Bakgrund. Syftet med enkätundersökningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Syftet med enkätundersökningen"

Transkript

1

2 Sammanfattning Hösten 2009 genomförde Ekerö Skolbibliotekscentral en enkätundersökning bland lärarna i Ekerös kommunala skolor. Syftet var att undersöka lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg/pedagogiska resurser i undervisningen. Förhoppningen var att undersökningen skulle ge en bild av behovet av utbildning i informationssökning, källkritik och upphovsrätt bland lärarna i kommunen. Av svaren går det att utläsa att skolbiblioteken och fackböckerna används aktivt i ett undersökande arbetssätt. Men svaren visar också att de flesta lärarna inte känner sig bekanta med och hittar i biblioteket. En övervägande majoritet söker t.ex. sällan eller aldrig i skolbibliotekets katalog på webben. Svaren på de flesta frågor visar att flertalet av de svarande är osäkra eller inte behärskar vissa grundläggande begrepp och färdigheter inom informationssökning. Den avslutande frågan; Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt?, visar på ett mycket stort intresse för att delta i sådana kurser. Knappt tre fjärdedelar, dvs. 74 %, har svarat ja på frågan. 1

3 Bakgrund Sedan 2007 har skolbibliotekarierna i Ekerö kommun utvecklat och uppdaterat en gemensam lärgång i informationsfärdigheter. Lärgången innehåller övergripande mål och uppnåendemål för alla elever, i skolåren F-5 respektive 6-9, i Ekerös skolor. Vår vision med lärgången är, precis som vi skriver i inledningen, att utveckla elevernas informationsfärdigheter till att bli verktyg för att självständigt kunna söka information och ur den utveckla kunskap. Behovet att kunna söka fram, sortera och kritiskt granska information växer. Detta sker i takt med informationsexplosionen och att användningen av digitala sociala nätverk ökar. Vi skolbibliotekarier i Ekerö kommun har länge konstaterat att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare måste utvecklas om vi ska kunna närma oss lärgångens vision. I all undervisning där bibliotekets och webbens resurser används i ett undersökande arbetssätt finns det möjligheter att stärka samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Skolbibliotekarierna ska i ett sådant samarbete kunna vara ett stöd för lärarna i undervisningen men också själva leda lektioner. En förutsättning för ett sådant samarbete är att även lärarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Vi skolbibliotekarier har länge varit medvetna om att det finns brister hos lärarna när det gäller den senaste utvecklingen inom informationssökning och hantering av digitala resurser på webben. Det har även från lärarhåll kommit önskemål om att få fortbildning på området. Med detta som bakgrund tog skolbibliotekarierna i Ekerö kommun 2009 beslutet att genomföra en enkätundersökning om lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg i undervisningen. Vår förhoppning var att en sådan undersökning skulle kunna ge svar på behovet av fortbildning. Resultatet från en sådan undersökning skulle möjligtvis även kunna precisera inom vilka områden som behovet av utbildning är som störst. Hösten 2009 påbörjade skolbibliotekarierna arbetet med att utveckla enkäten. Under veckorna 48 t.o.m. 50, 2009, genomfördes enkätundersökningen bland den undervisande personalen på Ekerös kommunala skolor. Syftet med enkätundersökningen Syftet med undersökningen var att undersöka lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg/pedagogiska resurser i undervisningen. Vår förhoppning var att undersökningen skulle ge en bild av behovet av utbildning i informationssökning, källkritik och upphovsrätt bland lärarna i kommunen. Avsikten är och har aldrig varit att genomföra en vetenskaplig undersökning. 2

4 Enkäten Enkäten (se bilaga) delades ut i två olika versioner: en för år 1-5 och en för år 6-9. I 6-9-enkäten finns även en fråga om vilka ämnen som läraren i fråga undervisade i. Förutom den årskursvisa och ämnesvisa uppdelningen gjordes även en uppdelning i skola. Preciseringen av de olika skolorna, ämnena och årskurserna gjordes med förhoppningen att det skulle ge underlag för att sätta in rätt fortbildning för de respektive lärarna. Enkäten består av 19 frågor. De första sex frågorna är knutna till användningen av skolbiblioteket och böcker som källor. De resterande frågorna handlar om informationssökning på webben samt en avslutande fråga om intresset av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Totalt 85 lärare på åtta olika skolor besvarade enkäten. Tre av skolorna är 1-5 skolor; en är 1-6 skola; två är 1-9 skolor samt två är 6-9 skolor. På de åtta skolorna delades enkäten ut till 178 lärare. Av de 85 svarande undervisade 33 i år 1-5 och 52 i år 6-9. I de skolor som medverkade i enkäten blev svarsfrekvensen alltså 85 av 178, dvs. 48 %. Det hade naturligtvis varit önskvärt med en högre svarsfrekvens. Om bortfallet kan bara spekuleras. En orsak kan ha varit att enkäten delades ut i slutet av terminen då betygsättning och annan verksamhet upptog en stor del av tiden för lärarna. Det förekom även att vissa lärare vägrade att svara på enkäten med hänvisning till att de snart ändå skulle sluta eller att de inte alls sysslade med sådant. Ett antal av enkäterna (15 st.), som skickades till år 1-5, var inte möjliga att använda i sammanställningen eftersom de blivit utdelade med endast sida ett. Vissa skolor besvarade inte enkäten överhuvudtaget. Sammanställning av resultatet från enkätundersökningen Här följer en sammanställning av svaren från enkäten. I sammanställningen har det inte gjorts någon skillnad mellan vilka stadier lärarna undervisar i. 1. Vet du hur medierna i biblioteket är klassificerade/placerade? 31 % har svarat ja; 48 % känner till men behärskar ej området; 21 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Här har fler svarat ja än nej på frågan. Knappt hälften känner till men behärskar ej mediernas placering och klassificering. Konstateras kan att knappt en tredjedel av de svarande känner sig bekanta med och hittar i biblioteket. 3

5 2. Händer det att du söker i skolbibliotekets katalog på webben? Av samtliga har 85 % svarat att de sällan eller aldrig söker i katalogen. 15 % har svarat ofta eller ibland. Endast 1 av 85 svarande har svarat ofta. De som hade besvarat frågan med aldrig hade möjlighet att kryssa i ett eller fler svarsalternativ till varför de aldrig söker i bibliotekskatalogen: Av dem som aldrig söker i katalogen har 53 % svarat att de i stället frågar bibliotekarien, 36 % har aldrig hört talas om den, 32 % har inte haft behov och 24 % vet inte hur man gör. Slutsats: En minoritet söker i skolbibliotekets katalog på webben. 3. Använder du fackböcker i din undervisning? 29 % använder ofta fackböcker. 56 % använder fackböcker ibland. 12 % använder sig sällan eller aldrig av fackböcker i undervisningen. Slutsats: De som sällan eller aldrig använder sig av fackböcker i sin undervisning är i en klar minoritet. 4. Uppmanar du dina elever att använda fackböcker som källa? 80 % uppmanar ofta eller ibland sina elever att använda fackböcker som källa. 19 % gör det sällan eller aldrig. Slutsats: De som sällan eller aldrig uppmanar sina elever att använda fackböcker som källa är i en klar minoritet. Egna synpunkter om fackböcker i skolan: Endast 24 personer har gett sina synpunkter om fackböcker i skolan. Bland 1-5 lärarna finns följande kommentarer: Bra utbud för att vara ett skolbibliotek. Jag undervisar ej i sådana ämnen (SO/NO). Mycket användbart. För gamla och slitna. Skulle önska en uppdaterad temalåda om Medeltiden, Vikingatiden och Kroppen. De är fina men gamla. Ja, det jag har i klassrummet. Bra Bra med mångfald, när det är åldersanpassat. Dåligt med läromedel för år 4-5. I SO-undervisning. Små barn har svårt att förstå olika texter. 4

6 6-9 lärarnas synpunkter om fackböcker i skolan: Vi har många bra fackböcker + biblioteket köper in om behov finns. Bra att det finns. Mina elever behöver enkla fackböcker. Viktigt komplement till nätet, ofta bättre. Bra utbud. Finns behov av viss förnyelse i bildsal, men också böcker som inkluderar sv. ämnet (depån). Bra utbud. Jag skulle behöva faktaböcker på tyska. / Har mycket eget material. Vi har ett litet bibliotek i SO-salen. Tar ofta med mig egna böcker. Bra för informationssökning, ofta bilder. När någon elev inte kan delta praktiskt får de ibland forska i idrott (skriva teori) jag använder då befintliga böcker. En av de viktigaste källorna. Tyvärr används de mer sällan pga. datorer i undervisningen. 5. I vilket/vilka sammanhang använder du dig av skolans bibliotek? Här är svaren väldigt varierande för såväl 1-5 som lärarna har gett följande kommentarer: För att låna böcker till eleverna för att de ska utveckla sitt läsande. Lånar facklitteratur till teman osv. För att få stöd av bibliotekarien med lättlästa böcker DAISY-skivor. Svenska läsning; SO/NO Hitta böcker jag kan använda (fakta högläsning). Eleverna lånar tystläsningsböcker 1 gng/veckan. Vid olika temaarbeten. Oftast vid bokprat och när jag själv behöver högläsningsbok/faktaböcker. Läsgrupper. Undersöka om något område, elevens egen skönlitterära läsning, klassläsning av skönlitteratur. Låna egen skönlitterär bok (eleverna), lånar själv skönlitteratur, lån av klassuppsättningar skönlitteratur, lån av fack-, fördjupningsböcker. Skönlitteratur och faktasökning. Faktaletande, läsa sv, forska. Hitta lämpliga böcker till barnen. Lån av böcker/elevlån för läsning hemma och i klassrummet. Mest låna skönlitterära böcker tillsammans med eleverna. Besök varje eller varannan vecka för att låna/lyssna på bokprat av bibliotekarien. En gång per vecka då eleverna lånar en bänkbok och en hem. Ofta, varje vecka, lån, forskning, bokprat. Bokprat, inspiration, mycket lånande. Böcker till eleverna, skönlitteratur, fakta, lärarens böcker, högläsning. 5

7 Till elevers läsning, högläsning och faktaarbete av alla möjliga slag. Till elevernas läsning, högläsningsböcker, till elevernas skolarbete, till egen del i undervisningen. Låna böcker, bokprat, lån av datorer. Låna böcker med eleverna. Bibliotekarien presenterar böcker. Får tips av bibliotekarien om böcker till elever och högläsning. Barnens boklån, låna böcker till högläsning, bibliotekariens bokprat, låna faktaböcker. För att söka kunskap i NO och SO Elevlån, bokprat, tips om högläsningsbok, privata lån, lån av faktaböcker till klassrummet. Framförallt för att bygga upp god läsförståelse och god läshastighet. Prata med Linda. I samband med temaområden och projekt. 6-9 lärarna har lämnat dessa kommentarer till i vilka sammanhang de använder skolbiblioteket: Jag har böcker i klassrummet som jag använder, kommer sällan till biblioteket. För att uppmuntra till läsning. Grupparbeten, faktasök Temaarbete I varje SO-område + ofta i svenskämnet vad gäller skönlitteratur. Söka fakta för min egen undervisning eller ihop med eleverna. Inför större arbeten. Tyst läsning, högläsning, fördjupade uppgifter kopplade till SO. För att låna skönlitterära böcker till eleverna. För att söka fakta till olika temaområden som vi arbetar med. I det dagliga arbetet. SO- och svenskalektioner. Fördjupningsarbete, bibliotekskunskap, låna läsböcker, läromedel och skönlitteratur. Som inspiration. Vid grupparbeten Projektarbete information för att förbereda min lektion. Jag har hittat några roliga böcker till livskunskapen. Lättlästa böcker. Vid lån av böcker eller återlämnande. Vid fördjupningsarbeten. Ju äldre eleverna blir desto svårare att inte bara använda datorn. Olika redovisningsarbeten. Lån och när jag använder fackböcker. Undervisningen, få råd om litteratur, egen förkovran Söka info, Låna böcker Aldrig Flera sammanhang ex: låna, leta efter specifik info, få inspiration Skönlitteratur i klassuppsättning; skönlitteratur för högläsning; lån av fackböcker Bredvidläsning Främst vid temaarbeten i NO-ämnena men även litteratur för egen räkning vid enstaka tillfällen. 6

8 Får tidningen idrott o kunskap = Bra! Att eleverna söker fakta och sitter ibland där och läser. När jag behöver litteratur för mina elever. Letar själv / frågar bibliotekarien / lånar klassuppsättningar / låter elever söka info / Låter elever låna datorer men själv använder jag datorn i mitt arbetsrum. Hjälper elever att hitta böcker, söker litteratur för min egen undervisning. Vid olika inriktningar inom ämnet. Vid behov av ämnesböcker och datorer. Rådfrågar bibliotekarie i frågor som rör bibliotek samt teknikfrågor. I svenskundervisningen och när de ska använda datorerna. Realia i engelskan (geografi, kultur etc.). Sv: Fakta om författare, grekiska myter. Min koppling till biblioteket är väldigt sparsam. Låna skönlitteratur + fackböcker i engelskundervisningen. Lånar fackböcker textilslöjden. Eleverna använder datorerna i biblioteket. Sökkälla till min och mina elevers arbete. Projektarbeten Eget arbete, forskning och dylikt I samband med elevarbete om konsthistoria/kända bildkonstnärer (år 9). Vid faktasök, inför grupparbeten, individuella arbeten, inför prov Vid teoriundervisning Egna arbeten i de samhällsorienterande ämnena, utlåning av läromedel, info.sök, efter t.ex. låtar & artister. 6. Använder du dig av ett undersökande arbetssätt som metod i din undervisning, dvs. att eleverna utifrån en problemformulering aktivt utforskar olika källor? 11 % har svarat ofta; 53 % ibland; 21 % sällan och 12 % aldrig. Slutsats: 64 % säger sig använda sig av ett undersökande arbetssätt ofta eller ibland. Egna synpunkter om att arbeta undersökande: År 1-5 lärarna har svarat följande: Svårt för elever med uppmärksamhets- / koncentrations- / uthållighetssvårigheter. Bra och positivt, börja i liten skala för små barn. Jag tror på varierande undervisningssätt. Ofta upplever jag att det undersökande arbetssättet är mycket svårare för elever med särskilda behov. Det är viktigt att använda så många olika undervisningssätt som möjligt. Viktigt att påpeka att vara källkritisk. Ibland svårt då det inte finns personal hela tiden svårt att hantera alla lån och se till att det går rätt till! Läroplanens stress (mål + nationella prov i år 3) sätter gränser. Många texter är för svåra för stadiet. Det fungerar bättre i år 3 än i år 1. De elever jag arbetar med klarar oftast inte detta på egen hand. 7

9 Kommentarer från 6-9 lärarna om att arbeta undersökande: De måste styras in på olika källor ej bra att släppa dem fria att söka själva. Passar inte alla elever måste vara väldigt styrt av läraren. Måste styras för att det ska fungera. Elever behöver mycket input innan ett sådant arbete startar. Jag tror inte på att lämna elever ensamma med allt stoff. Skulle vilja mer. Vi jag jobbar efter elevernas lärares arbetsplaner. De elever som jag arbetar med klarar inte alls det. Används för mycket. Lärorikt (med handledning av eleven) De får en väldigt god grund som man sedan kan bygga vidare på. Självklart arbetssätt i laborativa/naturvetenskapliga ämnen. Skulle vilja jobba mer på det sättet, men det blir oftast information från Wikipedia endast som elever hittar; sedan är det inte så lätt att hitta rätt språknivå / texterna får inte vara för svåra och omfattande. Eleverna går lätt vilse och man hinner inte med att följa upp alla. Utmanande och stimulerande. I mitt ämne finns mycket fakta och metoder att hämta i i böcker och på datorn. Fungerar bra om det är rel. styrt och inte under en lång period. Slutsats: Av de kommentarer som lämnats går det att utläsa en positivare inställning till det undersökande arbetssättet ju högre upp i stadierna vi kommer. 7. Vilken/vilka sökmotorer känner du till? 83 % känner till att Google är en sökmotor. Många har även svarat Yahoo och AltaVista. 17 % har svarat att Wikipedia är en sökmotor. Några har även svarat att NE är en sökmotor. Slutsats: En stor majoritet vet att Google är en sökmotor. Däremot verkar inte definitionen av vad en sökmotor är stå helt klar för alla. Flera av dem som svarat Google har också svarat Wikipedia och NE. 8. Kan du detaljinställa en avancerad sökning i en sökmotor? 38 % har svarat ja. 32 % känner till men behärskar inte en sådan sökning. 28 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: 38 % behärskar att genomföra en detaljinställd, avancerad sökning i en sökmotor. 8

10 9. Vet du hur webbadresser är uppbyggda? 40 % har svarat ja. 19 % har svarat att de känner till men inte behärskar detta område. 36 % har svarat nej eller vet ej/förstår inte frågan. Slutsats: 40 % behärskar och förstår hur webbadresser är uppbyggda. 10. Känner du till någon länksamling? Här har 40 % svarat ja medan 54 % svarat nej. 6 % har inte lämnat något svar. Slutsats: 40 % känner till en länksamling. 11. Vet du vad som menas med Den osynliga webben? 3,5 % har svarat ja på frågan. Lika många känner till men behärskar inte begreppet. 85 % svarar nej och 5 % vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Den osynliga webben är ett begrepp som förstås av ett fåtal. 12. Känner du till och förstår begreppet Web 2.0? 5 % har svarat ja. 7 % känner till men behärskar inte begreppet. 80 % har svarat nej medan 6 % har svarat vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Begreppet Web 2.0 förstås inte av en stor majoritet av de svarande. Om Web 2.0 hade bytts ut mot sociala medier hade utfallet förmodligen blivit ett annat. Om ja på föregående fråga: 13. Vilken/vilka Web 2.0 tjänster känner du till? Endast en av de svarande från 1-5 har namngett Web 2.0 tjänster: Wikipedia, Bloglines, Flickr Bland 6-9 lärarna har fyra svarande namngett dessa Web 2.0 tjänster: Wikipedia Facebook, Flickr, Wikipedia Lektion.se Twitter, Facebook 9

11 14. Känner du till någon/några webbtjänster och -sidor som är användbara för de ämnen som du undervisar i? 60 % har svarat ja. Slutsats: En majoritet är bekant med någon/några webbtjänster och -sidor som de har användning av i sin undervisning. Om ja på föregående fråga: 15. Vilka webbtjänster och -sidor använder du mest? 1-5 lärarna har svarat dessa webbtjänster och -sidor: Bl.a. lektion.se lektion.se Unga fakta, Historiskas hemsida Lektion.se, Annas länkburkar T.ex. lektion.se hanper.se m.fl. Skolverket, lektion.se Multimediabyrån, dn.se (DN skola!), UR m.fl. lektion.se lektion.se Unga fakta, Wikipedia, lektion.se m.m. lektion.se burkar.nu, lektion.se, kunskapsstjärnan.se unga fakta, lektion.se lektion.se Annas burkar, lektion.se lektion.se, annas burkar, ur.se Lån av AV-material,?? mejl? För närvarande Skolverkets hemsida. 6-9 lärarna har svarat dessa webbtjänser och -sidor: Juhlin.slojd.se lektion.se, liber.se, wikipedia.se + en stor mängd andra sidor. Wikipedia, HDI-Index t.ex, BNP-lista, Riksdagen, Gapminder, Globalis. Riksdagen, Konsumentverket Pedagogwebben, olika kemisidor m.fl. lektion.se, google.com m.fl. Jag använder Internet många gånger varje dag i min undervisning! Abcteach.com; bbc.com; olika webbsidor för att träna källkritik mm. Tyvärr blockerades många bra sidor på våra nätverk, en spärr som nu tack och lov har tagits bort! Riksdagen.se; regeringen.se; riksbanken:se; google; skolverket Wikipedia 10

12 SL resetjänstplanerare, Google, Eniro digitalasparet.se Matematiksidor Resurscentrum : Matte, Kemi och Biologi sökning i Google, Länkskafferiet, biologi/vetenskapssidor ej så ofta pga. tidsbrist. och liknande lektion.se, Länkskafferiet Hist.se, nationalencyklopedin Bonniers hemsida Google Olika musikrelaterade sidor / deutschlern.net / goetheinstitut bibliothek / även sidor via poddradio / Nej det är mer slumpvis och så det som kommer först högst upp i Google. Skolverket, lektion.se, spektrum.se etc. Skolverkets sida, Google Grammatiksidor och glosboken.se BBC Konsumentverket.se För inköp av material ex. Skrivab, slöjddetaljer mm. Länkskafferiet, Sökmotorer, länksamlingar och den osynliga webben Webbmatte.se, lektion.se Lektion.se, peros Active studio / Promethean Friends (men det är för livskunskapen). Tecknarskolan.se Men jag skulle behöva fler som har med bildämnet att göra. Naturvårdsverket.se, smhi.se, greenpeace.se, dn.se, snf.se + olika klimatsidor, ur.se, svt play Lektion.se, medioteket, UR, Landguiden, musiksajter 16. Saknar du någon/några databaser på din skola? Anmärkningsvärt är att hela 42 % har låtit bli att kryssa i någon av ja eller nej rutorna. 52 % har svarat nej och 6 % ja. Slutsats: Uppenbarligen är det många som inte har förstått frågan. Drygt hälften svarar att de inte saknar någon databas. 17. Har du en metod för att kritiskt värdera en webbplats? 25 % har svarat ja på frågan. 11 % känner till men behärskar inte en sådan metod. 61 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Källkritik på webben är något som många verkar känner en osäkerhet kring. 11

13 18. Vet du vilka upphovsrättslagar som gäller för text, ljud och bild hämtad från webben? 25 % har svarat ja. 38 % känner till men behärskar ej dessa upphovsrättslagar. 34 % har svarat nej på frågan. Slutsats: Upphovsrätt, vad beträffar digitala källor, är något som få verkar behärska. 19. Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt? 74 % av lärarna har svarat ja på frågan. Intresset är större bland 1-5 lärarna. Där har 85 % svarat ja medan 67 % av 6-9 lärarna har svarat ja. Slutsats: Ett stort intresse för utbildning finns hos såväl 1-5 som 6-9 lärarna. 12

14 Slutdiskussion I fråga tre säger sig flera av lärarna använda fackböcker i undervisningen. Likaså säger sig många av lärarna i fråga fyra uppmana sina elever att använda fackböcker som källa. Men svaren på frågorna stämmer inte överens med skolbibliotekariernas uppfattning av verkligheten. Kan frågorna ha missförståtts? Ett begrepp som vi enades om att använda var fackböcker i stället för faktaböcker. Vad är egentligen en fackbok? Är det ett uppslagsverk eller kanske t.o.m. ett läromedel? Frågorna borde ha definierats. I avdelningen med frågor som rör informationssökning på webben framkommer att de svarande inte förstår ett flertal grundläggande begrepp. Det framkommer även i de frågor där syftet inte är att undersöka förståelsen av begrepp som t.ex. fråga 16: Saknar du någon/några databaser på din skola? Eftersom många låtit bli att besvara just fråga 16 kan det misstänkas att de inte förstått begreppet databas. Om de som besvarat enkäten insett att det handlar om exempelvis NE online kanske utfallet hade blivit ett annat. Utöver svarsalternativen ja och nej borde även vet ej ha funnits med på just fråga 16. Detsamma gäller fråga 10; Känner du till någon länksamling? En del lärdomar har kunnat dras utifrån utformningen av enkäten. En av dessa är att det i enkäterna för år 6-9, borde ha varit möjligt att kryssa i övergripande alternativ för de ämnen lärarna undervisade i, t.ex. moderna språk, praktisk-estetisk, matematik, SO, NO etc. Då skulle lärarna ha sluppit ange de exakta ämnena och det hade därmed gjort dem mer anonyma. Vi ville få så uttömmande svar som möjligt, vilket gjorde att enkäten blev fyra sidor lång. Eventuellt kan det ha avskräckt vissa från att besvara den. Frågan om hur omfattande en enkät ska vara behöver alltid ställas. 13

15 Bilaga ENKÄTUNDERSÖKNING: År 6-9, skolan En undersökning om lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg i undervisningen. Frågeställare: Skolbibliotekscentralen, Ekerö kommun, HT 2009 Vilket/vilka ämnen undervisar du i? I vilken/vilka årskurser undervisar du? sex sju åtta nio Biblioteket 1. Vet du hur medierna i biblioteket är klassificerade/placerade? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 2. Händer det att du söker i skolbibliotekets katalog på webben? ofta ibland sällan aldrig Om aldrig, kryssa för något/några av följande alternativ: Jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig hört talas om den. Jag har inte haft behov. Jag frågar bibliotekarien. Övrigt: 3. Använder du fackböcker i din undervisning? ofta ibland sällan aldrig i

16 4. Uppmanar du dina elever att använda fackböcker som källa? ofta ibland sällan aldrig Egna synpunkter om fackböcker i skolan: 5. I vilket/vilka sammanhang använder du dig av skolans bibliotek? Använder du dig av ett undersökande arbetssätt som metod i din undervisning, dvs. att eleverna utifrån en problemformulering aktivt utforskar olika källor? ofta ibland sällan aldrig Egna synpunkter om att arbeta undersökande: Informationssökning på webben 7. Vilken/vilka sökmotorer känner du till? 8. Kan du detaljinställa en avancerad sökning i en sökmotor? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 9. Vet du hur webbadresser är uppbyggda? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan ii

17 10. Känner du till någon länksamling? ja nej Om ja, vilken/vilka? 11. Vet du vad som menas med Den osynliga webben? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 12. Känner du till och förstår begreppet Web 2.0? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan Om ja på föregående fråga: 13. Vilken/vilka web 2.0 tjänster känner du till? 14. Känner du till någon/några webbtjänster och -sidor som är användbara för de ämnen som du undervisar i? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan Om ja på föregående fråga: 15. Vilka webbtjänster och -sidor använder du mest? 16. Saknar du någon/några databaser på din skola? ja nej Om ja, vilken/vilka? iii

18 17. Har du en metod för att kritiskt värdera en webbplats? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 18. Vet du vilka upphovsrättslagar som gäller för text, ljud och bild hämtad från webben? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 19. Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt? ja nej Övriga synpunkter: Tack för din medverkan! iv

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013

Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Handlingsplan Högstorps skolas bibliotek 2010-2013 Skolbiblioteket som pedagogiskt centrum (7,5 hp) Högskolan i Kristianstad 20100326 Emma Persson Handledare: Mary Ingemansson Innehållsförteckning Handlingsplan

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun

Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs. Huddinge kommun Granskning av bibliotek som pedagogisk resurs Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Revisionsfrågor...3 2.4 Revisionskriterier...3 2.5 Ansvarig

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Skolbibliotekets roll i skolan

Skolbibliotekets roll i skolan Skolbibliotekets roll i skolan Ett förslag på hur och inom vilka områden de skolbibliotek som är anslutna till Kultur och fritidsförvaltingen kan bidra till elevernas måluppfyllelse i grundskolorna i Eslövs

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

NTA som skolutvecklingsprogram

NTA som skolutvecklingsprogram Sammanfattning NTA som skolutvecklingsprogram Utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå Margareta Ekborg Umeå Universitet

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Informationssökning och källkritik

Informationssökning och källkritik Informationssökning och källkritik Inför gymnasiearbetet åk 3 Del 1: Informationssökning Tips i början: Ha en frågeställning klar, t ex Hur påverkar socker kroppen? Börja läsa översiktligt om ditt ämne

Läs mer

Angående definition av skolbibliotek

Angående definition av skolbibliotek Datum Vår ref 2011-02-21 BW Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Angående definition av skolbibliotek Bakgrund Riksdagen fattade i juni 2010 beslut om en ny skollag. Fullt ut ska lagen gälla från

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!?

Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Rektor som skolbiblioteksutvecklare!? Vad är ett skolbibliotek? Inte bara en plats Inte bara böcker Inte bara lässtimulans Upp till skolbibliotekarien? Skolbibliotek Aspekt Folkbibliotek Utbildning Huvudman

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal

IT-plan för Risebergaskolan. Vision och målsättning. IT-organisation. Tekniska förutsättningar. Kompetens Personal IT-plan för Risebergaskolan rev. 2014-06-16 Malmö stad Risebergaskolan IT-plan för Risebergaskolan Vision och målsättning Vårt mål är att ge alla våra elever grunden i den digitala kompetens som de kommer

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben

Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Barnbiblioteket - kommunikationsplan, synlighet, - det virtuella, 24-timmars = webben Pia Malmberg-Kronvall, Bibliotekskonsulent, Regionförbundet i Kalmar län 2 Inspiration och andra vinklar Barnwebben

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning

Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Inspiration och verktyg för att utveckla din undervisning Med Learnifys enkla verktyg kan du och dina elever skapa och publicera egna digitala lärresurser, starta bloggar för till exempel tema, laborationer

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER

läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER läs- och skrivutveckling HANDLINGSPLAN FÖR ARBETE MED ELEVER 1 Att kunna läsa och skriva Verksamhetsområde Utbildning genomgick år 2007 en organisationsförändring med syfte att underlätta för verksamheten

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

En underutnyttjad och underprioriterad resurs

En underutnyttjad och underprioriterad resurs En underutnyttjad och underprioriterad resurs Svensk Biblioteksförening, september 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 3127, 103 62 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57)

Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) From: Netigate Sent: den 29 juli 2014 15:05:55 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by nedcent@yandex.ru 7/29/2014 3:05:54 PM (00:49:57) Adress-

Läs mer

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28

Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 Användargenererat innehåll i Libris?? Underlag till Expertgruppen för Libris möte 2008-02-28 När en webbplats besökare inbjuds (tillåts) att publicera eget innehåll i form av tex bilder, filmer, kommentarer,

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet

Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Kommenterar till föreslagen revidering av strukturplanen för Grundlärarprogrammet Förslaget är gemensamt framtaget i programrådet. Samtliga ledamöter, extern ledamot inräknad, har aktivt deltagit i arbetet.

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL LÄRARE I SVENSKA, ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Skola: Datum: Namn på klass/undervisningsgrupp: Initialer för lärare:

Läs mer

Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan

Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan 2013-08-08 1 (10) Lerbergsskolans skolbiblioteksplan och IKT-plan Schemalagda Schemalagda Informationskompetens/ digitalkompetens Öppethållande/ bemanning Skolbiblioteket ska erbjuda ett varierat utbud

Läs mer

Copyright, Copyleft, Copytheft

Copyright, Copyleft, Copytheft Copyright, Copyleft, Copytheft Detta är en interaktiv PDF - klicka på bilder/filmer/ hemsidor etc så öppnas de på er dator De olika avtalen etc. ligger i samband frågorna I slutet av dokumentet finns ytterligare

Läs mer

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek

Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek Läsförmåga en demokratifråga Betydelsen av bemannade skolbibliotek En rapport från Lärarförbundet och Centum för lättläst Förord Från skolans värld kommer ständigt rapporter om problem kring elevers bristande

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer