KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun"

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 30 maj 2011, kl Plats Nr Information KTS-salen, Vita Huset 1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde Allmänt St Djulö 2 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 3 Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 4 Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun KS/2012:87 KR 3 5 Svar på motion om att införa årlig barnhearing KS/2012:66 PJ 11 6 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden 7 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) - socialnämnden 8 Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården KS/2012:242 KR 17 KS/2012:248 KR 20 KS/2012:97 KR 22 9 Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011 KS/2012:179 PJ Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter KS/2012:293 KR Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland KS/2012:209 PJ Förslag till särtaxa för Lilla Toltorp KS/2012:192 PJ Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid 14 Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KS/2012:301 MSK 45 KS/2012:176 MSK Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011 KS/2012:247 PJ Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundets RAR i Sörmland KS/2012:241 PJ 65 K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg) KS/2012:252 MSK Förändringar av hyror och avgifter 2012 KS/2012:276 PJ Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011 KS/2012:234 PJ 73 Nr Ärenden till kommunstyrelsen Handl. Sid 20 Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram KS/2012:98 KR Förslag om inrättande av ett kultur- och fritidsråd KS/2010:554 KR Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området KS/2012:283 MSK Revisionsrapport: rektors styrning och ledning KS/2012:96 PJ Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio 25 Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun KS/2012:203 MSK 93 KS/2012:214 PJ Budget 2013 kommunledningsförvaltningen KS/2012:289 KR Kommunstyrelsens medel till förfogande KS/2012:294 PJ Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011 KS/2012:273 MSK Överföring av investeringsmedel digitala skyltar KS/2012:300 MSK Strategisk lokalförsörjning en väg in KS/2012:292 KR 120 Uppföljningar/Utvärderingar 31 Uppföljning av internkontrollrapport, kommunledningsförvaltningen Nr Anmälningsärenden KS/2011:724 PJ 127 Sid 32 Anmälan av delegationsbeslut Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär Meddelanden 148 Göran Dahlström Ordförande K:\Beredningsmöten\2012\120530\Kallelse för utskick.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

3 Dnr KS/2012: Handläggare: Karin Rytter Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till socialnämndens yttrande. Ärendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V)haz lämnat in en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Motionen har följande lydelse: "Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun I Katrineholms Kuriren den 10 januazi rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker: Social utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssystemen skall fånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssystemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven %r de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att läsa de hemlösas situation." Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser föx att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation.

4 Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. Efrer förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialjänsten kännedom om ytterligaze två personer som saknar egen bostad Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp ti11 hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Arendets handlingar Kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun,

5 ~V TT 1\atrineholms kommun \ KOMMUNLEDNI NGSFÖRVALTNINGEN Staben TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vårbeteckning KS/2012: (5) Vår handläggare Karin Rytter Ert tlawm Er beteckning Kommunstyrelsen Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun Arendebeskrivning Tony Rosendahl (V) och Lotta Back (V) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. I motionen beskrivs rätten till boende vara en grundläggande rättighet. Motionärerna yrkar därför att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Inkomna yttranden Socialnämnden har inkommit med ett yttrande i ärendet. Enligt nämnden finns det inget skäl att göra en kartläggning av de hemlösas behov, eftersom socialnämnden bedömer att de har en god kännedom om detta. Socialnämnder anger i yttrandet att det ges riktade individuella insatser ffir att lösa de hemlösas situation. Insatserna ges utifrån ett helhetsperspektiv och innefattar frågor om bostad, psykiska-, fysiska- och sociala behov, arbete/sysselsättning samt ekonomi. Socialnämndens insatser utgår från socialtjänstlagens intentioner. I maj 2011 deltog socialförvaltningen iden kartläggning av hemlöshet som Socialstyrelsen genomförde. De uppgifter som 1åg till grund för Socialstyrelsens sammanställning, var socialförvaltningens egna uppgifter. I maj 2011 hade socialförvaltningen kontakt med 84 personer som bedömdes vara hemlösa. 73 av dessa personer hade boende ordnat av socialförvaltningen, genom sociala kontrakt. Sociala kontrakt innebär att enskilda har en egen lägenhet som de hyr av socialförvaltningen, med samma hyresförhållanden som gäller vid hyra av fastighetsbolag. De återstående 11 personerna hade boenden ordnade på bland annat vandrarhem eller vänner och bekanta. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om två personer som saknar egen bostad. En av dessa har avböjt ett socialt kontrakt och den andra vistas på sjukhus. Socialnämnden nämner att de främsta skälen till att personer inte kan få enbostad, är arbetslöshet och/eller 1åg inkomst. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besbksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

6 ~~ Katrineholms lcommtm \ r~änsreur~atanoe z ~5~ Datum Vårbeteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Ärendets beredning Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet på remiss till socialnämnden. Motionen kommer att behandlas på kommunfixllmäktiges sammanträde i juni Kommunledningsförvaltningens bedömning Definition av begreppet hemlöshet Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet. Begreppsförklaringen omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationema omfattar såväl personers akuta brist på tak över huvudet, som mer långvariga boendeformer som beträffande kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. Situation 1 Enperson är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2 Enperson är intagen inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/hvb-hem/sisinstitution och som planeras sla~ivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha sla-ivits uuflyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad. Situation 3 En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenheuträningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. Situation 4 Enperson bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller haz ett tillfälligt (kortare än ne månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden. Nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär Socialstyrelsen har sedan 2002 arbetat på uppdrag från regeringen med frågor som berör hemlöshet och utestängning från den ordinarie bostadsmarlmaden, genom kartläggningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete. Irapporten "Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011", redovisas resultatet från den fjärde nationella kartläggningen av hemlöshetens omfattning och karaktär. Nationella mätningar har tidigare genomförts 1993, 1999 och KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

7 r ~ TT 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (5) alum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben Av kartläggningen framgår att hemlösheten har ökat i alla hemlöshetssituationer sedan mätningen Det är dock färre personer som helt salrnar enbostad eller ett boende, som under mätveckan exempelvis sover utomhus eller i offentliga utrymmen jämfört med Sammanlagt har cirka personer, enligt Socialstyrelsens definition, inrapporterats som hemlösa eller utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden under mätveckan i maj I kartläggningen ingick inte personer som inte har permanent uppehållstillstånd, ensamkommande flyktingbarn som är placerade genom socialtjänsten, personer i anläggningsboende för asylsökande eller personer som kommer från övriga Europa och uppehåller sig i Sverige under längre tid, men saknar förankring här. I Katrineholms kommun redovisades under mätveckan 84 personer som hemlösa. Ingen av dessa kategoriserades under situation 1. Under situation 2 redovisades 13 personer, i situation 3 fanns 49 och situation 4 fanns 17 personer. Socialnämndens ansvar Socialnämnden i en kommun, ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, för godkvalitet oavsett utförare av socialtjänst. I första paragrafen i socialtjänstlagen anges att "Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människomas- ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet i levnadsvillkor, - aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integxitey." Bedömning Kommunen har, genom socialtjänsten, det yttersta ansvaret för att den enskilde personen får det stöd och den hjälp han eller hon är i behov av. Kommunen har då också en viktig uppgift när det gäller att motverka hemlöshet. I motionen yrkar motionärerna att Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Socialstyrelsen genomförde under år 2011 en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär. Socialförvaltningen ikatrineholms kommun deltog i arbetet med kartläggningen. gifter förfrågan från Socialstyrelsen, gjordes en inventering över vilka verksamheter/enheter som träffar hemlösa personer i kommunen. Informationen skickades in till Socialstyrelsen, med adresser och kontaktuppgifter. Varje uppgiftslämnare fick därefter ett antal enkäter. För varje person som KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Telefon: Telefax: E-post:

8 ~ ~~ I\atYlrieY101ri7S ICOrilrilUri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (5) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben uppgiftslämnaren kände till som var hemlös under denna period, fyllde verksamheten i en enkät. I februari 2012 fick socialtjänsten kännedom om ytterligare tvåpersoner som saknar egen bostad. Det finns hemlösa personer som enbart behöver en bostad, men det finns en stor grupp som behöver mer än så. Socialnämnden arbetar aktivt med att ge riktade individuella insatser, för att kunna lösa de hemlösas situation. Insatserna utgår från socialtjänstlagens intentioner, utifrån ett helhetsperspektiv. Mot bakgrund av detta kan bedömningen göras att socialnämnden har kännedom om antalet hemlösa i kommunen samt att nämnden i sin verksamhet också ger stöd och hjälp till hemlösa personer, utifrån deras egna behov. Kunskap om hemlöshetens omfattning och karaktär är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt arbete för att motverka hemlöshet samt utforma insatser till stöd för hemlösa personer. För att kunna bedöma om de åtgärder som vidtagits är effektiva, behövs också kunskap om hur hemlösheten utvecklas över tid. Detta motiverar regelbundet återkommande kartläggningar. Regelbundna kartläggningar behövs %r att få kunskap om hur många personer som är eller riskerar att bli hemlösa, men också för att få information om dey är rätt insatser som görs för att motverka hemlösheten. Socialstyrelsen bedömer att en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna arbeta effektivt mot hemlöshet, är att tydliga och mätbara må1 har satts upp. Detta kan göras i olika typer av dokument. På socialstyrelsens webbsida, ges exempel på olika dokument som detta kan göras i. Belysning av tvärfrågorna Enligt övergripande plan med budget för , har kommunstyrelsen som åtagande att belysa alla ärenden utifrån jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. I socialnämndens yttrande redovisas antalet hemlösa personer, utifrån den kartläggning som genomförts. Ur jämställdhetsperspektiv hade det varit intressant med en redovisning av de hemlösa pexsonema utifrån könsuppdelad statistik, för att kunna tydliggöra antalet man respektive kvinnor samt pojkar respektive flickor. Ulla Beijer, doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet, har tagit fram forskningsrapporten "Hemlösas fysiska och psykiska hälsa utifrån inläggningar på sjukhus - enjämförelse mellan hemlösa och befolkningen i övrigt och mellan hemlösa man och kvinnor". I rapporten konstateras det bland annat att människor som någon gång varit hemlösa, har en mycket dålig hälsa över lag och under en lång livstidsperiod, en hälsa som dessutom försämras kraftigt under en hemlöshetsperiod. Detta gäller både män och kvinnor. Männen har ökad sjuklighet över lagidet som skulle kunna kallas mer traditionellt manliga sjukdomar, som dessutom ökar under hemlöshetsperioden. Hemlösa kvinnor har en ökad sjuklighet i de mer så kallade traditionellt kvinnliga sjukdomarna, men också i de mer KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

9 ~~~L 1\atP1rie1101ri1S IzOrilrilllri ~ TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (5) Datum Vår belecknin9 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Staben traditionellt manliga sjukdomarna. Under en hemlöshetsperiod ökade antalet vårdade i de så kallade manliga sjukdomarna mer för hemlösa kvinnor än för männen. Under en hemlöshetsperiod äkade vården för alkohol och droger kraftigt både för männen och kvinnorna. Att arbeta för att hemlösheten ska minska samt med förebyggande insatser, främjar således folkhälsan. Hemlöshet drabbar också barn. Därför är det nödvändigt att socialtjänsten i sitt arbete med hemlösa familjer har ett tydligt barnperspektiv. Utgångspunkten måste vara att ett barn alltid behöver ett hem. Ärendets handlingar Sammanträdesprotokoll socialnämnden, , 54 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun, /l%~~l C Karin Rytte LIX:57 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Telefon: Telefax: E-post Org.nummer

10 Vänsterpartiet Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun. Katrineholms Kuriren den 10 januari rapporterades det att det finns 84 hemlösa personer i Karineholms kommun. Efter det har vi kunnat läsa i media om hemlösheten i Katrineholm och om enskilda personers engagemang för att hjälpa till. Rätten till boende är en grundläggande rättighet. Hemlöshet kan ha många olika orsaker:5ocial utslagning, arbetslöshet, sjukdom, psykisk ohälsa, missbruksproblem mm. Oavsett orsak så borde alla ha rätt till ett tak över huvudet och mat för dagen. Välfärdssytemen sksllfånga upp och hjälpa dessa människor och kan aldrig ersättas av välgörenhet men när masknäten i välfärdssytemen blir större och behovet blir akut behövs det riktade åtgärder. Hur lösningen kan se ut varierar naturligtvis från person till person och därför behöver hjälpinsatserna vara individuellt anpassade. Vi yrkar att: Katrineholms kommun kartlägger behoven för de hemlösa och arbetar med riktade hjälpinsatser för att lösa de hemlösas situation. Tony Rosendahl (V) Lotta Back (V) Katrineholm 8/3-12

11 Dnr KS/2012: Handläggare: Per Johansson Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen vara besvarad med hänvisning till yttrandena från bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkar på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel ] 2: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Motionen har följande lydelse: "Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konla-et sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Asiktsfrihet och rätten att bli hörd: 'Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärerna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmerhur kommunen ska använda sina pengar: (utdrag från Unicefs lättläst). Kristdemola~aterna vill införa barnhearing som gex våra barn och ungdomar en möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplanmed budget för där alla ärenden och projekt ska belysas ur ett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd." Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen har motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Kommunens folkhälsostrateg har också tagit del av motionen och lämnat synpunkter.

12 Ärendets handlingar Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-OS-02 Motion om att införa årlig barnhearing, Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden, , 48 Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, , 16

13 1\atrineholms kommun \ TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab VAS handläggare Per Johansson Ert tlawm Er beteckning Svar på motion om att införa årlig barnhearing Ärendebeskrivning Marian Loley (KD) och Joha Frondelius (KD) har överlämnat en motion till kommunfullmäktige ivilken de yrkaz på att, i enlighet med kommunens övergripande plan med budget, införa en årlig barnhearing enligt FNs barnkonvention, artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendets beredning Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I beredningen haz motionen remitterats till bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden. Sammanfattning av yttranden Bildningsnämnden Bildningsnämnden redogör i sitt yttrande för de insatser som görs inom nämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden haz i sin övergripande plan med budget för som produktionsmål att redovisa alla ärenden i nämnden utifrån bamperspektivet. Av yttrandet framkommer att förvaltningen verkar för att följa barnkonventionen och i arbetet utgå från konventionens fyra pelare: 1. Alla barns lika värde och rättigheter. 2. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 3. Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 4. Barnens rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Bildningsnämnden kommer, tillsammans med förvaltningen, att fortsätta utveckla formerna för att redovisa barnperspektivet och att barnens perspektiv finns med i beslutsunderlagen. Barn- och utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad. KOMMUNLEDNINGSF6RVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 47 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

14 I\dtYlriel101rilS ItOrilrilUri ~ TJANSTEUTLÅTANDE 2 ~3~ Dalum Vår be~eckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Kultur- och turismnämnden Kultur- och turismnämnden menar att bam får uttrycka sin vilja på bättre sätt än genom barnhearing. Nämnden pekar på att man arbetar efter fyra inriktningsmål i fråga om barn och unga: 1. Nämnden ska i sitt azbete som rör barn och unga beakta barnkonventionen. 2. Nämnden ska tillvarata barn och ungas situation och åsikter. 3. Nämnden ska arbeta för en helhetssyn vad gäller barn och ungdomar i kommunen. 4. Nämnden ska ge bra förutsättningar för barn och ungas fritid. I de målen ligger att nämnden och förvaltningen ska ta hänsyn till bar och unga har möjlighet att påverka den verksamhet som kultur- och turismnämnden bedriver. Kultur- och turismnämnden anser därmed att motionen är besvarad. Kommunledningsförvaltningens bedömning Tvärfrågorna Kommunstyrelsen har som åtagande, enligt övergripande plan med budget för , att belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa samt barnperspektivet. Kommunens folkhälsostrateg har tagit del av motionen och lämnat synpunkter. I och med att Sverige haz ratificerat barnkonventionen åligger det att skapa förutsättningar för detta men den praktiska innebörden av delaktighetsbegreppet är dock inte helt okomplicerad. Vuxenvärlden har ofta ett förhållningssätt till barns och ungdomars deltagande och inflytande som innebär att barnen deltar till synes, det vill säga de deltar ifysisk mening men det handlar inte om något verkligt deltagande. För reellt deltagande finns fyra kriterier: 1. Barnet ges möjlighet att få uttrycka sin mening under processen. 2. Barnet får information om processen och sin roll i den. 3. Barnet ska ha en meningsfull roll i processen. 4. Barnet deltar frivilligt i processen. En annan central aspekt beakta är om det som ska lämnas synpunkter på rör ett enskilt barn, barn i allmänhet eller en bestämd, särskilt definierad grupp av barn. Vidare, behöver man fundera över om barn och ungdomar kan åläggas ett ansvar för representativt inflytande. Bedömning Av de yttranden som lämnats av bildningsnämnden samt kultur- och turismnämnden framkommer att båda nämnderna azbetar i enlighet med barnkonventionens intentioner. Likaså att man utvecklar formerna för att beakta barnperspektivet isitt beslutsfattande. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Gröna Kulle, Djulögatan 41 Org.nummer Telefon: fi4180 Katrineholm Telefax: E-post:

15 1\atrineholms kommun \ TJANSTEUTLÅTANDE 3 (3) Datum VAr beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KS/2012: Stab Om syftet med barnhearing är att barn ska ges utrymme till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem, är det viktigt att fundera över om hearing är den bästa formen eller om delaktigheten och inflytandet ska ske kontinuerligt i befintliga arbetsprocesser. Barn och ungas åsikter har ett egenvärde men deras inflytande och delaktighet måste ske på deras villkor och med deras medgivande. Det är också av stor vikt att de redan i inledningsskedet får veta hur deras synpunkter kommer tillvaratas annars är risken stor för skendemokrati. Den sammantagna bedömningen är att det redan pågår verksamheter som syftar till att låta barn och unga ge uttryck för sina åsikter och synpunkter samt att från kommunens sida beakta dem i beslut som rör barn och ungdomar. Detta sker dock i annan form än genom barnhearing och är en del av den ordinarie verksamheten inom såväl bildnines~äfnnden som kultur- och turismnämndens verksamhetsområden. i /Per Jgl' / / l ~ i'1 Us Protokollsutdrag: Bildningsnämnden Kultur- och turismnämnden Lix: 46 KOMMUNLEDN INGSFÖRVALTNINGEN Katrineholm Besöksadress: GrSna Kulle, Djulögatan 41 Telefon: Telefax: E-post: Org.nummer

16 Kristdemokraterna ETT MÄNSKIIGgRE SVERIGE ~:eru Katrineholm MOTION OM ATT INFÖRA ÅRLIG BARNHEARING Barnkonventionen, eller FN:s konvention om barnets rättigheter som den egentligen heter, beskriver de rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Barnhearingen är ett väldigt konkret sätt att arbeta med barnkonventionen och modellen är hämtad från Järfälla. Utdrag från artikel 12 i barnkonventionen: Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd: "Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Det kan också vara att lärarna i skalan frågar barnen vad de tyeker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar." (utdrag från Unicefs lättläst) Kristdemokraterna vill införa barnhearing som ger våra barn och ungdomaren möjlighet att varje år få träffa ansvariga politiker och tjänstemän för att ställa frågor och förmedla sina åsikter om barns villkor. Barnhearing är ett viktigt steg och helt i linje med kommunens övergripandeplan rned budget för där alla ärenden och projekt ska belysas urett barnperspektiv. Vi Kristdemokrater yrkar på att - I enlighet med kommunens övergripandeplan med budget införa en årlig barnhearing enligt FN:s barnkonvention artikel 12: åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. i ~~ ~~ G..':l~~~f~'~~~:.~.:~~ < Marian Loley Joha Frondelius

17 Dnr KS/2012: Handläggare Karin Rytter Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga rapporteringen av ej verkställda gynnande beslut fr$n vård- och omsorgsnämnden till handlingarna. Ärendebeskrivning Enligt socialtjänsllagen (SoL)16 kap 6, ska vård- och omsorgsnämnden rapportera alla gynnande Hämndbeslut enligt SoL 4 kap 1, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska ske till Socialstyrelsen och revisorerna. Samma rapporteringsskyldighet gäller alla gynnande Hämndbeslut enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (ISS) 9, som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en rapport över gynnande beslut som inte verkställts, för första kvaztalet Av rapporten framgår att det inte finns några beslut att redovisa. Arendets beredning Kommunledningsförvaltningenhar tagit del av vård- och omsorgsnämndens rapport. Kommunledningsförvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra gällande vård- och omsorgsnämndens rapport. Belysning av tvärfrågorna Kommunstyrelsen ska, enligt övergripande plan med budget för , belysa alla ärenden utifrån tvärfrågorna jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa. Kommunledningsförvaltningenbedömer att det inte finns några direkta aspekter med koppling till tvärfrågorna, som påverkar bedömningen av vård- och omsorgsnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut. Ärendets handlingar Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, Sammanträdesprotokoll vård- och omsorgsnämnden, , 42

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats. Kommunstyrelsen KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-02-20 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 februari 2013, kl. 8.15 Plats Safiren, Safiren-huset (förmiddag) KTS-salen, Vita Huset (eftermiddag)

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet

KALLELSE Datum 2009-12-22. . Allmänhetens frågestund. 2. Sammanträdets laga tilkomst. 2 5. Interpellation med svar om KF AB:s insatser för klimatet IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 18 januari 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE. Nr Ärenden Handl. Sid KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-09 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 21 oktober 2013 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

~~ 1\atrineholms kommun \

~~ 1\atrineholms kommun \ ~~ 1\atrineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-17 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15 11.45 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e vice

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57)

1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information. 2 Slutrapport i projekt Hemlöshetsfrågor i Botkyrka 2013 (SN 2013:57) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2014-03-25 Tid 2014-03-25, Kl 19:00 Socialnämnden Plats Kommunalhuset i Tumba plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Hela människan Botkyrka Salem - muntlig information

Läs mer

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3

Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin. Delrapport 3 Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska strategin Delrapport 3 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE Datum 2008-03-26

KALLELSE Datum 2008-03-26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2008-03-26 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 26 mars 2008, kl. 8.15 Plats Festvåningen, Hotell Statt Information Presentation av personalchef,

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70

KALLELSE. Nr Anmälningsärenden 11 Anmälan av delegationsbeslut 63 12 Meddelanden 70 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN -03-27 Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 3 april, kl. 13.15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Nr Formalia 1 Justering av närvarolista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet

Hemlös 2011. En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Hemlös 2011 En statusrapport om det offentligas stöd till människor i hemlöshet, med utökat fokus på unga i hemlöshet Innehåll Förord... 3 1. Nationella politiska åtaganden... 4 Av professor Hans Swärd

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer