamt språkbruk hos olika aktörer på pensionsmarknaden samt förenkla språkbruket på pensionsmarknaden Öka konsumenternas förståelse för de termer som används av pensionsmarknaden vid kontakter med dem. Pensionstermer Fastställd

10 Delaktighet och inflytande i arbetet med framtagande av standarder är nödvändigt för att tillgodose samhällets krav på säkerhet, effektivitet och hållbar utveckling. Ewa Björling Handelsminister

11 Principer Standardisering Öppenhet Konsensus Intressentstyrt Frivillighet

12 Standardiseringsprocessen och dagens status Idéer om nya standarder ~ 3 år Intressentmöte Standardiseringsarbete; kommittéarbete; granskning, bearbetning av kommentarer, remisstider etc. SIS sonderar: rimligt? Idé till ny standardisering Finns intresse? (= åtagande att medverka + finansiera) Standardiseringsarbete påbörjas Standard klar Konstituerande möte: TK XXX

13 Standardiseringskommittéer, i Sverige och i världen. Ordförande/Sekretariat Företag Ordförande/Projektledare Spanien Polen Universitet /Högskola Tjeckien Tyskland Myndighet SIS Kommitté Intresseorg. Sverige ISO / CEN Kommitté Kina Medborgare Kommuner USA Finland Småföretag Provningsinstitut Kanada Frankrike Bulgarien

14 Standardiseringsarbete för Kvalitet i äldreboende och Kvalitet i hemtjänst SIS/TK 572/573 Stefan Lundberg, ordförande Helle Wijk, viceordförande Alexandra Antoni, projektledare, SIS Tuula Cammersand, projektledare, SIS

15 Uppdrag från regeringen - Ta fram standarder för kvalitet i vård och omsorg för äldre i ordinärt och särskilt boende

16 Varför standard för äldreboende och hemtjänst? Ett område med stora framtida behov Många olika utförare, privata och kommunala Svårt att göra jämförelser vid upphandlingar Svårt för gamla och sjuka att ställa krav Brister har uppmärksammats Det finns många goda initiativ inom området och arbeten som pågår på olika håll svåröverskådligt och inte lätt att göra jämförelser Tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet och samordning

17 Exempel på deltagare Kommuner och landsting (t.ex. Jönköpings kommun, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Ängelholms kommun, SKL Sveriges Kommuner och landsting etc.) Universitet, högskolor, forskning (Göteborgs Universitet, Högskolan i Skövde) Myndigheter (Arbetsmiljöverket, Vinnova) Företag för privatvård/äldreboende (t.ex. Aleris Omsorg AB, Attendo, Ambea, Capio Geriatrik etc.) Företag för privatvård/hemtjänst (t.ex. Hemservice i Halland, Kosmo AB, Olivia Hemtjänst) Intresse- och patientorganisationer (t.ex. Demensförbundet, Diabetesförbundet, Hadikappförbundens samarbetsorgan, Hörselskadades riksförbund, Pensionärernas riksorganisation PRO) Fack- och professionsförbund (t.ex. Dietisförbundet, Föreningen Bravå, Kommunalarbetarförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet) Övriga (t.ex. SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, certifieringsföretag, fastighetsutveckling, konsulter, tillverkare av hjälpmedel)

18 Svensk standard SS Titel: Kvalitet i vård och omsorg för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Omfattning (scope): Denna standard anger krav på levererade tjänster till äldre med omfattande biståndsbedömt behov i ordinärt och särskilt boende och den syftar till att säkerställa en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå från den äldres behov. Standarden är avsedd att användas vid kvalitetssäkring och utveckling av levererade tjänster samt utgöra underlag vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering

19 SS Utgångspunkt - personcentrerat förhållningssätt Standarden ställer krav på: Omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering (kapitel 4) Boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel (kapitel 5) Verksamhetens organisation (kapitel 6)

20 Ur innehållsförteckningen

21 Ur innehållsförteckningen

22 Ur innehållsförteckningen

23 Exempel på krav 4.1 Bemötande, integritet och trygghet Den som bedriver verksamhet ska: säkerställa att den äldre bemöts på ett bra sätt (enligt bilaga A 7 och eventuellt 8, 9, 10) säkerställa att den äldre och närstående får information och introduktion om praktiska frågor inför inflyttning till särskilt boende (enligt bilaga A 1 och eventuellt 2, 8, 9) säkerställa att den äldre och/eller närstående erhåller tydlig information om hur de går tillväga vid rapportering av händelser, avvikelser, missförhållanden, klagomål och synpunkter (enligt bilaga A 1 och eventuellt 8, 9) säkerställa att den äldre får möjlighet att delge sin levnadsberättelse (enligt bilaga A 1) etc

24 etc forts. exempel.

25 Arbetsgång Arbetet har bedrivits i 15 arbetsgrupper som tar fram förslag för var sin del av standarden. Därefter har förslaget bearbetats i omgångar av hela TK:n tillsammans på mötena och av editeringsgruppen enligt mötesbeslut. 1. Rehab aktivitet 2. Sinnen 3. Inkontinens och sår 3.1 Smärta 3.2 Sömn, oro, ångest 4. Näring och munhälsa 5. Termer och definitioner 6. Begreppsharmonisering 7. Struktur 8. Läkemedelshantering 9. Trygghet Delaktighet Andliga frågor 10. Individuell planering 11. Boende o tillgänglighet 12. Hjälpmedel 13. Hygien 14. Livets slutskede 15. Organisation kvalitetsarbete

26 Vad kan standarden SS innebära? För den enskilde: Trygghet Minskar akuta sjukhusbesök för de äldre Ökad nöjdhet hos äldre, anhöriga och personal etc

27 Vad kan standarden SS innebära? För organisationen/tjänsteutföraren: Förenklar vid jämförelser Underlättar vid upphandlingar Underlättar vid verksamhetsutveckling Underlättar vid uppföljning/förbättring av egen kvalitet för utförare Underlättar planering, bättre resursutnyttjande Samma spelregler gäller alla oavsett organisationsform (privat alt. offentlig) Underlag för certifiering etc

28 Vad kan standarden SS innebära? För myndigheter: Underlag som underlättar tillsynen etc För samhället: Effektivare användning av skattemedel Samma acceptabla lägsta nivå på omsorg oavsett var man bor etc

29 Standardens förhållande till lagstiftning och myndighetsföreskrifter Svensk lagstiftning (SoL /HSL /LSS etc)

30 Myndighetsföreskrifter SOSFS; LVFS; AFS etc. Svensk lagstifning (SoL & HSL)

31 Svenska standarder (SS, SS-EN, SS-EN ISO) Myndighetsföreskrifter SOSFS; LVFS; AFS etc. Svensk lagstiftning (SoL & HSL)

32 Svenska standarder (SS, SS-EN, SS-EN ISO) Myndighetsföreskrifter SOSFS; LVFS; AFS etc. Svensk lagstiftning (SoL & HSL) EU-lagstiftning

33 Remiss sommaren 2014 (15 juli 15 september) Remissdokumentet kommer att finnas tillgänglig för läsning och kommentarer på sis.se. Dokumentet har förhandsgranskats av berörda myndigheter (Socialstyrelsen, Inspektion för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Boverket, Swedac, SKL) under januari 2014 och omarbetats efter inkomna kommentarer. Dokumentet kommer att bearbetas ytterligare på ett TK-möte den 9, 10 och 11 juni innan den är klar för remiss

34

35 Kaffepaus

36 Rikttider för bedömning av personlig assistans

37 Bakgrund till förslaget Genom standardiserade rikttider: Öka respekt för integritet Förbättra konsekvens i bedömning (minska skillnader). Förtydliga krav för olika insatser Förtydliga roller inom assistanstjänstesektorn Förbättra planering

38 Assistansersättning För rätt till ersättning Behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov Beräkning av ersättning Ska beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader 20 maj 2014

39 Undra hur lång tid det tar för mig att klä mig? Ungefär hur lång tid tar det att hjälpa dig att klä på dig på morgonen? Oj, vad svårt vad kan det ta, vad svårt Jag vill inte säga fel, nu måste det bli rätt 20 maj 2014

40 Jämförelse med livsföring som anses normal. Men vad är normal? Samma ålder -Kan en treåring klä sig själv? Individuell bedömning Likformig och rättssäker tillämpning av socialförsäkringen (SFB). Likformig och rättssäker tillämpning av personlig assistans, oavsett om det beviljas enligt LSS eller SFB. Utredningen och hur bedömningen har gått till ska kunna redovisas öppet. Individuell bedömning 20 maj 2014

41

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00

Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 No index entries found. Förslag till SVENSK STANDARD SS 87 25 00 Utgåva 1 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende Quality

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen Välfärdsutvecklingsrådets rapport till regeringen 1 Förord Välfärdsutvecklingsrådet inrättades av regeringen i maj 2010. Rådets uppdrag har varit att bidra med råd, kunskap och erfarenheter till regeringen

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige

3 19 mars 2009. Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad. Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 3 19 mars 2009 Nr 18 Hemtjänstval inom äldreomsorgen för hemtjänstens service och omvårdnad Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige 2009-02-16 Bakgrund Kommunstyrelsen gav i augusti 2006 Kommunledningskansliet

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer