Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Eva Viklund (s) Marie Wikberg (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Karin Lindgren (s) Lena Karlsson (s) Ulf Nordlander (v) Sven-Olov Granlund (c) Annika Öberg (m) Övriga närvarande Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, 92 Björn Levnader, Disa Lundberg, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Arne Berg, Bo Rehnberg, 99 Kristin Pettersson, personalföreträdare Kommunal Ann-Sofi Levander, socialchef Inga Sandström Utses att justera Sven-Olov Granlund Justeringens Förvaltningsbyggnaden plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Henning Åhman Justerande Sven-Olov Granlund Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Socialnämnden Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström

2 Socialnämnden Ärendeförteckning Sn 91 Information Sn 92 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning Redovisning av Alkohollagen Sn 93 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Sn 94 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Sn 95 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 Sn 96 Dnr 00444/ Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun Sn 97 Dnr 00344/ Omfördelning av internbudget 2007 Åkerbärets korttidsfritids Sn 98 Dnr 00427/ Kvinnojour i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Sn 99 Dnr 00468/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2007 Sn 100 Dnr 00424/ Yttrande - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)" Sn 101 Dnr 00481/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008 Sn 102 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 forts.

3 Socialnämnden forts. Sn 103 Dnr 00508/ Regler för mottagande av testamenten, gåvor och lån Sn 104 Dnr 00509/ Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Sn 105 Dnr 00345/ Reservation av pengar från investeringsbudget år 2007 Sn 106 Dnr 00510/ Tilläggsbudget LASS för 2007 Sn 107 Dnr 00511/ Inrättande av tjänst som utredare/områdeschef inom avdelning för funktionshindrade Sn 108 Dnr 00160/ Delredovisning av projekt Anhörigstöd - Ansökan om utvecklingspengar för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Sn 109 Dnr 00512/ Nivåer för introduktions-ersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Sn 110 Dnr 00513/ Entledigande som ordinarie ledamot i socialnämndens utskott Eva Viklund Remittering Sn 111 Dnr 00441/ Sammanträdesplan år Socialnämnden Sn 112 Delgivningar och meddelandeärenden

4 Socialnämnden Sn 91 Information Socialnämnden har vid dagens sammanträde besökt socialkontoret och de tjänstemän som arbetar där. Jan Ask, personalchef, har informerat nämnden allmänna personalfrågor och arbetsmiljö.

5 Socialnämnden Sn 92 Dnr 00129/ Verksamhetsuppföljning Redovisning av Alkohollagen 1:e socialsekreterare Anna Lindbäck har för nämnden redovisat att i dagsläget finns det 9 beviljade permanenta alkoholtillstånd. 4 tillstånd är tillfälliga och väntar på permanent tillstånd. att godkänna redovisningarna.

6 Socialnämnden Sn 93 Dnr 00011/ Ekonomisk uppföljning månadsvis år 2007 Budgetuppföljning t.o.m. oktober månad 2007 har upprättats. Socialchef Ann-Sofi Levander informerar kort om budgetläget hittills; Budgeten visar i nuläget ett periodiserat underskott om 2,1 Mkr, beroende på löneökningar och kostnadsökning inom individ- och familjeomsorgen. att lägga redovisning t.o.m oktober månad med beaktande till handlingarna.

7 Bilaga till socialnämndens protokoll Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2007 Socialnämndens verksamhetsområde Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i Prognos % Personal , Verksamhet , Summa kostnader , Intäkter , Netto , Månadsresultat Inräknat i prognosen Ej Utbetalt kommunal Ej utbet retroaktiv lön övriga 1830 tkr 880 tkr

8 Socialnämnden Sn 94 Dnr 00087/ Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Socialnämnden har rapporteringsskyldighet av nämndens gynnande beslut enligt 4 kapitlet, 1 socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader efter att beslutet tagits och rapportering enligt 16 kapitlet 6f socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Ändringarna i socialtjänstlagen och kommunallagen trädde i kraft den 1 juli Antal gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 Socialtjänstlagen som ej är verkställda inom 3 månader: Det finns inga ej verkställda beslut att rapportera för kvartal 3. Rapportering enligt 16 kapitlet 6f Socialtjänstlagen: (dvs. gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts) Det finns inga avbrott i verkställigheten att rapportera för kvartal 3. Rapportering av gynnande domar från förvaltningsdomstol Det finns inga gynnande domar från förvaltningsdomstol att verkställa. att godkänna ovanstående rapport. Exp till Gabriella Stockman Revisorer

9 Socialnämnden Sn 95 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 En misstanke om försummelse har skett fredagen den 8 juni 2007 på Borgargården. Personalen hade varit ute med två omsorgstagare som är gravt dementa på en promenad. Deras rörlighet befrämjas av dessa promenader. Emellanåt kan de vara väldigt rörliga och i nästa stund kan de frysa fast på ett ställe. Dessa omsorgstagare måste man ibland fysiskt vägleda för att överhuvudtaget få de att gå framåt. När personalen skall gå in med de två omsorgstagarna så går den ena omsorgstagaren in före i tamburen. Den andra omsorgstagaren får de inte in så de två i personalen måste fysiskt hjälpas åt för att få in honom. Dvs ta honom i händerna och lyfta hans ben, han hade frusit fast i sitt mentala tillstånd. Under tiden så har den andra omsorgstagaren hunnit till trappan och ramlar nerför den. Trappan är en halvtrappa som slutar på en avsats för att sedan bli en halvtrappa till. Omsorgstagaren landar på avsatsen och var efter omständigheterna inte särskilt medtagen av händelsen. Personalen hann aldrig vara med utan de såg bara hur hon ramlar ner. Omsorgstagaren får några blåmärken på ryggen och ett sår i huvudet men det behövdes inte sy. Följande åtgärder har vidtagits samtalar med socialchef Ann-Sofi Levander och hon kollar upp om en grind. En grind är beställd vecka 24 och skall sättas upp i trapphuset. Risken för att händelsen skall upprepas bedöms som liten eftersom omsorgstagarna inte kan vistas i trapphuset självständigt, eftersom dörren till trapphuset är försedd med kodlås. Exp till Länsstyrelsen Karina Renberg att godkänna vidtagna åtgärder.

10 Socialnämnden Sn 96 Dnr 00444/ Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun Förslag till riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun har upprättats. Brister i födo- och vätskeintag, tillsammans med att kvarvarande funktioner inte nyttjas är kända för att ge långtgående konsekvenser för den enskilde såväl som för verksamhetens vårdtyngd, och till synes små förändringar kan ha stor betydelse. Konsekvenser kan för den enskilde yttra sig exempelvis som nedstämdhet, försämrad kognition, motorik och/eller koordination med ökad fallrisk, sämre immunförsvar, läkningsförmåga etc vilket resulterar i avtagande självständighet och livskvalitet. För verksamheten medför avtagande funktioner och ökad sjuklighet hos den enskilde sammantaget en ökad vårdtyngd och på sikt kostnader genom behov av ökad bemanning, näringstillskott till den enskilde samt ökad risk för skador hos både den enskilde och personal. Förmåga till självständigt ätande är nära sammankopplat med upplevelse av livskvalitet, och måltidssituationen har förutom kulturella värden ojämförligt stor betydelse ur social synvinkel. Med hänvisning till ovanstående bör personal i äldreboenden sitta ner och äta vid varje måltid, detta eftersom flertalet boende har grava funktionshinder och behöver stöd och en positiv förebild i varje måltidssituation. Beslut om denna insats fattas i samråd mellan boendechef och patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Exp till Berörda I hemtjänsten fattar utredare beslut om bistånd för terapeutisk måltid efter samråd med berörd personal och/eller ansvarig distriktssköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast. I båda situationerna skall beslutet och hur insatsen ska utformas dokumenteras i den enskildes journal enligt gällande lagstiftning../. att anta riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun.

11 Bilaga till socialnämndens protokoll Riktlinjer avseende terapeutiska måltider inom äldreomsorgen i Arvidsjaurs kommun När personal sitter ner tillsammans med den/de som ska äta blir måltidssituationen vanligen lugnare, och personalen kan i de flesta fall tillgodose behovet av stöd, trygghet och träning på detta sätt, d.v.s. utan att själva inta någon mat. Detta kan exempelvis gälla för personer som relaterat till stroke, Parkinsons sjukdom eller annat funktionshinder upplever sväljsvårigheter som medför rädsla för att svälja fel och kvävas, samt för demenshandikappade som inte längre kan upprätthålla sociala konventioner under måltiden utan exempelvis äter från bordsgrannens tallrik. Vid demens och/eller grav Parkinsons sjukdom kan den enskilde behöva hjälp att komma igång med ätandet, och skulle teoretiskt sett klara sedan av att inta måltiden själv, men om personen som bistått med igångsättning lämnar bordet eller gör något annat kan detta störa det automatiska ätandet så att detta avbryts, varpå personen behöver hjälp att komma igång igen. I dessa situationer kan en personal således behöva sitta ner med den enskilde under hela måltiden. Det finns dock situationer när det inte är tillräckligt att personal sitter ner utan att äta, exempelvis om en person pga demenshandikapp inte tillåter sig att äta om inte personalen sitter ner och äter samtidigt och av samma mat, eller när bevarad förmåga att härma utgör den enda kvarvarande nyckeln till ett självständigt ätande (exempelvis vid Mb Alzheimer kvarstår ofta förmågan att härma relativt långt in i sjukdomsförloppet). Samtidigt kan personal vägleda och stödja så att den enskilde inte utsätter sig själv eller bordsgrannar för kränkningar under måltiden. Terapeutisk måltid kan också behövas till personer som primärt vägrar att bli guidade eller matade, men som accepterar matning förutsatt att de också ser personalen äta själva, alternativt när personer med demenshandikapp inte har ro att äta en hel måltid utan ständigt reser sig från bordet. Utgångspunkten skall i alla sammanhang också vara att miljön är fri från störningsmoment, exempelvis skall personal under måltiden inte inleda diskning eller annat som stör måltiden eller stressar den enskilde. Med hänvisning till ovanstående bör personal i äldreboenden sitta ner och äta vid varje måltid, detta eftersom flertalet boende har grava funktionshinder och behöver stöd och en positiv förebild i varje måltidssituation. Beslut om denna insats fattas i samråd mellan boendechef och patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. I hemtjänsten fattar utredare beslut om bistånd för terapeutisk måltid efter samråd med berörd personal och/eller ansvarig distriktssköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast. I båda situationerna skall beslutet och hur insatsen ska utformas dokumenteras i den enskildes journal enligt gällande lagstiftning.

12 Socialnämnden Sn 97 Dnr 00344/ Omfördelning av internbudget 2007 Åkerbärets korttidsfritids Socialnämnden har beslutat om regler för hantering av internbudget. Områdeschef Eva Karlsson föreslår en omfördelning av internbudgeten 2007 för Åkerbärets korttidsfritids. Åkerbärets korttidsfritids är i behov av en ny soffa som beräknas kosta kronor. Kostnaden är för liten för att vara en investering och för stor för att rymmas i budgeten för inventarier. Den totala budgeten för de rörliga kostnaderna är kr. Efter 10 månader är förbrukningen kr. att bifalla omfördelning av internbudget 2007 för inköp av soffa till Åkerbärets korttidsfritids. Exp till Eva Karlsson Ann-Sofi Levander Ekonomi

13 Socialnämnden Sn 98 Dnr 00427/ Kvinnojour i Arvidsjaurs kommun (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag om inrättande av kvinnojour har inlämnats till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att delegera ärendet till socialnämnden. Socialchef Ann-Sofi Levander har yttrat sig i ärendet att meddela förslagsställaren följande; En kvinnojour kan inte startas av en kommunal myndighet, utan bygger på frivilliga krafter. Socialnämnden välkomnar engagemang från kommunmedborgarna i frågan och kommer att se positivt på samarbete den dag privatpersoner vill dra igång en förening. Exp till Gullbritt Nilsson-Hugo Kommunfullmäktige

14 Socialnämnden Sn 99 Dnr 00468/ Revisionsrapport Granskning av socialnämndens ansvarsutövande 2007 Revisorerna har att granska all verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser nämndens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Granskningen visar att socialnämndens ansvarsutövande i stort varit tillfredsställande och för att vidareutveckla sitt ansvarsutövande föreslås nämnden: Utvecklar sin verksamhetsrapportering i samband med delårsbokslut. Rapportering bör, i likhet med ekonomiuppföljningen, fokusera på årsprognos/bedömd måluppfyllelse. På ett tidigt stadium behandlar förslag till åtgärder för att komma tillrätta med ekonomiskt underskott Tar ställning till årsbokslut. Vid dagens sammanträde har kommunens revisorer; Björn Levnader, Disa Lundberg, Börje Lidberg, Roger Lundberg, Arne Berg och Bo Rehnberg redogjort för rapporten. att när man begär tilläggsanslag hos kommunfullmäktige, bifoga en konsekvensanalys och motivering att i övrigt med beaktande lägga rapporten till handlingarna. Exp till Ann-Sofi Levander Revisorerna

15 Socialnämnden Sn 100 Dnr 00424/ Yttrande - Betänkandet "Utjämning av kommunernas LSSkostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)" Finansdepartementet vill att kommunen yttrar sig i betänkandet "Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag (SOU 2007:62)". Kommunstyrelsen vill att socialnämnden yttrar sig om betänkandet. att lämna följande yttrande; Beskrivna förslag förenklar utjämningssystemet och förbättrar träffsäkerheten enligt beskrivna konsekvenser, vilket i sig är bra. Svårigheten kvarstår för små kommuner, där få men kostsamma insatser kan slå hårt på en i grunden liten verksamhet, därför vore det önskvärt att eftersläpningen på bidraget vore kortare. Eftersom kostnaderna totalt ökar hela tiden för LSS och LASS verksamheter måste signalerna även från utjämningssystemet vara att ansvaret för rättighetslagar med så detaljerade rättigheter och stora kostnader som följd inte läggs på de enskilda kommunerna.

16 Socialnämnden Sn 101 Dnr 00481/ Fördelning av budget och ekonomiskt ansvar år 2008 Förslag till ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom socialnämndens verksamhetsområde för 2008 har upprättats. att anta förteckning över personer som tilldelats egen budget, ekonomiskt ansvar och beslutsattest inom socialnämndens verksamhetsområde enligt bilaga till protokollet att ersättare för beslutsattestant är närmast överordnande, att socialchef Ann-Sofi Levander kan attestera alla konton vid beslutsattestants frånvaro, att utse Anna Lindbäck och Margoth Löfgren/Edström, var för sig, som ersättare vid socialchefens frånvaro, att som behörighetskontrollant och granskare utse Gertrud Davidsson, ekonomikontoret. Exp till Berörda

17 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Ekonomiskt ansvar samt beslutsattestanter inom Socialnämndens område för år 2008 Gemensamt Socialnämnden Ansvarskod Funktion Namn Verksamhet 4 Socialchef Ann-Sofi Levander 702, 703, 706, Personalledare Eva Granlund MAS Pernilla Bergström 705 Individ och familjeomsorg 411 1:e soc.sekr Anna Lindbäck 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 759, Socialsekreterare Christine Boström 752, 753, 754, 755, Socialsekreterare Maria Eklund 752, 753, 754, 755, 759, Vik. socialsekr Kerstin Rådahl Socialsekreterare Britt-Inger Hedman 752, 753, 754, 755, Assistent Ann-Britt Laestander egna medel 4122 Socialsekreterare Mona Dahlberg 755 Flyktingmottagning 421 Flyktingsamordnare Vakant Flyktingsekreterare Christina Lundström-Lövgren Socialsekreterare Vakant 741 Omsorg funktionshindrade 431 Enhetsledare Margoth Löfgren/Edström 761, 762, 764, 765, Områdeschef Eva Karlsson 760, Områdeschef Kenneth Lindmark 763, 765, 766, Områdeschef Ellen Hedlund/Blind 767

18 2 (2) Äldreomsorg 451 Områdeschef Lena Lindgren 781, Områdeschef Lena Lindgren 781, Områdeschef Ingrid Gardfjäll 781, Utredare Äo Maria Rådman Admin handläggare Catrin Höglander 785, 786 Särskilt boende 4521 Boendechef Maud Lindberg 775, 778 Vik boendechef Karina Renberg 4523 Vik Boendechef Malin Stenlund Restaurangchef Inga-Lill Högberg Arbetsterapeut Ann-Christin Edström Boendechef Lena Ruth Jonsson 772, 787 Boendechef Camilla Jansson Vik boendechef Karina Renberg 4528 Boendechef Lisbeth Olsson 779 Hälso- och sjukvårdsenheten 453 Enhetsledare Inga-Lill Häll 777

19 Socialnämnden Sn 102 Dnr 00091/ Anmälan enligt Lex Sarah år 2007 En vikarie på Ringelsta har tagit fotografier på tre vårdtagare och sedan lag ut dessa på en sida på Internet. Det inträffade har skett trots att den anställde i samband med att anställningen påbörjades, i enlighet med verksamhetens riktlinjer, både muntligen och skriftligen informerades om gällande sekretesslagstiftning och rutiner. Boendechefen kontaktade vikariens som lagt ut bilderna, varpå dessa omedelbart togs bort. Boendechefen har också underrättat anhöriga till berörda vårdtagare om det som inträffat. Åtgärder för att förhindra upprepning av händelsen har upprättats. att godkänna vidtagna åtgärder. Exp till Länsstyrelsen Karina Renberg

20 Socialnämnden Sn 103 Dnr 00508/ Regler för mottagande av testamenten, gåvor och lån Socialnämnden har beslutat att fastställa rutiner samt blankett för information om sekretess, gåvor och testamente. I brottsbalken finns bestämmelser rörande mottagande av gåvor, förmåner och testamente; 1. Arbetstagare gör sig skyldig till mutbrott om han tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. 2. Den som till en arbetstagare lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen kan dömas för bestickning. 3. Otillbörlig belöning är det om gåvan är ägnad att påverka arbetstagarens utövning av arbetsuppgifterna eller på annat sätt sätta honom i tacksamhetsskuld till givaren. Gåvans art och omständigheterna vid överlämnandet ger anledning till misstanke om särbehandling av vårdtagaren. 4. Exempel på otillbörliga belöningar är kontanta medel andra gåvor med realiserbart ekonomiskt värde ex. smycken, konstverk och kläder OBS Gåvor utan egentligt ekonomiskt värde (choklad, blommor, tårtor, frukt etc) är ej att anse som otillbörlig belöning om det ej sker vid upprepade tillfällen och endast sker vid särskilda tillfällen. 5. Förmåner och testamente Lån från vårdtagare till personal får ej förekomma (JO 1991) Affärer mellan vårdtagare och personal bör ej förekomma Personal får ej medverka vid upprättande av vårdtagares testamente även om personalen ej direkt berörs av testamentets innehåll. Det är ej heller lämpligt att personalen ställer upp som testamentsvittnen. Den enskilde personalen har själv det juridiska ansvaret om denne mottar gåva, förmån eller testamentariskt förordnande. forts. Sn

21 Socialnämnden Sn 103 forts. Dessa regler gäller genom den lagstiftning som finns och det är av vikt att de anställda påminns om detta vid anställningen. MAS har reviderat blankett för information om sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån../, att fastställa rutiner samt blankett för information om sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån, enligt bilaga till protokollet att socialnämndens beslut upphör att gälla. Exp till:. Ann-Sofi Levander. Samtliga arbetsledare inom handikapp- och äldreomsorgen Sn

22 Bilaga till socialnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Gäller fr o m Sekretess och riktlinjer rörande testamenten, gåvor och lån Nedan benämns vård-/omsorgstagare den enskilde. Tystnadsplikt Jag försäkrar att jag inte på något sätt ska vidarebefordra något jag upplevt, hört eller sett genom mitt arbete, rörande enskilda personliga förhållanden eller annat förhållande inom verksamhet för vilket tystandsplikt gäller, vare sig under den tid jag är anställd eller därefter. Sekretess/tystnadsplikt avser alla typer av information och alla sätt som information kan förmedlas på, det vill säga genom samtal, text, foto, bild, film, ljudupptagning etc. Jag försäkrar också att jag ska förvara alla handlingar som jag anförtros eller på annat sätt kommer i kontakt med, så att dessa inte blir tillgängliga för obehöriga. Jag intygar att jag har tagit del av verksamhetens riktlinjer som bygger på Sekretesslagen (1980:100), Sekretessförordningen (1980:657) och Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531). Jag är medveten om att brott mot tystnadsplikten, vårdslös förvaring av handlingar och obehörigt utelämnade av information rörande enskilda personers förhållanden kan medföra åtal och straff. Testamenten och gåvor Om jag får kännedom om att den enskilde avser mig som förmånstagare i testamente, försäkrar jag att försöka avstyra detta, då jag annars riskerar misstanke om mutbrott. Varje gåva som kan tänkas påverka min tjänsteutövning eller göra att jag kommer i tacksamhetsskuld till givaren är olämplig. Enstaka gåva av ringa värde, exempelvis en blomma, en chokladask, tårta, frukt etc, kan jag överväga att ta emot, allt annat måste avböjas även om detta skulle förorsaka givaren besvikelse. Att låna pengar av den enskilde är inte tillåtet. Jag försäkrar att under inga förhållanden ta emot penninggåvor, samt att iaktta största försiktighet när det gäller andra gåvor, och att vid tveksamhet rådgöra med verksamhetsansvarig. Ort och datum Namnunderskrift Bevittnas

23 Socialnämnden Sn 104 Dnr 00509/ Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Socialchef Ann-Sofi Levander har gjort en uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet /. att godkänna vidtagna åtgärder enligt bilaga till protokollet. Exp till

24 Bilaga till socialnämndens protokoll Datum Arvidsjaurs kommun Handläggare Ann-Sofi Levander Socialnämnden Direktval Uppföljning av kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet 2007 Avvikelsehantering och riskanalysutbildning av personal har genomförts under hösten/vintern med mål att förebygga att misstag görs. Revidering av alla riktlinjer pågår, bl.a. har riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten, Riktlinjer kvalitetsnorm och standardvårdplan samt riktlinjer för kost och måltider reviderats. Riktlinjer för samverkan och ansvarsfördelning inom hemsjukvården har färdigställts i samverkan med landstinget. Brukarenkät har genomförts i alla boenden och finns publicerad på hemsidan. Brukarenkät inom hemtjänsten är under färdigställande. Medarbetarenkäter har gjorts inom ledningsfunktionen samt inom hemtjänstens alla grupper. Kvalitetsdeklarationer inom de flesta områden finns publicerade på hemsidan. Exempel på kvalitetsarbete inom äldreboende som genomförts under 2007: Arbetsordning är upprättad över insatser. Morgonarbetet fördelas så att arbetstyngden minimeras. Vårdplaneringar har genomförts. Måltidspolicyn har arbetats med. Riktlinjer och rutiner för serveringskök Riktlinjer för olika arbetsuppgifter är genomförda. Medarbetarsamtal har genomförts. Personalen sopsorterar och A-service transporterar bort. Budgetansvar är lagt på personal vad gäller matinköp och städmaterial. Mobiltelefon med kontantkort för att snabbt nå personal vid hjälpinsatser. Upprustat matsalen med möbler och textilier. Utbildat två läsombud. Två kvalitetspiloter utbildas. Ann-Sofi Levander Socialchef

25 Socialnämnden Sn 105 Dnr 00345/ Reservation av pengar från investeringsbudget år 2007 Investeringsbudgeten för 2007 innefattar köp av diskmaskiner till Krehab/Ekan för en summa av kronor. Boendechef Maud Lindberg har begärt att få skjuta på investeringen till 2008 då de maskiner som ska bytas ut ännu är i drift. att hos kommunfullmäktige begära att få reservera kronor från 2007 års investeringsbudget för inköp av diskmaskiner till Krehab Exp till Kommunfullmäktige

26 Socialnämnden Sn 106 Dnr 00510/ Tilläggsbudget LASS för 2007./. Avdelningen för funktionshindrade har under 2007 fått fyra nya LASSärenden. Detta påverkar avdelningens kostnader och intäkter samt att det medfört en volymökning för arbetsledare. Ett ärende har avslutats i oktober Med anledning av ovanstående kommer avdelningen för funktionshindrade att ha ökade kostnader för budgetåret 2007 med kronor../. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med kronor för år 2007, enligt bilaga till protokollet. Exp till Kommunfullmäktige

27 Bilaga till socialnämndens protokoll (2) Begäran om tilläggsbudget LASS för 2007 Under 2007 har 4 nya LASS ärenden tillkommit inom avd. för funktionshindrade. Detta påverkar avd. för funktionshindrades kostnader såväl som intäkter, samt att det medfört en volymökning för arbetsledare. Ett ärende har dock avslutats i oktober Ersättningen från försäkringskassan är 228 kr/tim för 2007 Beräknade kostnader: Konto 764 obj dagar = tim. Kostnader för 10 månader = kr Beräknade kostnader för hela dagar ca tim = timmar = ca kr Beräknade intäkter: 883 Ersättning från Försäkringskassan för 10 månader = :- Beräknade intäkter från försäkringskassan för hela = kr Beräknad nettokostnad 2007 för obj kr Kommunen har en merkostnad förutom de beräknade 20 första timmarna per vecka med ca kr som bl. beror på löneläge för personliga assistenter och att ersättning för jour från Försäkringskassan inte överensstämmer med kostnader enligt avtal för jourtimmar. 883 har jour vissa nätter. Den assistansberättigade har fått beslut om utökning av timmar till i genomsnitt 193,5 tim/v. Beslutet gäller från januari 2007, vilket medför att ev. retroaktiv ersättning kommer att utgå från Försäkringskassan. för utförda timmar utöver tidigare beslut.

28 2 (2) Beräknade kostnader: Konto 764 obj 884 Beräknade kostnader för 2007 Beräknade intäkter för kr kr Beräknad nettokostnad 2007 för obj kr Obj 884 har i dagsläget inga regelbundna jourtimmar. Beräknade kostnader: Konto 764 obj 885 Kostnader för 2007 Intäkter för 2007 Netto obj kr kr kr Ärendet har 2007 övergått till insatser enligt LASS från att varit insatser enligt SoL. Ärendet har avslutats. Beräknade kostnader: Konto 764 obj 886 Kostnader för kr Brukaren har en annan assistansutförare än kommunen. Kommunens kostnader består av de 20 första timmarna per vecka. Avdelningen för funktionshindrade kommer pga. de nya LASS ärenden att ha ökade kostnader för budgetåret 2007 motsvarande ca kr men även ökade intäkter med ca kr. Kostnadsökning för 2007 på de nya LASS ärendena blir netto ca kr. _

29 Socialnämnden Inrättande av tjänst som utredare/områdeschef inom avdelning för funktionshindrade Sn 107 Dnr 00511/ Avdelningen för funktionshindrade har under flera år haft en volymökning, fler ärenden, med utredningar, arbetsledning, administration som följd. Personalbemanningen inom administration och arbetsledning har varit på samma nivå i princip sedan avdelningen infördes Arbetsbelastningen har fått till följd att personalen slits hårt, sjukskrivningar till följd av arbetsbelastningen har förekommit och befaras öka om inget görs. Arbetsmiljöverket har även vid tillsyn påpekat att belastningen är för hög och man kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits. Socialchef Ann-Sofi Levander anhåller hos socialnämnden att få utöka personalen med en utredare/arbetsledare eftersom nämndens begäran om tilläggsanslag inte antogs av fullmäktige. Kostnaden för tjänsten föreslås tas inom befintlig ram. Bedömningen är att under 2008 kunna göra vissa besparingar inom äldreomsorgen vid omstrukturering från äldreboende till hemtjänst inom Ringelsta, dessa pengar kan då användas inom AFF. att till avdelningen för funktionshindrade tillsätta en ytterligare tjänst som utredare/arbetsledare under att pengarna till denna tjänst belastar socialnämndens befintlig ram. Exp till Ann-Sofi Levander Margot Edström Lövgren

30 Socialnämnden Sn 108 Dnr 00160/ Delredovisning av projekt Anhörigstöd - Ansökan om utvecklingspengar för utveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Socialnämnden beslutade att hos Länsstyrelsen ansöka om utvecklingspengar till projekt för insatser inom vård och omsorg för äldre personer. Länsstyrelsen har beviljat kr att användas inom verksamhet för anhörigstöd under 2007 och Projektet ska delredovisas och underlag till detta har upprättats av sjuksköterska Jessica Sehlstedt. Sammanfattningvis har man påbörjat arbetet med att skapa ett demensteam, utbildningar och informationer har genomförts till både personal och allmänheten, planering finns för att demenssjuksköterska ska bli permanent, samt har en anhöriggrupp startats. att lämna delredovisningen till Länsstyrelsen. Exp till Länsstyrelsen

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer