Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag) Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt Statistik 2 Översiktsplan för Katrineholm 3 Bildningsnämnden långsiktig verksamhetsuppföljning 4 Regionförbundet Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 5 Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus KS/2013:14 KR 3 6 Svar på motion om stadsnära ekologisk odling KS/2013:39 KR 8 7 Svar på motion om ambassadörsuppdrag KS/2013:43 MSK 16 8 Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013 KS/2012:619 PJ 21 9 Avgifter Bibliotek KS/2012:618 PJ Attestreglemente KS/2013:98 KR Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden 12 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden KS/2013:101 KR 32 KS/2013:84 KR Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige KS/2013:110 PJ Kommunstyrelsens årsredovisning 2012 KS/2013:116 KR Redovisning av uppdrag 2012 KS/2013:114 KR 42 - Avgifter inom KomTek (Kommunal Tekniskskola) Handlingar utskickas senare - Nya avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag Handlingar utskickas senare K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 16 Avtal rörande arrangemangen Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen Revidering av plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder KS/2013:94 KR 45 KS/2013:115 KR 50 KS/2013:36 PJ Förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan KS/2012:608 PJ Extra medel till projektet Arbetslinjen KS/2013:31 MSK Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens maj 2013 KS/2013:4 MSK Slutrapport för kompetensplaneringsprojektet KS/2013:112 KR Yttrande över detaljplanen för kvarteret Hunden, Katrineholms kommun Nr Anmälningsärenden KS/2013:86 MSK Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 106 Sid Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2013\130227\ Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om att öppna ett Föreningarnas hus, mot bakgrund av den pågående översynen om kommunens samverkan med föreningslivet. Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas Hus. Motionen har följande lydelse: "Föreningarna Hus I Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilj a ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang -ett Föreningarnas Hus. I Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi %reslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant." Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den interna delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredjedelen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt.

4 Vidare föreslås att en väg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur en väg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen, OS Motion Föreningarnas Hus,

5 ~~d~\ ~,:; ~~ 1~atrineholms kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum VAr beteckning KOM M U N LEDN I NGSFÖRVALTN I NGEN KS/2013: Staben Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus Ärendebeskrivning Gudrun Lindvall (MP) och Carl Frick (MP) har lämnat in en motion om att öppna ett Föreningarnas hus, där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Motionärerna föreslår att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade, utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas hus, i syfte att få till stånd ett sådant. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas av kommunfullmäktige i mars Kommunledningsförvaltningens bedömning Katrineholms kommun har som övergripande resultatmål En stark samverkan med föreningslivet, för att kvinnor och män, pojkar och flickor ska få den service som kommunfullmäktige beslutat. Utifrån detta må1 har uppdraget att göra en karfläggning av kommunens samverkan med föreningslivet uppkommit. Kartläggningen innefattar tre delar. Den intema delen färdigställdes under hösten 2011 och är en granskning av kommunens styrdokument gällande föreningsbidrag, en kartläggning av hur det ser ut idag. Den externa delen utgör en sammanställning av föreningarnas syn på samverkan med kommunen och föreningarna emellan och gjordes under våren Den tredje delen inbegriper en analys och förslag efter den interna och externa kartläggningen. I den tredje delen av översynen av kommunens samverkan med föreningslivet, föreslås bland annat att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över och omarbetas för att förenklas, samla reglerna och uppnå så stor enhetlighet som möjligt. Vidare föreslås att enväg in till kommunen ska inrättas, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~;~ ~~ 1\atrineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben När den nya organisationen har inrättats, ska den samordnande funktionen arbeta vidare med föreningarnas önskemål och ideer. De nedan nämnda områdena bör inledningsvis prioriteras: Lokalfrågor, fysiska mötesplatser Samverkan mellan skola och föreningsliv Arrangemang av föreningarnas dag Regelbundna informationsträffar, för att bland annat skapa en dialog mellan kommunen och föreningslivet respektive föreningarna emellan På kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013, 16, behandlade styrelsen förslaget till vidare arbete. Det beslutades då att reglementena gällande föreningsbidrag ska ses över samt att en utredning om hur enväg in till kommunen, med en samordnande "spindeln i nätet" funktion, kan inrättas. Det kan således konstateras att det idag pågår en kartläggning av kommunens samverkan med föreningslivet. Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn ska göras av reglementen samt också en utredning om hur en väg in till kommunen kan inrättas. I förslaget till vidare arbete preciseras ett antal områden som "spindeln i nätet funktionen" ska arbeta vidare med, när den nya organisationen har inrättats. Områdena utgör föreningarnas önskemål och ideer. Ett av områdena är lokalfrågor samt fysiska mötesplatser. Ärendets handlingar Motion Föreningarnas Hus, (2) ~~~1~~ grin Rytter \. // LIX: 57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 dröna ~ ~~ty~~i5~r~ ~ 201 -~ `~~ D 7 Förenin arna Hus. ~l~` Katrineholm finns ett Pensionärernas Hus där föreningar och organisationer har kontor och lokaler för olika aktiviteter för sina medlemmar. Nu efterfrågar flera andra föreningar något liknande. Man skulle vilja ha enkla kontorsrum och lokaler med möjlighet till olika större och mindre evenemang ett Föreningarnas Hus. Katrineholm är föreningslivet en viktig ingrediens och ger krydda åt innevånarnas vardag. Föreningslivet inte bara aktiverar de redan aktiva. Det ger också alternativ för unga människor till den passivitet, som ibland kan leda till en känsla av att man står utanför samhället. Att stödja föreningslivet har alltså många olika bottnar och kan motiveras av många olika skäl. Ett Föreningarnas Hus kan bli en stimulans för föreningslivet och därmed engagera allt fler. Vi föreslår därför att kommunen tillsammans med de föreningar som är intresserade utreder möjligheten att öppna ett Föreningarnas Hus i syfte att få till stånd ett sådant. Katrineholm den 6 januari Gudrun Lindvall (mp) ~ Carl Frick (mp)

8 Dnr KS/2013: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen om stadsnära ekologisk odling. Ärendebeskrivning Lilli Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. Motionen har följande lydelse: "Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt för en hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden. Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medel ur. Tanken är att bidraget ska vara en stimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade göteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närproducerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga

9 bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av odlingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka av för delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram." Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas.

10 I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäsa odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnäsa odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, OS Motion om stadsodling,

11 ~'~' ~~~~~~~~ I~atiineholms kommun ~ T~ÄNSTEUr~åTaN~E 1 ~2~ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum Vår beteckning KS/2013: Vår handlåggare Karin Rytter Ert datum Kommunstyrelsen Er beteckning Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Ärendebeskrivning Lili Mårton (MP) har lämnat in en motion om stadsodling. I motionen yrkas det att projektmedel ska avsättas för föreningar i Katrineholms kommun att söka av, för delfinansiering till stadsnära ekologisk odling. Det yrkas också att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholms kommun tas fram. Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i mars En politisk beredning har gjorts i ärendet. Kommunledningsförvaltningens bedömning I motionen om stadsnära ekologisk odling, omnämns Göteborg stad som exempel. Syftet med stödet/bidraget för småskaliga bostadsnära odlingsprojekt i Göteborg, är att stimulera, uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ istaden. Målet är att nya odlare och odlingar på nya ställen ska ge glädje och kunskap om odling, men också öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen. Genom detta ska fler mötesplatser runt om i Göteborg skapas. I Göteborgs stad har det avsatts kronor i budget för ändamålet. Om många ansökningar inkommer, ska budgeten ses över till nästa år. Att starta bostadsnäs odlingsprojekt, skulle i praktiken vara genomförbart i Katrineholms kommun, såtillvida att det finns adekvata odlingsområden. En bostadsnäsa odling kan för många vara en tillgänglig odling. Utifrån det syfte som projektet i Göteborg bedrivs, kan folkhälsan bedömas främjas, genom utevistelsen och det sociala umgänget som odlingen kan leda till. Det skulle också kunna anses vara positivt ur integrationssynpunkt, om odlingsprojektet leder till möten mellan olika kulturer. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

12 ~: '~' ~:::~ ~~J' 1\at~ineholms kommun ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 ~2~ Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2013: Staben En förutsättning för att kunna genomföra en stadsnära odling, är emellertid att resurser både i form av arbetskraft inom kommunens organisation och medel för föreningarna att ansöka om, avsätts. Ärendets handlingar Skrivelse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande, Motion om stadsodling, t ~ C^~ t arin Rytte _._., LIX: 51 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

13 4~, '~~~~ `~- r,,~ atr~.neholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Datum Vår beteckning KS/2013: (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om stadsnära ekologisk odling Kommunfullmäktige fastställde den 19 november 2012, 252, Övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för för Katrineholms kommun. Planeringen för år 2014 påbörjas under våren i samband med att det politiska planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Iseptember sker beredning av den övergripande planen som behandlas i kommunstyrelsen i oktober. Det finns inga medel avsatta i budget för projektmedel för föreningar i kommunen att ansöka om, enligt motionens intentioner. Vi har inte heller som målsättning att avsätta medel i kommande budget. ~~_. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande r ~ rs H 'rnström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 1~äp~~t~~t ~ r+~n+ ~~,l Motion Stadsodling ~~`7~ ~i 3'~ ~ i 8't Runt om i Sverige och världen startar olika projekt för stadsodling. Det är viktigt fören hållbar utveckling där lokal ekologisk matförsörjning är en del av lösningen på den allt mer sårbara livsmedelsförsörjningen. Men odlingen tillför mycket annat också. En stadsdelsträdgård är en resurs och en tillgång i stadsdelen. Där kan människor mötas oavsett bakgrund, ålder, etnisk, religiös eller social tillhörighet. Ofta är medborgarnas handlingsinitiativ, engagemang och erfarenheter förbisedda i dagens samhällsplanering, likaså människors behov av att vara kreativa och skapande i sin närmiljö. Med lite stimulans kan Katrineholm bli mindre beroende av fossila bränslen, och mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Exempel från Göteborgs stad. Sedan 2011 har fastighetskontoret igöteborg uppdrag att stimulera stadsnära odling inom staden: Man avsatt en halv miljon i en projektfond för föreningar att söka medelur. Tanken är att bidraget ska vara enstimulans och en delfinansiering av ett gemensamt projekt som handlar om ekologisk, småskalig, bostadsnära odling. Målet är att få nya odlingar, odlingar på okonventionella ställen, odlingar som ger glädje, kunskapsunderlag eller bidrar till att sprida kunskap och skapa kontakt mellan generationer eller människor från olika delar av staden och världen. Det kan exempelvis handla om att få till en odlingsplats eller att köpa in utrustning. Hittills har Stadsnära odling tillsammans med park- och naturförvaltningen dragit igång ett tiotal projekt tillsammans med odlingsintresserade gäteborgare. De som anlagts på allmän plats har fått hjälpt med att förbereda marken för odling. Under förra året var det runt 250 personer kom igång

15 il~äp~ ~~~ rna med att odla i sådana projekt i Göteborg. För att uppfylla kriterierna måste odlingsprojektet vara ekologiskt och bostadsnära. Men det behöver inte handla om närprodwcerade grönsaker. Det kan lika gärna vara en biodling eller fruktträdgård. Befintliga bostadsrättsföreningar är en målgrupp, men även hyresgäster som går samman och bildar en förening till exempel. Ju fler odlingar desto fler mötesplatser där olika generationer kan umgås. Utdrag ur Göteborgs riktlinjer för ansökan om stöd. Bidrag kan sökas för: Odlingsprojekt som stimulerar många människors engagemang och delaktighet Odlingsprojekt som ökar möjligheten att odla på nya områden Odlingsprojekt som förskönar och är tillgängliga för många Odlingsprojekt som sprider kunskap om ekologisk odling, biologisk mångfald samt når nya grupper av od/ingsintresserade. Bidraget kan användas för iordningställande av ett odlingsområde exempelvis markberedning, material och inköp av utrustning. Bidrag kan bl a inte sökas för: Lönekostnader och löpande verksamhetskostnader Kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt Projekt som är till för enskilt bruk Kostnader för förstudier och utredningar Bidrag kan endast sökas en gång för respektive projekt. Vid bedömning ska projektets genomförbarhet beaktas. Bidrag ges upp till kronor per projekt. Föreningar som ansöker om bidrag ska ta avstånd från diskriminerande attityder med avseende på kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet yrkar Att projektmedel avsätts för föreningar i Katrineholms kommun att söka avför delfinansiering till stadsnära, ekologisk odling. Att kriterier och villkor för hur föreningar kan söka bidrag för ekologiska och bostadsnära odlingsprojekt i Katrineholm kommun tas fram. Miljöpartiet de gröna Lilli Månton

16 Dnr KS/2013: Handläggare: Marie Sandström Koski Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till den politiska beredningen. Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Motionen har följande lydelse: "Motion om ambassadörsuppdrag Skandia erbjuder sina medarbetare att på arbetstid engagera sig som ambassadörer iolika projekt. Ambassadörerna får använda två timmar i månaden för att jobba hos organisationer, skolor, föreningar och kommuner som stödjer barn och ungdomars utveckling. Exempel på ambassadörsuppdrag är: BRIS jour. Ambassadörer svarar på barns frågor via telefon och mejl. Mentorskap. Ambassadörer får vara mentor åt en ungdom. Programmet syftar till att bidra till både mentorns och adeptens personliga utveckling. Läxläsning. Ambassadörer hjälper i samarbete med lokala organisationer till med läxläsning för grundskole- och gymnasieelever. Skandias exempel på hur arbetsgivare kan stödja samhällets behov av civila insatser är ett gott föredöme. Vi tror att kommunen genom sitt föreningsengagemang skulle kunna skapa en ytterligare personell förstärkning till vårt enorma behov av civila resurser inom föreningar, organisationer och skolor. Vi välkomnar även näringslivet att göra detsamma i Katrineholm. Vi föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt ovan intentioner går att genomföra." Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär.

17 Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplats%rlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås." Ärendets handlingar Beredning Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M), Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Motion om ambassadörsuppdrag,

18 ~~'_::,' ~~ ~ I~atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Detum Vår beteckning KS/2013: (1) Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörskap Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Vi ser positivt på att kommunens anställda engagerar sig i Katrineholms kommuns föreningsliv och ideella organisationer. Kommunen stöttar föreningslivet bland annat genom föreningsbidrag, arrangemangsbidrag, sponsring med mera. Vidare så stödjer kommunen även skolan bland annat genom att ta emot studiebesök, svara på frågor som är relaterade till undervisningen, ta emot elever på arbetsplatsplatsförlagd utbildning och språkpraktikanter. Mot bakgrund av detta kan man säga att kommunen inom sin ordinarie verksamhet redan ger stöd till föreningar, skolor med flera. Vi anser inte att det är aktuellt att avsätta ytterligare resurser i form av anställdas arbetstid i enlighet med motionärernas förslag. Motionen bör därför avslås. +~ ~_, 9 C.~.. Göran Dahlström (S) Kommunstyrelsens ordförande L w+~ r `~ " ström (M) Kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNSTYRELSEN Katrineholm Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

19 V TI i'.i~ 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Staben Datum V&r beteckning KS/2013: Vårhandläggare Utredningssekt Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om ambassadörsuppdrag Ärendebeskrivning Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion om ambassadörsuppdrag. Imotionen föreslår de "att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om möjligheten till att erbjuda anställda under arbetstid att jobba hos organisationer, skolor, föreningar enligt intentioner i motionen går att genomföra". Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens bedömning Enligt kommunallagen får kommunen ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område. Förvaltningen bedömer att innehållet i motionen inte strider mot kommunallagen om organisationerna och föreningarna har anknytning till kommunen. Det är förvaltningens uppfattning att det går att jämställa med föreningsstöd. För att det ska vara lagligt att jobba i skolan krävs det att det är en kommunal skola, eftersom arbete hos friskolor riskerar att utgöra ett individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare. En eventuell utredning bör bland annat innehålla ekonomiska konsekvenser samt även konsekvenser av mer praktisk karaktär. Ärendets handlingar Motion om ambassadörsuppdrag, ~ -'' ~~~~~`LLi.. ~~~~ 1~~~~~ 1~;~~~ ~arie Sandström Koski LIX:58 K:\Beredningsmöten\2013\130227\tjänsteutlåtanden\43-13 Ambassadör MSK.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg

Föredragningslista. Föredragande I(4) Kallelse Föredragningslista 2014-01-20. Kommunstyrelsen. Henrik Sundström. Annica Åberg Kallelse Föredragningslista I(4) 2014-01-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bä ve kl. I I :00 onsdagen den 29 januari 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (4) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 februari 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013

Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 december 2013 Sidan 3 av 92 Ärende 1 Sidan 4 av 92 Sidan 5 av 92 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer