Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag) Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt Statistik 2 Översiktsplan för Katrineholm 3 Bildningsnämnden långsiktig verksamhetsuppföljning 4 Regionförbundet Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 5 Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus KS/2013:14 KR 3 6 Svar på motion om stadsnära ekologisk odling KS/2013:39 KR 8 7 Svar på motion om ambassadörsuppdrag KS/2013:43 MSK 16 8 Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013 KS/2012:619 PJ 21 9 Avgifter Bibliotek KS/2012:618 PJ Attestreglemente KS/2013:98 KR Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden 12 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:101 KR 32 KS/2013:84 KR Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:110 PJ Kommunstyrelsens årsredovisning 2012 KS/2013:116 KR Redovisning av uppdrag 2012 KS/2013:114 KR 42 - Avgifter inom KomTek (Kommunal Tekniskskola) Handlingar utskickas senare - Nya avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag Handlingar utskickas senare K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 16 Avtal rörande arrangemangen Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen Revidering av plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder KS/2013:94 KR 45 KS/2013:115 KR 50 KS/2013:36 PJ Förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan KS/2012:608 PJ Extra medel till projektet Arbetslinjen KS/2013:31 MSK Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens maj 2013 KS/2013:4 MSK Slutrapport för kompetensplaneringsprojektet KS/2013:112 KR Yttrande över detaljplanen för kvarteret Hunden, Katrineholms kommun Nr Anmälningsärenden KS/2013:86 MSK Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 106 Sid Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att öppna ett Föreningarnas hus, mot bakgrund av den pågående översynen om kommunens samverkan med föreningslivet. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas Hus. Motionen har följande lydelse: "Föreningarna Hus I Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilj a ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang -ett Föreningarnas Hus. I Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi %reslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant." Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den interna delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredjedelen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt.

4 Vidare föreslås att en väg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur en väg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, OS Motion Föreningarnas Hus,

5 ~~d~\ ~,:; ~~ 1~atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum VAr beteckning KOM M U N LEDN I NGSFÖRVALTN I NGEN KS/2013: Staben Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas hus, där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade, utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas hus, i syfte att få till stånd ett sådant. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mars Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en karfläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den intema delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredje delen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt. Vidare föreslås att enväg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~;~ ~~ 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur enväg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Motion Föreningarnas Hus, (2) ~~~1~~ grin Rytter \. // LIX: 57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 dröna ~ ~~ty~~i5~r~ ~ 201 -~ `~~ D 7 Förenin arna Hus. ~l~` Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilja ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang ett Föreningarnas Hus. Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi föreslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant. Katrineholm den 6 januari Gudrun Lindvall (mp) ~ Carl Frick (mp)

8 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om stadsnära ekologisk odling. Ärendebeskrivning Lilli Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. Motionen har följande lydelse: "Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt för en hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden. Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medel ur. Tanken är att bidraget ska vara en stimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade göteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närproducerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga

9 bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av odlingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka av för delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram." Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas.

10 I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäsa odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnäsa odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, OS Motion om stadsodling,

11 ~'~' ~~~~~~~~ I~atiineholms kommun ~ T~ÄNSTEUr~åTaN~E 1 ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ärendebeskrivning Lili Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. I motionen yrkas det att projektmedel ska avsättas för föreningar i Katrineholms kommun att söka av, för delfinansiering till stadsnära ekologisk odling. Det yrkas också att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholms kommun tas fram. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars En politisk beredning har gjorts i ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas. I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäs odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

12 ~: '~' ~:::~ ~~J' 1\at~ineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnära odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, Motion om stadsodling, t ~ C^~ t arin Rytte _._., LIX: 51 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

13 4~, '~~~~ `~- r,,~ atr~.neholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Datum Vår beteckning KS/2013: (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Kommunfullmäktige fastställde den 19 november 2012, 252, Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för för Katrineholms kommun. Planeringen för år 2014 påbörjas under våren i samband med att det politiska planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Iseptember sker beredning av den övergripande planen som behandlas i kommunstyrelsen i oktober. Det finns inga medel avsatta i budget för projektmedel för föreningar i kommunen att ansöka om, enligt motionens intentioner. Vi har inte heller som målsättning att avsätta medel i kommande budget. ~~_. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande r ~ rs H 'rnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 1~äp~~t~~t ~ r+~n+ ~~,l Motion Stadsodling ~~`7~ ~i 3'~ ~ i 8't Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt fören hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden: Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medelur. Tanken är att bidraget ska vara enstimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade gäteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång

15 il~äp~ ~~~ rna med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närprodwcerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av od/ingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka avför delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram. Miljöpartiet de gröna Lilli Månton

16 Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till den politiska beredningen. Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Motionen har följande lydelse: "Motion om ambassadörsuppdrag Skandia erbjuder sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadörer iolika projekt. Ambassadörerna får använda två timmar i månaden för att jobba hos organisationer, skolor, föreningar och kommuner som stödjer barn och ungdomars utveckling. Exempel på ambassadörsuppdrag är: BRIS jour. Ambassadörer svarar på barns frågor via telefon och mejl. Mentorskap. Ambassadörer får vara mentor åt en ungdom. Programmet syftar till att bidra till både mentorns och adeptens personliga utveckling. Läxläsning. Ambassadörer hjälper i samarbete med lokala organisationer till med läxläsning för grundskole- och gymnasieelever. Skandias exempel på hur arbetsgivare kan stödja samhällets behov av civila insatser är ett gott föredöme. Vi tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt enorma behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor. Vi välkomnar även näringslivet att göra detsamma i Katrineholm. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt ovan intentioner går att genomföra." Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär.

17 Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplats%rlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås." Ärendets handlingar Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om ambassadörsuppdrag,

18 ~~'_::,' ~~ ~ I~atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Detum Vår beteckning KS/2013: (1) Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörskap Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplatsförlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås. +~ ~_, 9 C.~.. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande L w+~ r `~ " ström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNSTYRELSEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

19 V TI i'.i~ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum V&r beteckning KS/2013: Vårhandläggare Utredningssekt Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär. Ärendets handlingar Motion om ambassadörsuppdrag, ~ -'' ~~~~~`LLi.. ~~~~ 1~~~~~ 1~;~~~ ~arie Sandström Koski LIX:58 K:\Beredningsmöten\2013\130227\tjänsteutlåtanden\43-13 Ambassadör MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

20 Katrineholm Kris~~.~r~okraxern~. r~~snst~r~[~~~ ~~~ ~ ~~ ~ - 1 ~ 5. ~ ~_~ Hån~Iln~~n~rr~m~F ~ ~'~~~nd~ ~il8~lmli~[ IPi'i(~P,. - -~ ETT MÄNSK~.IGARE SVERIGE ~ ~ ~Z? '~ ~ C? ~iqp~3g Motion om ambassadörsuppdrag Skandia. erbjuder sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadörer i olika projekt. Ambassadörerna far använda två timmar i månaden för att jobba hos organisationer, skolor, föreningar och kommuner som stödjer barn och ungdomars utveckling. Exempel på ambassadörsuppdrag är: BRIS jour. Ambassadörer svarar på barns frågor via telefon och mejl. Mentorskap. Ambassadörer får vara mentor åt en ungdom. Programmet syftar till att bidra till både mentorns och adeptens personliga utveckling. Läxliirning. Ambassadörer hjälper i samarbete med lokala. organisationer till med läxläsning för grundskole- och gymnasieelever. Skandias exempel på hur arbetsgivare kan stödja samhällets behov av civila insatser äx ett gott föredöme. Vi tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt enorma behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor. Vi välkomnar även näringslivet att göra detsaii~ina i Katrineholm. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt ovan intentioner går att genomföra. Joha Frondelius Marian Loley

1\atrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP) 2013-03-OS 26-53. Kommunstyrelsen

1\atrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP) 2013-03-OS 26-53. Kommunstyrelsen 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-27 1 Blad Plats och tid Saften, Safiren-huset och KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-16.00 Beslutande Göran Dahlström, ot dförande (S), Lars

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm KALLELSE KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-01-13 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid 2016-01-18 kl. 18:00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Ärende Beteckning 1. Allmänhetens fråga 2.

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Riktlinjer för beredning av motioner

Riktlinjer för beredning av motioner Riktlinjer för beredning av motioner Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Riktlinjer för beredning av motioner Beslutsdatum: 2015-11-17, 182 Dokumentansvarig

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

KALLELSE. 12 Översiktlig genomlysning av viadidakt KS/2014:430 KR 63 13 Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2014

KALLELSE. 12 Översiktlig genomlysning av viadidakt KS/2014:430 KR 63 13 Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2014 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 204-09-8 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 24 september 204, kl 8.5 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-05-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl. 8.15 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008

KALLELSE. 1. Justerande:... Socialnämnden 20 maj 2008 Socialnämnden 20 maj 2008 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 20 maj 2008 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare

Närvarande ersättare. Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare. Ordförande. Justerare Plats och tid Tryggö kl. 08.30-12.00 Beslutande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sida 2. Justerare Annica Erlandsson Justering Utbildningskontoret,

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument

Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2016-06-03 DNR: 2015-000422 Antagen av kommunfullmäktige den 31 maj 2016 69 Gäller från och med den 1 juni 2016 Riktlinjer för Laholms kommuns styrdokument Inledning... 2 Definition

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Föredragningslista Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid Onsdagen den 26 mars 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande Maud

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-01 Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Förvaltningens förslag

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Omsorgsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anna-Lena Carlsson Sammanträdesdatum 17 december 2015 Plats och tid KF-salen, Stadshuset, 09:00 12:00 Julsmörgås serveras kl 12:00

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 23 KS 357/16 Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87

Reine Östlund (S), Brith Severin (S), Magnus Esko (S), Anne Hagberg (S), Ingvar Kylestorp (C) Paragrafer 75-87 SOCIALNÄMNDEN 2016-12-07 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15:00 16:35 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-11-10 Innehåll 150 Godkännande av ärendelista... 177 151 Redovisning av delegationsbeslut... 178 152 Anmälan av utskottsprotokoll... 179 153 Delgivningar... 180 154 Statusrapport...

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

Kommunkontoret i Bergsjö. 4. Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser. 5. Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Skarelius Lille Mimmi Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-1920 Kommunstyrelsen Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer