BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr Ärende Bun 72 Ungdomsmässa Bun 73 Ansökan om investeringsbidrag på Hedevallen Bun 74 Utbud inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/ Bun 75 Ekomuseum Gränsland Bun 76 Inriktning för kvalitetsredovisning Bun 77 Delårsbokslut per 31 augusti, Bun 78 Intern kontrollplan Bun 79 Hälsoutveckling Bun 80 Omorganisation av kultur- och fritidsverksamheten Bun 81 Anmälan om delegationsbeslut Bun 82 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 83 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 84 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 85 Ledighet för elev utöver 10 dagar under läsåret 86 Anmälan om beslut i arbetsutskottet 87 Anmälan om representation 88 Information J ustering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Plats och tid ande Konferensrummet 2:a våningen, Kulturhuset Futura, Tanumshede klockan Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Sandra Grehn, arbetskonsulent Arbetsmarknadsenheten 72 Malin Sellmann, kultur- och bibliotekschef 75 Öyvind Höiberg, ekonom Carina Berndtsson, personalsekreterare 79 Utses att justera Gertrud Widerberg Underskrifter Sekreterare /Malin Olausson/ Ordförande /Bengt Mattsson/ Justeringsman... /Gertrud Widerberg/ BEVIS OM ANSLAG Barn- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumshede Underskrift.... /Malin Olausson/

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Bun Bun Ungdomsmässa Arbetskonsulent Sandra Grehn informerade om mässan Ung i Tanum som går av stapeln 11-12:e november, bilaga. Politiker kommer att närvara på ungdomsmässan under båda dagarna som mässan pågår. Debatt mellan politiker och ungdomar planeras att genomföras.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Bun Bun Ansökan om investeringsbidrag på Hedevallen Tanums Idrottsförening har inkommit med en begäran om bidrag till upprustning av Hedevallen enligt bilaga 1. Tanums IF arrenderar Hedevallen av Tanums kommun. Föreningen ansvarar för drift och underhåll. Fastighetschef Hans Wikström presenterade vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 29 september, 74 två olika förslag till ny anläggning av Hedevallen enligt bilaga 2. Alternativ A på nuvarande A-plan och alternativ B på träningsplan gräs. Båda alternativen omfattar 6 banor med en längd av 400 meter. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 29 oktober 2007, 65 att ta upp ärendet till diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november och att frågan tas upp i arbetsutskottet igen under våren Barn och utbildningsnämnden beslutade den 29 april 2008, 42 att avvakta informationsmöte på Hedevallen den 15 maj. Frågan tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 3 juni att uppdra åt fastighetsförvaltningen att göra en förprojektering av alternativ B inom ramen för kr och att förprojekteringen finansieras ur anslaget för föreningsstöd.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Bun Bun Utbud inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/2010 Kommunerna har fattat beslut om utbud på respektive gymnasieskola inom Fyrbodal enligt bilaga. Fyrbodals styrelse har beslutat att anmäla ärendet till kommunerna. att fastställa utbudet för Tanums gymnasieskola och att godkänna det samlade utbudet inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/2010.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(21) Bun Bun Ekomuseum Gränsland Föreningen Ekomuseum Gränsland har inkommit med en ansökan om norska kronor om året till föreningens verksamhet. Föreningen önskar att förlänga avtalsperioden med ytterligare tre år: , bilaga. att delta i projektet genom att anslå sek per år för perioden och att kultur- och bibliotekschefen tillsvidare ansvarar för kommunens representation.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(21) Bun Bun Inriktning för kvalitetsredovisning 2008 Tanums skolor ska årligen upprätta kvalitetsredovisning. Denna ska utvärdera verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument. att inriktning för kvalitetsredovisning 2008 skall vara: - Kunskap och lärande - Normer och värden - Ansvar och inflytande; elever och föräldrar

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(21) Bun Bun Delårsbokslut per 31 augusti, 2008 Ekonom Öyvind Höiberg informerade om delårsbokslutet, bilaga. att godkänna delårsbokslutet och överlämna det till kommunstyrelsen

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(21) Bun Bun Intern kontrollplan Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 29 september 2008, 80 informerades och diskuterades barn- och utbildningsförvaltningens interna kontroll för 2008, bilaga. att följande områden skall ingå i den interna kontrollen under 2008: - Kommunövergripande områden: Körjournal leasingbilar Kommunens bilenhet tillhandahåller leasingbilar till de verksamheter som har behov av detta. Varje verksamhet är ansvarig för att bilarna hanteras på ett korrekt sätt. I detta ansvar ingår att för bilen föra körjournal. I årets internkontroll skall respektive nämnd kontrollera att: Körjournal finns i varje bil Körjournalen är ifylld på ett korrekt sätt Representation Kommunen har reglemente/policy för representation. I årets internkontroll skall varje nämnd kontrollera att dessa regelverk efterlevs. Kontroll av förslag till åtgärder i tidigare års internkontroll Under de senaste åren har ett antal internkontroller genomförts. I flera av dessa har åtgärder föreslagits. Samtliga nämnder skall som en återkommande del i sin internkontroll följa upp att tidigare års förslag till åtgärder genomförts. - Nämndspecifikt område: Utbildningen inom grundskolan skall vara nationellt likvärdig. En viktig förutsättning för detta är att bedömningen av elevernas prestationer är likvärdig. I årskurs nio genomförs årligen nationella prov i basämnena

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(21) svenska, engelska och matematik. Dessa prov rättas med centralt framtagna mallar som stöd. I årskurs nio sätts också avgångsbetyg. Nämnden beslutar studera samstämmigheten vid dessa båda bedömningstillfällen inom ämnet matematik. Kommunens jämförelse skall sättas i relation till motsvarande jämförelser inom ramen för V8-samarbetet. att rapporten skall redovisas för barn- och utbildningsnämnden den 18 november 2008.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(21) Bun Bun Hälsoutveckling Personalsekreterare Carina Berndtsson presenterade en sammanställning över 2007 års kostnader för hälsa samt informerade om framtida åtgärder för ökad hälsa, bilaga. Nämnden tackar för presentationen.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(21) Bun Bun Omorganisation av kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2007 att uppdra åt kommunledningsstaben att göra en utvärdering av den nya organisationen inom kultur- och fritidssektorn. Synpunkter på rapporten ska inkomma senast den 10 november att uppdra åt förvaltningschef Lennart Christensson att ta fram underlag som presenteras för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(21) Bun Bun Anmälan om delegationsbeslut Löpnr Ärendenr DiarienrBun Respektive delegat beslutar sdatum Ordf. 08:08 Gr: En elev vid Fjällbacka skola har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf.08:09 Gr: En elev vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf. 08:10 Gr: Tre elever vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf. 08:11 Gr: En elev vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Fc. 08:13 EK:11 Bevilja Andreas Anneflod, AME, handkassa om 1000 kr från att förklara presenterade delegationsbeslut för anmälda.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 61 Grebbestads IF har inkommit med en ansökan om lönebidrag. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 61 att avslå ansökan om bidrag. att uppdra åt och kultur- och bibliotekschef och arbetsmarknadschef att se över gällande bidragsnormer. att upphäva arbetsutskottets beslut och att avslå ansökan om bidrag att uppdra åt kultur- och bibliotekschef och arbetsmarknadschef att se över gällande bidragsnormer.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 62 Grebbestads IF har inkommit med ansökan om bidrag om kr inklusive moms för nyanläggning av grävd brunn i anslutning till fotbollsplanen, pump med sommarledning till grävd damm. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 62 att bevilja bidrag om kr inklusive moms. att upphäva arbetsutskottets beslut och att bevilja bidrag om kr inklusive moms.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 63 Föreningen Grebbestad Kallbadhus har inkommit med en ansökan om bidrag för samhällsutveckling och främjande av turismen. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 63 att avslå ansökan om bidrag på grund av bristande underlag. att upphäva arbetsutskottets beslut och att avslå ansökan om bidrag på grund av bristande underlag.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(21) Bun Bun Ledighet för elev utöver 10 dagar under läsåret En elev vid Fjällbacka skola har ansökt om ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. att bevilja ledighet för eleven.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(21) Bun 86 Anmälan om beslut i arbetsutskottet att från arbetsutskottets sammanträde den 29 september 2008 förklara för anmälda.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(21) Bun 87 Anmälan om representation Verifikationsnr Belopp Underlag presenteras i särskild pärm vid sammanträdet. att förklara presenterade verifikationer för anmälda.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(21) Bun 88 Information Protokoll från Fyrbodals gymnasieskolas arbetsutskott den 19 augusti 2008, bilaga 1. Protokoll från Fyrbodals styrelse den 2 september, bilaga 2. Delårsrapport januari-augusti 2008 från Samordningsförbundet Norra Bohuslän, bilaga 3.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENs sammanträde den 13oktober 2008 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Bengt Mattsson (Fp) Anders J:son Fogelmark (M) Per Fyrvik (S) X X X Agne Andrésen (M) Gerd Johansson (C) Ann-Marie Olofsson (C) X X Magnus Aronsson (C) Ann-Helen Anneflod (Fp) Gerd Melin (S) Susanne Karnström (S) Gertrud Widerberg (MVT) X X Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Roger Jodensvi (C) Carina Stenmark (C) Astrid Helgesson (C) X Ulf Andersson (M) Iris Olsson (M) Nina Jansson (M) X Daniel Östh (Fp) Ronny Larsson (S) Dullis Palomino C (S) Christian Wiklund (S) Louise Thunström (MVT) X Summa J ustering(sign)