Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag) Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt Statistik 2 Översiktsplan för Katrineholm 3 Bildningsnämnden långsiktig verksamhetsuppföljning 4 Regionförbundet Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 5 Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus KS/2013:14 KR 3 6 Svar på motion om stadsnära ekologisk odling KS/2013:39 KR 8 7 Svar på motion om ambassadörsuppdrag KS/2013:43 MSK 16 8 Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013 KS/2012:619 PJ 21 9 Avgifter Bibliotek KS/2012:618 PJ Attestreglemente KS/2013:98 KR Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden 12 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:101 KR 32 KS/2013:84 KR Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:110 PJ Kommunstyrelsens årsredovisning 2012 KS/2013:116 KR Redovisning av uppdrag 2012 KS/2013:114 KR 42 - Avgifter inom KomTek (Kommunal Tekniskskola) Handlingar utskickas senare - Nya avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag Handlingar utskickas senare K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 16 Avtal rörande arrangemangen Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen Revidering av plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder KS/2013:94 KR 45 KS/2013:115 KR 50 KS/2013:36 PJ Förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan KS/2012:608 PJ Extra medel till projektet Arbetslinjen KS/2013:31 MSK Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens maj 2013 KS/2013:4 MSK Slutrapport för kompetensplaneringsprojektet KS/2013:112 KR Yttrande över detaljplanen för kvarteret Hunden, Katrineholms kommun Nr Anmälningsärenden KS/2013:86 MSK Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 106 Sid Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att öppna ett Föreningarnas hus, mot bakgrund av den pågående översynen om kommunens samverkan med föreningslivet. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas Hus. Motionen har följande lydelse: "Föreningarna Hus I Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilj a ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang -ett Föreningarnas Hus. I Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi %reslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant." Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den interna delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredjedelen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt.

4 Vidare föreslås att en väg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur en väg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, OS Motion Föreningarnas Hus,

5 ~~d~\ ~,:; ~~ 1~atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum VAr beteckning KOM M U N LEDN I NGSFÖRVALTN I NGEN KS/2013: Staben Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas hus, där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade, utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas hus, i syfte att få till stånd ett sådant. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mars Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en karfläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den intema delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredje delen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt. Vidare föreslås att enväg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~;~ ~~ 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur enväg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Motion Föreningarnas Hus, (2) ~~~1~~ grin Rytter \. // LIX: 57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 dröna ~ ~~ty~~i5~r~ ~ 201 -~ `~~ D 7 Förenin arna Hus. ~l~` Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilja ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang ett Föreningarnas Hus. Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi föreslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant. Katrineholm den 6 januari Gudrun Lindvall (mp) ~ Carl Frick (mp)

8 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om stadsnära ekologisk odling. Ärendebeskrivning Lilli Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. Motionen har följande lydelse: "Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt för en hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden. Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medel ur. Tanken är att bidraget ska vara en stimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade göteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närproducerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga

9 bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av odlingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka av för delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram." Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas.

10 I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäsa odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnäsa odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, OS Motion om stadsodling,

11 ~'~' ~~~~~~~~ I~atiineholms kommun ~ T~ÄNSTEUr~åTaN~E 1 ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ärendebeskrivning Lili Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. I motionen yrkas det att projektmedel ska avsättas för föreningar i Katrineholms kommun att söka av, för delfinansiering till stadsnära ekologisk odling. Det yrkas också att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholms kommun tas fram. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars En politisk beredning har gjorts i ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas. I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäs odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

12 ~: '~' ~:::~ ~~J' 1\at~ineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnära odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, Motion om stadsodling, t ~ C^~ t arin Rytte _._., LIX: 51 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

13 4~, '~~~~ `~- r,,~ atr~.neholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Datum Vår beteckning KS/2013: (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Kommunfullmäktige fastställde den 19 november 2012, 252, Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för för Katrineholms kommun. Planeringen för år 2014 påbörjas under våren i samband med att det politiska planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Iseptember sker beredning av den övergripande planen som behandlas i kommunstyrelsen i oktober. Det finns inga medel avsatta i budget för projektmedel för föreningar i kommunen att ansöka om, enligt motionens intentioner. Vi har inte heller som målsättning att avsätta medel i kommande budget. ~~_. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande r ~ rs H 'rnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 1~äp~~t~~t ~ r+~n+ ~~,l Motion Stadsodling ~~`7~ ~i 3'~ ~ i 8't Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt fören hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden: Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medelur. Tanken är att bidraget ska vara enstimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade gäteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång

15 il~äp~ ~~~ rna med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närprodwcerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av od/ingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka avför delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram. Miljöpartiet de gröna Lilli Månton

16 Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till den politiska beredningen. Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Motionen har följande lydelse: "Motion om ambassadörsuppdrag Skandia erbjuder sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadörer iolika projekt. Ambassadörerna får använda två timmar i månaden för att jobba hos organisationer, skolor, föreningar och kommuner som stödjer barn och ungdomars utveckling. Exempel på ambassadörsuppdrag är: BRIS jour. Ambassadörer svarar på barns frågor via telefon och mejl. Mentorskap. Ambassadörer får vara mentor åt en ungdom. Programmet syftar till att bidra till både mentorns och adeptens personliga utveckling. Läxläsning. Ambassadörer hjälper i samarbete med lokala organisationer till med läxläsning för grundskole- och gymnasieelever. Skandias exempel på hur arbetsgivare kan stödja samhällets behov av civila insatser är ett gott föredöme. Vi tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt enorma behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor. Vi välkomnar även näringslivet att göra detsamma i Katrineholm. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt ovan intentioner går att genomföra." Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär.

17 Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplats%rlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås." Ärendets handlingar Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om ambassadörsuppdrag,

18 ~~'_::,' ~~ ~ I~atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Detum Vår beteckning KS/2013: (1) Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörskap Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplatsförlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås. +~ ~_, 9 C.~.. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande L w+~ r `~ " ström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNSTYRELSEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

19 V TI i'.i~ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum V&r beteckning KS/2013: Vårhandläggare Utredningssekt Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär. Ärendets handlingar Motion om ambassadörsuppdrag, ~ -'' ~~~~~`LLi.. ~~~~ 1~~~~~ 1~;~~~ ~arie Sandström Koski LIX:58 K:\Beredningsmöten\2013\130227\tjänsteutlåtanden\43-13 Ambassadör MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

20 Katrineholm Kris~~.~r~okraxern~. r~~snst~r~[~~~ ~~~ ~ ~~ ~ - 1 ~ 5. ~ ~_~ Hån~Iln~~n~rr~m~F ~ ~'~~~nd~ ~il8~lmli~[ IPi'i(~P,. - -~ ETT MÄNSK~.IGARE SVERIGE ~ ~ ~Z? '~ ~ C? ~iqp~3g Motion om ambassadörsuppdrag Skandia. erbjuder sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadörer i olika projekt. Ambassadörerna far använda två timmar i månaden för att jobba hos organisationer, skolor, föreningar och kommuner som stödjer barn och ungdomars utveckling. Exempel på ambassadörsuppdrag är: BRIS jour. Ambassadörer svarar på barns frågor via telefon och mejl. Mentorskap. Ambassadörer får vara mentor åt en ungdom. Programmet syftar till att bidra till både mentorns och adeptens personliga utveckling. Läxliirning. Ambassadörer hjälper i samarbete med lokala. organisationer till med läxläsning för grundskole- och gymnasieelever. Skandias exempel på hur arbetsgivare kan stödja samhällets behov av civila insatser äx ett gott föredöme. Vi tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt enorma behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor. Vi välkomnar även näringslivet att göra detsaii~ina i Katrineholm. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt ovan intentioner går att genomföra. Joha Frondelius Marian Loley

1\atrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP) 2013-03-OS 26-53. Kommunstyrelsen

1\atrineholms kommun. Ewa Gallhammar (FP) 2013-03-OS 26-53. Kommunstyrelsen 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-27 1 Blad Plats och tid Saften, Safiren-huset och KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-16.00 Beslutande Göran Dahlström, ot dförande (S), Lars

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Styrdokument Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.11) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 108 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-05-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl. 8.15 Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-11-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 november 2012, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Revelj Kommunhuset Hultsfred. 2 Val av protokolljusterare

Revelj Kommunhuset Hultsfred. 2 Val av protokolljusterare Socialnämnden 2015-05-13 Kallelse 1 (1) Ersättarna för kännedom Presentation av ungdomsenheten - gemensamt med barn- och utbildningsnämnden kl. 13.00 i sessionssalen Tid för sammanträde onsdagen den 13:e

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-03-28 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Patric Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S)

1\atrineholms kommun. Ateljen klockan 13.15 13.35. Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Tony Karlsson (S) 1\atrineholms kommun PERSONALUTSKOTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-04 1 Plats och tid Beslutande Ateljen klockan 13.15 13.35 Johan Hartman (M), Ewa Gallhammar (FP) och Inger Fredriksson (C) Beslutande

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-09-22 87 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Valår Följas upp: REVISIONSREGLEMENTE FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Revisionens

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17

Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-08-14 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17 1. Ny motion om hur kommunens

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V)

Remiss Inrätta fond för sociala investeringar - Motion väckt av Britt Björneke (V) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-25 GN-2013/67.710 1 (3) HANDLÄGGARE Lindh, Hans-Erik 08-535 36015 Hans-Erik.Lindh@huddinge.se Gymnasienämnden Remiss Inrätta fond för sociala investeringar -

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015

Vingåkers kommun. Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Vingåkers kommun Kommunfullmäktige den 20 april 2015 Närvaro Godkännande av dagordning Val av justerare Beskrivning av ärendet Frågor från allmänheten Hans Jansson har lämnat in en fråga till kommunfullmäktige.

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer