ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14"

Transkript

1 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än ovan Beskrivning av verket Konstnär Född Tillkomstår Ev teknik Material, dimensioner mm: Vänligen bifoga relevant presentationsmaterial. Deltagaravgift: Deltagaravgiften SEK exkl moms betalas vid accepterat projekt. Sista ansökningsdag är 15 februari Observera att galleriet själv ansvarar för genomförandet i fråga om teknik, ev. tillstånd, installation, organisation mm. Ansökan är bindande. Undertecknad förbinder sig även att följa de bestämmelser som finns angivna i bifogade avtal. Ort och datum Firmatecknare Namnförtydligande Ansökan skickas till Konstmässan MARKET i Stockholm AB Box Stockholm MARKETs anteckningar: Ankom: Bekräftad: Monternr: SISTA ANSÖKNINGSDATUM 15 FEBRUARI 20 14

2 AVTAL KONSTMÄSSAN MARKET I STOCKHOLM AB Bakgrund Konstmässan MARKET, nedan kallad MARKET, organiseras av Konstmässan Market i Stockholm AB, Avsikten är att MARKET skall vara en konstmässa i Stockholm med Nordens ledande gallerier specialiserade på samtida konst. 1. Kvalifikationer för deltagande MARKET vänder sig till gallerier verksamma i Norden (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) som bedriver kvalificerad utställningsverksamhet på marknadsmässiga grunder i egna lokaler med offentliga öppettider på årsbasis. Med galleri avses ett företag som har som huvudsaklig uppgift att arrangera konstutställningar med i huvudsak nu levande konstnärer, i nära samarbete med dessa och som på ett ansvarsfullt sätt marknadsför och försäljer konst av dessa, men där även försäljning av annan konst, eller till konst hänförliga objekt kan ske. Verksamheten ska bedrivas i egna, väl avgränsade och för ändamålet avsedda lokaler av någon som antingen i eget namn eller som anställd har detta som sin huvudsakliga uppgift. Ett galleri drivs enligt grundprincipen delad risk med konstnären. Verksamheten, eller ägaren, får därför inte vara hel- eller delfinansierad av skattemedel. Utställande galleri kallas nedan Utställaren. 2. Ansökningsförfarande 2.1 Ansökning om deltagande i MARKET görs av Utställaren inom angiven ansökningstid på särskild ansökningsblankett. Ansökningen skall åtföljas av på blanketten föreskriven anmälningsavgift. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång och/eller inte åtföljs av föreskriven anmälningsavgift behandlas inte. MARKET skickar bekräftelse på ansökningar med anmälningsavgift som inkommit i tid. 2.2 Utställaren garanterar att information som lämnas i ansökningen är korrekt. 2.3 Till MARKET ingiven och underskriven ansökning är bindande för Utställaren och innebär att Utställaren accepterar innehållet i detta Avtal. 3. Deltagande För deltagande i MARKET gäller: 3.1 MARKET genomför valet av Utställare genom en Uttagningskommitté, som utses av MARKETs styrelse. Valet av Utställare baseras på den information som Utställaren lämnar i ansökningen. Urvalet görs av uttagningskommittén i enlighet med mässans inriktning och karaktär. Motivering av valet ges inte. Uttagningskommitténs val kan inte överklagas. 3.2 Ansökningen ger inte automatisk rätt att delta i MARKET, inte heller ger deltagande i tidigare MARKET-mässor rätt till sådant deltagande. 3.3 Överlåtelse, helt eller delvis, av Utställaren förhyrd plats på MARKET får inte ske utan MARKETS medgivande. Utställaren har inte rätt att utan särskilt medgivande av MARKET använda reklam eller utställare som inte finns med i ansökningen, s.k. underutställare, inom förhyrd plats. 4. Betalning 4.1 Anmälningsavgift, monterhyra och betalningsvillkor framgår av ansökningsblanketten. 4.2 Anmälningsavgiften dras av från monterhyran om sökanden blir antagen som Utställare. 4.3 Anmälningsavgiften återbetalas inte om sökande inte blir antagen som Utställare. 4.4 Monterhyran faktureras med angivande av förfallodag efter det att Utställaren fått meddelande att han antagits som Utställare. Från fakturans förfallodag äger MARKET rätt till dröjsmålsränta enligt räntesats som framgår av fakturan. Vid utebliven rättidig betalning kan detta Avtal sägas upp och monterplatsen övergå till annan sökande.

3 4.5 Betalning av fakturabeloppet skall ske senast på förfallodagen till på anmälningsblanketten angivet konto till Konstmässan Market i Stockholm AB. Vid utlandsbetalning skall Utställaren betala samtliga bankavgifter. 4.6 För svenska gallerier debiteras 25% moms. För gallerier inom EU med VAT-nr debiteras ingen moms, förutsatt att VAT-nr finns angivet i ansökan. För gallerier utanför EU, debiteras ingen moms. 4.7 Kostnader utöver anmälningsavgift och monterhyra liksom ersättning för extra väggar, möbler mm, faktureras Utställaren efter avslutad MARKET. 5. Monterplacering och storlek I ansökningen skall lämnas önskemål om monterstorlek. MARKET tilldelar Utställaren monterstorlek och bestämmer placeringen inom MARKET. Hänsyn tas om möjligt till Utställarens program för MARKET som det anges i ansökningen. Smärre avvikelser från de av MARKET angivna monterstorlekarna kan förekomma. Förändring i montertilldelning och mässritning kan ske för att tillgodose säkerhets och brandföreskrifter. 6. Uppsägning av kontrakt 6.1 MARKET äger rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Utställaren väsentligen bryter mot Avtalet. Vid uppsägning av Avtalet avvisas Utställaren och dennes personal avvisas från MARKET. Utställaren har med anledning av uppsägning eller avvisning inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter eller skadestånd. 6.2 Om Utställaren bryter mot punkt 7.2 och 7.3 nedan får omedelbar Uppsägning av Avtalet ske. 6.3 Vid uppsägning sker inte återbetalning av Utställaren erlagda avgifter enligt detta Avtal. 7. Utställda konstverk och monterpresentation 7.1 Utställaren garanterar samtliga utställda konstverks äkthet och angivna proveniens. 7.2 Endast verk på förstahandsmarknad får ställas ut på MARKET. 7.3 Det är inte tillåtet att ställa ut konstverk som MARKET anser olämpliga ur säkerhetssynpunkt. Utställda konstverk skall vara utförda i överensstämmelse med svenska myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall, där så krävs, vara försedda med godkännande från berörda myndigheter eller organ. Verk som ur kvalitets- eller estetisk synpunkt eller på annat sätt anses olämpliga av MARKET, får inte ställas ut. MARKET friskriver sig från allt ansvar för skada till följd av att bestämmelserna inte följts eller på grund av att erforderligt godkännande inte inhämtats. I sådant fall skall Utställaren ersätta MARKET för alla dess kostnader. 7.4 Endast konstverk som Utställaren äger eller på annat sätt har rätt att förfoga över får ställas ut på MARKET. Utställaren ska följa det program som angivits i ansökningen. Väsentliga ändringar i programmet skall meddelas MARKET senast en månad före MARKETS öppnande. Utställarens deltagande skall då genomgå förnyad prövning. Om Utställaren underlåter att underrätta MARKET om väsentliga förändringar i förhållande till ansökningen skall konstverken efter anmodan omedelbart och på Utställarens bekostnad avlägsnas från utställningsmontern. Montern återgår i detta fall till MARKET, varvid Avtalet anses ha omedelbart upphört. 7.5 Utställaren är skyldig att planera sin presentation så att den tilldelade monterytan är tillgänglig för besökare, för att förhindra att mässans allmänna ytor tas i anspråk och att publikflöde eller övriga utställare påverkas. 7.6 Verksinformation avseende konstnärs namn, verkets titel, material och ev upplaga skall finnas tillgänglig för monterpresentationen antingen med verksskylt eller i annat presentationsmaterial. 8. Bemanning av monter samt installation och nedtagning 8.1 Utställaren är skyldig att hålla montern bemannad med egen personal under MARKETs offentliga öppettider samt under de evenemang som genomförs i samband med MARKET. 8.2 Utställarens monter skall vara färdiginstallerad till MARKETs pressvisning. Nedtagning av montern får inte påbörjas innan MARKET stänger sista dagen. 8.3 Användande av teknisk utrustning, ljud eller ljusanläggning, uppträdande och performances som kan störa besökare och övriga Utställare skall i förväg godkännas av MARKET. 8.4 Omhängning och installationsarbete är inte tillåtet under MARKETs offentliga öppettider. 8.5 Utställarna har tillträde till MARKET varje dag 60 minuter innan MARKET öppnar för allmänheten. Tillträde för omhängning eller liknande utanför dessa tider skall överenskommas med MARKET.

4 9. Marknadsföring 9.1 Utställarens muntliga och skriftliga marknadsföring skall vara vederhäftig och förenlig med marknadsföringslagen. 9.2 Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål utanför montern är underställda MARKETS godkännande. Det är inte tillåtet för Utställare att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför området utan tillstånd från MARKETs ledning. 9.3 Utställaren godkänner att foton på mäss- och utställningsmiljöer kan användas i press- och kommunikationssyfte för MARKET. 10. Montern och väggar 10.1 Åverkan på fasta byggnadsdelar (spikning, målning, etc.) får inte ske Monterns väggar utgörs av befintlig vägg och till viss del av mässvägg. Den befintliga väggen har en boasering i mörkt trä som är ca cm hög, i övrigt är väggarna vitmålade. Mässvägg levereras vitmålad. Ommålning av väggar eller delar av väggar måste godkännas av MARKET i förväg. MARKET anger vilken typ av färg som får användas. Återställande av monterväggar till ursprungligt skick görs av MARKET och bekostas av Utställaren Till varje monter levereras ett uttag för 220V, 10A elanslutning. Ansökan om ytterligare el skall ske i god tid före MARKET. MARKET beslutar om detta är möjligt att genomföra. Inkoppling av el får inte ske på egen hand. Behörig och av MARKET godkänd personal skall ansvara för samtliga eldragningar inom mässområdet Utställaren är skyldig att i alla avseende följa de bestämmelser som MARKET utfärdar i fråga om högsta tillåtna golvbelastning Utställaren är skyldig att inom mässområdet följa MARKETS föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter kan utfärda. 11. Bevakning 11.1 Utställaren ansvarar för all bevakning av sin monter. Särskild bevakning får endast ske i samråd med MARKET. Samtliga kostnader för särskild bevakning betalas av Utställaren MARKET ansvarar för bevakning av in- och utgångar under MARKETs offentliga öppettider och evenemang. 12. Försäkring m m 12.1 Utställaren skall själv försäkra sina utställningsföremål och ägodelar. För skada på MARKETS lokaler och områden eller annan egendom eller person, som orsakas av Utställaren, är Utställaren ansvarig och ersättningsskyldig MARKET ansvarar inte för skada på, stöld eller förlust av, konstverk, eller andra föremål som uppkommer i samband med MARKET och påtar sig inte ansvar för utställda varor av något slag Utställaren ansvarar för skada som Utställarens personal, installationstekniker och underleverantörer förorsakar. 13. Renhållning 13.1 MARKET skall sköta renhållning i allmänna utrymmen, Utställaren ansvarar för renhållning av montern Emballage och packlådor skall tas om hand av Utställaren eller placeras på av MARKET anvisad plats. 14. Utställarkort Utställaren erhåller utan kostnad högst fem utställarkort för den personal som tjänstgör i montern. Utställarkorten är personliga och får endast användas av Utställarens personal. Utställarkort skall bäras under installation och nedtagning och förvaras säkert. 15. Fribiljetter Utställarna erhåller tio fribiljetter giltiga för en entré/ person.

5 16. Pressarbete Utställaren ger MARKET rätt att använda inlämnat material såsom pressbilder eller texter för publicering i olika former av media. MARKET har inget ansvar för eventuella felaktigheter i av Utställaren lämnade uppgifter. 17. Information från Utställaren Utställaren är införstådd med att information om kundkontakter som inlämnats för deltagande i MARKETs olika VIP-aktiviteter kan komma till andra Utställares kännedom. MARKET skall verka för att så inte sker. 18. Skatt eller pålagor Skulle särskild skatt eller annan pålaga i anledning av detta Avtal komma att tas ut skall motsvarande belopp erläggas av Utställaren. 19. Force majeur Om MARKET på grund av brand, åtgärder från stat eller kommun, strejk, lockout, krig eller annan liknande anledning som arrangören inte kan råda över inte kan hållas eller ändras till omfattning eller tidpunkt, frånsäger sig MARKET återbetalningsskyldighet av hela eller del av avgifter som erlagts enligt detta Avtal. Utställaren äger rätt att, om MARKET kan hållas vid senare tillfälle, få förtur till monterplats samt viss kompensation för tidigare erlagda avgifter vid betalning av nya avgifter. Utställaren äger inte rätt till någon form av skadestånd om MARKET ställs in av force majeure-anledning. 20. Övriga omständigheter Om det på grund av omständigheter som MARKET inte råder över sker inskränkningar i uppvärmning, tillhandahållande av elström och vatten är Utställaren inte berättigad att återfå någon del av erlagda avgifter, inte heller erhålla någon form av skadestånd. Stockholm, september 2013 Konstmässan Market i Stockholm AB

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse:

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse: ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 Företagets juridiska namn/ditt eller era namn. Marknadsföringsnamn (för katalogen och webbplatsen) Organisations-/personnummer Adress Postadress Land Eventuella referensnummer

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer