Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun."

Transkript

1 Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år Ett nyinstiftat stipendium/ pris på upp till kronor ska uppmuntra fler att bekämpa mobbning och kränkande behandling i skolorna. Svegro AB kammade hem priset Årets Ekeröföretagare på årets näringslivsdag. Sid 3 Sid 4 Sid 7 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G GALAN 2014 Har du en magisk, underbar, snäll, tuff, inspirerande, tjatig, uthållig coach som tror på dig? En coach som står redo varje lördagsmorgon, i ur och skur, för att få dig att nå stjärnorna? Vill du kanske nominera denne coach/tränare/förebild till vårt finaste hederspris? Gå in på och klicka på Årets Eldsjäl 31

2 Förslagslåda Lämna förslag eller ställ en fråga till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Ännu ett år går mot sitt slut och jag kan konstatera att även 2013 har varit ett händelserikt år. Effekterna av omvärldens lågkonjunktur har påverkat Sveriges kommuner men Ekerö har klarat sig relativt bra så här långt. Vi går mot ett tämligen stort överskott också i år. Ordning och reda i finanserna är viktigt. En stark ekonomi är en förutsättning för en långsiktig god utveckling i kommunen. Därför har kommunfullmäktige nyligen beslutat om en stark och ansvarsfull budget som innehåller omfattande satsningar i kommunens verksamheter. De kommande åren sker mycket stora investeringar i Ekerö kommun. Det betyder bland annat om- och tillbyggnation av nästan alla våra skolor; Färentuna, Närlunda, Träkvista, Ekebyhov och Sandudden. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Vi satsar också på en ny efterlängtad sporthall i anslutning till Ekebyhovskolan. Den möjliggör bättre idrottsundervisning i skolan men innebär givetvis en utökning av idrottshallar för kommunens rika idrottsliv. I syfte att öka servicenivån till kommuninvånare och kommunens kunder i övrigt ska under 2014 en kundtjänst, som kommer att kalllas Ekerö Direkt, utvecklas. Det sker genom bland annat en samordning av kundmottagningarna i kommunens förvaltning. Foto: Jonna Thomasson I november var jag på det årliga näringslivsseminariet som arrangeras i samarbete med kommunen och näringslivet. Det har blivit en fin tradition som jag tycker blir bättre och bättre för varje år. Ekeröföretagarna är viktiga för kommunen. De skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Jag kan glädjande konstatera att Ekerö kommun är en av årets stora klättrare i Stockholm Business Alliance servicemätning Ekerö har stigit till plats 4 (2013) bland de 52 medlemskommunerna. Nöjd-Kund-Index har ökat från 49 (2007) till 74 (2013) (NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg). I en annan viktig undersökning - Svensk Näringslivs undersökning om Lokalt företagsklimat har Ekerö kommun klättrat mer än 100 placeringar i ranking under tre år. Från kommunens sida vill vi fortsätta vårt arbete och skapa ett lokalt företagsklimat som ger möjligheter för ekeröföretagare att starta och växa. Jag vill också gratulera årets företagare Svegro AB som ni kan läsa mer om i detta nummer. Jag vill tacka för ett spännande år och tillönska alla medborgare och förtroendevalda en God Jul och ett Gott Nytt År! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Medverkande reporter: Hanna Hessling Grafisk form: Linda Blanckert redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges OMSLAGSBILD: Linda Blanckert Tryckeri: EO Grafiska Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Ekerö kommuns budget för 2014 Nyheter Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år Budgeten innehåller fortsatta satsningar i verksamheterna vilket är möjligt tack vare en kostnadsmedvetenhet inom kommunens verksamheter och tillräckligt god ekonomisk utveckling. Kommunen fullföljer sitt ansvar för en budget i balans med omsorg om skattebetalarnas pengar. Budgeten präglas av att antal barn och unga i kommunen ökar relativt måttligt samtidigt som det blir fler invånare som behöver mer insatser från socialtjänsten insatser för äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Skattesatsen hålls oförändrad med 19:23 kronor. Budget år 2014 för verksamheten uppgår till Mkr. Det är 70 Mkr mer än innevarande års budget, en förändring med 5,8 procent. Det budgeterade resultatet är beräknat till 15,5 Mkr. De kommande åren sker omfattande investeringar i Ekerö kommun. Det betyder bland annat om- och tillbyggnation av flera skolor; Färentuna, Närlunda, Träkvista, Ekebyhov och Sandudden. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Prioriterat är också byggandet av en ny sporthall i anslutning till Ekebyhovskolan som möjliggör bättre idrottsundervisning i skolan men innebär även en utökning av lokalytor för kommunens rika idrottsliv. Investeringarna är så omfattande att det inte är möjligt att finansiera dem i sin helhet med egna medel, kommunen kommer att behöva ta nya lån de kommande åren. Under 2014 ska en centralt placerad kundtjänst som kommer att kallas Ekerö Direkt utvecklas. Det innebär bland annat en samordning av kundmottagningarna i kommunens förvaltning i syfte att öka servicenivån till kommuninvånare och kommunens kunder i övrigt. Några övergripande områden som är i fokus nästa år: Projekt Förbifart Stockholm och väg 261 kommer fortsatt att vara högprioriterad. Utveckling och införande av kontaktcenter Ekerö direkt. Fortsatt i fokus är arbetet med att tydliggöra och stärka värdegrunden i Ekerö kommun. Vidareutveckling av den kommunala organisationens IT-plattform, bland annat förbättringar i internetkapacitet i vissa skolor och förskolor. Införande av en ny telefonilösning som är en mer samordnad och effektiv. Budgetbeslutet innebär per verksamhetsområde bland annat att: Barn- och utbildningsnämnden Mer resurser till skola och förskola Prioriterat är flera olika satsningar på kompetensutveckling öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan, genom Förskolelyftet II stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse och Lärarlyftet II fortsätter och riktar sig till lärare i syfte att komplettera sin utbildning. Resurser är avsatta i budget för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Permanentad resursökning för sommarjobb till unga Socialnämnden Planering för uppförande av nytt särskilt boende i Stenhamra fortgår. En strategi för fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med anledning av allt fler äldre är under framtagande. Ny bostad med särskild service/ gruppbostad för personer med funktionsnedsättning planeras. Utveckling av insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd och behandling. Uppföljning av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten. Trygghetslarm ska bytas från idag analoga larm till digitala. Utöka bemanningen vid socialkontoret med anledning av stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården. Kultur- och fritidsnämnden Aktivitetsstödet till barn- och ungdomsföreningar ökar. Utformning av ytor för spontanidrott för att stimulera fler till idrottsutövande och fysisk aktivitet. Projekt uppsökande fritid på Stenhamra fritidsgård fullföljs och ligger till grund för fortsatt utveckling för att få fler att delta i strukturerad fritidsverksamhet. Fabriken utvecklar former och aktiviteter med vuxenstöd. 35% Skola och förskola 701 Mkr Socialtjänst 452 Mkr Kultur och fritid 35 Mkr Övriga 108 Mkr Summa: 1296 Mkr 3% 8% 54% Ekerö kommuns driftbudget nettokostnader Tekniska nämnden Arbete för en effektivare energianvändning och ett giftfritt utomhusunderhåll. Successivt införande av insamling av matavfall. Ett helhetsansvar för driften av Ekerö centrum och Ekebyhovs slottspark gällande för bland annat utemiljön. Investering i närvärme för bättre energianvändning i kommunens verksamhetslokaler Ny taxa för VA-avgiften från och med januari Beslutat i en höjning av brukningsavgiften med 15 procent och anläggningsavgifterna med 30 procent. Planering för samgående med Roslagsvatten inom VA-området. Byggnadsnämnden Permanentning av kvällsöppet på stadsarkitektkontoret en kväll i veckan för att ska öka servicen till allmänheten och näringsidkare. Den utökade servicen mot näringsidkare med två bygghandläggare fortsätter för att behålla den ökade servicenivån. Ny taxa från 1 januari 2014 som är i paritet med kostnadsutvecklingen. Ekerös avgiftsnivå ligger strax under medel i Stockholms län. Miljönämnden Fokus kommer att läggas på åtgärder för att minska utsläppen av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren. Inom hälsoskydd planeras för medverkan i nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolorna. De satsningar som gjorts under 2012 och 2013 avseende sanering av enskilda avlopp blir en permanent del av verksamheten från och med Enklare att köpa biljett Du vet väl... Hittills har det varit möjligt att lösa biljett vid färjeläget eller via sms men från och med december blir det även möjligt att köpa biljett på webben. Gå in på för att registrera ditt fordon.... att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum. Tider för sammanträdena hittar du under Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. 3

4 Aktuellt 4 Friends, Rädda barnen, Svenska Hjältar. Många organisationer kämpar mot mobbning och kränkande behandling. Nu instiftar Ekerö kommun ett pris som delas ut till den som har gjort, eller kommer att göra skillnad för barnen i Ekerös skolor. Många barn går varje dag till skolan med en klump i magen. De är rädda för att kränkas, rädda för att bli utfrysta, rädda för att mobbas. Enligt en studie av Skolverket är ungefär 6-7 procent av eleverna i åk 4-9 utsatta för mobbning. Vi har bara fått in ett fåtal anmälningar de senaste åren men en kränkning, är en kränkning för mycket. Alla människor har rätt att känna sig respekterade. Och visst har det gjorts framsteg i de här frågorna på skolorna jämfört med några år tillbaka men nu vill nämnden premiera ytterligare insatser, säger Anders Anagrius, nämndansvarig i Barn- och utbildningsnämnden. Prissumma upp till kronor Intresset för det tidigare priset som delades ut mot våld, vandalisering och främlingsfientlighet var lågt, vilket resulterade i att barn och utbildningsnämnden såg över både prissumman och inriktningen för priset/stipendiet. Vi har höjt summan från kronor som kan uppgå till kronor. Vi har också omformulerat syftet och hoppas nu att få fler sökande, säger Lena Gerby (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Den nya, högre prissumman ska ha tydligt fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Priset riktar sig till dem som verkar i skola eller förskola. Det är Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om vem eller vilka som får pris eller stipendium, vilket innebär att prissumman kan komma att delas. Kränkningar Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad, eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning. Ofta handlar det om diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. När skolinspektionen inspekterade skolorna i Ekerö 2009 tyckte de inte att vårt arbete mot kränkande behandling och mobbning var bra. Sedan dess arbetar alla skolor mer systematiskt med de här frågorna. Det är ett oerhört viktigt och ständigt pågående arbete, säger Anders Anagrius. Förebyggande arbete På Träkvista skola arbetar man dagligen med hur barnen uppträder mot varandra. Tidigare hade vi livskunskap som ett ämne, numer har vi livskunskap på alla lektioner. Det innebär att vi Priset/stipendiet kommer att delas ut på Galan den 17 februari. Läs mer om hur du kan söka stipendiet eller nominera någon: Nytt pris/stipendium mot diskriminering och kränkande behandling ständigt påminner eleverna om hur man uppför sig mot varandra, och hur man kommenterar och lyssnar på varandra, berättar Lena Heetveld, rektor för Träkvista skola. På skolan arbetar ett trygghetsteam som alltid finns till hands, och som alla elever får träffa och prata med. Det som sker, sker ju oftast inte framför våra ögon. Vi vuxna ser inte allting utan måste ta hjälp av eleverna, säger Lena och fortsätter, mitt stora arbete ligger i hur jag leder lärarna på vår skola. Hur de vuxna förhåller sig till barnen är grunden för hur barnen förhåller sig till varandra. Om det ändå händer Om något ändå händer finns det rutiner för hur fallet ska utredas skyndsamt. Om ett barn blir utsatt, trots att vi försöker hindra kränkande behandling, kopplas flera nivåer i organisationen in i ärendet. Rektorer och förskolechefer har anmälningsplikt och fallet får högsta prioritet, säger Anna-Maria Svensson, utvecklingsledare och utvärderingsexpert på nämndkontoret Barn och utbildning. Varje skola har en egen likabehandlingsplan som utgår från lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Skolorna måste leverera en trygg miljö för alla barn och unga. Det är här de tillbringar en stor del av sin vakna tid. Trygghet är en förutsättning för att kunna lära sig allt de behöver i skolan, avslutar Anders Anagrius. Pris och eller stipendium Priset delas ut som belöning för en genomförd insats. För att kunna få priset måste man bli nominerad av någon som har uppmärksammat ens insatser. Vem som helst kan nominera någon som arbetar i eller med skola eller förskola. Stipendium delas ut för något som avses att genomföras. För att kunna söka stipendiet måste man arbeta i eller med skola eller förskola. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Fakta om mobbning och andra kränkningar: Ca 7 procent av både pojkar och flickor är mobbade i Sverige. Det motsvarar ungefär elever eller 1650 skolklasser. Av dem är ca 1,5 procent mobbade under ett år eller ännu längre tid. Det motsvarar elever eller 400 skolklasser. Källa: Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011 Anmälningar om kränkande behandling i skolan ökade markant under Barn- och elevombudet och Skolinspektionen tog emot 83 procent fler anmälningar 2010 jämfört med Källa: Barn- och elevombudet

5 Clownbesök i Stenhamraskolan Med en buss fylld av artister, skratt, hopp och drömmar har Drömturnén rest Sverige runt för att väcka drömmar till liv hos barn på flykt i Sverige, och för att skapa förståelse för hur det är att tvingas fly som barn. Drömturnén startade efter att artisterna arbetat i syriska flyktingläger i Jordanien. Erfarenheterna och insikten om vad det kan innebära att fly som liten tog de med sig hem till Sverige och förvandlade till två föreställningar, ett metodmaterial för skolor och workshops, allt förpackat som Drömturnén. Hittills har Drömturnén mött fler än 5000 barn och unga, (många av dem ensamkommande, asylsökande och gömda) med föreställningar, drömworkshops och lekfullt allvar. Sedan den 15 november 2013 har skötseldagar införts i Ekerö tätort. Skötseldagarna gäller onsdagar och torsdagar kl till mellan den 15 november och 30 april och innebär att: Dag med udda datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer. Dag med jämnt datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer. Förbudet gäller på alla vägar inom Ekerö tätort om ingenting annat anges med hjälp av vägmärken. Skolor, boenden för ensamkommande, teatrar och hemliga lokaler för gömda barn har fyllts av magi och skratt när clownerna besökt dem. Under hösten fick barn och lärare i Stenhamraskolan besök av Drömturnén och Clown- och nycirkustruppen Trupp Trunk. Föreställningen som följdes av en dokumentärfilm från ett flyktingläger syftade till att skapa förståelse för hur det är att tvingas fly som barn. Skötseldagar i Ekerö tätort Vägmärken för skötseldagar finns vid Tappströmsbron, Slagstafärjan och vid Ekerövägen. Anledningen till att skötseldagar införs är för att snöröjningen av vägarna ska kunna ske så smidigt som möjligt, det är därför viktigt att du följer reglerna för skötseldagar. Till en början kommer man inte att bötfälla fordon som är felparkerade. Vi kommer att köra en informationskampanj där vi istället för att lappa bilarna som står fel, fästa information på bilen om vilka regler som gäller, säger kommunens trafikplanerare Jonas Hedh. Clownnäsans dag Mötet med clownerna och Drömturnén inspirerade Stenhamraskolan till att starta en insamling på Clownnäsans dag tillika World child day. Barnen har målat bilder som föräldrarna har fått buda på, de har sålt clownnäsor, lotter och fika. Kommersen är god, säger Pia Orre, rektor för Stenhamraskolan och skrattar. Dessutom ger vi bort kvarglömda kläder till barn som behöver dem, vi vill vara en skola som tänker på barn i hela världen, säger hon. Pengarna går oavkortat till Clowner utan gränsers verksamhet i syriska flyktingläger. Syftet är att fler barn i världen ska få ett avbrott i sin svåra vardag och en glimt av en annan verklighet där de bara får vara barn och skratta, känna hopp och drömma sig bort. Det handlar om att genom cirkus, magi och clowneri väcka empatin hos sig själv och andra till liv. Flera av de barn vi möter är i ett traumatiskt tillstånd. Genom föreställningarna, leken och skrattet kan det landa ett frö till något annat, ett minne att se tillbaka på i en annars apatisk tid. Nya turneer planeras till nästa år och där är barnen från Ekerö ytterst delaktiga i att skrattet når fram till barnen i de syriska flyktinglägren, säger Joel Lindh, ordförande för Clowner utan Gränser. Ekerö kommun börjar med matavfallsinsamling Under hösten har olika system av insamling och hantering av matavfall undersökts för att hitta det som fungerar bäst för Ekerö. Till en början är det några utvalda kommunala verksamheter som kommer att få testa utsortering av matavfall. Sedan kommer det utvärderas och ses över för att skapa en optimal insamling sett till miljönytta, effektivitet och service. Därefter kommer successivt fler områden att erbjudas matavfallsinsamling. Det här är ett viktigt steg i kommunens miljöarbete för att skapa ett hållbart samhälle. Genom att samla in matavfall bidrar vi till utvinning av biogas och biogödsel, säger Mats Falås. Hanna Hessling Ekerö kommun satsar på solenergi Istället för att köpa nya markiser till Träkvista skola när de gamla blåst sönder, valde tekniska kontoret att investera i solskydd som utöver markisens funktion även producerar elektricitet. Panelerna levererar även el när det är molnigt Den förnyelsebara energin kommer bland annat att användas till fläktar, belysning och kylskåp. En traditionell panel levererar 1000 timmar el per år medan dessa, som även fungerar när det är molnigt, levererar 2000 timmar per år. Det kommer att finnas en display i huvudentrén som visar hur mycket el som produceras. Aktuellt Mats Viker, Ny VD för AB Ekerö Bostäder Ekerö Bostäder får ny VD efter årsskiftet Mats Viker har utsetts till ny VD för AB Ekerö Bostäder. Mats Viker, som de senaste åren jobbat som VD för Praktikertjänst Fastighets AB, tillträder den nya tjänsten den 1 januari Mats har även en bakgrund som fastighetschef på Akademiska Hus AB. Han är 51 år och utbildad civilingenjör från KTH. Mårten Ohlsson fortsätter inom Ekerö Bostäder som vice VD och ekonomichef. Efter en lång och gedigen rekryteringsprocess är jag mycket nöjd över att presentera Mats Viker som ny VD. Mats har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och en stark entreprenörsanda. Jag hälsar honom varmt välkommen, säger Ingemar Hertz, styrelseordförande AB Ekerö Bostäder. AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag, som verkar inom Ekerö kommun. Företaget har 845 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö. KOLLA PENGARNA! De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlar, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december

6 Aktuellt Hur funkar sophämtningen i kommunen? Ekerö Kommun arbetar ständigt för att miljön inom kommunen ska bidra till en hållbar utveckling. Ett sätt är att försöka ha en så effektiv sophämtning och hantering av hushållsavfall som möjligt. Varje morgon samlas sophämtarna klockan sex på Återvinningscentralen i Skå för att hämta sopbilarna och stämma av dagens körningar. Oftast är det samma sophämtare som har sina egna körturer. Det är väldigt trevligt, jag har kört min vända i sju år, då hinner man lära känna människorna som bor i trakten vilket gör jobbet socialt, berättar en av sophämtarna. Sophämtarna tömmer alla hushållssopor direkt i bilen där de trycks ihop av en komprimator. Avfallet komprimeras sedan ännu en gång när de lastas om på Återvinningscentralen. Hushållsavfallet körs därefter vidare till Uppsala där de förbränns och återvinns för produktion av el och värme. Jag skulle säga att Ekeröborna i regel är väldigt bra på att både källsortera och minska mängden hushållsavfall. Man märker det på att det blir fler mindre sopkärl och på så sätt blir även vårt jobb lättare för att det innebär att det inte blir lika många tunga lyft eller vridmoment berättar en annan sophämtare. Underlätta arbetet för din sophämtare Vänd sopkärlet med handtaget ut mot vägen så spar sophämtaren ett moment. Försök att se till att det är så kort avstånd som möjligt att dra sopkärlet. Ekerö kommuns regelverk anger max tio meter. Se till att sopkärlet syns ordentligt, att det inte blir invuxet i en buske eller insnöat. Sanda och snöröj vägen fram till sopkärlet ordentligt när det är halt ute. Miljöfarligt avfall, såsom färgburkar och sprayflaskor och elavfall ska läggas i den röda miljöboxen alternativt lämnas på återvinningscentralen. Har du frågor om din sophämtning kan du ringa till Kundtjänst för VA och Renhållning måndag till fredag 9-12 på eller mejla på Hanna Hessling Snälla, släng inget skräp i mig Varje vecka får avloppsreningsverken i Stockholm och i Ekerö kommun ta hand om över 30 ton blött skräp och en massa kemikalier helt i onödan. Kemikalier och skräp som ställer till bekymmer, kostar pengar och belastar miljön. Oavsett om Ekeröborna har enskilt eller kommunalt avlopp så hamnar resterna så småningom i Mälaren Ekeröbornas badvatten och dricksvattentäkt. Alltså är det mycket viktigt att tänka på vad som får och inte får spolas ned i toaletten. Toaletten mår alldeles utmärkt av kiss, bajs och toapapper, men tyvärr använder många människor toan även som papperskorg. Allt möjligt hamnar i toaletten, som tops, bomullstussar och tamponger. Det är inte bra för miljön eftersom skräpet måste läggas på tippen. Skräp ska slängas i soptunnan eller i papperskorgen och bli till energi och värme genom förbränning i värmeverk. Kemikalier ska lämnas till miljö- stationen och gammal medicin till ett apotek. Enkla åtgärder som kan göra en stor insats för miljön. Under två veckor i oktober passade Ekerö kommun på att låna Stockholm Vattens utställning Snälla, släng inget skräp i mig. Intresserade klasser från årskurs 3 till 5 erbjöds visning av utställningen. Förutom vattnets väg i Stockholm fick barnen lära sig hur man kan bli en riktigt bra vattenvän. Stockholm Vatten visar utställningen Snälla, släng inget skräp i mig varje år på GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Läs mer om utställningen på www. stockholmvatten.se/skolan/malaren/ Visste du att vi inte får något nytt vatten? Det är samma vatten som finns idag som fanns redan på dinosauriernas tid. Och det är samma vatten som dina barnbarnsbarn kommer att dricka. Därför är det jätteviktigt att vi hjälps åt att hålla vattnet rent. Vilket uppvärmningsalternativ passar ditt hus? Beroende på hur många kilowattimmar som du förbrukar, påverkar det vilket uppvärmningsalternativ du ska välja. Kolla med oss! 6 Fråga rådgivarna! Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus Bli en vattenvän du också: Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toaletten. Släng aldrig skräp i toaletten, som hushållspapper, våtservetter, tandtråd, tops, bindor, tamponger, plastpåsar och hår. Spola aldrig ner kemikalier i avloppet. Färgrester, motoroljor, aceton och nagellack ska lämnas till en miljöstation. Spola aldrig ner medicin i avloppet. Gammal och oanvänd medicin ska lämnas till ett apotek. Använd miljömärkta disk-, tvättoch rengöringsmedel. Använd lagom mycket tvättmedel och rengöringsmedel. I Stockholm ska du använda den minsta mängden som står på förpackningen, eftersom vi har mjukt vatten. Illustrationer: Blackboard AB Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida

7 Med företagaren i fokus Näringsliv Svegro AB blev årets vinnare av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare och Åsa Eklund Ylipää från Logopedbyrån Dynamica AB fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare. Årets näringslivsdag blev återigen en succé med drygt 200 deltagare, nya och viktiga möten och både tänkvärd och rolig underhållning. Den årligen återkommande Näringslivsdagen inleddes i år med ett mingel, där företagarna i kommunen fick möjlighet att visa upp sig och knyta nya kundkontakter. Peter Carpelan (M), Kommunstyrelsens ordförande, höll välkomsttalet till de över tvåhundra personer som tagit sig till Sånga-Säby denna dag. Stefan Pellén, näringslivschef, tog vid och berömde de duktiga företagarna i kommunen och berättade om den positiva utvecklingen som sker i Ekerö. Kommunen är en av årets stora klättrare i Stockholm Business Alliance servicemätning Ekerö har stigit 35 placeringar i ranking från plats 39 (2011) till plats 4 (2013) och nyföretagandet bibehåller en stabil placering i toppen av landets nyföretagarbarometer. Stefan Pellén belyste även att det kvinnliga företagandet i kommunen växt lavinartat något han är mycket stolt över. Nu när vi nått de fina topplaceringarna ska vi fortsätta vårt strategiska arbete så att vi kan hålla oss kvar där, säger Stefan Pellén. Prisutdelning Kvällens stora händelse var utdelningen av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare som i år gick till Svegro AB. Svegro AB producerar potatis, sallader och örter. Cirka 45 procent av vad som konsumeras av krukodlade produkter produceras på Thorslunda Svegro AB. Redan på 1960-talet började familjen Norman att verka inom grönsakshandeln. De köpte överskott från trädgårdsföreningar i Sverige och med hjälp av familjens Volvo Duett transporterades varorna till försäljning på Stockholmsmarknaden. Och det var 1972 som familjen köpte gården Thorslunda och började odla sina egna grönsaker. Inledningsvis odlades allt på friland men 1983 byggdes det första växthuset. Idag uppgår odlingsytan till kvadratmeter där olika sallader och örter odlas året om. Vi på Svegro är stolta över att ha fått priset. Det stimulerar oss att fortsätta utveckla oss, sa Per Norman, VD Svegro, i en kommentar till priset. Ytterligare en pristagare denna kväll var Åsa Eklund Ylipää från Logopedbyrån Dynamica AB som fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare. Delade ut gjorde MFF Mälaröarnas Företagareförening, Handelskammaren Västerort/Ekerö och Företagarna Sundbyberg/Ekerö. Motivering: Svegro AB blev årets vinnare av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare Tänkvärd föreläsning Stefan Einhorn som bland annat är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet höll en föreläsning om konsten att vara en god medmänniska. Med både gripande och roliga exempel på hur enkelt men betydelsefullt det är att vara snäll, fick han motta stående ovationer av publiken. Middag och underhållning av Thomas Järvheden avslutade denna lyckade dag på Sånga Säby. Åsa Eklund Ylipää, Logopedbyrån Dynamica AB, fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare Årets Ekeröföretagare 2013 har bevisat att en dröm kan bli sann och stor. Från en liten trädgårdsodling år 1960 till en supermodern miljöcertifierad odlingsanläggning i dag på över kvm och 100 anställda. Med en tydlig affärsidé och en klar målsättning tillsammans med engagerad personal har de under alla år lyckats med nya smaker och utvecklat säljande förpackningar samt bidragit till spännande trender inom matlagning. Idag levereras färska sallader, örter och potatis till hela svenska folket. Svegro AB är en uppskattad och viktig arbetsgivare som satt Ekerö kommun på Sverigekartan 7

8 Kultur I takarmaturerna har glödlamporna bytts ut mot ledlampor Foto: Ralph Erskines arkitektkontor, ur Statens centrums för arkitektur och designs samling 100-åring åter högaktuell Under hösten nyinvigdes Erskinesalen, ritad av arkitekten Ralph Erskine som i februari skulle ha fyllt 100 år, vilket kommer att uppmärksammas både i Ekerö och på olika platser i landet. Med Erskineappen, en app för smartphones som Arkitektur- och designcentrum håller på att ta fram, blir det enklare att guidas igenom Erskines verk. Ralph Erskine var en av 1900-talets mest inflytelserika och uppmärksammade svenska arkitekter. Med byggnader som Aula Magna vid Stockholms universitet, Ekerö centrum, Läppstiftet i Göteborg, Nya Bruket i Sandviken, Snusdosan och Spottkoppen i Kiruna, Byker Wall i Newcastle och Millenium Village i London syns hans verk inte bara i Sverige utan även utomlands, inte minst i hans barndoms England. Ekerö centrum Det var 1976 som en arkitekttävling anordnades och Ralph Erskines förslag vann. Erskine, som bodde i Ekerö kommun, redovisade inte bara ett förslag på ett centrum vid Ekebyhov, vilket var det som efterfrågats av kommunen, utan även två andra förslag. Där det ena av dessa visade ett centrum beläget på industrimarken vid Tappström. En centrumkommitté bildades för att utreda de olika förslagen och diskussionen om Ekerö centrums placering blev en politisk fråga. Erskine själv ville att centrum skulle ligga vid Tappström och vattnet och han fick slutligen igenom sin vilja. Erskines vision var ett område där människan var i centrum. En plats som fanns till för de boende. Ekerö centrum ritades därför med en helt bilfri kärna med parkeringsplatserna förlagda utanför bebyggelsen. Centrumet skulle inte bara bestå av kommersiella lokaler då en sådan plats är folktom efter stängningsdags, utan butiker och bostäder skulle byggas tillsammans. Erskine eftersträvade en känsla av småstad varför skyddade gårdar byggdes in mellan husen. Hela området är riktat mot vattnet och grönskan är en viktig del av områdets utformning och själ. Appen ErskineAppen som tas fram på initiativ av Arkitektur- och designcentrum kommer att vara gratis att ladda ner. Tanken är att den ska inspirera, tillgängliggöra och öka kunskapen om Ralph Erskine och hans livsverk. Den inbyggda kartfunktionen uppmuntrar till möten med arkitekturen i verkligheten, i skala 1:1. Det är en hyllning till arkitekten som lever längre än en utställning och är mer tillgänglig än en tryckt publikation, säger Veronica Hejdelind, publik chef vid Arkitektur- och designcentrum. Appen anpassas både för ios och Android och kommer att lanseras under våren Den produceras i samarbete med Ekerö kommun, Erskinefonden, Länsmuseet Gävleborg, Sveriges Arkitekter, tidskriften Arkitektur, Akademiska hus och Sandvikens kommun med flera. Upprustning av Erskinesalen Erskinesalen är Ekerö kommuns samlingssal för bio, föreläsningar och scenuppträdanden och ligger i Ekerö kulturhus bredvid Biblioteket i Ekerö Centrum. För två år sedan var Erskinesalen i princip utdömd, men för att bevara ett modernt kulturminne startades en omfattande renovering. Vi valde att satsa stort så att alla typer av verksamheter ska få de bästa förutsättningar för sina framträdanden, säger Magnus Ljung, fritidshandläggare i Ekerö kommun. Användarvänlig och modern utrustning Eftersom Erskinesalen används till så många olika typer av evenemang har ett specialdesignat ljudsystem installerats. För att alla medborgare ska kunna nyttja salen och dess utrustning, är både ljus- och ljudsystemet anpassat för mindre tekniskt kunniga personer. Via en Ipad är det möjligt att växla mellan olika ljus- och ljudbilder. Hela biografutrustningen har digitaliserats för att på så sätt kunna visa samma filmer som innerstadsbiograferna. Nya mattor har lagts och innertaket har förbättrats. I takarmaturerna har det tidigare suttit glödlampor, vilka nu har bytts ut mot ledlampor som har en längre livslängd och dessutom förstärker det röda i salen. Vi har varit Erskines idéer om utformningen trogna, men även gjort en energibesparande åtgärd vilket gör att investeringen i salen kommer att ha återbetalat sig i form av minskad energiförbrukning inom 4-5 år, säger Magnus Ljung. Elljusspåret i Stenhamra Visste du att... Visste du att... 8 Från och med den 1 december kommer elljusspåret i Stenhamra att släckas ned mellan klockan Mälaröhockeyförening som är sammanslagningen av Ekerö IK och Skå IKs hockeyklubbar livesänder sina matcher på internet? De går att se på Fullständigt spelschema finns på samma hemsida...du som företagare kan söka fritt i ett företagsregister på Ekerö kommuns webbsida? Uppgifterna uppdateras kontinuerligt via UC och du som företagare kan också enkelt redigera dina egna uppgifter!

9 Kultur Susanna Hellberg, projektledare för årets Skapande Skola-satsning i Ekerö Skapande Skola skapar film i Ekerö Konst, kultur och skapande verksamheter är både roligt, viktigt och lärorikt! Det är utgångspunkten för Skapande Skola i Ekerö kommuns skolor! Konstnären Roman Woźniak med Krakowkrubban Julkrubba från Krakow till Galleri Utkiken December är julkrubbornas månad. Så har det varit sedan de första julkrubborna såg dagens ljus för nära åttahundra år sedan. I våra kyrkor och församlingar, i skolor och förskolor och inte minst i många hem, kommer det att stå en julkrubba och berätta för oss om julens glada budskap. I år kommer en av krubborna i vår kommun att vara annorlunda än de andra. På tröskeln till advent, invigdes Ekerö kommuns alldeles egna Krakowkrubba. Den berättar också julens historia, men även andra historier, och den berättar på ett lite annorlunda sätt. I Galleri Utkiken, utställningslokalen i Ekerö Kulturhus, kommer den Krakowkrubba som Ekerö Kultur har beställt av den berömde Krakowkonstnären Roman Woźniak, stå till början av januari. Jag berättar i min krubba bland annat om Ekerö kommuns båda världsarv, säger konstnären själv från sin ateljé i Krakow och om de tre historiska drottningar som har haft så stor betydelse för just världsarvet Drottningholm, och även för Polen och för Krakow. Men det finns mycket mer att se i krubban, så ta god tid på dig och titta noga. Och många berättelser och detaljer finns det att uppleva i en Krakowkrubba. Konstformen är nämligen mycket speciell och traditionen sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet. Men det som vi i dag förknippar med en Krakowkrubba har sin grund i den årliga tävlingen om att bygga den finaste och mest imponerande krubban. Den hålls sedan 1937 den första torsdagen i december på marknadstorget i Krakow (som också är ett världsarv). En verklig folkfest där hela torget lyses upp av gnistrande ljus från alla de utställda krubborna. I den tävlingen har Roman Woźniak vunnit ett stort antal priser och hans krubbor finns representerade på museer i hela världen, och snart alltså även i Ekerö. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Skapande Skola är sedan 2008 en satsning från Kulturrådet, som syftar till att föra in olika konstnärliga uttryckssätt i skolan och skapa möten med professionella kulturutövare. Ekerö kommuns skolor har varit med i Skapande Skola sedan starten, bland annat i form av ett antal dansprojekt som har genomförts och samordnats av Ekerö Kulturskola. Hela årskurser har dansat matte, skapat dansberättelser i klassrummet och upplevt dansföreställningar av internationell klass i Erskinesalen. Nu är det dags för nästa Skapande Skola-satsning, och i år handlar det om film. Film är ett bra sätt att förmedla känslor och berättelser, säger Susanna Hellberg, projektledare för årets Skapande Skola-satsning i Ekerö, och dramalärare på Ekerö Kulturskola. Dagens kameror, mobiler och surfplattor med filmfunktion är avancerade men ändå lätta att använda. Den grundläggande tekniken för att filma och redigera lär man sig snabbt. Istället kan man lägga fokus på kreativiteten och berättandet, vilket också är projektets utgångspunkt. Och då lär man sig också att analysera andras filmberättelser - en viktig kunskap i dagens samhälle. Tillsammans med Ekerö skolors mediepedagog Björn Benbasat besöker Susanna kommunens skolor och handleder barn i åk 1 och 6 i att skapa filmberättelser. Under våren anordnas dessutom en filmfestival med professionell film i Erskinesalen för eleverna i årskurs 8 och 9, där också filmregissörer medverkar. Och redan under hösten träffades ett antal av kommunens lärare, som på olika sätt är engagerade i årets Skapande Skola, för att själva lära sig att skapa film och dessutom få träffa filmskaparen och regissören Suzanne Osten på hennes egen teater Unga Klara. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Fakta om Krakowkrubbor: En Krakowkrubba ska innehålla detaljer från Krakows arkitektur och ett ojämnt antal torn. Den ska vara färgsprakande och med mycket guld och silver. Till skillnad från krubbor från andra europeiska länder förekommer däremot inget landskap. I övrigt begränsas den endast av konstnärens fantasi. Krubban med Jesubarnet ska ges en central plats i konstverket. Här finns även scenbilder som relaterar till olika kulturevenemang, samhälleliga eller politiska. Rörliga delar, intressant belysning och andra effekter anses förhöja krubbans konstnärliga värde. Scener och figurer brukar inte beskrivas, till traditionen hör nämligen att åskådaren själv skall gissa vem figurerna föreställer och vilka objekt som avbildas i krubban. 9

10 Ung i Ekerö 10 Undersökning av Barn och ungas fritidsvanor För att få reda på vilka fritidsaktiviteter barn och unga i Ekerö kommun ägnar sig åt, samt vilka aktiviteter de önskar skulle finnas, har 1000 barn i åldrarna år fått möjlighet att besvara en enkät. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Kultur & Fritids utvecklingsarbete de kommande åren Sammanfattningsvis kan sägas att Ekerö kommun har en aktiv barn- och ungdomsgrupp. Mest aktiv är man vid års ålder och sedan minskar aktivitetsnivån med stigande ålder. Det är tydligt i de flesta aktiviteterna men tydligast inom lagbollssidrott. Det framgår i undersökningen att de vanligaste aktiviteterna är sådana som utförs på egen hand. Det framgår också att de aktiviteter som utövas i egen regi, attraherar fler flickor än pojkar och pojkar återfinns i högre utsträckning bland de aktiviteter som utövas i organiserad regi, till exempel lagbollsidrott. Trots att fler pojkar deltar i organiserat idrottsutövande ska detta inte tolkas som att flickor inte har lust eller behov av motion i samma utsträckning. Tvärtom visar undersökningen att det är fler flickor som motionerar (joggar, motionssimmar, cyklar och promenerar) på egen hand än pojkar. Likaså är det fler flickor som utövar aerobics eller gymmar än pojkar. Nöjdhet med utbudet Hälften av målgruppen uppger att de är helt nöjda med det fritidsutbud som finns i kommunen. 25 procent är delvis nöjda och 25 procent är missnöjda. De som inte är nöjda efterfrågar framförallt badhus och sporthallar. Målgruppen ger kommunens egna verksamheter godkänt i betyg. Biblioteken, Kulturskolan, fritidsgårdar och Fabriken får samtliga godkända betyg av ungdomarna. På en 0-5 gradig skala där 0 är mycket dåligt och 5 är mycket bra får samtliga verksamheter minst 3. Högst snittbetyg får biblioteken med 3,8. Även det ideella idrottslivet får godkända betyg, 3,8 och övriga föreningar får 3,5. De aktiviteter som utövas av flest är: 1. Motion, cyklar, joggar, simmar (83%) 2. Läser 71% 3. Spelar dataspel 70% 4. Sköter husdjur 50% 5. Spelar lagbollssporter 48% Nyttjande av anläggningar Idrott och motion Kommunen tillhandahåller olika anläggningar för att ge förutsättningar till idrottsutövande. De flesta av dessa anläggningar är till för bollsporter (ishallar, konstgräsplaner för fotboll och bollhallen). Där utöver finns motionsspår, skolgymnastiksalar och Ekebyhovsbacken. Samtliga anläggninga för bollsporter nyttjas i betydlig högre grad av pojkar. De enda ställena som har en jämlik könsfördelning är motionsspåren. Både Svanhagen ishall och Träkvistavallens ishall nyttjas av 80 procent pojkar och 20 procent flickor. Kultur Anläggningar för kulturaktiviteter (bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar och Fabriken), nyttjas i något högre grad av flickor, förutom fritidsgårdarna som har fler pojkar som besökare. Skillnaderna är dock inte lika påtagliga som för idrottsanläggningar. Kommundelar Undersökningen visar att det finns skillnader mellan kommundelarna och utövande av fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen är man betydligt mer aktiv om man bor på Lovön än på Adelsö/Munsö. Till exempel utövar 30 procent lagbollsporter på Adelsö/Munsö medan 54 procent av barn och unga bosatta på Ekerö utövar lagbollsport och 42 procent på Lovö. Andra stora skillnader ses i att spela musikinstrument. På Adelsö/Munsö spelar 8 procent ett instrument och på Lovö spelar 33 procent. En förklaring till dessa skillnader är förmodligen tillgängligheten till anläggningar och organiserade aktiviteter. Annika Magnusson, Preventionssamordnare 6. Aerobics, gym 43% 7. Hantverkar, pysslar, målar, 35% 8. Natur och friluftsliv / Vintersport 29% 9. Spelar instrument 27% 10. Individuella bollssporter 24% Foto: Katarina Di Leva Sonja Aldén Skivaktuella ekeröbon Sonja Aldén har fått i uppdrag att dela ut ett pris på Galan i februari. Du är ganska nyinflyttad till Ekerö. Vad är det med Ekerö som gjorde att du valde att flytta hit? Vi sökte ett hus utanför stan i vacker och naturnära miljö, precis som några av våra bästa vänner. Så fick vi tips om två nybyggda hus precis bredvid varandra på Ekerö, och det var våra drömhus! Om du ska visa Ekerö för dina vänner, vad visar du då? Jag älskar Juntras, Gustavshill och Rosenhill. Men också att bara promenera längs åkrarna och Mälaren. Den storslagna naturen skulle jag visa upp. Du har fått i uppdrag att dela ut ett pris på Galan, vad har du för tankar om konceptet, att hylla lokala förmågor och eldsjälar under en kväll? Det tycker jag känns både fint, konstruktivt och viktigt. Det lyfter även vi-känslan i kommunen. Du har precis släppt en ny platta, vad handlar den om? Ja, det är en skiva som heter I andlighetens rum, där jag samlat några underbara låtar som jag tycker har en andlig känsla eller mening. Musiken, liksom andligheten, är i min värld öppen för alla, oavsett en tro eller icketro. Vilken är din favoritlåt på nya plattan? Varje spår av de tolv stycken har en speciell plats på skivan och i mitt hjärta. Men en favorit som berör mycket är Jag ser. Vad lyssnar du själv på för musik? Det beror mycket på stämningen. Men en stor favorit är Enya. Kan vi förvänta oss en Sonja Aldén spelning i Ekerö i sommar? Det hoppas jag! Åker ut på en kyrkoturné i marsapril med nya skivan och hoppas få till en konsert på Ekerö också. Här kan du se Sonja Aldén: Lö Sö Sö Fre Sö 1/3 2/3 9/3 14/3 16/3 Gustav Wasakyrkan Missionskyrkan L orensb ergskyrkan Johanneskyrkan Gust av Adolfs Ky rka Stockholm Uppsala Kalmar Malmö Helsingborg För fler turnédatum:

11 Vi Unga Bailar underhöll med orientalisk dans Galan leddes av Niklas Lindblad, Sveriges Television Galan -en hyllning till Ekerös entusiaster Musikfest, stjärnglans, artister, styrka, kreativitet och oerhört mycket vilja. Galan som är Mälaröarnas egen förenings- och organisationsfest skiljer sig inte nämnvärt från TV-sända. Den är bara något mindre. Men känslorna är lika stora. Vi kan inte skryta med världsrekord, elitserier eller nationalscener, än, men vi hoppas att det här kan vara starten på något stort, att utövarna känner sig sedda och uppskattade men framförallt glada, säger Magnus Ljung, fritidshandläggare, Ekerö kommun. Läs mer om Galan, stipendier och priser på Galan uppstod ur en tanke att förflytta utspridda stipendieutdelningar på kommunfullmäktige till en stor gemensam fest där eldsjälar, entusiaster, stipendiater och idealister kan hyllas och prisas vid ett och samma tillfälle. I mars 2013 var det galapremiär för Galan och med över 200 besökare i Erskinesalen var succén ett faktum. En annan framgång var den rejäla ökningen av nomineringar till priserna och ansökningar till stipendierna. Dels har vi höjt stipendiesumman till kronor, vilket naturligtvis lockar fler att söka. Jag tror också att många vill vara delaktiga i att lyfta fram och hylla de fantastiskt duktiga och energiska eldsjälar vi har i kommunen, säger Magnus Ljung. Årets eldsjäl Det mest prestigefulla priset som delas ut på Galan är Årets eldsjäl. Vem som får det avgörs av vilka nomineringar som kommer in och sedan fattar Kultur- och fritidsnämnden ett beslut. Förra året fick Palle Forell från sjöräddningssällskapet utnämningen och i tacktalet sa han: Att vara frivillig sjöräddare är bland det häftigaste som finns. Palle Forell, sjöräddningssällskapet Tänk att få gå upp mitt i natten, åka ut i mörkret tillammans med sina räddningskamrater, för att rädda människoliv. Att efter några timmar komma hem, sova en stund och vakna upp med vetskapen om att man räddat någons liv. Då kan man säga till sig själv och sin besättning, vilket bra jobb vi gjorde i natt. Det är det som driver oss, alla 1800 frivilliga sjöräddare i Sverige. Ansökningsperioden pågår Fram till den 31 december kan man söka ett stipendium eller nominera någon man tycker har gjort en enastående prestation under året. Tänk att frivilligt stå i ur och skur, tidiga morgnar och sena kvällar på en fotbollsplan och lära barn och ungdomar hur de ska passa en boll. Eller att oupphörligen lyssna på en gnisslande fiol och att det till slut, kanske, kanske, visar sig att denne SÖK DINA DRÖMMAR NOMINERA DINA HJÄLTAR! fiolspelare faktiskt är vår nästa Paganini. Betalningen för detta ligger naturligtvis i glädjen att berika sitt eget eller en annan människas liv, men vi vill verkligen lyfta fram och tacka dessa entusiaster och eldsjälar i rampljuset en liten stund. Det är det minsta vi kan göra, avslutar Magnus Ljung. Nu är det dags att nominera och söka stipendier hos kultur- och fritidsnämnden! kronor Förverkliga din dröm, sök ett stipendium! Kulturstipendium Ungdomskulturstipendium Idrottsstipendium Ungdomsledarstipendium kronor Nominera någon till årets pris! Kulturpriset Årets idrottsprestation Årets eldsjäl Galanstipendiater 2012 Sara Wilson, musiker, Kulturstipendiat Jag hade glädjen att ta emot Ekerös kulturstipendium på kronor. När man är i en period av att skriva musik är det väldigt svårt att klara sig ekonomiskt. Det hjälpte mig under en tid att inte oroa mig för hyran och helt kunna fokusera på att skriva. Priset var viktigt för att göra schacket mer levande på Mälaröarna och gav klubben god publicitet. Jag har använt pengarna till att kunna delta i Schackförbundets schackledarutbildning tidigare i år samt domarutbildning i samband med SM i somras. Björn Pilström, Mälaröarnas Schacksällskap, Ungdomsledarstipendiat 11

12 På Gång! Julmys i Ekerö kommun Designtävling KLÄDER FÖR LIVET Modedesigntävling på Ladulås Hus, en plats för Världsarvsteatern och Aktivt historieberättande på Adelsö. En tävling för alla som inspireras av medeltida mode tex ungdomar, professionella designers, lajvare m.fl. Man tävlar i två klasser: bästa medeltida dräkt alternativt bästa moderna design inspirerad av medeltidsmode. I juryn: klädskapare, sömmerskor, arkeologer och Tina Rodhe chef för Medeltidsmuséet där vinnande plagg ställs ut. Anmälan öppen till 31/ Final i augusti på Ladulås Hus, Adelsö. För mer information: Beryl Kornhill: Arr:Ladulås Hus, Skridskodisco i Vikingahallen Lördagar kl t.o.m 22 februari Kom och åk skridskor till härlig diskomusik. Lott till alla. Lotteridragning kl Inträde 10 kr. Gratis inträde för barn upp till 15 år. Skridskodiscot sker varje lördag fram till sportlovet v med uppehåll i julveckorna. Ett iscafé finns uppdukat med varmkorv och dryck m m. Välkomna till en kul kväll på isen! Arr: Ekerö kommun och EIK Hockey Ekerö Bio Vinterprogram 25 dec Sune på bilsemester 28 dec Sune på bilsemester 29 dec Sune på bilsemester 5 jan Victor och Josefine 5 jan Hundraåringen 8 jan Hundraåringen 12 jan Victor och Josefine 12 jan years a slave 15 jan years a slave 19 jan Emil i Lönneberga Biblioteken ställer fram sina stora julpysselbord. Kom och gör julpynt och julkort eller annat roligt! Biblioteket i Ekerö C. och Barnens eget bibliotek i Stenhamra och Vikingabiblioteket i Stenhamra. Till och med 23 december. Julkonsert 22 dec kl Ekerö kyrka Kom och sjung julens sånger och psalmer. Solist och konferencier: Lennart Lundblad, Lena Stämmor, trumpet: Ludwig Frydén Kristensson, Mämus symfoniorkester, Helena Hannson, Kerstin Baldwin, dirigenter Jonas Gräslund 6 jan kl Lovö kyrka Musikgudstjänst A festival of nine lessons and carols Lovö kyrkas kör, Martin Blomquist orgel, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert 19 jan Inside Llewyn Davis 22 jan Inside Llewyn Davis Julkrubba från Krakow 26 jan Emil i Lönneberga Titta på Ekerö kommuns nya julkrubba från Krakow. Se krubban med alla dess spännande luckor och dörrar utställningen varar ända till tjugondag knut! Till och med 4 januari. Galleri Utkiken. 26 jan The Wolf of Wall Street 29 jan The Wolf of Wall Street 2 feb Bamse och tjuvstaden 2 feb Kärlek deluxe 5 feb Kärlek deluxe 9 feb Bamse och tjuvstaden 9 feb Nymphomaniac 12 feb Nymphomaniac 15 feb Frozen 15 feb Nebraska 19 feb Nebraska 23 feb Frozen Tipsa oss om evenemang! 23 feb Her Du vet väl att du själv kan lägga in kommande evenemang i evenemangskalendern på 26 feb Her Julpyssel För mer info:www.ekero-bio.se 24 jul för alla Julafton kl Ekebyhovskyrkan Fira julaftons eftermiddag tillsammans med andra. Ung eller gammal, singel eller hel familj alla är lika välkomna. Vi inleder med julbön, sedan äter vi julmat och sjunger julsånger. Vill du kan du dansa runt granen, och vi kommer att få träffa tomten. Kostnad: 50 kr/person, barn gratis. Vi tar tacksamt emot julklappar, mat och hjälp! Anmälan och förfrågningar, senast 16/12 till Emma Grennard. Tel: eller För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 1 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 1 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm

Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Kulturförvaltningen El Sistema Stockholm Nybörjare erövrar nya världar Musik är El Sistemas verktyg, vårt gyllene nav. Det är musiken som bidrar till att ge barn, ungdomar och familjer energi, styrka,

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Renässans till rokoko

Renässans till rokoko KRAKOWS JULKRUBBOR Krakow är ett av världens kulturarv med över 8 000 byggnader av historisk bakgrund. Ingenstans i världen ser man så många kyrktorn. Krakow med sin tusenåriga historia bevarar många av

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Ramshyttans skola

Plan mot kränkande behandling. Ramshyttans skola Hagabackens rektorsområde Ramshyttans rektorsområde Plan mot kränkande behandling Ramshyttans skola 2014 Likabehandlingsplan /plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LILLÅNS FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LILLÅNS FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller skrivna. Upprepade handlingar kallas för mobbning.

Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller skrivna. Upprepade handlingar kallas för mobbning. Likabehandlingsplan Linblomman 2015 Linblommans likabehandlingsplan från 2010 gäller i stora delar fortfarande som grund för vårt arbete. Uppdaterade grundtankar och aktuell fokus finns sammanfattat i

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm

Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Lärarhandledning Så undervisar du om vattnets väg genom Stockholm Välkomna att bli våra Vattenvänner! Bli Vattenvän! en Vattenvän! Experiment, kluriga frågor och pyssel om ett vatten i världsklass Kul

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00 Plats och tid Ekebyhovs slott kl. 15:00 Övriga närvarande Protokollet omfattar paragraferna Ingemar Hertz (M) (ordförande) Gunnar Pihl (FP) (vice ordförande) Lena Samuelsson (KD) Hanna Svensson (S) Lena

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN

Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN Kul för dej å mej Kulturfestival 2011 Tema MINNEN 11 20 mars 2011 Fredag 11 mars Invigning! Plats: Stadshuset Tid: 12-14 Årets kulturfestival inleds av clownen Fiffi, särskolekören och zumbadans! Vernissage

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Hagabackens fritidshem

Plan mot kränkande behandling Hagabackens fritidshem Hagabackens rektorsområde Ramshyttans rektorsområde Plan mot kränkande behandling Hagabackens fritidshem 2015 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för:

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-03-15 Tid och plats: den 15 mars 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr, Företagarna

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 2 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN LINDAN 2 FÖRSKOLA. ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling LINDAN 2 FÖRSKOLA Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska känna sig välkomna,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder

Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden. Kvarnby IK mål, vision och värdegrunder Sammanfattning Kvarnby IK Nya Blå Tråden Nedan följer en kort summering av Kvarnby IKs Nya Blå Tråden. Under innehållsförteckningen i den totala Blå Tråden kan du se var du kan läsa mer om varje område.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Bergsvikens förskoleområdes plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Bergsvikens förskoleområdes plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Bergsvikens förskoleområdes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Karika Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller: 2015-11-30 2016-11-30 Ansvariga för planen: Förskolechef och pedagoger på förskolan Karika Förskola nov 2015 Sid. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-02-21

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2013-02-21 Tid och plats: den 21 februari 2013 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Lena Lönnquist (C) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 3-5år a för planen I första hand är det förskolechefen och

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan

Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan dec 2016 Stenhammarskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och likabehandlingsplan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 7-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan

Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Klockarängens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

MARIA NYTT. 9 13 juni

MARIA NYTT. 9 13 juni MARIA NYTT 9 13 juni aktiviteter på MMK 9 13 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Prisutdelning Aktiviteter Stencoolt MMK- DISCO kl. 14-16 Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, GRÖNA PÅSEN Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35% AV ALLA MATRESTER KASTAS I ONÖDAN Det här kan du lägga i påsen för matavfall

Läs mer