distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP"

Transkript

1 distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

2 innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för förtroendevalda 7 Inför en SSUkongress EKONOMI 9 Verktyg för ekonomisk kontroll 11 Finansiering 9 Kostnader för anställda 2 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet Att sköta distriktets ekonomi och garantera dess demokrati hör till styrelsens grundläggande uppgifter. Att det är grundläggande behöver inte betyda att det är enkelt fixat. I det här häftets första del kan du läsa mer om föreningsdemokrati med tonvikt på distriktsårskonferensen (DÅK). I del två kan du få mer kunskap om hur ni förvaltar och utvecklar er ekonomi. INNEHÅLL Hur en distriktsårskonferens går till Att tänka på inför en SSUkongress Att hantera distriktets ekonomi Finansiering av verksamheten SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI 3

4 demokrati Begreppet demokrati kan ges en väldigt vid tolkning. I det här häftet syftar vi på föreningsdemokrati. De spelregler som gäller i SSU regleras av våra stadgar. Där kan du läsa exakt vad som gäller för årsmöten, styrelseval och beslut i SSU. 4 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

5 Distriktsårskonferensen Det är distriktsstyrelsens uppgift att kalla till årskonferensen. Syftet med den är att besluta om politiska och organisatoriska frågor i distriktet samt att välja företrädare för distriktet. Årskonferensen ska hållas innan mars månads utgång. ÄRENDEN PÅ DISTRIKTSÅRSKONFERENSEN På en distriktsårskonferens måste följande tas upp: Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Frågan om ansvarsfrihet Medlemmars förslag och styrelsens utlåtande över dessa (kallas motioner respektive motionssvar) Förslag från styrelsen (kallas propositioner) Val till förtroendeuppdrag Maximalt antal ombud (ombudstak) till nästkommande årskonferens Fastställande av stadgar Utöver dessa formella punkter har de flesta distriktsårskonferenser även inledningstal, gäster och underhållning för att fira av det gamla verksamhetsåret och fira in det nya. HANDLINGAR Inför en distriktsårskonferens ska styrelsen ta fram ett antal dokument: Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen beskriver distriktets verksamhet det senaste året. Den tar upp vilka som har suttit i styrelsen och vilken verksamhet som har bedrivits i distriktets namn. Ekonomisk rapport En ekonomisk rapport innehåller distriktets bokslut, det vill säga dess balansräkning och resultaträkning. Ofta kan en ekonomisk rapport även innehålla en kort text som kommenterar det ekonomiska läget under året som gått. Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är distriktsstyrelsens förslag på inriktning för verksamheten under kommande verksamhetsår, det vill säga fram till nästa årsmöte. Den kan beröra medlemsutveckling, studieambitioner och viktiga politiska frågor eller ställningstaganden. Propositioner Utöver verksamhetsplanen kan styrelsen lägga fram andra förslag om distriktets organisation eller politik. Det kan röra allt från att distriktet ska servera vegetarisk mat på sina arrangemang till att fastslå ett politiskt program. Dagordning Styrelsen lägger fram ett förslag på vilka punkter som ska behandlas under årsmötet och i vilken ordning detta ska ske. Det är svårt att veta hur lång tid olika punkter tar, men försök att planera så att det matchar väl med arrangemangets pauser. Motionssvar Till årskonferensen kan alla medlemmar skriva egna förslag motioner. Distriktsstyrelsen tar sedan ställning till om de stödjer dessa förslag eller ej och beskriver sitt beslut och hur de resonerat i ett motionssvar. Mötesordning Mötesordningen beskriver hur årskonferensen ska gå till, till exempel hur man fattar beslut eller sätter upp sig på talarlistan. Styrelsen lägger fram ett förslag på mötesordning som årskonferensen tar ställning till. En mötesordning är särskilt bra att ha om det är ett stort möte med många deltagare. SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI 5

6 OMBUD TILL DISTRIKTSÅRSKONFERENSEN Till årskonferensen får personer komma som utsetts till ombud av sin klubb eller kommun. Varje SSUkommun har rätt att skicka ett ombud oavsett hur många som är medlemmar. Resten av ombuden fördelas mellan kommunerna och klubbarna i förhållande till deras medlemstal. SSUkommuner som saknar styrelse I vissa SSUkommuner finns det ingen vald styrelse. Då är det ni i distriktsstyrelsen som ansvarar för att medlemmarna i den kommunen kallas till ett möte för att välja ombud till distriktsårskonferensen. DÅKGUIDE Inför perioden då SSUdistrikten håller sina årskonferenser finns en så kallad DÅKguide att ta del av från förbundsexpeditionen. Om du har huvudansvar för att arrangera årskonferensen i ditt distrikt har du stor nytta av DÅKguiden. TIDSPLAN INFÖR DISTRIKTSÅRSKONFERENS Tid kvar Aktivitet 8 veckor Skicka ut kallelse 4 veckor Deadline för motioner och nomineringar 3 veckor Kommuner och klubbar rapporterar in ombud och ersättare 2 veckor Handlingar skickas till ombud Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka politiska och organisatoriska förslag vill vi lägga fram till årskonferensen? Vem ansvarar för att ta fram nödvändiga dokument? Vem ansvarar för arrangemanget kring årskonferensen? Vem ansvarar för val av ombud där det saknas SSUkommuner? Regler för förtroendevalda DISTRIKTSSTYRELSEN För en distriktsstyrelse finns få formella regler. Enligt stadgarna är ni skyldiga att träffas för möte minst sex gånger per år. Vanligen är det ordföranden som kallar till mötet, men om mer än en tredjedel av ledamöterna vill träffas för ett möte kan de också kalla samman styrelsen. När ni träffas bör ni, både för er egen skull och för medlemmarnas, föra protokoll över det ni beslutar. Besluten blir då enklare att följa upp och alla som vill kan se vad ni har beslutat. Mer tips om hur ni kan lägga upp ert arbete som styrelse och vilket ansvar respektive post i styrelsen har kan ni läsa om i SSU:s distriktsmaterial Aktiva och förtroendevalda. VALBEREDNINGEN Valberedningen ska väljas på årskonferensen och bestå av minst två personer. En valberednings uppgift är att lägga fram ett väl genomtänkt förslag på distriktsstyrelse för det kommande året. För att få fram ett bra förslag krävs ett gediget arbete med att utvärdera organisationens behov, den nuvarande styrelsens arbete och medlemmarnas tankar om framtiden. REVISORERNA Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ögon och öron i organisationen mellan årsmötena. Det innebär att de granskar styrelsen, ekonomin och verksamheten så att det stämmer överens med medlemmarnas beslut på årskonferensen. Granskningen sker genom att revisorerna tittar på kvitton och protokoll samt pratar med förtroendevalda och medlemmar för att säkerställa att allt har gått rätt till. Inför årskonferensen är de sedan skyldiga att 6 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

7

8 presentera en revisionsberättelse med sin bild av året som gått. Revisionsberättelsen ligger till grund för årskonferensens beslut om att ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Halvårsrevision I SSU har revisorerna även till uppgift att genomföra en halvårsrevision. Det krävs för att distriktet ska få ekonomiskt stöd från SSUförbundet. Om du vill veta mer om demokratin i klubbar och kommuner kan du läsa om det i SSU:s klubbmaterial Demokrati och ekonomi. Kongressguide Inför kongressen får du från SSUförbundet en förklarande och förenklande kongressguide som ingående beskriver processerna för val av ombud och vilka regler som gäller för valen. TIDSPLAN INFÖR SSUKONGRESS Tid kvar Aktivitet 9 månader Kallelse skickas ut 5 månader Deadline för motioner 10 veckor Förbundsstyrelsens propositioner och motionssvar skickas ut Inför en SSUkongress Vartannat år håller hela SSU kongress. Då samlas vi för att peka ut riktningen för organisationen och utforma framtidens politik. Det är en stor och festlig tillställning som kräver en hel del förberedelser, såväl från SSUförbundet som från alla distrikt. OMBUD TILL KONGRESSEN Varje distrikt har rätt att skicka två ombud till kongressen. Utöver dessa två fördelas övriga ombud mellan distrikt i relation till distriktens medlemstal. Dessa personer väljs av medlemmarna på valmöten. Valmötena sker i de valkretsar som distriktsstyrelsen föreslagit och fått godkända av förbundsstyrelsen. DEADLINES UNDER KONGRESSÅR Datum Aktivitet 8 mars Distriktsstyrelsen föreslår valkretsindelning 20 mars Kandidater nomineras till att vara ombud 27 mars 2 maj Period för ombudsval 9 maj Valresultatet delges kommuner, klubbar och förbundsstyrelse Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka förslag vill vi lägga till nästa kongress? Hur fördelar vi ansvaret för val av ombud till kongressen? Processen innehåller flera steg som är viktiga för demokratin i SSU. Alla steg behöver därför utföras på ett korrekt sätt. Om du är osäker och inte på egen hand kan utläsa av stadgarna hur du ska gå tillväga, bör du kontakta SSUförbundet. 8 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

9 ekonomi En organisations ekonomiska utrymme avgör till stor del vilken verksamhet som kan bedrivas. Att ekonomin är i gott skick är hela styrelsens ansvar inte bara kassörens. Ju bättre rutiner ni i styrelsen har för att ta hand om ekonomin, desto färre oväntade problem riskerar ni att få på halsen. Verktyg för ekonomisk kontroll BUDGET OCH UPPFÖLJNING En budget är både ett planeringsverktyg och ett styrningsverktyg. Genom att göra en budget, med intäkter å ena sidan och kostnader å andra sidan, kan ni planera för att distriktets pengar räcker till alla aktiviteter ni vill genomföra under året. Genom budgeten bestämmer ni även vilka aktiviteter som är prioriterade genom att avsätta resurser för dem. När ni gör en ny budget går det utmärkt att utgå från den gamla budgeten eller ert bokslut. Då kan ni jämföra förra årets planer och se deras ekonomiska utfall. Utifrån det kan ni sedan göra en bedömning av vad verksamheten som är planerad för året kan komma att kosta. Likviditetsbudget Om ni saknar stora reserver på era bankkonton behöver ni göra en likviditetsbudget. Den används för att säkerställa att ni alltid kan betala era räkningar och löner till anställda. I likviditetsbudgeten planerar ni när olika utgifter ska betalas och när inkomster betalas in. I slutet på varje månad måste likviditetsbudgeten visa positiva siffror för att gå ihop. En tumregel är att ha en buffert om minst två månadslöner på ert konto. Uppföljning En budget som planerings och styrningsverktyg är inte mycket värd om ni inte under årets gång också kan se hur det går för er, alltså hur mycket av varje budgetpost ni har använt. För uppföljningens skull bör budgetens poster matcha de poster som finns i bokföringen. Om ni har en stor omsättning och flera anställda bör ni som styrelse följa upp er budget varje månad. Om er ekonomi är lite mindre räcker det med att SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI 9

10 kassören följer upp varje månad och att styrelsen följer upp var tredje månad. Det är såklart viktigt att få en bild av det ekonomiska läget, men än viktigare är det att ni fattar nödvändiga beslut om det inte ser ut som planerat. gångar, skulder och eget kapital distriktet har, medan resultaträkningen visar det senaste årets intäkter och kostnader. BOKFÖRING OCH BOKSLUT Ekonomiska rutiner beskriver hur pengar rent praktiskt ska hanteras i distriktet. De finns till av flera skäl. Dels för att skydda organisationens pengar från att missbrukas, men också för att skydda dem som har hand om organisationens pengar från misstankar om att pengarna använts felaktigt. Det är ni i distriktsstyrelsen som fattar beslut om vilka ekonomiska rutiner som ska gälla. Bokföring ska ske löpande allteftersom intäkter och kostnader uppstår. I en mindre förening kan man ofta bokföra på egen hand även om man inte är särskilt van, men i en större organisation som SSUdistriktet passar det bäst att låta någon med yrkeskunskaper på området sköta bokföringen. Bokföringsarbetet kan lejas ut till en firma som specialiserar sig på sådant eller skötas genom ett samarbete med någon av arbetarrörelsens organisationer. Ett bokslut upprättas efter kalenderårets slut. Bokslutet består av en balansräkning och en resultaträkning. Balansräkningen visar vilka till 10 EKONOMISKA RUTINER Rutinerna kan omfatta hur och när utlägg ska ersättas, vem som får ha konto eller kreditkort i organisationens namn, vad som får köpas på dessa eller vilken typ av resor som får göras på distriktets bekostnad. De kan också beskriva vad som gäller när distriktet gör större upphandlingar, till exempel av konferenslokaler eller catering. Sist, men inte minst, SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

11 kan de också reglera löneutbetalningar och andra ersättningar till anställda. Delegationsordning Om det är så att ni i förväg vill kunna ge till exempel studieledaren möjlighet att göra stora inköp eller kampanjledaren möjlighet att hyra viss utrustning, kan ni fatta beslut om detta i en delegationsordning. Den styr då vilket handlingsutrymme en viss person har i distriktets namn. Om hen sedan vill köpa något dyrare än vad delegationsordningen tillåter behöver hen få ett styrelsebeslut på det. DET EKONOMISKA ÅRET Datum Aktivitet 1 januari Göra bokslut för föregående år 1 januari Budgetuppföljning för oktober december 1 april Budgetuppföljning för januari mars 1 juli Lämna in deklaration 1 juli Budgetuppföljning för april juni 15 september Halvårsrevision till SSUförbundet 1 oktober Budgetuppföljning för juli september Firmatecknare Firmatecknare kallas de personer som har rätt att skriva avtal för distriktet och även hantera distriktets pengar. Vilka som ska vara firmatecknare beslutas av styrelsen. Det är rekommenderat att välja två eller tre firmatecknare som alltid agerar enligt vad man brukar kalla två i förening, alltså att det krävs minst två firmatecknare för att signera ett avtal eller göra uttag på banken. Då är både organisationen och firmatecknarna väl skyddade. DEKLARATION OCH SKATT Deklaration När ni har ett organisationsnummer krävs det att ni deklarerar er ekonomi för Skatteverket. Deklarationen sker på en särskild blankett. Även om blanketten har många fält är det inte särskilt många som behöver fyllas i. Om ni har hjälp med er bokföring och bokslut från en firma eller en organisation kan de även hjälpa er med deklarationen. När deklarationen ska lämnas in beror på hur ert redovisningsår löper, men om det är samma som kalenderåret ska deklarationen lämnas in senast 1 juli. Skatt Ideella föreningar, som SSU:s distrikt, kommuner och klubbar, behöver enligt svensk lag inte betala skatt eller moms såvida föreningen inte bedriver någon näringsverksamhet, alltså köper eller säljer varor eller tjänster. Därför berör detta inte någon del av SSU. Diskutera i distriktsstyrelsen: Hur ska vår budget se ut? Hur ofta vill vi ha uppföljning av budgeten? Vilka områden är det nödvändigt att ha ekonomiska rutiner kring? Finansiering Ekonomiskt stöd till ideella organisationer kan komma från många olika källor, ju fler, desto bättre. Då blir SSUdistriktet inte lika beroende av en enskild aktörs välvilja eller förändring av stödet. Vanligast bland SSUdistrikt är att erhålla stöd från landstinget eller regionen där man verkar, SSUförbundet, partidistriktet och/eller arbetarkommunerna. Vissa stöd behöver man ansöka särskilt om, medan andra fortlever av tradition. SAMARBETSAVTAL MED VIKTIGA FINANSIÄRER Oavsett hur god er relation är till olika bidragskällor vinner ni alltid på att formalisera ert samarbete i ett avtal. SSU får ofta stöd från partidistrikten, både med rena pengar och till exempel med lokaler eller kontorsutrustning. Kanske är det också så att partidistriktet, uttalat eller outtalat, för dessa medel förväntar sig något av SSU? Då kan det vara bra för båda parter, men sannolikt för SSU som den svagare parten, att formalisera det i ett särskilt samarbetsavtal. Avtalet reglerar då vad de båda parterna är skyldiga varandra och under hur lång tid skyldigheterna gäller. SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI 11

12 UPPRÄTTA EN FINANSIERINGSKALENDER Om ni har många olika finansiärer och dessutom hög omsättning på styrelseledamöter och personal kan det vara en god idé att upprätta en finansieringskalender. I den skriver ni ner alla viktiga deadlines för ansökningar av ekonomiskt stöd, förnyelse av avtal och redovisning av mottagna medel. Det gör det enklare för en ny styrelse eller nya anställda att få överblick över och hålla viktiga deadlines. BEHÅLLA OCH UTÖKA FINANSIERINGEN Metoderna för att behålla respektive utöka sin finansiering är nästan desamma. För distriktsstyrelsen innebär det att ni behöver träffa era finansiärer regelbundet, säg en gång per år, och berätta om allt bra ni gör för de pengar ni får. Utgå från finansiärens verksamhetsmål och visa på hur er verksamhet bidrar till dessa. Om ni vill utöka er verksamhet och tror att mer pengar skulle vara ett bra sätt att möjliggöra det, kan ni också se er om efter alternativa intäkter. Fundera på vilka organisationer eller företag som skulle vilja samarbete med SSU kring en verksamhet eller ett mål. KLUBBARS OCH KOMMUNERS FINANSIERING För distriktet i helhet kan det också hjälpa att klubbar och kommuner har tillräckligt med pengar för sin verksamhet. Som distriktsstyrelse kan ni bidra till en bättre ekonomisk situation för den lokala verksamheten på minst två sätt. Dels kan ni utöka ert eget ekonomiska utrymme och då slussa pengar vidare till klubbar och kommuner. Dels kan ni på partidistriktsnivå verka för att varje arbetarkommun eller Sförening bidrar med till exempel pengar och lokaler till sina klubbar och kommuner. Diskutera i distriktsstyrelsen: Vilka samarbetspartner är det värt att skriva avtal med? Vem ansvarar för att göra en finansieringskalender? Finns det enkla sätt att förstärka vår ekonomi? Hur kan vi bidra till att klubbar och kommuner får en bättre ekonomisk situation? Kostnader för anställda De allra flesta distrikt har anställda kontinuerligt, och så gott som alla distrikt investerar i anställda när det är dags för val. Anställda är en stor utgiftspost i budgeten och kostar mer än bara det som den anställde får i lön. När ni planerar för att ha en anställd bör ni även räkna in arbetsgivaravgifter om 31,42 %, förmåner som friskvård eller kaffe på jobbet och verksamhetskostnader, till exempel resekostnader. En förutsättning för att kunna vara en seriös arbetsgivare och att kunna bygga en framgångsrik organisation är att ni har en långsiktig ekonomisk plan för hur och till vad ni vill använda anställd arbetskraft. När ni anställer någon bör ni alltså noga ha tänkt igenom hur länge anställningen kan löpa utifrån de ekonomiska ramar ni har. Att anställa någon under en kort period utan att personen har ett väldigt specifikt mål är oftast inte värt pengarna. 12 SSU:S DISTRIKTSMATERIAL 2015 DEMOKRATI & EKONOMI

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Att bilda förening 2 (7)

Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 2 (7) Att bilda förening 3 (7) 1. Att bilda förening I Sverige råder organisationsfrihet, vilket innebär att vem som helst har rätt att bilda förening och kring vad som helst. En förening

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG

SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG SÅ HÄR FUNKAR DET: ATT LEDA EN AVDELNNG Att leda en avdelning I det här dokumentet hittar du viktiga saker som ni bör tänka på i er avdelning, exempelvis som när ni ska ha årsmöte, vilka uppdrag som ska

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Aktiva och förtroendevalda i SSUdistriktet DEL 1 4 Distriktsstyrelsens roll och ansvar

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA 1 2 SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 FÖRTROENDEVALDA SSUKLUBBENS förtroendevalda SSUklubbens

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar

STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar STADGAR för S-kvinnors förbund GRUNDSTADGAR för S-kvinnors distrikt GRUNDSTADGAR för S-kvinnors klubbar Stadgar antagna av förbundsmötet 2015. Förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgar till

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR

2009 09 20 KODUKORD & STADGAR KODUKORD & STADGAR 2009 09 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STADGAR... 3 Ordf. ansvar... 4 Sek. ansvar... 4 Kassörens ansvar... 5 AS. ansvar... 6 Rev. ansvar... 7 Valb. ansvar... 7 2 STADGAR

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Guide till SECO:s exempelstadga

Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Guide till SECO:s exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011

STADGAR. Antagna av förbundsmötet 2011 STADGAR Antagna av förbundsmötet 2011 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar/föreningar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer