Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson 2013-08-30"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Marstrand 5:39m.fl. planansökan Badhusplansområdet (Dnr KS2013/1416) Sammanfattning Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring av Badhusplansområdet för att möjliggöra en omvandling av området. Omvandlingen innefattar en ombyggnad av Båtellet för hotellverksamhet, en nybyggnad av ett kallbadhus i delvis 2 plan, där det gamla kallbadhuset låg. Vidare vill man i projektet förvärva kommunens förrådsbyggnad vid VA-verket i syfte att använda den som utbildningslokal. I projektet ingår även att uppföra en vandrarhemsbyggnad med ca 100 bäddar på den plats där Marstrands tennisklubb disponerar en tennisbana. Alternativ plats är kan vara väster om Socitetshuset. Angöringen via bryggan är en viktig funktion som behöver förstärkas och anpassas till för mer trafik av passagerare och möjligen gods. För sökanden är helheten viktig i projektet och alla delar måste vara förankrade innan projektet kan genomföras. ÖP/detaljplan: Enligt ÖP 2010 ligger området inom tätortsavgränsning för Marstrand. Fastigheten: Planansökan berör fastigheterna Marstrand 5:19, 11.1 och 11:3 som ägs av kommunen och som ligger vid Båtellet. Marstrand 11:1 är dock en tomträtt som innehas av Marstrands Tennisklubb. Marstrand 5:39 ägs av ett bolag där kommunen äger 10 procent med anledning av kommunens skyddsintresse. Kommunen kommer att sälja sin del när bolaget investerat 20 Mkr i projektet, vilket ska ske inom 5 år. Natur/kultur: Området ligger inom riksintresse avseende Natur, Fritid samt Kulturhistoria. Området för den kulturhistoriska äldre bebyggelsen på Marstrandsön är som helhet ett fast fornminne avseende stadslager. Fastigheterna ligger inom bevarandeplan för Marstrandsön. Miljö: Frågan om stigande vattennivåer får hanteras i planarbetet då markplan ligger på ca 1,5 m.ö.h. vid Båtellet. En stabilitetsutredning har gjorts för Mässingsviken som är föreslagen plats för ett nytt kallbadhus. Skredrisken i området bedöms inte var överhängande men det krävs en geoteknisk utredning inför ett ev exploatering i samband med planarbetet. VA: Befintliga byggnader ligger inom kommunalt verksamhetsområde för VA. Tillgänglighet: Kollektivtrafik till Marstrand är god. Godstransporter till Marstrandsön sker genom samordning vilket är en viktig fråga avseende verksamheter där. Frågan om hur parkering för hotellet får lyftas i planarbetet. Ekonomi: Ett plankostnadsavtal ska skrivas innan planarbetet påbörjas Bedömning: En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

2 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna starta 2014 och antas Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag förutom de som är samhällsviktiga funktioner. Bedömning En planändring bedöms kunna prövas för utveckling runt Båtellet. Den viktigaste frågan i det kommande planarbetet är hur eventuella förändringar hanterar det kulturhistoriska riksintresset. Planarbetet kräver en byggnadsantikvarisk kompetens. Utifrån nu kända sakfrågor i planarbetet krävs utredningar avseende geoteknik, arkeologi, stigande vatten, VA, Naturintressen ev Miljökonsekvensanalys. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för Marstrand 5:39 m.fl. i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Johan Frie, Kullaviks Skogsväg 1, Kullavik För kännedom till: Lennart Karlsson, UPU

3

4

5

6

7

8

9 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson Tjuvkil, prioriteringsordning planläggning. (Dnr KS2013/1450) Sammanfattning godkände Kommunstyrelsen ett planprogram för Tjuvkil som underlag för kommande planläggning. Planprogrammets syfte var att klargöra förutsättningarna för en fortsatt omvandling från fritids- till helårsboende. Därefter har 2 områden i Tjuvkil, där vatten och avloppslösningarna var acceptabla, omvandlats. I VA i kustzon projektet har Tjuvkil pekats ut som prioriterat området för kommunalt VA. ÖP 2010 har markerat Tjuvkil som en tätort i kustzon med utpekade möjligheter till omvandling och förtätning samt nyexploatering 2020 och Bedömning: Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Ekonomisk bedömning: Omvandlingsplaner kommer att utföras med planavgifter. Bedömning Förvaltningen föreslår en prioriteringsordning för fortsatt planläggning i Tjuvkil. Prioriteringsordningen utgår från VA-verkets utbyggnad av verksamhetsområden samt behovet av planändring längs Lv 168 för framtida bredning och utbyggnad av cykelbana. De föreslagna områdena utgår i första hand från gällande planlagda områden men får studeras och avgränsas i detalj vid uppstart av respektive plan. Det första planarbetet bör påbörjas 2014 och sen får planarbetena löpa på utifrån en prioritering i förhållande till förvaltningens övriga planuppdrag och utbyggnadstakten av VA-systemet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen (samhällsbyggnad) får i uppdrag att i bilagd prioriteringsordning upprätta detaljplaner för omvandling av fritidshusområden Tjuvkil i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

10 2(2) Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Henrik Levin Planchef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad För kännedom till: Henrik Levin samhällsbyggnad

11 Förslag till planläggningsordning för Tjuvkilstätort. 1-4 Omvandlingsområden med äldre detaljplaner, 5-6 Områden utan gällande detaljplaner som ska planläggas. 2020, 2050 är områden föreslagna för ny byggnation i ÖP2010. Rödmarkerade områden är redan planlagda alt. planarbete pågår

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Linda Andreasson/Karin Svensson Diseröd 1:1 - detaljplan för bostäder och skola (Dnr KS2013/1504) Sammanfattning Kommunledningssektorn har inkommit med en ansökan om mark och detaljplan för att bygga ut Diseröds skola. Utöver detta ansöker de även om möjlighet att bygga en träningshall. Kommunen har förvärvad fastigheten Diseröd 1:7 som ligger i anslutning till skolan och denna fastighet kommer tillsammans med skolområdet att utnyttjas för skolans framtida utbyggnad. All skolverksamhet ska lokaliseras till den norra sidan av Diserödsvägen för att skapa en säker miljö för skolbarnen. Eftersom busstationen är tänkt att flyttas till Centrumtomten så frigörs området där befintlig busstation ligger och där föreslår förvaltningen att detaljplan för bostäder upprättas. Idag pågår tre planarbeten i Diserödsområdet (Diseröds centrum, Tyfter och Håffrekullen). Dessa planer kan tillsammans generera ca 800 boende. Behov av utökade skollokaler uppstår när serviceorten Diseröd utvecklas. ÖP/detaljplan: Översiktsplan 2010 redovisar det aktuella området som möjligt för förtätning eller omvandlingsområde. Området är planlagt idag och berörs av två detaljplaner. För Busstationstomten anger detaljplanen Allmänt ändamål och för skolområdet allmänt ändamål och bostäder. Fastigheten: Kommunen är fastighetsägare. Den berörda delen av fastigheten ligger centralt i Diseröd och består till stor del av hårdgjort mark och en del av naturmark. En del av marken är relativt kuperad. Natur/kultur: Området innehåller inga kultur- eller naturvärden men gränsar mot höga naturvärden mot väster. Miljö: Diseröd som helhet ligger inom område där en övergripande skredrisksinventering har gjorts. Den aktuella platsen behöver utredas vidare avseende stabilitet. VA: Tillkommande byggnation ska ingå i kommunalt verksamhetsområde avseende VA: Tillgänglighet: Området ligger i Diseröds centrum där planering pågår för service, förskola och hållplats för kollektivtrafik. Bedömning: Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Tidigare beslut: KS beslutade om planuppdrag för den s.k. Centrumtomten på del av Diseröd 1:1 SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Ett planarbete beräknas ta 1-2 år. Planarbetet bedöms under nu kända förutsättningar kunna påbörjas 2013/2014 och antas 2016 med hänvisning till att det handlar framför allt om en samhällsviktig funktion. Detta innebär att planarbetet prioriteras i verksamhetsplanen i förhållande till andra redan beslutade planuppdrag. Bedömning Syftet med planen är att möjliggöra den utbyggnad av Diseröds skola som bedöms nödvändig om Diseröd ska växa i enlighet med Översiksplan Planarbetet bedöms kunna pröva en utbyggnad av skolverksamheten samt möjligheten att komplettera med bostäder. Detaljplanearbetet föreslås att drivas separat men parallellt med planarbetet för centrumtomten. Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningen(samhällsbyggnad) får i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Diseröd 1:1 Diseröds skola och bostäder, i Kungälvs kommun med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap Avgift planbesked: kr Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Henrik Levin Planchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Eva Johansson samhällsbyggnad, Karin Svensson samhällsbyggnad Efter beslut i KS: Åsa Berglie UPU För kännedom till: Kristina Johansson samhällsbyggnad, Henrik Levin samhällsbyggnad,

14

15

16 Tjänsteskrivelse 1(4) Handläggarens namn Sofia Samuelsson Kommunsstyrelsens ställningstagande gällande uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela kommunens avfallstjänster (Dnr KS2013/1508) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela. Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förvaltningen förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas. Bakgrund Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandlingar som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. LOU, är sedan en tid ändrad och ger möjlighet för bl.a. en kommun att direkttilldela ett hel- eller delägt bolag tjänster under förutsättning att de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda. Med bakgrund av ovanstående kommer det att från och med den 1 januari 2014 bli möjligt för Kungälvs kommun att i egenskap av delägare i Renova AB direkttilldela detta bolag avfallstjänster istället för att handla upp. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juli att direkttilldela Renova AB från och med 1 januari 2014 följande uppdrag gällande hushållsavfall; Energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning samt deponering, under den tid som omfattas av aktieägaravtalet, se tabell 1. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

17 2(4) Tabell 1. Direkttilldelning till Renova AB Direkttilldelning Energiåtervinning genom förbränning Typ av avfall -Brännbart hushållsavfall(säck och kärlavfall), -Brännbart från återvinningscentral (ÅVC) (hård/mjukplast, grenar, ris och stubbar*, impregnerat trä*, möbler med stålfjädrar, målat trä och omålat trä* m.m). Energi- och näringsåtervinning genom rötning Deponering - Matavfall från hushåll och verksamheter - Asbest - Planglas med PCB fogar - Obrännbart hushållsavfall *direkttilldelas efter att gällande entreprenadavtal med Kungälvs Transporttjänst AB sagts upp. Kommunfullmäktige konstaterar att det som inte direkttilldelas enligt ovan ingår i kommunstyrelsens uppdrag att utföra, upphandla eller direkttilldela, se tabell 2. Tabell 2. Kvarvarande tjänster/avfall att handla upp eller direkttilldela Tjänst/avfall Insamling av hushållsavfall från fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling av hushållsavfall från öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam och fosforfällor Insamling av farligt avfall Behandling farligt avfall Insamling ÅVC-material Transport från ÅVC till behandling Drift ÅVC Behandling av wellpapp, skrot och gips Grovsopshämtning (ex Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Kungälvs kommun har ett tillfälligt avtal med Kungälvs Transporttjänst AB avseende sophämtning, hämtning av slam, drift av återvinningscentraler och för farligt avfall, Ragnsells AB. Den 7 december 2009 tecknades det tillfälliga avtalet med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB. I avtalet uppdrar Kungälvs kommun åt Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB att fortsätta leverera avfallshantering avseende Avfallshantering-Sophämtning, hämtning av slam m.m. drift av återvinningscentraler och farligt avfall enligt villkoren i tidigare entreprenadavtal. Avtalet började gälla från och med 1 januari 2010 och har sedan dess löpt på. Det finns många brister i avtalet som kommunen har med Kungälvs Transporttjänst AB och Ragnsells AB, dessutom är avtalet endast tillfälligt.

18 3(4) Bedömning Utöver de som kommunfullmäktige beslutat ska direkttilldelas behövs ett politiskt beslut om vad som ska handlas upp alternativt direkttilldelas Renova AB. Idag har kommunen handlat upp alla de avfallstjänster förutom behandling av hushållsavfall. Förvaltningens uppfattning är att detta har fungerat bra genom åren och förvaltningens bedömning är att det är det bästa sättet att bedriva en kostnadseffektiv, miljömässig och effektiv avfallshantering i Kungälvs kommun. Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. När det gäller behandlingen av skrot och wellpapp etc. är det till kommunens fördel att ha direktavtal med den som behandlar. Eftersom varje mellanhand ska ha sin del, kan det vara bättre att ha ett direktavtal med den som behandlar. Ju högre pris kommunen kan utverka för dessa material, desto lägre renhållningstaxa kan kommunen hålla. Göteborgsregionens kommuner (GR) har i huvudsak för avsikt att handla upp de tjänster som inte direkttilldelas Renova AB. Förvaltningen delar även denna uppfattning och förslår att de avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB ska upphandlas enligt tabell 3. Tabell 3: Avfallstjänster som inte direkttilldelas Renova AB, samt GR-kommuners avsikt Tjänst/avfall Idag Förslag GR-kommuner Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla fastlandet (kärl- och säckavfall) Insamling hushållsavfall från Upphandla Upphandla Upphandla öarna (kärl- och säckavfall) Insamling och tömning av slam Upphandla Upphandla Upphandla och fosforfällor Insamling av farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Insamling ÅVC-material Upphandla Upphandla Upphandla Transport från ÅVC till Upphandla Upphandla Upphandla behandling Drift ÅVC Upphandla Upphandla Upphandla/egen regi Grovsopshämtning (ex Upphandla Upphandla Upphandla Marstrand) Förråd - kärl, säckar, påsar Upphandla Upphandla Upphandla Behandling farligt avfall Upphandla Upphandla Upphandla Behandling av wellpapp, skrot och gips Upphandla Upphandla Upphandla Ekonomisk bedömning Genom upphandling av avfallstjänster skapas konkurrensutsättning som generellt ger ett lägre pris och gynnar på så sätt renhållningskollektivet. Förslag till beslut i kommunstyrelsen Förvaltningen förslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1. Alternativ 1

19 4(4) 1. Kommunstyrelsen förordar att det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska upphandlas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet med upphandlingen. Alternativ 2 1. Kommunstyrelsen förordar att även det som inte direkttilldelats Renova AB enligt kommunfullmäktiges beslut den 4 juli ska direkttilldelas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram underlag som möjliggör detta. 2. NN och NN utses som politisk representant att ingå i arbetet. Dragan Medan Verksamhetschef VA/Renhållning Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Sofia Samuelsson, Samhällsbyggnad För kännedom till: Leif Johansson, Samhällsbyggnad Dragan Medan, Samhällsbyggnad

20 Beredningsskrivelse 1(2) Handläggarens namn Henrietta Florén Uppdrag för politisk styrgrupp för uppföljning av kommunens VAutbyggnad (Dnr KS2013/226) Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 ( 276/2012) att utse en politisk styrgrupp med uppgift att kontinuerligt följa arbetet med kommunens VA utbyggnad. I styrgruppen ska samtliga aktuella beredningar i kommunfullmäktige samt utskott i kommunstyren finnas representerade. Kommunfullmäktige beslutade även att ge styrgruppen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett förtydligande av styrgruppens uppdrag. Styrgruppens uppdrag är att, utifrån ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera kommunala och regionala VA-frågor. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering av VA-utbyggnaden samt planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. Styrgruppen ska även löpande följa upp att beslut fattas och implementeras. Styrgruppen utgör ett diskussionsforum där frågor som kräver politisk behandling identifieras. Bakgrund VA-verksamheten i kommunen växer kraftigt och svarar för en betydande del av det totala investeringsbehovet framöver som kommer att belasta VA-kollektivet genom kraftigt ökade kostnader. Till exempel finns behov av investeringar i ett nytt vattenverk i Dösebacka och nyanläggning av VA till sex prioriterade VA-områden i kustzonen. I samband med en växande verksamhet ökar behovet av regionalisering av VA-frågor och möjliga samarbeten med andra kommuner behöver tydliggöras och formaliseras. Vattentjänstlagen och dess möjliga konsekvenser behöver också belysas. För att följa arbetet med kommunen VA-utbyggnad valde kommunfullmäktige att i december 2012 (se 276/2012) tillsätta en politisk styrgrupp med uppdrag att följa upp och bereda förslag till beslut. Idag behandlar flera olika politiska forum VA-frågor ur olika perspektiv och på olika sätt. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet hanterar frågor ur ett kort perspektiv medan framtids- och utvecklingsberedningen behandlar VA-frågor ur ett långsiktigt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet hanteras av ekonomiberedningen och kommunstyrelsen. Styrgruppen ska inte ta över någon av dessa roller, utan agera som ett komplement. Bedömning Fysisk samhällsplanering är långsiktigt och VA-utbyggnaden varken ska eller kan forceras utan följer en långsiktig och hållbar utvecklingsplan. Allt styrgruppen arbetar med ska ta en utgångspunkt i det långa tidsperspektivet. Styrgruppen ska: KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

21 2(2) - bevaka och koordinera VA-frågor utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv - utgöra ett diskussionsforum där både kort- och långsiktiga VA-frågor behandlas - diskutera och behandla operativa och ekonomiska frågor ur ett översiktigt perspektiv - identifiera frågeställningar som kräver politisk beslut för genomförande av VAutbyggnaden - lägga särskilt fokus vid koordinering av VA-utbyggnad och planerade nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen - följa upp att beslut om VA-frågor fattas och implementeras Styrgruppen ska inte behandla operativa frågor t.ex. specifik VA-teknik, VA-nätets sträckning och prioritering etc. Förslag till kommunfullmäktige 1. Styrgruppen för VA ges mandat att ur ett långsiktigt och övergripande perspektiv bevaka och koordinera VA-frågor ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. 2. Styrgruppen får i uppdrag att identifiera frågeställningar som kräver politiskt beslut för att VA-utbyggnaden ska kunna genomföras. Särskilt fokus ska läggas vid koordinering mellan VA-utbyggnaden och planerad nybyggnation och expansion inom ramen för översiktsplanen. 3. Styrgruppen tilldelas mandat att följa upp att beslut fattas och implementeras. Bengt Gustafsson (M) Jonas Andersson (S) Maria Kjellberg (MP) Maria Steen (S) Morgan Person (UP) Patrik Renström (C) Expedieras till: För kännedom till: Henrietta Florén, Leif Johansson

22 Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Leif Johansson Bildande av bolaget Södra Bohusläns VA (SBVA) - gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund (Dnr KS2012/550) Sammanfattning Det mellankommunala samarbetet kring bland annat va-frågor har hög prioritet. Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda bildande av en gemensam driftorganisation för VA-verksamheten i Kungälv, Tjörn och Stenungsund. Samhällsbyggnadsutskottets presidium utsågs till Kungälvs representant i politisk styrgrupp för utredningen. Den politiska ledningsgruppen och kommunernas samhällsbyggnadschefer har utrett och föreslår bildande av ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bilagd slutrapport samt bifogade förslag till erforderliga bolagshandlingar. Bakgrund Förvaltningarna och den politiska styrgruppen från de tre kommunerna har tillsammans utrett förutsättningarna för bildande av en gemensam VA-organisation. I utredningsarbetet har många personer i de tre kommunerna bidragit med sin kompetens. Samtliga deltagare i den politiska styrgruppen har uttryckligen ställt sig bakom slutrapportens utformning. Löpande information om utredningsarbetet har getts till samhällsbyggnadsutskottet samt till kommunfullmäktiges framtid- och utvecklingsberedning. Vidare har den politiska styrgruppens representanter informerat om utredningen i sina respektive block. Utredningen och dess slutsaser har redovisats i kommunfullmäktige den 14 april i år. Slutrapportering och beslutsbehandling har planerats för samhällsbyggnadsutskottet i september, kommunstyrelsen i oktober och kommunfullmäktige i november På så vis kan behandlingen ske i stort sett parallellt i de tre samverkande kommunerna. Berörda fackförbund från de tre kommunerna har under utredningsarbetet kallats till gemensamma informationstillfällen. I Kungälv har konsekvensbeskrivning sammanställts tillsammans med de fackligha organisationerna i samverkan och förslaget i sin helhet varit föremål för samverkan dels den 27 augusti gemensamt i kommunerna och dels den 3 september i kompletterande samverkan för Kungälv. Ekonomisk bedömning Det föreslagna bolagets kostnader fördelas utifrån av respektive kommun fastställd budget och i enlighet därmed utfört arbete så att varje kommun står för sina kostnader. Sammanfattningsvis bedöms kommunernas VA-verksamheter vinna i robusthet, gemensam kompetens och attraktivitet som arbetsgivare. Kommunerna kommer att vinna på samverkan, SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

23 2(3) och därmed få mindre behov av taxehöjningar, jämfört med om varje kommun skulle arbeta vidare var för sig. Erfarenheterna från av andra kommuner med gemensamt bildade VA-bolag är att det blir lättare att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Samverkan ger möjlighet till specialisering, högre kvalitet och bättre service i utförda tjänster. För uppstart av bolaget uppkommer uppstartkostnader. Kungälvs del av dessa får prövas under budgetåret Finansiering avses belasta VA-verksamheten. De fortsatta förberedelserna för genomförandet avses liksom hittills genomföras med i huvudsak kommuninterna kompetenser (ekonomi- och personaladministrativa, tekniska med flera frågor). Förslaget Den genomförda utredningen visar att det mest lämpliga för samtliga kommuner är att bilda ett gemensamt ägt VA-bolag i enlighet med bifogad slutrapport, samt bifogade förslag till bolagshandlingar. Bolaget föreslås förutom VA-drift (vatten, avlopp och dagvatten) även kunna hantera kommunens avfallsfrågor, i den mån respektive kommun så önskar. Bolaget föreslås heta SBVA, Södra Bohusläns VA, med säte i Kungälv. Varje kommun ska ha lika stort inflytande över bolaget, men kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna efter självkostnad. Bolaget föreslås styras av politiskt sammansatt bolagsstämma, styrelse och ägarsamråd, samt på tjänstemannaplanet bildas en teknisk-ekonomisk delegation. Bolaget kommer att stå under kommunstyrelsens uppsikt och undergå sedvanlig revision. Fortsatta förberedelser Förvaltningen arbetar vidare med underlag för den nya styrelsen med målet att i februari kunna stämma av förberedelsearbetet i kommunstyrelsen och med siktet ett fullt idriftsättande runt årskiftet 2014/2015. När styrelsen har konstituerats påbörjas rekrytering av projektledning/vd och övriga ledningsfunktioner. Överföring av VA- verksamheten Förberedelsearbetet inriktas mot att verksamheten räkenskapsenligt överförs till SBVA per 1 januari Kommunstyrelsen bemyndigas att fastställa definitiv tidpunkt för överförandet till bolaget. Förslag till kommunfullmäktige A. Delägarskap i Södra Bohusläns VA AB samt godkännande av bolagsordning, aktieägaravtal o ägardirektiv: 1. Kungälvs kommun beslutar att gå in som delägare i aktiebolaget Södra Bohusläns VA AB. 2. Kungälvs kommun förvärvar 100 aktier till ett nominellt värde om 1000 kr per aktie. Finansiering sker ur tillgänglig likviditet. 3. Bolagsordning för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 godkänns (bil. 3).

24 3(3) 4. Ägardirektiv för Södra Bohusläns VA AB daterad den 13 september 2013 fastställs (bil. 4). 5. Aktieägaravtal daterat för Södra Bohusläns VA AB godkännes (bil. 2) 6. Kommunstyrelsens ordförande Anders Holmensköld och kommunchef Magnus Gyllestad får i uppdrag att underteckna aktieägaravtalet med bilaga. 7. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att fastställa tidpunkt för kommunens överförande av VA-verksamheten till bolaget. B. Val av styrelseledamot och suppleant i Södra Bohusläns VA AB: 8. NN utses till styrelseledamot i Södra Bohusläns VA AB 9. RR utses till suppleant i Södra Bohusläns VA AB C. Val av ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma: 10. BB utses till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma 11. CC utses till ersättare till ombud i Södra Bohusläns VA AB bolagsstämma D. Val av lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB: 12. XX utses som lekmannarevisor i Södra Bohusläns VA AB med stöd av 3 kap. 17 kommunallagen E. Uppdrag till stämmoombudet: 13. Stämmoombudet får i uppdrag att verka för att bolagsstämman beslutar enligt punkterna 3 och 4 ovan. Magnus Gyllestad Kommunchef Leif Johansson Samhällsbyggnadschef Expedieras till: Leif Johansson, Magnus Gyllestad För kännedom till:

25 Bildande av gemensamt VAbolag Slutrapport April 2013, Justerad Ove Wiktorsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Mats Frisell, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Kungälv Arne Olsson, (C) ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Olof Lundberg, (S) v.ordf. samhällsbyggnadsutskottet, Stenungsund Karl-Erik Persson, (M) ordf. samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Göran Andersson, (S) ledamot samhällsbyggnadsnämnden Tjörn Kristina Christiansson Samhällsbyggnadschef Tjörn Leif Johansson, Samhällsbyggnadschef Kungälv Maria Sigroth, Samhällsbyggnadschef Stenungsund Pascal Karlsson, Projektledare

26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdrag Mål med VA-samverkan Framgångsfaktorer för samverkan Metod och organisation Arbetsgrupper Externa utredare Samlad rekommendation inför bolagsbildning Utredningsresultat, diskussion och slutsatser Den gemensamma organisationen ska drivas med stort politiskt inflytande Varje kommun ska styra sin egen ambitionsnivå Lika ägande mellan kommunerna Ägarstyrning Huvudmannaskapets hemvist Frågor som beslutas av kommunfullmäktige Stark koppling till samhällsbyggnadsfrågorna/tydlig beslutskraft.. Fel! Bokmärket är inte definierat Bolagets expansion och möjlighet till avveckling Bolaget som upphandlande enhet Ekonomisk styrning Bolagets finansiering Personalfrågor Lokalisering Samhällsplanering Samordning mellan VA och Renhållning Uppgifter hänskjutna till framtida bolagsledning Budget för första verksamhetsåret Lokalisering av funktioner utanför huvudkontoret Verksamhetsplan Delegationer Intern organisation Tidplan Sid 2(11)

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen (1) 2014-02-12 8:15 Ledamöter Ersättare Kristina Svensson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten

Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet. Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Juridiska förutsättningar vid samverkan kring VA-verksamhet Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Upplägg Grundförutsättningar Förhållandet mellan kommunallagen och vattentjänstlagen Kommunens förhållande

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag

Bildande av samägt aktiebolag för utveckling av infrastruktur och kommunikationer samt kapitalisering av sådant bolag Dnr KS-2014-157 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteyttrande 2014-03-17 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Kommunstyrelsen Bildande av samägt aktiebolag för utveckling

Läs mer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer

Uppföljning av granskningar 2010 Krokoms kommuns revisorer www.pwc.com/se Uppföljning av granskningar 2010 s revisorer Plats för ev. klientlogo eller bildtext Agenda 1. Mindre granskning/eu-projekt 2. Tillväxt- Och näringslivsutveckling 3. Investeringsprojekt

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun

Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Plan för konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Näringslivsansvarig Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sidan 1 av 5 Sidan 1 av 5 2010-04-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 april 2010, kl 13.00 på Skärhamns skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland

Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-23 Kommunledningskontoret Dnr KS 2015-296 Susanne Aman Kommunstyrelsen Bildande av Scenkonstbolag i Östergötland KOMMUNLEDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 555 1 av 5 2010-04-28 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 6 maj 2010, klockan 17.00, kommunhuset, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare (Erling Alsin)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer