UPP-centrum. Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPP-centrum. Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa"

Transkript

1 Vuxna måste se, höra, förstå och göra! Lars Hellgren medicinalråd chef UPP-centrum UPP-centrum Nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar svårare psykisk ohälsa

2 Uppgifter för f r UPP-centrum Samla, koordinera och föra ut kunskap och vetenskap då det gäller att identifiera, förebygga, ge tidigt stöd och behandla barn och unga som riskerar att utveckla svårare psykisk ohälsa. UPP-centrum ett centrum för förebyggande arbete, fr.a. i form av tidig upptäckt och tidiga insatser (sekundär och tertiärprevention / selektiv och indikerad prevention) eller riktad prevention

3 Vad vill vi på UPP-centrum? Vill se en tydlig insatskedja över huvudmannagränser vill att de utsatta barnens behov kommer i centrum inte organisation eller profession vill att tidiga insatser i samverkan efterfrågas och utvecklas tillsammans Samverkan För att barn ska få rätt insatser i rätt tid behöver flera olika verksamheter samverka, både när det gäller att planera, genomföra och följa upp insatser Samverkan förutsätter gemensamma begrepp, gemensam kunskapsbas och att man förstår varandras uppdrag

4 Viktiga arenor för f UPP-centrums arbete Barnhälsovård Skolhälsovård/elevhälsa Vårdcentraler Familjecentraler Socialtjänst Barn och ungdomspsykiatri Ungdomsmottagningar Förskola och skola skyndsamt inventera vilka metoder som används i landets alla verksamheter för barn och unga UPP-centrum ska

5 Vilka metoder används nds i dag? en mängd (228) rapporterade metoder i 11 verksamheter men bara några enstaka som kan beskrivas vara evidensbaserade eller kunskapsbaserade Vilka metoder används nds i dag? Debattartikel i DN: Oreda präglar samhällets insatser för barns psykiska hälsa

6 Vilken metod ska vi använda och när? 228 olika! Behov av evidensbaserade metoder Nationellt behov av att utvärdera metoder och dess effekter för barn och föräldrar klargöra olika uppdrag för olika verksamheter och utifrån detta diskutera val av metoder Användningen av bilbarnstolar - en produkt av forskning och evidens

7 Var finns barnen som vi ska se, höra och förstf rstå? I familjen och i förskolan och skolan Utöver familjen är skolan samhällets viktigaste institution när det gäller att påverka barns utveckling och hälsa. Barnen finns i familjerna och i förskolan och skolan UPP bad därför SBU om hjälp att evidensvärdera föräldraprogram och skolprogram för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga dvs. vetenskapligt framtagna metoder / program som kan innebära en hjälp för utsatta / sårbara barn och unga både i familjerna och skolan

8 SBU:s granskning visade 2010 Begränsat (eller visst) vetenskapligt stöd för föräldraprogrammen Incredible Years, Triple P, Family Check-up liksom för skolprogrammen Good Behavior Game, Coping Power, Coping with Stress och FRIENDS Övriga otillräckligt vetenskapligt stöd Viss oro och förvirring Gamla sanningar och nya besked motsägelsefullt och oroande Vad säger då de ansvariga myndigheterna SoS, SBU och FHI?

9 Samsyn mellan myndigheter om kunskapsläget Det krävs mer kunskap om program för att förebygga psykisk ohälsa bland barn De program som används bör vara utvärderade i svenska studier med hög kvalitet Program som redan är etablerade lokalt kan användas i avvaktan på bättre kunskap, om effekten av dem följs upp UPP-centrum har därför kontaktat ett universitet för överenskommelse om att genomföra en uppdragsutbildning om hur man på lokal och regional nivå kan utvärdera effekterna av sina insatser

10 UPP-centrumet ska vara metodstöd dvs. sammanställa kunskap om vilka metoder som är effektiva för barnen och deras familjer och utvecklingsstöd för nya lovande insatser och metoder Metodstöd föräldraprogram och skolprogram Gett universitet i uppdrag att utvärdera flitigt använda föräldraprogram (COPE, Komet, Föräldrakraft och De otroliga åren, Family Check Up RCT färdiga ) och att utvärdera skolprogram (Prevention i Skolan (PS) Marte meo för lärare färdiga vid årsskiftet

11 Metodstöd föräldraprogram och skolprogram Stöd för utvärdering av Beardslees familjeintervention (RCT färdig juni 2015) Stöd för utvärdering av Skolfam (RCT juni 2013) Stöd för utvärdering av Morningside Mathematics (RCT juni 2014 ) Metodstöd d för f r förskolan f planer Stöd till ett forskningsprojekt om tidig upptäckt och tidiga insatser i förskolan Forskarkonferens om behov av kunskap och metoder i förskolan (juni 2011) En checklista som stöd för förskolans arbete mot en evidensbaserad praktik

12 Utvecklingsstöd till att slutföra ESTER-projektet ett webbaserat bedömnings- och uppföljningsinstrument (färdigt jan 2012) till utvecklingsprojektet PUFF, positiv utveckling genom forskningsbaserade insatser i förskolan (ska avrapporteras nu) Utvecklingsstöd till FABUS ett instrument för förhandsbedömning av barn och unga i socialtjänsten (dec 2012) Långsiktigt arbete är avgörande för metodutvecklingsarbetet eftersom nästan inget har tidigare gjorts i Sverige

13 Utvecklingsstöd till ett forskningsprojekt om fosterbarns hälsa i Skåne som rapporterats och visade stora brister i journalhantringen och brister i aktuella verksamheters aktiviteter och medvetenhet om barnens behov (BHV, SHV och tandvård) Utvecklingsstöd för utvärdering av Hamnen primärvård också för barns psykiska hälsa som redovisar att en primärvård med barnkompetens kan ge verksamma tidiga insatser samtidigt som man avlastar specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin

14 Utvecklingsstöd har tagit fram Att mäta kvalitet i SHV:s och BHV:s arbete med psykisk ohälsa ett första steg mot öppna jämförelser UPP har inventerat av kursinnehållet om barns utveckling och psykisk hälsa i landets lärar-, socionom och sjuksköterseutbildningar (litteraturlistor) Centrumet ska också vara kunskapsstöd för professionella med ansvar för barn och unga implementeringsstöd föra ut och förankra evidensbaserade metoder och kunskap samverkansstöd-riktat preventivt arbete fordrar samverkan

15 Kunskapsstöd Högskolepoänggrundande uppdragsutbildningar Förebyggandets konst i förskola och skola (Örebro); tredje kursomgången startar nu i september, info på Barn med beteendeproblem - selektiv prevention i socialt arbete (Lund); tredje kursomgången rullar Kunskaps- och samverkansstöd För att ge regionalt beslutande politiker och tjänstemän ett kunskaps- och beslutsstöd har UPP arrangerat Landshövdingekonferenser och kunskapsplattformen Att uppmärksamma barnen med fokus på att utveckla samverkan och långsiktig gemensam planering Sörmland UPPmärksammar barnen

16 Kunskapsstöd Regionala kunskapskonferenser i samverkan med lokala aktörer ett 15-tal har vi hunnit med Vägledningar för hälsovården: i regleringsbrevet 2010 fick Socialstyrelsen uppdraget att ta fram vägledningar, rekommendationer och kunskapsöversikter för MHV, BHV och SHV/EH Att tillsammans se, höra, h förstf rstå och göra betyder att vuxna med ansvar för barn och unga har eller skaffar sig kunskap om riskfaktorer och skyddsfaktorer om sårbarhet och stress och om att barn med funktionssvårigheter är mer utsatta

17 Tre utmaningar Hur ska det förebyggande arbetet bli effektivt för de mest utsatta barnen? Vad krävs för att första linjen (bl.a. primärvård, barnhälsovård och elevhälsa) ska bidra effektivt till det förebyggande arbetet? Tre utmaningar Hur ska förskolans och skolans förutsättningar att bidra till det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa utvecklas och tas till vara?

18 UPP:s målgrupperm politisk ansvariga, verksamhetsansvariga, professionella, planerings- och utvecklingsansvariga, ansvariga för forskning och utbildning, nationella myndigheter och organisationer inom HoS, socialtjänst och förskola/skola Att tillsammans se, höra, h förstf rstå och görag Barns psykiska hälsa en utmaning också för förskolan och skolan är temat för fem kunskapssammanfattningar eller ögonöppnare

19 Ögonöppnarna utgår från vardagliga situationer och problem, inte enbart från diagnoser ger förskollärare och lärare tillgång till en aktuell bild av kunskapsläget

20 Ögonöppnarna kan vara ett stöd i kontakterna mellan pedagoger och skolhälsovård/elevhälsa och med föräldrar allt handlar ytterst om alla barns möjligheter till trygghet, lärande och utveckling Ögonöppnarna kan beställas eller laddas ner c:a har beställts och c:a har tills idag laddats ner På bokbordet finns informationsfoldrar och blädderexemplar

21 En offentlig utredning från regeringen Översyn av skolans arbete med utsatta barn Kommittédirektivet identifierar just de barn och unga som också är UPP:s egentliga målgrupper Översyn av skolans arbete med utsatta barn ur kommittédirektivet... Förskolan och skolan har daglig kontakt med alla barn och unga och det anses därför naturligt att det är inom dessa verksamheter som stöd bör ges. SOU:n är nu ute på remiss; vår förhoppning är att den ska påverka situationen för de utsatta barnen i förskolan och skolan..

22 Se, tolka och agera SOU 2010:95 Bättre samverkan krävs på alla nivåer mellan myndigheter, på central kommunal nivå, förtydligande av skyldigheten att samverka Tidiga insatser en satsning för ökad kunskap med forskning och kunskapsspridning Tidiga insatser för barn i förskoleåldern UPP-centrums vision Att barnen i behov av hjälp och stöd får individuella insatsplaner över organisationsoch ansvarsgränserna med en tydligt överenskommen och definierad insatskedja Vem tar initiativet?

23 Bara tillsammans kan vi lyckas

24 UPP-centrum ska permanentas Regeringsuppdrag våren förlängt uppdrag och sen permanentas inom Socialstyrelsen 2012 blir ett expertstöd men hur utreds nu Tack för f r uppmärksamheten

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden?

Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? Med många bäckar att stämma i hur ska vi prioritera och hur beräknar vi kostnaden? En förstudie om beräkningar av kostnader och potentiella besparingar vid förebyggande insatser kring barn och unga i riskzon.

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter

Många vill veta men svaren är få. Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter Många vill veta men svaren är få Rapport om befolkningsinriktad suicidprevention idéhistorisk litteraturstudie och fem kommuners erfarenheter NOVEMBER 2010 Syftet med rapporten är att redovisa kunskaper,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Garantinivå Vad menar vi med det?

Garantinivå Vad menar vi med det? Garantinivå Vad menar vi med det? Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer