KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt St Djulö 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KS/2012:87 KR 3 5 Svar på motion om att införa årlig barnhearing KS/2012:66 PJ 11 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden 7 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden 8 Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården KS/2012:242 KR 17 KS/2012:248 KR 20 KS/2012:97 KR 22 9 Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 KS/2012:179 PJ Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter KS/2012:293 KR Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland KS/2012:209 PJ Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp KS/2012:192 PJ Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid 14 Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2012:301 MSK 45 KS/2012:176 MSK Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011 KS/2012:247 PJ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland KS/2012:241 PJ 65 K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) KS/2012:252 MSK Förändringar av hyror och avgifter 2012 KS/2012:276 PJ Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 KS/2012:234 PJ 73 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 20 Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram KS/2012:98 KR Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd KS/2010:554 KR Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området KS/2012:283 MSK Revisionsrapport: rektors styrning och ledning KS/2012:96 PJ Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio 25 Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun KS/2012:203 MSK 93 KS/2012:214 PJ Budget 2013 kommunledningsförvaltningen KS/2012:289 KR Kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2012:294 PJ Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 KS/2012:273 MSK Överföring av investeringsmedel digitala skyltar KS/2012:300 MSK Strategisk lokalförsörjning en väg in KS/2012:292 KR 120 Uppföljningar/Utvärderingar 31 Uppföljning av internkontrollrapport, kommunledningsförvaltningen Nr Anmälningsärenden KS/2011:724 PJ 127 Sid 32 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 148 Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V)haz lämnat in en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun I Katrineholms Kuriren den 10 januazi rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker: Social utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssystemen skall fånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssystemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven %r de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att läsa de hemlösas situation." Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser föx att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation.

4 Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. Efrer förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialjänsten kännedom om ytterligaze två personer som saknar egen bostad Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp ti11 hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Arendets handlingar Kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun,

5 ~V TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vårbeteckning KS/2012: (5) Vår handläggare Karin Rytter Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Arendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. I motionen beskrivs rätten till boende vara en grundläggande rättighet. Motionärerna yrkar därför att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser ffir att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. I maj 2011 deltog socialförvaltningen iden kartläggning av hemlöshet som Socialstyrelsen genomförde. De uppgifter som 1åg till grund för Socialstyrelsens sammanställning, var socialförvaltningens egna uppgifter. I maj 2011 hade socialförvaltningen kontakt med 84 personer som bedömdes vara hemlösa. 73 av dessa personer hade boende ordnat av socialförvaltningen, genom sociala kontrakt. Sociala kontrakt innebär att enskilda har en egen lägenhet som de hyr av socialförvaltningen, med samma hyresförhållanden som gäller vid hyra av fastighetsbolag. De återstående 11 personerna hade boenden ordnade på bland annat vandrarhem eller vänner och bekanta. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om två personer som saknar egen bostad. En av dessa har avböjt ett socialt kontrakt och den andra vistas på sjukhus. Socialnämnden nämner att de främsta skälen till att personer inte kan få enbostad, är arbetslöshet och/eller 1åg inkomst. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~~ Katrineholms lcommtm \ r~änsreur~atanoe z ~5~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till socialnämnden. Motionen kommer att behandlas på kommunfixllmäktiges sammanträde i juni Kommunledningsförvaltningens bedömning Definition av begreppet hemlöshet Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Begreppsförklaringen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationema omfattar såväl personers akuta brist på tak över huvudet, som mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Situation 1 Enperson är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 Enperson är intagen inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sisinstitution och som planeras sla~ivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha sla-ivits uuflyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenheuträningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 Enperson bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller haz ett tillfälligt (kortare än ne månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär Socialstyrelsen har sedan 2002 arbetat på uppdrag från regeringen med frågor som berör hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarlmaden, genom kartläggningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete. Irapporten "Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011", redovisas resultatet från den fjärde nationella kartläggningen av hemlöshetens omfattning och karaktär. Nationella mätningar har tidigare genomförts 1993, 1999 och KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 r ~ TT 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (5) alum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Av kartläggningen framgår att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen Det är dock färre personer som helt salrnar enbostad eller ett boende, som under mätveckan exempelvis sover utomhus eller i offentliga utrymmen jämfört med Sammanlagt har cirka personer, enligt Socialstyrelsens definition, inrapporterats som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden under mätveckan i maj I kartläggningen ingick inte personer som inte har permanent uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten, personer i anläggningsboende för asylsökande eller personer som kommer från övriga Europa och uppehåller sig i Sverige under längre tid, men saknar förankring här. I Katrineholms kommun redovisades under mätveckan 84 personer som hemlösa. Ingen av dessa kategoriserades under situation 1. Under situation 2 redovisades 13 personer, i situation 3 fanns 49 och situation 4 fanns 17 personer. Socialnämndens ansvar Socialnämnden i en kommun, ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för godkvalitet oavsett utförare av socialtjänst. I första paragrafen i socialtjänstlagen anges att "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människomas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integxitey." Bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. gifter förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

8 ~ ~~ I\atYlrieY101ri7S ICOrilrilUri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om ytterligare tvåpersoner som saknar egen bostad. Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp till hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att motverka hemlöshet samt utforma insatser till stöd för hemlösa personer. För att kunna bedöma om de åtgärder som vidtagits är effektiva, behövs också kunskap om hur hemlösheten utvecklas över tid. Detta motiverar regelbundet återkommande kartläggningar. Regelbundna kartläggningar behövs %r att få kunskap om hur många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för att få information om dey är rätt insatser som görs för att motverka hemlösheten. Socialstyrelsen bedömer att en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna arbeta effektivt mot hemlöshet, är att tydliga och mätbara må1 har satts upp. Detta kan göras i olika typer av dokument. På socialstyrelsens webbsida, ges exempel på olika dokument som detta kan göras i. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. I socialnämndens yttrande redovisas antalet hemlösa personer, utifrån den kartläggning som genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv hade det varit intressant med en redovisning av de hemlösa pexsonema utifrån könsuppdelad statistik, för att kunna tydliggöra antalet man respektive kvinnor samt pojkar respektive flickor. Ulla Beijer, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, har tagit fram forskningsrapporten "Hemlösas fysiska och psykiska hälsa utifrån inläggningar på sjukhus - enjämförelse mellan hemlösa och befolkningen i övrigt och mellan hemlösa man och kvinnor". I rapporten konstateras det bland annat att människor som någon gång varit hemlösa, har en mycket dålig hälsa över lag och under en lång livstidsperiod, en hälsa som dessutom försämras kraftigt under en hemlöshetsperiod. Detta gäller både män och kvinnor. Männen har ökad sjuklighet över lagidet som skulle kunna kallas mer traditionellt manliga sjukdomar, som dessutom ökar under hemlöshetsperioden. Hemlösa kvinnor har en ökad sjuklighet i de mer så kallade traditionellt kvinnliga sjukdomarna, men också i de mer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

9 ~~~L 1\atP1rie1101ri1S IzOrilrilllri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) Datum Vår belecknin9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben traditionellt manliga sjukdomarna. Under en hemlöshetsperiod ökade antalet vårdade i de så kallade manliga sjukdomarna mer för hemlösa kvinnor än för männen. Under en hemlöshetsperiod äkade vården för alkohol och droger kraftigt både för männen och kvinnorna. Att arbeta för att hemlösheten ska minska samt med förebyggande insatser, främjar således folkhälsan. Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten måste vara att ett barn alltid behöver ett hem. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun, /l%~~l C Karin Rytte LIX:57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post Org.nummer

10 Vänsterpartiet Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Katrineholms Kuriren den 10 januari rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker:5ocial utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssytemen sksllfånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssytemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V) Katrineholm 8/3-12

11 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkar på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel ] 2: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Motionen har följande lydelse: "Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konla-et sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Asiktsfrihet och rätten att bli hörd: 'Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärerna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmerhur kommunen ska använda sina pengar: (utdrag från Unicefs lättläst). Kristdemola~aterna vill införa barnhearing som gex våra barn och ungdomar en möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplanmed budget för där alla ärenden och projekt ska belysas ur ett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Kommunens folkhälsostrateg har också tagit del av motionen och lämnat synpunkter.

12 Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-02 Motion om att införa årlig barnhearing, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 48 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, , 16

13 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab VAS handläggare Per Johansson Ert tlawm Er beteckning Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkaz på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen haz motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Sammanfattning av yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden redogör i sitt yttrande för de insatser som görs inom nämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden haz i sin övergripande plan med budget för som produktionsmål att redovisa alla ärenden i nämnden utifrån bamperspektivet. Av yttrandet framkommer att förvaltningen verkar för att följa barnkonventionen och i arbetet utgå från konventionens fyra pelare: 1. Alla barns lika värde och rättigheter. 2. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 3. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 4. Barnens rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Bildningsnämnden kommer, tillsammans med förvaltningen, att fortsätta utveckla formerna för att redovisa barnperspektivet och att barnens perspektiv finns med i beslutsunderlagen. Barn- och utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. KOMMUNLEDNINGSF6RVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 47 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 I\dtYlriel101rilS ItOrilrilUri ~ TJANSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Dalum Vår be~eckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden menar att bam får uttrycka sin vilja på bättre sätt än genom barnhearing. Nämnden pekar på att man arbetar efter fyra inriktningsmål i fråga om barn och unga: 1. Nämnden ska i sitt azbete som rör barn och unga beakta barnkonventionen. 2. Nämnden ska tillvarata barn och ungas situation och åsikter. 3. Nämnden ska arbeta för en helhetssyn vad gäller barn och ungdomar i kommunen. 4. Nämnden ska ge bra förutsättningar för barn och ungas fritid. I de målen ligger att nämnden och förvaltningen ska ta hänsyn till bar och unga har möjlighet att påverka den verksamhet som kultur- och turismnämnden bedriver. Kultur- och turismnämnden anser därmed att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunens folkhälsostrateg har tagit del av motionen och lämnat synpunkter. I och med att Sverige haz ratificerat barnkonventionen åligger det att skapa förutsättningar för detta men den praktiska innebörden av delaktighetsbegreppet är dock inte helt okomplicerad. Vuxenvärlden har ofta ett förhållningssätt till barns och ungdomars deltagande och inflytande som innebär att barnen deltar till synes, det vill säga de deltar ifysisk mening men det handlar inte om något verkligt deltagande. För reellt deltagande finns fyra kriterier: 1. Barnet ges möjlighet att få uttrycka sin mening under processen. 2. Barnet får information om processen och sin roll i den. 3. Barnet ska ha en meningsfull roll i processen. 4. Barnet deltar frivilligt i processen. En annan central aspekt beakta är om det som ska lämnas synpunkter på rör ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskilt definierad grupp av barn. Vidare, behöver man fundera över om barn och ungdomar kan åläggas ett ansvar för representativt inflytande. Bedömning Av de yttranden som lämnats av bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden framkommer att båda nämnderna azbetar i enlighet med barnkonventionens intentioner. Likaså att man utvecklar formerna för att beakta barnperspektivet isitt beslutsfattande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: fi4180 Katrineholm Telefax: E-post:

15 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Om syftet med barnhearing är att barn ska ges utrymme till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem, är det viktigt att fundera över om hearing är den bästa formen eller om delaktigheten och inflytandet ska ske kontinuerligt i befintliga arbetsprocesser. Barn och ungas åsikter har ett egenvärde men deras inflytande och delaktighet måste ske på deras villkor och med deras medgivande. Det är också av stor vikt att de redan i inledningsskedet får veta hur deras synpunkter kommer tillvaratas annars är risken stor för skendemokrati. Den sammantagna bedömningen är att det redan pågår verksamheter som syftar till att låta barn och unga ge uttryck för sina åsikter och synpunkter samt att från kommunens sida beakta dem i beslut som rör barn och ungdomar. Detta sker dock i annan form än genom barnhearing och är en del av den ordinarie verksamheten inom såväl bildnines~äfnnden som kultur- och turismnämndens verksamhetsområden. i /Per Jgl' / / l ~ i'1 Us Protokollsutdrag: Bildningsnämnden Kultur- och turismnämnden Lix: 46 KOMMUNLEDN INGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: GrSna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

16 Kristdemokraterna ETT MÄNSKIIGgRE SVERIGE ~:eru Katrineholm MOTION OM ATT INFÖRA ÅRLIG BARNHEARING Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konkret sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd: "Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärarna i skalan frågar barnen vad de tyeker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar." (utdrag från Unicefs lättläst) Kristdemokraterna vill införa barnhearing som ger våra barn och ungdomaren möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplan rned budget för där alla ärenden och projekt ska belysas urett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. i ~~ ~~ G..':l~~~f~'~~~:.~.:~~ < Marian Loley Joha Frondelius

17 Dnr KS/2012: Handläggare Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut fr$n vård- och omsorgsnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänsllagen (SoL)16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande Hämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (ISS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvaztalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Arendets beredning Kommunledningsförvaltningenhar tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42

18 ~,; TT ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår hantlläppare Karin Rytter Tjänsteskrivelse oa` '" Ert tlanm Vår beteckning KS/2012: Er be~eckninq 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefat: Org.nummer

19 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning KS/2012: (2) Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42 1 G'? l 'Karin Rytter ~. LIX: 57

20 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Ärendet bedöms inte innehålla några direkta. aspekter som bör belysas av tvärfrågorna. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 53

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-11-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 november 2012, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

KALLELSE. 9 Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystem KS/2013:303 PJ 39

KALLELSE. 9 Remiss: Förslag till nationell plan för transportsystem KS/2013:303 PJ 39 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-18 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 25 september 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014

Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL. Den 24 februari 2014 Frågestund med Borlänge kommun krig LSS och SoL Den 24 februari 2014 Vad innebär SoL? Socialtjänstlag (2001:453) Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ...

Socialnämndens arbetsutskott 2012-01-17 1. Klockan 09.15-09:25 för rast. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... 2012-01-17 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 17 januari 2012 klockan 08:15-11:30 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-05-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen 13.00 16.00 Paragrafer 56-65 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan.

Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Arbetsförmedlingen 1 Namnge det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar

Läs mer

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13. Karin Hjärpe. @vasteras.see. programmet. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Stadsledningskontoret Karin Hjärpe Telefon:021 393950 E-post:karin.hjarpe@ @vasteras.see Delges TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/367-KS 2011-09-13 1 Revidering avv handikappolitiska programmet Förslag till beslut

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården

K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16. Tid och plats 17.30 Väsbygården K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2014-12-16 Tid och plats 17.30 Väsbygården Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Monika Fernlund, avdelningschef Inger Jakobsson, avdelningschef Vildana Zorlak, avdelningschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer