BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125"

Transkript

1 BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

2 Karta över Ljungby stad N 110

3 LJUNGBY STAD Byggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren, både av bostäder och för industri. Staden Ljungby är en förhållandevis ung stad. Ljungby har växt fram kring de tidigare järnvägarna och kring nuvarande E4:an och riksväg 25. Det bor cirka invånare i staden. Bebyggelsen Ljungby stad består av blandad bebyggelse. I centrum är en stor del av bebyggelsen i sten och betong och uppförd under femtiotalet och sextiotalet. Det finns flera områden med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i centrum och intill Lagaån. Konstnären Sven Ljungberg och hans bror målarmästaren Sigge Ljungberg har påverkat färgsättning och detaljer på många byggnader i Ljungby. De senaste bostadsområdena ligger öster om Lagaån vid Replösa. Ljungbys största industriområden finns i sydvästra och nordvästra delen av staden. Boende Bostadsmarknaden i Ljungby är i balans. Det finns en viss brist på villor och flerbostadshus i vissa områden. Villabyggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren. Det kommer troligen att bli ett ökat behov av bostäder för pensionärer. Med en utbyggnad av högre utbildning finns ett behov av bostäder för studenter. Uppskattningsvis behöver Ljungby nya bostäder för ett fyrtiotal studenter per år de närmaste åren. Industri I Ljungby finns ett stort antal små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Ljungby har blivit ett centrum för trucktillverkning. I Ljungby finns även flera större transportföretag. På senare år har många industrier utökat sin verksamhet i Ljungby. Det behövs därför mer mark som är lämplig att planlägga som industrimark. Utbildning I Ljungby stad finns fem grundskolor. Två av dessa har elever till och med skolår nio. Sunnerbogymnasiet byggs om för att även inrymma nuvarande Hammarskolan. Ombyggnaden skall vara klar under år Eftergymnasial utbildning bedrivs på Garvaren. Det finns planer på att utveckla ett högskolecentrum på Garvaren. Handel I Ljungby finns både anrika detaljhandlare och nyare etableringar. Huvuddelen av handeln finns i centrum. Sedan några år finns Centrumföreningen som har till uppgift att utveckla handeln i staden. Offentlig service I Ljungby finns lasarett och två vårdcentraler. Det finns flera särskilda boenden för äldre. Efterfrågan på särskilt boende för äldre i Ljungby kommer troligen att öka. Parker och grönområden Ljungby är en trädgårdsstad. Villatomterna är ofta stora och lummiga. Det finns mycket parkmark. De flesta parkerna håller hög kvalité och har stora träd. 111

4 Idrott och rekreation Det finns behov av en sporthall till i Ljungby stad. Det finns också önskemål om en allvädersbana för friidrott. Kvarteret Fritiden och Kronoskogen har ett stort utbud av anläggningar för idrott och fritid. Det kan vara lämpligt att eventuella nya anläggningar i Ljungby stad läggs i kvarteret Fritiden. På Lagavallen finns anläggningar för fotboll, friidrott och tennis. I stadens närhet finns Bräkentorpsområdet. Här har kommunen anlagt en friluftsbas med strövstigar runt Bräkentorpasjön. Teknisk försörjning I Ljungby finns två fjärrvärmeverk. Ljungby vattenverk och avloppsreningsverk betjänar en stor del av kommunens invånare. Kommunen anlägger dammar i Ljungby som utjämningsmagasin och för rening av dagvatten. Kommunens avfallsanläggning finns på Bredemad nordväst om Ljungby stad. Bilden visar Ljungby fjärrvärmeverk Ljungsjöverket. 112

5 Kommunikationer Bussförbindelserna till och från Ljungby är goda. Det finns fjärrtransporter, länstrafik och lokaltrafik. Ljungby vägnät har en ringled runt staden. Det saknas dock en del av ringleden vid Ekebacken. Vid Replösa används John A Lagers väg som ringled. En utbyggnad av Östra Ringleden och Norrleden kan ersätta John A Lagers väg som ringled. Det behövs en gång- och cykelväg längs Lagaån från Ljungsätersbron till Industribron vid Lagavallen. Det finns önskemål om gång- och cykelvägar till Mjälens badplats, till Sickinge och Tutaryd samt till Bräkentorps friluftsområde. Det finns en sträckningsstudie där Europabanan har placerats i anslutning till E4:an. Denna sträckning kan behöva justeras för att eventuell framtida industrimark skall bli ändamålsenlig. Planer och program För Ljungby stad finns bland annat följande planer och program: Belysningsplan för Ljungby centrum, 2003 Kulturmiljöplan för Ljungby centrum, 2002 Grönstrukturplan för Ljungby stad, 2000 Trafiksäkerhetsprogram för Ljungby kommun, 1999 Vision Ljungby centrum 2015, 1997 Centrumplan, Framtid Lekplats I centrum bör det anläggas en attraktiv lekplats för både boende och besökande barn. Industrier Industrier som kan störa omgivningen bör lokaliseras till Bredemadsområdet. Industrier som ligger centralt kan komma att upphöra eller välja att flytta till ett utpräglat industriområde. Vid sådana tillfällen bör kommunen ha en beredskap för att köpa in och planlägga attraktiv mark för bostäder eller annan användning. Handel och bostäder Det finns möjlighet att etablera ny handel på olika platser i Ljungby. I kvarteret Solrosen (Märta Ljungbergsvägen) finns det utrymme för mer handel. Hammarområdet, söder om stationsområdet, är lämpligt för en centrumutvidgning. Kvarteret Kometen (Föreningsgatan) och kvarteret Södra Ljungkullen (Storgatan) är områden i centrum som kan omvandlas till nya affärslokaler och bostäder. Järnväg Järnvägen från Värnamo till Ljungby stad är inte nedlagd även om den saknar järnvägstrafik. Banverket äger banvallen. Kommunen äger stationsområdet i Ljungby centrum. Banverket har dock servitut för spår inom stationsområdet. Det är därför svårt att planera för stationsområdets och spårområdets framtida användning. Översvämning Vid planläggning av mark i närheten av Lagaån måste hänsyn tas till risken för översvämningar. Som underlag kan gjorda översvämningskarteringar för Ljungby stad användas. Kyrkogården Kyrkan behöver mer mark för att utvidga Skogskyrkogården. Utvidgningen kan ske mot väster. Det innebär att området kring Donationsgatans daghem på sikt kan ingå i Skogskyrkogården. Kvarteret Nålen I kvarteret Nålen vid Lagavallen finns Cafe 1. Här finns repetitionslokaler för lokala musikband. Denna verksamhet behöver nya lokaler när kvarteret skall exploateras för bostadsbebyggelse. 113

6 Karta över utredningsområden N 114

7 Nya områden för bostäder och industrier Kommunen utreder förutsättningarna för nya framtida bebyggelseområden kring Ljungby, se karta. Syftet är att i grova drag klarlägga markförhållanden, natur- och biologiska värden samt arkeologiska förhållanden. Dessutom studeras förutsättningarna för teknisk försörjning i form av vatten-, avlopps- och trafikförsörjning. Utredningen skall ge underlag för en bedömning av hur marken kan användas. Den skall också ge underlag för i vilken ordning exploatering kan ske. I utredningen är utgångspunkten att de södra och östra delarna kring staden är mest lämpliga för bostadsbebyggelse. Industribebyggelse är lämpligast utmed E4:an söder, väster och norr om staden. Området kring Näs väster om staden kan dock vara mest lämpat för bostadsbebyggelse. På kartan har utredningsområdenas ungefärliga utsträckning markerats. Avvikelser från dessa markerade områden kan behöva göras med hänsyn till bland annat terräng och fastighetsgränser. Motocrossbanan, norr om Ljungby stad, kan begränsa den framtida bostadsbebyggelsen på grund av bullerstörning. Öster om Ljungby finns en skjutbana. Genom att avgränsa den med bullervallar finns det möjlighet att etablera ny bostadsbebyggelse öster om staden. Fortsatt planarbete Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad Kommunen skall upprätta en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och Ljungby centrum. Uppdatering av trafiksäkerhetsprogram I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns en gatunätsanalys för Ljungby stad. Gatunätsanalysen bör uppdateras. Stationsläge för Europabanan Lämpligt läge för Europabanans station i Ljungby stad bör utredas. 115

8 LANDSBYGDEN MED ORTER Kommunen är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ljungby kommun har 23 mindre orter. Glest befolkad Ljungby kommun är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ungefär hälften av kommunens invånare bor utanför Ljungby stad. De flesta bor på landsbygden utanför kommunens orter. Det finns 17 församlingar i Ljungby kommun varav Ljungby stad består av två. Ljungby kommun har 23 mindre orter, sju av dessa är tätorter: Agunnaryd, ca 210 invånare (år 2004) Angelstad, ca 270 invånare Kånna, ca 360 invånare Lagan, ca 1770 invånare Lidhult, ca 610 invånare Ryssby, ca 700 invånare Vittaryd, ca 300 invånare. I översiktsplanen finns en närmare beskrivning av Ljungby stad, Lidhult, Lagan och Ryssby. N Kartan visar Ljungby kommuns orter och församlingar. 116

9 Befolkning Befolkningen i Ljungby stad har ökat något sedan 1990-talet. Invånarantalet för Angelstad, Agunnaryd och Lagan är i stort sett oförändrat. Befolkningen på landsbygden och i de övriga orterna har minskat något under samma period. Åldersstruktur Åldersfördelningen i kommunen är liknande för Ljungby stad, tätorterna och övriga kommunen. Andelen barn är störst i Angelstad, Agunnaryd och Vittaryd. Det finns en större andel äldre på orter med särskilt boende för äldre. I Kånna finns en liten andel äldre. Landsbygdsprogrammet En del av översiktsplanen Landsbygdsprogrammet Ljungby kommuns landsbygd med orter är en del av Ljungby kommuns översiktsplan. Syftet med programmet är framförallt att lyfta fram strategiska faktorer för en levande landsbygd. All yta utanför Ljungby stad har definierats som landsbygd. Ortsredovisning Landsbygdsprogrammet innehåller redovisning av kommunens 23 orter utifrån förutsättningarna att bo, arbeta och studera. Texten om orterna har även en kort teknisk beskrivning samt beskrivning av natur- och kulturvärden. I slutet av varje beskrivning står vilka önskemål människorna har som bor och lever där. Önskemålen om samhällsutvecklingen är uttryckta av en eller flera lokala utvecklingsgrupper i varje ort. Påverkbara faktorer Landsbygdsprogrammet lyfter fram fem påverkbara faktorer för en levande landsbygd: boendemiljöer kommunikationer näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen kommunal och kommersiell service lokala föreningar. I detta kapitel beskrivs landsbygdens förutsättningar utifrån de fem faktorerna. Åtgärdslista I landsbygdsprogrammet ingår en åtgärdslista för en mer levande landsbygd. Åtgärdslistan är indelad efter de fem påverkbara faktorerna. Listan följs av en rad åtgärder och konkreta aktiviteter inom de olika områdena. Boendemiljöer Attraktivt centrum Det som gör en ort attraktiv är bland annat boendemiljöer. Ett attraktivt centrum bidrar till att orten och dess omgivningar upplevs positivt. För att bygden ska vara levande är det även viktigt att kommunen planerar för blandad bebyggelse med skiftande funktioner för såväl äldre som yngre. Natur- och kulturområden Vackra boendemiljöer kan finnas i närheten av sjöar eller i kulturmiljöer. Det kan dock vara svårt att få tillstånd att bygga i dessa områden. Värdefulla natur- och kulturområden omfattas ofta av skydd mot ingrepp. Områden runt sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Nybyggnation Det finns ett 80-tal lediga kommunala tomter i 13 orter utanför Ljungby stad. Intresset för att bygga i dessa orter har varit litet de senaste åren. Däremot vill många bygga vid sjöar. Det gäller både för permanentboende och fritidsboende. Det finns också intresse av att bygga vid gårdar i samband med generationsskifte. Det kan vara svårt att få lån för nybyggnation utanför Ljungby stad. Större bostadstomter kan kanske vara ett sätt att få husen mer attraktiva. Bostadsplanering Det finns flera bostadsrättsföreningar och bostadsrätter på de mindre orterna. Ökningen av pensionärer kommer troligen att bidra till en större efterfrågan på lägenheter. Viss utflyttning kan komma att ske till fritidshus då bindningen till arbetet upphör. Efterfrågan på ungdomsbostäder kommer att vara störst i Ljungby stad, men kan också uppstå i orter på landsbygden. 117

10 Kommunikationer Vägnät Vägarna försämras successivt av tung trafik och tjälskador. Följden blir minskad framkomlighet och ökad risk för trafikolyckor. Eftersom Ljungby kommun är stor till ytan är möjligheten att använda kollektivtrafik begränsad. Detta innebär att många människor är beroende av bil. Näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen Arbetstillfällen Cirka en tredjedel av alla arbetstillfällen i kommunen finns utanför Ljungby stad. Drygt hälften av dessa finns inom tillverkningsindustrin. Lagan, Lidhult och Vittaryd har många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och har inpendling av arbetskraft. I de mindre orterna finns en stor del av arbetstillfällena inom utbildning och vård/omsorg. Jord- och skogsbruk Ljungby kommun har en relativt hög andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen jordoch skogsbruk, cirka 3 % vilket motsvarar ungefär 400 personer. Det är vanligt att man kompletterar denna näringsgren med annan verksamhet, till exempel turism. Högre utbildning Gymnasieutbildning, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och andra eftergymnasiala utbildningar erbjuds i Ljungby stad och i viss utsträckning i Ryssby. Arbetspendling Restiden mellan arbete och hem är för många avgörande vid valet av bostadsort. Kommunal och kommersiell service Barnomsorg och skola Ungefär hälften av orterna utanför Ljungby stad har egen förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. Om detta saknas på orten tillhör man närmaste grundskoleområde. Eleverna i årskurs 7-9 går i Ljungby stad eller på Åbyskolan i Lagan. Vård och omsorg Äldreomsorgen är väl utbyggd i Lagan, Lidhult och Ljungby stad. Alla kommuninvånare har tillgång till hemtjänst och hemsjukvård oavsett var de bor i kommunen. Dessutom finns det en väl utbyggd service i form av bland annat väntjänst, anhörigstöd/närståendestöd, särskilt boende för äldre och dagverksamhet. Vatten och avlopp Dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen i kommunen fungerar bra. De flesta av orterna har kommunalt dricksvatten från grundvatten. Den kommunala avloppsreningen sker med slamavskiljare i kombination med kemisk rening (avloppsreningsverk) eller infiltration (avloppsreningsanläggning). De flesta av de kommunala anläggningarna klarar en ökad belastning. Elektricitet och telefoni Elektricitet och telefon är något vi tar för givet att alla har tillgång till. Standard och driftsäkerhet på el- och telefonnäten är en avgörande basservice för såväl boende som företagare. IT-infrastruktur Med god tillgänglighet ökar valfriheten att bo och leva på landsbygden. Därför satsar kommunen på en utbyggnad av IT-infrastrukturen som ska nå mer än 90 % av kommunens invånare. Dagligvarubutik Det finns dagligvarubutiker på sju orter utanför Ljungby stad: Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult, Ryssby, Södra Ljunga och Tannåker. De som har svårt att ta sig till butik kan erbjudas hemsändning av dagligvaror. 118

11 Lokala föreningar Ideellt aktiva De ideella föreningarna är en resurs för att upprätthålla god lokal service. Det finns drygt 200 ideella föreningar i Ljungby kommun. Av dessa är cirka 100 idrottsföreningar och cirka 50 lokala utvecklingsgrupper. Sockenråd, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar är exempel på lokala utvecklingsgrupper. Lokala utvecklingsgrupper Ljungby kommun är unik genom den stora förekomsten av lokala utvecklingsgrupper. Dessa finns i nästan alla orter. Kommunen har regelbundna träffar med de lokala utvecklingsgrupperna. 119

12 Karta över Lagan N 120

13 LAGAN Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Samhället Lagans samhälle har gamla anor och redan under medeltiden var orten knutpunkt i bygden. Lagan är ett grönt och lummigt samhälle. Ån Lagan rinner genom samhället. I Lagan bor det cirka invånare. Lagan är därmed kommunens största ort efter Ljungby. Bebyggelse Bebyggelsen i Lagan är blandad. Den består till största delen av villor i varierande åldrar. Utmed Storgatan är de flesta husen uppförda som mindre hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. I de centrala delarna finns det också flerbostadshus. De flesta är byggda under femtio- och sextiotalet. Gammal bruksmiljö finns runt den före detta yllefabriken i Åby. I Lagan finns flera mindre industriområden. Det största finns i västra delen längs E4:an. Delar av detta industriområde ligger inom skyddsområde för vattentäkt vilket kan begränsa användningen av marken. Arbete Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Det finns många företag, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det sker en stor inpendling av arbetskraft till Lagan. Utbildning, handel och service I Lagan och Åby finns förskolor, fritidshem och två skolor. Åbyskolan har elever till och med skolår 9. I Lagan finns dagligvaruhandel och ett relativt gott utbud av övrig kommersiell service. Vid E4:an finns Laganland med bland annat motell, bilmuseum och turistservice. Kommunal social service finns bland annat i form av särskilt boende för äldre på Åbrinken och Bergagården. Bibliotek finns i Åbyskolan. Landstinget Kronoberg har en vårdcentral med bland annat apotek, distriktsläkare och folktandvård. Planer och program Det finns en grönstrukturplan för Lagan. Fritid I Lagan finns en 27-håls golfbana, en 9-håls korthålsbana och idrottsplats med fotbollsplaner. Det finns tennisbanor, tempererat utomhusbad och elljusspår. Sporthall finns vid Åbyskolan. Kultur Söder om samhället finns ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljö. I anslutning till detta finns flera mindre områden som är kulturhistoriskt värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram. Teknisk försörjning Lagan har kommunalt vatten och avlopp. Dricksvatten levereras från Ljungby vattenverk. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Delar av samhället är anslutet till ett fjärrvärmeverk. Kommunikationer Ur kommunikationssynpunkt har Lagan ett bra läge vid E4:an och med den relativa närheten till riksväg 25 och Ljungby stad. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Värnamo. Framtida markbehov Kommunen har flera lediga bostadstomter både i och strax utanför Lagan. Det finns obebyggd planlagd mark för industri i den sydvästra delen av samhället. Tillgången på industrilokaler och planlagd industrimark är relativt god. Det finns därför inget markbehov för nyexploatering de närmaste åren. Kommunen har en markreserv sydost om samhället vid det gamla plantskoleområdet. Delar av detta område kan behöva saneras innan det kan exploateras. Fortsatt planarbete Trafik Det bör göras en gatunätsanalys för Lagans samhälle. 121

14 Karta över Lidhult N 122

15 LIDHULT Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Samhället Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Det gäller både för service och arbetstillfällen. I samhället bor det cirka 610 personer. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har sedan centrum förskjutits västerut mot järnvägsstationen. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande stil och byggnadsår, men i den centrala delen finns även flerbostadshus. I sydväst ligger ett större industriområde. Arbete I Lidhult finns ett av kommunens största företag, Kalmar Industries Sverige AB, som tillverkar stora truckar. Det finns även annan tillverkningsindustri i Lidhult. Inpendlingen till Lidhult är betydande både från Halmstadområdet och från Ljungbyområdet. Utbildning På orten finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan i Ljungby stad. Handel och service På orten finns bland annat dagligvarubutik, bank, specialaffärer och hotell. Särskilt boende för äldre och dagverksamhet finns på Björkäng. Annan service i Lidhult är deltidsbrandkår och bibliotek. Det finns vårdcentral med läkar- och distriktssköterskemottagning samt barnhälsovård. På orten finns även privatägt gruppboende och dagcenter för funktionshindrade. Fritid I Lidhult finns en sporthall med simhall, fotbollsplaner och elljusspår. Vid sjön Askaken finns ett anlagt friluftsbad. Teknisk försörjning Lidhult har kommunalt vatten och avlopp. Kommunikationer Lidhult ligger cirka 4 mil väster om Ljungby stad och cirka 4,5 mil öster om Halmstad. Kollektivtrafik finns i form av busstrafik till bland annat Ljungby och Halmstad. Transporterna av de tunga truckar som tillverkas på orten kräver vägar med mycket god bärighet. Det finns önskemål om ett gångstråk utmed Lidhultsån. Planer och program Delar av samhället har äldre detaljplaner som behöver moderniseras. Det finns en grönstrukturplan för samhället som antogs år Samma år gjordes en nätanalys av gatorna i Lidhult. Framtida markbehov Det finns förhållandevis mycket obebyggd mark som är planlagd för bostäder. Det finns även flera lediga kommunala bostadstomter. Kommunen har mycket god tillgång till mark som kan planläggas för bostäder. I den sydvästra delen av samhället finns planlagd industrimark som är obebyggd. Behovet av ny mark för exploatering bedöms som litet för de närmaste åren. 123

16 Karta över Ryssby N 124

17 RYSSBY Ryssby har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Samhället Ryssby ligger kring den norra delen av Ryssbysjön. Det bor cirka 700 personer i samhället. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen låg runt före detta stationsområdet med hotellet i centrum. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och byggnadsår. I den fördjupade översiktsplanen för Ryssby finns en utförlig karaktärsbeskrivning av bebyggelsen i samhället. Arbete De flesta arbetstillfällena finns huvudsakligen inom utbildning samt inom vård och omsorg. Det sker en utpendling av arbetskraft från orten till bland annat Ljungby och Växjö. Utbildning I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 får eleverna sin undervisning på Åbyskolan i Lagan. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang. Handel och service I Ryssby finns dagligvaruhandel och ett visst utbud av övrig kommersiell service. Sommartid bedriver Ryssbygymnasiet vandrarhem i skolans lokaler. Kommunal social service finns genom hemtjänst och hemsjukvård. Annan service är bibliotek och frivilligt brandvärn. Fritid I Ryssby finns sporthall, fotbollsplaner, elljusspår, simhall vid skolan och friluftsbad vid Ryssbysjön. Natur och kultur Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård. I den sydvästra delen av samhället finns ett gravfält. Vid ån Ljungabäcken ligger ett gammalt garveri. Teknisk försörjning Ryssby har kommunalt vatten och avlopp. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Kommunikationer Ryssby ligger cirka 1,5 mil öster om Ljungby stad. Samhället har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Växjö. Det finns önskemål om att anlägga en gång- och cykelväg till Ljungby. Planer och program Det finns en fördjupad översiktsplan för samhället som skall fortsätta att gälla. Ryssbyprojektet är ett samverkansprojekt kring planläggning och är delvis genomfört. Framtida markbehov I Ryssby finns flera lediga kommunala bostadstomter. Det finns också obebyggd planlagd industrimark. Markbehovet bedöms som relativt litet för den närmaste framtiden. Fortsatt planarbete Grönstrukturplan Det bör göras en grönstrukturplan för Ryssby. Ryssbyprojektet Kommunen bör fortsätta arbeta enligt programmet i Ryssbyprojektet. 125

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter

06 STADENS INNEHÅLL. Befolkningen. Mål och utgångspunkter 06 Stadens innehåll 06 STADENS INNEHÅLL Befolkningen Mål och utgångspunkter Nuläge Antalet boende i staden Alingsås var vid årsskiftet 2006-07 ca 25 400. Befolkningsutvecklingen har, sett utifrån genomsnittlig

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16

Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun. Remissupplaga 2015-06-16 1 Mark- och bostadsförsörjningsprogram Motala kommun Remissupplaga 2015-06-16 2 Förslaget till Mark- och bostadsförsörjningsprogram har utarbetats av stadbyggnadsenheten. Arbetet inleddes med ett Bostadsseminarium

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4.1 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSESTRUKTUR Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser

KAPITEL 5- Miljökonsekvenser 5.6 Sociala indikatorer De sociala indikatorerna utgår från Miljömål för Hallands län och framför allt då miljömålet God bebyggd miljö. Indikatorerna har också sitt stöd i de mål som ingår i Folkhälsoplanen.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003

Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Översiktsplan Centrala Sandviken 2003 Antagen av kommunfullmäktige 1 december 2003 www.sandviken.se/planer 1 2 Innehåll Översiktsplan.. sid 04 Planlagda områden - en karta. sid 06 Sandviken i regionen

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE

Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik 2O4O RRTÄLJE 2O4O N RRTÄLJE Bilaga 5, del 2 Ortsanalys för Hallstavik Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011 (Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013) HALLSTAVIK

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer