BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN. Ljungby stad... 111 Landsbygden med orter... 116 Lagan... 121 Lidhult... 123 Ryssby... 125"

Transkript

1 BESKRIVNING AV ORTER OCH LANDSBYGDEN Ljungby stad Landsbygden med orter Lagan Lidhult Ryssby

2 Karta över Ljungby stad N 110

3 LJUNGBY STAD Byggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren, både av bostäder och för industri. Staden Ljungby är en förhållandevis ung stad. Ljungby har växt fram kring de tidigare järnvägarna och kring nuvarande E4:an och riksväg 25. Det bor cirka invånare i staden. Bebyggelsen Ljungby stad består av blandad bebyggelse. I centrum är en stor del av bebyggelsen i sten och betong och uppförd under femtiotalet och sextiotalet. Det finns flera områden med kulturhistoriskt värdefulla miljöer i centrum och intill Lagaån. Konstnären Sven Ljungberg och hans bror målarmästaren Sigge Ljungberg har påverkat färgsättning och detaljer på många byggnader i Ljungby. De senaste bostadsområdena ligger öster om Lagaån vid Replösa. Ljungbys största industriområden finns i sydvästra och nordvästra delen av staden. Boende Bostadsmarknaden i Ljungby är i balans. Det finns en viss brist på villor och flerbostadshus i vissa områden. Villabyggandet har ökat i Ljungby under de senaste åren. Det kommer troligen att bli ett ökat behov av bostäder för pensionärer. Med en utbyggnad av högre utbildning finns ett behov av bostäder för studenter. Uppskattningsvis behöver Ljungby nya bostäder för ett fyrtiotal studenter per år de närmaste åren. Industri I Ljungby finns ett stort antal små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Ljungby har blivit ett centrum för trucktillverkning. I Ljungby finns även flera större transportföretag. På senare år har många industrier utökat sin verksamhet i Ljungby. Det behövs därför mer mark som är lämplig att planlägga som industrimark. Utbildning I Ljungby stad finns fem grundskolor. Två av dessa har elever till och med skolår nio. Sunnerbogymnasiet byggs om för att även inrymma nuvarande Hammarskolan. Ombyggnaden skall vara klar under år Eftergymnasial utbildning bedrivs på Garvaren. Det finns planer på att utveckla ett högskolecentrum på Garvaren. Handel I Ljungby finns både anrika detaljhandlare och nyare etableringar. Huvuddelen av handeln finns i centrum. Sedan några år finns Centrumföreningen som har till uppgift att utveckla handeln i staden. Offentlig service I Ljungby finns lasarett och två vårdcentraler. Det finns flera särskilda boenden för äldre. Efterfrågan på särskilt boende för äldre i Ljungby kommer troligen att öka. Parker och grönområden Ljungby är en trädgårdsstad. Villatomterna är ofta stora och lummiga. Det finns mycket parkmark. De flesta parkerna håller hög kvalité och har stora träd. 111

4 Idrott och rekreation Det finns behov av en sporthall till i Ljungby stad. Det finns också önskemål om en allvädersbana för friidrott. Kvarteret Fritiden och Kronoskogen har ett stort utbud av anläggningar för idrott och fritid. Det kan vara lämpligt att eventuella nya anläggningar i Ljungby stad läggs i kvarteret Fritiden. På Lagavallen finns anläggningar för fotboll, friidrott och tennis. I stadens närhet finns Bräkentorpsområdet. Här har kommunen anlagt en friluftsbas med strövstigar runt Bräkentorpasjön. Teknisk försörjning I Ljungby finns två fjärrvärmeverk. Ljungby vattenverk och avloppsreningsverk betjänar en stor del av kommunens invånare. Kommunen anlägger dammar i Ljungby som utjämningsmagasin och för rening av dagvatten. Kommunens avfallsanläggning finns på Bredemad nordväst om Ljungby stad. Bilden visar Ljungby fjärrvärmeverk Ljungsjöverket. 112

5 Kommunikationer Bussförbindelserna till och från Ljungby är goda. Det finns fjärrtransporter, länstrafik och lokaltrafik. Ljungby vägnät har en ringled runt staden. Det saknas dock en del av ringleden vid Ekebacken. Vid Replösa används John A Lagers väg som ringled. En utbyggnad av Östra Ringleden och Norrleden kan ersätta John A Lagers väg som ringled. Det behövs en gång- och cykelväg längs Lagaån från Ljungsätersbron till Industribron vid Lagavallen. Det finns önskemål om gång- och cykelvägar till Mjälens badplats, till Sickinge och Tutaryd samt till Bräkentorps friluftsområde. Det finns en sträckningsstudie där Europabanan har placerats i anslutning till E4:an. Denna sträckning kan behöva justeras för att eventuell framtida industrimark skall bli ändamålsenlig. Planer och program För Ljungby stad finns bland annat följande planer och program: Belysningsplan för Ljungby centrum, 2003 Kulturmiljöplan för Ljungby centrum, 2002 Grönstrukturplan för Ljungby stad, 2000 Trafiksäkerhetsprogram för Ljungby kommun, 1999 Vision Ljungby centrum 2015, 1997 Centrumplan, Framtid Lekplats I centrum bör det anläggas en attraktiv lekplats för både boende och besökande barn. Industrier Industrier som kan störa omgivningen bör lokaliseras till Bredemadsområdet. Industrier som ligger centralt kan komma att upphöra eller välja att flytta till ett utpräglat industriområde. Vid sådana tillfällen bör kommunen ha en beredskap för att köpa in och planlägga attraktiv mark för bostäder eller annan användning. Handel och bostäder Det finns möjlighet att etablera ny handel på olika platser i Ljungby. I kvarteret Solrosen (Märta Ljungbergsvägen) finns det utrymme för mer handel. Hammarområdet, söder om stationsområdet, är lämpligt för en centrumutvidgning. Kvarteret Kometen (Föreningsgatan) och kvarteret Södra Ljungkullen (Storgatan) är områden i centrum som kan omvandlas till nya affärslokaler och bostäder. Järnväg Järnvägen från Värnamo till Ljungby stad är inte nedlagd även om den saknar järnvägstrafik. Banverket äger banvallen. Kommunen äger stationsområdet i Ljungby centrum. Banverket har dock servitut för spår inom stationsområdet. Det är därför svårt att planera för stationsområdets och spårområdets framtida användning. Översvämning Vid planläggning av mark i närheten av Lagaån måste hänsyn tas till risken för översvämningar. Som underlag kan gjorda översvämningskarteringar för Ljungby stad användas. Kyrkogården Kyrkan behöver mer mark för att utvidga Skogskyrkogården. Utvidgningen kan ske mot väster. Det innebär att området kring Donationsgatans daghem på sikt kan ingå i Skogskyrkogården. Kvarteret Nålen I kvarteret Nålen vid Lagavallen finns Cafe 1. Här finns repetitionslokaler för lokala musikband. Denna verksamhet behöver nya lokaler när kvarteret skall exploateras för bostadsbebyggelse. 113

6 Karta över utredningsområden N 114

7 Nya områden för bostäder och industrier Kommunen utreder förutsättningarna för nya framtida bebyggelseområden kring Ljungby, se karta. Syftet är att i grova drag klarlägga markförhållanden, natur- och biologiska värden samt arkeologiska förhållanden. Dessutom studeras förutsättningarna för teknisk försörjning i form av vatten-, avlopps- och trafikförsörjning. Utredningen skall ge underlag för en bedömning av hur marken kan användas. Den skall också ge underlag för i vilken ordning exploatering kan ske. I utredningen är utgångspunkten att de södra och östra delarna kring staden är mest lämpliga för bostadsbebyggelse. Industribebyggelse är lämpligast utmed E4:an söder, väster och norr om staden. Området kring Näs väster om staden kan dock vara mest lämpat för bostadsbebyggelse. På kartan har utredningsområdenas ungefärliga utsträckning markerats. Avvikelser från dessa markerade områden kan behöva göras med hänsyn till bland annat terräng och fastighetsgränser. Motocrossbanan, norr om Ljungby stad, kan begränsa den framtida bostadsbebyggelsen på grund av bullerstörning. Öster om Ljungby finns en skjutbana. Genom att avgränsa den med bullervallar finns det möjlighet att etablera ny bostadsbebyggelse öster om staden. Fortsatt planarbete Fördjupad översiktsplan för Ljungby stad Kommunen skall upprätta en fördjupad översiktsplan för Ljungby stad och Ljungby centrum. Uppdatering av trafiksäkerhetsprogram I kommunens trafiksäkerhetsprogram finns en gatunätsanalys för Ljungby stad. Gatunätsanalysen bör uppdateras. Stationsläge för Europabanan Lämpligt läge för Europabanans station i Ljungby stad bör utredas. 115

8 LANDSBYGDEN MED ORTER Kommunen är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ljungby kommun har 23 mindre orter. Glest befolkad Ljungby kommun är glest befolkad, särskilt i västra kommundelen. Ungefär hälften av kommunens invånare bor utanför Ljungby stad. De flesta bor på landsbygden utanför kommunens orter. Det finns 17 församlingar i Ljungby kommun varav Ljungby stad består av två. Ljungby kommun har 23 mindre orter, sju av dessa är tätorter: Agunnaryd, ca 210 invånare (år 2004) Angelstad, ca 270 invånare Kånna, ca 360 invånare Lagan, ca 1770 invånare Lidhult, ca 610 invånare Ryssby, ca 700 invånare Vittaryd, ca 300 invånare. I översiktsplanen finns en närmare beskrivning av Ljungby stad, Lidhult, Lagan och Ryssby. N Kartan visar Ljungby kommuns orter och församlingar. 116

9 Befolkning Befolkningen i Ljungby stad har ökat något sedan 1990-talet. Invånarantalet för Angelstad, Agunnaryd och Lagan är i stort sett oförändrat. Befolkningen på landsbygden och i de övriga orterna har minskat något under samma period. Åldersstruktur Åldersfördelningen i kommunen är liknande för Ljungby stad, tätorterna och övriga kommunen. Andelen barn är störst i Angelstad, Agunnaryd och Vittaryd. Det finns en större andel äldre på orter med särskilt boende för äldre. I Kånna finns en liten andel äldre. Landsbygdsprogrammet En del av översiktsplanen Landsbygdsprogrammet Ljungby kommuns landsbygd med orter är en del av Ljungby kommuns översiktsplan. Syftet med programmet är framförallt att lyfta fram strategiska faktorer för en levande landsbygd. All yta utanför Ljungby stad har definierats som landsbygd. Ortsredovisning Landsbygdsprogrammet innehåller redovisning av kommunens 23 orter utifrån förutsättningarna att bo, arbeta och studera. Texten om orterna har även en kort teknisk beskrivning samt beskrivning av natur- och kulturvärden. I slutet av varje beskrivning står vilka önskemål människorna har som bor och lever där. Önskemålen om samhällsutvecklingen är uttryckta av en eller flera lokala utvecklingsgrupper i varje ort. Påverkbara faktorer Landsbygdsprogrammet lyfter fram fem påverkbara faktorer för en levande landsbygd: boendemiljöer kommunikationer näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen kommunal och kommersiell service lokala föreningar. I detta kapitel beskrivs landsbygdens förutsättningar utifrån de fem faktorerna. Åtgärdslista I landsbygdsprogrammet ingår en åtgärdslista för en mer levande landsbygd. Åtgärdslistan är indelad efter de fem påverkbara faktorerna. Listan följs av en rad åtgärder och konkreta aktiviteter inom de olika områdena. Boendemiljöer Attraktivt centrum Det som gör en ort attraktiv är bland annat boendemiljöer. Ett attraktivt centrum bidrar till att orten och dess omgivningar upplevs positivt. För att bygden ska vara levande är det även viktigt att kommunen planerar för blandad bebyggelse med skiftande funktioner för såväl äldre som yngre. Natur- och kulturområden Vackra boendemiljöer kan finnas i närheten av sjöar eller i kulturmiljöer. Det kan dock vara svårt att få tillstånd att bygga i dessa områden. Värdefulla natur- och kulturområden omfattas ofta av skydd mot ingrepp. Områden runt sjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Nybyggnation Det finns ett 80-tal lediga kommunala tomter i 13 orter utanför Ljungby stad. Intresset för att bygga i dessa orter har varit litet de senaste åren. Däremot vill många bygga vid sjöar. Det gäller både för permanentboende och fritidsboende. Det finns också intresse av att bygga vid gårdar i samband med generationsskifte. Det kan vara svårt att få lån för nybyggnation utanför Ljungby stad. Större bostadstomter kan kanske vara ett sätt att få husen mer attraktiva. Bostadsplanering Det finns flera bostadsrättsföreningar och bostadsrätter på de mindre orterna. Ökningen av pensionärer kommer troligen att bidra till en större efterfrågan på lägenheter. Viss utflyttning kan komma att ske till fritidshus då bindningen till arbetet upphör. Efterfrågan på ungdomsbostäder kommer att vara störst i Ljungby stad, men kan också uppstå i orter på landsbygden. 117

10 Kommunikationer Vägnät Vägarna försämras successivt av tung trafik och tjälskador. Följden blir minskad framkomlighet och ökad risk för trafikolyckor. Eftersom Ljungby kommun är stor till ytan är möjligheten att använda kollektivtrafik begränsad. Detta innebär att många människor är beroende av bil. Näringsliv, arbets- och utbildningstillfällen Arbetstillfällen Cirka en tredjedel av alla arbetstillfällen i kommunen finns utanför Ljungby stad. Drygt hälften av dessa finns inom tillverkningsindustrin. Lagan, Lidhult och Vittaryd har många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och har inpendling av arbetskraft. I de mindre orterna finns en stor del av arbetstillfällena inom utbildning och vård/omsorg. Jord- och skogsbruk Ljungby kommun har en relativt hög andel förvärvsarbetande inom näringsgrenen jordoch skogsbruk, cirka 3 % vilket motsvarar ungefär 400 personer. Det är vanligt att man kompletterar denna näringsgren med annan verksamhet, till exempel turism. Högre utbildning Gymnasieutbildning, KY (kvalificerad yrkesutbildning) och andra eftergymnasiala utbildningar erbjuds i Ljungby stad och i viss utsträckning i Ryssby. Arbetspendling Restiden mellan arbete och hem är för många avgörande vid valet av bostadsort. Kommunal och kommersiell service Barnomsorg och skola Ungefär hälften av orterna utanför Ljungby stad har egen förskola, fritidshem och skola årskurs 0-6. Om detta saknas på orten tillhör man närmaste grundskoleområde. Eleverna i årskurs 7-9 går i Ljungby stad eller på Åbyskolan i Lagan. Vård och omsorg Äldreomsorgen är väl utbyggd i Lagan, Lidhult och Ljungby stad. Alla kommuninvånare har tillgång till hemtjänst och hemsjukvård oavsett var de bor i kommunen. Dessutom finns det en väl utbyggd service i form av bland annat väntjänst, anhörigstöd/närståendestöd, särskilt boende för äldre och dagverksamhet. Vatten och avlopp Dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenhanteringen i kommunen fungerar bra. De flesta av orterna har kommunalt dricksvatten från grundvatten. Den kommunala avloppsreningen sker med slamavskiljare i kombination med kemisk rening (avloppsreningsverk) eller infiltration (avloppsreningsanläggning). De flesta av de kommunala anläggningarna klarar en ökad belastning. Elektricitet och telefoni Elektricitet och telefon är något vi tar för givet att alla har tillgång till. Standard och driftsäkerhet på el- och telefonnäten är en avgörande basservice för såväl boende som företagare. IT-infrastruktur Med god tillgänglighet ökar valfriheten att bo och leva på landsbygden. Därför satsar kommunen på en utbyggnad av IT-infrastrukturen som ska nå mer än 90 % av kommunens invånare. Dagligvarubutik Det finns dagligvarubutiker på sju orter utanför Ljungby stad: Agunnaryd, Hamneda, Lagan, Lidhult, Ryssby, Södra Ljunga och Tannåker. De som har svårt att ta sig till butik kan erbjudas hemsändning av dagligvaror. 118

11 Lokala föreningar Ideellt aktiva De ideella föreningarna är en resurs för att upprätthålla god lokal service. Det finns drygt 200 ideella föreningar i Ljungby kommun. Av dessa är cirka 100 idrottsföreningar och cirka 50 lokala utvecklingsgrupper. Sockenråd, hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar är exempel på lokala utvecklingsgrupper. Lokala utvecklingsgrupper Ljungby kommun är unik genom den stora förekomsten av lokala utvecklingsgrupper. Dessa finns i nästan alla orter. Kommunen har regelbundna träffar med de lokala utvecklingsgrupperna. 119

12 Karta över Lagan N 120

13 LAGAN Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Samhället Lagans samhälle har gamla anor och redan under medeltiden var orten knutpunkt i bygden. Lagan är ett grönt och lummigt samhälle. Ån Lagan rinner genom samhället. I Lagan bor det cirka invånare. Lagan är därmed kommunens största ort efter Ljungby. Bebyggelse Bebyggelsen i Lagan är blandad. Den består till största delen av villor i varierande åldrar. Utmed Storgatan är de flesta husen uppförda som mindre hyreshus med affärslokaler i bottenvåningen. I de centrala delarna finns det också flerbostadshus. De flesta är byggda under femtio- och sextiotalet. Gammal bruksmiljö finns runt den före detta yllefabriken i Åby. I Lagan finns flera mindre industriområden. Det största finns i västra delen längs E4:an. Delar av detta industriområde ligger inom skyddsområde för vattentäkt vilket kan begränsa användningen av marken. Arbete Det finns en mångsidig och förhållandevis stabil företagsstruktur i Lagan. Det finns många företag, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det sker en stor inpendling av arbetskraft till Lagan. Utbildning, handel och service I Lagan och Åby finns förskolor, fritidshem och två skolor. Åbyskolan har elever till och med skolår 9. I Lagan finns dagligvaruhandel och ett relativt gott utbud av övrig kommersiell service. Vid E4:an finns Laganland med bland annat motell, bilmuseum och turistservice. Kommunal social service finns bland annat i form av särskilt boende för äldre på Åbrinken och Bergagården. Bibliotek finns i Åbyskolan. Landstinget Kronoberg har en vårdcentral med bland annat apotek, distriktsläkare och folktandvård. Planer och program Det finns en grönstrukturplan för Lagan. Fritid I Lagan finns en 27-håls golfbana, en 9-håls korthålsbana och idrottsplats med fotbollsplaner. Det finns tennisbanor, tempererat utomhusbad och elljusspår. Sporthall finns vid Åbyskolan. Kultur Söder om samhället finns ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljö. I anslutning till detta finns flera mindre områden som är kulturhistoriskt värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram. Teknisk försörjning Lagan har kommunalt vatten och avlopp. Dricksvatten levereras från Ljungby vattenverk. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Delar av samhället är anslutet till ett fjärrvärmeverk. Kommunikationer Ur kommunikationssynpunkt har Lagan ett bra läge vid E4:an och med den relativa närheten till riksväg 25 och Ljungby stad. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Värnamo. Framtida markbehov Kommunen har flera lediga bostadstomter både i och strax utanför Lagan. Det finns obebyggd planlagd mark för industri i den sydvästra delen av samhället. Tillgången på industrilokaler och planlagd industrimark är relativt god. Det finns därför inget markbehov för nyexploatering de närmaste åren. Kommunen har en markreserv sydost om samhället vid det gamla plantskoleområdet. Delar av detta område kan behöva saneras innan det kan exploateras. Fortsatt planarbete Trafik Det bör göras en gatunätsanalys för Lagans samhälle. 121

14 Karta över Lidhult N 122

15 LIDHULT Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Samhället Lidhults samhälle utgör ett viktigt centrum för kommunens västra delar. Det gäller både för service och arbetstillfällen. I samhället bor det cirka 610 personer. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen i Lidhult låg vid kyrkan. Genom järnvägens tillkomst har sedan centrum förskjutits västerut mot järnvägsstationen. Bebyggelsen består till största delen av villor i varierande stil och byggnadsår, men i den centrala delen finns även flerbostadshus. I sydväst ligger ett större industriområde. Arbete I Lidhult finns ett av kommunens största företag, Kalmar Industries Sverige AB, som tillverkar stora truckar. Det finns även annan tillverkningsindustri i Lidhult. Inpendlingen till Lidhult är betydande både från Halmstadområdet och från Ljungbyområdet. Utbildning På orten finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 går eleverna på Kungshögsskolan i Ljungby stad. Handel och service På orten finns bland annat dagligvarubutik, bank, specialaffärer och hotell. Särskilt boende för äldre och dagverksamhet finns på Björkäng. Annan service i Lidhult är deltidsbrandkår och bibliotek. Det finns vårdcentral med läkar- och distriktssköterskemottagning samt barnhälsovård. På orten finns även privatägt gruppboende och dagcenter för funktionshindrade. Fritid I Lidhult finns en sporthall med simhall, fotbollsplaner och elljusspår. Vid sjön Askaken finns ett anlagt friluftsbad. Teknisk försörjning Lidhult har kommunalt vatten och avlopp. Kommunikationer Lidhult ligger cirka 4 mil väster om Ljungby stad och cirka 4,5 mil öster om Halmstad. Kollektivtrafik finns i form av busstrafik till bland annat Ljungby och Halmstad. Transporterna av de tunga truckar som tillverkas på orten kräver vägar med mycket god bärighet. Det finns önskemål om ett gångstråk utmed Lidhultsån. Planer och program Delar av samhället har äldre detaljplaner som behöver moderniseras. Det finns en grönstrukturplan för samhället som antogs år Samma år gjordes en nätanalys av gatorna i Lidhult. Framtida markbehov Det finns förhållandevis mycket obebyggd mark som är planlagd för bostäder. Det finns även flera lediga kommunala bostadstomter. Kommunen har mycket god tillgång till mark som kan planläggas för bostäder. I den sydvästra delen av samhället finns planlagd industrimark som är obebyggd. Behovet av ny mark för exploatering bedöms som litet för de närmaste åren. 123

16 Karta över Ryssby N 124

17 RYSSBY Ryssby har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Samhället Ryssby ligger kring den norra delen av Ryssbysjön. Det bor cirka 700 personer i samhället. Bebyggelse Den ursprungliga bebyggelsen låg runt före detta stationsområdet med hotellet i centrum. Bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor i varierande stilar och byggnadsår. I den fördjupade översiktsplanen för Ryssby finns en utförlig karaktärsbeskrivning av bebyggelsen i samhället. Arbete De flesta arbetstillfällena finns huvudsakligen inom utbildning samt inom vård och omsorg. Det sker en utpendling av arbetskraft från orten till bland annat Ljungby och Växjö. Utbildning I Ryssby finns förskola, fritidshem och skola för skolår F-6. I skolår 7-9 får eleverna sin undervisning på Åbyskolan i Lagan. Ryssbygymnasiet är en friskola med utbildning inom jakt, skog, turism, hotell och restaurang. Handel och service I Ryssby finns dagligvaruhandel och ett visst utbud av övrig kommersiell service. Sommartid bedriver Ryssbygymnasiet vandrarhem i skolans lokaler. Kommunal social service finns genom hemtjänst och hemsjukvård. Annan service är bibliotek och frivilligt brandvärn. Fritid I Ryssby finns sporthall, fotbollsplaner, elljusspår, simhall vid skolan och friluftsbad vid Ryssbysjön. Natur och kultur Området runt Ryssbysjön är av riksintresse för naturvård. I den sydvästra delen av samhället finns ett gravfält. Vid ån Ljungabäcken ligger ett gammalt garveri. Teknisk försörjning Ryssby har kommunalt vatten och avlopp. Avloppsvattnet går via överföringsledning till Ljungby avloppsreningsverk. Kommunikationer Ryssby ligger cirka 1,5 mil öster om Ljungby stad. Samhället har ur kommunikationssynpunkt ett bra läge vid riksväg 25. Kollektivtrafik finns i form av busslinjer till bland annat Ljungby och Växjö. Det finns önskemål om att anlägga en gång- och cykelväg till Ljungby. Planer och program Det finns en fördjupad översiktsplan för samhället som skall fortsätta att gälla. Ryssbyprojektet är ett samverkansprojekt kring planläggning och är delvis genomfört. Framtida markbehov I Ryssby finns flera lediga kommunala bostadstomter. Det finns också obebyggd planlagd industrimark. Markbehovet bedöms som relativt litet för den närmaste framtiden. Fortsatt planarbete Grönstrukturplan Det bör göras en grönstrukturplan för Ryssby. Ryssbyprojektet Kommunen bör fortsätta arbeta enligt programmet i Ryssbyprojektet. 125

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad

ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad ARBETSPLAN Väg 25, Halmstad - Ljungby, delen Boasjön - Annerstad Uppdragsnummer 87 733 343 2014-03-31 Kommunala planer Dokument : Utdrag ur Ljungby kommuns översiktsplan, kapitel 6 Teknisk försörjning

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Övriga mål. Visionsarbete. Övergripande mål. Översiktsplanearbetet. Mål som berör planering

Övriga mål. Visionsarbete. Övergripande mål. Översiktsplanearbetet. Mål som berör planering LJUNGBY KOMMUN Kommunens övergripande mål... 7 Regionala samband... 8 Befolkning... 9 Utbildning... 11 Vård och social service... 13 Näringsliv... 14 Turism... 16 Internationellt samarbete... 18 5 KOMMUNENS

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige 3. KOMMUNEN IDAG 3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige Alvesta kommun ligger i gamla Värendsriket i Småland och är till stora delar gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt tillbaka

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson

Hässleholms kommun. Grupp 7. Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson Hässleholms kommun Grupp 7 Sara Ekstrand Johannes Fält Karin Högberg Jonas Pettersson Anna Wågesson HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kommunens översiktsplan Hässleholms kommuns översiktsplan antogs i maj 2007 och innehåller

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag

Storsund Byaområde. Förutsättningar och förslag Storsund Byaområde 1 Storsund Byaområde Förutsättningar och förslag Allmänt Foto: Sara Berg Antalet boende i Storsund har under åren 1996-2006 minskat med ca 10 %. Åldersfördelningen avviker från kommunen

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Prästängen Osby kommun, Skåne län

Prästängen Osby kommun, Skåne län Planprogram för 2014-09-11 Prästängen Osby kommun, Skåne län Planområdet sett från öst, exempel på föreslagen bebyggelse. Samhällsutveckling, Mark och plan Dnr KS2140 214 Bakgrund och Syfte 1 På uppdag

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING. Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering...

TEKNISK FÖRSÖRJNING. Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering... TEKNISK FÖRSÖRJNING Kommunikationer... 54 Energi... 56 Dricksvattenförsörjning... 58 Avloppsvattenhantering... 60 Avfallshantering... 62 Bilaga 2 Karta över teknisk försörjning 53 KOMMUNIKATIONER Ljungby

Läs mer

Det här är Vassmolösa och Hagby

Det här är Vassmolösa och Hagby Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2013-02-18 Det här är Vassmolösa och Hagby Vassmolösa och Hagby ligger cirka två mil söder om Kalmar. I omlandet inkluderas byarna Gräsgärde, norra delen av Ekenäs,

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA

Nybro stad. Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad som antogs 2004. SKALA IDAG 17 Nybro stad Nybro är en stad i Glasriket i Småland, tillhörande Kalmar län. Nybro stad fyllde 75 år 2007 men Nybro kommun bildades inte förrän 1969 av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga och Madesjö

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling Hindås. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling Hindås. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling Hindås 109 BEBYGGELSEUTVECKLING Hindås Historia Det som idag är Hindås bestod fram till för drygt hundra år sedan av ett antal mindre gårdar. Skogsbruket var viktigt

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

DETALJPLANELAGD MARK D

DETALJPLANELAGD MARK D DETALJPLANELAGD MARK D Innehåll (klickbara rubriker) D1 Skara Stad D2 Axvall D3 Varnhem D4 Eggby D5 Öglunda-Slättäng D6 Köpstaden D7 Ardala D8 Ving 22.1 D DETALJPLANELAGD MARK Detaljplan Begreppet detaljplan

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 VFT 045 FASTIGHETSEKONOMI Klippans kommun Grupp 4 Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 Allmänt om Klippan Klippan är en naturskön kommun som består

Läs mer

Fler godstransporter behöver ske på järnväg och med sjöfart. Framtida omlastningpunkter och stickspår till verksamhetsområden behöver utredas.

Fler godstransporter behöver ske på järnväg och med sjöfart. Framtida omlastningpunkter och stickspår till verksamhetsområden behöver utredas. Transportintensiva verksamheter lokaliseras nära större vägar, infartsleder, industrispår eller hamn. Centrumnära verksamhetsområden bör inte innehålla tung industri utan omvandlas efter som till lättare

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Miljömål I Vänersborgs miljömål ingår god bebyggd miljö. Där betonas planering med helhetstänkande

Miljömål I Vänersborgs miljömål ingår god bebyggd miljö. Där betonas planering med helhetstänkande Bebyggelse Mål Ny bebyggelse byggs som en del av det långsiktigt hållbara samhället. Den byggs centrumnära, men också sjönära och grönnära för att ta vara på Vänersborgs naturvärden. förändringar bidrar

Läs mer

BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR HISTORIK ÖNNESTAD IDAG. Pendling. Landskap och natur. Befolkning. Service och näringsliv

BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR HISTORIK ÖNNESTAD IDAG. Pendling. Landskap och natur. Befolkning. Service och näringsliv BASORT ÖNNESTAD FÖRUTSÄTTNINGAR ÖNNESTAD IDAG Önnestad är en av Kristianstads basorter. Orten är belägen ca 1 mil öster om Kristianstad, omges av jordbrukslandskap och ligger nära Nävlingeåsen. Önnestad

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Verksamhetsmark. landskrona.se

Verksamhetsmark. landskrona.se Verksamhetsmark Strategiskt läge Landskrona är en medelstor stad med 43 000 invånare, strategiskt belägen i den växande Öresundsregionen. Inom en timmes restid når du ett område med hela 3,7 miljoner invånare.

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Fördel Yngsjö! ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se/op

Fördel Yngsjö! ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se/op Fördel Yngsjö! ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se/op Program för Yngsjö bys framtida utveckling Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun Antagandehandling 2005-10-17 2 Bakgrund Byggnadsnämnden gav

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

Till Tord Lundborg Bygg- och miljökontoret För kännedom Kommunstyrelsen

Till Tord Lundborg Bygg- och miljökontoret För kännedom Kommunstyrelsen Socialdemokraterna i Mark 2012-10-30 Till Tord Lundborg Bygg- och miljökontoret För kännedom Kommunstyrelsen Synpunkter på utveckling av kommunens struktur i ett långsiktigt perspektiv, 15-20 år Socialdemokraterna

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg FÖRORD Detta examensarbete ger 20 poäng på Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona och är den avslutande delen på utbildningen teknologi magister programmet

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad. Samrådshandling. Kartor och illustrationer

Fördjupad översiktsplan Söderköping stad. Samrådshandling. Kartor och illustrationer Fördjupad översiktsplan Söderköping stad Samrådshandling BILAGA 2 Kartor och illustrationer 2017-02-28 Samrådet pågår fram till 30 april 2017 Innehåll Kartbilaga FÖP Söderköping stad 3 Markanvändningskartan

Läs mer

Områdesbeskrivning för Flens kommun

Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 2007) redovisats som samlad bebyggelse. Status på avloppsanläggningar

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Åstorps kommun Kommunanalysen, del 1

Åstorps kommun Kommunanalysen, del 1 Åstorps kommun Kommunanalysen, del 1 Grupp 11 Malin Knutsson Anna Konradsson Maria Montelius Gabriella Palmér Viktoria Strömberg Lunds Tekniska Högskola Lund, 2009-09-20 Inledning Bostadsexploatering kräver

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem.

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. MULLSJÖ KOMMUN 39 BEBYGGELSE BOSTÄDER Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. HUR SER DET UT? Bebyggelsen i Mullsjö kommun är utpräglat

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län

Gärdeby bystuga Rättviks kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Det här dokumentet är OCRbehandlad för att öka tillgängligheten till innehållet. Originalet finns på miljö- och plankontoret, Rättviks kommun. Gärdeby bystuga Rättviks

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Miljö Områden som omnäms i texten visas på kartorna på sidorna 13 och 15. Markanvändning. Kommunala planer. Fordon. Oskyddade trafikanter.

Miljö Områden som omnäms i texten visas på kartorna på sidorna 13 och 15. Markanvändning. Kommunala planer. Fordon. Oskyddade trafikanter. bilar. Fordon har god framkomlighet när de i huvudsak kan färdas i den hastighet de önskar under högsta tillåtna hastighet. God framkomlighet är inte detsamma som god trafiksäkerhet. Fordon Fordonen har

Läs mer

Rejmyre Hävla med omnejd

Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre Hävla med omnejd Rejmyre och Hävla med omnejd består av tätorterna Rejmyre och Hävla med kringliggande landsbygd. Kring Hävla utvecklades tidigt järnhantering kring Häfla Bruk i slutet av 1600-talet.

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer