BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr Ärende Bun 72 Ungdomsmässa Bun 73 Ansökan om investeringsbidrag på Hedevallen Bun 74 Utbud inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/ Bun 75 Ekomuseum Gränsland Bun 76 Inriktning för kvalitetsredovisning Bun 77 Delårsbokslut per 31 augusti, Bun 78 Intern kontrollplan Bun 79 Hälsoutveckling Bun 80 Omorganisation av kultur- och fritidsverksamheten Bun 81 Anmälan om delegationsbeslut Bun 82 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 83 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 84 Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, Bun 85 Ledighet för elev utöver 10 dagar under läsåret 86 Anmälan om beslut i arbetsutskottet 87 Anmälan om representation 88 Information J ustering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(21) Plats och tid ande Konferensrummet 2:a våningen, Kulturhuset Futura, Tanumshede klockan Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Sandra Grehn, arbetskonsulent Arbetsmarknadsenheten 72 Malin Sellmann, kultur- och bibliotekschef 75 Öyvind Höiberg, ekonom Carina Berndtsson, personalsekreterare 79 Utses att justera Gertrud Widerberg Underskrifter Sekreterare /Malin Olausson/ Ordförande /Bengt Mattsson/ Justeringsman... /Gertrud Widerberg/ BEVIS OM ANSLAG Barn- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på barn- och utbildningsförvaltningen, Tanumshede Underskrift.... /Malin Olausson/

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(21) Bun Bun Ungdomsmässa Arbetskonsulent Sandra Grehn informerade om mässan Ung i Tanum som går av stapeln 11-12:e november, bilaga. Politiker kommer att närvara på ungdomsmässan under båda dagarna som mässan pågår. Debatt mellan politiker och ungdomar planeras att genomföras.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(21) Bun Bun Ansökan om investeringsbidrag på Hedevallen Tanums Idrottsförening har inkommit med en begäran om bidrag till upprustning av Hedevallen enligt bilaga 1. Tanums IF arrenderar Hedevallen av Tanums kommun. Föreningen ansvarar för drift och underhåll. Fastighetschef Hans Wikström presenterade vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 29 september, 74 två olika förslag till ny anläggning av Hedevallen enligt bilaga 2. Alternativ A på nuvarande A-plan och alternativ B på träningsplan gräs. Båda alternativen omfattar 6 banor med en längd av 400 meter. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 29 oktober 2007, 65 att ta upp ärendet till diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november och att frågan tas upp i arbetsutskottet igen under våren Barn och utbildningsnämnden beslutade den 29 april 2008, 42 att avvakta informationsmöte på Hedevallen den 15 maj. Frågan tas upp i barn- och utbildningsnämnden den 3 juni att uppdra åt fastighetsförvaltningen att göra en förprojektering av alternativ B inom ramen för kr och att förprojekteringen finansieras ur anslaget för föreningsstöd.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(21) Bun Bun Utbud inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/2010 Kommunerna har fattat beslut om utbud på respektive gymnasieskola inom Fyrbodal enligt bilaga. Fyrbodals styrelse har beslutat att anmäla ärendet till kommunerna. att fastställa utbudet för Tanums gymnasieskola och att godkänna det samlade utbudet inom Fyrbodals Gymnasieskola 2009/2010.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(21) Bun Bun Ekomuseum Gränsland Föreningen Ekomuseum Gränsland har inkommit med en ansökan om norska kronor om året till föreningens verksamhet. Föreningen önskar att förlänga avtalsperioden med ytterligare tre år: , bilaga. att delta i projektet genom att anslå sek per år för perioden och att kultur- och bibliotekschefen tillsvidare ansvarar för kommunens representation.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(21) Bun Bun Inriktning för kvalitetsredovisning 2008 Tanums skolor ska årligen upprätta kvalitetsredovisning. Denna ska utvärdera verksamheten utifrån nationella och lokala styrdokument. att inriktning för kvalitetsredovisning 2008 skall vara: - Kunskap och lärande - Normer och värden - Ansvar och inflytande; elever och föräldrar

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(21) Bun Bun Delårsbokslut per 31 augusti, 2008 Ekonom Öyvind Höiberg informerade om delårsbokslutet, bilaga. att godkänna delårsbokslutet och överlämna det till kommunstyrelsen

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(21) Bun Bun Intern kontrollplan Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts möte den 29 september 2008, 80 informerades och diskuterades barn- och utbildningsförvaltningens interna kontroll för 2008, bilaga. att följande områden skall ingå i den interna kontrollen under 2008: - Kommunövergripande områden: Körjournal leasingbilar Kommunens bilenhet tillhandahåller leasingbilar till de verksamheter som har behov av detta. Varje verksamhet är ansvarig för att bilarna hanteras på ett korrekt sätt. I detta ansvar ingår att för bilen föra körjournal. I årets internkontroll skall respektive nämnd kontrollera att: Körjournal finns i varje bil Körjournalen är ifylld på ett korrekt sätt Representation Kommunen har reglemente/policy för representation. I årets internkontroll skall varje nämnd kontrollera att dessa regelverk efterlevs. Kontroll av förslag till åtgärder i tidigare års internkontroll Under de senaste åren har ett antal internkontroller genomförts. I flera av dessa har åtgärder föreslagits. Samtliga nämnder skall som en återkommande del i sin internkontroll följa upp att tidigare års förslag till åtgärder genomförts. - Nämndspecifikt område: Utbildningen inom grundskolan skall vara nationellt likvärdig. En viktig förutsättning för detta är att bedömningen av elevernas prestationer är likvärdig. I årskurs nio genomförs årligen nationella prov i basämnena

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(21) svenska, engelska och matematik. Dessa prov rättas med centralt framtagna mallar som stöd. I årskurs nio sätts också avgångsbetyg. Nämnden beslutar studera samstämmigheten vid dessa båda bedömningstillfällen inom ämnet matematik. Kommunens jämförelse skall sättas i relation till motsvarande jämförelser inom ramen för V8-samarbetet. att rapporten skall redovisas för barn- och utbildningsnämnden den 18 november 2008.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(21) Bun Bun Hälsoutveckling Personalsekreterare Carina Berndtsson presenterade en sammanställning över 2007 års kostnader för hälsa samt informerade om framtida åtgärder för ökad hälsa, bilaga. Nämnden tackar för presentationen.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(21) Bun Bun Omorganisation av kultur- och fritidsverksamheten Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2007 att uppdra åt kommunledningsstaben att göra en utvärdering av den nya organisationen inom kultur- och fritidssektorn. Synpunkter på rapporten ska inkomma senast den 10 november att uppdra åt förvaltningschef Lennart Christensson att ta fram underlag som presenteras för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(21) Bun Bun Anmälan om delegationsbeslut Löpnr Ärendenr DiarienrBun Respektive delegat beslutar sdatum Ordf. 08:08 Gr: En elev vid Fjällbacka skola har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf.08:09 Gr: En elev vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf. 08:10 Gr: Tre elever vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Ordf. 08:11 Gr: En elev vid Hamburgsundskolan har begärt ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. Fc. 08:13 EK:11 Bevilja Andreas Anneflod, AME, handkassa om 1000 kr från att förklara presenterade delegationsbeslut för anmälda.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 61 Grebbestads IF har inkommit med en ansökan om lönebidrag. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 61 att avslå ansökan om bidrag. att uppdra åt och kultur- och bibliotekschef och arbetsmarknadschef att se över gällande bidragsnormer. att upphäva arbetsutskottets beslut och att avslå ansökan om bidrag att uppdra åt kultur- och bibliotekschef och arbetsmarknadschef att se över gällande bidragsnormer.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 62 Grebbestads IF har inkommit med ansökan om bidrag om kr inklusive moms för nyanläggning av grävd brunn i anslutning till fotbollsplanen, pump med sommarledning till grävd damm. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 62 att bevilja bidrag om kr inklusive moms. att upphäva arbetsutskottets beslut och att bevilja bidrag om kr inklusive moms.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(21) Bun Bun Arbetsutskottets beslut den 25 augusti 2008, 63 Föreningen Grebbestad Kallbadhus har inkommit med en ansökan om bidrag för samhällsutveckling och främjande av turismen. Tidigare beslut Arbetsutskottet beslutade den 25 augusti 2008, 63 att avslå ansökan om bidrag på grund av bristande underlag. att upphäva arbetsutskottets beslut och att avslå ansökan om bidrag på grund av bristande underlag.

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(21) Bun Bun Ledighet för elev utöver 10 dagar under läsåret En elev vid Fjällbacka skola har ansökt om ledighet under tiden Rektor har tillstyrkt ledigheten. att bevilja ledighet för eleven.

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(21) Bun 86 Anmälan om beslut i arbetsutskottet att från arbetsutskottets sammanträde den 29 september 2008 förklara för anmälda.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(21) Bun 87 Anmälan om representation Verifikationsnr Belopp Underlag presenteras i särskild pärm vid sammanträdet. att förklara presenterade verifikationer för anmälda.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(21) Bun 88 Information Protokoll från Fyrbodals gymnasieskolas arbetsutskott den 19 augusti 2008, bilaga 1. Protokoll från Fyrbodals styrelse den 2 september, bilaga 2. Delårsrapport januari-augusti 2008 från Samordningsförbundet Norra Bohuslän, bilaga 3.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENs sammanträde den 13oktober 2008 Namn Närvaro Omröstningar Ordinarie Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Bengt Mattsson (Fp) Anders J:son Fogelmark (M) Per Fyrvik (S) X X X Agne Andrésen (M) Gerd Johansson (C) Ann-Marie Olofsson (C) X X Magnus Aronsson (C) Ann-Helen Anneflod (Fp) Gerd Melin (S) Susanne Karnström (S) Gertrud Widerberg (MVT) X X Ersättare Tjg Ej tjg Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs Roger Jodensvi (C) Carina Stenmark (C) Astrid Helgesson (C) X Ulf Andersson (M) Iris Olsson (M) Nina Jansson (M) X Daniel Östh (Fp) Ronny Larsson (S) Dullis Palomino C (S) Christian Wiklund (S) Louise Thunström (MVT) X Summa J ustering(sign)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(10) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-04-23 Dnr Ärende 2007.102-130 Bun 44 Reviderad verksamhetsplan 2007 Arbetsmarknadsenheten 2007.103-610 Bun 45 Kvalitetsredovisning 2006 46

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-06-18 Dnr Ärende 2007.125-745 Bun 60 Remiss Utsträckt serveringstid i Tanums kommun 2007.146-610 Bun 61 Inriktning för kvalitetsredovisning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-04-29 Dnr Ärende 2008.081-784 33Ansökan om lönebidrag KKV-B 2008.081-784 34Ansökan om lönebidrag Hamburgsunds IF 2008.053-376 35Ansökan om

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 Dnr Ärende 2007.005-601 Bun 1 Val av arbetsutskott 2007-2010 2007.006-601 Bun 2 Val av verksamhetsfaddrar 2007-2010 2007.007-690 Bun

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(10) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-04-27 Dnr Ärende 32 Information från Folkhälsorådet 33 Elev- och föräldraenkät 34 Information och diskussion om resurser och måluppfyllelse

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(22) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-04-28 Dnr Ärende 26 Information 2009.108-606 Bun 27 Kvalitetsredovisning 2008 2009.124-600 Bun 28 Familjecentralen namnförslag 29 Anmälan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-06-02 Dnr Ärende 44 Information från Folkhälsorådet 2009.056-606 Bun 45 Skydds/arbetskläder 2009.110-600 Bun 46 Snabbstöd till föreningar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-11-18 Dnr Ärende 2008.237-681 Bun 89 Inköp av skulptur 2008.210-606 Bun 90 Intern kontrollplan 2008 91 Presentation av ny rektor för Barnkullen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-03-24 Dnr Ärende 12 Rundvandring i musikskolans nya lokaler samt repetition med Bun-kören inför invigningen av musikskolan. 2009.094-606

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-12-15 Dnr Ärende 103 Information om Världsarvsförskolan och Västarvets organisation 2008.190-606 Bun 104 Budget 2009, budgetramar 2008.190-606

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-06-03 Dnr Ärende 46 Delårsredovisning per 2008-04-30 2008.136-374 Bun 47 Ansökan om bidrag till landskampsmatch 2008.094-606 Bun 48 Budget

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-17 Dnr Ärende 95 Information från Folkhälsorådet 96 Delårsbokslut 2009.220-955 Bun 97 Kulturpriser och kulturstipendium 2009.243-380 Bun

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-12-18 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 113 Delårsredovisning oktober 2007 2007.173-606 Bun 114 Internbudget 2008 2007.012-601 Bun 115 Återkallande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(20) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-10-03 Dnr Ärende 2006.125-603 Bun 68 Uppsägning av lokala avtal för dagbarnvårdare 2006.055-606 Bun 69 Delårsredovisning Tertial 2 2006.038-262

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-02-20 Dnr Ärende 13 Presentation av nya medarbetare 2007.056-611 Bun 14 SKA-rådet 2007 2006.213-194 Bun 15 Remiss Överenskommelse om introduktionsplatser

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-20 Dnr Ärende 2007.068-194 Bun 29 Introduktionsprogram Tanums kommun för nyanlända flyktingar 2007.069-194 Bun 30 Loka överenskommelse

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-31 Dnr Ärende 2007.185-376 Bun 46 Information Hedevallen 2010.006-364 Bun 47 Ansökan från Grebbestad Bowls Club och Svenska Bowlsförbundet

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-03-23 Dnr Ärende 21 Information från Folkhälsorådet 2010.007-609 Bun 22 Matlust i Tanum 2010.008-373 Bun 23 Ungdomsfrågor 2010.043-606 Bun

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-01-11 Dnr Ärende 1 Information 2011.002-600 Bun 2 Elektroniska utskick av kallelser och protokoll 2011.003-600 Bun 3 Val av arbetsutskott

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-04-26 Dnr Ärende 34 Information från Folkhälsorådet 2010.201-606 Bun 35 Digitala läromedel 2011.086-600 Bun 36 Nämndspecifik politikerutbildning

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-14 Dnr Ärende 89 Information från Folkhälsorådet 2010.201-606 Bun 90 Konteringsbudget 2011 2010.319-680 Bun 91 Pristagare 2010 2010.289-666

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-09-06 Dnr Ärende 2011/0072-606 Bun 67 Delårsbokslut per den 30 juni 2011/0211-606 Bun 68 Budget 2012 2011/0212-607 Bun 69 Utbud Tanums Gymnasieskola

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-15 Dnr Ärende 2010.057-606 Bun 12 Bokslut 2010 2011.035-373 Bun 13 Ungdomsteamet 2011.036-373 Bun 14 Genomförande av övergripande ungdomsenkät

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-02-14 Dnr Ärende 10 Information från politiska grupper 11 Presentation av ny rektor vid Lärcentrum 2011/0080-375 Bun 12 Ansökan om bidrag

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-10-09 Dnr Ärende 79 Information från politiska grupper 2012/0091-606 Bun 80 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012/0201-606 Bun 81 Internkontroll

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-11-13 Dnr Ärende 2012/0184-601 Bun 90 Verksamhetsplan Arbetsmarknadsenheten 2012/0091-606 Bun 91 Delårsbokslut per den 31 oktober 2012/0201-606

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-12-18 Dnr Ärende 2006.197-130 Bun 96 Verksamhetsplan 2007 - Arbetsmarknadsenheten 2006.155-607 Bun 97 Samverkan för ungdomar med behov av

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-02-05 Dnr Ärende 2012/0204-600 Bun 1 Medborgarförslag om simskolebussar från fritids till simskolorna 2012/0123-606 Bun 2 Benchmarking 2012/0158-352

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(25) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-11-13 Dnr Ärende 2007.168-920 Bun 94 Granskning av rutiner och intern kontroll vid kontantuppbörd 2007.074-606 Bun 95 Delårsredovisning oktober

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-11-14

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-11-14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-11-14 Dnr Ärende 84 Information 2005.177-610 Bun 85 Ledningsorganisation från 2006 2006.055-606 Bun 86 Delårsredovisning per den 31 oktober

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-22 Dnr Ärende 23 Information 2011.071-606 Bun 24 Disposition av barn- och utbildningsnämndens balanserade resultat för 2010 2011.072-606

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(22) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-02-19 Dnr Ärende 2008.042-130 Bun 1 Verksamhetsplan 2008 Arbetsmarknadsenheten 2 Information 2008.029-945 Bun 3 Genomgång av material från

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-09-10 Dnr Ärende 2013/0129-600 Bun 50 Kvalitetsuppföljning 2012 2013/0069-606 Bun 51 Tertialuppföljning 2013/0149-606 Bun 52 Budget 2014

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-26 Dnr Ärende 2013/0069-606 Bun 20 Delårsbokslut per den 28 februari 2013 2012/0185-606 Bun 21 Disposition av det balanserade resultatet

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(14) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 24 september 2009, klockan 13:00-17:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-12-11 Dnr Ärende 2012/0185-606 Bun 102 Budget 2013 2012/0126-375 Bun 103 Övrigt föreningsbidrag 104 Pristagare 2012 2012/0121-375 Bun 105

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-07 Dnr Ärende 52 Information från Folkhälsorådet 2010.057-606 Bun 53 Delårsbokslut per den 30 juni 2010 2010.201-606 Bun 54 Budget 2011

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(22) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-11-15 Dnr Ärende 93 Information Folkhälsorådet/skolskjutsgrupp 2011/0260-380 Bun 94 Avyttring av brandbil 2011/0259-601 Bun 95 Revidering

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) KOMMUSTYRELSE 2014-12-17 Dnr Ärende KS 2014/0091-321 291 Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2014-12-01 om förordnande om utvidgat strandskydd i Tanums kommun, Länsstyrelsens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2016-05-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 77 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2008-10-20 94 Laga ordning 95 Projekt Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän information 96 Delårsrapport för perioden den 1 januari till

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (13) Ärendenummer BUN 2018/0345-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl. 08.00 12.55 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Höiberg, Öyvind,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-16 Dnr Ärende 73 Information från Folkhälsorådet 2010.057-606 Bun 74 Delårsbokslut per den 31 oktober 2010 2010.268-600 Bun 75 Förskoleplatser

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

Tekniska nämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2011-01-20 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2010.0363-563 Tn 1. Renhållningstaxa för bostäder och verksamheter med hushållsliknande avfall från och med 1 januari 2011 och taxa för

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 9:00-16:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 5 mars 2009, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/ Malin Norrman. Barn- och utbildningsnämnden

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/ Malin Norrman. Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (8) Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-03 BUN 2018/0092-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tingssalen, Tingshuset, kl 08.30 10.15 Ledamöter Se nästa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 268 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 2012.0128-339 269

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-12-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(23) KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-12-17 118. Laga ordning 119. Svar på medborgarförslag om möjligheter till kommunal biltvätt 120. Förvaltningsavtal mellan Tanums kommun och Tanums Hamn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 43 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2007-04-23 44 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2006 45 Bokslut 2006 46 Introduktionsplatser för personer

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(20) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-13 Dnr Ärende 108 Information från politiska grupper 2011/0158-606 Bun 109 Prestationsanslagsutvärdering 2011/0306-607 Bun 110 IT-strategi

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 202 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6)

Miljö- och byggnadsnämnden (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 279 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 163 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-08-26 2009.138-835 Ks 164 Samråd kring Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 89 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med följande ändringar,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (8) Ärendenummer BUN 2018/0284-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tingssalen, Tingshuset Tanumshede, kl 08.00 12.15 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Öyvind Höiberg, Controller,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-09-10 78. Laga ordning 79. Information om polisens verksamhet i Strömstads närpolisområde 80. Dagordning 81. Svar på medborgarförslag om gång-och cykelväg

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, tisdagen den 19 juni 2007, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s) ) 2004-02-26 1 (16) Plats och tid: Furåsen, Färgelanda, torsdagen den 26 februari 2004, klockan 13.00-16.00. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Tommy Widekärr (fp)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(34) KOMMUFULLMÄKTIGE 2010-12-13 147 Laga ordning 148 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande i kommunstyrelsen 149 Val av ledamöter,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Disponering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 (12) Ärendenummer BUN 2018/0280-600 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.00 12.00 Ledamöter Se nästa sida. Övriga närvarande Helen Larsholt,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/0060

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Barn- och utbildningsnämnden BUN 2018/0060 Protokoll 1 (19) Diarienummer BUN 2018/0060 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ledamöter Sammanträdeslokal Bullarsalen, kommunhuset Tanumshede, kl 08.00 12.30 Se nästa sida. Övriga närvarande Öyvind

Läs mer