Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring av Badhusplansområdet för att möjliggöra en omvandling av området. Omvandlingen innefattar en ombyggnad av Båtellet för hotellverksamhet, en nybyggnad av ett kallbadhus i delvis 2 plan, där det gamla kallbadhuset låg. Vidare vill man i projektet förvärva kommunens förrådsbyggnad vid VA-verket i syfte att använda den som utbildningslokal. I projektet ingår även att uppföra en vandrarhemsbyggnad med ca 100 bäddar på den plats där Marstrands tennisklubb disponerar en tennisbana. Alternativ plats är kan vara väster om Socitetshuset. Angöringen via bryggan är en viktig funktion som behöver förstärkas och anpassas till för mer trafik av passagerare och möjligen gods. För sökanden är helheten viktig i projektet och alla delar måste vara förankrade innan projektet kan genomföras. ÖP/detaljplan: Enligt ÖP 2010 ligger området inom tätortsavgränsning för Marstrand. Fastigheten: Planansökan berör fastigheterna Marstrand 5:19, 11.1 och 11:3 som ägs av kommunen och som ligger vid Båtellet. Marstrand 11:1 är dock en tomträtt som innehas av Marstrands Tennisklubb. Marstrand 5:39 ägs av ett bolag där kommunen äger 10 procent med anledning av kommunens skyddsintresse. Kommunen kommer att sälja sin del när bolaget investerat 20 Mkr i projektet, vilket ska ske inom 5 år. Natur/kultur: Området ligger inom riksintresse avseende Natur, Fritid samt Kulturhistoria. Området för den kulturhistoriska äldre bebyggelsen på Marstrandsön är som helhet ett fast fornminne avseende stadslager. Fastigheterna ligger inom bevarandeplan för Marstrandsön. Miljö: Frågan om stigande vattennivåer får hanteras i planarbetet då markplan ligger på ca 1,5 m.ö.h. vid Båtellet. En stabilitetsutredning har gjorts för Mässingsviken som är föreslagen plats för ett nytt kallbadhus. Skredrisken i området bedöms inte var överhängande men det krävs en geoteknisk utredning inför ett ev exploatering i samband med planarbetet. VA: Befintliga byggnader ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Tillgänglighet: Kollektivtrafik till Marstrand är god. Godstransporter till Marstrandsön sker genom samordning vilket är en viktig fråga avseende verksamheter där. Frågan om hur parkering för hotellet får lyftas i planarbetet. Ekonomi: Ett plankostnadsavtal ska skrivas innan planarbetet påbörjas Bedömning: En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna starta 2014 och antas Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag förutom de som är samhällsviktiga funktioner. Bedömning En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Johan Frie, Kullaviks Skogsväg 1, Kullavik För kännedom till: Lennart Karlsson, UPU

3

4

5

6

7

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Tjuvkil, prioriteringsordning planläggning. (Dnr KS2013/1450) Sammanfattning godkände Kommunstyrelsen ett planprogram för Tjuvkil som underlag för kommande planläggning. Planprogrammets syfte var att klargöra förutsättningarna för en fortsatt omvandling från fritids- till helårsboende. Därefter har 2 områden i Tjuvkil, där vatten och avloppslösningarna var acceptabla, omvandlats. I VA i kustzon projektet har Tjuvkil pekats ut som prioriterat området för kommunalt VA. ÖP 2010 har markerat Tjuvkil som en tätort i kustzon med utpekade möjligheter till omvandling och förtätning samt nyexploatering 2020 och Bedömning: Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Ekonomisk bedömning: Omvandlingsplaner kommer att utföras med planavgifter. Bedömning Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att i bilagd prioriteringsordning upprätta detaljplaner för omvandling av fritidshusområden Tjuvkil i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad För kännedom till: Henrik Levin samhällsbyggnad

11 Förslag till planläggningsordning för Tjuvkilstätort. 1-4 Omvandlingsområden med äldre detaljplaner, 5-6 Områden utan gällande detaljplaner som ska planläggas. 2020, 2050 är områden föreslagna för ny byggnation i ÖP2010. Rödmarkerade områden är redan planlagda alt. planarbete pågår

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson/Karin Svensson Diseröd 1:1 - detaljplan för bostäder och skola (Dnr KS2013/1504) Sammanfattning Kommunledningssektorn har inkommit med en ansökan om mark och detaljplan för att bygga ut Diseröds skola. Utöver detta ansöker de även om möjlighet att bygga en träningshall. Kommunen har förvärvad fastigheten Diseröd 1:7 som ligger i anslutning till skolan och denna fastighet kommer tillsammans med skolområdet att utnyttjas för skolans framtida utbyggnad. All skolverksamhet ska lokaliseras till den norra sidan av Diserödsvägen för att skapa en säker miljö för skolbarnen. Eftersom busstationen är tänkt att flyttas till Centrumtomten så frigörs området där befintlig busstation ligger och där föreslår förvaltningen att detaljplan för bostäder upprättas. Idag pågår tre planarbeten i Diserödsområdet (Diseröds centrum, Tyfter och Håffrekullen). Dessa planer kan tillsammans generera ca 800 boende. Behov av utökade skollokaler uppstår när serviceorten Diseröd utvecklas. ÖP/detaljplan: Översiktsplan 2010 redovisar det aktuella området som möjligt för förtätning eller omvandlingsområde. Området är planlagt idag och berörs av två detaljplaner. För Busstationstomten anger detaljplanen Allmänt ändamål och för skolområdet allmänt ändamål och bostäder. Fastigheten: Kommunen är fastighetsägare. Den berörda delen av fastigheten ligger centralt i Diseröd och består till stor del av hårdgjort mark och en del av naturmark. En del av marken är relativt kuperad. Natur/kultur: Området innehåller inga kultur- eller naturvärden men gränsar mot höga naturvärden mot väster. Miljö: Diseröd som helhet ligger inom område där en övergripande skredrisksinventering har gjorts. Den aktuella platsen behöver utredas vidare avseende stabilitet. VA: Tillkommande byggnation ska ingå i kommunalt verksamhetsområde avseende VA: Tillgänglighet: Området ligger i Diseröds centrum där planering pågår för service, förskola och hållplats för kollektivtrafik. Bedömning: Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Tidigare beslut: KS beslutade om planuppdrag för den s.k. Centrumtomten på del av Diseröd 1:1 SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna påbörjas 2013/2014 och antas 2016 med hänvisning till att det handlar framför allt om en samhällsviktig funktion. Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag. Bedömning Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Diseröd 1:1 Diseröds skola och bostäder, i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Henrik Levin Planchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad, Karin Svensson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Åsa Berglie UPU För kännedom till: Kristina Johansson samhällsbyggnad, Henrik Levin samhällsbyggnad,

14

15

16 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Sofia Samuelsson Kommunsstyrelsens ställningstagande gällande uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela kommunens avfallstjänster (Dnr KS2013/1508) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela. Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förvaltningen förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas. Bakgrund Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandlingar som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. LOU, är sedan en tid ändrad och ger möjlighet för bl.a. en kommun att direkttilldela ett hel- eller delägt bolag tjänster under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Med bakgrund av ovanstående kommer det att från och med den 1 januari 2014 bli möjligt för Kungälvs kommun att i egenskap av delägare i Renova AB direkttilldela detta bolag avfallstjänster istället för att handla upp. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet, se tabell 1. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

17 2(4) Tabell 1. Direkttilldelning till Renova AB Direkttilldelning Energiåtervinning genom förbränning Typ av avfall -Brännbart hushållsavfall(säck och kärlavfall), -Brännbart från återvinningscentral (ÅVC) (hård/mjukplast, grenar, ris och stubbar*, impregnerat trä*, möbler med stålfjädrar, målat trä och omålat trä* m.m). Energi- och näringsåtervinning genom rötning Deponering - Matavfall från hushåll och verksamheter - Asbest - Planglas med PCB fogar - Obrännbart hushållsavfall *direkttilldelas efter att gällande entreprenadavtal med Kungälvs Transporttjänst AB sagts upp. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela, se tabell 2. Tabell 2. Kvarvarande tjänster/avfall att handla upp eller direkttilldela Tjänst/avfall Insamling av hushållsavfall från fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling av hushållsavfall från öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam och fosforfällor Insamling av farligt avfall Behandling farligt avfall Insamling ÅVC-material Transport från ÅVC till behandling Drift ÅVC Behandling av wellpapp, skrot och gips Grovsopshämtning (ex Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Kungälvs kommun har ett tillfälligt avtal med Kungälvs Transporttjänst AB avseende sophämtning, hämtning av slam, drift av återvinningscentraler och för farligt avfall, Ragnsells AB. Den 7 december 2009 tecknades det tillfälliga avtalet med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB. I avtalet uppdrar Kungälvs kommun åt Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB att fortsätta leverera avfallshantering avseende Avfallshantering-Sophämtning, hämtning av slam m.m. drift av återvinningscentraler och farligt avfall enligt villkoren i tidigare entreprenadavtal. Avtalet började gälla från och med 1 januari 2010 och har sedan dess löpt på. Det finns många brister i avtalet som kommunen har med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB, dessutom är avtalet endast tillfälligt.

18 3(4) Bedömning Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. När det gäller behandlingen av skrot och wellpapp etc. är det till kommunens fördel att ha direktavtal med den som behandlar. Eftersom varje mellanhand ska ha sin del, kan det vara bättre att ha ett direktavtal med den som behandlar. Ju högre pris kommunen kan utverka för dessa material, desto lägre renhållningstaxa kan kommunen hålla. Göteborgsregionens kommuner (GR) har i huvudsak för avsikt att handla upp de tjänster som inte direkttilldelas Renova AB. Förvaltningen delar även denna uppfattning och förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas enligt tabell 3. Tabell 3: Avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB, samt GR-kommuners avsikt Tjänst/avfall Idag Förslag GR-kommuner Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam Upphandla Upphandla Upphandla och fosforfällor Insamling av farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Insamling ÅVC-material Upphandla Upphandla Upphandla Transport från ÅVC till Upphandla Upphandla Upphandla behandling Drift ÅVC Upphandla Upphandla Upphandla/egen regi Grovsopshämtning (ex Upphandla Upphandla Upphandla Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Upphandla Upphandla Upphandla Behandling farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Behandling av wellpapp, skrot och gips Upphandla Upphandla Upphandla Ekonomisk bedömning Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen förslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1. Alternativ 1

19 4(4) 1. Kommunstyrelsen förordar att det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska upphandlas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet med upphandlingen. Alternativ 2 1. Kommunstyrelsen förordar att även det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska direkttilldelas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram underlag som möjliggör detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet. Dragan Medan Verksamhetschef VA/Renhållning Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Sofia Samuelsson, Samhällsbyggnad För kännedom till: Leif Johansson, Samhällsbyggnad Dragan Medan, Samhällsbyggnad

20 Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrietta Florén Uppdrag för politisk styrgrupp för uppföljning av kommunens VAutbyggnad (Dnr KS2013/226) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 ( 276/2012) att utse en politisk styrgrupp med uppgift att kontinuerligt följa arbetet med kommunens VA utbyggnad. I styrgruppen ska samtliga aktuella beredningar i kommunfullmäktige samt utskott i kommunstyren finnas representerade. Kommunfullmäktige beslutade även att ge styrgruppen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förtydligande av styrgruppens uppdrag. Styrgruppens uppdrag är att, utifrån ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera kommunala och regionala VA-frågor. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering av VA-utbyggnaden samt planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. Styrgruppen ska även löpande följa upp att beslut fattas och implementeras. Styrgruppen utgör ett diskussionsforum där frågor som kräver politisk behandling identifieras. Bakgrund VA-verksamheten i kommunen växer kraftigt och svarar för en betydande del av det totala investeringsbehovet framöver som kommer att belasta VA-kollektivet genom kraftigt ökade kostnader. Till exempel finns behov av investeringar i ett nytt vattenverk i Dösebacka och nyanläggning av VA till sex prioriterade VA-områden i kustzonen. I samband med en växande verksamhet ökar behovet av regionalisering av VA-frågor och möjliga samarbeten med andra kommuner behöver tydliggöras och formaliseras. Vattentjänstlagen och dess möjliga konsekvenser behöver också belysas. För att följa arbetet med kommunen VA-utbyggnad valde kommunfullmäktige att i december 2012 (se 276/2012) tillsätta en politisk styrgrupp med uppdrag att följa upp och bereda förslag till beslut. Idag behandlar flera olika politiska forum VA-frågor ur olika perspektiv och på olika sätt. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet hanterar frågor ur ett kort perspektiv medan framtids- och utvecklingsberedningen behandlar VA-frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet hanteras av ekonomiberedningen och kommunstyrelsen. Styrgruppen ska inte ta över någon av dessa roller, utan agera som ett komplement. Bedömning Fysisk samhällsplanering är långsiktigt och VA-utbyggnaden varken ska eller kan forceras utan följer en långsiktig och hållbar utvecklingsplan. Allt styrgruppen arbetar med ska ta en utgångspunkt i det långa tidsperspektivet. Styrgruppen ska: KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

21 2(2) - bevaka och koordinera VA-frågor utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv - utgöra ett diskussionsforum där både kort- och långsiktiga VA-frågor behandlas - diskutera och behandla operativa och ekonomiska frågor ur ett översiktigt perspektiv - identifiera frågeställningar som kräver politisk beslut för genomförande av VAutbyggnaden - lägga särskilt fokus vid koordinering av VA-utbyggnad och planerade nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen - följa upp att beslut om VA-frågor fattas och implementeras Styrgruppen ska inte behandla operativa frågor t.ex. specifik VA-teknik, VA-nätets sträckning och prioritering etc. Förslag till kommunfullmäktige 1. Styrgruppen för VA ges mandat att ur ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera VA-frågor ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. 2. Styrgruppen får i uppdrag att identifiera frågeställningar som kräver politiskt beslut för att VA-utbyggnaden ska kunna genomföras. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering mellan VA-utbyggnaden och planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. 3. Styrgruppen tilldelas mandat att följa upp att beslut fattas och implementeras. Bengt Gustafsson (M) Jonas Andersson (S) Maria Kjellberg (MP) Maria Steen (S) Morgan Person (UP) Patrik Renström (C) Expedieras till: För kännedom till: Henrietta Florén, Leif Johansson

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Leif Johansson Bildande av bolaget Södra Bohusläns VA (SBVA) - gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund (Dnr KS2012/550) Sammanfattning Det mellankommunala samarbetet kring bland annat va-frågor har hög prioritet. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda bildande av en gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund. Samhällsbyggnadsutskottets presidium utsågs till Kungälvs representant i politisk styrgrupp för utredningen. Den politiska ledningsgruppen och kommunernas samhällsbyggnadschefer har utrett och föreslår bildande av ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bilagd slutrapport samt bifogade förslag till erforderliga bolagshandlingar. Bakgrund Förvaltningarna och den politiska styrgruppen från de tre kommunerna har tillsammans utrett förutsättningarna för bildande av en gemensam VA-organisation. I utredningsarbetet har många personer i de tre kommunerna bidragit med sin kompetens. Samtliga deltagare i den politiska styrgruppen har uttryckligen ställt sig bakom slutrapportens utformning. Löpande information om utredningsarbetet har getts till samhällsbyggnadsutskottet samt till kommunfullmäktiges framtid- och utvecklingsberedning. Vidare har den politiska styrgruppens representanter informerat om utredningen i sina respektive block. Utredningen och dess slutsaser har redovisats i kommunfullmäktige den 14 april i år. Slutrapportering och beslutsbehandling har planerats för samhällsbyggnadsutskottet i september, kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i november På så vis kan behandlingen ske i stort sett parallellt i de tre samverkande kommunerna. Berörda fackförbund från de tre kommunerna har under utredningsarbetet kallats till gemensamma informationstillfällen. I Kungälv har konsekvensbeskrivning sammanställts tillsammans med de fackligha organisationerna i samverkan och förslaget i sin helhet varit föremål för samverkan dels den 27 augusti gemensamt i kommunerna och dels den 3 september i kompletterande samverkan för Kungälv. Ekonomisk bedömning Det föreslagna bolagets kostnader fördelas utifrån av respektive kommun fastställd budget och i enlighet därmed utfört arbete så att varje kommun står för sina kostnader. Sammanfattningsvis bedöms kommunernas VA-verksamheter vinna i robusthet, gemensam kompetens och attraktivitet som arbetsgivare. Kommunerna kommer att vinna på samverkan, SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

23 2(3) och därmed få mindre behov av taxehöjningar, jämfört med om varje kommun skulle arbeta vidare var för sig. Erfarenheterna från av andra kommuner med gemensamt bildade VA-bolag är att det blir lättare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Samverkan ger möjlighet till specialisering, högre kvalitet och bättre service i utförda tjänster. För uppstart av bolaget uppkommer uppstartkostnader. Kungälvs del av dessa får prövas under budgetåret Finansiering avses belasta VA-verksamheten. De fortsatta förberedelserna för genomförandet avses liksom hittills genomföras med i huvudsak kommuninterna kompetenser (ekonomi- och personaladministrativa, tekniska med flera frågor). Förslaget Den genomförda utredningen visar att det mest lämpliga för samtliga kommuner är att bilda ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bifogad slutrapport, samt bifogade förslag till bolagshandlingar. Bolaget föreslås förutom VA-drift (vatten, avlopp och dagvatten) även kunna hantera kommunens avfallsfrågor, i den mån respektive kommun så önskar. Bolaget föreslås heta SBVA, Södra Bohusläns VA, med säte i Kungälv. Varje kommun ska ha lika stort inflytande över bolaget, men kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna efter självkostnad. Bolaget föreslås styras av politiskt sammansatt bolagsstämma, styrelse och ägarsamråd, samt på tjänstemannaplanet bildas en teknisk-ekonomisk delegation. Bolaget kommer att stå under kommunstyrelsens uppsikt och undergå sedvanlig revision. Fortsatta förberedelser Förvaltningen arbetar vidare med underlag för den nya styrelsen med målet att i februari kunna stämma av förberedelsearbetet i kommunstyrelsen och med siktet ett fullt idriftsättande runt årskiftet 2014/2015. När styrelsen har konstituerats påbörjas rekrytering av projektledning/vd och övriga ledningsfunktioner. Överföring av VA- verksamheten Förberedelsearbetet inriktas mot att verksamheten räkenskapsenligt överförs till SBVA per 1 januari Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa definitiv tidpunkt för överförandet till bolaget. Förslag till kommunfullmäktige A. Delägarskap i Södra Bohusläns VA AB samt godkännande av bolagsordning, aktieägaravtal o ägardirektiv: 1. Kungälvs kommun beslutar att gå in som delägare i aktiebolaget Södra Bohusläns VA AB. 2. Kungälvs kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 1000 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet. 3. Bolagsordning för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 godkänns (bil. 3).

24 3(3) 4. Ägardirektiv för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 fastställs (bil. 4). 5. Aktieägaravtal daterat för Södra Bohusläns VA AB godkännes (bil. 2) 6. Kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld och kommunchef Magnus Gyllestad får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet med bilaga. 7. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att fastställa tidpunkt för kommunens överförande av VA-verksamheten till bolaget. B. Val av styrelseledamot och suppleant i Södra Bohusläns VA AB: 8. NN utses till styrelseledamot i Södra Bohusläns VA AB 9. RR utses till suppleant i Södra Bohusläns VA AB C. Val av ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma: 10. BB utses till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma 11. CC utses till ersättare till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma D. Val av lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB: 12. XX utses som lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB med stöd av 3 kap. 17 kommunallagen E. Uppdrag till stämmoombudet: 13. Stämmoombudet får i uppdrag att verka för att bolagsstämman beslutar enligt punkterna 3 och 4 ovan. Magnus Gyllestad Kommunchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Leif Johansson, Magnus Gyllestad För kännedom till:

25 Bildande av gemensamt VAbolag Slutrapport April 2013, Justerad Ove Wiktorsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Mats Frisell, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Arne Olsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Olof Lundberg, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Karl-Erik Persson, (M) ordf. samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Göran Andersson, (S) ledamot samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Kristina Christiansson Samhällsbyggnadschef Tjörn Leif Johansson, Samhällsbyggnadschef Kungälv Maria Sigroth, Samhällsbyggnadschef Stenungsund Pascal Karlsson, Projektledare

26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdrag Mål med VA-samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Metod och organisation Arbetsgrupper Externa utredare Samlad rekommendation inför bolagsbildning Utredningsresultat, diskussion och slutsatser Den gemensamma organisationen ska drivas med stort politiskt inflytande Varje kommun ska styra sin egen ambitionsnivå Lika ägande mellan kommunerna Ägarstyrning Huvudmannaskapets hemvist Frågor som beslutas av kommunfullmäktige Stark koppling till samhällsbyggnadsfrågorna/tydlig beslutskraft.. Fel! Bokmärket är inte definierat Bolagets expansion och möjlighet till avveckling Bolaget som upphandlande enhet Ekonomisk styrning Bolagets finansiering Personalfrågor Lokalisering Samhällsplanering Samordning mellan VA och Renhållning Uppgifter hänskjutna till framtida bolagsledning Budget för första verksamhetsåret Lokalisering av funktioner utanför huvudkontoret Verksamhetsplan Delegationer Intern organisation Tidplan Sid 2(11)

Kommunstyrelsen 2012-05-09

Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen 2012-05-09 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (s), (c), (mp), (fp), (ksff) (m), (v) (kd) Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Olle Olsson (kd) Said Lundin (s) Joakim

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

RVF Utveckling 2004:10

RVF Utveckling 2004:10 När ett plus ett blir tre Om samverkan inom kommunal avfallsverksamhet RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 Reviderad upplaga RVF Utveckling 2004:10 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015

upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 upp,elki KF 60 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en bostadsfönnedling

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-02-28 Sida 1 (2) 30/2013 Aröd 4:24 Ansökan om planbesked (Dnr KS2012/1264) Sökandens önskemål: Sökanden vill att fastigheten Aröd 4:24 undantas från områdesbestämmelserna

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer