BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125"

Transkript

1 BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

2 Karta över Ljungby stad N 110

3 LJUNGBY STAD Byggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren, både av bostäder och för industri. Staden Ljungby är en förhållandevis ung stad. Ljungby har växt fram kring de tidigare järnvägarna och kring nuvarande E4:an och riksväg 25. Det bor cirka invånare i staden. Bebyggelsen Ljungby stad består av blandad bebyggelse. I centrum är en stor del av bebyggelsen i sten och betong och uppförd under femtiotalet och sextiotalet. Det finns flera områden med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i centrum och intill Lagaån. Konstnären Sven Ljungberg och hans bror målarmästaren Sigge Ljungberg har påverkat färgsättning och detaljer på många byggnader i Ljungby. De senaste bostadsområdena ligger öster om Lagaån vid Replösa. Ljungbys största industriområden finns i sydvästra och nordvästra delen av staden. Boende Bostadsmarknaden i Ljungby är i balans. Det finns en viss brist på villor och flerbostadshus i vissa områden. Villabyggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren. Det kommer troligen att bli ett ökat behov av bostäder för pensionärer. Med en utbyggnad av högre utbildning finns ett behov av bostäder för studenter. Uppskattningsvis behöver Ljungby nya bostäder för ett fyrtiotal studenter per år de närmaste åren. Industri I Ljungby finns ett stort antal små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Ljungby har blivit ett centrum för trucktillverkning. I Ljungby finns även flera större transportföretag. På senare år har många industrier utökat sin verksamhet i Ljungby. Det behövs därför mer mark som är lämplig att planlägga som industrimark. Utbildning I Ljungby stad finns fem grundskolor. Två av dessa har elever till och med skolår nio. Sunnerbogymnasiet byggs om för att även inrymma nuvarande Hammarskolan. Ombyggnaden skall vara klar under år Eftergymnasial utbildning bedrivs på Garvaren. Det finns planer på att utveckla ett högskolecentrum på Garvaren. Handel I Ljungby finns både anrika detaljhandlare och nyare etableringar. Huvuddelen av handeln finns i centrum. Sedan några år finns Centrumföreningen som har till uppgift att utveckla handeln i staden. Offentlig service I Ljungby finns lasarett och två vårdcentraler. Det finns flera särskilda boenden för äldre. Efterfrågan på särskilt boende för äldre i Ljungby kommer troligen att öka. Parker och grönområden Ljungby är en trädgårdsstad. Villatomterna är ofta stora och lummiga. Det finns mycket parkmark. De flesta parkerna håller hög kvalité och har stora träd. 111

4 Idrott och rekreation Det finns behov av en sporthall till i Ljungby stad. Det finns också önskemål om en allvädersbana för friidrott. Kvarteret Fritiden och Kronoskogen har ett stort utbud av anläggningar för idrott och fritid. Det kan vara lämpligt att eventuella nya anläggningar i Ljungby stad läggs i kvarteret Fritiden. På Lagavallen finns anläggningar för fotboll, friidrott och tennis. I stadens närhet finns Bräkentorpsområdet. Här har kommunen anlagt en friluftsbas med strövstigar runt Bräkentorpasjön. Teknisk försörjning I Ljungby finns två fjärrvärmeverk. Ljungby vattenverk och avloppsreningsverk betjänar en stor del av kommunens invånare. Kommunen anlägger dammar i Ljungby som utjämningsmagasin och för rening av dagvatten. Kommunens avfallsanläggning finns på Bredemad nordväst om Ljungby stad. Bilden visar Ljungby fjärrvärmeverk Ljungsjöverket. 112

5 Kommunikationer Bussförbindelserna till och från Ljungby är goda. Det finns fjärrtransporter, länstrafik och lokaltrafik. Ljungby vägnät har en ringled runt staden. Det saknas dock en del av ringleden vid Ekebacken. Vid Replösa används John A Lagers väg som ringled. En utbyggnad av Östra Ringleden och Norrleden kan ersätta John A Lagers väg som ringled. Det behövs en gång- och cykelväg längs Lagaån från Ljungsätersbron till Industribron vid Lagavallen. Det finns önskemål om gång- och cykelvägar till Mjälens badplats, till Sickinge och Tutaryd samt till Bräkentorps friluftsområde. Det finns en sträckningsstudie där Europabanan har placerats i anslutning till E4:an. Denna sträckning kan behöva justeras för att eventuell framtida industrimark skall bli ändamålsenlig. Planer och program För Ljungby stad finns bland annat följande planer och program: Belysningsplan för Ljungby centrum, 2003 Kulturmiljöplan för Ljungby centrum, 2002 Grönstrukturplan för Ljungby stad, 2000 Trafiksäkerhetsprogram för Ljungby kommun, 1999 Vision Ljungby centrum 2015, 1997 Centrumplan, Framtid Lekplats I centrum bör det anläggas en attraktiv lekplats för både boende och besökande barn. Industrier Industrier som kan störa omgivningen bör lokaliseras till Bredemadsområdet. Industrier som ligger centralt kan komma att upphöra eller välja att flytta till ett utpräglat industriområde. Vid sådana tillfällen bör kommunen ha en beredskap för att köpa in och planlägga attraktiv mark för bostäder eller annan användning. Handel och bostäder Det finns möjlighet att etablera ny handel på olika platser i Ljungby. I kvarteret Solrosen (Märta Ljungbergsvägen) finns det utrymme för mer handel. Hammarområdet, söder om stationsområdet, är lämpligt för en centrumutvidgning. Kvarteret Kometen (Föreningsgatan) och kvarteret Södra Ljungkullen (Storgatan) är områden i centrum som kan omvandlas till nya affärslokaler och bostäder. Järnväg Järnvägen från Värnamo till Ljungby stad är inte nedlagd även om den saknar järnvägstrafik. Banverket äger banvallen. Kommunen äger stationsområdet i Ljungby centrum. Banverket har dock servitut för spår inom stationsområdet. Det är därför svårt att planera för stationsområdets och spårområdets framtida användning. Översvämning Vid planläggning av mark i närheten av Lagaån måste hänsyn tas till risken för översvämningar. Som underlag kan gjorda översvämningskarteringar för Ljungby stad användas. Kyrkogården Kyrkan behöver mer mark för att utvidga Skogskyrkogården. Utvidgningen kan ske mot väster. Det innebär att området kring Donationsgatans daghem på sikt kan ingå i Skogskyrkogården. Kvarteret Nålen I kvarteret Nålen vid Lagavallen finns Cafe 1. Här finns repetitionslokaler för lokala musikband. Denna verksamhet behöver nya lokaler när kvarteret skall exploateras för bostadsbebyggelse. 113

6 Karta över utredningsområden N 114

7 Nya områden för bostäder och industrier Kommunen utreder förutsättningarna för nya framtida bebyggelseområden kring Ljungby, se karta. Syftet är att i grova drag klarlägga markförhållanden, natur- och biologiska värden samt arkeologiska förhållanden. Dessutom studeras förutsättningarna för teknisk försörjning i form av vatten-, avlopps- och trafikförsörjning. Utredningen skall ge underlag för en bedömning av hur marken kan användas. Den skall också ge underlag för i vilken ordning exploatering kan ske. I utredningen är utgångspunkten att de södra och östra delarna kring staden är mest lämpliga för bostadsbebyggelse. Industribebyggelse är lämpligast utmed E4:an söder, väster och norr om staden. Området kring Näs väster om staden kan dock vara mest lämpat för bostadsbebyggelse. På kartan har utredningsområdenas ungefärliga utsträckning markerats. Avvikelser från dessa markerade områden kan behöva göras med hänsyn till bland annat terräng och fastighetsgränser. Motocrossbanan, norr om Ljungby stad, kan begränsa den framtida bostadsbebyggelsen på grund av bullerstörning. Öster om Ljungby finns en skjutbana. Genom att avgränsa den med bullervallar finns det möjlighet att etablera ny bostadsbebyggelse öster om staden. Fortsatt planarbete Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad Kommunen skall upprätta en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och Ljungby centrum. Uppdatering av trafiksäkerhetsprogram I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns en gatunätsanalys för Ljungby stad. Gatunätsanalysen bör uppdateras. Stationsläge för Europabanan Lämpligt läge för Europabanans station i Ljungby stad bör utredas. 115

8 LANDSBYGDEN MED ORTER Kommunen är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ljungby kommun har 23 mindre orter. Glest befolkad Ljungby kommun är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ungefär hälften av kommunens invånare bor utanför Ljungby stad. De flesta bor på landsbygden utanför kommunens orter. Det finns 17 församlingar i Ljungby kommun varav Ljungby stad består av två. Ljungby kommun har 23 mindre orter, sju av dessa är tätorter: Agunnaryd, ca 210 invånare (år 2004) Angelstad, ca 270 invånare Kånna, ca 360 invånare Lagan, ca 1770 invånare Lidhult, ca 610 invånare Ryssby, ca 700 invånare Vittaryd, ca 300 invånare. I översiktsplanen finns en närmare beskrivning av Ljungby stad, Lidhult, Lagan och Ryssby. N Kartan visar Ljungby kommuns orter och församlingar. 116

9 Befolkning Befolkningen i Ljungby stad har ökat något sedan 1990-talet. Invånarantalet för Angelstad, Agunnaryd och Lagan är i stort sett oförändrat. Befolkningen på landsbygden och i de övriga orterna har minskat något under samma period. Åldersstruktur Åldersfördelningen i kommunen är liknande för Ljungby stad, tätorterna och övriga kommunen. Andelen barn är störst i Angelstad, Agunnaryd och Vittaryd. Det finns en större andel äldre på orter med särskilt boende för äldre. I Kånna finns en liten andel äldre. Landsbygdsprogrammet En del av översiktsplanen Landsbygdsprogrammet Ljungby kommuns landsbygd med orter är en del av Ljungby kommuns översiktsplan. Syftet med programmet är framförallt att lyfta fram strategiska faktorer för en levande landsbygd. All yta utanför Ljungby stad har definierats som landsbygd. Ortsredovisning Landsbygdsprogrammet innehåller redovisning av kommunens 23 orter utifrån förutsättningarna att bo, arbeta och studera. Texten om orterna har även en kort teknisk beskrivning samt beskrivning av natur- och kulturvärden. I slutet av varje beskrivning står vilka önskemål människorna har som bor och lever där. Önskemålen om samhällsutvecklingen är uttryckta av en eller flera lokala utvecklingsgrupper i varje ort. Påverkbara faktorer Landsbygdsprogrammet lyfter fram fem påverkbara faktorer för en levande landsbygd: boendemiljöer kommunikationer näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen kommunal och kommersiell service lokala föreningar. I detta kapitel beskrivs landsbygdens förutsättningar utifrån de fem faktorerna. Åtgärdslista I landsbygdsprogrammet ingår en åtgärdslista för en mer levande landsbygd. Åtgärdslistan är indelad efter de fem påverkbara faktorerna. Listan följs av en rad åtgärder och konkreta aktiviteter inom de olika områdena. Boendemiljöer Attraktivt centrum Det som gör en ort attraktiv är bland annat boendemiljöer. Ett attraktivt centrum bidrar till att orten och dess omgivningar upplevs positivt. För att bygden ska vara levande är det även viktigt att kommunen planerar för blandad bebyggelse med skiftande funktioner för såväl äldre som yngre. Natur- och kulturområden Vackra boendemiljöer kan finnas i närheten av sjöar eller i kulturmiljöer. Det kan dock vara svårt att få tillstånd att bygga i dessa områden. Värdefulla natur- och kulturområden omfattas ofta av skydd mot ingrepp. Områden runt sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Nybyggnation Det finns ett 80-tal lediga kommunala tomter i 13 orter utanför Ljungby stad. Intresset för att bygga i dessa orter har varit litet de senaste åren. Däremot vill många bygga vid sjöar. Det gäller både för permanentboende och fritidsboende. Det finns också intresse av att bygga vid gårdar i samband med generationsskifte. Det kan vara svårt att få lån för nybyggnation utanför Ljungby stad. Större bostadstomter kan kanske vara ett sätt att få husen mer attraktiva. Bostadsplanering Det finns flera bostadsrättsföreningar och bostadsrätter på de mindre orterna. Ökningen av pensionärer kommer troligen att bidra till en större efterfrågan på lägenheter. Viss utflyttning kan komma att ske till fritidshus då bindningen till arbetet upphör. Efterfrågan på ungdomsbostäder kommer att vara störst i Ljungby stad, men kan också uppstå i orter på landsbygden. 117

10 Kommunikationer Vägnät Vägarna försämras successivt av tung trafik och tjälskador. Följden blir minskad framkomlighet och ökad risk för trafikolyckor. Eftersom Ljungby kommun är stor till ytan är möjligheten att använda kollektivtrafik begränsad. Detta innebär att många människor är beroende av bil. Näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen Arbetstillfällen Cirka en tredjedel av alla arbetstillfällen i kommunen finns utanför Ljungby stad. Drygt hälften av dessa finns inom tillverkningsindustrin. Lagan, Lidhult och Vittaryd har många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och har inpendling av arbetskraft. I de mindre orterna finns en stor del av arbetstillfällena inom utbildning och vård/omsorg. Jord- och skogsbruk Ljungby kommun har en relativt hög andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen jordoch skogsbruk, cirka 3 % vilket motsvarar ungefär 400 personer. Det är vanligt att man kompletterar denna näringsgren med annan verksamhet, till exempel turism. Högre utbildning Gymnasieutbildning, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och andra eftergymnasiala utbildningar erbjuds i Ljungby stad och i viss utsträckning i Ryssby. Arbetspendling Restiden mellan arbete och hem är för många avgörande vid valet av bostadsort. Kommunal och kommersiell service Barnomsorg och skola Ungefär hälften av orterna utanför Ljungby stad har egen förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. Om detta saknas på orten tillhör man närmaste grundskoleområde. Eleverna i årskurs 7-9 går i Ljungby stad eller på Åbyskolan i Lagan. Vård och omsorg Äldreomsorgen är väl utbyggd i Lagan, Lidhult och Ljungby stad. Alla kommuninvånare har tillgång till hemtjänst och hemsjukvård oavsett var de bor i kommunen. Dessutom finns det en väl utbyggd service i form av bland annat väntjänst, anhörigstöd/närståendestöd, särskilt boende för äldre och dagverksamhet. Vatten och avlopp Dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen i kommunen fungerar bra. De flesta av orterna har kommunalt dricksvatten från grundvatten. Den kommunala avloppsreningen sker med slamavskiljare i kombination med kemisk rening (avloppsreningsverk) eller infiltration (avloppsreningsanläggning). De flesta av de kommunala anläggningarna klarar en ökad belastning. Elektricitet och telefoni Elektricitet och telefon är något vi tar för givet att alla har tillgång till. Standard och driftsäkerhet på el- och telefonnäten är en avgörande basservice för såväl boende som företagare. IT-infrastruktur Med god tillgänglighet ökar valfriheten att bo och leva på landsbygden. Därför satsar kommunen på en utbyggnad av IT-infrastrukturen som ska nå mer än 90 % av kommunens invånare. Dagligvarubutik Det finns dagligvarubutiker på sju orter utanför Ljungby stad: Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult, Ryssby, Södra Ljunga och Tannåker. De som har svårt att ta sig till butik kan erbjudas hemsändning av dagligvaror. 118

11 Lokala föreningar Ideellt aktiva De ideella föreningarna är en resurs för att upprätthålla god lokal service. Det finns drygt 200 ideella föreningar i Ljungby kommun. Av dessa är cirka 100 idrottsföreningar och cirka 50 lokala utvecklingsgrupper. Sockenråd, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar är exempel på lokala utvecklingsgrupper. Lokala utvecklingsgrupper Ljungby kommun är unik genom den stora förekomsten av lokala utvecklingsgrupper. Dessa finns i nästan alla orter. Kommunen har regelbundna träffar med de lokala utvecklingsgrupperna. 119

12 Karta över Lagan N 120

13 LAGAN Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Samhället Lagans samhälle har gamla anor och redan under medeltiden var orten knutpunkt i bygden. Lagan är ett grönt och lummigt samhälle. Ån Lagan rinner genom samhället. I Lagan bor det cirka invånare. Lagan är därmed kommunens största ort efter Ljungby. Bebyggelse Bebyggelsen i Lagan är blandad. Den består till största delen av villor i varierande åldrar. Utmed Storgatan är de flesta husen uppförda som mindre hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. I de centrala delarna finns det också flerbostadshus. De flesta är byggda under femtio- och sextiotalet. Gammal bruksmiljö finns runt den före detta yllefabriken i Åby. I Lagan finns flera mindre industriområden. Det största finns i västra delen längs E4:an. Delar av detta industriområde ligger inom skyddsområde för vattentäkt vilket kan begränsa användningen av marken. Arbete Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Det finns många företag, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det sker en stor inpendling av arbetskraft till Lagan. Utbildning, handel och service I Lagan och Åby finns förskolor, fritidshem och två skolor. Åbyskolan har elever till och med skolår 9. I Lagan finns dagligvaruhandel och ett relativt gott utbud av övrig kommersiell service. Vid E4:an finns Laganland med bland annat motell, bilmuseum och turistservice. Kommunal social service finns bland annat i form av särskilt boende för äldre på Åbrinken och Bergagården. Bibliotek finns i Åbyskolan. Landstinget Kronoberg har en vårdcentral med bland annat apotek, distriktsläkare och folktandvård. Planer och program Det finns en grönstrukturplan för Lagan. Fritid I Lagan finns en 27-håls golfbana, en 9-håls korthålsbana och idrottsplats med fotbollsplaner. Det finns tennisbanor, tempererat utomhusbad och elljusspår. Sporthall finns vid Åbyskolan. Kultur Söder om samhället finns ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljö. I anslutning till detta finns flera mindre områden som är kulturhistoriskt värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram. Teknisk försörjning Lagan har kommunalt vatten och avlopp. Dricksvatten levereras från Ljungby vattenverk. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Delar av samhället är anslutet till ett fjärrvärmeverk. Kommunikationer Ur kommunikationssynpunkt har Lagan ett bra läge vid E4:an och med den relativa närheten till riksväg 25 och Ljungby stad. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Värnamo. Framtida markbehov Kommunen har flera lediga bostadstomter både i och strax utanför Lagan. Det finns obebyggd planlagd mark för industri i den sydvästra delen av samhället. Tillgången på industrilokaler och planlagd industrimark är relativt god. Det finns därför inget markbehov för nyexploatering de närmaste åren. Kommunen har en markreserv sydost om samhället vid det gamla plantskoleområdet. Delar av detta område kan behöva saneras innan det kan exploateras. Fortsatt planarbete Trafik Det bör göras en gatunätsanalys för Lagans samhälle. 121

14 Karta över Lidhult N 122

15 LIDHULT Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Samhället Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Det gäller både för service och arbetstillfällen. I samhället bor det cirka 610 personer. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har sedan centrum förskjutits västerut mot järnvägsstationen. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande stil och byggnadsår, men i den centrala delen finns även flerbostadshus. I sydväst ligger ett större industriområde. Arbete I Lidhult finns ett av kommunens största företag, Kalmar Industries Sverige AB, som tillverkar stora truckar. Det finns även annan tillverkningsindustri i Lidhult. Inpendlingen till Lidhult är betydande både från Halmstadområdet och från Ljungbyområdet. Utbildning På orten finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan i Ljungby stad. Handel och service På orten finns bland annat dagligvarubutik, bank, specialaffärer och hotell. Särskilt boende för äldre och dagverksamhet finns på Björkäng. Annan service i Lidhult är deltidsbrandkår och bibliotek. Det finns vårdcentral med läkar- och distriktssköterskemottagning samt barnhälsovård. På orten finns även privatägt gruppboende och dagcenter för funktionshindrade. Fritid I Lidhult finns en sporthall med simhall, fotbollsplaner och elljusspår. Vid sjön Askaken finns ett anlagt friluftsbad. Teknisk försörjning Lidhult har kommunalt vatten och avlopp. Kommunikationer Lidhult ligger cirka 4 mil väster om Ljungby stad och cirka 4,5 mil öster om Halmstad. Kollektivtrafik finns i form av busstrafik till bland annat Ljungby och Halmstad. Transporterna av de tunga truckar som tillverkas på orten kräver vägar med mycket god bärighet. Det finns önskemål om ett gångstråk utmed Lidhultsån. Planer och program Delar av samhället har äldre detaljplaner som behöver moderniseras. Det finns en grönstrukturplan för samhället som antogs år Samma år gjordes en nätanalys av gatorna i Lidhult. Framtida markbehov Det finns förhållandevis mycket obebyggd mark som är planlagd för bostäder. Det finns även flera lediga kommunala bostadstomter. Kommunen har mycket god tillgång till mark som kan planläggas för bostäder. I den sydvästra delen av samhället finns planlagd industrimark som är obebyggd. Behovet av ny mark för exploatering bedöms som litet för de närmaste åren. 123

16 Karta över Ryssby N 124

17 RYSSBY Ryssby har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Samhället Ryssby ligger kring den norra delen av Ryssbysjön. Det bor cirka 700 personer i samhället. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen låg runt före detta stationsområdet med hotellet i centrum. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och byggnadsår. I den fördjupade översiktsplanen för Ryssby finns en utförlig karaktärsbeskrivning av bebyggelsen i samhället. Arbete De flesta arbetstillfällena finns huvudsakligen inom utbildning samt inom vård och omsorg. Det sker en utpendling av arbetskraft från orten till bland annat Ljungby och Växjö. Utbildning I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 får eleverna sin undervisning på Åbyskolan i Lagan. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang. Handel och service I Ryssby finns dagligvaruhandel och ett visst utbud av övrig kommersiell service. Sommartid bedriver Ryssbygymnasiet vandrarhem i skolans lokaler. Kommunal social service finns genom hemtjänst och hemsjukvård. Annan service är bibliotek och frivilligt brandvärn. Fritid I Ryssby finns sporthall, fotbollsplaner, elljusspår, simhall vid skolan och friluftsbad vid Ryssbysjön. Natur och kultur Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård. I den sydvästra delen av samhället finns ett gravfält. Vid ån Ljungabäcken ligger ett gammalt garveri. Teknisk försörjning Ryssby har kommunalt vatten och avlopp. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Kommunikationer Ryssby ligger cirka 1,5 mil öster om Ljungby stad. Samhället har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Växjö. Det finns önskemål om att anlägga en gång- och cykelväg till Ljungby. Planer och program Det finns en fördjupad översiktsplan för samhället som skall fortsätta att gälla. Ryssbyprojektet är ett samverkansprojekt kring planläggning och är delvis genomfört. Framtida markbehov I Ryssby finns flera lediga kommunala bostadstomter. Det finns också obebyggd planlagd industrimark. Markbehovet bedöms som relativt litet för den närmaste framtiden. Fortsatt planarbete Grönstrukturplan Det bör göras en grönstrukturplan för Ryssby. Ryssbyprojektet Kommunen bör fortsätta arbeta enligt programmet i Ryssbyprojektet. 125

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Övriga mål. Visionsarbete. Övergripande mål. Översiktsplanearbetet. Mål som berör planering

Övriga mål. Visionsarbete. Övergripande mål. Översiktsplanearbetet. Mål som berör planering LJUNGBY KOMMUN Kommunens övergripande mål... 7 Regionala samband... 8 Befolkning... 9 Utbildning... 11 Vård och social service... 13 Näringsliv... 14 Turism... 16 Internationellt samarbete... 18 5 KOMMUNENS

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING. Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering...

TEKNISK FÖRSÖRJNING. Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering... TEKNISK FÖRSÖRJNING Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering... 62 Bilaga 2 Karta över teknisk försörjning 53 KOMMUNIKATIONER Ljungby

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166

REFERENSER OCH SÖKREGISTER. Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166 REFERENSER OCH SÖKREGISTER Underlagsmaterial... 160 Aktuella webbadresser... 165 Sökregister... 166 159 UNDERLAGSMATERIAL Ljungby kommun Ljungby på väg handbok för mål- och verksamhetsstyrning, Ljungby

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Börjelsbyn Kalix kommun, Norrbottens län November 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Ljusfallshammar med omnejd

Ljusfallshammar med omnejd Ljusfallshammar med omnejd Området Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort. Områdets enda tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar ligger Lämneå Bruk.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Rejmyre Hävla med omnejd

Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre och Hävla med omnejd består av tätorterna Rejmyre och Hävla med kringliggande landsbygd. Kring Hävla utvecklades tidigt järnhantering kring Häfla Bruk i slutet av 1600-talet.

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag

Gråträsk Byaområde. Förutsättningar och förslag Gråträsk Byaområde 1 Gråträsk Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Antalet boende i Gråträsk har under åren 1996-2005 minskat med ca 20 %. Andelen äldre är större än i övriga kommunen. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun VFT045 Fastighetsekonomi - Lunds Tekniska Högskola Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun Lund 2008-10-03 Grupp 9: Viktor Bjelvenfeldt Richard Edenhofer Klang Maria Karlsson Cornelia Lindberg Hans

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

PLANERING FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

PLANERING FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING PLANERING FÖR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Lagstiftning... 90 Planläggning... 91 Bygglovsgivning... 93 Lokalisering av bebyggelse... 94 Kommunens markinnehav... 96 Goda bebyggelsemiljöer... 98 Projektet

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering

Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2006:21 Byggnadsinventering och kulturhistorisk värdering Bebyggelsen utmed järnvägen i Ödåkra Helsingborgs kommun Skåne Margareta Olsson 2006 wallin kulturlandskap

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland

VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland VÄSTMANLAND Vi är alla vinnare när det går bra för Västmanland Länsplan för Västmanland ska säkra en långsiktigt hållbar tillväxt för hela länet - satsningar utifrån gemensamma mål och prioriteringar ger

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för DEL AV ALTONA 1:2 M.FL. (OMRÅDE ÖSTER LANTMANNAGATAN) Laholms tätort Laholms kommun PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE Området öster om Lantmannagatan

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Vad tycker du? Varför en ny översiktsplan? Denna broschyr vänder sig till dig som bor och lever i Gnosjö kommun. Du kanske bor ute på landsbygden i en villa och driver

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

MARKNADSPLAN 2010-2012

MARKNADSPLAN 2010-2012 MARKNADSPLAN 2010-2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. EMMABODA KOMMUN... 1.1. EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN...3 1.2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION...3 2.

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer