Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2. Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2. Kommunfullmäktige 2011-12-12"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-32 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 12 december 2011, kl Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt vid ordinarie ledamöter och 9 ersättare vid ordinarie ledamöter och 10 ersättare enligt bilagd närvaroförteckning. Övriga deltagare Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nils Carlsson, Göran Aronsson Kanslienheten, , kl Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt Jernhall Nils Carlsson Göran Aronsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 Innehållsförteckning Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och miljöpris... 3 Allmänhetens frågestund... 4 Kommunalrådet har ordet... 5 Målbild för Mora Revidering av strategisk plan Revidering av kommunplan Ändring av beslut för distributionscentral för varuleveranser Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för social myndighetsutövning Medborgarförslag - Sommarjobb i kulturen Motion - Inrätta en fixartjänst i Mora kommun Medborgarförslag - Ekobyn Venjan Samverkan mellan Mora kommun och Orsa kommun för mottagande av ensamkommande barn Handikappolitiskt program Vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan Träbyggnadsstrategi Ersättare i kommunfullmäktige Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige Ändrat beslut avseende mottagande av motion från Ulla Rombo Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Delgivningar... 32

3 Kommunfullmäktige 116/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KF Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och miljöpris Kommunfullmäktige delar ut miljöpris till Lisen Vogt, kulturpris till Pers Anna Larsson och kulturstipendium till Johan Lundberg och Hållans Linnea Henriksson. Närvarande vid utdelningen är Lisen Vogt och Hållans Linnea Henriksson.

4 Kommunfullmäktige 117/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KF Allmänhetens frågestund Inga frågor är anmälda.

5 Kommunfullmäktige 118/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KF Kommunalrådet har ordet Ärendet utgår.

6 Kommunfullmäktige 119/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KF 2010/ Målbild för Mora 2022 Beslut Kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora 2022 samt löftet till målgruppen. Sammanfattning av ärendet Mora kommun behöver en målbild att optimera sina framtida planeringsprocesser och satsningar. Detta för att använda Moras förutsättningar på bästa sätt och utveckla dem. Processen har pågått sedan 2009 och en arbetsgrupp med bred uppslutning från Moras olika intressen har varit mycket delaktig. Arbetet har letts från näringslivsenheten och en kommunikationsbyrå har varit inkopplad och fört processen i rätt riktning. Förslag till målbild för Mora 2022 är: Mora, regionstaden för ett aktivt liv. Förslag till löftet till målgruppen är: Att erbjuda de bästa möjligheterna till ett aktivt liv. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora 2022 samt löftet till målgruppen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från tf näringslivschef Niclas Larsson, daterad Målbild; Regionstaden Mora - Modern livsstil i en genuin miljö. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige bifaller målbilden för Mora Yrkanden Peter Helander (C), Malin Höglund (M), Ingvar Niilimaa (MOP), Göran Aronsson (KD), Bengt-Åke Rehn (S), Olov Carlsson (MP) och Jan Wiklund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. David Örnberg (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på avslagsyrkandet varvid det först nämnda förklaras bifallet.

7 Kommunfullmäktige 119/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KF 2010/ Reservation David Örnberg (V), Kisti Mats (V) och Jörgen Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet. Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Tord Karlsson Niclas Larsson

8 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KF 2011/ Revidering av strategisk plan Beslut Kommunfullmäktige antar reviderad strategisk plan Sammanfattning av ärendet En strategisk plan för åren har fastställts för mandatperioden av kommunfullmäktige och den utgör grunden för den årliga kommunplanen. I den strategiska planen har fastställts ett begränsat antal prioriterade strategiska mål och mått. Dessa ligger tillsammans med kommunens övriga styrdokument till grund för kommunplanen. Den strategiska planen godkändes av kommunfullmäktige och har nu reviderats och ska då godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att reviderad plan ska antas. Beslutsunderlag Förslag till reviderad strategisk plan Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S) och Peter Helander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Malin Höglund (M) tilläggsyrkar enligt skriftligt yrkande. Bengt-Åke Rehn (S) och David Örnberg (V) yrkar att Malin Höglunds yrkande avslås. Göran Aronsson (KD) och Mats-Gunnar Eriksson (FP) yrkar bifall till Malin Höglunds yrkande. David Örnberg (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag avslås. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på avslagsyrkandet varvid det först nämnda förklaras bifallet. Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet som avslås.

9 Kommunfullmäktige 120/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KF 2011/ Reservation David Örnberg (V), Kisti Mats (V) och Jörgen Lindén (SD) reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag. Malin Höglund (M), Sven-Anders Söderberg (M), Jan Wiklund (M), Per Ericson (M), Petra Sundell (M), Ulla Rombo (KD), Göran Aronsson (KD) och Mats-Gunnar Eriksson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. Marita Jaquzelius (MOP), Torbjörn Roos (MOP), Ingvar Niilimaa (MOP) och Lena Hed-Sandlund (MOP) reserverar sig mot att tilläggsyrkandet avslås. Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Tord Karlsson Ajournering Sammanträdet ajournerar sig mellan kl och

10 Kommunfullmäktige 121/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KF 2011/ Revidering av kommunplan 2012 Beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2012 i enlighet med upprättat förslag. Beslutet från den 20 juni 2011 om resultatbudget upphävs. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 minska nämndernas sammanlagda kommunbidrag med totalt 9,4 miljoner. Beslutet från den 20 juni 2011 om budgetramar upphävs. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens kommunbidrag 2012 med 4,5 miljoner, så att ytterligare 12 platser kan skapas för särskilt boende, samt 3,3 miljoner för ökad nivå på försörjningsstöd. Tekniska nämnden får utökad ram med 0,2 miljoner för ökade hyror. 4. Kommunfullmäktige beslutar att 2012 delegera till kommunstyrelsen om fördelning av medel ur strukturmedel och planeringsreserver. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fattade beslut om kommunplan 2012 vid sammanträdet den 20 juni Sedan des har förutsättningarna ändrats i flera avseenden. Bland annat har prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag skrivits ned, samtidigt som behovet av särskilt boende inom äldreomsorgen ökat. De ändrade förutsättningarna har inneburit ett behov av att revidera kommunplanen 2012, främst vad avser de ekonomiska utgångspunkterna för den planerade verksamheten. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson. Förslag till reviderad kommunplan Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en resultatbudget för 2012 i enlighet med upprättat förslag. Beslutet från den 20 juni 2011 om resultatbudget upphävs. 2. Kommunfullmäktige beslutar att för 2012 minska nämndernas sammanlagda kommunbidrag med totalt 9,4 miljoner. Beslutet från den 20 juni 2011 om budgetramar upphävs. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka socialnämndens kommunbidrag 2012 med 4,5 miljoner, så att ytterligare 12 platser kan skapas för särskilt boende, samt 3,3 miljoner för ökad nivå på försörjningsstöd. Tekniska nämnden får utökad ram med 0,2 miljoner för ökade hyror. 4. Kommunfullmäktige beslutar att 2012 delegera till kommunstyrelsen om fördelning av medel ur strukturmedel och planeringsreserver.

11 Kommunfullmäktige 121/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KF 2011/ Yrkanden Bengt-Åke Rehn (S), Bernt Persson (S) och Peter Helander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Torbjörn Roos (MOP) yrkar att beslutet bara ska gälla året David Örnberg (V) yrkar bifall till egen kommunplan. David Örnberg (V) yrkar avslag till sista meningen i punkt 3 i kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på punkt 3 i kommunstyrelsens förslag och på David Örnbergs yrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Reservation David Örnberg (V) och Kisti Mats (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för David Örnbergs yrkande. Marita Jaquzelius (MOP), Torbjörn Roos (MOP), Ingvar Niilimaa (MOP) och Lena Hed- Sandlund (MOP) reserverar sig mot att beslutet även ska gälla åren Ansvarig genomförande beslutet Tord Karlsson Återrapportering datum - Återrapportering till - Sändlista Tord Karlsson

12 Kommunfullmäktige 122/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KF 2008/ Ändring av beslut för distributionscentral för varuleveranser Beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver punkt 5 i beslutet Kommunfullmäktige beslutar att distributionscentralen ska svara för volymdistributionen av samtliga varuslag i kommunen. 3. Kommunstyrelsens reglemente ska kompletteras med ansvaret för samordningen av kommunens verksamhet i distributionscentralen. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade : 1. Kommunfullmäktige beslutar inrätta en distributionscentral förlagd i Mora kommun under kommunstyrelsens verksamhet. 2. Kostnaden för distributionscentralen, max kronor år 2012 och kronor 2013, fördelas på mottagande enheter enligt antal leveranser och levererad vikt. 3. Kompensation för ökade transportkostnader arbetas in i budgetram för Samordningsansvaret för distributionscentralen läggs under kommunstyrelsen. 5. Beslutet gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner beslutar motsvarande. Älvdalen beslutade att avböja medverkan i distributionscentral. Förutsättningarna att driva distributionscentral har inte nämnvärt förändrats, eftersom Älvdalen redan har en viss samordning av varor till de längst bort liggande kommundelarna. En viss minskning av volym hämtas in av en förkortning av leveranssträckorna. De totala kostnaderna för transporter och terminal torde hamna på ca kronor. Kostnaderna skall fördelas mellan Mora och Orsa enligt graden av utnyttjande. Moras kostnad blir kronor. Kostnad för Orsa kommun kronor. I beloppen ingår inte kostnad för de föreslagna samordningstjänsterna i Mora och Orsa. Samordnaren är länk och kontaktperson, först i samband med uppstarten och därefter vid uppföljningar, utvärdering, omvärdering och utveckling av systemet med distributionscentral. Arbetsinsatsen beräknas, under införandeåret, uppgå till ca 50 % och därefter till ca 20 % av en heltid, i respektive kommun. Distributionscentral kan vara upprättad tidigast sista kvartalet Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommundirektör Tord Karlsson, daterad Skrivelse från landsbygdsutvecklare Liselott Hansson Malmsten, daterad

13 Kommunfullmäktige 122/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KF 2008/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige upphäver punkt 5 i beslutet Kommunfullmäktige beslutar att distributionscentralen ska svara för volymdistributionen av samtliga varuslag i kommunen. 3. Kommunstyrelsens reglemente ska kompletteras med ansvaret för samordningen av kommunens verksamhet i distributionscentralen. Ansvarig genomförande beslutet Liselott Hansson Malmsten Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Liselott Hansson Malmsten Tord Karlsson

14 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KF 2011/ Samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för social myndighetsutövning i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Beslut Kommunfullmäktige godkänner redovisade ändringar i samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Sammanfattning av ärendet Sedan har Mora, Orsa och Älvdalens kommuner en gemensam nämnd för social myndighetsutövning. Mora kommun är värdkommun för verksamheten. Mora och Älvdalens kommuner har var för sig tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Orsa kommun avser att teckna avtal och ärendet befinner sig i den kommunala beslutsprocessen. Innan barnen placeras i ett hem för vård och boende skall en utredning göras och beslut om placering fattas av den gemensamma nämnden. För att få samordningsvinster, kunna hålla högre kompetensnivå och minska sårbarheten kring denna arbetsuppgift anser socialnämnden att verksamheten bör förläggas i den gemensamma nämnden. Beslut om ändringar i avtal och reglemente kommer också att fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. Socialnämndens förslag till beslut 1. Ändringar i avtal om samverkan för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning i enlighet med förslag. Ändringarna i samverkansavtalet är följande: a. Sid 1, punkt 1, 3:e stycket Nuvarande text Mora, Orsa och Älvdalens kommuner överenskommer att från och med den 1 januari 2010 inrätta en gemensam nämnd inom social myndighetsutövning. Detta görs enligt 3 kap. 3 a kommunallagen och i övrigt enligt bestämmelser i gällande speciallagar inom området. Förslag - ny text Mora, Orsa och Älvdalens kommuner inrättade den 1 januari 2010 en gemensam nämnd inom social myndighetsutövning. Detta gjordes enligt 3 kap. 3 a kommunallagen och i övrigt enligt bestämmelser i gällande speciallagar inom området.

15 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KF 2011/ b. Sid 2, punkt 2 Tillägg till uppräknade punkter Utredning och beslut om placering för ensamkommande barn c. Sid 2, punkt 3.2 Nuvarande text Värdkommunen ska erbjuda all personal i de tre kommunerna som berörs av samverkan anställning i den gemensamma organisationen. Övergången av anställning sker enligt särskilt avtal mellan de samverkande kommunerna, efter förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Eventuell nyrekrytering innan den gemensamma organisationen är i drift ska ske i samråd mellan kommunerna. Förslag - ny text Eventuell nyrekrytering i den gemensamma organisationen ska ske i samråd mellan kommunerna. d. Sid 3, punkt 6 Nuvarande text Detta avtal gäller från och med den1 januari 2010 under förutsättning av godkännande i kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalen. Avtalet gäller tillsvidare. Förslag - ny text Detta avtal gäller från och med den1 januari 2012 under förutsättning av godkännande i kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalen. Avtalet gäller tillsvidare. Avtalet ersätter tidigare tecknat avtal från I Mora kommuns reglemente för gemensamma nämnden för myndighetsutövning tillförs Utredning och beslut om placering av ensamkommande barn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kanslichef Lars-Gunnar Larsson, daterad Socialnämndens sammanträdesprotokoll, Tjänsteskrivelse från socialchef Gunnel Gyllander, Förslag till ändrat samverkansavtal. Förslag till ändrat reglemente. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige godkänner redovisade ändringar i samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd avseende social myndighetsutövning Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

16 Kommunfullmäktige 123/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KF 2011/ Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Gemensam nämnd för social myndighetsutövning Eva Idfeldt Lars-Gunnar Larsson

17 Kommunfullmäktige 124/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KF 2010/ Medborgarförslag - Sommarjobb i kulturen Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att det ska skapas kommunala sommarjobb inom kulturen för ungdomar. Det föreslås även att elever ska ges möjlighet att träna in lämpliga program under läsåret. Kulturnämnden har behandlat medborgarförslaget och ställer sig positiv till förslaget att det ska skapas kommunala sommarjobb inom kulturen. Nämnden föreslår däremot kommunfullmäktige avslå förslaget att elever ska ges möjlighet att träna in lämpliga program under terminstid. Kulturskolans verksamhet bygger på elevernas eget inflytande och utveckling och därför ska inte kulturaktiviteter för sommarjobb skapas inom kulturskolans ordinarie verksamhet. Mora kommun tillhandahåller totalt 205 sommarjobbsplatser till ungdomar år Sexton av dessa platser finns inom kulturen. Ungefär hälften av platserna har sökts av ungdomar. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från biträdande kanslichef Tove Färje, daterad Kulturnämndens beslut Tjänsteskrivelse från kulturchefen. Medborgarförslag från Mora Ungdomsråds ordförande Rudina Muliqi. Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Rudina Muliqi Tove Färje Caroline Smids

18 Kommunfullmäktige 125/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KF 2010/ Motion - Inrätta en fixartjänst i Mora kommun Beslut Kommunfullmäktige avslår motionen och hänvisar istället till det sociala företag som planeras startas och bland annat har den inriktning som motionären efterlyser. Sammanfattning av ärendet Kristdemokraterna har till kommunfullmäktige lämnat en motion och föreslår att kommunen inrättar en fixartjänst som förebygger fallolyckor och hjälper kommuninvånare över 65 år att bland annat byta glödlampor, sätta upp tavlor eller hänga upp gardiner. Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslagit att motionen avslås med hänvisning till att nämnden för 2012 tilldelades en ramökning om 1,5 %. Mora kommun har med hjälp från Coompanion Dalarna genomfört en utbildning i socialt företagande. I det sociala företag som planeras starta under 2011, kommer bland annat motsvarande arbetsuppgifter att erbjudas de som efterfrågas i motionen. Verksamheten ska drivas utifrån företagsmässiga villkor och möjliggöra för den enskilde köparen av tjänster att utnyttja det så kallad RUT - avdraget. Fördelen med denna form av företagsamhet är, förutom att erbjuda service motsvarande fixartjänster, att det skapas arbetstillfällen för personer i Mora kommun som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kanslichef Lars-Gunnar Larsson, daterad Socialchefens tjänsteskrivelse, Sammanträdesprotokoll från socialnämnden, Tjänsteförslag Kommunfullmäktige avslår motionen och hänvisar i stället till det sociala företag som planeras startas och bland annat har den inriktning som motionären efterlyser. Yrkanden Ulla Rombo (KD) och Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till motionen. Bernt Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

19 Kommunfullmäktige 125/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KF 2010/ Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på bifallsyrkandet till motionen varvid det först nämnda förklaras bifallet. Reservation Ulla Rombo (KD), Göran Aronsson (KD), Marita Jaquzelius (MOP), Torbjörn Roos (MOP), Ingvar Niilimaa (MOP) och Lena Hed-Sandlund (MOP) reserverar sig mot beslutet. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Mikael Sterio Lars-Gunnar Larsson Socialnämnden

20 Kommunfullmäktige 126/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KF 2010/ Medborgarförslag - Ekobyn Venjan Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. Sammanfattning av ärendet Mora kommun har mottagit ett medborgarförslag om att göra Venjan till en ekoby. Byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet och är positiva till ekobyar generellt men är tveksam till att Venjan kan omvandlas till en ekoby. Miljönämnden tycker att förslaget om ekoby är bra men måste vara brett förankrat hos Venjans invånare. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Katarina Jönsson, daterad Byggnadsnämndens yttrande Miljönämndens yttrande Medborgarförslag från Dan Bengtsson, dnr 2010/ Tjänsteförslag Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. Yrkanden Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar att medborgarförslaget återremitteras för att invänta miljönämndens beslut i det ärende som Morapartiet anser tillhör ärendet. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition om ärendet ska återremitteras vilket förklaras avslaget. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag som bifalls. Reservation Ingvar Niilimaa (MOP), Marita Jaquzelius (MOP), Torbjörn Roos (MOP) och Lena Hed-Sandlund (MOP) reserverar sig mot beslutet.

21 Kommunfullmäktige 126/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KF 2010/ Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Dan Bengtsson Byggnadsnämnden Miljönämnden Katarina Jönsson

22 Kommunfullmäktige 127/ Sammanträdesdatum Sida 22 Dnr: KF 2011/ Samverkan mellan Mora kommun och Orsa kommun för mottagande av ensamkommande barn Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun ska ingå föreslaget avtal med Orsa kommun gällande ensamkommande barn. Sammanfattning av ärendet Mora kommun har tidigare skrivit ett avtal om mottagande av ensamkommande barn. Sedan den 1 september arbetar Magnus Nordahl och Roger Torlamb som samordnare respektive föreståndare för verksamheten. Det har under en längre tid förts diskussioner mellan kommunerna kring en samverkan där Mora kommun ansvarar för samordning och mottagning av ensamkommande barn som Orsa kommun placerar i Mora kommuns hem för vård och boende. Det har nu utarbetats ett förslag till avtal mellan kommunerna som behöver förankras i respektive kommun för att arbetet kring samverkan ska fortlöpa. Vid en samverkan kring ensamkommande barn åtar sig Mora kommun att för Orsa kommuns räkning ansvara för samordning och mottagning av ensamkommande barn utan vårdnadshavare som placeras vid Mora kommuns hem för vård och boende för ensamkommande barn. För att tydliggöra ansvarsförhållandet mellan kommunerna har ett avtal tagits fram som styr vilket ansvar respektive kommun har (bilaga). Utöver det föreslagna avtalet finns det samverkan genom Norra Dalarnas Myndighetsservice och Överförmyndare i Samverkan i Övre Dalarna som även berör verksamheten ensamkommande barn. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samordnare Magnus Nordahl, daterad Avtalsförslag, daterat Tjänsteförslag Mora kommun ingår föreslaget avtal med Orsa kommun gällande ensamkommande barn. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Tord Karlsson Magnus Nordahl Orsa kommun

23 Kommunfullmäktige 128/ Sammanträdesdatum Sida 23 Dnr: KF 2011/ Handikappolitiskt program Beslut Kommunfullmäktige antar bifogade förslag till handikappolitiskt program för perioden Sammanfattning av ärendet Ett handikappolitiskt program har under perioden juni till september 2011 varit ute på remiss för inhämtande av synpunkter från nämnder, förvaltningar, kommunala bolag i Mora kommun. Totalt har 8 remiss svar inkommit. Förslag till ändring har lagts in som kommentar i bifogad handikappolitiska program. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från arbetsmarknadsstrateg Rutger Brodd, daterad Handikappolitisktprogram för Mora kommun Tjänsteförslag Kommunfullmäktige antar bifogade förslag till handikappolitiskt program för perioden Yrkanden Ingvar Niilimaa (MOP) yrkar bifall till förslaget. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Tord Karlsson Rutger Brodd

24 Kommunfullmäktige 129/ Sammanträdesdatum Sida 24 Dnr: KF 2010/ Vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan Beslut Kommunfullmäktige antar vindbruksplan, tematiskt tillägg till översiktsplan. Deltar ej i beslutet Kisti Mats (V), Sune Olsson (C) och Sven-Anders Söderberg (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning av ärendet Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 1 kap. 3 ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Dessutom kan det finnas fördjupade översiktsplaner och tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen (PBL kap 4 1a). Vindbruksplanen kommer att bilda ett sådant tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanen utgör kommunens bedömning av hur markoch vattenområden i stora drag kommer att användas och hur bebyggelsen ska utvecklas under de närmaste åren. Den är inte juridiskt bindande. Dalarnas län har upprättat regionala mål för vindkraftens utbyggnad. Planeringsmål för 2020 är 1600 GWh. Hösten 2010 fanns vindkraftverk med en effekt av 330 GWh i drift. Ytterligare vindkraftverk på 1000 GWh har tillstånd. Utöver detta är vindkraftverk på 1850 GWh under prövning. Föreslagna vindbruksområden i Mora kommuns Översiktsplan ger en teoretisk möjlig utbyggnad av vindkraft upp till ca 400 GWh. Syftet med vindbruksplanen är att undersöka vilket utrymme som finns för utbyggnad av vindkraft i kommunen mot bakgrund av de övergripande mål om kommunens utveckling som presenteras i översiktsplanen 2006, utpeka områden som bedöms inte medföra menlig påverkan på kommunens natur-, kultur- och turismvärden samt ge riktlinjer för hur etableringar kan utformas så att eventuell vindkraftetablering inte menligt påverkar natur- och kulturvärden samt värden för turism inom kommunen. Utställning har genomförts under tiden till och med Under utställningstiden inkom 52 yttranden. Ett utlåtande är upprättat. Endast redaktionella ändringar och förtydliganden i texten föreslås. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget.

25 Kommunfullmäktige 129/ Sammanträdesdatum Sida 25 Dnr: KF 2010/ Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Tommy Ek. Vindbruksplan för Mora kommun tematiskt tillägg till översiktsplanen Del A-E Bilaga 1. Fotomontage Bilaga 2. Enkät turisters attityd till vindkraftsanläggningar i Siljansbygden Samrådsredogörelse upprättad maj 2011 Utlåtande upprättat Översikt samt områdeskartor Kommunstyrelsens beslut om samråd 156/2010 Kommunstyrelsens beslut om utställning /2011 Tjänsteförslag Upprättat utlåtande godkänns. Vindbruksplan/tematiskt tillägg till översiktsplan, med gjorda redaktionella ändringar och förtydliganden i enlighet med kommentarer i utlåtandet, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. Yttrande Gunnel Söderberg (M) begär att få lägga ett särskilt yttrande till protokollet. Ingvar Niilimaa (MOP) ställer sig bakom yttrandet. Ordförande godkänner att yttrandet läggs till protokollet. Yrkanden David Örnberg (V) yrkar tillägg enligt eget skriftligt yrkande. Peter Helander (C), Bengt-Åke Rehn (S) och Olov Carlsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på David Örnbergs tilläggsyrkande varvid det först nämnda förklaras bifallet. Reservation David Örnberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Tommy Ek

26 Kommunfullmäktige 130/ Sammanträdesdatum Sida 26 Dnr: KF 2009/ Träbyggnadsstrategi Beslut Kommunfullmäktige antar träbyggnadsstrategi för Mora kommun. Sammanfattning av ärendet Mora kommun deltar i Trästad 2012 som är ett samarbetsprojekt mellan 17 kommuner, fyra regioner och fyra akademier i Sverige. Projektet leds av Länsstyrelsen i Västerbotten och av en processledare i varje region. Mora ingår i region Mitt tillsammans med Älvdalen, Orsa, Rättvik, Leksand och Falu kommuner. Projektet finansieras av medel från EU:s strukturfonder och av regeringen. Syftet med projektet är att vara en nationell arena för spridning av kunskap om industriellt och klimatanpassat byggande i trä. Som ett led i Mora kommuns arbete i projektet har kommunledningskontoret utarbetat ett förslag till träbyggnadsstrategi för Mora. Kommunstyrelsen föreslår enligt tjänsteförslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare Gunnar Israelsson, daterad 2011 Träbyggnadsstrategi Mora kommun Tjänsteförslag Kommunfullmäktige antar träbyggnadsstrategi för Mora kommun. Ansvarig genomförande beslutet Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Gunnar Israelsson Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Morastrand AB

27 Kommunfullmäktige 131/ Sammanträdesdatum Sida 27 Dnr: KF 2011/470 Ersättare i kommunfullmäktige Beslut Kommunfullmäktige beslutar att Länsstyrelsen ska tillskrivas med begäran om ny sammanräkning. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har meddelat att Sigrun Nilsson (MP) inte längre är skriven i Mora kommun varför kommunen har att tillskriva Länsstyrelsen i Dalarna om ny sammanräkning. Ansvarig genomförande beslutet Kanslienheten Återrapportering datum Återrapportering till Kommunfullmäktige Sändlista Kanslienheten

28 Kommunfullmäktige 132/ Sammanträdesdatum Sida 28 Dnr: KF 2011/ Avsägelse av uppdrag som ersättare i fullmäktige Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Johan Bettner (MP). 2. Länsstyrelsen ska tillskrivas med begäran om ny sammanräkning. Sammanfattning av ärendet Johan Bettner avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige varför kommunen ska tillskriva Länsstyrelsen i Dalarna om ny sammanräkning. Beslutsunderlag Avsägelse från Johan Bettner, daterad. Ansvarig genomförande beslutet Kanslienheten Återrapportering datum Återrapportering till Kommunfullmäktige Sändlista Kanslienheten

29 Kommunfullmäktige 133/ Sammanträdesdatum Sida 29 Dnr: KF 2011/ Ändrat beslut avseende mottagande av motion från Ulla Rombo Beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver beslut punkt Kommunfullmäktige tar emot motion från Ulla Rombo om cykelväg mellan Kråkberg och fram till Våmhusvägen. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige delegerade besvarandet av motion till tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges arbetsordning ger inte stöd för att delegera besvarandet vidare varför beslutet upphävs och motionen tas emot för att behandlas i kommunfullmäktige enligt gällande arbetsordning.

30 Kommunfullmäktige 134/ Sammanträdesdatum Sida 30 Dnr: KS 2011/ , 2011/ , 2011/ Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor Beslut 1. Kommunfullmäktige tar inte emot medborgarförslag från Christer Nilsson, Fu-Fudal Byalag om fartkamera på riskväg 70 i Fu då åtgärder på och vid vägen ligger under Trafikverkets ansvar. Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare hantering. 2. Kommunfullmäktige tar inte emot medborgarförslag från Lennart Lind om trafikfarliga övergångar efter Strandgatan då åtgärder på och vid vägen ligger under Trafikverkets ansvar. Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare hantering. 3. Kommunfullmäktige tar inte emot medborgarförslag från Yngve Karlsson om hastighetsbegränsning och vägbula på väg 948 i Färnäs då åtgärder på och vid vägen ligger under Trafikverkets ansvar. Kommunfullmäktige lämnar medborgarförslaget till tekniska nämnden för vidare hantering. 4. Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas utan föregående överläggning och lägger sedan interpellation med tillhörande svar till protokollet. Sammanfattning Kommunfullmäktige har att ta emot inkomna medborgarförslag. Malin Höglund (M) har lämnat interpellation till skolnämndens ordförande Anna Hed (C) om dubbelgranskning av nationella prov. Följande frågor ställs: 1. Hur säkerställer skolnämnden att elever i Mora kommun får en likvärdig bedömning av sina nationella prov? 2. Har ordförande låtit göra en kartläggning av de alternativa sätt som finns för att dubbelrätta de nationella prov som skrivs i kommunens skolor. 3. Har ordförande tagit initiativ till att beräkna kostnaden för att uppdraget att dubbelrätta de nationella proven som skrivs i kommunen? För- och grundskolenämndens ordförande Anna Hed (C) svarar på interpellationen. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Christer Nilsson, Fu-Fudal Byalag, dnr 2011/ Medborgarförslag från Lennart Lind, dnr 2011/ Medborgarförslag från Yngve Karlsson, dnr 2011/ Interpellation från Malin Höglund (M), dnr 2011/ Interpellationssvar från Anna Hed (C).

31 Kommunfullmäktige 134/ Sammanträdesdatum Sida 31 Dnr: KS 2011/ , 2011/ , 2011/ Ansvarig genomförande beslutet Pkt 1-3; Tekniska nämnden Återrapportering datum Återrapportering till Sändlista Christer Nilsson Lennart Lind Yngve Karlsson Tekniska nämnden

32 Kommunfullmäktige 135/ Sammanträdesdatum Sida 32 Dnr: KF Delgivningar 1. Revisionsrapport om elevers rätt till särskilt stöd, dnr 2011/ Förvaltningsrättens beslut om avslag på yrkandet om inhibition avseende avgifter på anläggningen Lomsmyren, dnr 2011/ Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll Följande nämnders protokoll delges via Mora kommuns hemsida: - För- och grundskolenämnden - Byggnadsnämndens - Gemensamma kostnämndens protokoll - Gemensamma nämnden för social myndighetsutövnings protokoll. - Gemensamma gymnasienämndens protokoll. - Kulturnämndens protokoll. - Miljönämndens protokoll. - Servicenämnden avseende lön/ekonomis protokoll. - Socialnämndens protokoll. - Tekniska nämndens protokoll. - Servicenämnden för IS IT protokoll.

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson

Malin Höglund, Kanslienheten, 2011-12-06, kl. 16.00. Katarina Jönsson 2011-12-06 Sida 1-12 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 6 december 2011, kl. 8.15-10.15 Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-8. Kommunstyrelsen 2011-10-04 Sida 1-8 Kommunstyrelsen 2011-10-04 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Gunillahelen Olsson, S

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-16

Sammanträdesdatum Sida 1-16 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 3 maj 2011, kl. 08.15-10.45. Beslutande Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Åke Knutz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7 2013-11-05 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-11-05, kl. 08:15-10:50. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Peter Helander (C) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013.

Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef. Kommunsekreterarens rum, 11 december 2013. Plats och tid Aulan på Fellingsbro Folkhögskola, kl. 17-19.30 Beslutande Se bilaga Övriga deltagande Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Utses att justera Irja Gustavsson och Pär-Ove

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-13

Sammanträdesdatum Sida 1-13 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Kulturnämnden 2010-06-10 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.00 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Olle Holknekt (FP) Jaakko Pekka Mattila

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson

Mats Hägglund, administrativ chef Eva Idfeldt, nämndsekreterare. Terje Andersson 2013-10-16 Sida 1-19 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 16 oktober 2013, kl 10.00-11.00 ande Bernt Persson (S) Christiane Djäken (M) Terje Andersson (C) Eva Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-08 Sida 1-14 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-10-08, kl. 08.15-12.00. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S),

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Sohlberg, Hakan Yngström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-15 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsens utskott. Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 för utveckling och beredning 2007-05-23 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00; 13.00-15.15 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Pär-Ove Lindqvist (M) ersättare Jonas Kleber (C) Kanslienheten, tisdag 24 november. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), 1:e vice ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.05

Socialkontoret, kl.15.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.05 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-09-25 1(23) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 september 2007, klockan 08.30-12.00, 13.00 16.00 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny

Läs mer

Protokoll 2009-11-16

Protokoll 2009-11-16 2009-11-16 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2009-11-16, klockan 17:00 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Gun-Britt Ahlin (S) Britt Gelin (S) Roger Arvidsson (S) Thomas Bäck (S) Göran Arveståhl (M) Annica

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30

Socialnämnden 2014-03-11 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 1 (27) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-12:30 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson Björn Stålhammar Tjänstgörande

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-07-02 Innehåll 171 Godkännande av föredragningslista... 219 172 Begäran om investeringspengar till Skogsgläntan för nybyggnad av förskola, Torestorp 1:103... 220 173

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen

Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s), Älvdalen Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-10.40 Beslutande Mikael Thalin (c), ordförande, Orsa Anna Hed (c), Mora Stig-Arne Rolfsson (s), ersättare för Peter Egardt, (s),

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-01-12 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-05-20 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 8.30 9.40 Närvarande Beslutande Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S) Lennart Norman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2010-03-30 21 Plats och tid Hjernet, 2010-03-30 kl 13.00-14.00 Beslutande Monica Anderssson (S), ordförande Elis Karlsson (S), ersättare för Mosad Saker (S) 19-22 Mosad Saker (S), 23-24 Maritha

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Persson (S) Bo Henriksson. Mats Green. Anders Persson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-28 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.10 Beslutande Övriga närvarande Mats Green (M), ordförande AnneMarie Grennhag

Läs mer

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S)

Isabell Korn (M) 28-33, 35-37 Natalya Raad (S) 1(14) Plats och tid: Barnkammaren, kommunhuset Alafors kl 09.00 12.00 Beslutande Jan Skog, ordf (M) Lennart Dahl (C) 28-33, 35-37 och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Rikard Paulin (S) Isabell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gymnasienämnden. Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Datum Plats och tid Österportskolan, Gränssnittet, Surbrunnsvägen 1, Ystad 09:00 10:00, 10:25 11:15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Sara Chermiti (M) ersättare Christer Olofsson förvaltningschef

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande

Gun-Britt Emanuelsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande Sammanträdesdatum Sida 1-12 Gymnasienämnden 2011-05-23 Plats och tid S :t Mikaelsskolan, Konferensrummen, kl 09.00-11.30 ande Lennart Sohlberg (S) ordförande Gunilla Elings Friberg (S) vice ordförande

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-22 1(9)

Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Socialnämnden 2012-03-22 1(9) Plats och tid Hotell Källan Åmliden Norsjö, torsdag den 22 mars 2012 kl. 10.30 12.15 Beslutande ledamöter Christer Lundgren, (c) ordförande Dan Oskarsson, (s) Elli-Mari Lundgren,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-01-07 Sida 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.00 Katja Larsson (S), ordförande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S)

Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson (S) 1(9) Plats och tid Päronsalen, klockan 09:00 12:05 Beslutande Ersättare Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD) Göran Andreasson (S), vice ordförande Margareta Bäckström (C) Gunwald Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson

Henrik Persson. Anna-Greta Andersson. Gunnar Canslätt. Henrik Persson Protokoll 1 (9) Plats och tid: Guldsmeden Sal A, klockan 15:00-16:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Gunnar Canslätt (KD) Gunnar Grenholm (C) Gunnel Nordin (FP)) Stefan Svedman (C) Tommy Ljung

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9)

Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Arbets- och näringslivsnämnden 2011-03-15 1 (9) Plats och tid Lärcentrum rum 203, kl. 9.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Niclas Erlandsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30.

Välfärdsberedningen. Sammanträdesprotokoll 2013-06-10. Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30. Sida 1/7 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 20.40 Ajournering kl. 18.25-18.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats ersättare Övriga deltagare Claes Hallberg (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00-16.45 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. Tema - Göran Schnell, Brandskyddsföreningen Förstudie förbundsbildning Räddningstjänsten 2012-06-25 58 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda, 2012-06-25, kl. 18:00-20:10 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Ingrid Jensen(c), Emma Åhlander Hansson(m), Christer Jonsson(c), Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31

Ann-Christine Bingåker. Pia Ingvarsson 2015-01-31 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, kl 09.00-10.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer