Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring av Badhusplansområdet för att möjliggöra en omvandling av området. Omvandlingen innefattar en ombyggnad av Båtellet för hotellverksamhet, en nybyggnad av ett kallbadhus i delvis 2 plan, där det gamla kallbadhuset låg. Vidare vill man i projektet förvärva kommunens förrådsbyggnad vid VA-verket i syfte att använda den som utbildningslokal. I projektet ingår även att uppföra en vandrarhemsbyggnad med ca 100 bäddar på den plats där Marstrands tennisklubb disponerar en tennisbana. Alternativ plats är kan vara väster om Socitetshuset. Angöringen via bryggan är en viktig funktion som behöver förstärkas och anpassas till för mer trafik av passagerare och möjligen gods. För sökanden är helheten viktig i projektet och alla delar måste vara förankrade innan projektet kan genomföras. ÖP/detaljplan: Enligt ÖP 2010 ligger området inom tätortsavgränsning för Marstrand. Fastigheten: Planansökan berör fastigheterna Marstrand 5:19, 11.1 och 11:3 som ägs av kommunen och som ligger vid Båtellet. Marstrand 11:1 är dock en tomträtt som innehas av Marstrands Tennisklubb. Marstrand 5:39 ägs av ett bolag där kommunen äger 10 procent med anledning av kommunens skyddsintresse. Kommunen kommer att sälja sin del när bolaget investerat 20 Mkr i projektet, vilket ska ske inom 5 år. Natur/kultur: Området ligger inom riksintresse avseende Natur, Fritid samt Kulturhistoria. Området för den kulturhistoriska äldre bebyggelsen på Marstrandsön är som helhet ett fast fornminne avseende stadslager. Fastigheterna ligger inom bevarandeplan för Marstrandsön. Miljö: Frågan om stigande vattennivåer får hanteras i planarbetet då markplan ligger på ca 1,5 m.ö.h. vid Båtellet. En stabilitetsutredning har gjorts för Mässingsviken som är föreslagen plats för ett nytt kallbadhus. Skredrisken i området bedöms inte var överhängande men det krävs en geoteknisk utredning inför ett ev exploatering i samband med planarbetet. VA: Befintliga byggnader ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Tillgänglighet: Kollektivtrafik till Marstrand är god. Godstransporter till Marstrandsön sker genom samordning vilket är en viktig fråga avseende verksamheter där. Frågan om hur parkering för hotellet får lyftas i planarbetet. Ekonomi: Ett plankostnadsavtal ska skrivas innan planarbetet påbörjas Bedömning: En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna starta 2014 och antas Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag förutom de som är samhällsviktiga funktioner. Bedömning En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Johan Frie, Kullaviks Skogsväg 1, Kullavik För kännedom till: Lennart Karlsson, UPU

3

4

5

6

7

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Tjuvkil, prioriteringsordning planläggning. (Dnr KS2013/1450) Sammanfattning godkände Kommunstyrelsen ett planprogram för Tjuvkil som underlag för kommande planläggning. Planprogrammets syfte var att klargöra förutsättningarna för en fortsatt omvandling från fritids- till helårsboende. Därefter har 2 områden i Tjuvkil, där vatten och avloppslösningarna var acceptabla, omvandlats. I VA i kustzon projektet har Tjuvkil pekats ut som prioriterat området för kommunalt VA. ÖP 2010 har markerat Tjuvkil som en tätort i kustzon med utpekade möjligheter till omvandling och förtätning samt nyexploatering 2020 och Bedömning: Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Ekonomisk bedömning: Omvandlingsplaner kommer att utföras med planavgifter. Bedömning Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att i bilagd prioriteringsordning upprätta detaljplaner för omvandling av fritidshusområden Tjuvkil i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad För kännedom till: Henrik Levin samhällsbyggnad

11 Förslag till planläggningsordning för Tjuvkilstätort. 1-4 Omvandlingsområden med äldre detaljplaner, 5-6 Områden utan gällande detaljplaner som ska planläggas. 2020, 2050 är områden föreslagna för ny byggnation i ÖP2010. Rödmarkerade områden är redan planlagda alt. planarbete pågår

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson/Karin Svensson Diseröd 1:1 - detaljplan för bostäder och skola (Dnr KS2013/1504) Sammanfattning Kommunledningssektorn har inkommit med en ansökan om mark och detaljplan för att bygga ut Diseröds skola. Utöver detta ansöker de även om möjlighet att bygga en träningshall. Kommunen har förvärvad fastigheten Diseröd 1:7 som ligger i anslutning till skolan och denna fastighet kommer tillsammans med skolområdet att utnyttjas för skolans framtida utbyggnad. All skolverksamhet ska lokaliseras till den norra sidan av Diserödsvägen för att skapa en säker miljö för skolbarnen. Eftersom busstationen är tänkt att flyttas till Centrumtomten så frigörs området där befintlig busstation ligger och där föreslår förvaltningen att detaljplan för bostäder upprättas. Idag pågår tre planarbeten i Diserödsområdet (Diseröds centrum, Tyfter och Håffrekullen). Dessa planer kan tillsammans generera ca 800 boende. Behov av utökade skollokaler uppstår när serviceorten Diseröd utvecklas. ÖP/detaljplan: Översiktsplan 2010 redovisar det aktuella området som möjligt för förtätning eller omvandlingsområde. Området är planlagt idag och berörs av två detaljplaner. För Busstationstomten anger detaljplanen Allmänt ändamål och för skolområdet allmänt ändamål och bostäder. Fastigheten: Kommunen är fastighetsägare. Den berörda delen av fastigheten ligger centralt i Diseröd och består till stor del av hårdgjort mark och en del av naturmark. En del av marken är relativt kuperad. Natur/kultur: Området innehåller inga kultur- eller naturvärden men gränsar mot höga naturvärden mot väster. Miljö: Diseröd som helhet ligger inom område där en övergripande skredrisksinventering har gjorts. Den aktuella platsen behöver utredas vidare avseende stabilitet. VA: Tillkommande byggnation ska ingå i kommunalt verksamhetsområde avseende VA: Tillgänglighet: Området ligger i Diseröds centrum där planering pågår för service, förskola och hållplats för kollektivtrafik. Bedömning: Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Tidigare beslut: KS beslutade om planuppdrag för den s.k. Centrumtomten på del av Diseröd 1:1 SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna påbörjas 2013/2014 och antas 2016 med hänvisning till att det handlar framför allt om en samhällsviktig funktion. Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag. Bedömning Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Diseröd 1:1 Diseröds skola och bostäder, i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Henrik Levin Planchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad, Karin Svensson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Åsa Berglie UPU För kännedom till: Kristina Johansson samhällsbyggnad, Henrik Levin samhällsbyggnad,

14

15

16 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Sofia Samuelsson Kommunsstyrelsens ställningstagande gällande uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela kommunens avfallstjänster (Dnr KS2013/1508) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela. Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förvaltningen förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas. Bakgrund Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandlingar som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. LOU, är sedan en tid ändrad och ger möjlighet för bl.a. en kommun att direkttilldela ett hel- eller delägt bolag tjänster under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Med bakgrund av ovanstående kommer det att från och med den 1 januari 2014 bli möjligt för Kungälvs kommun att i egenskap av delägare i Renova AB direkttilldela detta bolag avfallstjänster istället för att handla upp. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet, se tabell 1. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

17 2(4) Tabell 1. Direkttilldelning till Renova AB Direkttilldelning Energiåtervinning genom förbränning Typ av avfall -Brännbart hushållsavfall(säck och kärlavfall), -Brännbart från återvinningscentral (ÅVC) (hård/mjukplast, grenar, ris och stubbar*, impregnerat trä*, möbler med stålfjädrar, målat trä och omålat trä* m.m). Energi- och näringsåtervinning genom rötning Deponering - Matavfall från hushåll och verksamheter - Asbest - Planglas med PCB fogar - Obrännbart hushållsavfall *direkttilldelas efter att gällande entreprenadavtal med Kungälvs Transporttjänst AB sagts upp. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela, se tabell 2. Tabell 2. Kvarvarande tjänster/avfall att handla upp eller direkttilldela Tjänst/avfall Insamling av hushållsavfall från fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling av hushållsavfall från öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam och fosforfällor Insamling av farligt avfall Behandling farligt avfall Insamling ÅVC-material Transport från ÅVC till behandling Drift ÅVC Behandling av wellpapp, skrot och gips Grovsopshämtning (ex Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Kungälvs kommun har ett tillfälligt avtal med Kungälvs Transporttjänst AB avseende sophämtning, hämtning av slam, drift av återvinningscentraler och för farligt avfall, Ragnsells AB. Den 7 december 2009 tecknades det tillfälliga avtalet med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB. I avtalet uppdrar Kungälvs kommun åt Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB att fortsätta leverera avfallshantering avseende Avfallshantering-Sophämtning, hämtning av slam m.m. drift av återvinningscentraler och farligt avfall enligt villkoren i tidigare entreprenadavtal. Avtalet började gälla från och med 1 januari 2010 och har sedan dess löpt på. Det finns många brister i avtalet som kommunen har med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB, dessutom är avtalet endast tillfälligt.

18 3(4) Bedömning Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. När det gäller behandlingen av skrot och wellpapp etc. är det till kommunens fördel att ha direktavtal med den som behandlar. Eftersom varje mellanhand ska ha sin del, kan det vara bättre att ha ett direktavtal med den som behandlar. Ju högre pris kommunen kan utverka för dessa material, desto lägre renhållningstaxa kan kommunen hålla. Göteborgsregionens kommuner (GR) har i huvudsak för avsikt att handla upp de tjänster som inte direkttilldelas Renova AB. Förvaltningen delar även denna uppfattning och förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas enligt tabell 3. Tabell 3: Avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB, samt GR-kommuners avsikt Tjänst/avfall Idag Förslag GR-kommuner Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam Upphandla Upphandla Upphandla och fosforfällor Insamling av farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Insamling ÅVC-material Upphandla Upphandla Upphandla Transport från ÅVC till Upphandla Upphandla Upphandla behandling Drift ÅVC Upphandla Upphandla Upphandla/egen regi Grovsopshämtning (ex Upphandla Upphandla Upphandla Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Upphandla Upphandla Upphandla Behandling farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Behandling av wellpapp, skrot och gips Upphandla Upphandla Upphandla Ekonomisk bedömning Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen förslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1. Alternativ 1

19 4(4) 1. Kommunstyrelsen förordar att det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska upphandlas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet med upphandlingen. Alternativ 2 1. Kommunstyrelsen förordar att även det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska direkttilldelas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram underlag som möjliggör detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet. Dragan Medan Verksamhetschef VA/Renhållning Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Sofia Samuelsson, Samhällsbyggnad För kännedom till: Leif Johansson, Samhällsbyggnad Dragan Medan, Samhällsbyggnad

20 Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrietta Florén Uppdrag för politisk styrgrupp för uppföljning av kommunens VAutbyggnad (Dnr KS2013/226) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 ( 276/2012) att utse en politisk styrgrupp med uppgift att kontinuerligt följa arbetet med kommunens VA utbyggnad. I styrgruppen ska samtliga aktuella beredningar i kommunfullmäktige samt utskott i kommunstyren finnas representerade. Kommunfullmäktige beslutade även att ge styrgruppen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förtydligande av styrgruppens uppdrag. Styrgruppens uppdrag är att, utifrån ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera kommunala och regionala VA-frågor. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering av VA-utbyggnaden samt planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. Styrgruppen ska även löpande följa upp att beslut fattas och implementeras. Styrgruppen utgör ett diskussionsforum där frågor som kräver politisk behandling identifieras. Bakgrund VA-verksamheten i kommunen växer kraftigt och svarar för en betydande del av det totala investeringsbehovet framöver som kommer att belasta VA-kollektivet genom kraftigt ökade kostnader. Till exempel finns behov av investeringar i ett nytt vattenverk i Dösebacka och nyanläggning av VA till sex prioriterade VA-områden i kustzonen. I samband med en växande verksamhet ökar behovet av regionalisering av VA-frågor och möjliga samarbeten med andra kommuner behöver tydliggöras och formaliseras. Vattentjänstlagen och dess möjliga konsekvenser behöver också belysas. För att följa arbetet med kommunen VA-utbyggnad valde kommunfullmäktige att i december 2012 (se 276/2012) tillsätta en politisk styrgrupp med uppdrag att följa upp och bereda förslag till beslut. Idag behandlar flera olika politiska forum VA-frågor ur olika perspektiv och på olika sätt. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet hanterar frågor ur ett kort perspektiv medan framtids- och utvecklingsberedningen behandlar VA-frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet hanteras av ekonomiberedningen och kommunstyrelsen. Styrgruppen ska inte ta över någon av dessa roller, utan agera som ett komplement. Bedömning Fysisk samhällsplanering är långsiktigt och VA-utbyggnaden varken ska eller kan forceras utan följer en långsiktig och hållbar utvecklingsplan. Allt styrgruppen arbetar med ska ta en utgångspunkt i det långa tidsperspektivet. Styrgruppen ska: KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

21 2(2) - bevaka och koordinera VA-frågor utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv - utgöra ett diskussionsforum där både kort- och långsiktiga VA-frågor behandlas - diskutera och behandla operativa och ekonomiska frågor ur ett översiktigt perspektiv - identifiera frågeställningar som kräver politisk beslut för genomförande av VAutbyggnaden - lägga särskilt fokus vid koordinering av VA-utbyggnad och planerade nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen - följa upp att beslut om VA-frågor fattas och implementeras Styrgruppen ska inte behandla operativa frågor t.ex. specifik VA-teknik, VA-nätets sträckning och prioritering etc. Förslag till kommunfullmäktige 1. Styrgruppen för VA ges mandat att ur ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera VA-frågor ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. 2. Styrgruppen får i uppdrag att identifiera frågeställningar som kräver politiskt beslut för att VA-utbyggnaden ska kunna genomföras. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering mellan VA-utbyggnaden och planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. 3. Styrgruppen tilldelas mandat att följa upp att beslut fattas och implementeras. Bengt Gustafsson (M) Jonas Andersson (S) Maria Kjellberg (MP) Maria Steen (S) Morgan Person (UP) Patrik Renström (C) Expedieras till: För kännedom till: Henrietta Florén, Leif Johansson

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Leif Johansson Bildande av bolaget Södra Bohusläns VA (SBVA) - gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund (Dnr KS2012/550) Sammanfattning Det mellankommunala samarbetet kring bland annat va-frågor har hög prioritet. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda bildande av en gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund. Samhällsbyggnadsutskottets presidium utsågs till Kungälvs representant i politisk styrgrupp för utredningen. Den politiska ledningsgruppen och kommunernas samhällsbyggnadschefer har utrett och föreslår bildande av ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bilagd slutrapport samt bifogade förslag till erforderliga bolagshandlingar. Bakgrund Förvaltningarna och den politiska styrgruppen från de tre kommunerna har tillsammans utrett förutsättningarna för bildande av en gemensam VA-organisation. I utredningsarbetet har många personer i de tre kommunerna bidragit med sin kompetens. Samtliga deltagare i den politiska styrgruppen har uttryckligen ställt sig bakom slutrapportens utformning. Löpande information om utredningsarbetet har getts till samhällsbyggnadsutskottet samt till kommunfullmäktiges framtid- och utvecklingsberedning. Vidare har den politiska styrgruppens representanter informerat om utredningen i sina respektive block. Utredningen och dess slutsaser har redovisats i kommunfullmäktige den 14 april i år. Slutrapportering och beslutsbehandling har planerats för samhällsbyggnadsutskottet i september, kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i november På så vis kan behandlingen ske i stort sett parallellt i de tre samverkande kommunerna. Berörda fackförbund från de tre kommunerna har under utredningsarbetet kallats till gemensamma informationstillfällen. I Kungälv har konsekvensbeskrivning sammanställts tillsammans med de fackligha organisationerna i samverkan och förslaget i sin helhet varit föremål för samverkan dels den 27 augusti gemensamt i kommunerna och dels den 3 september i kompletterande samverkan för Kungälv. Ekonomisk bedömning Det föreslagna bolagets kostnader fördelas utifrån av respektive kommun fastställd budget och i enlighet därmed utfört arbete så att varje kommun står för sina kostnader. Sammanfattningsvis bedöms kommunernas VA-verksamheter vinna i robusthet, gemensam kompetens och attraktivitet som arbetsgivare. Kommunerna kommer att vinna på samverkan, SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

23 2(3) och därmed få mindre behov av taxehöjningar, jämfört med om varje kommun skulle arbeta vidare var för sig. Erfarenheterna från av andra kommuner med gemensamt bildade VA-bolag är att det blir lättare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Samverkan ger möjlighet till specialisering, högre kvalitet och bättre service i utförda tjänster. För uppstart av bolaget uppkommer uppstartkostnader. Kungälvs del av dessa får prövas under budgetåret Finansiering avses belasta VA-verksamheten. De fortsatta förberedelserna för genomförandet avses liksom hittills genomföras med i huvudsak kommuninterna kompetenser (ekonomi- och personaladministrativa, tekniska med flera frågor). Förslaget Den genomförda utredningen visar att det mest lämpliga för samtliga kommuner är att bilda ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bifogad slutrapport, samt bifogade förslag till bolagshandlingar. Bolaget föreslås förutom VA-drift (vatten, avlopp och dagvatten) även kunna hantera kommunens avfallsfrågor, i den mån respektive kommun så önskar. Bolaget föreslås heta SBVA, Södra Bohusläns VA, med säte i Kungälv. Varje kommun ska ha lika stort inflytande över bolaget, men kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna efter självkostnad. Bolaget föreslås styras av politiskt sammansatt bolagsstämma, styrelse och ägarsamråd, samt på tjänstemannaplanet bildas en teknisk-ekonomisk delegation. Bolaget kommer att stå under kommunstyrelsens uppsikt och undergå sedvanlig revision. Fortsatta förberedelser Förvaltningen arbetar vidare med underlag för den nya styrelsen med målet att i februari kunna stämma av förberedelsearbetet i kommunstyrelsen och med siktet ett fullt idriftsättande runt årskiftet 2014/2015. När styrelsen har konstituerats påbörjas rekrytering av projektledning/vd och övriga ledningsfunktioner. Överföring av VA- verksamheten Förberedelsearbetet inriktas mot att verksamheten räkenskapsenligt överförs till SBVA per 1 januari Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa definitiv tidpunkt för överförandet till bolaget. Förslag till kommunfullmäktige A. Delägarskap i Södra Bohusläns VA AB samt godkännande av bolagsordning, aktieägaravtal o ägardirektiv: 1. Kungälvs kommun beslutar att gå in som delägare i aktiebolaget Södra Bohusläns VA AB. 2. Kungälvs kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 1000 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet. 3. Bolagsordning för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 godkänns (bil. 3).

24 3(3) 4. Ägardirektiv för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 fastställs (bil. 4). 5. Aktieägaravtal daterat för Södra Bohusläns VA AB godkännes (bil. 2) 6. Kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld och kommunchef Magnus Gyllestad får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet med bilaga. 7. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att fastställa tidpunkt för kommunens överförande av VA-verksamheten till bolaget. B. Val av styrelseledamot och suppleant i Södra Bohusläns VA AB: 8. NN utses till styrelseledamot i Södra Bohusläns VA AB 9. RR utses till suppleant i Södra Bohusläns VA AB C. Val av ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma: 10. BB utses till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma 11. CC utses till ersättare till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma D. Val av lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB: 12. XX utses som lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB med stöd av 3 kap. 17 kommunallagen E. Uppdrag till stämmoombudet: 13. Stämmoombudet får i uppdrag att verka för att bolagsstämman beslutar enligt punkterna 3 och 4 ovan. Magnus Gyllestad Kommunchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Leif Johansson, Magnus Gyllestad För kännedom till:

25 Bildande av gemensamt VAbolag Slutrapport April 2013, Justerad Ove Wiktorsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Mats Frisell, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Arne Olsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Olof Lundberg, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Karl-Erik Persson, (M) ordf. samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Göran Andersson, (S) ledamot samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Kristina Christiansson Samhällsbyggnadschef Tjörn Leif Johansson, Samhällsbyggnadschef Kungälv Maria Sigroth, Samhällsbyggnadschef Stenungsund Pascal Karlsson, Projektledare

26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdrag Mål med VA-samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Metod och organisation Arbetsgrupper Externa utredare Samlad rekommendation inför bolagsbildning Utredningsresultat, diskussion och slutsatser Den gemensamma organisationen ska drivas med stort politiskt inflytande Varje kommun ska styra sin egen ambitionsnivå Lika ägande mellan kommunerna Ägarstyrning Huvudmannaskapets hemvist Frågor som beslutas av kommunfullmäktige Stark koppling till samhällsbyggnadsfrågorna/tydlig beslutskraft.. Fel! Bokmärket är inte definierat Bolagets expansion och möjlighet till avveckling Bolaget som upphandlande enhet Ekonomisk styrning Bolagets finansiering Personalfrågor Lokalisering Samhällsplanering Samordning mellan VA och Renhållning Uppgifter hänskjutna till framtida bolagsledning Budget för första verksamhetsåret Lokalisering av funktioner utanför huvudkontoret Verksamhetsplan Delegationer Intern organisation Tidplan Sid 2(11)

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr

Aktieägaravtal. för Öresundståg AB, org nr Aktieägaravtal för Öresundståg AB, org nr 556794-3492 Detta avtal har denna dag träffats mellan Region Kronoberg (LTK), org.nr 232100-0065, Landstinget i Kalmar län (KLT), org.nr 232100-0073, Region Blekinge

Läs mer

~ /~G' ( :~ "t. 2014-02- I.. 5 Aktieägaravtal mellan ägarna av Renova Diarienr... 00W/rz, 1 Inledning Renova AB ("Bolaget") ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248

UaFS Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Blad 1 BOLAGSPOLICY FÖR KOMMUNALA BOLAG I UDDEVALLA KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Syftet med Bolagspolicyn... 2 1.2 Allmänt om

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Plats och tid Modellvägen 2, kl 13:15-16:00 Beslutande Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL) Övriga

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Bolag för kommunens VA- och avfallsverksamhet

Bolag för kommunens VA- och avfallsverksamhet 2016-03-07 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/586-001 Kommunstyrelsen Bolag för kommunens VA- och avfallsverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 1.

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN RIKTLINJER Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSAVTAL I SÖLVESBORG KOMMUN Sölvesborgs kommun, upprättad 2015-12-14, KF 153/2015 Vad är ett exploateringsavtal? Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad

Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad Organisation för VAoch avfallshanteringen i Sundbybergs stad 2015-05-13 www.grontmij.se Uppgiften Grontmijs uppdrag Ta fram beslutsordning, ansvarsfördelning, rättsliga och ekonomiska förutsättningar för

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post:

Bilaga F Styrelsen Diarenummer: 0044/14. Handläggare: Peter Berggren Tel: E-post: Bilaga F Styrelsen 2016-01-25 1 Diarenummer: 0044/14 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031 368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ställningstagande över BRGs hemställan kring avveckling av Sahlgrenska

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB

Bilaga 3. AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 AKTIEÄGARAVTAL avseende INERA AB Bilaga 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt Sida 1. PARTER... 1 2. BAKGRUND... 1 3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING med bolaget... 1 4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING... 2 5.

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Datum 1 (5) FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Vad kostar det att starta ett bolag? Att starta själva bolaget kostar cirka

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE.

SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ÄLDRE. Sid. 1 (5) Mellan. kommun, nedan kallad Kommunen, och Kommunförbundet Skåne, nedan kallat Kommunförbundet, har träffats följande SAMVERKANSAVTAL RÖRANDE HJÄLPMEDEL TILL FUNKTIONSHINDRADE PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet.

Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. 1(5) 2015-11-11 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Analys av samverkansformer för kommunal verksamhet. Inledning En förstudie har tagits fram kring regional samverkan i offentlig

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag

Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Datum 1 (8) Frågor och svar gällande att delar av socialnämndens verksamhet kan komma att bli helägt kommunalt bolag Du som har en fråga som du inte hittar svar på här kan höra av dig till bolagisering@hoganas.se.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kf 28 Fastställd av Kf 28 Den 2016-04-25 Ks 60 Au 46 Dnr 2016.127 003 Revidering av bolagsordning för Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB)

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag

Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning av minoritetsägda bolag Bilaga H Styrelsen 2016-06-13 1 Diarenummer: 0059/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Yttrande över Business Region Göteborgs (BRG) modell för ägarstyrning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 16:00-16:30 Beslutande Ulrika Winblad (S) Ersättare för Miguel Odhner (S) Maria Kjellberg (MP) Anders Holmensköld (M) Linda Åshamre (S) Johan Holmberg

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer