Bakgrund. Syftet med enkätundersökningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Syftet med enkätundersökningen"

Transkript

1

2 Sammanfattning Hösten 2009 genomförde Ekerö Skolbibliotekscentral en enkätundersökning bland lärarna i Ekerös kommunala skolor. Syftet var att undersöka lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg/pedagogiska resurser i undervisningen. Förhoppningen var att undersökningen skulle ge en bild av behovet av utbildning i informationssökning, källkritik och upphovsrätt bland lärarna i kommunen. Av svaren går det att utläsa att skolbiblioteken och fackböckerna används aktivt i ett undersökande arbetssätt. Men svaren visar också att de flesta lärarna inte känner sig bekanta med och hittar i biblioteket. En övervägande majoritet söker t.ex. sällan eller aldrig i skolbibliotekets katalog på webben. Svaren på de flesta frågor visar att flertalet av de svarande är osäkra eller inte behärskar vissa grundläggande begrepp och färdigheter inom informationssökning. Den avslutande frågan; Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt?, visar på ett mycket stort intresse för att delta i sådana kurser. Knappt tre fjärdedelar, dvs. 74 %, har svarat ja på frågan. 1

3 Bakgrund Sedan 2007 har skolbibliotekarierna i Ekerö kommun utvecklat och uppdaterat en gemensam lärgång i informationsfärdigheter. Lärgången innehåller övergripande mål och uppnåendemål för alla elever, i skolåren F-5 respektive 6-9, i Ekerös skolor. Vår vision med lärgången är, precis som vi skriver i inledningen, att utveckla elevernas informationsfärdigheter till att bli verktyg för att självständigt kunna söka information och ur den utveckla kunskap. Behovet att kunna söka fram, sortera och kritiskt granska information växer. Detta sker i takt med informationsexplosionen och att användningen av digitala sociala nätverk ökar. Vi skolbibliotekarier i Ekerö kommun har länge konstaterat att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare måste utvecklas om vi ska kunna närma oss lärgångens vision. I all undervisning där bibliotekets och webbens resurser används i ett undersökande arbetssätt finns det möjligheter att stärka samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Skolbibliotekarierna ska i ett sådant samarbete kunna vara ett stöd för lärarna i undervisningen men också själva leda lektioner. En förutsättning för ett sådant samarbete är att även lärarna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Vi skolbibliotekarier har länge varit medvetna om att det finns brister hos lärarna när det gäller den senaste utvecklingen inom informationssökning och hantering av digitala resurser på webben. Det har även från lärarhåll kommit önskemål om att få fortbildning på området. Med detta som bakgrund tog skolbibliotekarierna i Ekerö kommun 2009 beslutet att genomföra en enkätundersökning om lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg i undervisningen. Vår förhoppning var att en sådan undersökning skulle kunna ge svar på behovet av fortbildning. Resultatet från en sådan undersökning skulle möjligtvis även kunna precisera inom vilka områden som behovet av utbildning är som störst. Hösten 2009 påbörjade skolbibliotekarierna arbetet med att utveckla enkäten. Under veckorna 48 t.o.m. 50, 2009, genomfördes enkätundersökningen bland den undervisande personalen på Ekerös kommunala skolor. Syftet med enkätundersökningen Syftet med undersökningen var att undersöka lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg/pedagogiska resurser i undervisningen. Vår förhoppning var att undersökningen skulle ge en bild av behovet av utbildning i informationssökning, källkritik och upphovsrätt bland lärarna i kommunen. Avsikten är och har aldrig varit att genomföra en vetenskaplig undersökning. 2

4 Enkäten Enkäten (se bilaga) delades ut i två olika versioner: en för år 1-5 och en för år 6-9. I 6-9-enkäten finns även en fråga om vilka ämnen som läraren i fråga undervisade i. Förutom den årskursvisa och ämnesvisa uppdelningen gjordes även en uppdelning i skola. Preciseringen av de olika skolorna, ämnena och årskurserna gjordes med förhoppningen att det skulle ge underlag för att sätta in rätt fortbildning för de respektive lärarna. Enkäten består av 19 frågor. De första sex frågorna är knutna till användningen av skolbiblioteket och böcker som källor. De resterande frågorna handlar om informationssökning på webben samt en avslutande fråga om intresset av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt. Totalt 85 lärare på åtta olika skolor besvarade enkäten. Tre av skolorna är 1-5 skolor; en är 1-6 skola; två är 1-9 skolor samt två är 6-9 skolor. På de åtta skolorna delades enkäten ut till 178 lärare. Av de 85 svarande undervisade 33 i år 1-5 och 52 i år 6-9. I de skolor som medverkade i enkäten blev svarsfrekvensen alltså 85 av 178, dvs. 48 %. Det hade naturligtvis varit önskvärt med en högre svarsfrekvens. Om bortfallet kan bara spekuleras. En orsak kan ha varit att enkäten delades ut i slutet av terminen då betygsättning och annan verksamhet upptog en stor del av tiden för lärarna. Det förekom även att vissa lärare vägrade att svara på enkäten med hänvisning till att de snart ändå skulle sluta eller att de inte alls sysslade med sådant. Ett antal av enkäterna (15 st.), som skickades till år 1-5, var inte möjliga att använda i sammanställningen eftersom de blivit utdelade med endast sida ett. Vissa skolor besvarade inte enkäten överhuvudtaget. Sammanställning av resultatet från enkätundersökningen Här följer en sammanställning av svaren från enkäten. I sammanställningen har det inte gjorts någon skillnad mellan vilka stadier lärarna undervisar i. 1. Vet du hur medierna i biblioteket är klassificerade/placerade? 31 % har svarat ja; 48 % känner till men behärskar ej området; 21 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Här har fler svarat ja än nej på frågan. Knappt hälften känner till men behärskar ej mediernas placering och klassificering. Konstateras kan att knappt en tredjedel av de svarande känner sig bekanta med och hittar i biblioteket. 3

5 2. Händer det att du söker i skolbibliotekets katalog på webben? Av samtliga har 85 % svarat att de sällan eller aldrig söker i katalogen. 15 % har svarat ofta eller ibland. Endast 1 av 85 svarande har svarat ofta. De som hade besvarat frågan med aldrig hade möjlighet att kryssa i ett eller fler svarsalternativ till varför de aldrig söker i bibliotekskatalogen: Av dem som aldrig söker i katalogen har 53 % svarat att de i stället frågar bibliotekarien, 36 % har aldrig hört talas om den, 32 % har inte haft behov och 24 % vet inte hur man gör. Slutsats: En minoritet söker i skolbibliotekets katalog på webben. 3. Använder du fackböcker i din undervisning? 29 % använder ofta fackböcker. 56 % använder fackböcker ibland. 12 % använder sig sällan eller aldrig av fackböcker i undervisningen. Slutsats: De som sällan eller aldrig använder sig av fackböcker i sin undervisning är i en klar minoritet. 4. Uppmanar du dina elever att använda fackböcker som källa? 80 % uppmanar ofta eller ibland sina elever att använda fackböcker som källa. 19 % gör det sällan eller aldrig. Slutsats: De som sällan eller aldrig uppmanar sina elever att använda fackböcker som källa är i en klar minoritet. Egna synpunkter om fackböcker i skolan: Endast 24 personer har gett sina synpunkter om fackböcker i skolan. Bland 1-5 lärarna finns följande kommentarer: Bra utbud för att vara ett skolbibliotek. Jag undervisar ej i sådana ämnen (SO/NO). Mycket användbart. För gamla och slitna. Skulle önska en uppdaterad temalåda om Medeltiden, Vikingatiden och Kroppen. De är fina men gamla. Ja, det jag har i klassrummet. Bra Bra med mångfald, när det är åldersanpassat. Dåligt med läromedel för år 4-5. I SO-undervisning. Små barn har svårt att förstå olika texter. 4

6 6-9 lärarnas synpunkter om fackböcker i skolan: Vi har många bra fackböcker + biblioteket köper in om behov finns. Bra att det finns. Mina elever behöver enkla fackböcker. Viktigt komplement till nätet, ofta bättre. Bra utbud. Finns behov av viss förnyelse i bildsal, men också böcker som inkluderar sv. ämnet (depån). Bra utbud. Jag skulle behöva faktaböcker på tyska. / Har mycket eget material. Vi har ett litet bibliotek i SO-salen. Tar ofta med mig egna böcker. Bra för informationssökning, ofta bilder. När någon elev inte kan delta praktiskt får de ibland forska i idrott (skriva teori) jag använder då befintliga böcker. En av de viktigaste källorna. Tyvärr används de mer sällan pga. datorer i undervisningen. 5. I vilket/vilka sammanhang använder du dig av skolans bibliotek? Här är svaren väldigt varierande för såväl 1-5 som lärarna har gett följande kommentarer: För att låna böcker till eleverna för att de ska utveckla sitt läsande. Lånar facklitteratur till teman osv. För att få stöd av bibliotekarien med lättlästa böcker DAISY-skivor. Svenska läsning; SO/NO Hitta böcker jag kan använda (fakta högläsning). Eleverna lånar tystläsningsböcker 1 gng/veckan. Vid olika temaarbeten. Oftast vid bokprat och när jag själv behöver högläsningsbok/faktaböcker. Läsgrupper. Undersöka om något område, elevens egen skönlitterära läsning, klassläsning av skönlitteratur. Låna egen skönlitterär bok (eleverna), lånar själv skönlitteratur, lån av klassuppsättningar skönlitteratur, lån av fack-, fördjupningsböcker. Skönlitteratur och faktasökning. Faktaletande, läsa sv, forska. Hitta lämpliga böcker till barnen. Lån av böcker/elevlån för läsning hemma och i klassrummet. Mest låna skönlitterära böcker tillsammans med eleverna. Besök varje eller varannan vecka för att låna/lyssna på bokprat av bibliotekarien. En gång per vecka då eleverna lånar en bänkbok och en hem. Ofta, varje vecka, lån, forskning, bokprat. Bokprat, inspiration, mycket lånande. Böcker till eleverna, skönlitteratur, fakta, lärarens böcker, högläsning. 5

7 Till elevers läsning, högläsning och faktaarbete av alla möjliga slag. Till elevernas läsning, högläsningsböcker, till elevernas skolarbete, till egen del i undervisningen. Låna böcker, bokprat, lån av datorer. Låna böcker med eleverna. Bibliotekarien presenterar böcker. Får tips av bibliotekarien om böcker till elever och högläsning. Barnens boklån, låna böcker till högläsning, bibliotekariens bokprat, låna faktaböcker. För att söka kunskap i NO och SO Elevlån, bokprat, tips om högläsningsbok, privata lån, lån av faktaböcker till klassrummet. Framförallt för att bygga upp god läsförståelse och god läshastighet. Prata med Linda. I samband med temaområden och projekt. 6-9 lärarna har lämnat dessa kommentarer till i vilka sammanhang de använder skolbiblioteket: Jag har böcker i klassrummet som jag använder, kommer sällan till biblioteket. För att uppmuntra till läsning. Grupparbeten, faktasök Temaarbete I varje SO-område + ofta i svenskämnet vad gäller skönlitteratur. Söka fakta för min egen undervisning eller ihop med eleverna. Inför större arbeten. Tyst läsning, högläsning, fördjupade uppgifter kopplade till SO. För att låna skönlitterära böcker till eleverna. För att söka fakta till olika temaområden som vi arbetar med. I det dagliga arbetet. SO- och svenskalektioner. Fördjupningsarbete, bibliotekskunskap, låna läsböcker, läromedel och skönlitteratur. Som inspiration. Vid grupparbeten Projektarbete information för att förbereda min lektion. Jag har hittat några roliga böcker till livskunskapen. Lättlästa böcker. Vid lån av böcker eller återlämnande. Vid fördjupningsarbeten. Ju äldre eleverna blir desto svårare att inte bara använda datorn. Olika redovisningsarbeten. Lån och när jag använder fackböcker. Undervisningen, få råd om litteratur, egen förkovran Söka info, Låna böcker Aldrig Flera sammanhang ex: låna, leta efter specifik info, få inspiration Skönlitteratur i klassuppsättning; skönlitteratur för högläsning; lån av fackböcker Bredvidläsning Främst vid temaarbeten i NO-ämnena men även litteratur för egen räkning vid enstaka tillfällen. 6

8 Får tidningen idrott o kunskap = Bra! Att eleverna söker fakta och sitter ibland där och läser. När jag behöver litteratur för mina elever. Letar själv / frågar bibliotekarien / lånar klassuppsättningar / låter elever söka info / Låter elever låna datorer men själv använder jag datorn i mitt arbetsrum. Hjälper elever att hitta böcker, söker litteratur för min egen undervisning. Vid olika inriktningar inom ämnet. Vid behov av ämnesböcker och datorer. Rådfrågar bibliotekarie i frågor som rör bibliotek samt teknikfrågor. I svenskundervisningen och när de ska använda datorerna. Realia i engelskan (geografi, kultur etc.). Sv: Fakta om författare, grekiska myter. Min koppling till biblioteket är väldigt sparsam. Låna skönlitteratur + fackböcker i engelskundervisningen. Lånar fackböcker textilslöjden. Eleverna använder datorerna i biblioteket. Sökkälla till min och mina elevers arbete. Projektarbeten Eget arbete, forskning och dylikt I samband med elevarbete om konsthistoria/kända bildkonstnärer (år 9). Vid faktasök, inför grupparbeten, individuella arbeten, inför prov Vid teoriundervisning Egna arbeten i de samhällsorienterande ämnena, utlåning av läromedel, info.sök, efter t.ex. låtar & artister. 6. Använder du dig av ett undersökande arbetssätt som metod i din undervisning, dvs. att eleverna utifrån en problemformulering aktivt utforskar olika källor? 11 % har svarat ofta; 53 % ibland; 21 % sällan och 12 % aldrig. Slutsats: 64 % säger sig använda sig av ett undersökande arbetssätt ofta eller ibland. Egna synpunkter om att arbeta undersökande: År 1-5 lärarna har svarat följande: Svårt för elever med uppmärksamhets- / koncentrations- / uthållighetssvårigheter. Bra och positivt, börja i liten skala för små barn. Jag tror på varierande undervisningssätt. Ofta upplever jag att det undersökande arbetssättet är mycket svårare för elever med särskilda behov. Det är viktigt att använda så många olika undervisningssätt som möjligt. Viktigt att påpeka att vara källkritisk. Ibland svårt då det inte finns personal hela tiden svårt att hantera alla lån och se till att det går rätt till! Läroplanens stress (mål + nationella prov i år 3) sätter gränser. Många texter är för svåra för stadiet. Det fungerar bättre i år 3 än i år 1. De elever jag arbetar med klarar oftast inte detta på egen hand. 7

9 Kommentarer från 6-9 lärarna om att arbeta undersökande: De måste styras in på olika källor ej bra att släppa dem fria att söka själva. Passar inte alla elever måste vara väldigt styrt av läraren. Måste styras för att det ska fungera. Elever behöver mycket input innan ett sådant arbete startar. Jag tror inte på att lämna elever ensamma med allt stoff. Skulle vilja mer. Vi jag jobbar efter elevernas lärares arbetsplaner. De elever som jag arbetar med klarar inte alls det. Används för mycket. Lärorikt (med handledning av eleven) De får en väldigt god grund som man sedan kan bygga vidare på. Självklart arbetssätt i laborativa/naturvetenskapliga ämnen. Skulle vilja jobba mer på det sättet, men det blir oftast information från Wikipedia endast som elever hittar; sedan är det inte så lätt att hitta rätt språknivå / texterna får inte vara för svåra och omfattande. Eleverna går lätt vilse och man hinner inte med att följa upp alla. Utmanande och stimulerande. I mitt ämne finns mycket fakta och metoder att hämta i i böcker och på datorn. Fungerar bra om det är rel. styrt och inte under en lång period. Slutsats: Av de kommentarer som lämnats går det att utläsa en positivare inställning till det undersökande arbetssättet ju högre upp i stadierna vi kommer. 7. Vilken/vilka sökmotorer känner du till? 83 % känner till att Google är en sökmotor. Många har även svarat Yahoo och AltaVista. 17 % har svarat att Wikipedia är en sökmotor. Några har även svarat att NE är en sökmotor. Slutsats: En stor majoritet vet att Google är en sökmotor. Däremot verkar inte definitionen av vad en sökmotor är stå helt klar för alla. Flera av dem som svarat Google har också svarat Wikipedia och NE. 8. Kan du detaljinställa en avancerad sökning i en sökmotor? 38 % har svarat ja. 32 % känner till men behärskar inte en sådan sökning. 28 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: 38 % behärskar att genomföra en detaljinställd, avancerad sökning i en sökmotor. 8

10 9. Vet du hur webbadresser är uppbyggda? 40 % har svarat ja. 19 % har svarat att de känner till men inte behärskar detta område. 36 % har svarat nej eller vet ej/förstår inte frågan. Slutsats: 40 % behärskar och förstår hur webbadresser är uppbyggda. 10. Känner du till någon länksamling? Här har 40 % svarat ja medan 54 % svarat nej. 6 % har inte lämnat något svar. Slutsats: 40 % känner till en länksamling. 11. Vet du vad som menas med Den osynliga webben? 3,5 % har svarat ja på frågan. Lika många känner till men behärskar inte begreppet. 85 % svarar nej och 5 % vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Den osynliga webben är ett begrepp som förstås av ett fåtal. 12. Känner du till och förstår begreppet Web 2.0? 5 % har svarat ja. 7 % känner till men behärskar inte begreppet. 80 % har svarat nej medan 6 % har svarat vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Begreppet Web 2.0 förstås inte av en stor majoritet av de svarande. Om Web 2.0 hade bytts ut mot sociala medier hade utfallet förmodligen blivit ett annat. Om ja på föregående fråga: 13. Vilken/vilka Web 2.0 tjänster känner du till? Endast en av de svarande från 1-5 har namngett Web 2.0 tjänster: Wikipedia, Bloglines, Flickr Bland 6-9 lärarna har fyra svarande namngett dessa Web 2.0 tjänster: Wikipedia Facebook, Flickr, Wikipedia Lektion.se Twitter, Facebook 9

11 14. Känner du till någon/några webbtjänster och -sidor som är användbara för de ämnen som du undervisar i? 60 % har svarat ja. Slutsats: En majoritet är bekant med någon/några webbtjänster och -sidor som de har användning av i sin undervisning. Om ja på föregående fråga: 15. Vilka webbtjänster och -sidor använder du mest? 1-5 lärarna har svarat dessa webbtjänster och -sidor: Bl.a. lektion.se lektion.se Unga fakta, Historiskas hemsida Lektion.se, Annas länkburkar T.ex. lektion.se hanper.se m.fl. Skolverket, lektion.se Multimediabyrån, dn.se (DN skola!), UR m.fl. lektion.se lektion.se Unga fakta, Wikipedia, lektion.se m.m. lektion.se burkar.nu, lektion.se, kunskapsstjärnan.se unga fakta, lektion.se lektion.se Annas burkar, lektion.se lektion.se, annas burkar, ur.se Lån av AV-material,?? mejl? För närvarande Skolverkets hemsida. 6-9 lärarna har svarat dessa webbtjänser och -sidor: Juhlin.slojd.se lektion.se, liber.se, wikipedia.se + en stor mängd andra sidor. Wikipedia, HDI-Index t.ex, BNP-lista, Riksdagen, Gapminder, Globalis. Riksdagen, Konsumentverket Pedagogwebben, olika kemisidor m.fl. lektion.se, google.com m.fl. Jag använder Internet många gånger varje dag i min undervisning! Abcteach.com; bbc.com; olika webbsidor för att träna källkritik mm. Tyvärr blockerades många bra sidor på våra nätverk, en spärr som nu tack och lov har tagits bort! Riksdagen.se; regeringen.se; riksbanken:se; google; skolverket Wikipedia 10

12 SL resetjänstplanerare, Google, Eniro digitalasparet.se Matematiksidor Resurscentrum : Matte, Kemi och Biologi sökning i Google, Länkskafferiet, biologi/vetenskapssidor ej så ofta pga. tidsbrist. och liknande lektion.se, Länkskafferiet Hist.se, nationalencyklopedin Bonniers hemsida Google Olika musikrelaterade sidor / deutschlern.net / goetheinstitut bibliothek / även sidor via poddradio / Nej det är mer slumpvis och så det som kommer först högst upp i Google. Skolverket, lektion.se, spektrum.se etc. Skolverkets sida, Google Grammatiksidor och glosboken.se BBC Konsumentverket.se För inköp av material ex. Skrivab, slöjddetaljer mm. Länkskafferiet, Sökmotorer, länksamlingar och den osynliga webben Webbmatte.se, lektion.se Lektion.se, peros Active studio / Promethean Friends (men det är för livskunskapen). Tecknarskolan.se Men jag skulle behöva fler som har med bildämnet att göra. Naturvårdsverket.se, smhi.se, greenpeace.se, dn.se, snf.se + olika klimatsidor, ur.se, svt play Lektion.se, medioteket, UR, Landguiden, musiksajter 16. Saknar du någon/några databaser på din skola? Anmärkningsvärt är att hela 42 % har låtit bli att kryssa i någon av ja eller nej rutorna. 52 % har svarat nej och 6 % ja. Slutsats: Uppenbarligen är det många som inte har förstått frågan. Drygt hälften svarar att de inte saknar någon databas. 17. Har du en metod för att kritiskt värdera en webbplats? 25 % har svarat ja på frågan. 11 % känner till men behärskar inte en sådan metod. 61 % har svarat nej eller vet ej/förstår ej frågan. Slutsats: Källkritik på webben är något som många verkar känner en osäkerhet kring. 11

13 18. Vet du vilka upphovsrättslagar som gäller för text, ljud och bild hämtad från webben? 25 % har svarat ja. 38 % känner till men behärskar ej dessa upphovsrättslagar. 34 % har svarat nej på frågan. Slutsats: Upphovsrätt, vad beträffar digitala källor, är något som få verkar behärska. 19. Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt? 74 % av lärarna har svarat ja på frågan. Intresset är större bland 1-5 lärarna. Där har 85 % svarat ja medan 67 % av 6-9 lärarna har svarat ja. Slutsats: Ett stort intresse för utbildning finns hos såväl 1-5 som 6-9 lärarna. 12

14 Slutdiskussion I fråga tre säger sig flera av lärarna använda fackböcker i undervisningen. Likaså säger sig många av lärarna i fråga fyra uppmana sina elever att använda fackböcker som källa. Men svaren på frågorna stämmer inte överens med skolbibliotekariernas uppfattning av verkligheten. Kan frågorna ha missförståtts? Ett begrepp som vi enades om att använda var fackböcker i stället för faktaböcker. Vad är egentligen en fackbok? Är det ett uppslagsverk eller kanske t.o.m. ett läromedel? Frågorna borde ha definierats. I avdelningen med frågor som rör informationssökning på webben framkommer att de svarande inte förstår ett flertal grundläggande begrepp. Det framkommer även i de frågor där syftet inte är att undersöka förståelsen av begrepp som t.ex. fråga 16: Saknar du någon/några databaser på din skola? Eftersom många låtit bli att besvara just fråga 16 kan det misstänkas att de inte förstått begreppet databas. Om de som besvarat enkäten insett att det handlar om exempelvis NE online kanske utfallet hade blivit ett annat. Utöver svarsalternativen ja och nej borde även vet ej ha funnits med på just fråga 16. Detsamma gäller fråga 10; Känner du till någon länksamling? En del lärdomar har kunnat dras utifrån utformningen av enkäten. En av dessa är att det i enkäterna för år 6-9, borde ha varit möjligt att kryssa i övergripande alternativ för de ämnen lärarna undervisade i, t.ex. moderna språk, praktisk-estetisk, matematik, SO, NO etc. Då skulle lärarna ha sluppit ange de exakta ämnena och det hade därmed gjort dem mer anonyma. Vi ville få så uttömmande svar som möjligt, vilket gjorde att enkäten blev fyra sidor lång. Eventuellt kan det ha avskräckt vissa från att besvara den. Frågan om hur omfattande en enkät ska vara behöver alltid ställas. 13

15 Bilaga ENKÄTUNDERSÖKNING: År 6-9, skolan En undersökning om lärares användning av skolbiblioteket respektive webben som verktyg i undervisningen. Frågeställare: Skolbibliotekscentralen, Ekerö kommun, HT 2009 Vilket/vilka ämnen undervisar du i? I vilken/vilka årskurser undervisar du? sex sju åtta nio Biblioteket 1. Vet du hur medierna i biblioteket är klassificerade/placerade? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 2. Händer det att du söker i skolbibliotekets katalog på webben? ofta ibland sällan aldrig Om aldrig, kryssa för något/några av följande alternativ: Jag vet inte hur man gör. Jag har aldrig hört talas om den. Jag har inte haft behov. Jag frågar bibliotekarien. Övrigt: 3. Använder du fackböcker i din undervisning? ofta ibland sällan aldrig i

16 4. Uppmanar du dina elever att använda fackböcker som källa? ofta ibland sällan aldrig Egna synpunkter om fackböcker i skolan: 5. I vilket/vilka sammanhang använder du dig av skolans bibliotek? Använder du dig av ett undersökande arbetssätt som metod i din undervisning, dvs. att eleverna utifrån en problemformulering aktivt utforskar olika källor? ofta ibland sällan aldrig Egna synpunkter om att arbeta undersökande: Informationssökning på webben 7. Vilken/vilka sökmotorer känner du till? 8. Kan du detaljinställa en avancerad sökning i en sökmotor? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 9. Vet du hur webbadresser är uppbyggda? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan ii

17 10. Känner du till någon länksamling? ja nej Om ja, vilken/vilka? 11. Vet du vad som menas med Den osynliga webben? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 12. Känner du till och förstår begreppet Web 2.0? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan Om ja på föregående fråga: 13. Vilken/vilka web 2.0 tjänster känner du till? 14. Känner du till någon/några webbtjänster och -sidor som är användbara för de ämnen som du undervisar i? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan Om ja på föregående fråga: 15. Vilka webbtjänster och -sidor använder du mest? 16. Saknar du någon/några databaser på din skola? ja nej Om ja, vilken/vilka? iii

18 17. Har du en metod för att kritiskt värdera en webbplats? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 18. Vet du vilka upphovsrättslagar som gäller för text, ljud och bild hämtad från webben? ja känner till men behärskar ej nej vet ej / förstår inte frågan 19. Är du intresserad av att delta i kurser i informationssökning, källkritik och upphovsrätt? ja nej Övriga synpunkter: Tack för din medverkan! iv

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017

Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans Skolbiblioteksplan 2016/2017 Hamnskolans skolbiblioteksplan Dokumentet är en handlingsplan för hur målen för skolbiblioteksverksamheten ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska

Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Informationsfärdigheter i grundskolan En lärgång med utgångspunkt i kursplanen i svenska Ann-Marie Häggman Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE... 1 1.2 MATERIALURVAL OCH AVGRÄNSNING...

Läs mer

Handlingsplan för skolbibliotek

Handlingsplan för skolbibliotek Handlingsplan för skolbibliotek - gymnasiet Annevie Robertsson 2014-08-15 Bakgrund En handlingsplan är ett dokument som förklarar bibliotekens funktioner och framtida visioner. Det behövs för att skapa

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Mål för bibliotekslektionerna

Mål för bibliotekslektionerna Mål för bibliotekslektionerna Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Biblioteket ska vara en

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Valsätraskolan 2013-2014 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Valsätraskolan och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek 16/17 Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor.

Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Handlingsplan i bibliotekskunskap för Nybro Kommuns skolor. Bakgrund I april 2005 godkände PKN (Primär Kommunala Nämnden) en grundplan för informationskompetens som ska gälla i alla Kalmar läns skolorna.

Läs mer

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17

Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Handlingsplan fokusbiblioteket Vist skola läsåret 16/17 Fokusbibliotekens mål Fokusbibliotek är en pedagogisk resurs som stöder elevers lärande och pedagogers arbete genom att: vara en integrerad del av

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet

Billdal. Plan för Skolbiblioteksverksamhet Version 2014-08-27 Billdal - Plan för Skolbiblioteksverksamhet Utarbetad av: Ledningsgruppen på Fenestra tillsammans med arbetslag på respektive skola. Senast reviderad 2014-08-27. Varje enhet har en egen

Läs mer

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Nya Rydsskolans fokusbibliotek Innehållsförteckning Beskrivning av skolan och biblioteket Sid. 3 Syftet med handlingsplanen Sid. 3 Styrdokument för fokusbiblioteket Sid. 3 Skollagen Sid.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Perioden januari-mars Hällingsjöskolan Förskoleklass-5 samt fritidshem och fritidsklubb Mål för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Nationella mål för

Läs mer

Handledare: Elisabet Banemark

Handledare: Elisabet Banemark Ett ITiS-arbete utfört av: Lydia Hallengren Brita Lavesson Nils-George Olsson Stefan Rydberg Magdalena Åkesson Handledare: Elisabet Banemark Innehållsförteckning Bakgrund -------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

IT i skolan. - en studie av hur datorer används i skolan. Dimitrios Niotis

IT i skolan. - en studie av hur datorer används i skolan. Dimitrios Niotis IT i skolan - en studie av hur datorer används i skolan Dimitrios Niotis GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 5p 84:2007 Grundskollärarutbildningen: 1999-2003 Handledare: Pia Lundquist Wanneberg

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek

Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Skolbibliotek 2012 på Bok&Bibliotek Cecilia Ranemo, utredare KB 2012-09-27 Sidnummer 1 210.000 elever saknar tillgång till skolbibliotek Sidnummer 2 Skollagen 1 juli 2011 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11

En elev en dator, Botkyrka kommun sept Elevenkäten besvaras senast 11 En elev en dator, Botkyrka kommun sept. 2013. Elevenkäten besvaras senast 11 Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet och hjälper oss att förbättra och utveckla

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips

HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips HÖJ DINA SO- BETYG! Allmänna tips Det finns flera saker du kan göra både i klassrummet och utanför klassrummet som gör att du kommer få enklare att höja dina betyg, både i SO och i andra ämnen. 1. Läs

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe

Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe Handlingsplan för fokusbiblioteket på Rosendalsskolan utformad sommaren/hösten 2015 bibliotekarie Katarina Hjärpe 1 Innehåll 1. Nulägesbeskrivning... 3 2. Utvärdering av föregående handlingsplan... 3 a.

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Workshop Edcamp. Informationssökning. Gräv där du står. Google är inte en människa

Workshop Edcamp. Informationssökning. Gräv där du står. Google är inte en människa Workshop Edcamp Informationssökning Gräv där du står Eller snarare, gräv där eleverna står. Jag har under tidigare lektioner i informationssökning presenterat olika sökmotorer, men eleverna återvänder

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Harvestadsskolans fokusbibliotek Inledning Harvestadsskolan är del av Linköpings kommuns satsning på grundskolans skolbibliotek. Denna satsning presenteras på följande vis på kommunens

Läs mer

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan

Kvalitetsanalys. Dalstorpskolan Kvalitetsanalys Dalstorpskolan Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 11 Arbete i verksamheten... 13 Övriga mål enligt

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Röda Tråden. Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun. För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Röda Tråden Plan för skolbiblioteksverksamhet i Mönsterås Kommun För förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Definition... 1 3. Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret

Kvalitetsredovisning Läsåret Kvalitetsredovisning Läsåret 2011-2012 Soltunets förskola Nora kommun Innehållsförteckning Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 0 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 0 Verksamhetens

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek

Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Handlingsplan för Ånestadsskolans bibliotek Examinationsuppgift i kursen Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad vt 2011 Lena Karlsson 2011-03-24 Innehållsförteckning Beskrivning

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola!

Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Sveriges viktigaste chefer finns i förskola och skola! Avgörande är den enskilda individens förhållningssätt till sitt eget behov av vidarelärande, förmågan att lära nytt och attityden till utbildningsinstitutioner

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek

Handlingsplan föör Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Dansäterskolans fokusbibliotek Styrdokument Bibliotekslagen Skollagen Lgr11 Unescos Skolbiblioteksmanifest 1999 Skolbiblioteken i Motala

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet?

Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Varför sådan uppmärksamhet kring vår verksamhet? Årets skolbibliotek 2011 Norra Fäladen I Lunds skolor möts kunskap, idéer och utveckling i praktisk handling. Varje elev är huvudperson. På Norra Fäladens

Läs mer

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE

DIN RESURS I SKOLAN. avmediaskane.se. Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE DIN RESURS I SKOLAN avmediaskane.se Film Böcker Digitala verktyg Utbildningar MEDIA SKÅNE AV Media Skåne AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 12 medlemskommuner och 11 andra kommuner. Vi

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013

Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Kulturplan för Tallkrogens skola läsåret 2012/2013 Vision Den innevarande kultursatsningen ska på sikt leda till en kulturprofil där det är väl synligt att skolan prioriterar detta område sammantaget med

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016

Höstterminen: 16 september december 2015 Vårterminen: 15 februari juni 2016 Svar lämnade av makarka2000@yahoo.com 2016-08-24 12:42:55 1. Adress- och kontaktuppgifter Universitetets namn: Institutionens namn: Stadens namn: Namn på rapportförfattaren: E-post till rapportförfattaren:

Läs mer

Internetbaserad språkundervisning

Internetbaserad språkundervisning Internetbaserad språkundervisning Kalle Larsen Lärare i engelska och italienska Spånga gymnasium, Stockholm Något ständigt aktuellt i den internationella engelskundervisning av idag som ofta återspeglas

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

En världsomsegling med sjörövare

En världsomsegling med sjörövare En världsomsegling med sjörövare Frälsegårdsskolan Arbetslag 3 Itis-rapport höstterminen 2000 Marja-Liisa Isopoussu Margaretha Johansson Berith Håkansson Rut Holm Niclas Eriksson Sammanfattning: Eftersom

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET

HANDLINGSPLAN BIBILIOTEKET HANDLINGSPLAN FÖR BIBILIOTEKET PÅ ERIK DAHLBERGSGYMNASIET 2016/17 ULRIKA BOSTRÖM LINDA FOGELSTRÖM STYRDOKUMENT Ur Erik Dahlbergsgymnasiets vision Verksamhetsidé - då du möts av höga och positiva förväntningar

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen Skolinspektionen Bilaga 1 Verksam hetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av läs- och skrivundervisningen inom ämnena svenska/svenska som andraspråk i årskurserna 4-6 vid Frostviksskolan

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer