Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun."

Transkript

1 Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år Ett nyinstiftat stipendium/ pris på upp till kronor ska uppmuntra fler att bekämpa mobbning och kränkande behandling i skolorna. Svegro AB kammade hem priset Årets Ekeröföretagare på årets näringslivsdag. Sid 3 Sid 4 Sid 7 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G GALAN 2014 Har du en magisk, underbar, snäll, tuff, inspirerande, tjatig, uthållig coach som tror på dig? En coach som står redo varje lördagsmorgon, i ur och skur, för att få dig att nå stjärnorna? Vill du kanske nominera denne coach/tränare/förebild till vårt finaste hederspris? Gå in på och klicka på Årets Eldsjäl 31

2 Förslagslåda Lämna förslag eller ställ en fråga till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Ännu ett år går mot sitt slut och jag kan konstatera att även 2013 har varit ett händelserikt år. Effekterna av omvärldens lågkonjunktur har påverkat Sveriges kommuner men Ekerö har klarat sig relativt bra så här långt. Vi går mot ett tämligen stort överskott också i år. Ordning och reda i finanserna är viktigt. En stark ekonomi är en förutsättning för en långsiktig god utveckling i kommunen. Därför har kommunfullmäktige nyligen beslutat om en stark och ansvarsfull budget som innehåller omfattande satsningar i kommunens verksamheter. De kommande åren sker mycket stora investeringar i Ekerö kommun. Det betyder bland annat om- och tillbyggnation av nästan alla våra skolor; Färentuna, Närlunda, Träkvista, Ekebyhov och Sandudden. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Vi satsar också på en ny efterlängtad sporthall i anslutning till Ekebyhovskolan. Den möjliggör bättre idrottsundervisning i skolan men innebär givetvis en utökning av idrottshallar för kommunens rika idrottsliv. I syfte att öka servicenivån till kommuninvånare och kommunens kunder i övrigt ska under 2014 en kundtjänst, som kommer att kalllas Ekerö Direkt, utvecklas. Det sker genom bland annat en samordning av kundmottagningarna i kommunens förvaltning. Foto: Jonna Thomasson I november var jag på det årliga näringslivsseminariet som arrangeras i samarbete med kommunen och näringslivet. Det har blivit en fin tradition som jag tycker blir bättre och bättre för varje år. Ekeröföretagarna är viktiga för kommunen. De skapar jobb, trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt. Jag kan glädjande konstatera att Ekerö kommun är en av årets stora klättrare i Stockholm Business Alliance servicemätning Ekerö har stigit till plats 4 (2013) bland de 52 medlemskommunerna. Nöjd-Kund-Index har ökat från 49 (2007) till 74 (2013) (NKI redovisas på en skala 0 till 100, där 100 är högsta betyg). I en annan viktig undersökning - Svensk Näringslivs undersökning om Lokalt företagsklimat har Ekerö kommun klättrat mer än 100 placeringar i ranking under tre år. Från kommunens sida vill vi fortsätta vårt arbete och skapa ett lokalt företagsklimat som ger möjligheter för ekeröföretagare att starta och växa. Jag vill också gratulera årets företagare Svegro AB som ni kan läsa mer om i detta nummer. Jag vill tacka för ett spännande år och tillönska alla medborgare och förtroendevalda en God Jul och ett Gott Nytt År! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Medverkande reporter: Hanna Hessling Grafisk form: Linda Blanckert redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges OMSLAGSBILD: Linda Blanckert Tryckeri: EO Grafiska Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Ekerö kommuns budget för 2014 Nyheter Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år Budgeten innehåller fortsatta satsningar i verksamheterna vilket är möjligt tack vare en kostnadsmedvetenhet inom kommunens verksamheter och tillräckligt god ekonomisk utveckling. Kommunen fullföljer sitt ansvar för en budget i balans med omsorg om skattebetalarnas pengar. Budgeten präglas av att antal barn och unga i kommunen ökar relativt måttligt samtidigt som det blir fler invånare som behöver mer insatser från socialtjänsten insatser för äldre, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Skattesatsen hålls oförändrad med 19:23 kronor. Budget år 2014 för verksamheten uppgår till Mkr. Det är 70 Mkr mer än innevarande års budget, en förändring med 5,8 procent. Det budgeterade resultatet är beräknat till 15,5 Mkr. De kommande åren sker omfattande investeringar i Ekerö kommun. Det betyder bland annat om- och tillbyggnation av flera skolor; Färentuna, Närlunda, Träkvista, Ekebyhov och Sandudden. Därtill sker ett flertal olika åtgärder av mindre omfattning i ytterligare skolor, förskolor och andra verksamhetslokaler. Prioriterat är också byggandet av en ny sporthall i anslutning till Ekebyhovskolan som möjliggör bättre idrottsundervisning i skolan men innebär även en utökning av lokalytor för kommunens rika idrottsliv. Investeringarna är så omfattande att det inte är möjligt att finansiera dem i sin helhet med egna medel, kommunen kommer att behöva ta nya lån de kommande åren. Under 2014 ska en centralt placerad kundtjänst som kommer att kallas Ekerö Direkt utvecklas. Det innebär bland annat en samordning av kundmottagningarna i kommunens förvaltning i syfte att öka servicenivån till kommuninvånare och kommunens kunder i övrigt. Några övergripande områden som är i fokus nästa år: Projekt Förbifart Stockholm och väg 261 kommer fortsatt att vara högprioriterad. Utveckling och införande av kontaktcenter Ekerö direkt. Fortsatt i fokus är arbetet med att tydliggöra och stärka värdegrunden i Ekerö kommun. Vidareutveckling av den kommunala organisationens IT-plattform, bland annat förbättringar i internetkapacitet i vissa skolor och förskolor. Införande av en ny telefonilösning som är en mer samordnad och effektiv. Budgetbeslutet innebär per verksamhetsområde bland annat att: Barn- och utbildningsnämnden Mer resurser till skola och förskola Prioriterat är flera olika satsningar på kompetensutveckling öka andelen högskoleutbildade pedagoger i förskolan, genom Förskolelyftet II stärka förskollärares och förskolechefers kompetens och därmed öka förskolans måluppfyllelse och Lärarlyftet II fortsätter och riktar sig till lärare i syfte att komplettera sin utbildning. Resurser är avsatta i budget för att möta ett eventuellt behov av omsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds. Permanentad resursökning för sommarjobb till unga Socialnämnden Planering för uppförande av nytt särskilt boende i Stenhamra fortgår. En strategi för fortsatt utbyggnad av äldreomsorgen med anledning av allt fler äldre är under framtagande. Ny bostad med särskild service/ gruppbostad för personer med funktionsnedsättning planeras. Utveckling av insatser i öppenvård för barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd och behandling. Uppföljning av exakt utförd insats- och tidrapportering i hemtjänsten. Trygghetslarm ska bytas från idag analoga larm till digitala. Utöka bemanningen vid socialkontoret med anledning av stärkta krav på handläggning, dokumentation och uppföljning inom barn- och ungdomsvården. Kultur- och fritidsnämnden Aktivitetsstödet till barn- och ungdomsföreningar ökar. Utformning av ytor för spontanidrott för att stimulera fler till idrottsutövande och fysisk aktivitet. Projekt uppsökande fritid på Stenhamra fritidsgård fullföljs och ligger till grund för fortsatt utveckling för att få fler att delta i strukturerad fritidsverksamhet. Fabriken utvecklar former och aktiviteter med vuxenstöd. 35% Skola och förskola 701 Mkr Socialtjänst 452 Mkr Kultur och fritid 35 Mkr Övriga 108 Mkr Summa: 1296 Mkr 3% 8% 54% Ekerö kommuns driftbudget nettokostnader Tekniska nämnden Arbete för en effektivare energianvändning och ett giftfritt utomhusunderhåll. Successivt införande av insamling av matavfall. Ett helhetsansvar för driften av Ekerö centrum och Ekebyhovs slottspark gällande för bland annat utemiljön. Investering i närvärme för bättre energianvändning i kommunens verksamhetslokaler Ny taxa för VA-avgiften från och med januari Beslutat i en höjning av brukningsavgiften med 15 procent och anläggningsavgifterna med 30 procent. Planering för samgående med Roslagsvatten inom VA-området. Byggnadsnämnden Permanentning av kvällsöppet på stadsarkitektkontoret en kväll i veckan för att ska öka servicen till allmänheten och näringsidkare. Den utökade servicen mot näringsidkare med två bygghandläggare fortsätter för att behålla den ökade servicenivån. Ny taxa från 1 januari 2014 som är i paritet med kostnadsutvecklingen. Ekerös avgiftsnivå ligger strax under medel i Stockholms län. Miljönämnden Fokus kommer att läggas på åtgärder för att minska utsläppen av övergödande och skadliga ämnen till Mälaren. Inom hälsoskydd planeras för medverkan i nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolorna. De satsningar som gjorts under 2012 och 2013 avseende sanering av enskilda avlopp blir en permanent del av verksamheten från och med Enklare att köpa biljett Du vet väl... Hittills har det varit möjligt att lösa biljett vid färjeläget eller via sms men från och med december blir det även möjligt att köpa biljett på webben. Gå in på för att registrera ditt fordon.... att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum. Tider för sammanträdena hittar du under Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. 3

4 Aktuellt 4 Friends, Rädda barnen, Svenska Hjältar. Många organisationer kämpar mot mobbning och kränkande behandling. Nu instiftar Ekerö kommun ett pris som delas ut till den som har gjort, eller kommer att göra skillnad för barnen i Ekerös skolor. Många barn går varje dag till skolan med en klump i magen. De är rädda för att kränkas, rädda för att bli utfrysta, rädda för att mobbas. Enligt en studie av Skolverket är ungefär 6-7 procent av eleverna i åk 4-9 utsatta för mobbning. Vi har bara fått in ett fåtal anmälningar de senaste åren men en kränkning, är en kränkning för mycket. Alla människor har rätt att känna sig respekterade. Och visst har det gjorts framsteg i de här frågorna på skolorna jämfört med några år tillbaka men nu vill nämnden premiera ytterligare insatser, säger Anders Anagrius, nämndansvarig i Barn- och utbildningsnämnden. Prissumma upp till kronor Intresset för det tidigare priset som delades ut mot våld, vandalisering och främlingsfientlighet var lågt, vilket resulterade i att barn och utbildningsnämnden såg över både prissumman och inriktningen för priset/stipendiet. Vi har höjt summan från kronor som kan uppgå till kronor. Vi har också omformulerat syftet och hoppas nu att få fler sökande, säger Lena Gerby (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. Den nya, högre prissumman ska ha tydligt fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Priset riktar sig till dem som verkar i skola eller förskola. Det är Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om vem eller vilka som får pris eller stipendium, vilket innebär att prissumman kan komma att delas. Kränkningar Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad, eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning. Ofta handlar det om diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. När skolinspektionen inspekterade skolorna i Ekerö 2009 tyckte de inte att vårt arbete mot kränkande behandling och mobbning var bra. Sedan dess arbetar alla skolor mer systematiskt med de här frågorna. Det är ett oerhört viktigt och ständigt pågående arbete, säger Anders Anagrius. Förebyggande arbete På Träkvista skola arbetar man dagligen med hur barnen uppträder mot varandra. Tidigare hade vi livskunskap som ett ämne, numer har vi livskunskap på alla lektioner. Det innebär att vi Priset/stipendiet kommer att delas ut på Galan den 17 februari. Läs mer om hur du kan söka stipendiet eller nominera någon: Nytt pris/stipendium mot diskriminering och kränkande behandling ständigt påminner eleverna om hur man uppför sig mot varandra, och hur man kommenterar och lyssnar på varandra, berättar Lena Heetveld, rektor för Träkvista skola. På skolan arbetar ett trygghetsteam som alltid finns till hands, och som alla elever får träffa och prata med. Det som sker, sker ju oftast inte framför våra ögon. Vi vuxna ser inte allting utan måste ta hjälp av eleverna, säger Lena och fortsätter, mitt stora arbete ligger i hur jag leder lärarna på vår skola. Hur de vuxna förhåller sig till barnen är grunden för hur barnen förhåller sig till varandra. Om det ändå händer Om något ändå händer finns det rutiner för hur fallet ska utredas skyndsamt. Om ett barn blir utsatt, trots att vi försöker hindra kränkande behandling, kopplas flera nivåer i organisationen in i ärendet. Rektorer och förskolechefer har anmälningsplikt och fallet får högsta prioritet, säger Anna-Maria Svensson, utvecklingsledare och utvärderingsexpert på nämndkontoret Barn och utbildning. Varje skola har en egen likabehandlingsplan som utgår från lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Skolorna måste leverera en trygg miljö för alla barn och unga. Det är här de tillbringar en stor del av sin vakna tid. Trygghet är en förutsättning för att kunna lära sig allt de behöver i skolan, avslutar Anders Anagrius. Pris och eller stipendium Priset delas ut som belöning för en genomförd insats. För att kunna få priset måste man bli nominerad av någon som har uppmärksammat ens insatser. Vem som helst kan nominera någon som arbetar i eller med skola eller förskola. Stipendium delas ut för något som avses att genomföras. För att kunna söka stipendiet måste man arbeta i eller med skola eller förskola. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Fakta om mobbning och andra kränkningar: Ca 7 procent av både pojkar och flickor är mobbade i Sverige. Det motsvarar ungefär elever eller 1650 skolklasser. Av dem är ca 1,5 procent mobbade under ett år eller ännu längre tid. Det motsvarar elever eller 400 skolklasser. Källa: Utvärdering av metoder mot mobbning, Skolverket 2011 Anmälningar om kränkande behandling i skolan ökade markant under Barn- och elevombudet och Skolinspektionen tog emot 83 procent fler anmälningar 2010 jämfört med Källa: Barn- och elevombudet

5 Clownbesök i Stenhamraskolan Med en buss fylld av artister, skratt, hopp och drömmar har Drömturnén rest Sverige runt för att väcka drömmar till liv hos barn på flykt i Sverige, och för att skapa förståelse för hur det är att tvingas fly som barn. Drömturnén startade efter att artisterna arbetat i syriska flyktingläger i Jordanien. Erfarenheterna och insikten om vad det kan innebära att fly som liten tog de med sig hem till Sverige och förvandlade till två föreställningar, ett metodmaterial för skolor och workshops, allt förpackat som Drömturnén. Hittills har Drömturnén mött fler än 5000 barn och unga, (många av dem ensamkommande, asylsökande och gömda) med föreställningar, drömworkshops och lekfullt allvar. Sedan den 15 november 2013 har skötseldagar införts i Ekerö tätort. Skötseldagarna gäller onsdagar och torsdagar kl till mellan den 15 november och 30 april och innebär att: Dag med udda datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har udda adressnummer. Dag med jämnt datum är det förbjudet att parkera på den sidan av gatan som har jämna adressnummer. Förbudet gäller på alla vägar inom Ekerö tätort om ingenting annat anges med hjälp av vägmärken. Skolor, boenden för ensamkommande, teatrar och hemliga lokaler för gömda barn har fyllts av magi och skratt när clownerna besökt dem. Under hösten fick barn och lärare i Stenhamraskolan besök av Drömturnén och Clown- och nycirkustruppen Trupp Trunk. Föreställningen som följdes av en dokumentärfilm från ett flyktingläger syftade till att skapa förståelse för hur det är att tvingas fly som barn. Skötseldagar i Ekerö tätort Vägmärken för skötseldagar finns vid Tappströmsbron, Slagstafärjan och vid Ekerövägen. Anledningen till att skötseldagar införs är för att snöröjningen av vägarna ska kunna ske så smidigt som möjligt, det är därför viktigt att du följer reglerna för skötseldagar. Till en början kommer man inte att bötfälla fordon som är felparkerade. Vi kommer att köra en informationskampanj där vi istället för att lappa bilarna som står fel, fästa information på bilen om vilka regler som gäller, säger kommunens trafikplanerare Jonas Hedh. Clownnäsans dag Mötet med clownerna och Drömturnén inspirerade Stenhamraskolan till att starta en insamling på Clownnäsans dag tillika World child day. Barnen har målat bilder som föräldrarna har fått buda på, de har sålt clownnäsor, lotter och fika. Kommersen är god, säger Pia Orre, rektor för Stenhamraskolan och skrattar. Dessutom ger vi bort kvarglömda kläder till barn som behöver dem, vi vill vara en skola som tänker på barn i hela världen, säger hon. Pengarna går oavkortat till Clowner utan gränsers verksamhet i syriska flyktingläger. Syftet är att fler barn i världen ska få ett avbrott i sin svåra vardag och en glimt av en annan verklighet där de bara får vara barn och skratta, känna hopp och drömma sig bort. Det handlar om att genom cirkus, magi och clowneri väcka empatin hos sig själv och andra till liv. Flera av de barn vi möter är i ett traumatiskt tillstånd. Genom föreställningarna, leken och skrattet kan det landa ett frö till något annat, ett minne att se tillbaka på i en annars apatisk tid. Nya turneer planeras till nästa år och där är barnen från Ekerö ytterst delaktiga i att skrattet når fram till barnen i de syriska flyktinglägren, säger Joel Lindh, ordförande för Clowner utan Gränser. Ekerö kommun börjar med matavfallsinsamling Under hösten har olika system av insamling och hantering av matavfall undersökts för att hitta det som fungerar bäst för Ekerö. Till en början är det några utvalda kommunala verksamheter som kommer att få testa utsortering av matavfall. Sedan kommer det utvärderas och ses över för att skapa en optimal insamling sett till miljönytta, effektivitet och service. Därefter kommer successivt fler områden att erbjudas matavfallsinsamling. Det här är ett viktigt steg i kommunens miljöarbete för att skapa ett hållbart samhälle. Genom att samla in matavfall bidrar vi till utvinning av biogas och biogödsel, säger Mats Falås. Hanna Hessling Ekerö kommun satsar på solenergi Istället för att köpa nya markiser till Träkvista skola när de gamla blåst sönder, valde tekniska kontoret att investera i solskydd som utöver markisens funktion även producerar elektricitet. Panelerna levererar även el när det är molnigt Den förnyelsebara energin kommer bland annat att användas till fläktar, belysning och kylskåp. En traditionell panel levererar 1000 timmar el per år medan dessa, som även fungerar när det är molnigt, levererar 2000 timmar per år. Det kommer att finnas en display i huvudentrén som visar hur mycket el som produceras. Aktuellt Mats Viker, Ny VD för AB Ekerö Bostäder Ekerö Bostäder får ny VD efter årsskiftet Mats Viker har utsetts till ny VD för AB Ekerö Bostäder. Mats Viker, som de senaste åren jobbat som VD för Praktikertjänst Fastighets AB, tillträder den nya tjänsten den 1 januari Mats har även en bakgrund som fastighetschef på Akademiska Hus AB. Han är 51 år och utbildad civilingenjör från KTH. Mårten Ohlsson fortsätter inom Ekerö Bostäder som vice VD och ekonomichef. Efter en lång och gedigen rekryteringsprocess är jag mycket nöjd över att presentera Mats Viker som ny VD. Mats har en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen och en stark entreprenörsanda. Jag hälsar honom varmt välkommen, säger Ingemar Hertz, styrelseordförande AB Ekerö Bostäder. AB Ekerö Bostäder AB Ekerö Bostäder är ett helägt kommunalt bostadsföretag, som verkar inom Ekerö kommun. Företaget har 845 hyreslägenheter och radhus som främst finns runt Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Svartsjö, Drottningholm och på Adelsö. KOLLA PENGARNA! De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlar, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december

6 Aktuellt Hur funkar sophämtningen i kommunen? Ekerö Kommun arbetar ständigt för att miljön inom kommunen ska bidra till en hållbar utveckling. Ett sätt är att försöka ha en så effektiv sophämtning och hantering av hushållsavfall som möjligt. Varje morgon samlas sophämtarna klockan sex på Återvinningscentralen i Skå för att hämta sopbilarna och stämma av dagens körningar. Oftast är det samma sophämtare som har sina egna körturer. Det är väldigt trevligt, jag har kört min vända i sju år, då hinner man lära känna människorna som bor i trakten vilket gör jobbet socialt, berättar en av sophämtarna. Sophämtarna tömmer alla hushållssopor direkt i bilen där de trycks ihop av en komprimator. Avfallet komprimeras sedan ännu en gång när de lastas om på Återvinningscentralen. Hushållsavfallet körs därefter vidare till Uppsala där de förbränns och återvinns för produktion av el och värme. Jag skulle säga att Ekeröborna i regel är väldigt bra på att både källsortera och minska mängden hushållsavfall. Man märker det på att det blir fler mindre sopkärl och på så sätt blir även vårt jobb lättare för att det innebär att det inte blir lika många tunga lyft eller vridmoment berättar en annan sophämtare. Underlätta arbetet för din sophämtare Vänd sopkärlet med handtaget ut mot vägen så spar sophämtaren ett moment. Försök att se till att det är så kort avstånd som möjligt att dra sopkärlet. Ekerö kommuns regelverk anger max tio meter. Se till att sopkärlet syns ordentligt, att det inte blir invuxet i en buske eller insnöat. Sanda och snöröj vägen fram till sopkärlet ordentligt när det är halt ute. Miljöfarligt avfall, såsom färgburkar och sprayflaskor och elavfall ska läggas i den röda miljöboxen alternativt lämnas på återvinningscentralen. Har du frågor om din sophämtning kan du ringa till Kundtjänst för VA och Renhållning måndag till fredag 9-12 på eller mejla på Hanna Hessling Snälla, släng inget skräp i mig Varje vecka får avloppsreningsverken i Stockholm och i Ekerö kommun ta hand om över 30 ton blött skräp och en massa kemikalier helt i onödan. Kemikalier och skräp som ställer till bekymmer, kostar pengar och belastar miljön. Oavsett om Ekeröborna har enskilt eller kommunalt avlopp så hamnar resterna så småningom i Mälaren Ekeröbornas badvatten och dricksvattentäkt. Alltså är det mycket viktigt att tänka på vad som får och inte får spolas ned i toaletten. Toaletten mår alldeles utmärkt av kiss, bajs och toapapper, men tyvärr använder många människor toan även som papperskorg. Allt möjligt hamnar i toaletten, som tops, bomullstussar och tamponger. Det är inte bra för miljön eftersom skräpet måste läggas på tippen. Skräp ska slängas i soptunnan eller i papperskorgen och bli till energi och värme genom förbränning i värmeverk. Kemikalier ska lämnas till miljö- stationen och gammal medicin till ett apotek. Enkla åtgärder som kan göra en stor insats för miljön. Under två veckor i oktober passade Ekerö kommun på att låna Stockholm Vattens utställning Snälla, släng inget skräp i mig. Intresserade klasser från årskurs 3 till 5 erbjöds visning av utställningen. Förutom vattnets väg i Stockholm fick barnen lära sig hur man kan bli en riktigt bra vattenvän. Stockholm Vatten visar utställningen Snälla, släng inget skräp i mig varje år på GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Läs mer om utställningen på www. stockholmvatten.se/skolan/malaren/ Visste du att vi inte får något nytt vatten? Det är samma vatten som finns idag som fanns redan på dinosauriernas tid. Och det är samma vatten som dina barnbarnsbarn kommer att dricka. Därför är det jätteviktigt att vi hjälps åt att hålla vattnet rent. Vilket uppvärmningsalternativ passar ditt hus? Beroende på hur många kilowattimmar som du förbrukar, påverkar det vilket uppvärmningsalternativ du ska välja. Kolla med oss! 6 Fråga rådgivarna! Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus Bli en vattenvän du också: Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toaletten. Släng aldrig skräp i toaletten, som hushållspapper, våtservetter, tandtråd, tops, bindor, tamponger, plastpåsar och hår. Spola aldrig ner kemikalier i avloppet. Färgrester, motoroljor, aceton och nagellack ska lämnas till en miljöstation. Spola aldrig ner medicin i avloppet. Gammal och oanvänd medicin ska lämnas till ett apotek. Använd miljömärkta disk-, tvättoch rengöringsmedel. Använd lagom mycket tvättmedel och rengöringsmedel. I Stockholm ska du använda den minsta mängden som står på förpackningen, eftersom vi har mjukt vatten. Illustrationer: Blackboard AB Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida

7 Med företagaren i fokus Näringsliv Svegro AB blev årets vinnare av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare och Åsa Eklund Ylipää från Logopedbyrån Dynamica AB fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare. Årets näringslivsdag blev återigen en succé med drygt 200 deltagare, nya och viktiga möten och både tänkvärd och rolig underhållning. Den årligen återkommande Näringslivsdagen inleddes i år med ett mingel, där företagarna i kommunen fick möjlighet att visa upp sig och knyta nya kundkontakter. Peter Carpelan (M), Kommunstyrelsens ordförande, höll välkomsttalet till de över tvåhundra personer som tagit sig till Sånga-Säby denna dag. Stefan Pellén, näringslivschef, tog vid och berömde de duktiga företagarna i kommunen och berättade om den positiva utvecklingen som sker i Ekerö. Kommunen är en av årets stora klättrare i Stockholm Business Alliance servicemätning Ekerö har stigit 35 placeringar i ranking från plats 39 (2011) till plats 4 (2013) och nyföretagandet bibehåller en stabil placering i toppen av landets nyföretagarbarometer. Stefan Pellén belyste även att det kvinnliga företagandet i kommunen växt lavinartat något han är mycket stolt över. Nu när vi nått de fina topplaceringarna ska vi fortsätta vårt strategiska arbete så att vi kan hålla oss kvar där, säger Stefan Pellén. Prisutdelning Kvällens stora händelse var utdelningen av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare som i år gick till Svegro AB. Svegro AB producerar potatis, sallader och örter. Cirka 45 procent av vad som konsumeras av krukodlade produkter produceras på Thorslunda Svegro AB. Redan på 1960-talet började familjen Norman att verka inom grönsakshandeln. De köpte överskott från trädgårdsföreningar i Sverige och med hjälp av familjens Volvo Duett transporterades varorna till försäljning på Stockholmsmarknaden. Och det var 1972 som familjen köpte gården Thorslunda och började odla sina egna grönsaker. Inledningsvis odlades allt på friland men 1983 byggdes det första växthuset. Idag uppgår odlingsytan till kvadratmeter där olika sallader och örter odlas året om. Vi på Svegro är stolta över att ha fått priset. Det stimulerar oss att fortsätta utveckla oss, sa Per Norman, VD Svegro, i en kommentar till priset. Ytterligare en pristagare denna kväll var Åsa Eklund Ylipää från Logopedbyrån Dynamica AB som fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare. Delade ut gjorde MFF Mälaröarnas Företagareförening, Handelskammaren Västerort/Ekerö och Företagarna Sundbyberg/Ekerö. Motivering: Svegro AB blev årets vinnare av det prestigefulla priset Årets Ekeröföretagare Tänkvärd föreläsning Stefan Einhorn som bland annat är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet höll en föreläsning om konsten att vara en god medmänniska. Med både gripande och roliga exempel på hur enkelt men betydelsefullt det är att vara snäll, fick han motta stående ovationer av publiken. Middag och underhållning av Thomas Järvheden avslutade denna lyckade dag på Sånga Säby. Åsa Eklund Ylipää, Logopedbyrån Dynamica AB, fick ta emot det nyinstiftade priset Årets nyföretagare Årets Ekeröföretagare 2013 har bevisat att en dröm kan bli sann och stor. Från en liten trädgårdsodling år 1960 till en supermodern miljöcertifierad odlingsanläggning i dag på över kvm och 100 anställda. Med en tydlig affärsidé och en klar målsättning tillsammans med engagerad personal har de under alla år lyckats med nya smaker och utvecklat säljande förpackningar samt bidragit till spännande trender inom matlagning. Idag levereras färska sallader, örter och potatis till hela svenska folket. Svegro AB är en uppskattad och viktig arbetsgivare som satt Ekerö kommun på Sverigekartan 7

8 Kultur I takarmaturerna har glödlamporna bytts ut mot ledlampor Foto: Ralph Erskines arkitektkontor, ur Statens centrums för arkitektur och designs samling 100-åring åter högaktuell Under hösten nyinvigdes Erskinesalen, ritad av arkitekten Ralph Erskine som i februari skulle ha fyllt 100 år, vilket kommer att uppmärksammas både i Ekerö och på olika platser i landet. Med Erskineappen, en app för smartphones som Arkitektur- och designcentrum håller på att ta fram, blir det enklare att guidas igenom Erskines verk. Ralph Erskine var en av 1900-talets mest inflytelserika och uppmärksammade svenska arkitekter. Med byggnader som Aula Magna vid Stockholms universitet, Ekerö centrum, Läppstiftet i Göteborg, Nya Bruket i Sandviken, Snusdosan och Spottkoppen i Kiruna, Byker Wall i Newcastle och Millenium Village i London syns hans verk inte bara i Sverige utan även utomlands, inte minst i hans barndoms England. Ekerö centrum Det var 1976 som en arkitekttävling anordnades och Ralph Erskines förslag vann. Erskine, som bodde i Ekerö kommun, redovisade inte bara ett förslag på ett centrum vid Ekebyhov, vilket var det som efterfrågats av kommunen, utan även två andra förslag. Där det ena av dessa visade ett centrum beläget på industrimarken vid Tappström. En centrumkommitté bildades för att utreda de olika förslagen och diskussionen om Ekerö centrums placering blev en politisk fråga. Erskine själv ville att centrum skulle ligga vid Tappström och vattnet och han fick slutligen igenom sin vilja. Erskines vision var ett område där människan var i centrum. En plats som fanns till för de boende. Ekerö centrum ritades därför med en helt bilfri kärna med parkeringsplatserna förlagda utanför bebyggelsen. Centrumet skulle inte bara bestå av kommersiella lokaler då en sådan plats är folktom efter stängningsdags, utan butiker och bostäder skulle byggas tillsammans. Erskine eftersträvade en känsla av småstad varför skyddade gårdar byggdes in mellan husen. Hela området är riktat mot vattnet och grönskan är en viktig del av områdets utformning och själ. Appen ErskineAppen som tas fram på initiativ av Arkitektur- och designcentrum kommer att vara gratis att ladda ner. Tanken är att den ska inspirera, tillgängliggöra och öka kunskapen om Ralph Erskine och hans livsverk. Den inbyggda kartfunktionen uppmuntrar till möten med arkitekturen i verkligheten, i skala 1:1. Det är en hyllning till arkitekten som lever längre än en utställning och är mer tillgänglig än en tryckt publikation, säger Veronica Hejdelind, publik chef vid Arkitektur- och designcentrum. Appen anpassas både för ios och Android och kommer att lanseras under våren Den produceras i samarbete med Ekerö kommun, Erskinefonden, Länsmuseet Gävleborg, Sveriges Arkitekter, tidskriften Arkitektur, Akademiska hus och Sandvikens kommun med flera. Upprustning av Erskinesalen Erskinesalen är Ekerö kommuns samlingssal för bio, föreläsningar och scenuppträdanden och ligger i Ekerö kulturhus bredvid Biblioteket i Ekerö Centrum. För två år sedan var Erskinesalen i princip utdömd, men för att bevara ett modernt kulturminne startades en omfattande renovering. Vi valde att satsa stort så att alla typer av verksamheter ska få de bästa förutsättningar för sina framträdanden, säger Magnus Ljung, fritidshandläggare i Ekerö kommun. Användarvänlig och modern utrustning Eftersom Erskinesalen används till så många olika typer av evenemang har ett specialdesignat ljudsystem installerats. För att alla medborgare ska kunna nyttja salen och dess utrustning, är både ljus- och ljudsystemet anpassat för mindre tekniskt kunniga personer. Via en Ipad är det möjligt att växla mellan olika ljus- och ljudbilder. Hela biografutrustningen har digitaliserats för att på så sätt kunna visa samma filmer som innerstadsbiograferna. Nya mattor har lagts och innertaket har förbättrats. I takarmaturerna har det tidigare suttit glödlampor, vilka nu har bytts ut mot ledlampor som har en längre livslängd och dessutom förstärker det röda i salen. Vi har varit Erskines idéer om utformningen trogna, men även gjort en energibesparande åtgärd vilket gör att investeringen i salen kommer att ha återbetalat sig i form av minskad energiförbrukning inom 4-5 år, säger Magnus Ljung. Elljusspåret i Stenhamra Visste du att... Visste du att... 8 Från och med den 1 december kommer elljusspåret i Stenhamra att släckas ned mellan klockan Mälaröhockeyförening som är sammanslagningen av Ekerö IK och Skå IKs hockeyklubbar livesänder sina matcher på internet? De går att se på Fullständigt spelschema finns på samma hemsida...du som företagare kan söka fritt i ett företagsregister på Ekerö kommuns webbsida? Uppgifterna uppdateras kontinuerligt via UC och du som företagare kan också enkelt redigera dina egna uppgifter!

9 Kultur Susanna Hellberg, projektledare för årets Skapande Skola-satsning i Ekerö Skapande Skola skapar film i Ekerö Konst, kultur och skapande verksamheter är både roligt, viktigt och lärorikt! Det är utgångspunkten för Skapande Skola i Ekerö kommuns skolor! Konstnären Roman Woźniak med Krakowkrubban Julkrubba från Krakow till Galleri Utkiken December är julkrubbornas månad. Så har det varit sedan de första julkrubborna såg dagens ljus för nära åttahundra år sedan. I våra kyrkor och församlingar, i skolor och förskolor och inte minst i många hem, kommer det att stå en julkrubba och berätta för oss om julens glada budskap. I år kommer en av krubborna i vår kommun att vara annorlunda än de andra. På tröskeln till advent, invigdes Ekerö kommuns alldeles egna Krakowkrubba. Den berättar också julens historia, men även andra historier, och den berättar på ett lite annorlunda sätt. I Galleri Utkiken, utställningslokalen i Ekerö Kulturhus, kommer den Krakowkrubba som Ekerö Kultur har beställt av den berömde Krakowkonstnären Roman Woźniak, stå till början av januari. Jag berättar i min krubba bland annat om Ekerö kommuns båda världsarv, säger konstnären själv från sin ateljé i Krakow och om de tre historiska drottningar som har haft så stor betydelse för just världsarvet Drottningholm, och även för Polen och för Krakow. Men det finns mycket mer att se i krubban, så ta god tid på dig och titta noga. Och många berättelser och detaljer finns det att uppleva i en Krakowkrubba. Konstformen är nämligen mycket speciell och traditionen sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet. Men det som vi i dag förknippar med en Krakowkrubba har sin grund i den årliga tävlingen om att bygga den finaste och mest imponerande krubban. Den hålls sedan 1937 den första torsdagen i december på marknadstorget i Krakow (som också är ett världsarv). En verklig folkfest där hela torget lyses upp av gnistrande ljus från alla de utställda krubborna. I den tävlingen har Roman Woźniak vunnit ett stort antal priser och hans krubbor finns representerade på museer i hela världen, och snart alltså även i Ekerö. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Skapande Skola är sedan 2008 en satsning från Kulturrådet, som syftar till att föra in olika konstnärliga uttryckssätt i skolan och skapa möten med professionella kulturutövare. Ekerö kommuns skolor har varit med i Skapande Skola sedan starten, bland annat i form av ett antal dansprojekt som har genomförts och samordnats av Ekerö Kulturskola. Hela årskurser har dansat matte, skapat dansberättelser i klassrummet och upplevt dansföreställningar av internationell klass i Erskinesalen. Nu är det dags för nästa Skapande Skola-satsning, och i år handlar det om film. Film är ett bra sätt att förmedla känslor och berättelser, säger Susanna Hellberg, projektledare för årets Skapande Skola-satsning i Ekerö, och dramalärare på Ekerö Kulturskola. Dagens kameror, mobiler och surfplattor med filmfunktion är avancerade men ändå lätta att använda. Den grundläggande tekniken för att filma och redigera lär man sig snabbt. Istället kan man lägga fokus på kreativiteten och berättandet, vilket också är projektets utgångspunkt. Och då lär man sig också att analysera andras filmberättelser - en viktig kunskap i dagens samhälle. Tillsammans med Ekerö skolors mediepedagog Björn Benbasat besöker Susanna kommunens skolor och handleder barn i åk 1 och 6 i att skapa filmberättelser. Under våren anordnas dessutom en filmfestival med professionell film i Erskinesalen för eleverna i årskurs 8 och 9, där också filmregissörer medverkar. Och redan under hösten träffades ett antal av kommunens lärare, som på olika sätt är engagerade i årets Skapande Skola, för att själva lära sig att skapa film och dessutom få träffa filmskaparen och regissören Suzanne Osten på hennes egen teater Unga Klara. Lennart Lundblad, chef Ekerö kultur Fakta om Krakowkrubbor: En Krakowkrubba ska innehålla detaljer från Krakows arkitektur och ett ojämnt antal torn. Den ska vara färgsprakande och med mycket guld och silver. Till skillnad från krubbor från andra europeiska länder förekommer däremot inget landskap. I övrigt begränsas den endast av konstnärens fantasi. Krubban med Jesubarnet ska ges en central plats i konstverket. Här finns även scenbilder som relaterar till olika kulturevenemang, samhälleliga eller politiska. Rörliga delar, intressant belysning och andra effekter anses förhöja krubbans konstnärliga värde. Scener och figurer brukar inte beskrivas, till traditionen hör nämligen att åskådaren själv skall gissa vem figurerna föreställer och vilka objekt som avbildas i krubban. 9

10 Ung i Ekerö 10 Undersökning av Barn och ungas fritidsvanor För att få reda på vilka fritidsaktiviteter barn och unga i Ekerö kommun ägnar sig åt, samt vilka aktiviteter de önskar skulle finnas, har 1000 barn i åldrarna år fått möjlighet att besvara en enkät. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Kultur & Fritids utvecklingsarbete de kommande åren Sammanfattningsvis kan sägas att Ekerö kommun har en aktiv barn- och ungdomsgrupp. Mest aktiv är man vid års ålder och sedan minskar aktivitetsnivån med stigande ålder. Det är tydligt i de flesta aktiviteterna men tydligast inom lagbollssidrott. Det framgår i undersökningen att de vanligaste aktiviteterna är sådana som utförs på egen hand. Det framgår också att de aktiviteter som utövas i egen regi, attraherar fler flickor än pojkar och pojkar återfinns i högre utsträckning bland de aktiviteter som utövas i organiserad regi, till exempel lagbollsidrott. Trots att fler pojkar deltar i organiserat idrottsutövande ska detta inte tolkas som att flickor inte har lust eller behov av motion i samma utsträckning. Tvärtom visar undersökningen att det är fler flickor som motionerar (joggar, motionssimmar, cyklar och promenerar) på egen hand än pojkar. Likaså är det fler flickor som utövar aerobics eller gymmar än pojkar. Nöjdhet med utbudet Hälften av målgruppen uppger att de är helt nöjda med det fritidsutbud som finns i kommunen. 25 procent är delvis nöjda och 25 procent är missnöjda. De som inte är nöjda efterfrågar framförallt badhus och sporthallar. Målgruppen ger kommunens egna verksamheter godkänt i betyg. Biblioteken, Kulturskolan, fritidsgårdar och Fabriken får samtliga godkända betyg av ungdomarna. På en 0-5 gradig skala där 0 är mycket dåligt och 5 är mycket bra får samtliga verksamheter minst 3. Högst snittbetyg får biblioteken med 3,8. Även det ideella idrottslivet får godkända betyg, 3,8 och övriga föreningar får 3,5. De aktiviteter som utövas av flest är: 1. Motion, cyklar, joggar, simmar (83%) 2. Läser 71% 3. Spelar dataspel 70% 4. Sköter husdjur 50% 5. Spelar lagbollssporter 48% Nyttjande av anläggningar Idrott och motion Kommunen tillhandahåller olika anläggningar för att ge förutsättningar till idrottsutövande. De flesta av dessa anläggningar är till för bollsporter (ishallar, konstgräsplaner för fotboll och bollhallen). Där utöver finns motionsspår, skolgymnastiksalar och Ekebyhovsbacken. Samtliga anläggninga för bollsporter nyttjas i betydlig högre grad av pojkar. De enda ställena som har en jämlik könsfördelning är motionsspåren. Både Svanhagen ishall och Träkvistavallens ishall nyttjas av 80 procent pojkar och 20 procent flickor. Kultur Anläggningar för kulturaktiviteter (bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar och Fabriken), nyttjas i något högre grad av flickor, förutom fritidsgårdarna som har fler pojkar som besökare. Skillnaderna är dock inte lika påtagliga som för idrottsanläggningar. Kommundelar Undersökningen visar att det finns skillnader mellan kommundelarna och utövande av fritidsaktiviteter. Enligt undersökningen är man betydligt mer aktiv om man bor på Lovön än på Adelsö/Munsö. Till exempel utövar 30 procent lagbollsporter på Adelsö/Munsö medan 54 procent av barn och unga bosatta på Ekerö utövar lagbollsport och 42 procent på Lovö. Andra stora skillnader ses i att spela musikinstrument. På Adelsö/Munsö spelar 8 procent ett instrument och på Lovö spelar 33 procent. En förklaring till dessa skillnader är förmodligen tillgängligheten till anläggningar och organiserade aktiviteter. Annika Magnusson, Preventionssamordnare 6. Aerobics, gym 43% 7. Hantverkar, pysslar, målar, 35% 8. Natur och friluftsliv / Vintersport 29% 9. Spelar instrument 27% 10. Individuella bollssporter 24% Foto: Katarina Di Leva Sonja Aldén Skivaktuella ekeröbon Sonja Aldén har fått i uppdrag att dela ut ett pris på Galan i februari. Du är ganska nyinflyttad till Ekerö. Vad är det med Ekerö som gjorde att du valde att flytta hit? Vi sökte ett hus utanför stan i vacker och naturnära miljö, precis som några av våra bästa vänner. Så fick vi tips om två nybyggda hus precis bredvid varandra på Ekerö, och det var våra drömhus! Om du ska visa Ekerö för dina vänner, vad visar du då? Jag älskar Juntras, Gustavshill och Rosenhill. Men också att bara promenera längs åkrarna och Mälaren. Den storslagna naturen skulle jag visa upp. Du har fått i uppdrag att dela ut ett pris på Galan, vad har du för tankar om konceptet, att hylla lokala förmågor och eldsjälar under en kväll? Det tycker jag känns både fint, konstruktivt och viktigt. Det lyfter även vi-känslan i kommunen. Du har precis släppt en ny platta, vad handlar den om? Ja, det är en skiva som heter I andlighetens rum, där jag samlat några underbara låtar som jag tycker har en andlig känsla eller mening. Musiken, liksom andligheten, är i min värld öppen för alla, oavsett en tro eller icketro. Vilken är din favoritlåt på nya plattan? Varje spår av de tolv stycken har en speciell plats på skivan och i mitt hjärta. Men en favorit som berör mycket är Jag ser. Vad lyssnar du själv på för musik? Det beror mycket på stämningen. Men en stor favorit är Enya. Kan vi förvänta oss en Sonja Aldén spelning i Ekerö i sommar? Det hoppas jag! Åker ut på en kyrkoturné i marsapril med nya skivan och hoppas få till en konsert på Ekerö också. Här kan du se Sonja Aldén: Lö Sö Sö Fre Sö 1/3 2/3 9/3 14/3 16/3 Gustav Wasakyrkan Missionskyrkan L orensb ergskyrkan Johanneskyrkan Gust av Adolfs Ky rka Stockholm Uppsala Kalmar Malmö Helsingborg För fler turnédatum:

11 Vi Unga Bailar underhöll med orientalisk dans Galan leddes av Niklas Lindblad, Sveriges Television Galan -en hyllning till Ekerös entusiaster Musikfest, stjärnglans, artister, styrka, kreativitet och oerhört mycket vilja. Galan som är Mälaröarnas egen förenings- och organisationsfest skiljer sig inte nämnvärt från TV-sända. Den är bara något mindre. Men känslorna är lika stora. Vi kan inte skryta med världsrekord, elitserier eller nationalscener, än, men vi hoppas att det här kan vara starten på något stort, att utövarna känner sig sedda och uppskattade men framförallt glada, säger Magnus Ljung, fritidshandläggare, Ekerö kommun. Läs mer om Galan, stipendier och priser på Galan uppstod ur en tanke att förflytta utspridda stipendieutdelningar på kommunfullmäktige till en stor gemensam fest där eldsjälar, entusiaster, stipendiater och idealister kan hyllas och prisas vid ett och samma tillfälle. I mars 2013 var det galapremiär för Galan och med över 200 besökare i Erskinesalen var succén ett faktum. En annan framgång var den rejäla ökningen av nomineringar till priserna och ansökningar till stipendierna. Dels har vi höjt stipendiesumman till kronor, vilket naturligtvis lockar fler att söka. Jag tror också att många vill vara delaktiga i att lyfta fram och hylla de fantastiskt duktiga och energiska eldsjälar vi har i kommunen, säger Magnus Ljung. Årets eldsjäl Det mest prestigefulla priset som delas ut på Galan är Årets eldsjäl. Vem som får det avgörs av vilka nomineringar som kommer in och sedan fattar Kultur- och fritidsnämnden ett beslut. Förra året fick Palle Forell från sjöräddningssällskapet utnämningen och i tacktalet sa han: Att vara frivillig sjöräddare är bland det häftigaste som finns. Palle Forell, sjöräddningssällskapet Tänk att få gå upp mitt i natten, åka ut i mörkret tillammans med sina räddningskamrater, för att rädda människoliv. Att efter några timmar komma hem, sova en stund och vakna upp med vetskapen om att man räddat någons liv. Då kan man säga till sig själv och sin besättning, vilket bra jobb vi gjorde i natt. Det är det som driver oss, alla 1800 frivilliga sjöräddare i Sverige. Ansökningsperioden pågår Fram till den 31 december kan man söka ett stipendium eller nominera någon man tycker har gjort en enastående prestation under året. Tänk att frivilligt stå i ur och skur, tidiga morgnar och sena kvällar på en fotbollsplan och lära barn och ungdomar hur de ska passa en boll. Eller att oupphörligen lyssna på en gnisslande fiol och att det till slut, kanske, kanske, visar sig att denne SÖK DINA DRÖMMAR NOMINERA DINA HJÄLTAR! fiolspelare faktiskt är vår nästa Paganini. Betalningen för detta ligger naturligtvis i glädjen att berika sitt eget eller en annan människas liv, men vi vill verkligen lyfta fram och tacka dessa entusiaster och eldsjälar i rampljuset en liten stund. Det är det minsta vi kan göra, avslutar Magnus Ljung. Nu är det dags att nominera och söka stipendier hos kultur- och fritidsnämnden! kronor Förverkliga din dröm, sök ett stipendium! Kulturstipendium Ungdomskulturstipendium Idrottsstipendium Ungdomsledarstipendium kronor Nominera någon till årets pris! Kulturpriset Årets idrottsprestation Årets eldsjäl Galanstipendiater 2012 Sara Wilson, musiker, Kulturstipendiat Jag hade glädjen att ta emot Ekerös kulturstipendium på kronor. När man är i en period av att skriva musik är det väldigt svårt att klara sig ekonomiskt. Det hjälpte mig under en tid att inte oroa mig för hyran och helt kunna fokusera på att skriva. Priset var viktigt för att göra schacket mer levande på Mälaröarna och gav klubben god publicitet. Jag har använt pengarna till att kunna delta i Schackförbundets schackledarutbildning tidigare i år samt domarutbildning i samband med SM i somras. Björn Pilström, Mälaröarnas Schacksällskap, Ungdomsledarstipendiat 11

12 På Gång! Julmys i Ekerö kommun Designtävling KLÄDER FÖR LIVET Modedesigntävling på Ladulås Hus, en plats för Världsarvsteatern och Aktivt historieberättande på Adelsö. En tävling för alla som inspireras av medeltida mode tex ungdomar, professionella designers, lajvare m.fl. Man tävlar i två klasser: bästa medeltida dräkt alternativt bästa moderna design inspirerad av medeltidsmode. I juryn: klädskapare, sömmerskor, arkeologer och Tina Rodhe chef för Medeltidsmuséet där vinnande plagg ställs ut. Anmälan öppen till 31/ Final i augusti på Ladulås Hus, Adelsö. För mer information: Beryl Kornhill: Arr:Ladulås Hus, Skridskodisco i Vikingahallen Lördagar kl t.o.m 22 februari Kom och åk skridskor till härlig diskomusik. Lott till alla. Lotteridragning kl Inträde 10 kr. Gratis inträde för barn upp till 15 år. Skridskodiscot sker varje lördag fram till sportlovet v med uppehåll i julveckorna. Ett iscafé finns uppdukat med varmkorv och dryck m m. Välkomna till en kul kväll på isen! Arr: Ekerö kommun och EIK Hockey Ekerö Bio Vinterprogram 25 dec Sune på bilsemester 28 dec Sune på bilsemester 29 dec Sune på bilsemester 5 jan Victor och Josefine 5 jan Hundraåringen 8 jan Hundraåringen 12 jan Victor och Josefine 12 jan years a slave 15 jan years a slave 19 jan Emil i Lönneberga Biblioteken ställer fram sina stora julpysselbord. Kom och gör julpynt och julkort eller annat roligt! Biblioteket i Ekerö C. och Barnens eget bibliotek i Stenhamra och Vikingabiblioteket i Stenhamra. Till och med 23 december. Julkonsert 22 dec kl Ekerö kyrka Kom och sjung julens sånger och psalmer. Solist och konferencier: Lennart Lundblad, Lena Stämmor, trumpet: Ludwig Frydén Kristensson, Mämus symfoniorkester, Helena Hannson, Kerstin Baldwin, dirigenter Jonas Gräslund 6 jan kl Lovö kyrka Musikgudstjänst A festival of nine lessons and carols Lovö kyrkas kör, Martin Blomquist orgel, dirigent: Vivi-Ann Gäfvert 19 jan Inside Llewyn Davis 22 jan Inside Llewyn Davis Julkrubba från Krakow 26 jan Emil i Lönneberga Titta på Ekerö kommuns nya julkrubba från Krakow. Se krubban med alla dess spännande luckor och dörrar utställningen varar ända till tjugondag knut! Till och med 4 januari. Galleri Utkiken. 26 jan The Wolf of Wall Street 29 jan The Wolf of Wall Street 2 feb Bamse och tjuvstaden 2 feb Kärlek deluxe 5 feb Kärlek deluxe 9 feb Bamse och tjuvstaden 9 feb Nymphomaniac 12 feb Nymphomaniac 15 feb Frozen 15 feb Nebraska 19 feb Nebraska 23 feb Frozen Tipsa oss om evenemang! 23 feb Her Du vet väl att du själv kan lägga in kommande evenemang i evenemangskalendern på 26 feb Her Julpyssel För mer info:www.ekero-bio.se 24 jul för alla Julafton kl Ekebyhovskyrkan Fira julaftons eftermiddag tillsammans med andra. Ung eller gammal, singel eller hel familj alla är lika välkomna. Vi inleder med julbön, sedan äter vi julmat och sjunger julsånger. Vill du kan du dansa runt granen, och vi kommer att få träffa tomten. Kostnad: 50 kr/person, barn gratis. Vi tar tacksamt emot julklappar, mat och hjälp! Anmälan och förfrågningar, senast 16/12 till Emma Grennard. Tel: eller För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Polisens frånvaro kritiseras. annons. Bokslut!? Ren bil på 4 min! MÄNGDER AV JULMARKNADER SE VÅR PÅ SID!

BILTVÄTT MÄLARÖARNAS. Polisens frånvaro kritiseras. annons. Bokslut!? Ren bil på 4 min! MÄNGDER AV JULMARKNADER SE VÅR PÅ SID! nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 9 DECEMBER 2013 NR 19 ÅRGÅNG 64 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Polisens frånvaro kritiseras Efter ett flertal dramatiska händelser där inga poliser

Läs mer

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON

BILTVÄTT Ren bil på 4 min! MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av. Bokslut!? OMSORG JULMARKNADSTIDER. Mälarö EN OCH EN HALV LÄRARMILJON nyheter 10 DEC 2012 NR 19 ÅRGÅNG 63 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB MÄLARÖARNAS Badhuset blir inte av På kommunfullmäktiges möte den 20 november lades ännu en gång planerna på att bygga ett

Läs mer

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan? Nr 24 2011 Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen

VAXHOLM. Campus Vaxholm Vi bygger för framtidens lärande. Unikt samarbete för levande skärgård. Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2012 VAXHOLM Unikt samarbete för levande skärgård sid 4 Vaxholmarna tycker till om översiktsplanen sid 8 Två nya rektorer på plats sid 16 Campus Vaxholm Vi

Läs mer

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten

BILTVÄTT. Kommunen gick med plus MÄLARÖARNAS. annons. Roslagsvatten nyheter MÄLARÖARNAS 100 % MÄLARÖARNA! 8 MAJ 2014 NR 8 ÅRGÅNG 65 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Kommunen gick med plus Roslagsvatten tar över VA Flagga hissades den 6 maj då kommunens politiker

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

nyheter BILTVÄTT MÄLARÖARNAS Enig nämnd Klövern flyttas inte Ren bil på 4 min! Vi gillar bokföring! Gör du? INVIGNING AV OMBYGGNATION

nyheter BILTVÄTT MÄLARÖARNAS Enig nämnd Klövern flyttas inte Ren bil på 4 min! Vi gillar bokföring! Gör du? INVIGNING AV OMBYGGNATION nyheter 21 OKT 2013 NR 16 ÅRGÅNG 64 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB MÄLARÖARNAS Enig nämnd Klövern flyttas inte Klöverskolans verksamhet kommer inte att flyttas till lokaler i Träkvista skola

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan

i soppåsen! allt hör inte hemma Vi producerar massor av sopor men Så blir den konstnärliga utsmyckningen på Nya Raketskolan Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 1 2012 Nu renoverar vi Simhallsbadet Skolan satsar på teknik och naturvetenskap Kirunabostäder energisparar Så blir den konstnärliga utsmyckningen

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer