Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt."

Transkript

1 Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad Anna Georgiadis 1

2 Inledning Från A till Ö innehåller, i bokstavsordning, information om dels det egna boendet och dels de särskilda regler som gäller för Brf Spetsbonaden. Handboken förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem och som hyresgäst. Tanken är att du ska finna svar på en rad praktiska frågor som rör fastigheten och få insyn i hur styrelsen arbetar. Målet är att samtliga medlemmar i Brf Spetsbonaden ska känna sig delaktiga i och ta ett gemensamt ansvar för föreningen, d v s vår fastighet och dess skötsel. En hel del information går att finna i föreningens stadgar och om det står olika i dessa två dokument gäller alltid stadgarna. I en särskild bilaga beskrivs vilka regler som gäller i Brf Spetsbonaden vid ombyggnad eller renovering av den egna lägenheten. Styrelsen anser att strikta regler är nödvändiga i vår förening eftersom nyblivna bostadrättsinnehavare/hyresgäster inte alltid vet vad som får eller inte får göras. Om Brf Spetsbonaden Brf Spetsbonaden tillträdde fastigheterna oktober Den har 96 lägenheter varav cirka 12 ( ) är hyresrätter. De kommersiella lokalerna är ca 20 stycken. Ditt medlemskap i Brf Spetsbonaden innebär att du tillsammans med föreningens övriga medlemmar äger fastigheterna, inklusive lägenheterna, dess inredning och ytskikt. Dock ansvarar medlemmen, på egen bekostnad, för ytskiktet i sin bostadsrätt. I våtrum ansvarar medlemmen för allt från tätskikt och utåt samt synliga rör. Medlemmen ansvarar också för kostnader som avser dolda rör och ledningar som tjänar endast det egna hushållet, även fast de är anslutna till ledningar och stammar som tjänar fler hushåll. Se bilagan Ombyggnad/Renovering. Brf Spetsbonaden äger fastigheterna: Bonaden 2 Spetsvägen Bonaden 3 Spetsvägen 5 17 Brudpällen 2 Kvarnbacksvägen Prästkragen 1 Kvarnbacksvägen Spetskragen 2 Spetsvägen 4 14 Föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Föreningen har både ansvar för fastigheten och förvaltar densamma. Själva ansvaret för förvaltningen av fastigheten vilar på föreningens styrelse. Även om styrelsen har det verkställande ansvaret är du som medlem solidariskt ansvarig för föreningens egendom. Mer konkret innebär detta att du och övriga medlemmar, i lika hög grad som styrelsen, har ett gemensamt ansvar för fastigheten. Du som hyresgäst har samma rättigheter och skyldigheter som innan Brf Spetsbonaden köpte fastigheterna. Regelverk, tvingande och dispositiva: Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) Lag om Ekonomiska Föreningar (SFS 1987:667) Lagen om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar att föra lägenhetsförteckning mm (SFS1983:1046) Ombildningslagen (SFS 1982:351) Hyreslagen (JB 12 kap.) Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2

3 Styrelsens uppdrag och arbetssätt Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Detta innebär att styrelsen ska avväga olika behov och önskemål från föreningens medlemmar om underhålls- och förbättringsinsatser mot behov av att hushålla med föreningens ekonomiska resurser. Vidare ska styrelsen borga för en god balans mellan enskilda medlemmars åsikter och önskemål och föreningens gemensamma intressen vad gäller bland annat en god boendemiljö till en skälig kostnad. För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du som medlem/hyresgäst både framför önskemål till styrelsen rörande fastigheten och ger återkoppling på de förslag och frågor som styrelsen skickar ut till medlemmarna/hyresgäster. Observera att samtliga förslag till åtgärder eller förändringar av mer omfattande slag måste göras skriftligen till styrelsen. 3

4 Adress Brf Spetsbonaden Brf Spetsbonaden Spetsvägen Bromma Altan Medlemmar på markplan kan under vissa förutsättningar få lov att på egen bekostnad bygga altan. Ansökan ska lämnas in till styrelsen och arbetet ska utföras under inflytande av en konstruktör. Efterbesiktning ska ske. Utseendet ska likna de altaner som finns på Spetsvägen Hänsyn ska tas även till andra medlemmar som påverkas och till fastigheterna som helhet. Föreningen har ändå ansvar för underhållet, enligt lag, och tar därför ut en extra avgift på månadskostnaden. Se även Balkong och Bilagan. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand förutsätter styrelsens godkännande. En skriftlig ansökan ska inlämnas till styrelsen. Uthyrningen är tidsbegränsad och kan beviljas för upp till 1 år i taget. Kontrollera gärna andrahandshyresgästens vandel innan du skriver kontrakt och begär eventuellt en kreditupplysning. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl. Dessa kan vara: Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Provbo i ett samboförhållande Sjukdom Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att: Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet Anslagstavlor Anslagstavlor finns i entréerna. På dessa tavlor finns information om styrelsen, fastighetsskötaren, felanmälan, bredband, kabel-tv m.m. Här informeras även om vattenavstängningar. Det är allas vårt ansvar att ta del av information när den kommer upp i trapphusen. Ansvarsfördelning, vem ansvarar för vad i lägenheten? Se Underhåll i lägenheten Autogiro Du kan betala hyra/månadsavgift via autogiro. Ta kontakt med föreningens förvaltare så får du ett avtal att skriva på. Avfall Se Sopor, Sopnedkast och Grovsopor 4

5 Avgifter Som medlem i föreningen betalar du en avgift beräknad på föreningens kostnad för fastighetens drift och underhåll. Hyresgäster betalar hyra. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas till föreningen via föreningens förvaltare. Inbetalningskort skickas ut av förvaltaren inför varje kvartal. Se även Autogiro Avlopp och vatten Se Vatten och avlopp Badrum och toalett Se även Vatten och avlopp samt Bilaga. För undvikande av dålig lukt bör golvbrunnen/vattenlåset rengöras några gånger per år. Toaletten är en vägghängd toalett och är en del av ett så kallat kassettsystem där avloppsrör och vattenledningsrör sitter innanför plåtkassetten. Balkonger Det är förbjudet att skaka mattor från balkonen/altanen. Likaså att mata fåglar eller andra djur från balkong/altaner. Blomlådor, antenner mm ska alltid placeras på insidan av balkongen/altanen. Se fasad Tänk på att inte utsätta grannarna för passiv röning. Barnvagnar Det finns ett antal barnvagnsbodar utplacerade på föreningens områden. Nycklar till dessa bodar kvitteras ut mot en deposition på 100 kr. Kontakta styrelsen om du är intresserad. Ställ inga vagnar i trappuppgångar eller i entréer p g a ökad brandrisk och blockerade utrymningsvägar. Se Biltvätt Det finns ingen plats inom fastigheten där tvätt av bilar får ske. Blomlådor Se Balkonger Brand Vid brand gäller alltid: Rädda den eller dem som är i akut nöd Larma genom att ringa 112 Släck branden, om det är en begränsad brand i din egen lägenhet Varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare som du själv ska kontrollera funktionen på. Vid fel ska det anmälas till Förvaltaren. Eldsläckare bör finnas i din lägenhet. Tänk på att om det inte brinner i den egna lägenheten så är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster. Brandförebyggande Se Brand och Bredband Fastigheterna är anslutna till ComHem (www.comhem.se) för kabel-tv, telefoni och bredband, som du kan teckna avtal med. 5

6 Det finns också ett öppet bredbandsnät. Det är Zitius som är vår kommunikationsoperatör. I varje lägenhet finns uttag för detta. På Zitius hemsida (www.zitius.se) ser du vilka företag som levererar TV, telefoni och IT genom det nätet. Varje medlem beslutar själv vilken anslutning och vilken omfattning avtalet/avtalen skall ha. Bygga om egna lägenheten Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Cyklar och mopeder Cyklar, mopeder mm får inte förvaras i trapphus, i entréer eller fastlåsta runt stolpar eller liknande i vårt område. De skall förvaras på avsedd plats i källare eller cykelställ. Föreningen låter ta bort cyklar mm som förvaras på olämplig plats. Föreningen rensar även bort gamla cyklar, mopeder mm som till synes inte har någon ägare. Det sker vid vår- och höststädningen, även i cykelrummet. Märk därför din cykel om den ska stå kvar. Diskmaskin Diskmaskin får endast installeras under förutsättning att installationen utförs fackmannamässigt med avstängningskran synligt på diskbänken. Maskinen ska även placeras på ett läckageskydd. Även urkoppling/borttagning av diskmaskin ska ske fackmannamässigt. Inga öppna rör får lämnas kvar. Se el och vatten i bilagan. Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen sköts externt. Se anslag i entrén om mer uppgifter. Elabonnemang Varje medlem är skyldig att själv teckna avtal med en elleverantör. För nyinflyttade ska detta ske vid inflyttningsdagen. Elledningar, -kontakter, -uttag, -armaturer Se Underhåll av lägenheterna Elmätare Elmätare finns i låsta skåp i trapphusen på varje våningsplan. Nyckel finns hos förvaltaren. Elavbrott Innan du ringer och felanmäler ska du kontrollera om det bara är den egna lägenheten som är berörd. Kontrollera då säkringarna först Entré Entrédörrarna är alltid låsta och öppnas med bricka. Av säkerhetsskäl ska dörrarna aldrig lämnas uppställda utan tillsyn. Fasad Det är inte tillåtet att göra åverkan på fasaden (borra, spika skruva mm), inte ens innanför området till din balkong eller altan. Fastighetsförvaltning Se anslagstavlorna i entréerna. Fastighetsskötsel 6

7 De gemensamma delarna av fastigheterna som entréer och källare sköts på uppdrag från föreningen genom vår fastighetsförvaltare som även ansvarar för snöskottning, sandning och gräsklippning. Eventuella ändringar finns att läsa på anslagen i trapphusen. Felanmälan Se Anslagstavlorna. Fågelmat Fågelmatning är tillåtet t ex i träden, så länge ingenting faller ner på marken. Mata inte fåglarna på så sätt att maten hamnar på marken eller annat ställe där råttorna kommer åt den. Föreningsstämma Se Årsstämma Förråd Till varje lägenhet hör ett källar- och ett matförråd där man bör undvika att förvara stödbegärliga föremål. Det är alltid förbjudet att förvara eldfarliga föremål eller vätskor i förråden. Privat egendom får inte ställas utanför det egna förrådet, i källargångar. Försäkring Föreningen har en försäkring hos Brandkontoret som täcker skador på fastigheten. Varje medlem ska dessutom teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Se Försäljning av lägenhet Se Överlåtelse av lägenhet Grilla Grillplats finns på den större gräsmattan bakom Spetsvägen 15, nedanför Riksby Gård, där risken är liten att röken ska komma in i lägenheterna. Om grannarna inte får in os i sina lägenheter så kan det gå bra att grilla även på annat ställe. Men om någon besväras (kanske på grund av vindförhållanden) så får man hålla sig till anvisad plats. Håll grillen under uppsikt tills den har slocknat och lämna aldrig kvar tändvätska och grillkol i trädgården. Ställ undan grillen när den har slocknat och kallnat om du inte ska använda den strax igen. Märk din grill med namn och adress. Grill med tillbehör får inte förvaras i källargångarna eller trapphusen. Styrelsen kan låsa in din grill på särskild plats om du själv inte har utrymme att förvara den. Passa på att låsa in den för vinterförvaring i samband med höststädnigen. Grovsopor Se även Sopor, sopnedkast respektive Tidningar. För hantering av grovsopor såsom tidningar, glas, metall, hårdplast, kartong och batterier hänvisas till återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen. Det du inte får slänga i sopnedkast eller lämna här ska du själv köra bort till en av kommunens återvinningsstationer. Den närmaste ligger ett stenkast från vår förening i närheten av Bromma Golfklubb på Linta Gårdsväg 16, mer information hittar du på Här nedan ser du exempel på det som föreningen inte kan ta hand om och som du själv måste köra bort: 7

8 Byggavfall, gamla spisar, kylskåp, badkar, möbler, julgranar cykel- och bildelar och andra skrymmande saker Miljöfarligt avfall som gamla färgrester, limrester, lösnings- och rengöringsmedel, gasbehållare, bilbatterier, bildäck samt övriga kemikalier Mediciner lämnar du för destruktion på Apoteket. Varken små eller stora sopor får ställas i trapphuset, i trädgården eller i källargångarna. Hemsida Föreningens hemsida hittar du på Husdjur Se till att ditt djur inte stör eller skrämmer grannar och andra. Hundar ska alltid hållas kopplade utanför lägenheten. Rastning sker alltid utanför vårt område. Djur är inte tillåtna i Tvättstugan eller i övernattningsrummet. Inbrott Om du upptäcker inbrott, pågående eller genomfört, ska du omgående anmäla detta till polisen. Styrelsen och fastighetsförvaltaren skall också meddelas. Information Vid större frågor kallar styrelsen till särskilda informationsmöten. Särskild kallelse utgår vid dessa tillfällen. I övrigt har medlemmar och hyresgäster skyldighet att informera sig via anslagstavlor i portarna. In- och utflyttning Vid utflyttning respektive inflyttning ska du se till att den flyttfirma du anlitar är varsam om trapphusen, skyddstäck gärna. Internet Se Bredband Kabel-TV Se Bredband Köksfläkt/Spiskåpa Spiskåporna är anslutna till fastigheternas frånluftssystem vilket innebär att om du byter ut kåpan måste den vara anpassad till systemet, i annat fall riskerar du att sprida matos till andra lägenheter. Kolfilterfäkt som släpper ut den renade luften i rummet igen, kan du sätta in. Den får dock inte anslutas till frånluftssystemet. Se Ventilation Larm Installation av lägenhetslarm är tillåtna. Anlita en installatör som är godkänd av polisen. Informera dina grannar. 8

9 Lekplats På gårdarna finns lekplatser med sandlåda. Lokalvård Se Fastighetsskötsel Lås, nycklar Se Underhåll av lägenheterna Lägenhetsnummer Ditt lägenhetsnummer (2 siffror) i föreningen står på ditt upplåtelse-/överlåtelseavtal. De använder du i kontakten med föreningen. På hyresavin ingår föreningens lägenhetsnummer som sista 2 siffror i det lägenhetsnummer som förvaltaren har skapat. Myndigheterna har också begärt att vi ska konstruera ett lägenhetsnummer (4 siffror) som ska finnas på din lägenhetsdörr och i din adress. Myndigheternas lägenhetsnummer anger var i trapphuset din lägenhet finns. Till exempel har alla som bor längst ner siffrorna 10 som första siffror, de som bor en trappa upp har 11 och två trappor upp 12. Den lägenhet i trapphuset som ligger längst till vänster har siffrorna 01 som sista siffror och de till höger har 02. (Eventuella dörrar i mitten räknas inte då de är sammanslagna med annan lägenhet.) Bor du längt ner till vänster har du alltså lägenhets nr 1001 och till höger 1002 som du ska lägga till i din adress efter gatuadressen, Till exempel Brf Spetsbonaden, Spetsvägen 14 läg nr 1002, Bromma. Medlemsansökan Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. Det sker genom Kreditupplysning och kontroll av blivande medlemmens/medlemmarnas vandel. Nyhetsbladet Brf Spetsbonaden Ett informationsblad delas ut till medlemmarna vid behov. Hör av dig till styrelsen med nyheter eller om du vill vara med i redaktionen. Ohyra Är du drabbad av ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till styrelsen och förvaltaren eller till Anticimex. Ombyggnad av egen lägenhet Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Ordningsregler för allas trivsel Vanligt familjeliv har vi från klockan 07:00 fram till klockan 22:00 alla dagar. Från klockan 23:00 vill vi ha tyst. Prata med grannarna i förväg om du ska ha fest. Bygga, borra, spika mm som låter lite mer, är tillåtet vardagar mellan klockan 07:00 och klockan 18:00 samt lördag, söndag, röd dag mellan klockan 10:00 och klockan 18:00. Pantförskrivning av bostadsrätt Pantförskrivning i vår förening sköts av den ekonomiska förvaltaren. Meddela därför din långivare hur detta sköts. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Gör du inte det kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. 9

10 Parabolantenn och övriga antenner Hela fastigheten är ansluten till ett kabelnät med uttag i varje lägenhet. Se Bredband. Egen parabol är tillåtet. Den får fästas i balkongräcket (inte göras fast på väggen, se fasad) så den ryms helt innanför balkongräcket. Ingen del av den får sticka utanför. Parkering Föreningen har totalt 26 stycken parkeringsplatser. Några har eluttag för motorvärmare. 8 stycken finns på Kvarnbacksvägen 74, 3 stycken vid vändzonen på Spetsvägen 15 och 13 stycken med el på Spetsvägen (De 2 utanför Kvarnbacksvägen 72 ingår i kontraktet för lokalen på samma adress). Kontakta den ekonomiska förvaltaren för mer information om du önskar hyra P-plats. Parkering på föreningens mark som asfaltsgångar, trottoarer, gräsmattor, utanför portar, vid husgavlar och mellan huskroppar är förbjudet. Det är tillåtet att stanna utanför en entré under tiden man lastar in och ur. Var tillgänglig på telefon om du inte har uppsikt över bilen och sätt en lapp på vindrutan. Parkeringsöverträdelser på föreningens mark: SMS:a registreringsnummer till Trafikstyrelsen på så får du direkt ett svar på vem som är bilens ägare mm. Ta kontakt och be personen flytta bilen då den står i vägen. Driftstörningar (som det heter när någon parkerat otillåtet) på Spetsvägen (bilvägen) och vändplan anmäler du på telnr Om bilen står utanför deras bevakningsområde kan det vara Securitas som bevakar där. Felparkerade fordon på Kommunens mark, inte bilvägen eller föreningens mark, anmäls till Securitas på telefonnummer Piskställning Piskställningar finns på gårdarna Portkod Se Entré Post till styrelsen Se Adress Reklam Reklam får inte sättas upp på våra anslagstavlor i portarna eller övriga gemensamma utrymmen. Hjälp till att ta bort den reklam som hamnar där ändå. Så att föreningens viktiga meddelanden inte kommer i skymundan. Renovering av egen lägenhet Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Revisorer Föreningens revisor är Mats Jakobsson, BDO revision. 10

11 Rökning Utsätt inte dina grannar för passiv rökning. Vädra ordentligt när du röker inne i din lägenhet eller rök under spiskåpan med spjället helt öppet. Så att inte röken sugs ut i trapphuset och vidare in i de andra lägenheterna. Ta kontakt med styrelsen om du utsätts eller om det läcker ut rök från din egen lägenhet. Sanering av lägenheter som skadats pga tobaksrök bekostas av medlemmen eller hyresgästen själv. Skadegörelse Ställ inte blomkrukor av terrakotta eller andra hårda material utanför våra entréer eller inne i trapphusen. De kan användas till att forcera dörrar och fönster med. Använd av samma orsak heller inga stenar e. d. för att ställa upp porten med. Ring i stället föreningens fastighetsskötare som får sätta en riktig dörrstopp. Plocka bort tunga lösa saker från vårt område. Anmäl alltid skadegörelse på vår egendom direkt till fastighetsförvaltaren eller till styrelsen. Skriv ner de fakta du har, bl a tid, datum, signalement om du såg någon på bar eller omedelbar gärning. Det är en brottslig handling som ska polisanmälas. Om du själv, av misstag, råkar orsaka skada på föreningens eller en enskild boendes egendom i vårt område, ska du omgående meddela styrelsen. Så att skadan repareras så snart som möjligt. Oanmälda skador hanteras annars som skadegörelse. Vid skadegörelse står alltid skadegöraren för reparationskostnaderna. Tänk på att vi som medlemmar och hyresgäster även ansvarar för övriga som bor i lägenheten och eller kommer på besök till oss. Snöröjning På anslagstavlan finns information om vem som vintertid sköter snöröjning och sandning. Du är alltid själv välkommen att hjälpa till - särskilt vid helger eller då det snöar mycket. Sopor, sopnedkast Det finns två sopkärl för vanliga hushållssopor i föreningen, en utanför Kvarnbacksvägen 74 och en utanför Spetsvägen 5. Allt som kastas i sopnedkasten måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar eller glas av något slag. Se alltid till att påsarna inte är större än att de lätt går in genom luckan så undviks igensättningar. Av miljö- och kostnadsskäl ska allt som kan återvinnas läggas i respektive kärl i återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen och inte slängas i sopnedkastet. Ju fler hushållssopor desto högre kostnader p g a tyngre sopor och fler tömningar. Se också Grovsopor. Stadgar Föreningens stadgar är upprättade av ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner AB. De finns på föreningens hemsida. Styrelse Styrelsen väljs på årsstämman. 11

12 Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer finns förtecknade på anslagstavlorna samt på föreningens hemsida. Städning Städning av våra fastigheter sköts externt, Se anslag i entrén. Störningsjour Föreningen har ingen störningsjour. Däremot är styrelsen aktiv när någon gör sig skyldig till överträdelser av ordningsreglerna. Prata först med den som stör eller dristar sig till överträdelse och hänvisa till våra ordningsregler. Därefter, om rättelse inte sker, ska upprepad störning vid varje tillfälle snarast anmälas till styrelsen. Svärmorslya (övernattningsrum) Föreningen har ett övernattningsrum till uthyrning på Spetsvägen 4. Se kontaktlistan i entrén om vem ni skall kontakta och priser för hyra. Säkerhetsdörr, gallergrind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Byte av dörr till säkerhetsdörr är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska vid byte anpassas till de som finns i trappuppgången. Styrelsen rekommenderar inte gallergrind då det visat sig svårt att snabbt evakuera boende med gallergrind i akuta lägen. Tidningar Tidningar placeras i vid återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen i behållaren avsedd för detta. Är behållaren full så får du vänta tills den töms. Tillträde till lägenhet för tillsyn eller arbete Föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller att utföra arbete på de för fastigheten gemensamma funktionerna. Se stadgarna 26. Trädgårdsskötsel Se Fastighetsskötsel Tvättmaskin i lägenheten När du installerar och avinstallerar tvättmaskin i lägenheten ska det alltid utföras av fackman. Tvättstugor Det finns en tvättstuga som ligger på Kvarnbacksvägen 72. Bokning av tvättider görs elektroniskt, antingen på bokningstavlan som sitter i tvättstugan (med nyckelbrickan) eller på internet Varje lägenhet har fått personliga inloggningsuppgifter som används vid bokning på internet. Städning av maskiner, plana ytor och golv ska alltid göras efter avslutat tvättpass. I tvättstugorna finns information om hur maskinerna fungerar samt hur du gör om det uppstår fel. Underhåll i lägenheter Bostadsrättshavaren är skyldig att på egen bekostnad sköta underhåll som tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i gott skick. Se även 12

13 23 i föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar. Medlem som för den egna trivselns skull, på egen bekostnad, har utfört underhåll/tillbyggnad/ombyggnad av den del i fastigheten som är föreningens ansvar kan inte få kostnaden återbetald eller tillgodo av föreningen. Se även Bilaga Ombyggnad/Renovering. Uteplatser Uteplatser finns det gott om att använda. Se bara till att städa efter dig. Uthyrning i andra hand Se Andrahandsuthyrning Utrymningsvägar Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 innebär bland annat att utrymningsvägar i trapphus och källare alltid ska vara fria. Du får således inte ställa cyklar, barnvagnar eller liknande där utan de ska förvaras på avsedd plats. Av brandsäkerhetsskäl får du inte heller ha dörrmatta eller skor mm utanför din dörr. Se och Valberedning Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelse och revisorer som nästa årsstämma ska välja. Styrelsen ser gärna att förslagen lämnas till styrelsen i god tid innan kallelsen till stämman skickas ut, så att namnförslagen kommer medlemmarna för kännedom tillsammans med kallelsen. Vatten och avlopp Föreningen genomför regelbundet, med några års mellanrum, stamspolning i samtliga avloppsrör. Hushållen har då skyldighet att släppa in entreprenören som ska utföra åtgärden. Den aviseras i god tid innan och du har möjlighet att komma överens om en annan tid om den föreslagna inte passar. Kommer föreningen inte in i samtliga lägenheter så blir åtgärden inte fullständigt utförd. Ingrepp i vatten och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från styrelsen. Endast Säker Vatten auktoriserad rörmokare får användas. Styrelsen kommer att kunna rekommendera lämpliga med god kännedom om fastigheten. Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Denna större ledning får endast förvaltaren eller en av styrelsen utsedd/godkänd rörmokare stänga av. När ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och utbyte av t ex handfat, toalettstol skall avstängningskranar, exempelvis ballofixventiler monteras. Meddelande om avstängning ska alltid ske i god tid och på anslagstavlan i berörd entré. Vattenförbrukning Vattenförbrukning ingår i avgiften. Tänk på att inte slösa med vatten. 13

14 Ventilation För hela föreningen finns centrala ventilationssystem till varje fastighet. Håll samtliga ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Systemen kontrolleras och underhålls av förvaltaren eller av styrelsen utsedd entreprenör. Har du problem så gör du en felanmälan. Värme och varmvatten Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Har du problem så gör du en felanmälan. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna före juni månads utgång. Kallelse för detta skickas ut varje år, tidigast 4 och senast 2 veckor innan stämman. Överlåtelse av lägenhet Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Förbehåll måste finnas för att den som vill ta över bostadsrätten ska godkännas som medlem av föreningen. Föreningen tar även ut en överlåtelseavgift se stadgarna och Medlemsansökan samt Pantförskrivning 14

15 Bilaga - Ombyggnad/Renovering Allmänt gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskiktet i lägenheten och för vissa rör. I badrummet ansvarar bostadsrättsinnehavaren för allt in till fuktspärren, sanitetsporslin och synliga rör, kranar mm. Stamledningar till lägenheten som kan finnas i/utanpå väggar och tak, radiatorerna (elementen) och handdukstorkar är föreningens egendom och dessa får inte ändras av de boende utan styrelsens godkännande. Se även föreningens stadgar 23 och 24. Hyresgäster ombeddes kontakta styrelsen för mer information. Anlita alltid en professionell konsult/byggherreombud. Skriv avtal med konsulten om uppdragets omfattning och kräv att konsulten har konsultansvarsförsäkring. Kontrollera även att anlitad entreprenör har fullgott försäkringsskydd. Skriftlig ansökan Vid ombyggnad eller renovering av lägenheten där den ursprungliga inredningen och dispositionen önskas ändras eller bytas ut måste alltid tillstånd inhämtas från styrelsen innan arbetena påbörjas. Se även ordningsregler Du tar kontakt med en konstruktör som bedömer och ansvarar för att åtgärden sker på ett korrekt sätt. Du gör sedan en skriftlig ansökan där de planerade arbetena beskrivs. Till ansökan bifogas ritningar, uppgift om vem konstruktören är och den/de som ska utföra arbetena, eventuellt bygglov, bygganmälan och tidplan. Tänk på att alltid göra detta i god tid. Medgivande Om styrelsen ger sitt medgivande upprättas ett avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren. I avtalet regleras t ex tider för störande arbeten, vattenavstängningar, byggavfall, skyddstäckning av trapphus mm. När arbetena är avklarade skall en slutbesiktning ske på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Riktlinjer/krav för anlitande av entreprenörer samt utförande El Elarbeten får enbart utföras av behörig elektriker med svensk Allmän behörighet för starkström. Kontroll av behörighet görs på: Rör (vatten och avlopp) Rörarbeten på vatten och avlopp får enbart utföras av företag som är Säker Vatten auktoriserade, se för lista på auktoriserade företag. Våtrum (badrum) Renovering av badrum får enbart utföras av BKR- eller GVK-behörigt företag. BKR-behöriga företag hittar du på GVK-behöriga företag hittar du på 15

16 Gas Om medlemmen begär att gasen ska stängas av tillfälligt kan en så kallad plombering göras (kostnaden för denna tar medlemmen). Detta är en tillfällig avstängning av gasen, till skillnad från en slopning som innebär att kundens gasanläggning demonteras från distributörens rörnät och abonnemanget avslutas. Alla arbeten måste utföras av en auktoriserad installatör. Se Om du upptäcker en gasläcka kontaktar du Stockholm Gas dygnet runt på telefon Är det akut fara ringer du 112. Egenkontroller För vatten, avlopp, badrum och elarbeten skall entreprenören fylla i och skriva under tillämplig egenkontroll för utfört arbete. Kopia av denna egenkontroll skall överlämnas till styrelsen tillsammans med besiktningsutlåtandet. 16

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer