Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Karin Lindgren (s) Lena Karlsson (s) Ulf Nordlander (v) Sven-Olov Granlund (c) Annika Öberg (m) Övriga närvarande Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, 92 Björn Levnader, Disa Lundberg, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Arne Berg, Bo Rehnberg, 99 Kristin Pettersson, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Sven-Olov Granlund Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 91 Information Sn 92 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning Redovisning av Alkohollagen Sn 93 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Sn 94 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 95 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 Sn 96 Dnr 00444/ Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun Sn 97 Dnr 00344/ Omfördelning av internbudget 2007 Åkerbärets korttidsfritids Sn 98 Dnr 00427/ Kvinnojour i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Sn 99 Dnr 00468/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2007 Sn 100 Dnr 00424/ Yttrande - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)" Sn 101 Dnr 00481/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008 Sn 102 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 forts.

3 Socialnämnden forts. Sn 103 Dnr 00508/ Regler för mottagande av testamenten, gåvor och lån Sn 104 Dnr 00509/ Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Sn 105 Dnr 00345/ Reservation av pengar från investeringsbudget år 2007 Sn 106 Dnr 00510/ Tilläggsbudget LASS för 2007 Sn 107 Dnr 00511/ Inrättande av tjänst som utredare/områdeschef inom avdelning för funktionshindrade Sn 108 Dnr 00160/ Delredovisning av projekt Anhörigstöd - Ansökan om utvecklingspengar för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Sn 109 Dnr 00512/ Nivåer för introduktions-ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Sn 110 Dnr 00513/ Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämndens utskott Eva Viklund Remittering Sn 111 Dnr 00441/ Sammanträdesplan år Socialnämnden Sn 112 Delgivningar och meddelandeärenden

4 Socialnämnden Sn 91 Information Socialnämnden har vid dagens sammanträde besökt socialkontoret och de tjänstemän som arbetar där. Jan Ask, personalchef, har informerat nämnden allmänna personalfrågor och arbetsmiljö.

5 Socialnämnden Sn 92 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning Redovisning av Alkohollagen 1:e socialsekreterare Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att i dagsläget finns det 9 beviljade permanenta alkoholtillstånd. 4 tillstånd är tillfälliga och väntar på permanent tillstånd. att godkänna redovisningarna.

6 Socialnämnden Sn 93 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Budgetuppföljning t.o.m. oktober månad 2007 har upprättats. Socialchef Ann-Sofi Levander informerar kort om budgetläget hittills; Budgeten visar i nuläget ett periodiserat underskott om 2,1 Mkr, beroende på löneökningar och kostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen. att lägga redovisning t.o.m oktober månad med beaktande till handlingarna.

7 Bilaga till socialnämndens protokoll Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2007 Socialnämndens verksamhetsområde Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i Prognos % Personal , Verksamhet , Summa kostnader , Intäkter , Netto , Månadsresultat Inräknat i prognosen Ej Utbetalt kommunal Ej utbet retroaktiv lön övriga 1830 tkr 880 tkr

8 Socialnämnden Sn 94 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut enligt 4 kapitlet, 1 socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6f socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader: Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera för kvartal 3. Rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen: (dvs. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts) Det finns inga avbrott i verkställigheten att rapportera för kvartal 3. Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol Det finns inga gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa. att godkänna ovanstående rapport. Exp till Gabriella Stockman Revisorer

9 Socialnämnden Sn 95 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 En misstanke om försummelse har skett fredagen den 8 juni 2007 på Borgargården. Personalen hade varit ute med två omsorgstagare som är gravt dementa på en promenad. Deras rörlighet befrämjas av dessa promenader. Emellanåt kan de vara väldigt rörliga och i nästa stund kan de frysa fast på ett ställe. Dessa omsorgstagare måste man ibland fysiskt vägleda för att överhuvudtaget få de att gå framåt. När personalen skall gå in med de två omsorgstagarna så går den ena omsorgstagaren in före i tamburen. Den andra omsorgstagaren får de inte in så de två i personalen måste fysiskt hjälpas åt för att få in honom. Dvs ta honom i händerna och lyfta hans ben, han hade frusit fast i sitt mentala tillstånd. Under tiden så har den andra omsorgstagaren hunnit till trappan och ramlar nerför den. Trappan är en halvtrappa som slutar på en avsats för att sedan bli en halvtrappa till. Omsorgstagaren landar på avsatsen och var efter omständigheterna inte särskilt medtagen av händelsen. Personalen hann aldrig vara med utan de såg bara hur hon ramlar ner. Omsorgstagaren får några blåmärken på ryggen och ett sår i huvudet men det behövdes inte sy. Följande åtgärder har vidtagits samtalar med socialchef Ann-Sofi Levander och hon kollar upp om en grind. En grind är beställd vecka 24 och skall sättas upp i trapphuset. Risken för att händelsen skall upprepas bedöms som liten eftersom omsorgstagarna inte kan vistas i trapphuset självständigt, eftersom dörren till trapphuset är försedd med kodlås. Exp till Länsstyrelsen Karina Renberg att godkänna vidtagna åtgärder.

10 Socialnämnden Sn 96 Dnr 00444/ Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun Förslag till riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun har upprättats. Brister i födo- och vätskeintag, tillsammans med att kvarvarande funktioner inte nyttjas är kända för att ge långtgående konsekvenser för den enskilde såväl som för verksamhetens vårdtyngd, och till synes små förändringar kan ha stor betydelse. Konsekvenser kan för den enskilde yttra sig exempelvis som nedstämdhet, försämrad kognition, motorik och/eller koordination med ökad fallrisk, sämre immunförsvar, läkningsförmåga etc vilket resulterar i avtagande självständighet och livskvalitet. För verksamheten medför avtagande funktioner och ökad sjuklighet hos den enskilde sammantaget en ökad vårdtyngd och på sikt kostnader genom behov av ökad bemanning, näringstillskott till den enskilde samt ökad risk för skador hos både den enskilde och personal. Förmåga till självständigt ätande är nära sammankopplat med upplevelse av livskvalitet, och måltidssituationen har förutom kulturella värden ojämförligt stor betydelse ur social synvinkel. Med hänvisning till ovanstående bör personal i äldreboenden sitta ner och äta vid varje måltid, detta eftersom flertalet boende har grava funktionshinder och behöver stöd och en positiv förebild i varje måltidssituation. Beslut om denna insats fattas i samråd mellan boendechef och patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Exp till Berörda I hemtjänsten fattar utredare beslut om bistånd för terapeutisk måltid efter samråd med berörd personal och/eller ansvarig distriktssköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast. I båda situationerna skall beslutet och hur insatsen ska utformas dokumenteras i den enskildes journal enligt gällande lagstiftning../. att anta riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun.

11 Bilaga till socialnämndens protokoll Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun När personal sitter ner tillsammans med den/de som ska äta blir måltidssituationen vanligen lugnare, och personalen kan i de flesta fall tillgodose behovet av stöd, trygghet och träning på detta sätt, d.v.s. utan att själva inta någon mat. Detta kan exempelvis gälla för personer som relaterat till stroke, Parkinsons sjukdom eller annat funktionshinder upplever sväljsvårigheter som medför rädsla för att svälja fel och kvävas, samt för demenshandikappade som inte längre kan upprätthålla sociala konventioner under måltiden utan exempelvis äter från bordsgrannens tallrik. Vid demens och/eller grav Parkinsons sjukdom kan den enskilde behöva hjälp att komma igång med ätandet, och skulle teoretiskt sett klara sedan av att inta måltiden själv, men om personen som bistått med igångsättning lämnar bordet eller gör något annat kan detta störa det automatiska ätandet så att detta avbryts, varpå personen behöver hjälp att komma igång igen. I dessa situationer kan en personal således behöva sitta ner med den enskilde under hela måltiden. Det finns dock situationer när det inte är tillräckligt att personal sitter ner utan att äta, exempelvis om en person pga demenshandikapp inte tillåter sig att äta om inte personalen sitter ner och äter samtidigt och av samma mat, eller när bevarad förmåga att härma utgör den enda kvarvarande nyckeln till ett självständigt ätande (exempelvis vid Mb Alzheimer kvarstår ofta förmågan att härma relativt långt in i sjukdomsförloppet). Samtidigt kan personal vägleda och stödja så att den enskilde inte utsätter sig själv eller bordsgrannar för kränkningar under måltiden. Terapeutisk måltid kan också behövas till personer som primärt vägrar att bli guidade eller matade, men som accepterar matning förutsatt att de också ser personalen äta själva, alternativt när personer med demenshandikapp inte har ro att äta en hel måltid utan ständigt reser sig från bordet. Utgångspunkten skall i alla sammanhang också vara att miljön är fri från störningsmoment, exempelvis skall personal under måltiden inte inleda diskning eller annat som stör måltiden eller stressar den enskilde. Med hänvisning till ovanstående bör personal i äldreboenden sitta ner och äta vid varje måltid, detta eftersom flertalet boende har grava funktionshinder och behöver stöd och en positiv förebild i varje måltidssituation. Beslut om denna insats fattas i samråd mellan boendechef och patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I hemtjänsten fattar utredare beslut om bistånd för terapeutisk måltid efter samråd med berörd personal och/eller ansvarig distriktssköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast. I båda situationerna skall beslutet och hur insatsen ska utformas dokumenteras i den enskildes journal enligt gällande lagstiftning.

12 Socialnämnden Sn 97 Dnr 00344/ Omfördelning av internbudget 2007 Åkerbärets korttidsfritids Socialnämnden har beslutat om regler för hantering av internbudget. Områdeschef Eva Karlsson föreslår en omfördelning av internbudgeten 2007 för Åkerbärets korttidsfritids. Åkerbärets korttidsfritids är i behov av en ny soffa som beräknas kosta kronor. Kostnaden är för liten för att vara en investering och för stor för att rymmas i budgeten för inventarier. Den totala budgeten för de rörliga kostnaderna är kr. Efter 10 månader är förbrukningen kr. att bifalla omfördelning av internbudget 2007 för inköp av soffa till Åkerbärets korttidsfritids. Exp till Eva Karlsson Ann-Sofi Levander Ekonomi

13 Socialnämnden Sn 98 Dnr 00427/ Kvinnojour i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag om inrättande av kvinnojour har inlämnats till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att delegera ärendet till socialnämnden. Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet att meddela förslagsställaren följande; En kvinnojour kan inte startas av en kommunal myndighet, utan bygger på frivilliga krafter. Socialnämnden välkomnar engagemang från kommunmedborgarna i frågan och kommer att se positivt på samarbete den dag privatpersoner vill dra igång en förening. Exp till Gullbritt Nilsson-Hugo Kommunfullmäktige

14 Socialnämnden Sn 99 Dnr 00468/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2007 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen visar att socialnämndens ansvarsutövande i stort varit tillfredsställande och för att vidareutveckla sitt ansvarsutövande föreslås nämnden: Utvecklar sin verksamhetsrapportering i samband med delårsbokslut. Rapportering bör, i likhet med ekonomiuppföljningen, fokusera på årsprognos/bedömd måluppfyllelse. På ett tidigt stadium behandlar förslag till åtgärder för att komma tillrätta med ekonomiskt underskott Tar ställning till årsbokslut. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Björn Levnader, Disa Lundberg, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Arne Berg och Bo Rehnberg redogjort för rapporten. att när man begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige, bifoga en konsekvensanalys och motivering att i övrigt med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Exp till Ann-Sofi Levander Revisorerna

15 Socialnämnden Sn 100 Dnr 00424/ Yttrande - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSSkostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)" Finansdepartementet vill att kommunen yttrar sig i betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)". Kommunstyrelsen vill att socialnämnden yttrar sig om betänkandet. att lämna följande yttrande; Beskrivna förslag förenklar utjämningssystemet och förbättrar träffsäkerheten enligt beskrivna konsekvenser, vilket i sig är bra. Svårigheten kvarstår för små kommuner, där få men kostsamma insatser kan slå hårt på en i grunden liten verksamhet, därför vore det önskvärt att eftersläpningen på bidraget vore kortare. Eftersom kostnaderna totalt ökar hela tiden för LSS och LASS verksamheter måste signalerna även från utjämningssystemet vara att ansvaret för rättighetslagar med så detaljerade rättigheter och stora kostnader som följd inte läggs på de enskilda kommunerna.

16 Socialnämnden Sn 101 Dnr 00481/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008 Förslag till ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2008 har upprättats. att anta förteckning över personer som tilldelats egen budget, ekonomiskt ansvar och beslutsattest inom socialnämndens verksamhetsområde enligt bilaga till protokollet att ersättare för beslutsattestant är närmast överordnande, att socialchef Ann-Sofi Levander kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro, att utse Anna Lindbäck och Margoth Löfgren/Edström, var för sig, som ersättare vid socialchefens frånvaro, att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, ekonomikontoret. Exp till Berörda

17 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom Socialnämndens område för år 2008 Gemensamt Socialnämnden Ansvarskod Funktion Namn Verksamhet 4 Socialchef Ann-Sofi Levander 702, 703, 706, Personalledare Eva Granlund MAS Pernilla Bergström 705 Individ och familjeomsorg 411 1:e soc.sekr Anna Lindbäck 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, Socialsekreterare Christine Boström 752, 753, 754, 755, Socialsekreterare Maria Eklund 752, 753, 754, 755, 759, Vik. socialsekr Kerstin Rådahl Socialsekreterare Britt-Inger Hedman 752, 753, 754, 755, Assistent Ann-Britt Laestander egna medel 4122 Socialsekreterare Mona Dahlberg 755 Flyktingmottagning 421 Flyktingsamordnare Vakant Flyktingsekreterare Christina Lundström-Lövgren Socialsekreterare Vakant 741 Omsorg funktionshindrade 431 Enhetsledare Margoth Löfgren/Edström 761, 762, 764, 765, Områdeschef Eva Karlsson 760, Områdeschef Kenneth Lindmark 763, 765, 766, Områdeschef Ellen Hedlund/Blind 767

18 2 (2) Äldreomsorg 451 Områdeschef Lena Lindgren 781, Områdeschef Lena Lindgren 781, Områdeschef Ingrid Gardfjäll 781, Utredare Äo Maria Rådman Admin handläggare Catrin Höglander 785, 786 Särskilt boende 4521 Boendechef Maud Lindberg 775, 778 Vik boendechef Karina Renberg 4523 Vik Boendechef Malin Stenlund Restaurangchef Inga-Lill Högberg Arbetsterapeut Ann-Christin Edström Boendechef Lena Ruth Jonsson 772, 787 Boendechef Camilla Jansson Vik boendechef Karina Renberg 4528 Boendechef Lisbeth Olsson 779 Hälso- och sjukvårdsenheten 453 Enhetsledare Inga-Lill Häll 777

19 Socialnämnden Sn 102 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 En vikarie på Ringelsta har tagit fotografier på tre vårdtagare och sedan lag ut dessa på en sida på Internet. Det inträffade har skett trots att den anställde i samband med att anställningen påbörjades, i enlighet med verksamhetens riktlinjer, både muntligen och skriftligen informerades om gällande sekretesslagstiftning och rutiner. Boendechefen kontaktade vikariens som lagt ut bilderna, varpå dessa omedelbart togs bort. Boendechefen har också underrättat anhöriga till berörda vårdtagare om det som inträffat. Åtgärder för att förhindra upprepning av händelsen har upprättats. att godkänna vidtagna åtgärder. Exp till Länsstyrelsen Karina Renberg

20 Socialnämnden Sn 103 Dnr 00508/ Regler för mottagande av testamenten, gåvor och lån Socialnämnden har beslutat att fastställa rutiner samt blankett för information om sekretess, gåvor och testamente. I brottsbalken finns bestämmelser rörande mottagande av gåvor, förmåner och testamente; 1. Arbetstagare gör sig skyldig till mutbrott om han tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. 2. Den som till en arbetstagare lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen kan dömas för bestickning. 3. Otillbörlig belöning är det om gåvan är ägnad att påverka arbetstagarens utövning av arbetsuppgifterna eller på annat sätt sätta honom i tacksamhetsskuld till givaren. Gåvans art och omständigheterna vid överlämnandet ger anledning till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. 4. Exempel på otillbörliga belöningar är kontanta medel andra gåvor med realiserbart ekonomiskt värde ex. smycken, konstverk och kläder OBS Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde (choklad, blommor, tårtor, frukt etc) är ej att anse som otillbörlig belöning om det ej sker vid upprepade tillfällen och endast sker vid särskilda tillfällen. 5. Förmåner och testamente Lån från vårdtagare till personal får ej förekomma (JO 1991) Affärer mellan vårdtagare och personal bör ej förekomma Personal får ej medverka vid upprättande av vårdtagares testamente även om personalen ej direkt berörs av testamentets innehåll. Det är ej heller lämpligt att personalen ställer upp som testamentsvittnen. Den enskilde personalen har själv det juridiska ansvaret om denne mottar gåva, förmån eller testamentariskt förordnande. forts. Sn

21 Socialnämnden Sn 103 forts. Dessa regler gäller genom den lagstiftning som finns och det är av vikt att de anställda påminns om detta vid anställningen. MAS har reviderat blankett för information om sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån../, att fastställa rutiner samt blankett för information om sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån, enligt bilaga till protokollet att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp till:. Ann-Sofi Levander. Samtliga arbetsledare inom handikapp- och äldreomsorgen Sn

22 Bilaga till socialnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Gäller fr o m Sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån Nedan benämns vård-/omsorgstagare den enskilde. Tystnadsplikt Jag försäkrar att jag inte på något sätt ska vidarebefordra något jag upplevt, hört eller sett genom mitt arbete, rörande enskilda personliga förhållanden eller annat förhållande inom verksamhet för vilket tystandsplikt gäller, vare sig under den tid jag är anställd eller därefter. Sekretess/tystnadsplikt avser alla typer av information och alla sätt som information kan förmedlas på, det vill säga genom samtal, text, foto, bild, film, ljudupptagning etc. Jag försäkrar också att jag ska förvara alla handlingar som jag anförtros eller på annat sätt kommer i kontakt med, så att dessa inte blir tillgängliga för obehöriga. Jag intygar att jag har tagit del av verksamhetens riktlinjer som bygger på Sekretesslagen (1980:100), Sekretessförordningen (1980:657) och Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten, vårdslös förvaring av handlingar och obehörigt utelämnade av information rörande enskilda personers förhållanden kan medföra åtal och straff. Testamenten och gåvor Om jag får kännedom om att den enskilde avser mig som förmånstagare i testamente, försäkrar jag att försöka avstyra detta, då jag annars riskerar misstanke om mutbrott. Varje gåva som kan tänkas påverka min tjänsteutövning eller göra att jag kommer i tacksamhetsskuld till givaren är olämplig. Enstaka gåva av ringa värde, exempelvis en blomma, en chokladask, tårta, frukt etc, kan jag överväga att ta emot, allt annat måste avböjas även om detta skulle förorsaka givaren besvikelse. Att låna pengar av den enskilde är inte tillåtet. Jag försäkrar att under inga förhållanden ta emot penninggåvor, samt att iaktta största försiktighet när det gäller andra gåvor, och att vid tveksamhet rådgöra med verksamhetsansvarig. Ort och datum Namnunderskrift Bevittnas

23 Socialnämnden Sn 104 Dnr 00509/ Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Socialchef Ann-Sofi Levander har gjort en uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet /. att godkänna vidtagna åtgärder enligt bilaga till protokollet. Exp till

24 Bilaga till socialnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Direktval Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Avvikelsehantering och riskanalysutbildning av personal har genomförts under hösten/vintern med mål att förebygga att misstag görs. Revidering av alla riktlinjer pågår, bl.a. har riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten, Riktlinjer kvalitetsnorm och standardvårdplan samt riktlinjer för kost och måltider reviderats. Riktlinjer för samverkan och ansvarsfördelning inom hemsjukvården har färdigställts i samverkan med landstinget. Brukarenkät har genomförts i alla boenden och finns publicerad på hemsidan. Brukarenkät inom hemtjänsten är under färdigställande. Medarbetarenkäter har gjorts inom ledningsfunktionen samt inom hemtjänstens alla grupper. Kvalitetsdeklarationer inom de flesta områden finns publicerade på hemsidan. Exempel på kvalitetsarbete inom äldreboende som genomförts under 2007: Arbetsordning är upprättad över insatser. Morgonarbetet fördelas så att arbetstyngden minimeras. Vårdplaneringar har genomförts. Måltidspolicyn har arbetats med. Riktlinjer och rutiner för serveringskök Riktlinjer för olika arbetsuppgifter är genomförda. Medarbetarsamtal har genomförts. Personalen sopsorterar och A-service transporterar bort. Budgetansvar är lagt på personal vad gäller matinköp och städmaterial. Mobiltelefon med kontantkort för att snabbt nå personal vid hjälpinsatser. Upprustat matsalen med möbler och textilier. Utbildat två läsombud. Två kvalitetspiloter utbildas. Ann-Sofi Levander Socialchef

25 Socialnämnden Sn 105 Dnr 00345/ Reservation av pengar från investeringsbudget år 2007 Investeringsbudgeten för 2007 innefattar köp av diskmaskiner till Krehab/Ekan för en summa av kronor. Boendechef Maud Lindberg har begärt att få skjuta på investeringen till 2008 då de maskiner som ska bytas ut ännu är i drift. att hos kommunfullmäktige begära att få reservera kronor från 2007 års investeringsbudget för inköp av diskmaskiner till Krehab Exp till Kommunfullmäktige

26 Socialnämnden Sn 106 Dnr 00510/ Tilläggsbudget LASS för 2007./. Avdelningen för funktionshindrade har under 2007 fått fyra nya LASSärenden. Detta påverkar avdelningens kostnader och intäkter samt att det medfört en volymökning för arbetsledare. Ett ärende har avslutats i oktober Med anledning av ovanstående kommer avdelningen för funktionshindrade att ha ökade kostnader för budgetåret 2007 med kronor../. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med kronor för år 2007, enligt bilaga till protokollet. Exp till Kommunfullmäktige

27 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Begäran om tilläggsbudget LASS för 2007 Under 2007 har 4 nya LASS ärenden tillkommit inom avd. för funktionshindrade. Detta påverkar avd. för funktionshindrades kostnader såväl som intäkter, samt att det medfört en volymökning för arbetsledare. Ett ärende har dock avslutats i oktober Ersättningen från försäkringskassan är 228 kr/tim för 2007 Beräknade kostnader: Konto 764 obj dagar = tim. Kostnader för 10 månader = kr Beräknade kostnader för hela dagar ca tim = timmar = ca kr Beräknade intäkter: 883 Ersättning från Försäkringskassan för 10 månader = :- Beräknade intäkter från försäkringskassan för hela = kr Beräknad nettokostnad 2007 för obj kr Kommunen har en merkostnad förutom de beräknade 20 första timmarna per vecka med ca kr som bl. beror på löneläge för personliga assistenter och att ersättning för jour från Försäkringskassan inte överensstämmer med kostnader enligt avtal för jourtimmar. 883 har jour vissa nätter. Den assistansberättigade har fått beslut om utökning av timmar till i genomsnitt 193,5 tim/v. Beslutet gäller från januari 2007, vilket medför att ev. retroaktiv ersättning kommer att utgå från Försäkringskassan. för utförda timmar utöver tidigare beslut.

28 2 (2) Beräknade kostnader: Konto 764 obj 884 Beräknade kostnader för 2007 Beräknade intäkter för kr kr Beräknad nettokostnad 2007 för obj kr Obj 884 har i dagsläget inga regelbundna jourtimmar. Beräknade kostnader: Konto 764 obj 885 Kostnader för 2007 Intäkter för 2007 Netto obj kr kr kr Ärendet har 2007 övergått till insatser enligt LASS från att varit insatser enligt SoL. Ärendet har avslutats. Beräknade kostnader: Konto 764 obj 886 Kostnader för kr Brukaren har en annan assistansutförare än kommunen. Kommunens kostnader består av de 20 första timmarna per vecka. Avdelningen för funktionshindrade kommer pga. de nya LASS ärenden att ha ökade kostnader för budgetåret 2007 motsvarande ca kr men även ökade intäkter med ca kr. Kostnadsökning för 2007 på de nya LASS ärendena blir netto ca kr. _

29 Socialnämnden Inrättande av tjänst som utredare/områdeschef inom avdelning för funktionshindrade Sn 107 Dnr 00511/ Avdelningen för funktionshindrade har under flera år haft en volymökning, fler ärenden, med utredningar, arbetsledning, administration som följd. Personalbemanningen inom administration och arbetsledning har varit på samma nivå i princip sedan avdelningen infördes Arbetsbelastningen har fått till följd att personalen slits hårt, sjukskrivningar till följd av arbetsbelastningen har förekommit och befaras öka om inget görs. Arbetsmiljöverket har även vid tillsyn påpekat att belastningen är för hög och man kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits. Socialchef Ann-Sofi Levander anhåller hos socialnämnden att få utöka personalen med en utredare/arbetsledare eftersom nämndens begäran om tilläggsanslag inte antogs av fullmäktige. Kostnaden för tjänsten föreslås tas inom befintlig ram. Bedömningen är att under 2008 kunna göra vissa besparingar inom äldreomsorgen vid omstrukturering från äldreboende till hemtjänst inom Ringelsta, dessa pengar kan då användas inom AFF. att till avdelningen för funktionshindrade tillsätta en ytterligare tjänst som utredare/arbetsledare under att pengarna till denna tjänst belastar socialnämndens befintlig ram. Exp till Ann-Sofi Levander Margot Edström Lövgren

30 Socialnämnden Sn 108 Dnr 00160/ Delredovisning av projekt Anhörigstöd - Ansökan om utvecklingspengar för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Socialnämnden beslutade att hos Länsstyrelsen ansöka om utvecklingspengar till projekt för insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Länsstyrelsen har beviljat kr att användas inom verksamhet för anhörigstöd under 2007 och Projektet ska delredovisas och underlag till detta har upprättats av sjuksköterska Jessica Sehlstedt. Sammanfattningvis har man påbörjat arbetet med att skapa ett demensteam, utbildningar och informationer har genomförts till både personal och allmänheten, planering finns för att demenssjuksköterska ska bli permanent, samt har en anhöriggrupp startats. att lämna delredovisningen till Länsstyrelsen. Exp till Länsstyrelsen

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-10-23 120 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 14.00-15.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-09-18 Plats och tid Utvecklingscentret, tisdagen 18 september 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Gun Holmquist

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-12-17 43 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-13.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-04-23 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel

Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Information om sekretess gåvor och testamenten hantering av privata medel Innehållsförteckning Välkommen till äldreförvaltningen i Karlskrona... 5 Sekretess och tystnadsplikt...6 Om gåvor och testamenten...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel

Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Sekretess, gåvor, testamenten och hantering av privata medel Uppdaterade 2009-02-11 Design och layout: Marie-Louise Bescher Regler Foto: Mats Kockum för anställd personal i äldreförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL

INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013-05-16 INFORMATION OM SEKRETESS GÅVOR OCH TESTAMENTEN HANTERING AV PRIVATA MEDEL VÄLKOMMEN TILL SOCIALFÖRVALTNINGEN I KIL Att arbeta inom socialförvaltningen medföra ständigt nya

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-05-22 18 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-15.00.

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-08-25 Socialnämnden 2010-08-25 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Agneta Bode (S) Pirjo Karlsson (S) Kerstin Lundahl (S) Susanne Andersson (S) Ann Avdic (V) Anders Röhfors (M) Bengt Bergenbrant

Läs mer

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern

Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Riktlinjer om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern Beslutad av Kommunstyrelsen den 2013-05-29 78 Innehållsförteckning Allmänt...3 Syfte...3 Muta och bestickning...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Information Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Avdelningen för LSS-verksamhet Juli 2009 Välkommen till Avdelningen För LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten är mötet med olika människor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Barn- och utbildningsnämndens utskott - delegering 2011-09-07 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 13.00-16.30. Beslutande Britt-Inger

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2011-12-13 134 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00-16.00. Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Ylva Stråhle Andersson, (s) Hanna Lundgren,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s.

Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s. PROTOKOLL 1(19) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Kommunförvaltningen, Socialchefens tjänsterum Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer