Kvalitetsbaserad tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning - Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-06-26. Kvalitetsbaserad tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning - Umeå universitet 2014 --"

Transkript

1 Kvalitetsbaserad tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning - Umeå universitet

2 Bakgrund Idag: Forskningsanslagen till fakulteterna fördelas på historisk basis utan särskilda kvalitativa eller kvantitativa kriterier Dock har avsättningarna för universitetsgemensamma satsningar ökat från 4 % 2006 till nästan 20 % 2012 Förut tilldelades de nationella medlen i vetenskapsområden; sedan 2009 ges de i en samlad pott till varje lärosäte Universitetsstyrelsens beslut april 2011: Översyn i syfte att ta fram en fördelningsmodell som bl.a. kan främja kvalitet och vetenskaplig produktion Uppdrag och organisation av arbetet (rektorsbeslut ) Huvuduppdrag: Ta fram ett förslag till fördelningsmodell för anslag forskning/forskarutbildning som kan främja en gynnsam utveckling av Umeå universitet i bred bemärkelse och mer specifikt gällande forskarnas villkor och forskningens kvalitet. Analysera nuvarande nationell modell och förändringsförslag, fakulteternas modeller samt modeller vid andra lärosäten inom och utom landet Förankra förslag i ledningsråd/fakulteter, strategiska råd samt övriga relevanta grupper Ta fram förslag till universitetsstyrelsen ( ) avseende inriktning och genomförande; dock ingen fördelning förrän

3 Organisation - styrgrupp Styrgrupp Lena Gustafsson Marianne Sommarin Agneta Marell Maria Fällman Per Persson Anders Brändström Lotta Vikström Magnus Wikström Annika Nordlund Patrik Danielsson Per Gardeström Birte Reichstein Per Ragnarsson Anders Steinwall Funktion Rektor och gruppens ordförande Vicerektor forskning Vicerektor samverkan och innovation Prodekan medicinsk fakultet (Forskningsstrategiska rådet) Ordförande forskningskommittén Teknisknaturvetenskaplig fakultet (Forskningsstrategiska rådet) Föreståndare centrum för befolkningsstudier (Forskningsstrategiska rådet) Prodekan humanistisk fakultet (Utbildningsstrategiska rådet) Vicedekan samhällsvetenskaplig fakultet (Forskningsstrategiska rådet) Studierektor vid institutionen för psykologi (Samverkan- och innovationsstrategiska rådet) Lektor, Integrativ medicinsk biologi (IMB) Biträdande prefekt, Fysiologisk botanik Doktorand, EMG (Forskningsstrategiska rådet) Budgetchef Sekreterare/analytiker Organisation operativ grupp Operativ grupp Lena Gustafsson Marianne Sommarin Agneta Marell Per Ragnarsson Anders Steinwall Funktion Rektor och gruppens ordförande Vicerektor forskning Vicerektor samverkan och innovation Budgetchef Sekreterare/analytiker 3

4 Fördelning forskningsanslag, det statliga systemet (nuvarande) Den statliga modellen består av tre delar; 1.Basfinansiering - ett belopp per helårsstudent 2.Vetenskaplig produktion och citeringar (50%) 3.Externa medel (50%) (Tio procent av forskningsanslaget omfördelades första året; därefter ingår bara de belopp som varje lärosäte erhöll i omfördelningen året före, dvs. endast relativa förändringar ger utslag) 1.Basfinansiering - belopp per helårsstudent Varje lärosäte garanteras en basresurs om 8 tkr per helårsstudent ändras inte vid förändringar i studentantal Fördelning forskningsanslag, det statliga systemet (nuvarande), forts 2. Vetenskaplig produktion och citeringar (50%) Vetenskapsrådet genomför utifrån uppdrag från regeringen beräkningar innehåller en volymfaktor samt en faktor för medelcitering (Crown index), uppgifter från Web of Science I modellen tas även hänsyn till antalet publikationer som publiceras inom respektive område respektive medelcitering inom respektive område m.m. Inför fördelning år 2012 ingår publikationer och citeringar under år Avslutningsvis viktas den vetenskapliga produktionen/citeringarna utifrån vetenskapsområde, där humaniora och samhällsvetenskap har vikten 2,0, naturvetenskap vikten 1,5, övrigt vikten 1,1 samt medicin och teknik med vikten 1,0. 4

5 Fördelning forskningsanslag, det statliga systemet (nuvarande), forts 3. Externa medel. (50%) Externa medel omfattar samtliga externa finansiärer, med undantag av medel från vissa lärosätens egna stiftelser och andra källor knutna till ett visst lärosäte (UU, LU, KI, SH). Ett medelvärde för senaste tre åren används och måttet är lärosätets använda externa medel under ett år. Inför fördelning år 2012 ingår ett medelvärde av beloppen för år Avslutningsvis viktas externa medel utifrån vetenskapsområde, där humaniora och samhällsvetenskap har vikten 2,0, naturvetenskap vikten 1,5, övrigt vikten 1,1 samt medicin och teknik har vikten 1,0. Fördelning forskningsanslag, det statliga systemet, utfall 2012 Omfördelning 2012, mnkr Umeå universitet Linköpings universitet Stockholms universitet Mittuniversitetet Örebro universitet Karolinska institutet Göteborgs universitet Linné/Växjö universitet Karlstads universitet Luleå tekniska universitet Chalmers tekniska högskola Sveriges lantbruksuniversitet Kungl. Tekniska högskolan Lunds universitet Uppsala universitet 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 5

6 Flodströms förslag Kvalitetsutvärderingar (peer review) som var huvuduppdraget föreslås inte ingå Samverkansindikator: uppdragsforskning/-utbildning, fallstudier Andra förslag: Nya viktfaktorer mellan ämnen/vetenskapsområden Mindre uppviktning av HS Inga viktfaktorer på bibliometrin Endast bidragsintäkter räknas i externa medel Excellensdel inom externa medel (5 %) baserat på VR/ERC Nationell databas för att bättre täcka in hum-sam (samt konstnärligt på sikt) Impact i stället för citeringar Omfördelning av 10 % av basresursen varje år Flodströms förslag (gynnar ej UmU) 6

7 Modell MÅL/utgångspunkter? 1. Mål: - Incitament för ökad kvalitet hur precisera? 2. Omfördelning: - Inte huvudsyftet dämpa om för stort utfall 3. Relation till: - Utbildning? - Samverkan/nyttiggörande? 4. Utgångspunkter: - Statens fördelningsprinciper - Anders Flodströms utredning - Fakulteternas fördelningsprinciper vid UmU - Nationella/Internationella erfarenheter / modeller Men framför allt: hur kan systemet främja nödvändiga förändringar? Kan vi göra något nytt? Forskning HUR GÅR DET? Storvinst till Umeå i ny forskningssatsning [ ] Umeå universitet har idag tillsammans med SLU i Umeå, Göteborgs universitet och Chalmers tilldelats närmare 80 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Anslagen går till två viktiga teknikplattformar. Mångmiljonanslag för hjärnavbildning [ ] Umeå universitet har tillsammans med Karolinska Institutet, Lunds universitet och Linköpings universitet tilldelats ytterligare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Bidraget på 24 miljoner kronor går till inköp av utrustning för hjärnavbildning. Specifika frågor: Hur gör vi för att stärka våra styrkeområden ytterligare? Hur främjar vi nästa generations forskare? Hur tryggar vi en stark infrastruktur? 7

8 Utbildning HUR GÅR DET? Umeå universitet klättrar på rankinglista [ ] Umeå universitet placerar sig på en tiondeplats i en ranking av utbildningar vid landets lärosäten. Därmed klättrar universitetet en placering och passerar Stockholms universitet. Det är för femte året i rad som Urank rankar landets universitet och högskolor. Lärosätena bedöms utifrån 27 variabler indelade i de sex undergrupperna studenter, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärare och sociala indikatorer. Rankingen är baserad på statistik från Högskoleverket, SCB och annat officiellt material. Internationella studenter topprankar Umeå universitet [ ] Umeå universitet placerar sig på förstaplats i Sverige och på femte plats i världen i enkätundersökningen International Student Barometer. Enkäten är besvarad av internationella studenter från 208 lärosäten runt om i världen. Umeå universitet sexa i ny rankning [ ] Umeå universitet placerar sig på sjätte plats i nyhetsmagasinet Fokus rankning över Sveriges bästa högskolor. I kategorierna "mest lärarledd undervisning" och "flest internationella samarbeten" tar Umeå universitet hem förstaplatsen. Specifika frågor: Hur främja forskningsbas för högkvalitativ utbildning? Samverkan HUR GÅR DET?? Specifika frågor: Hur hantera relationen forskning samverkan? 8

9 Hög tid att ändra kurs i den svenska forskningspolitiken Sveriges unga akademi Sverige halkar efter. Svensk forskning åstadkommer inte längre några riktiga genombrott och står sig allt sämre internationellt.. Samtidigt har hypotesbildandet, en av grundforskningens mest framgångsrika metoder, satts på undantag. Sedan fackets och Arbetsgivarverkets förhandlingar kollapsat har tillgången på anställningar för den som vill etablera sig som självständig forskarledare nästan helt strypts. Alltför många unga forskare lever i dag i karriärmässigt limbo, under just de kritiska år de ska bygga upp en egen grupp. Den trygghet vi söker är inte livstidsanställning från dag ett, men ett transparent system där den som uppnått höga kvalitetskrav kan avancera till en högre tjänst. Tydliga välfinansierade karriärvägar minskar forskningsnepotism och främjar jämställdhet. Inget land är dock självförsörjande på begåvningar. De länder som genom historien öppnat sina dörrar för världens talanger har belönats rikligt. Däremot kan man vara säker på att med transparenta, långsiktiga system för finansiering, med möjlighet för alla talanger att bidra och med jordmån där fri forskning kan blomstra oavsett vetenskapsfält, blir vi friskare, lär oss hantera elementen klokare och vinner helt nya insikter om oss själva och världen. Några ledord! Ge förutsättning för: Kvalitet framför volym Långsiktighet Hög risk Särskilt viktigt men svårt - område: Attraktiva karriärvägar och tjänster i ett internationellt perspektiv? 9

10 Karriärvägar - Tjänster 10

11 Umeå universitet Ett internationellt och nationellt respekterat universitet med regionalt engagemang Ett forskningsuniversitet av högsta klass Ett framstående och stort utbildningsuniversitet Ett av landets kompletta universitet det enda i norra Sverige Umeå universitet Snabba fakta om Umeå universitet 11

12 Forskning vid Umeå universitet Forskningssatsningar Starka forskningsområden Strategiska forskningsområden Karriärbidrag Starka forskningsmiljöer Prioriterade samarbetsområden Professorsmeriteringsbidrag för kvinnor Kvinnliga utländska gästprofessorer Infrastruktur Starka forskningsområden Starka forskningsområden Arbetet startade 2005/06 Kollegial process baserad på universitetets fakultetsorganisation Identifiera och prioritera starka forskningsområden på kvalitets- -mässiga grunder Ge områdena stöd och prioritering i nationella utlysningarna Upprätta ett program för att stödja områdenas utveckling. 12

13 Starka forskningsområden Starka forskningsområden vid Umeå universitet 12 utvalda områden Befolkningen åldrande och livsvillkor Biologisk kemi Cancerforskning Ekosystem i förändring Genusforskning Infektioner Matematiklärande Nervsystemet Nordliga studier Välfärdsforskning Växt- och skogsbioteknik Ämnesomsättningssjukdomar Starka forskningsområden Exempel Växt- och skogsbioteknik Umeå Plant Science Centre är ett av fyra Berzelii centra i landet 265 miljoner kronor till forskningsområdet Grundforskning kombineras med utveckling av framtida produkter inom jord- och skogsbruk 13

14 Starka forskningsområden Exempel Den åldrande befolkningen Internationell spetskompetens vid tre fakulteter, inom såväl befolknings- som åldrandeforskning Linnéstöd till Centrum för befolkningsstudier 96 miljoner kronor till forskning om den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor Starka forskningsområden Exempel Infektionsforskning Umeå Centre for Microbial Reserach (UCMR) har ett Linnéstöd på 9 Mkr/år från Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet ger 15,5 Mkr/år i stöd till den svenska noden i The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine: MIMS The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden. Forskning om molekylära mekanismer för hur olika mikroorganismer (bakterier, virus, svampar och parasiter) orsakar sjukdom. 14

15 Strategiska forskningsområden Strategiska forskningsområden Huvudsökande: -Bio4Energy - Ecochange Medsökande: -Translational Program in Diabetes Research, Education & Care -Cognitive and Motor Functions in Health and Disease during the Lifespan. Neuroscience - The U-Can Comprehensive Cancer Consortium Umeå universitet medfinansierar alla områden -essence An escience Collaboration - Forests and other plants - Bridging Research and Practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre UmU strategiskt forskningsområde Bio4Energy världsledande energiforskning Spetsforskning inom området energikombinat och bioraffinaderi tilllsammans med Luleå tekniska universitet och SLU. Ingår i en större satsning på skog, landutnyttjande och energiproduktion tillsammans med Mistra-projektet Future Forests med fokus på: Ökad skogsproduktion och framtidens skogar Flytande biobränslen och framtidens bioraffinaderi Befintliga och produktionsbaserade ekosystem Ekonomi och samhällsplanering Individperspektiv 15

16 UmU strategiskt forskningsområde Ecochange - Hur påverkar klimatförändringar Östersjöns ekosystem? Samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet. Målsättningen är att klarlägga hur klimatförändringar påverkar Östersjöns ekosystem i en nord-syd gradient: Tillrinning av kol, kväve och fosfor Brunhet och ljusklimat i havsvattnet Produktionen i olika biologiska organisationsnivåer Import och fördelning av miljögifter Utveckling avancerade övervakningsmetoder Umeå universitet Karriärbidrag Karriärbidrag Mål Identifiera våra främsta forskare i en tidig fas i karriären och stötta dem så att de stannar kvar hos oss samtidigt som de utvecklar sin forskning och stärker sin meritering. Unik satsning i Sverige Omfattar totalt 107 bidrag under två utlysningstillfällen 2 miljoner kr under 2-4 år 16

17 Umeå universitet Karriärbidrag Starka forskningsmiljöer Kriterier för en stark miljö Miljön har en kritisk massa av internationellt konkurrenskraftiga forskare Miljöns forskare har starka internationella forskningsnätverk. Forskningen i miljön är interaktiv mellan de ingående forskarna/grupperna, dvs det pågår ett ständigt erfarenhets- och idéutbyte mellan forskarna Miljön har gemensamma övergripande mål och visioner. Inom miljön sker ett systematiskt arbete för att utveckla och stärka forskningen samt att rekrytera och karriärutveckla yngre forskare. 17

18 Strong Research Environments Humanities and Social Sciences Ageing and Living Conditions Environmental and Resource Economics Northern Studies Umeå Centre for Gender Studies Welfare Research Biological Chemistry Ecosystem Changes Epidemiology and Global Health Infection Biology, UCMR Integrated Science: Mathematics and Computational Modelling Light in Science and Technology Solar Fuels Umeå Environmental and Biogeochemistry Initiative Umeå Plant Science Centre Strong Research Environments Medicin and Science and Technology 18

19 Prioriterade samarbetsområden är forskningsområden med framstående verksamhet som dessutom har en stor regional tillväxtpotential. Områdena innehåller kunskapstriangelns alla sidor: forskning, utbildning samt innovation och samverkan genom bland annat speciella satsningar och externt finansierade projekt. Grön framtid består av forskningsprogramet Framtidens skog (Future Forests) och de av regeringen utsedda strategiska forskningsprojekten energiforskning (Bio4Energy) och havsmiljöforskning (Ecochange), Framtidens bioraffinaderi samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC) Prioriterade samarbetsområden Tillämpad IT - med inriktning på industriell IT består av samverkanscentrat ProcessIT Innovations, InfoTech Umeå, Interactive Institute och UMIT Research Lab. Universitet har en bred och omfattade forskning med fler än 150 forskare och doktorander inom området som rör både tekniken i sig och tekniken i dess användning. Konstnärligt campus Universitetet bygger upp en unik miljö som kommer att attrahera forskare, lärare och studenter från hela världen. En miljö som också erbjuder Umeåbor och besökare, i alla åldrar, en kreativ injektion 19

20 Prioriterade samarbetsområden Tillämpad IT Starka applikationsområden: Industriell IT Autonoma fordon Medicinsk teknik och e-hälsa E-government och lärande Media och upplevelse Exempel: UMIT Research Lab en strategisk satsning på beräkningsteknik, visuell simulering och optimering Prioriterade samarbetsområden Konstnärligt campus Umeå universitet skapar en ny tradition av samarbete mellan industridesign, konst, kultur, arkitektur, informationsteknik och innovation. Designhögskola Konsthögskola Arkitekthögskola Humlab X Företagsinkubator Bildmuseet 20

21 Professor merit grants for women Professor merit grants for women The initiative is part of the university equality measures with a view to increase the number of female professors. In total 15 million SEK The grant provides female lecturers with the opportunity to devote themselves entirely to research for up to 18 months, to qualify for promotion to professor 21

22 Female guest professors Female guest professors Established international women scientists are given an opportunity to do research in Umeå for 2-3 months full-time per year for up to 3 years Dyr och medeldyr utrustning Nationell, regional, lokal, institution, forskargrupp Strategisk planering och prioritering av behov 22

23 Stöd Framförhållning Inst - Fak - Univ centralt Våra doktorander Antalet antagna doktorander 2010 Antalet aktiva doktorander 2010 Män Kvinnor Män Kvinnor hum/sam Med TekNat Totalt hum/sam Med TekNat Totalt 23

24 .till exempel: Konstnärligt campus En knutpunkt för industridesign, konst, kultur, arkitektur, informationsteknik och innovation Mål att bli en av Europas mest kreativa miljöer: Designhögskola Konsthögskola Arkitekthögskola Humlab X Kreativitetsinkubator Bildmuseet 24

25 Visionsprogrammet Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap. Umeå universitet har en stark internationell position som ett av Sveriges ledande universitet. Vi har utvecklat ett samspel mellan forskning, utbildning, samverkan och innovation som utmanar gränser och spelar en central roll i regionens utveckling. 25

26 UmU Övergripande MÅL Ett universitet som gör det möjligt Umeå universitet karaktäriseras av långsiktig kompetensförsörjning, utbildning och forskning. Kreativa miljöer med nydanande forskning och utbildning skapar internationell dragningskraft och regional utveckling. Våra övergripande mål är: UmU Övergripande MÅL (I) Långsiktighet möjliggör högt risktagande Våra forskare kan och vågar ta risker som möjliggör nydanande forskning och kan leda till kunskapssprång. Starkt bidragande orsaker är att våra tjänster och karriärvägar är internationellt attraktiva vad gäller resurser och stabilitet. Forskning av hög kvalitet formar våra utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 26

27 UmU Övergripande MÅL (II) Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus. UmU Övergripande MÅL (III) Samverkan skapar utveckling och stärker kvalitet Universitetet har välutvecklade former för samverkan regionalt och internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. Samverkan tar till vara de gemensamma styrkorna och stärker utbildningsoch forskningskvaliteten. En stark forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande system bidrar till samhällsutvecklingen. 27

28 UmU 2020 MÅL (Forskning) Forskning som spränger gränser Forskningen vid Umeå universitet är nyskapande och har internationell genomslagskraft inom flera områden. Den är viktig för samhällsutvecklingen och attraherar forskare från hela världen. Forskarutbildningen ger oss morgondagens framgångsrika forskare och kreativa samhällsbyggare. Våra mål är: UmU 2020 MÅL Forskning (I) Nydanande forskning Vi är ett internationellt välrenommerat forskningsuniversitet med goda möjligheter att satsa på nydanande forskning. Våra forskare publicerar sig frekvent i framstående vetenskapliga tidskrifter, citeras ofta och är framgångsrika i utlysningar. Forskningsresultaten sprids och ger avtryck i samhällsdebatten och höjer kunskapsnivån i samhället. 28

29 UmU 2020 MÅL Forskning (II) Forskning som antar samhällets utmaningar Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svåra samhälls- och miljöproblem. UmU 2020 MÅL Forskning (III) Tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen Vi har forskningsinfrastruktur av högsta klass och är internationellt ledande inom ett par områden som attraherar framgångsrika forskare från hela världen. 29

30 UmU 2020 MÅL Forskning (IV) Attraktiv forskarutbildning skapar konkurrenskraft Vi utbildar doktorander med ett internationellt perspektiv för både akademi och samhälle. Höga kvalitetskrav ställs på både doktorander och handledare. Forskarutbildningen är individbaserad och har fokus på både vetenskaplig och personlig utveckling. Doktoranderna verkar i interaktiva och mångvetenskapliga miljöer samt breda internationella forskarnätverk. 30

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar

Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Sid 1 (11) Vetenskapsrådets underlag för indikatorn vetenskaplig produktion och citeringar Inledning Vetenskapsrådet fick i uppdrag av regeringen januari 2009, att ta fram underlag för beräkning av indikatorn

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Cancer År Total budget 25 40 70 70 70 Avsättning till infrastruktur 9 11 14 14 14 Budget efter avsättning 16 29 56 56 56 Dnr s titel (eng) Lärosäte Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden

Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Rekommenderad finansiering strategiska forskningsområden Summan som anges är rekommenderad årlig finansiering från och med år 2012 (efter successiv höjning under perioden 2010-2012). Cancer Center for

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

EN FAKULTETS FRAMGÅNGAR är

EN FAKULTETS FRAMGÅNGAR är Som man säger i Norrland: Vi syns! EN FAKULTETS FRAMGÅNGAR är starkt avhängigt av dess personal, med deras kunskaper, kompetenser och idéer. En av de stora utmaningarna för att kunna genomföra högkvalitativ

Läs mer

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering

Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014. Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Informationsmöte Vetenskapsrådets utlysningar 2014 Maria Thuveson, avdelningen för forskningsfinansiering Intäkter för forskning och forskarutbildning 2012 Fördelat på lärosäten och finansiärer Källa:

Läs mer

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning

2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning 31 200 studenter - 39 % män 4 330 anställda - 47 % män 2 100 lärare/forskare - 46 % kvinnor 4 fakulteter 39 institutioner 4 miljarder i årsomslutning Antal helårsstudenter ca 16 300 Stort antal 1:a handssökande

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Umeå universitet Som man säger i Norrland: Vi syns! EN FAKULTETS FRAMGÅNGAR är starkt avhängigt av dess personal, med deras kunskaper, kompetenser och idéer. En av

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan

Medicinsk kemi och biofysik Verksamhetsplan 1. Ett universitet som gör det möjligt 1.1 Långsiktighet möjliggör högt risktagande 1.1.1 Fakulteten har utvecklat ett system för finansiering av högre lärarbefattningar (lektorat och professurer) med

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Medicinska biobanken

Medicinska biobanken Medicinska biobanken Medicinska biobanken består till sin huvuddel av: Västerbottenskohorten Mammarkohorten MONICA-kohorten Därtill finns ett antal bankfack med i huvudsak forskningsprover från patienter

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE

FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE FORSKNINGSFINANSIERING VID GU OCH ANDRA LÄROSÄTEN I SVERIGE GUVR Göteborgs universitets vetenskapliga råd September 22. Sid 1. Sammanfattning Forskningsbidragens storlek skiljer sig avsevärt mellan landets

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld

Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld Excellens i forskning och utbildning för en bättre värld Rektor Eva Åkesson Föreningen för Filosofi och Specialvetenskap Ett stort, brett och komplext lärosäte Since 1477 (tradition som förpliktigar) Stor

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab:

2 Förutom styrelsen finns följande organ vid SciLifeLab: Bilaga A. Arbetsordning för styrning och ledning av SciLifeLab Kap. 1. Inledning 1 Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (Science for Life Laboratory, SciLifeLab) är ett nationellt resurscentrum

Läs mer

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft

Kunskap i samverkan. för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Kunskap i samverkan för samhällets utmaningar och ökad konkurrenskraft Vi tappar innovationskraft och andra tar in 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Schweiz Sverige

Läs mer

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg

PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, Göteborg UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2012 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson/Avdelningen för analys och utvärdering PM 2012:03 Diarienummer V2012/679 Oktober 2012 PM

Läs mer

Högskolan i Borås vision och mål

Högskolan i Borås vision och mål Högskolan i Borås vision och mål Vision det tredje universitetet i Västsverige Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer samt en tydlig

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier

Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid Fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid NMT DNR: MIUN 2016/03 Föreskrifter för hantering av forskningsmedel vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier Beslutsfattare: Handläggare: Fakultetsnämnden

Läs mer

Linköpings universitet 2016

Linköpings universitet 2016 Linköpings universitet 2016 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013

UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013 UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2013 En analys av resultatet för Göteborgs. Magnus Gunnarsson / Enheten för analys och utvärdering PM 2013:12 Diarienummer V2013/781 Oktober 2013 GÖTEBORGS

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:11 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2014/07521/BS (delvis) U2016/01681/BS (delvis) U2016/03821/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Budgetpropositionen 2017/18:1

Budgetpropositionen 2017/18:1 PM 1(6) 2017-09-20 Box 256 751 05 Uppsala Handläggare Joakim Löfkvist Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon 018-471 2501 Webbplats www.uadm.uu.se E-post Joakim.lofkvist@uadm.uu.se Budgetpropositionen

Läs mer

Times Higher Education World University Ranking 2015/2016

Times Higher Education World University Ranking 2015/2016 Sid 1 (7) Times Higher Education World University Ranking 2015/2016 I årets THE ranking ökar Umeå universitet 42 platser och intar nu nummer 294. Placeringen innebär en tionde plats i riket. UmU ökar i

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Program för internationalisering

Program för internationalisering Dnr UFV 2015/280 Program för internationalisering Fastställt av konsistoriet 2015-11-12 Innehåll 1. Inledning 3 2. Förutsättningar för framgång 3 3. Världsledande forskning 4 3.1 Stärka Uppsala universitets

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

Bibliometriskt underlag för medelsfördelning

Bibliometriskt underlag för medelsfördelning Diarienummer 354-2014-6411 Datum 2014-04-29 Handläggare Henrik Aldberg Carl Jacobsson Bibliometriskt underlag för medelsfördelning 1 Bakgrund I den forskningsproposition regeringen lade fram hösten 2008,

Läs mer

PRESTATIONSBASERAD RESURSTILLDELNING FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Promemoria

PRESTATIONSBASERAD RESURSTILLDELNING FÖR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Promemoria Dokument Sida YTTRANDE 1 (9) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/german Bender 2912-03-12 Direkttel: 08-782 91 85 E-post: german.bender@tco.se Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM PRESTATIONSBASERAD

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2017-12-07 U2017/04680/BS (delvis) U2017/04865/UH Kungl. Tekniska högskolan 100 44 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet

Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS. Vetenskapsrådet Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige FOKUS Vetenskapsrådet Hearings maj 2014 Disposition Bakgrund Arbetsprocess Förslag till modell just nu Fortsatt arbete Tidsplan Frågor och diskussion UoH intäkter

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga )

Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader (revidering bilaga ) Sid 1 (7) Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Regler Dnr: 2010/378 Datum: 2010-05-25 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Regler och rutiner för medfinansiering av universitetsgemensamma

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009

EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 EN SVENSK UNIVERSITETSRANKING 2009 Stig Forneng, Ingemar Lind, Thorsten Nybom Författarna är grundare till Urank, som är en fri och obunden association för studier i och utförande av svenska universitets-

Läs mer

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare

Ökade forskningsintäkter och fler doktorandnybörjare EFFEKTIVITETSANALYS 1(6) Avdelning / löpnummer 214-4-15/ Nr 3 Analysavdelningen Handläggare Ingrid Pettersson 8-563 87 62 Ingrid.pettersson@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets effektivitetsanalyser

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar Profilerade utbildningar med relevant och aktuellt innehåll (avser endast forskarnivå). Registrerade nybörjare i forskarutbildning (antal) 10 st 12 st

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson Kompetensförsörjning Umeå universitet InFuturum 2016 Hans Adolfsson Organisation 3 Universitetet i siffror 4 Vision 2020 5 6 Verksamhetsplan och delmål Verksamhetsplaner upprättas såväl centralt som på

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer