REDOVISNING 2013 INTEGRERAD SWEDFUND. Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REDOVISNING 2013 INTEGRERAD SWEDFUND. Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE"

Transkript

1 INTEGRERAD REDOVISNING 2013 SWEDFUND Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE

2 tänkvärt text meryem can foto einar lindgren ABEL BERHE, 31 ÅR FLIT OCH FRAMTID I ADDIS ABEBA HAN ARBETAR NATTSKIFTET på Radisson Blu Hotel i centrala Addis Abeba. När han har betalat hyran för sin egen lägenhet ger han de pengar som blir över till sin familj. Med sin lön försörjer han sig själv och hjälper sin mamma och mormor. Jag bodde hos min mormor i 26 år. Hon tog hand om oss barnbarn hela vår uppväxt. Nu är det min tur att ta hand om henne, säger han. KONTRASTEN MELLAN den trafikerade affärsgatan och den rymliga hotellobbyn är stor. Utanför kör bilarna tätt i dammet som träffas av solens strålar. Kåktaken ligger nära och sträcker sig kilometer bort. Höghusen, de flesta hotell, bryter av och utgör förgrunden till bergen som omger staden. Samtidigt, på andra sidan hotellets säkerhetskontroll är allt som vanligt affärsresande möts, talas vid och åker vidare. Han är tacksam. Tack vare mitt jobb vet jag att vi klarar oss och har en framtid här i Addis Abeba. Därför betyder mitt jobb allt för mig. ADDIS ABEBA som betyder nya blomman är säte för Afrikanska unionen och i stort sett allt bistånd till Afrika koordineras via staden. Etiopiens huvudstad ligger närmare meter över havet och befolkas av omkring tre miljoner människor. Pickolon Abel Berhe, 31, är en av dem. Se filmen med Abel Berhe. RADISSON BLU ADDIS ABEBA Verksamhet: Hotelldrift Antal anställda: 320 Swedfunds investering: 6 MEUR i aktier och lån. Övriga delägare: Swedfund har tillsammans med IFU (Danmarks motsvarighet till Swedfund) och Strandwood Investment investerat i fastighetsbolaget Emerald Addis Hotels Plc. Viktiga utvecklingsresultat: direkta och indirekta jobb (särskilt för kvinnor och lägre utbildningsnivåer), skatteintäkter, utländsk valuta till landet, utbildning inom service, utveckling av infrastruktur i landet (som vatten och el).

3 ABEL BERHE är nattportier på Radisson Blu Hotel i Addis Abeba. Med sin lön försörjer han sig själv, sin mamma och sin mormor. swedfunds integrerade redovisning

4 INFORMATION OM Swedfund följer Regeringskansliets särskilda Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande (beslutade av regeringen den 29 november 2007). REDOVISNINGSPROFIL I 2013 års redovisning tar vi ytterligare steg för att integrera den hållbarhetsrelaterade informationen med den finansiella i Swedfunds första ansats att producera en Integrerad redovisning. EN MER INTEGRERAD FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE I årets redovisning struktureras års- och hållbarhetsredovisningen om. Jämfört med föregående år innebär det att förvaltningsberättelsens olika avsnitt publiceras i olika särskilt markerade avsnitt i den integrerade redovisningen. Genom denna ansats utformas redovisningen med inspiration av International Integrated Reporting Council s (IIRC) ramverk, The International <IR> Framework. STYRELSEDEFINIERAD REDOVISNING Styrelsen har påtecknat den integrerade redovisningen i sin helhet. Den formella årsredovisningen/förvaltningsberättelsen återfinns i särskilt markerade avsnitt, som också framgår av innehållsförteckningen. Hållbarhetsredovisningen, som utgör resterande del av årets integrerade redovisning, är den sjätte sedan den första gjordes Swedfunds ambition är att nästa år vidareutveckla den integrerade redovisningen i enlighet med International Integrated Reporting Councils (IIRC:s) ramverk The International <IR> Framework. REDOVISNINGSRAMVERKET GLOBAL REPORTING INITIATIVE, GRI Vi tillämpar Global Reporting Initiative s (GRI) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning version G4 samt GRI G4 Sector Disclosures, Financial Services, på nivån Core. UN GLOBAL COMPACT, COMMUNICATION ON PROGRESS, COP Med åtagandet om UN Global Compact, som Swedfund attesterade 2012, följer att Swedfund redovisar arbetet med implementeringen av Global Compacts 10 principer i en årlig Communication on Progress (COP). Bolagets första COP lämnades i april I denna redovisning integrerar Swedfund vår andra COP. Vi har valt att i det särskilda GRI/COP-indexet utgå ifrån BASIC GUIDE Communication on Progress, GC Active Level, framtagen av UN Global Compact. UN PRI, PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT Med åtagandet om UN Principles for Responsible Investment (UN PRI), som Swedfund attesterade 2012, har vi förbundit oss att årligen också rapportera resultaten av detta arbete direkt on-line, till PRI:s sekretariat och i kommande integrerade redovisningar med första rapportering 2014 avseende verksamhetsåret Rapporteringen till PRI:s sekretariat gör Swedfund i PRI:s redovisningsverktyg före utgången av mars 2014 och refereras i Swedfunds integrerade redovisning REVISION OCH ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Med den styrelsedefinierade redovisningen tydliggörs vad som i Swedfunds integrerade redovisning utgör formell årsredovisning och därför har varit föremål för revision. De avsnitt som inte utgör årsredovisning utgör Swedfunds hållbarhetsredovisning/communication on Progress (COP) och har varit föremål för översiktlig granskning i alla delar utom de avsnitt som gjorts tillgängliga via länkar. PwC lämnar revisionsberättelse avseende årsredovisningen och separat rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningen/cop. VÄSENTLIGHETSANALYS OCH VALT FOKUS I REDOVISNINGEN I den allmänna biståndsdebatten diskuteras vilka resultat som de facto åstadkommes med den biståndsbudget som bekostas med skattemedel. Årets redovisning har ett särskilt fokus på redovisning av utvecklingsresultat, varför stort utrymme ges åt att beskriva ett urval investeringar som case eller praktikfall och hur dessa på olika sätt genom samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet bidrar till fattigdomsminskning. Swedfund har under året fastställt en ny strategi (se sidan 42) vilken vilar på tre fundament som alla bedöms som lika nödvändiga förutsättningar för att Swedfund ska medverka i en investering; Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet. I varje fundament är ett antal mätområden bestämda. I samband med IMF/Världsbankens årsmöte i Washington DC i oktober 2013 attesterade Swedfund tillsammans med ett trettiotal bi- och multilaterala utvecklingsfinansiärer ett åtagande om ett gemensamt set av indikatorer för att mäta utvecklingsresultat, IFIs Harmonized Development Results Indicators for Private Sector Investment Operations. I valet av mätområden och underliggande indikatorer har vi inspirerats av detta internationella harmoniseringsar- 4 swedfunds integrerade redovisning 2013

5 REDOVISNINGEN bete och av de intressentdialoger som underhand förts med civilsamhällets biståndsorganisationer. Efter omfattande interna diskussioner har så ett antal mätområden och underliggande indikatorer valts som grund för att bedöma en investering inför beslut. Samma mätområden och indikatorer bildar sedan utgångspunkt för uppföljning, intern rapportering under förvaltningen och extern redovisning. I det följande listas de mätområden som Swedfund på detta sätt valt som väsentliga att fokusera och därför också redovisa, vilka refereras i GRI/COP-indexet på sidan 100. ÖVERGRIPANDE VÄSENTLIGHET n Transparens; Swedfunds vilja till öppenhet n Resultat avseende fattigdomsbekämpning; Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet SAMHÄLLS- UTVECKLING n Arbetstillfällen; att bidra till nya och varaktiga direkta och indirekta jobb n Skatt; att bidra till en ökad skattebas i de länder Swedfund investerar n Kunskapsbyggande; att medverka till kompetensutveckling HÅLLBARHET n Arbetsvillkor; att bibehålla och skapa jobb med god arbetsmiljö och arbetsvillkor n Miljö; att i portföljbolagen implementera för verksamheten relevanta policyer och ledningssystem n Antikorruption; att implementera antikorruptionspolicy och ledningssystem för att hantera korruptionsfrågor BÄRKRAFTIGHET n Tillväxt definieras som den procentuella ökningen av ett företags omsättning från ett år till nästa. n Avkastning definieras som företagets årliga vinst efter skatt dividerat med det investerade kapitalet. n Lönsamhet definieras som ett företags vinstmarginal och kan mätas såväl brutto (före skatt) som netto (efter skatt). Swedfund redovisar avkastning som netto efter skatt. Swedfunds strategiska hållbarhetsmål (sidan 42), som definierades av Swedfunds styrelse i december 2013, kommer att följas upp under 2014 och resultatredovisas i Swedfunds integrerade redovisning REDOVISNINGENS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING Hållbarhetsredovisningen omfattar i huvudsak Swedfund och våra portföljbolag med särskilt fokus på bolagets aktieägarportfölj i vilka bolag vi har styrelserepresentation, men vi redovisar även portföljbolag där Swedfund är långivare. Väsentliga antaganden, avgränsningen av urval portföljbolag för resultatredovisning och mätmetoder avseende Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet presenteras löpande i redovisningen. De data som rapporteras på aggregerad nivå, avseende utvecklingsresultat och andra portföljindikatorer utgör sammanställda resultat av information som lämnats av portföljbolagen i särskilda egendeklarationer samt i bolagens finansiella och övriga rapportering. Vi är övertygade om att en transparent rapportering av utvecklingsresultat gagnar såväl värdeutveckling som utvecklingsresultat och intressentrelationer men har av sekretess- och konfidentiella skäl inte möjlighet att rapportera enskilda portföljbolags prestanda. Vi lämnar i årets redovisning för första gången land för land-rapportering av skatt i linje med det samförstånd Swedfund under året uppnått i dialog med civilsamhällets biståndsorganisationer och i enlighet med EU Kommissionens nya direktiv om icke-finansiell redovisning. Den finansiella redovisningen omfattar inte rapportering avseende portföljbolagens finansiella resultat. Denna information lämnas i portföljbolagens årsredovisningar och omfattas inte av Swedfunds integrerade redovisning. BEGRÄNSNINGAR Vår verksamhet innebär att vi investerar i ett antal nya projekt varje år och säljer av andra. Därmed är portföljen i ständig förändring något som gör jämförbarheten mellan åren svår. I årets redovisning följer vi den rapporteringsrutin avseende hållbarhetsresultat (ESG-resultat) från portföljbolagen som infördes i fjolårets redovisning. Det ger möjlighet till viss jämförbarhet. Hållbarhetsresultat (ESG) redovisas således avseende aktuellt redovisningsår, 1 januari 31 december 2013 i jämförelse med resultaten 1 januari 31 december I årets redovisning har några nya resultatindikatorer tillkommit, vilka därför inte kan jämföras med föregående år. Våra portföljbolags finansiella redovisning är föremål för revision men portföljföretagens lämnade rapportering i egendeklaration avseende Hållbarhetsresultat, Portfolio Company ESG Key Performance Report, har inte varit föremål för oberoende granskning. KONTAKTPERSONER Kontaktpersoner hos Swedfund avseende 2013 års Integrerade redovisning är, för den finansiella informationen Elisabeth Mattisson, Chef Finans och Administration, och för den icke-finansiella informationen Lars-Olle Larsson, Senior Manager ESG Affairs och svensk ambassadör för International Integrated Reporting Council (IIRC). swedfunds integrerade redovisning

6 innehåll 16 VD-ORD: NU TAR VI NÄSTA STEG...8 UTVECKLING KRÄVER BILLIG ENERGI...10 NYA JOBB FÖRUTSÄTTNING FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING...14 DIPLOMATI RÄDDADE JOBBEN SWEDFUNDS AFFÄRSMODELL INVESTERINGAR SOM GÖR SKILLNAD...20 VÅR ETISKA KOMPASS SÅ HÄR FÖRDELAS INVESTERINGARNA.. 24 HÄR GÖR SWEDFUND EN INSATS NAIROBIS WOMEN S HOSPITALS SÅ FUNKAR EN INVESTERING DILEMMAN...34 SÅ HÄR JOBBAR VI I SWEDFUND STRATEGISKA HÅLLBARHETSMÅL...44 KOMMENTAR: EMMA IHRE SWEDPARTNERSHIP...54 REDOVISNING AV UTVECKLINGSRESULTAT PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (UN PRI) TRADITIONELLT BISTÅND PÅ VÄG UT ENKÄT: SKÖTER SWEDFUND SIN INTRESSENTDIALOG? PRODUKTION: SPOON REDAKTÖR: ANNE-CHARLOTTE ERIKSSON PROJEKTLEDARE: LARS-OLLE LARSSON ART DIRECTOR: DAVID LINDER LAYOUT: RÜSEN YILDIZ 6 swedfunds integrerade redovisning 2013

7 VÅRA INTRESSENTER INTERVJU MED HILLEVI ENGSTRÖM KRÖNIKA: VI BRYR OSS! VÄGEN MOT UTVECKLING GRI-/COP-INDEX ÅR I SAMMANDRAG REVISIONSBERÄTTELSE REVISORS RAPPORT BILAGOR: PORTFÖLJBOLAGSLISTA SWEDPARTNERSHIP TEKNISK ASSISTANS, TA- LISTA ÖVER PROJEKT FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARADE ORD FRAMTIDSPERSPEKTIV STYRELSE OCH LEDNING ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RISKHANTERING...38 FINANSIELLT RESULTAT...48 SWEDPARTNERSHIP...55 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN...81 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION...81 FINANSIELLA RAPPORTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING...83 EGET KAPITAL...85 KASSAFLÖDESANALYS...86 NOTER STYRELSENS UNDERSKRIFTER Sidorna ovan utgör styrelsens och verkställande direktörens i Swedfund International AB:s formella årsredovisning och inkluderar bolagsstyrningsrapporten (som utgör del av förvaltningsberättelsen). swedfunds integrerade redovisning

8 vd-ord ANNA RYOTT NU TAR VI NÄSTA STEG! Det finns inga enkla lösningar på fattigdomsproblemen i världen. Inte heller på den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling. Men, det finns många möjligheter och ett är det uppdrag som Swedfund har från regeringen, att som en ansvarstagande, långsiktig och aktiv investerare bidra till fattigdomsminskning genom hållbart företagande. MED MER ÄN TRETTIO års erfarenhet av investeringar i de allra svåraste och mest komplexa miljöerna har vi i Swedfund ett unikt kunskapskapital. Vi tar mer risk än andra, så att fler vågar investera och är additionella genom att investera där det är brist på annan finansiering. På det sättet är vi också banbrytande. Våra investeringar skapar jobb, skatteintäkter, bra arbetsvillkor, tillväxt, avkastning och lönsamhet. Vi överför kunskap och driver frågor om miljö, antikorruption och mänskliga rättigheter. Detta arbete blir en naturlig del av verksamheten, eftersom vi som aktiva ägare och långivare har ett tydligt uppdrag och ofta tar plats i portföljbolagens styrelser. MELLAN 1990 OCH 2010 har andelen extremt fattiga människor i utvecklingsländer minskat med hälften, från 43 procent till 21,5 procent. Sedan milleniemålen skapades 2000 har antalet människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen minskat med en halv miljard. Två tredjedelar av den minskningen kommer från tillväxt. Med den kunskapen är det inte konstigt att näringslivets roll, tillväxt och jobbskapande är högsta prioritet när utvecklingsfrågor diskuteras. Detta fokus stämmer väl överens med vad befolkningen i de länder dit biståndet riktas själva önskar fattiga människor som har intervjuats i en unik Världsbanksstudie har själva angett att den viktigaste vägen ut ur fattigdom är att ha ett jobb. Nio av tio jobb i utvecklingsländer finns i den privata sektorn, och att skapa fler och bättre jobb i hållbara företag är helt avgörande för att möta de utmaningar som det globala utvecklingssamarbetet står inför. I dag är 200 miljoner människor i utvecklingsländer utan jobb, och många fler utanför den formella ekonomin. Många av dessa personer är ungdomar och kvinnor som lever i Afrika söder om Sahara. För att hålla takten med befolkningsökningen, krävs att ytterligare 600 miljoner jobb skapas till DE MEST FRAMTRÄDANDE aktörerna i detta arbete är regeringsägda multi- och bilaterala investeringsinstitutioner. Swedfund tillhör gruppen Development Finance Institutions (DFI:er). DFI:ernas uppdrag är att satsa på investeringar som skapar lokala arbetstillfällen, skatteintäkter för lokala regeringar, och förbättrat utbud i viktiga sektorer såsom hälsovård, finanssektor, infrastruktur, energi, och tillverkningsindustri. Swedfund är väl rustat att svara upp mot 8 swedfunds integrerade redovisning 2013

9 Hösten 2013 besökte jag Swedfunds portföljbolag Athi Steel i Nairobi, Kenya (bilder nedan). Samtal med anställda och vd ger inblick i bolagens möjligheter, utmaningar och anställningsvillkor. omvärldens förväntningar när det gäller att bekämpa fattigdom på ett effektivt, resultatinriktat och långsiktigt sätt. Vi har ökat vårt fokus på Afrika söder om Sahara där den extrema fattigdomen är mest utbredd. De senaste åren har den interna kompetensen inom ESG (Environment, Social & Governance) kraftigt förstärkts för att säkerställa den långsiktiga hållbarheten och positiva utvecklingseffekter i alla våra investeringar. Vår kompetens inom hållbarhet gör oss till en respekterad och attraktiv partner. Vi har under åren utvecklat en gedigen sektorkunskap vilket krävs för att urskilja och förvalta de mest lovande investeringsmöjligheterna. Styrelsen och ledningen har nu alla förutsättningar att möta de ökade förväntningar som ägare och omvärlden har. SWEDFUND HAR den senaste tiden ökat sin närvaro på de arenor där utvecklingsagendan diskuteras och har en nära dialog med olika aktörer från civilsamhälle, näringsliv och andra intressenter. Jag är nöjd med att här bekräfta Swedfunds stöd för UN Principles for Responsible Investment (PRI) och för UN Global Compact. Implementeringen av PRI:s principer i investeringsprocessen är påbörjad liksom påverkansarbetet med att införa Global Compacts principer om ansvarsfullt företagande i våra portföljbolag. Jag deltog i UN Global Compact Leaders Summit 2013 i New York, som mycket handlade om privatsamverkan och näringslivets roll i utvecklingen. Det är glädjande att nu möta stor förståelse för betydelsen av denna del av biståndet och jag konstaterar att Swedfund är mitt i strömfåran för den nya utvecklingsagendan! Nu bygger vi vidare på de erfarenheter vi har, förtydligar vår tolkning av uppdraget genom en ny strategi och adderar en äkta vilja till dialog och öppenhet. Det är i sanning inget enkelt uppdrag vi har. Det är stort och svårt men oerhört viktigt. Nu tar vi nästa steg! STOCKHOLM I MARS 2013 ANNA RYOTT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR swedfunds integrerade redovisning

10 fattigdom och energi text per westergård foto linus hallgren UTVECKLING KRÄVER BILLIG ENERGI ANDERS WIJKMAN OCH JOHAN ROCKSTRÖM MENAR ATT ÖKAT VÄLSTÅND I UTVECKLINGSLÄNDER OCH ETT EFFEKTIVT KLIMATAR- BETE HÄNGER IHOP. PROBLEMET ÄR ATT DET POLITISKA SYSTEMET INTE KLARAR AV ATT HANTERA GLOBALA UTMANINGAR. Anders Wijkman är tydlig; billig energi är en förutsättning för all utveckling. Västvärldens välstånd bygger till stor del på att vi kunde hämta billiga råvaror och energi från fattiga länder. Därför har vi idag ett moraliskt ansvar att hjälpa dem, bland annat genom att se till att de får tillgång till energieffektiv teknik men även med finansieringslösningar som gör det möjligt för fattiga bybor att köpa till exempel solceller. För att kunna hantera både klimatet och fattigdomen behövs dubbla perspektiv. Det ena är den globala temperaturökningen som på sikt hotar mänskligheten. För att klara det krävs bland annat svar på frågan om hur framtidens energisystem ska se ut och hur jordbruket ska bedrivas för att kol ska bindas i marken istället för att frigöras till atmosfären. Men även hur de ekonomiska systemen ska kunna ställas om från köp och släng till ett kretsloppssamhälle där alla naturresurser återanvänds. DEN ANDRA VIKTIGA FRÅGAN ÄR hur vi ska förbereda oss på de förändringar som ett varmare klimat ger upphov till. Det kan handla om att bygga hus som kan stå emot kraftiga stormar och häftigare skyfall men även förbereda samhällen på ett generellt varmare klimat och perioder av svår torka, säger Anders Wijkman. Han har under många år varit engagerad i klimat- och utvecklingsfrågor. Både som politiker, chef för Röda Korset och SAREC (Sidas avdelning för forskningssamarbete) och som fristående debattör. Han är ordförande i det internationella nätverket Romklubben samt nybliven ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmanings klimatråd. Under senare år har han ofta samarbetat med Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre. Tillsammans har de skrivit ett flertal böcker och mängder av debattartiklar, alla med målet att tydliggöra vad som händer när klimatet förändras och planetens resurser utarmas. Vi kan inte bara fokusera på klimatförändringen, vi måste också inse att vi alltför länge har överutnyttjat jordens resurser. Ska vi kunna undvika katastrofala miljöförändringar måste vi även värna biologisk mångfald, stoppa havsförsurning, se över vår sötvattenanvändning och förändra markanvändningen, säger Johan Rockström. FÖR ATT BESKRIVA vad det handlar om har han varit med och lanserat begreppet planetära gränser. Inom nio olika områden där klimatet är ett har forskarna försökt tydliggöra vilka risker mänskligheten utsätter sig för om och när gränserna överskrids. Som alltid riskerar effekterna 10 swedfunds integrerade redovisning 2013

11 Johan Rockström är professor i miljövetenskap på Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Center. Anders Wijkman är bland annat ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmanings klimatråd. swedfunds hållbarhetsredovising

12 fattigdom och energi att bli tydligast i utvecklingsländerna. Ett exempel skulle kunna vara svår torka i norra Mali, ett område som redan idag återkommande drabbas av svält. Frågan är vem som ska stå för kostnaden för att anpassa samhällen så att de kan stå emot förändrade livsförutsättningar. Hittills har de rika länderna inte tagit sin del av ansvaret, hävdar Anders Wijkman. Trots det är han försiktigt positiv. Dels beroende på att det går att göra de nödvändiga anpassningarna till en rimlig kostnad, förutsatt att man gör rätt från början. Och dels för att världens politiker till slut har lyckats enas om att skapa en Grön fond som ska hjälpa utvecklingsländerna att finansiera klimatåtgärder. Principerna för hur fonden ska arbeta är klara, nu gäller det att fylla på med pengar. Hade vi skapat den fonden redan när klimatförändringarna började uppmärksammas hade vi haft ett helt annat samtalsklimat mellan olika länder idag. Men om vi från och med nu skulle avsätta miljarder dollar per år kan mycket positivt hända. Det skulle kunna skapa förutsättningar för både sol och vindenergi i många länder och på sikt bli ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Parallellt måste vi även bromsa befolkningsökningen och därför bör vi satsa på fler skolor och utbyggd familjeplanering. Utbildning för flickor är det bästa preventivmedlet. ENLIGT ANDERS WIJKMAN borde Swedfund, med sitt uppdrag att stödja den privata sektorn i utvecklingsländer, satsa en del av sina resurser på att till exempel hjälpa små och medelstora entreprenörer att skapa affärslösningar som gör det möjligt att sätta upp solpaneler i byar som inte är anslutna till något elnät. Tillgång till effektivare energiteknik är viktigt både för klimatet och för fattigdomsbekämpningen. Så länge människor är hänvisade till brännved och dynga blir det ingen utveckling. Det finns gott om positiva exempel på hur utvecklingsländer utnyttjar energiteknik för att minska fattigdomen. Kenya är ett av de länder där satsningen på solenergi börjar ge resultat. MEN, DET RÄCKER INTE MED förändringen i utvecklingsländer. Kravet gäller i än högre grad för de rika länderna, de som hittills har ätit en stor del av den gemensamma kakan. Vi måste utnyttja de tillgängliga resurserna på ett långt smartare sätt, hålla igen på energi- och resursanvändningen, inte minst av fossila bränslen, för att ge fattiga länder utrymme att öka sin användning när de bygger sina samhällen. Detta är globala utmaningar som politikerna än så länge har haft svårt att klara. Alltför länge har vi levt på myten om den eviga materiella tillväxten och föreställningen att naturens skafferi är oändligt stort. Modellen fungerade bra så länge befolkningen och den gemensamma ekonomin var liten men tyvärr håller inte det resonemanget längre. Naturkapitalet räcker helt enkelt inte, säger Johan Rockström. Problemet är att kopplingen mellan vad vi gör i vår vardag idag och den torka som kan drabba Afrika om 20 år för många människor är abstrakt. Vi måste höja blicken och inse att vårt ansvar sträcker sig längre än till att tillfredsställa våra egna önskemål och behov. Moraliskt handlar det om global rättvisa och ansvar för kommande generationer, menar Anders Wijkman. SSA* ELPRODUKTION VS ANDRA REGIONER 100 % 90 % 80% 70% 60% 50 % 40 % 100 % 91 % 76 % 68 % DE 48 SSA- LÄNDERNA (800 MILJONER MÄNNSIKOR) FÖRBRUKAR UNGEFÄR LIKA MYCKET ELEKTRI- CITET SOM SPANIEN (44 MILJONER MÄNNISKOR). 30 % 26 % 20 % 10 % 0 % OECD LATIN- AMERICA ASIEN TILLVÄXT- MARKNADER * AFRIKA SÖDER OM SAHARA Källa: Africa Infrastructure Country Diagnostic (AICD), 2008, rapport utgiven av Världsbanken i samarbete med Afrikanska Utvecklingsbanken. 12 swedfunds integrerade redovisning 2013

13 Mohammed Bangura kontrollerar sockerrörsfälten på Addax Bioenergy i Sierra Leone. Läs mer om Swedfunds investering i förnyelsebar energi på sid 34. GUNILLA NILSSON OCH MARKUS WILKENS PÅ SWEDFUND: Energigapen måste överbryggas Många utvecklingsländer lider skriande brist på elektricitet och nätanslutna produktionsanläggningar arbetar ofta under sin kapacitet på grund av eftersatt underhåll. Stora delar av befolkningen och företagen saknar dessutom anslutning till elnätet, som ofta är i behov av uppgraderingar för att kunna leverera el kontinuerligt. Det menar Gunilla Nilsson och Markus Wilkens, som båda är Senior Investment Managers på Swedfund och specialister på energi-investeringar. Eftersom tillgången på nätbaserad el är otillräcklig tvingas man förlita sig på egenproducerad el, vilken tenderar att vara både dyrare och mer miljö- och hälsofarlig. Sot och gaser går ut i inandningsluften och de fattigaste är ofta de mest utsatta, säger Gunilla Nilsson. Elbristen slår på konkurrenskraften och hindrar samhällsutvecklingen. Tillgång till hållbar el för alla samhällsgrupper är en förutsättning för att ett land ska kunna tillvarata sin inneboende tillväxtpotential, fortsätter Markus Wilkens. Han menar vidare att det krävs en förbättring av existerande resurser ELBRISTEN SLÅR PÅ KON- KURRENSKRAFTEN OCH HINDRAR SAMHÄLLSUT- VECKLINGEN. samt investeringar i ny kapacitet för att bredda och fördjupa tillgången på långsiktigt hållbar elektricitet i utvecklingsländerna. Men för att andelen investeringar från privata aktörer ska öka krävs också andra infrastruktursatsningar. SWEDFUNDS energiinvesteringar är främst inriktade mot elproduktion och investeringarna måste ha poten- Gunilla Nilsson Markus Wilkens tial att leva upp till Swedfunds krav vad gäller bland annat kommersielloch miljömässig hållbarhet. Swedfund stödjer utvecklingen av elproduktion från förnyelsebara källor, men kommer att fortsätta finansiera icke-förnyelsebar produktion när den kan göras i enlighet med Swedfunds grundläggande krav. En icke förnyelsebar energikälla kan initialt vara ett bättre alternativ och nödvändig för att överbrygga de stora energigap som finns i många av de länder i vilka Swedfund investerar, säger Markus Wilkens avslutningsvis. swedfunds integrerade redovisning

14 arbete, skatt och kunskapsbyggande text per westergård foto dominic nziu M:lab i Nairobi, Kenya, är centrum för mobilt entreprenörskap i Östafrika. Fr v frilansande digitala utvecklarna Carol Kariuki och Simon Mutna, samt Dickson Ndegwa från företaget Deetech. Nya jobb förutsättning för samhällsutveckling UNDER DE KOMMANDE ÅREN SKA ETT STORT ANTAL UNGA UT PÅ ARBETSMARKNADEN OCH DÄRFÖR KRÄVS DET 600 MILJONER NYA JOBB FÖR ATT ARBETSLÖSHETEN INTE SKA ÖKA. Just nu är ett par hundra miljoner människor runt om i världen arbetslösa. Och värre kan det bli. Enbart demografiska förändringar innebär att det behövs 600 miljoner nya jobb fram till år 2020 (IFC Jobs Study, jan 2013). I rika länder är det ett stort bekymmer att inte ha ett arbete, i fattiga är det en fråga om överlevnad. Det är inte bara ett problem för den enskilda individen. Utan en inkomst finns inte heller en skattebas som kan bidra till viktiga samhällstjänster som skola och vård, säger Karin Isaksson, Director for Business Development på Swedfund. Alla jobb är inte lika bra. I utvecklingsländerna är många sysselsatta inom den informella sektorn där inkomsten sällan räcker till för att klara den egna försörjningen. Därför behövs fler arbeten inom den formella sektorn, det är bara där det går att få anständiga löner och justa arbetsförhållanden, säger Niclas Düring, Portfolio Director på Swedfund. NÄR VÄRLDSBANKEN för några år sedan frågade personer i utvecklingsländer om vad som skulle hjälpa dem att ta sig ut ur fattigdomen var svaret entydigt; en riktig anställning. Frågan blir då hur alla de jobb som krävs ska skapas. I utvecklingsländer, 14 swedfunds integrerade redovisning 2013

15 med en svag offentlig sektor, är svaret utan tvekan inom den privata sektorn där nio av tio jobb finns. Att bidra till att de miljoner människor som står utanför arbetsmarknaden får ett jobb är en enorm utmaning som kräver insatser på många plan. Vårt bidrag är att vi investerar i företag för att de på så sätt ska få möjlighet att växa och anställa fler, säger Karin Isaksson. SWEDFUND INVESTERAR framförallt i större företag där de grundläggande bitarna för verksamheten finns på plats. Det är där flest jobb per satsad Swedfund-krona skapas. Mindre företag får framförallt stöd via lokala finansiärer såsom banker och fonder. De företag vi engagerar oss i ska ha en bärkraftig Karin Isaksson affärsidé som vi sedan kan hjälpa dem att utveckla. När arbetstillfällena blir fler och vinsterna ökar leder det till att samhället får in större skatteintäkter och kan satsa på utbildning, hälsa, infrastruktur och andra områden där regeringen traditionellt spelar en stor roll i mer ekonomiskt utvecklade Niclas Düring länder. Därmed påbörjas en positiv spiral som på sikt bidrar till att hela samhället kan ta stora steg framåt, säger Niclas Düring. SWEDFUND ENGAGERAR sig i företags utveckling som en långsiktig, ansvarstagande och aktiv investerare. Och det under en lång tid, tio år är inte ovanligt. Det ger företagen förutsättningar att överleva även om de under resans gång går igenom en del tuffa perioder. Att företagen på sikt går med vinst är dock en nödvändig förutsättning för att alla goda effekter ska kunna uppstå. Genom att stötta på vägen dit hoppas vi kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, säger Karin Isaksson. Utan en inkomst finns inte heller en skattebas som kan bidra till viktiga samhällstjänster... KARIN ISAKSSON SATSNING PÅ MINDRE FÖRETAG ANSVARSFULLA INVESTERINGAR MED ADENIA-FONDEN Swedfund investerar direkt i företag som är verksamma i en lång rad olika länder. Det fungerar bra gentemot större bolag men gör det svårare att nå de mindre. En liten organisation som Swedfund kan inte heller verka i alla länder. Lösningen på problemet är ett nära samarbete med ett antal olika professionella fondförvaltare som finns lokalt och som delar Swedfunds värderingar kring hållbart företagande. Innan vi väljer ut vilka fonder vi ska investera i gör vi omfattande kontroller. Vi granskar både hur de arbetar och hur väl de har lyckats med sina tidigare investeringar, säger Fredrik Törgren, Senior Investment Manager inom sektorteam Finansiella Institutioner ADENIAFONDEN Verksamhet: Fondinvestering Antal anställda: 12 Investeringsår: 2013 Swedfunds investering: 10 MEUR Övriga delägare: andra europeiska DFI:er som IFC, EIB, BIO, CDC, DEG och FMO. på Swedfund. En av de förvaltare som har valts ut är Adenia, som har sitt ursprung på Mauritius, men som i dag huvudsakligen är aktiv på Madagaskar och i Västafrika. Anledningen till att vi har valt att arbeta tillsammans med dem är att de är engagerade i frågor som rör miljö, etik och ägarstyrning samtidigt som de jobbar tätt tillsammans med de samhällen där de investerar. Och de gör det på ett ansvarsfullt sätt. Adenia är dessutom aktiv i länder där det finns ett stort behov av kapital men där få andra vill eller kan investera. Personalen på Adenia har en relevant bakgrund för den här typen av uppdrag och de har både den lokalkännedom och erfarenhet Fredrik Törgren, Senior Investment Manager på Swedfund. som krävs för att lyckas. De har bland annat investerat framgångsrikt i Madagaskar, ett land som på grund av politisk turbulens inte är helt lätt att arbeta i, säger Fredrik Törgren. Tanken är att de båda organisationerna nu även ska börja samarbeta aktivt kring saminvesteringar i olika företag. Bristen på kapital är stor i de länder där Adenia är operativa. Tack vare dem kan vi även nå ut till företag som är verksamma där. Viktiga utvecklingseffekter: jobbskapande, utveckla ESG-standarder (Environmental, Social, Governance) i lokala små och medelstora företag samt stöd till regional integration och utveckling. swedfunds integrerade redovisning

16 cimbenin text anne-charlotte eriksson foto ayodeji tobun / ibstmedia Diplomati räddade För några år sedan fick cementföretaget Cimbenin kämpa för att överleva, eftersom det statligt reglerade priset på cement var för lågt. Men diplomatiska påtryckningar fick regeringen att höja priserna. Det räddade jobben och tryggade ekonomin för Gilbert Gahou och hans familj. Jag har haft tur som fått jobba så länge på Cimbenin, säger Gilbert Gahou, elektriker och fackföreningens klubbordförande. Cimbenin, en cementindustri vars anläggning ligger strax utanför Cotonou i Benin, startade 1991 med aktiekapital från Swedfund och deras danska motsvarighet Investment Fund for Developing Countries (IFU). Huvudägare är tyska Heidelberg Cement. Gilbert Gahou började två år efter starten och är nu inne på sitt tjugonde år på företaget. Han är en mycket nöjd fackordförande som öser lovord över företaget och menar att alla kollegor är minst lika nöjda Gilbert Gahou, i mitten, med sin hustru Amoki M. Justine och sönerna Lebel, Ansèlme och Louange. 16 swedfunds integrerade redovisning 2013

17 jobben eftersom allt är reglerat, omsorgen om personalen och miljön är genuin och lönen kommer när den ska. Men så jämför han också med tidigare arbetsplatser och vännernas arbetsgivare som inte är fullt så måna om sin personal som hans egen. Jag trivs mycket bra, har fasta arbetstider och jobbar mellan klockan 8 17 måndag till fredag. Dessutom har vi en hel timmes lunchrast, säger Gilbert Gahou och skrattar....omsorgen om personalen och miljön är genuin och lönen k ommer när den ska. MEN FÖR INTE SÅ MÅNGA ÅR SEDAN var hans fasta jobb i fara. Fredrik Wijkander, Senior Investment Manager på Swedfund, berättar att verksamheten gick bra fram till Råvarupriserna drog iväg men regeringen, som ansvarar för prissättningen av cement, justerade inte priserna, som därmed låg för lågt i förhållande till priserna på de råvaror som behövdes till produktionen. Aktiekapitalet eroderades och företaget var nära konkurs, säger Fredrik Wijkander. EN TID AV INTENSIV diplomati tog sin början. Ägarna, med vd:arna på IFU och Swedfund i spetsen, skrev brev till Benins regering för att få dem att reglera priserna till marknadsmässig nivå. Cimbenins vd, ägarna på Heidelberg Cement, Swedfund och IFU intygade att fabriken hade moderniserats och effektiviserats så långt det var möjligt, men att de ändå var tvungna att kämpa för att överleva på grund av obalansen i tillverkningskostnaderna i förhållande till insatsvarorna. swedfunds integrerade redovisning

18 cimbenin Tre av Gilbert Gahous fyra söner, fr v: Louange, Lebel och Ansèlme, som alla pluggar hårt för att så småningom ta sig till universitetet. Förutom att försörja min gamla mamma, hustru och mina fyra söner, tar jag hand om mina äldsta syskonbarn för att de ska kunna gå på universitetet i Cotonou. Ingenting hände på tre år och vi höll på att ge upp. Men så plötsligt i juli 2008 fattade regeringen beslut om att höja cementpriset och vi kunde andas ut, säger Fredrik Wijkander. SEDAN NÅGRA ÅR går Cimbenin med vinst och levererar återigen utdelning till sina aktieägare, liksom viktiga skatteintäkter till staten och lön till sina anställda. Eftersom Benin är ett mycket, mycket fattigt land är min lön oerhört viktig för familjen. Förutom att försörja min gamla mamma, hustru och mina fyra söner, tar jag hand om mina äldsta syskonbarn för att de ska kunna gå på universitetet i Cotonou, berättar Gilbert och en liten Fredrik Wijkander. suck undslipper honom. Men så skrattar han plötsligt till och säger: Fast vet du, barnen är ju min pensionsförsäkring och investering för framtiden! FOTO: DJIBRIL INDRISSOU Gilbert Gahou utanför Cimbenin, cementfabriken som varit hans arbetsplats i nästan 20 år. Djibril Indrissou, som är teknisk chef på Cimbenin, ser också ljust på framtiden och berättar stolt att företaget är miljöledningscertifierat enligt ISO 14001, vilket följs upp genom regelbundna kontroller av externa konsulter. Vi är ett mycket välutvecklat företag i ett mycket underutvecklat land. Jag är glad att få arbeta för så ansvarsfulla ägare, konstaterar Djibril Indrissou. CIMBENIN Verksamhet: Malningsanläggning som tillverkar cement. Antal anställda: 109 Swedfunds investering: 6,5 MKR i aktiekapital och 8 MKR i lån, som avbetalats. Övriga delägare: Swedfund och danska IFU är minoritetsaktieägare, huvudägare är tyska Heidelberg Cement. Viktiga utvecklingsresultat: Bidra till att skapa jobb, ökad inbetalning av skatter, hålla ESG- standarder på en hög nivå och infrastruktur-utveckling i Benin. 18 swedfunds integrerade redovisning 2013

19 SWEDFUNDS AFFÄRSMODELL Swedfunds affärsmodell och värdepåverkande kapital Swedfund arbetar som utvecklingsfinansiär på kommersiella villkor med ett särskilt samhällsansvar. Uppdraget; Fattigdomsminskning genom hållbart företagande, vilar på de tre fundamenten Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet. Värde skapas genom att flera typer av kapital strömmar igenom affärsmodellen. Naturkapitalet, klimat och miljö, påverkas indirekt av Swedfund genom portföljbolagen och måste därför följas upp i portföljbolagen och av Swedfund som finansiär och kravställare. Relationskapitalet, att medarbetarna arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt i ett gott samarbetsklimat såväl internt som i de externa relationerna är värdeskapande. Uppförandekod, policyer och attest av internationella principer om ansvar och etik, bildar underlag för de aktieägaravtal Swedfund tecknar i samband med investeringar. De bildar värdeskapande styrdokument på kort och lång sikt i Swedfunds portföljbolag och därför också i Swedfund som ägarbolag. Kunskapskapitalet är medarbetarnas värdeskapande erfarenhet, kunskap, kompetens och motivation. Liksom styrelsens och ledningens förmåga att förstå och verkställa Swedfunds uppdrag, fastställa strategi och verksamhetsplan samt organisera arbetet och säkerställa att affärsmodellen och bolagsstyrningen möter ägarens och andra relevanta intressenters krav. Kunskapskapitalet är också värdepåverkande i det arbete som sker i portföljbolagens styrelser och i det påverkansarbete som Swedfund driver i bolagen under förvaltningsfasen. Naturkapital Relationskapital Möjligheter och risker Prestation Bärkraftighet Det globala samhället Kunskapskapital Affärsverksamhet Styrning Intellektuellt kapital SWEDFUNDS UPPDRAG AFFÄRSMODELL Input Output Outcomes Swedfunds portföljbolag Hållbarhet Materiellt kaiptal Bidrag till fattigdomsminskning Det globala samhället Strategi och resursfördelning Samhällsutveckling Finansiellt kapital Framtidsutsikter Swedfunds riskkapital är det finansiella kapital som Swedfund investerar och som arbetar och skapar värde i portföljbolagen. Det finansiella kapitalet investeras av portföljbolagen i fabriker, kontor, anläggningar, maskiner och utrustning. Detta materiella kapital utgör en av flera förutsättningar för att driva verksamheten i portföljbolagen. Swedfunds intellektuella kapital utgörs av de immateriella värden som ligger i mångårig utveckling av Swedfunds interna processer, ledningssystem och databaser såsom till exempel investeringsmanual, ESG Toolkit, projektportal, analys- och uppföljningssystem. Inputs/Outcomes De olika arbetande kapitalen utgör Inputs i Swedfunds integrerade affärsmodell, vilka genererar Outcomes genom Samhällsutveckling, Hållbarhet och Bärkraftighet med Fattigdomsbekämpning som övergripande mål och resultat i de samhällen Swedfunds portföljbolag verkar. Modellen är inspirerad av International Integrated Reporting Councils (IIRC) ramverk. swedfunds integrerade redovisning

20 siffror, policyer och geografiskt fokus text johan persson INVESTERINGAR SOM GÖR SKILLNAD SWEDFUNDS INVESTERINGAR SKAPAR ÖKAD VÄLFÄRD OCH BIDRAR TILL ATT REDUCERA FATTIGDOM. DET ÄR UPPDRAGET FRÅN SVENSKA STATEN OCH ERFARENHETEN VISAR ATT DET FUNGERAR. MEN ÄVEN STATISTIKEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK. Sedan Swedfund bildades 1979 har företaget gjort 259 investeringar i företag och fonder på nya marknader som Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Baltikum. Målsättningen med dessa investeringar och för Swedfund som helhet är att ge våra partners tillgång till finansiering, vilket ofta är en stor utmaning i många utvecklingsländer, säger Niclas Düring, Portfolio Director på Swedfund. Genom att möjliggöra långsiktigt hållbara och lönsamma verksamheter med god miljöhänsyn och god företagskultur bidrar Swedfund till ett väl fungerande näringsliv som i sin tur skapar ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och möter efterfrågan på varor och tjänster. Vi vet av erfarenhet att våra insatser har en stor effekt på företagens möjligheter att växa, och att det sedan får indirekta, positiva effekter på jobbskapande, skatteintäkter, ekonomisk stabilitet, ökad välfärd och slutligen reducerad fattigdom. NICLAS DÜRING berättar hur Swedfund genom åren i stor utsträckning har investerat i Östeuropa. Där har inkomsterna nu gått upp så mycket att fortsatta investeringar från Swedfunds del är mindre motiverade. De inhemska investeringarna och deras förmåga att dra till sig investeringskapital har generellt ökat avsevärt. Swedfunds roll att tidigt försöka identifiera och stödja företag i krävande och riskfyllda marknader uppfylls därför bättre idag i Afrikas fattigaste länder, liksom i viss utsträckning också i en del asiatiska länder. I slutet av 2013 hade Swedfund ett nittiotal investeringar värda ca tre miljarder kronor i företag och fonder, varav hälften i afrikanska länder såsom Kenya, Etiopien, Sudan, Egypten, Sierra Leone och Benin. Han berättar vidare att det råder stor brist på såväl aktie- som lånekapital för att finansiera företag i dessa länder. Utlåningen från banker är mycket låg, en femtiondedel jämfört med Sverige. Och den sammanlagda storleken på hela Afrikas börser är bara hälften så stor som Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Niclas Düring menar att det därmed finns extremt lite publikt investeringskapital tillgängligt för de företag som är verksamma där. Tillgången till kapital är ofta ett av de absolut största hindren för företag att växa i dessa länder, vilket gör att våra investeringar ger ett väldigt betydelsefullt tillskott. I GENOMSNITT bidrog Swedfund med 32 miljoner kronor per investering under perioden till företag som på egen hand lyckats ta sig förbi de initiala utvecklingskrämporna, men som behöver hjälp att ta ytterligare ett steg. Den genomsnittliga storleken på lån under samma period var 18 miljoner per företag. Swedfund fokuserar på tre områden: tillverknings- och serviceindustri, finansiell sektor och energisektorn. Genom investeringar i finansiell sektor, som fonder och banker, får Swedfund vidare spridning av kapitalet på marknaden till personer och företag som behöver det. Vår strategi är att vara en aktiv ägare i de företag och fonder vi investerar. Den ambitionen omfattar inte bara traditionella frågor som styrelseskick, kostnadskontroll och andra operationella och strategiska frågor. Även hållbarhetsrelaterade frågor som arbetsmiljö, mångfald på arbetsplatserna och att medarbetarna ska få legala och ordentliga kontraktsanställningar omfattas. Det senare vet vi skapar en trygghet och långsiktighet för individerna så att de exempelvis får råd att bygga ett hus till sin familj, säger Niclas Düring avslutningsvis. 20 swedfunds integrerade redovisning 2013

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Därför fokuserar staten på hållbarhet

Därför fokuserar staten på hållbarhet Därför fokuserar staten på hållbarhet Finansmarknadsminister Peter Norman 9 april 2014 Staten en stor bolagsägare En av Sveriges största bolagsportföljer 51 bolag 42 helägda och 9 delägda 2 noterade bolag

Läs mer

Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter

Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter Swedfund, 12 november 2015 Intressentdialog om Mänskliga Rättigheter Mötesanteckningar Agenda Välkomsthälsning & uppdatering Tour de table introduktion av deltagare Swedfunds ansvar att respektera mänskliga

Läs mer

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK

SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Stockholm 2011-12-08 SWEDFUND DEN TREDJE PELAREN I SVERIGES BISTÅNDSPOLITIK Det enda långsiktiga botemedlet mot arbetslöshet och fattigdom är lönsamma och väl fungerande företag. Det är så länder som Sydkorea,

Läs mer

fattigdomsminskning genom hållbart företagande Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2012

fattigdomsminskning genom hållbart företagande Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2012 fattigdomsminskning genom hållbart företagande Swedfunds hållbarhets- och årsredovisning 2012 swedfund 2012 33 länder där det finns investeringar 90 investeringar i början av året 9nya investeringar 8

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 31 mars 2014. Verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med mars 2014. Delårsrapporten

Läs mer

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB,

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedfund International AB, Kallelse till extra bolagsstämma i Swedfund International AB Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 9 juni, 2014

Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 9 juni, 2014 Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 9 juni, 2014 Mötesanteckningar Agenda 08.30 Välkomna, frukost Anna Ryott, Swedfund 08.45 Swedfunds Integrerade redovisning 2013.Lars-Olle

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR?

HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? HÅLLBARHETS- REDOVISNING VARFÖR? HUR? Anna Bruun Månsson Rådgivare och utbildare inom CSR/hållbarhet. GRI-specialist. 0707 666 213 anna@tomorrowtoday.se tomorrowtoday.se VARFÖR? Licenseto operate Affärsmöjligheter

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 11 maj 2015

Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 11 maj 2015 Intressentdialog om Swedfunds Integrerade redovisning Swedfund, 11 maj 2015 Mötesanteckningar Agenda 08.30 Frukosten står framdukad 09.00 Välkomna! Anna Ryott, Swedfund 09.15 Swedfunds Integrerade redovisning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Pensionskassan Prometheus Etiska regler

Pensionskassan Prometheus Etiska regler Pensionskassan Prometheus Etiska regler 1 Inledning... 2 1.1 Kapitalförvaltning... 2 1.2 Översyn av etiska regler... 2 2 Etiska placeringsregler... 3 2.1 Grundläggande utgångspunkter... 3 2.2 Prometheus

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 21 november 2014 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef.

Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef. Agenda 2030-delegationen Katarina Sundberg, kanslichef katarina.sundberg@regeringskansliet.se www.sou.gov.se/agenda2030 Agenda 2030 Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens statsoch regeringschefer

Läs mer

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra!

Entreprenörskap som utvecklar Afrika. Nu kan jag försörja mig själv och andra! Entreprenörskap som utvecklar Afrika Nu kan jag försörja mig själv och andra! Ungt entreprenörskap en väg ut ur fattigdom NavPartners engagerar sig i utveckling av företag och företagare i Afrika. Uppgiften

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015

Ägarstyrningsrapport. Utland 2015 Ägarstyrningsrapport Utland 2015 Januari 2016 2 AMFs placeringsfilosofi AMF är en aktiv kapitalförvaltare, som söker en konkurrenskraftig avkastning. Vi förvaltar våra utländska aktier själva för att kunna

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg t lbarhe l och hå a s i v t t ör rä f Elever hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg hållbar entreprenör

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016

Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Välja bort problemen eller välja in lösningarna? Göteborg, 14 september 2016 Gunnela Hahn Ansvarsfulla investeringar, Svenska kyrkans finansenhet Korta fakta Sveriges största trossamfund och landets största

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(6) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 2016:1 2015-12-11 Förslag Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Halvåret 1 januari 30 juni 2011 Svag omsättning för första halvåret Strategiska förflyttningar mot försäljning av semi-stationära system. Nettoomsättningen för koncernen

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård

Kan hållbar kapitalism. lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Kan hållbar kapitalism lösa både finanskris och miljöproblem? Text: Andreas Nilsson Foto: Per Westergård Världsekonomin är i kris och kortsiktigt kvartalstänkande förvärrar många av dagens miljöproblem.

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014.

Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Delårsrapport för Swedfund International AB per den 30 juni 2014. Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin delårsrapport för perioden januari till och med juni

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss?

De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss? CSR FORUM 2013 Change & Borders Framåt tillsammans De statliga bolagens ansvarsarbete Vad lär det oss? Emma Ihre Ansvarig för Hållbart företagande, Svenska Mässan, Göteborg, 25 november 2013 Även CSR-området

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer