KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt St Djulö 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KS/2012:87 KR 3 5 Svar på motion om att införa årlig barnhearing KS/2012:66 PJ 11 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden 7 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden 8 Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården KS/2012:242 KR 17 KS/2012:248 KR 20 KS/2012:97 KR 22 9 Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 KS/2012:179 PJ Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter KS/2012:293 KR Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland KS/2012:209 PJ Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp KS/2012:192 PJ Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid 14 Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2012:301 MSK 45 KS/2012:176 MSK Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011 KS/2012:247 PJ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland KS/2012:241 PJ 65 K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) KS/2012:252 MSK Förändringar av hyror och avgifter 2012 KS/2012:276 PJ Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 KS/2012:234 PJ 73 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 20 Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram KS/2012:98 KR Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd KS/2010:554 KR Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området KS/2012:283 MSK Revisionsrapport: rektors styrning och ledning KS/2012:96 PJ Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio 25 Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun KS/2012:203 MSK 93 KS/2012:214 PJ Budget 2013 kommunledningsförvaltningen KS/2012:289 KR Kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2012:294 PJ Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 KS/2012:273 MSK Överföring av investeringsmedel digitala skyltar KS/2012:300 MSK Strategisk lokalförsörjning en väg in KS/2012:292 KR 120 Uppföljningar/Utvärderingar 31 Uppföljning av internkontrollrapport, kommunledningsförvaltningen Nr Anmälningsärenden KS/2011:724 PJ 127 Sid 32 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 148 Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V)haz lämnat in en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun I Katrineholms Kuriren den 10 januazi rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker: Social utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssystemen skall fånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssystemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven %r de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att läsa de hemlösas situation." Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser föx att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation.

4 Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. Efrer förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialjänsten kännedom om ytterligaze två personer som saknar egen bostad Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp ti11 hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Arendets handlingar Kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun,

5 ~V TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vårbeteckning KS/2012: (5) Vår handläggare Karin Rytter Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Arendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. I motionen beskrivs rätten till boende vara en grundläggande rättighet. Motionärerna yrkar därför att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser ffir att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. I maj 2011 deltog socialförvaltningen iden kartläggning av hemlöshet som Socialstyrelsen genomförde. De uppgifter som 1åg till grund för Socialstyrelsens sammanställning, var socialförvaltningens egna uppgifter. I maj 2011 hade socialförvaltningen kontakt med 84 personer som bedömdes vara hemlösa. 73 av dessa personer hade boende ordnat av socialförvaltningen, genom sociala kontrakt. Sociala kontrakt innebär att enskilda har en egen lägenhet som de hyr av socialförvaltningen, med samma hyresförhållanden som gäller vid hyra av fastighetsbolag. De återstående 11 personerna hade boenden ordnade på bland annat vandrarhem eller vänner och bekanta. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om två personer som saknar egen bostad. En av dessa har avböjt ett socialt kontrakt och den andra vistas på sjukhus. Socialnämnden nämner att de främsta skälen till att personer inte kan få enbostad, är arbetslöshet och/eller 1åg inkomst. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~~ Katrineholms lcommtm \ r~änsreur~atanoe z ~5~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till socialnämnden. Motionen kommer att behandlas på kommunfixllmäktiges sammanträde i juni Kommunledningsförvaltningens bedömning Definition av begreppet hemlöshet Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Begreppsförklaringen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationema omfattar såväl personers akuta brist på tak över huvudet, som mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Situation 1 Enperson är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 Enperson är intagen inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sisinstitution och som planeras sla~ivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha sla-ivits uuflyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenheuträningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 Enperson bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller haz ett tillfälligt (kortare än ne månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär Socialstyrelsen har sedan 2002 arbetat på uppdrag från regeringen med frågor som berör hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarlmaden, genom kartläggningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete. Irapporten "Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011", redovisas resultatet från den fjärde nationella kartläggningen av hemlöshetens omfattning och karaktär. Nationella mätningar har tidigare genomförts 1993, 1999 och KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 r ~ TT 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (5) alum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Av kartläggningen framgår att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen Det är dock färre personer som helt salrnar enbostad eller ett boende, som under mätveckan exempelvis sover utomhus eller i offentliga utrymmen jämfört med Sammanlagt har cirka personer, enligt Socialstyrelsens definition, inrapporterats som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden under mätveckan i maj I kartläggningen ingick inte personer som inte har permanent uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten, personer i anläggningsboende för asylsökande eller personer som kommer från övriga Europa och uppehåller sig i Sverige under längre tid, men saknar förankring här. I Katrineholms kommun redovisades under mätveckan 84 personer som hemlösa. Ingen av dessa kategoriserades under situation 1. Under situation 2 redovisades 13 personer, i situation 3 fanns 49 och situation 4 fanns 17 personer. Socialnämndens ansvar Socialnämnden i en kommun, ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för godkvalitet oavsett utförare av socialtjänst. I första paragrafen i socialtjänstlagen anges att "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människomas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integxitey." Bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. gifter förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

8 ~ ~~ I\atYlrieY101ri7S ICOrilrilUri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om ytterligare tvåpersoner som saknar egen bostad. Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp till hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att motverka hemlöshet samt utforma insatser till stöd för hemlösa personer. För att kunna bedöma om de åtgärder som vidtagits är effektiva, behövs också kunskap om hur hemlösheten utvecklas över tid. Detta motiverar regelbundet återkommande kartläggningar. Regelbundna kartläggningar behövs %r att få kunskap om hur många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för att få information om dey är rätt insatser som görs för att motverka hemlösheten. Socialstyrelsen bedömer att en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna arbeta effektivt mot hemlöshet, är att tydliga och mätbara må1 har satts upp. Detta kan göras i olika typer av dokument. På socialstyrelsens webbsida, ges exempel på olika dokument som detta kan göras i. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. I socialnämndens yttrande redovisas antalet hemlösa personer, utifrån den kartläggning som genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv hade det varit intressant med en redovisning av de hemlösa pexsonema utifrån könsuppdelad statistik, för att kunna tydliggöra antalet man respektive kvinnor samt pojkar respektive flickor. Ulla Beijer, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, har tagit fram forskningsrapporten "Hemlösas fysiska och psykiska hälsa utifrån inläggningar på sjukhus - enjämförelse mellan hemlösa och befolkningen i övrigt och mellan hemlösa man och kvinnor". I rapporten konstateras det bland annat att människor som någon gång varit hemlösa, har en mycket dålig hälsa över lag och under en lång livstidsperiod, en hälsa som dessutom försämras kraftigt under en hemlöshetsperiod. Detta gäller både män och kvinnor. Männen har ökad sjuklighet över lagidet som skulle kunna kallas mer traditionellt manliga sjukdomar, som dessutom ökar under hemlöshetsperioden. Hemlösa kvinnor har en ökad sjuklighet i de mer så kallade traditionellt kvinnliga sjukdomarna, men också i de mer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

9 ~~~L 1\atP1rie1101ri1S IzOrilrilllri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) Datum Vår belecknin9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben traditionellt manliga sjukdomarna. Under en hemlöshetsperiod ökade antalet vårdade i de så kallade manliga sjukdomarna mer för hemlösa kvinnor än för männen. Under en hemlöshetsperiod äkade vården för alkohol och droger kraftigt både för männen och kvinnorna. Att arbeta för att hemlösheten ska minska samt med förebyggande insatser, främjar således folkhälsan. Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten måste vara att ett barn alltid behöver ett hem. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun, /l%~~l C Karin Rytte LIX:57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post Org.nummer

10 Vänsterpartiet Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Katrineholms Kuriren den 10 januari rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker:5ocial utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssytemen sksllfånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssytemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V) Katrineholm 8/3-12

11 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkar på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel ] 2: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Motionen har följande lydelse: "Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konla-et sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Asiktsfrihet och rätten att bli hörd: 'Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärerna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmerhur kommunen ska använda sina pengar: (utdrag från Unicefs lättläst). Kristdemola~aterna vill införa barnhearing som gex våra barn och ungdomar en möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplanmed budget för där alla ärenden och projekt ska belysas ur ett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Kommunens folkhälsostrateg har också tagit del av motionen och lämnat synpunkter.

12 Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-02 Motion om att införa årlig barnhearing, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 48 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, , 16

13 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab VAS handläggare Per Johansson Ert tlawm Er beteckning Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkaz på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen haz motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Sammanfattning av yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden redogör i sitt yttrande för de insatser som görs inom nämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden haz i sin övergripande plan med budget för som produktionsmål att redovisa alla ärenden i nämnden utifrån bamperspektivet. Av yttrandet framkommer att förvaltningen verkar för att följa barnkonventionen och i arbetet utgå från konventionens fyra pelare: 1. Alla barns lika värde och rättigheter. 2. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 3. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 4. Barnens rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Bildningsnämnden kommer, tillsammans med förvaltningen, att fortsätta utveckla formerna för att redovisa barnperspektivet och att barnens perspektiv finns med i beslutsunderlagen. Barn- och utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. KOMMUNLEDNINGSF6RVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 47 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 I\dtYlriel101rilS ItOrilrilUri ~ TJANSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Dalum Vår be~eckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden menar att bam får uttrycka sin vilja på bättre sätt än genom barnhearing. Nämnden pekar på att man arbetar efter fyra inriktningsmål i fråga om barn och unga: 1. Nämnden ska i sitt azbete som rör barn och unga beakta barnkonventionen. 2. Nämnden ska tillvarata barn och ungas situation och åsikter. 3. Nämnden ska arbeta för en helhetssyn vad gäller barn och ungdomar i kommunen. 4. Nämnden ska ge bra förutsättningar för barn och ungas fritid. I de målen ligger att nämnden och förvaltningen ska ta hänsyn till bar och unga har möjlighet att påverka den verksamhet som kultur- och turismnämnden bedriver. Kultur- och turismnämnden anser därmed att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunens folkhälsostrateg har tagit del av motionen och lämnat synpunkter. I och med att Sverige haz ratificerat barnkonventionen åligger det att skapa förutsättningar för detta men den praktiska innebörden av delaktighetsbegreppet är dock inte helt okomplicerad. Vuxenvärlden har ofta ett förhållningssätt till barns och ungdomars deltagande och inflytande som innebär att barnen deltar till synes, det vill säga de deltar ifysisk mening men det handlar inte om något verkligt deltagande. För reellt deltagande finns fyra kriterier: 1. Barnet ges möjlighet att få uttrycka sin mening under processen. 2. Barnet får information om processen och sin roll i den. 3. Barnet ska ha en meningsfull roll i processen. 4. Barnet deltar frivilligt i processen. En annan central aspekt beakta är om det som ska lämnas synpunkter på rör ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskilt definierad grupp av barn. Vidare, behöver man fundera över om barn och ungdomar kan åläggas ett ansvar för representativt inflytande. Bedömning Av de yttranden som lämnats av bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden framkommer att båda nämnderna azbetar i enlighet med barnkonventionens intentioner. Likaså att man utvecklar formerna för att beakta barnperspektivet isitt beslutsfattande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: fi4180 Katrineholm Telefax: E-post:

15 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Om syftet med barnhearing är att barn ska ges utrymme till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem, är det viktigt att fundera över om hearing är den bästa formen eller om delaktigheten och inflytandet ska ske kontinuerligt i befintliga arbetsprocesser. Barn och ungas åsikter har ett egenvärde men deras inflytande och delaktighet måste ske på deras villkor och med deras medgivande. Det är också av stor vikt att de redan i inledningsskedet får veta hur deras synpunkter kommer tillvaratas annars är risken stor för skendemokrati. Den sammantagna bedömningen är att det redan pågår verksamheter som syftar till att låta barn och unga ge uttryck för sina åsikter och synpunkter samt att från kommunens sida beakta dem i beslut som rör barn och ungdomar. Detta sker dock i annan form än genom barnhearing och är en del av den ordinarie verksamheten inom såväl bildnines~äfnnden som kultur- och turismnämndens verksamhetsområden. i /Per Jgl' / / l ~ i'1 Us Protokollsutdrag: Bildningsnämnden Kultur- och turismnämnden Lix: 46 KOMMUNLEDN INGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: GrSna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

16 Kristdemokraterna ETT MÄNSKIIGgRE SVERIGE ~:eru Katrineholm MOTION OM ATT INFÖRA ÅRLIG BARNHEARING Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konkret sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd: "Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärarna i skalan frågar barnen vad de tyeker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar." (utdrag från Unicefs lättläst) Kristdemokraterna vill införa barnhearing som ger våra barn och ungdomaren möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplan rned budget för där alla ärenden och projekt ska belysas urett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. i ~~ ~~ G..':l~~~f~'~~~:.~.:~~ < Marian Loley Joha Frondelius

17 Dnr KS/2012: Handläggare Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut fr$n vård- och omsorgsnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänsllagen (SoL)16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande Hämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (ISS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvaztalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Arendets beredning Kommunledningsförvaltningenhar tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42

18 ~,; TT ~ 1\atrineholms kommun KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår hantlläppare Karin Rytter Tjänsteskrivelse oa` '" Ert tlanm Vår beteckning KS/2012: Er be~eckninq 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande nämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41 Postadress: Telefon: vx KATRINEHOLM Telefat: Org.nummer

19 Tjänsteskrivelse Datum Vår beteckning KS/2012: (2) Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42 1 G'? l 'Karin Rytter ~. LIX: 57

20 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap 6, ska socialnämnden rapportera alla gynnande hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till socialstyrelsen och revisorerna. Socialnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvartalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit del av socialnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande socialnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Ärendet bedöms inte innehålla några direkta. aspekter som bör belysas av tvärfrågorna. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 53

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43

KALLELSE. 16 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter KS/2012:566 PJ 43 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-11-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 november 2012, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Uppföljning av kommunstyrelsens

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun orebro.se SOCIALFÖRVALTNINGENS VÄRDEGRUND UR ETT BARNPERSPEKTIV: Vi stödjer barn i deras vardag. Vi är till för

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

3 Dnr KS 2016/238. Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2017-01-25 6 (19) 3 Dnr KS 2016/238 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats KALLELSE Datum VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-12-02 Sammanträdande organ Tid Plats Vård- och omsorgsnämnden Torsdagen den 10 december 2015 kl 13.00 OBS! Vård- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012

Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 Öppna Jämförelser Länsrapport Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2012 2012-05-31... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 4 2.1 Datainsamling... 4 2.2 Tillförlitlighet... 4 3 Resultat...

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-11-24 2 SN 145 Dnr 21.10 700 Ekonomisk uppföljning Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. Ekonomisk uppföljning daterad 2010-11-08 Arbetsutskottets

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Sammanträdande organ Tid Plats

Sammanträdande organ Tid Plats ;rl `~~" TT 1\atiineholms kommun \ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2012-06-05 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 juni 2012 kl. 18.00 Duveholmsgymnasiets aula, Västgötagatan

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS )

118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal (KS ) Sammanträdesprotokoll 14 (17) Kommunstyrelsens arbetsutskott -09-13 118 Redovisning av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 1 (KS.324) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017

Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Karlsson 2017-05-15 Socialnämnden Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut 2017 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten över ej verkställda

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen

Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-03-03 Socialnämnden Kommunstyrelsen Son 2015/574, Kst 2015/354 Järfälla kommuns bostadsförsörjningsprogram yttrande på samrådsremiss till Kommunstyrelsen Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid kl. 18:00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm KALLELSE KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-01-13 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid 2016-01-18 kl. 18:00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Ärende Beteckning 1. Allmänhetens fråga 2.

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns.

1. Barnchecklistan godkänns. 2. Förslaget på uppföljning av vård- och omsorgsnämndens och förvaltningens arbete med barnkonventionen godkänns. Ärende 12 Dnr VON-2011-303 Dpl 1 sid 1 (1) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-11 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/

ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år Dnr 263/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-03-01 Blad 13 Ksau 32 Dnr 263/2015-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 4, år 2015 Från socialnämndens

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Redovisning av uppdrag att se över akutboende

Redovisning av uppdrag att se över akutboende TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2015.135 Datum: 2015-10-09 Enhetschef Vuxenenheten Ulrika Söderlund E-post: ulrika.soderlund@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

Demokratiutveckling på Södermalm

Demokratiutveckling på Södermalm Södermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Lotte Lindgren Telefon: 08 508 12 030 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2015-06-11 Demokratiutveckling på Södermalm

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C)

Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C) Utlåtande 2017:111 RIV (Dnr 106-1453/2016) Förbättra barnens säkerhet på förskolorna i Stockholms stad Motion (2016:106) av Jonas Naddebo (C) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet Remissvar Dnr 2013/3.2.2/87 Sid. 1 (9) 2013-06-13 Handläggare: Andreas Jaeger, 08-508 29 269 Till Socialroteln Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet

Läs mer

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission

Vintern 2013/2014 ansökningar från Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-09 Handläggare Ariane Andersson Telefon: 08-508 25 031 Till Socialnämnden Vintern 2013/2014 ansökningar

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer