Församlingen och judarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingen och judarna"

Transkript

1 Församlingen och judarna Inledning Alla kristna som besöker Israel funderar säkert på förhållandet mellan landet och profetiorna i GT. Men om man går runt bland pastorer och teologer i Israel kommer man att upptäcka att den riktigt stora frågan idag är judarnas relation till Jesus. Många kristna säger nämligen idag att judarna inte behöver tro på Jesus för att få frälsning. Men det finns naturligtvis kvar kristna i Israel som håller fast vid Jesu betydelse som Frälsare. Innanför en av portarna till Gamla sta n ligger Christ Church, en bibeltroende, karismatisk kyrka. I programmet för Christ Church tvekar man inte att peka på Jesu roll som Frälsare. Texten använder Jes 53 för att beskriva Jesu verk. Allt vilar på den traditionella synen i frälsningsfrågan: "Gud lovade syndernas förlåtelse och evigt liv till alla, som tror på Jesus." Informationsbroschyren slutar med en fråga till besökarna, om detta har skett i deras liv. Tvåförbundsteologin Mot denna klassiska frälsningslära står den nu populära tvåförbunds-teologin. Läran säger, att det finns en frälsningsväg för judarna genom de förbund som Gud upprättade i GT och en annan frälsningsväg för hedningarna genom Jesus. Judarna är redan hos Fadern, även om deras liv som individer inom detta förbund kan behöva förbättras. Judarnas förbund är Liv, d v s de har redan en relation med Gud, medan förbundet med hedningarna i Jesus är en Väg, in i förbundet med Fadern. Denna tanke företräds av liberala teologer, som starkt vädjar till kristna att erkänna judarnas förbund som tillräckligt. Den mest kände företrädaren (Paul van Buren) menar att judarna har sagt nej till Jesus Kristus utifrån sin trofasthet mot Jesu Kristi Fader! Kristus har sin betydelse för judarna genom att deras Gud i Honom har gett deras ljus till hedningarna. Kyrkan ska bara vara ett vittne gentemot hedningarna. Han anser det vara frånstötande att erbjuda judar omvändelse till Kristus. I Sverige har Krister Stendahls senare tolkningar av Rom 11 haft samma innebörd: Det faktum att Paulus i Rom 10:17-11:26 inte använder namnet Jesus visar att judarna blir frälsta utan honom, enligt Stendahl. Paulus säger inte att Israel kommer att acceptera Jesus som Frälsare! Men även bland konservativa kristna och bland karismatiker finns något liknande. En sydstatsbaptist har menat att judar av idag mottar frälsning genom att de har utvalts av Gud i förbund med Abraham, Mose och profeterna. "Min inställning är att judar inte behöver evangelisation. Vi borde lämna dem i fred i ljuset av deras historia." Särskilt i enskilda samtal kan man finna denna syn företrädd hos starka Israelsvänner även i Sverige. Man föreställer sig gärna att enskilda judar på något sätt är frälsta. Särskilt kan detta inträffa, när man mött någon god, varmt troende jude. Det som från början var en intensiv sympati med det plågade judiska folket har alltså lett till teologiska förändringar i själva frälsningsläran. Kristna som aldrig skulle vilja svika Bibeln, säger nu: Judarna behöver inte Jesus. Deras eget förbund räcker. Nära slutet - läran Men det finns andra kristna i Israel som inte stöder tvåförbundsläran utan istället håller fast vid en annan lära. Dessa kristna karakteriseras av en stark kärlek till Israel och en

2 stark tro på folkets centrala roll i tusenårsriket. Flertalet av dem stöder dock evangelisation bland judar, även om det stora hoppet ligger knutet till en framtida nationell omvändelse, då judarna kommer att se Jesus, när han stiger ner på Oljeberget. Israels frälsning sker alltså inte genom kristnas vittnesbörd utan genom en manifestation av Guds under. Hos vissa kristna har denna syn lett till att enbart vänta på ett framtida frälsningstillfälle, Nära slutet-läran. En av dem som starkt pläderat för denna syn heter van der Hoeven. Han vill hävda, att de inte "gömmer korset". De tar dock hänsyn till, att judar inte tänker på kärlek, när de ser ett kors. "Vi vill därför trösta Guds folk, innan vi kan predika." Han tillägger "Gud har en speciell plan för judarna", vilket betyder, att de inte behöver eller kan bli frälsta just nu. I målsättningen för den kristna ambassadens arbete finns inte en rad om att judarna ska omvändas. Målet handlar istället om att ge tröst åt det judiska folket och staten Israel. Betecknande är, att den sista punkten i målsättningen handlar om att förbereda Kristi konungsliga välde från Jerusalem. När Kristus uppenbarats i sin härlighet kommer Jerusalem att bli centrum för hans konungastyre. Inget bibelord i deras skrifter handlar om försoningen i Jesus Kristus. Van der Hoeven har konstant betonat att det nu inte är tid att predika evangeliet för judar. Fokus för dem som tänker på detta sätt ligger inte på Israels andliga nöd utan på att bygga goda relationer med staten Israel. Vid en intervju med Jerusalem Post har han därför på frågan, om ambassaden inte är en förtäckt missionsorganisation, förklarat: "Inte alls. De sionistiska kristna är annorlunda. Våra syften är inte, som ni beskriver dem. Vi tror inte på omvändelse, vi vill inte göra judar till kristna." Han tillägger dock: "Judisk religion måste modifiera sig i tidens lopp - men bara på en punkt, vad gäller Messias identitet." Denna modifikation måste ske som en kollektiv enhet. "Att förleda individer att bryta sig ur har därför ingen mening." En kristen förkunnare säger alltså att det är meningslöst att judar blir kristna. Judarna och frälsningen - personlig slutkommentar Det finns helt visst mycket kärlek till Israel bland dessa människor, men ytterst sett gör man det judiska folket en otjänst genom att inte sprida evangeliet om Jesus Kristus. Många judiska ledare inser också, att mission är en nödvändig del av kristen tro. De har därför ingen respekt för de kristna, som förnekar detta. Naturligtvis måste denna uppgift genomföras utan manipulativa metoder. Judeutrotelsen är ett fruktansvärt brott, men det innebär inte att vår plikt att evangelisera har upphört. Mission är nämligen ingen fientlig handling mot judar. Detta är ett påstående, som ofta upprepas av den judiska kritiken. Man anklagar den missionerande kristenheten för att vilja göra världen "fri från judar" genom sin mission. Tvärtom är en uppmaning till genuin omvändelse i linje med Guds Ord: återvändandet till Landet är knutet till ett återvändande till Herren. Ett liv i landet är beroende av ett rätt förhållande till Gud och det får man bara genom Jesus Kristus. Mer än allt annat behöver judarna idag den Kristus, som är dess utlovade Frälsare. Ambassaden stöder sig på profeten Jesajas ord i kap 40 vers1: "Trösta, trösta mitt folk." I följande vers sägs dock: "Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad..." Vårt uppdrag är att predika om, hur synder har försonats. Ett budskap av tröst, som inte inkluderar ett budskap att synden är försonad genom tron på Kristi verk, är ingen tröst alls. Att begränsa trösten till materiell och politisk hjälp blir helt obegripligt. "Vad hjälper det det judiska folket om

3 det vinner hela landet, (politisk stabilitet, militär säkerhet och ekonomisk livskraft), men förlorar sin själ" (Ross). Det uppstår idag fler och fler s k messianska församlingar. Det är alltså judar som tror på Jesus. Dessa judekristna förvånar sig naturligtvis över, att någon kan betvivla nödvändigheten av att förkunna evangeliet för judarna. Jesus är Messias och det måste vi proklamera. Om Jesus är Messias måste detta ha med det judiska folket att göra. Om Han inte är judarnas Frälsare, kan han knappast vara hedningarnas. Det är en form av religiös antisemitism att vägra tala om Jesus med judar. Det enda kärleksfulla är att respektera det judiska folkets integritet och samtidigt presentera Jesus som Frälsare. Frälsningshistorien kommer att fullbordas genom hela Israels frälsning. Men även en jude måste ge sitt svar till Jesus Kristus. Bara genom honom ges förlåtelse. Judar har ingen annan väg till frälsning än genom Jesus Kristus. Därför måste evangeliet förkunnas även för judar. Israel har rentav ett företräde som föremål för evangelisation: "juden främst" (Rom 1:16). Judarnas frälsning ifrågasattes aldrig inom NT. Problemet var det motsatta, nämligen om också hedningarna kunde få del av denna frälsning utan att bli judar. Den föreställningen om att Jesus är alla hednafolks Frälsare men inte judarnas finns överhuvud taget inte i NT. Anspråket på denna exklusiva frälsning genom Jesus kommer från Jesu egen undervisning. Den klassiska kristna inställningen beror därför inte på intolerans utan på det enkla faktum att detta är Jesu egen syn. Det skulle vara bekvämare att påstå att var och en blir frälst genom sin tro men det har inte stöd i NT. Och de mest exklusiva anspråken kring Jesus återfinns i kontroverserna med judar. Enligt tydliga Jesusord (Luk 24:47, Apg 1:8) hade lärjungarna uppgiften att förkunna för judarna. Jesus säger till judiska lärjungar: "Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh 14:6). Petrus säger därför till judiska åhörare och i direkt konfrontation med judendomens högsta religiösa ledare: "Hos ingen annan finns frälsningen" (Apg 4:12). Hos Paulus används det högheliga Gudsnamnet på Kristus just i Rom 10 riktat mot judar: "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad" (v 13). Det är en total orimlighet att Gud kommer att ge frälsning åt judarna skilt från Jesus Kristus. Jesus är den ende Medlaren mellan Gud och människa. I Honom handlar Gud gentemot alla människor till försoning. I religionsmötet mellan kristendom och judendomen har alltför många givit upp tanken på Jesu unika ställning. Ändå gäller för båda parter fortfarande frågan: "Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" B. Judarna och landet Det är enligt min personliga tolkning (se "Israel i Guds frälsningsplan") möjligt att fasthålla judarnas utväljelse som folk. Gud utvalde patriarken Abraham och hans efterkommande som ett instrument för sin frälsning. Denna utväljelse var ett uttryck för Guds nåd. Den förenades med en uppmaning till ansvar och tjänst. Förbundets löften var att Israel skulle bli en välsignelse för alla folk. Denna gudomliga utväljelse har varit bekymmersam för judarna. Många har vänt sig mot dem - och sett dem som förbannade av Gud. Idag möter judarna därtill motstånd mot sin stat Israel. Men de fasthåller, att Förbundet med Gud fortfarande innefattar inte bara Lagen

4 utan också Landet. Dessa tre anses vara beroende av varandra. Förbundet har för dem inte bara en andlig dimension utan är knutet till Landet till evig tid (1 Mos 13:15, 15:18, 17:7). Bibeln beskriver Landet som ett jordiskt område med specifika gränser (1 Mos 15:18-21, Hes 47 ). Den etablerade kristna kyrkan däremot har ofta förandligat begreppet "Land". Den har inte godtagit den bokstavliga, fysiska karaktären. Men ett villkor för lånet från Gud av Landet var folkets lydnad inom förbundet (5 Mos 28:63-68, Jes 7:17, Jes 13:19). Deras olydnad orsakade dock Guds straff, men även i exilen visste Israel att Gud skulle minnas Landet (3 Mos 26:42) och föra dem tillbaka (5 Mos 30:5). Men judarna har senare fördrivits från Landet på nytt och då fortsatt att peka på Bibelns löften. Löftet ansågs bara delvist vara uppfyllt efter exilen i Babel. Landets slutgiltiga återställelse återstår och beskrivs som en tid av fred (Hes 36:24-28). Den judiska Bibeln slutar med orden i 2 Krön 36:23: "Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må Herren, hans Gud, vara med honom, och må han dra dit upp." En uppmaning till aliya är det sista ordet i judens testamente. Judarna har sedan dess alltid haft en närmast mystisk förbindelse med Landet. Denna bibliska längtan var en del av orsakerna till Israels födelse Löftena har bidragit till ett starkt självmedvetande. Men de första sionistiska ledarna drevs inte av några andliga intressen utan av starkt nationalistiska och ofta socialistiska motiv. Det var också svårt för både troende kristna och judar att förstå, att Landet blivit dem givet utan att den främsta andliga delen först infriats, nämligen Messias tillkommelse. Om vi kunnat fastställa Guds fortsatta handlande med judarna som folk, är det avsevärt mycket svårare att framlägga definitiva tankar kring staten Israel. Egentligen ligger tanken på ett land bakom varje erkännande av ett folk. Detta måste gälla judar såväl som exempelvis kurder. Identiteten som folk ligger i tillhörigheten till ett visst område. Man kan naturligtvis hävda att judarna har historisk, laglig och moralisk rätt till detta område. Några små spillror av folket har bott där i mer än år, de köpte delar av landet lagligt av turkarna under 1800-talet, och världens folk kände sig efter 2:a världskriget moraliskt förpliktade att ge dem detta land. Däremot är inget sagt om vilken politisk form som ska väljas för detta land. Judarna i Bibeln hade ingen suverän stat mer än under David och Salomo. I löftet sägs alltså inget om staten utan om landet. Att ha rätt till ett land säger inte nödvändigtvis, hur det politiska livet ska formas. Men å andra sidan får vi inte bli romantiska. Idag existerar staten Israel. Den är därtill den enda kämpande demokratin i området. Detta bör beaktas i diskussionerna kring Mellanöstern. Men frågan blir ju också, om staten Israel är en fullbordan av vissa löften i GT. Risken i det sammanhanget är, att man bortser från den moraliska synpunkten. Sedan Abrahams tid har Gud alltid lagt moraliska krav på sitt folk, annars skulle de förlora landet. Frågan var ständigt, hur de levde inför Gud och inför andra folk. Här kommer då palestinierna in i bilden. De har också historisk, moralisk och juridisk rätt till detta land. Visserligen som små grupper har de bott i landet sedan länge, de äger sin jord sedan generationer och har som alla rätt till goda levnadsförhållanden. Två folk söker alltså sitt hemland och sin trygghet. Palestinierna är alltså inte främlingar i landet. Visserligen har israelerna då skyldigheten att inte förtrycka dem (3 Mos 19:33-34) men hur känns det för dem att kallas främlingar i sitt eget land. De är naturligtvis inte heller kananéer som ska förgöras eller gibeoniter (Jos 9) som ska utgöra arbetskraft.

5 Det ligger naturligtvis stora svårigheter i det förhållandet att judarna gör anspråk på ett område p g a gudomlig rätt. Många har på det sättet ansett sig ha gudomligt mandat till sina handlingar, det kan gälla korståg eller slaveri. Problemet med Landet kan inte tvingas på ett annat folk med enkla satser om att Gud vill det. Militärt våld kan naturligtvis inte heller bevisa rätten till ett land. Vi får inte på det sättet missbruka Bibeln för politiska syften eller för bevis av vår teologi. Ibland får detta anspråk på att Gud i allt står bakom Israel till följd en rent fatalistisk historietolkning: "Gud har bestämt det. Det måste bli så." Varje händelse i Israel förbinds med en profetia. Detta sker ibland på ett sätt, som är helt emot en biblisk grundsyn. Om varje handling är förutbestämd av Gud, behöver den ju inte bedömas moraliskt. Om den judiska historien är given genom olika profetior, då kan inte internationell rätt läggas på det utvalda folket. Personligen har jag svårt att se kopplingen till allt för detaljerade bibelord i GT. Dessa ges ofta en motsägelsefull tolkning, som ibland är helt ansvarslös, när förutsägelsen inte inträffar. Har det någonsin förekommit att en bibellärare erkänt sina missgrepp på detta område? Det är naturligtvis inte heller möjligt att låta denna fråga vara lösenordet in i den rena läran. Förhållandet till staten Israel kan på intet sätt avgöra, om man är bibeltroende eller ej. I dess mest naiva form får detta ofta karaktären av ett påstående om att alls inte vara någon tolkning av Bibeln. Det är bara liberalt anstrukna kristna som anses tolka Bibeln, de renläriga läser Bibeln som den står. Detta är inte ett hederligt sätt att betrakta meningsmotståndare. Man måste minnas, att profetiorna gavs vid vissa tillfällen till den tidens folk. Det finns t o m varningar för att förlägga dem till framtiden (Hes 12:26-28). Dessa profetior var också att betrakta som erbjudanden om vad som kunde ske. De beror nämligen ofta på folkets gensvar (Jer 18:1-11, Hes 33:1-20). Det fanns alltså en moralisk sida i profetiorna. Vi får inte bara se till den förutsägande sidan utan också till den moraliska. Mycket berodde då på, hur man behandlade den fattige och främlingen. I vår tid måste detta gälla palestinierna. Det är svårt att tro att Gud idag skulle fullborda sina löften genom att vara orättvis mot dem, som han ju också skapat och älskar. Abrahams efterlevande fick vänta i fyra generationer på att bo i landet för att inte vara orättfärdiga mot dem, som bodde där (1 Mos 15:6). Den kristne måste alltid stå för frihet, rättvisa och fred. Vi kan utgå ifrån att orättfärdiga handlingar alltid står under Guds dom, att målet aldrig helgar medlet och att Israel inte är Guds Rike. Vi får därför inte i blindo godta alla handlingar, även om vi inte heller ska bedöma Israel från någon orättvis måttstock. Vi måste våga ställa oss på rättvisans plats, även om det i ett visst läge ger obalans - och även om man då kallas antisemit - eller sionist. Vårt ansvar är att stå för rättvisan och låta Gud sörja för, om detta på något sätt fullbordar hans plan för folket. Det finns enligt detta synsätt två saker att värna om: Guds fortsatta relation till förbundsfolket och en profetisk omsorg om rättvisa och fred mellan människor. Vi bör också minnas Guds syfte med utkorelsen av judarna. Meningen med deras utväljelse är ju, att andra folk ska bli välsignade genom dem. Judarna existerar för världens skull. De ska vara ett medel till Guds välsignelse av folken. Denna välsignelse betyder knappast att Israel ska bli politiskt överhuvud över dessa folk. Det är därför helt förkastligt att använda israeliternas erövring av Kanaans land som en förebild för judarnas rätt till staten Israel. Mot detta står nämligen ett andra intåg (Jer 23: 7

6 - 8). I det första fallet fördrivs och dödas de tidigare invånarna. Men vid det andra tillfället är allt helt annorlunda. Man ska nu acceptera folken i landet. I det kapitel, där landets gränser anges, sägs därför tydligt, att landet ska delas med "främlingarna, som bor ibland er" (Hes 47 :21-23). Varför är inte Israels vänner intresserade av denna profetia? Varför låter sig den kristna bibeltolkningen inspireras av den blodiga erövringen av Kanaans land? I Hes 47 finns inte fientligheten från Josua tid. Man har accepterat förändringar i historien. Landet ska delas med dem som bor där. Vi borde alltså mer anknyta till det sant profetiska momentet i GT med dess etiska krav på gudsfolket. Guds krav på rättvisa verkar många bibeltolkare idag helt bortse ifrån för att istället stödja en våldsinriktad sionism. Palestinier ska inte slaktas som hedniska kananéer. De ska istället ha sin arvedel i Landet (Hes 47 : 23). Detta innebär inte annat än att det kan finnas paralleller mellan det som sker i dag och profetior i GT. Men kopplingen får inte ske genom ett förhärligande av våld och förtryck. Det bör vara uppenbart, att Israel inte alltid använt rätta medel, i den mån man vill ge Guds stöd till deras handlingar. Man får inte identifiera Guds vilja med staten Israels politik. Våld är grymt och orättfärdigt, även om Israel begår det. Egentligen hänvisar ju Israels politiker inte till Guds vilja, utan till naturrätten, alltså till samma måttstock som för alla andra. Som kristna bör vi vara försiktiga med att peka ut Guds specifika handlande i politiska skeenden. Detta gäller exempelvis förhandlingarna kring Israels gränser. Beskrivningen av dessa gränser varierar i Bibeln och tar hänsyn till historiska realiteter. Det är verkligen inte riktigt att enbart fokusera sig på Josuas erövring. Den handlar om erövring och förslavande. Istället bör vi hämta ledning från profeternas visioner om tjänande och fred. En sådan fred ligger i slutet av en lång väg av försoning, som måste börja med respekt för varandra som människor. Vi gör människorna i Israel en otjänst genom att lägga på dem enkla svar på deras outhärdligt svåra frågor. Det svåraste är kanske, att det inte är en kamp mellan rätt och fel, mellan gott och ont. Det är istället en kamp mellan två rättigheter, två folk som älskar samma land. Gud älskar båda dessa folk. Och Han står för rättvisa. Och utan att ta vår tillflykt till fromma klichéer måste vi få säga, att endast Gud kan ge hopp. Vi som kristna bör då också ge ett budskap om hopp, hopp om förändring i samhället, hopp om försoning mellan människor genom att lära sig leva av förlåtelse. Det berättas att Martin Luther Kings far vid ett besök i Israel kom att stå med en jude och en arab på vardera sidan. Under sitt tal vid en mottagning höll han armarna om dem båda och talade om Guds kärlek i Jesus Kristus. Gud är närvarande i historien men inte med vilka medel som helst. Han är även i Israel korsets Gud, som segrar genom lidande kärlek. Vare sig muslimer eller judar ser det - och inte heller vi som kristna. Det är Herrens lidande Tjänare som ska utbreda rätten bland folken: "Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa och en tynande veke ska han inte utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten" (Jes 42:1-4). Per-Axel Sverker

7

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Guds ord har haft framgång

Guds ord har haft framgång BIBELN i översikt Guds ord har haft framgång Bibeln har påverkat civilisationer. Miljoner människor säger att Bibeln har förändrat deras liv. Detta har pågått i 3500 år (sedan Moses) och över hela världen.

Läs mer

Husförsamlingen. Inledning

Husförsamlingen. Inledning Husförsamlingen Inledning Ett viktigt drag i den första församlingens liv är de kristnas samlingar i hemmen för att fira gudstjänst eller på annat sätt dela kristen gemenskap. Den första församlingen har

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan.

I dagens predikotext möter vi lärjungarna i väntan. 1 Tunadalskyrkan 13 05 12 Söndagen före pingst I väntans tider Apg 1:1-14 Att vänta på något och samtalen under väntetiden kan föra med sig många olika saker. Ett kan vara att man är överens om att man

Läs mer

GTs historiska böcker, del 1

GTs historiska böcker, del 1 GTs historiska böcker, del 1 s. 1 1 Mosebok s. 3 2 Mosebok s. 4 3 Mosebok s. 6 4 Mosebok s. 8 5 Mosebok Första Mosebok Skapelsen och Guds egendomsfolk FÖRSTA MOSEBOK är den första delen av fem. Huvudtemat

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA

SALOMO OCH KABBALAN KÄRNAN I UNDERVISNINGEN I KABBALA Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv VÄRLDENS PENNINGSYSTEM RLJ-1270-SE JOHN S. TORELL 26 DECEMBER 2010 DEL 2: DET ANTIKRISTLIGA SYSTEMETS TEOLOGI Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Kyrkan och torah del 11

Kyrkan och torah del 11 Kyrkan och torah del 11 Ett rike av präster Sven Reichmann har kommit in på slutvarvet av sin uppmärksammade artikelserie om kyrkan och torah. I detta näst sista avsnitt behandlar han Israels kallelse,

Läs mer

Läsargruppen i Högbergskyrkan

Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen i Högbergskyrkan Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför att man är nyfiken och att det finns en längtan efter något mer att få

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige MUHAMMAD I BIBELN Av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige Profetian i 5:e Moseboken Då Moses på Herrens befallning gick upp på berget Horeb, talade

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin.

Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Sabbater och Högtider Fra Elvorochjanne.se/ Av Elvor Ohlin. Gamla förbundet 2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte,

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Kyrkans sju kännetecken

Kyrkans sju kännetecken Kyrkans sju kännetecken Sebastian Grünbaum Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland 1 Inledning Luther skrev sin bok Om Koncilierna och Kyrkan år 1539. Denna bok är en del av det stora arv som Luther,

Läs mer

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011

Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Jakobs brev Bakgrund Lars Mörling 2011 Författare: Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare (Jak 1:1) 1. Enligt traditionen är författaren Jakob, Herrens bror (Gal 1:18-19). Paulus skriver om sitt besök

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Judarnas frälsning - en kontroversiell fråga

Judarnas frälsning - en kontroversiell fråga Judarnas frälsning - en kontroversiell fråga Inledning Mest samlad möter Paulus syn på Israel i Rom 9-11. Vad det för Paulus gäller är att visa att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan trosrättfärdigheten

Läs mer

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln

Nya Testamentet. Paulus brev till galaterna. Reformationsbibeln Nya Testamentet Paulus brev till galaterna Reformationsbibeln Svenska Reformationsbibelsällskapets översättning av Textus Receptus samt revidering av Karl XII:s Kyrkobibel från 1703 Andra upplagan utgiven

Läs mer

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk.

Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. Bibelintro: Året var 1553 då den engelska Kungen, Edward den 6 låg dödligt sjuk. - För att förhindra att hans halvsyster den katolska Maria skulle ta över tronen och där med göra England katolskt så skrevs

Läs mer

- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga.

- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga. Kära vänner, Vi lever i en tid av stress och oro. - En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga. Detta är en tid då Rasism och fiendskap människor emellan bara ökar. Krig och

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv

Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv PREDESTINATION RLJ-1221-SE JOHN S. TORELL 17 JANUARI 2010 DEL 13: ABRAHAMS FÖRBUND TAR SLUT DET SÖDRA RIKET 344 ÅR Det Södra kungariket varade 344 år och styrdes av 20

Läs mer

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002

Sven Hillert. Frälsning för alla. en biblisk vision utgiven på verbum 2002 Sven Hillert Frälsning för alla en biblisk vision utgiven på verbum 2002 2 Innehåll Inledning 3 Två visioner inom judendomen 5 Två bilder av Jesus 8 Två perspektiv i Paulus brev 14 En tro som förenar 34

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 4: Att ge bort det bästa man har Illustration: En ung munk fick för första gången i ansvar att hålla i morgonandakten.

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15

Tunadalskyrkan 13 09 01. Jag har en dröm. Amos 9:11-15 1 Tunadalskyrkan 13 09 01 Jag har en dröm Amos 9:11-15 I dagarna är det femtio år sedan Martin Luther King jr höll sitt berömda tal i Washington, där han sade I have a dream, Jag har en dröm, och som blev

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2015

Läs mer

BIBLISKA REFLEKTIONER

BIBLISKA REFLEKTIONER BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA DAG 1 Låt stenen rullas bort Hes 37:12 14 Psalt 71:18b 23 Rom 8:15 21 Matt 28:1 10 Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk. Din

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan bli fylld av den helige Ande Häfte 2 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Inledning En viktig upptäckt Kraft att vittna Ett stort äventyr Okunnighet om den helige

Läs mer

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham:

Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Guds Ord kom till profeten William Marrion Branham: Ta upp Din penna och skriv! En kväll, då jag sökte Herren, sade Den Helige Ande till mig att ta upp min penna och skriva. Då jag grep pennan för att

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Psaltaren 1. (Vers 1-3) Den salige

Christian Mölks Bibelkommentarer. Psaltaren 1. (Vers 1-3) Den salige Psaltaren 1 Psaltaren, med sina fem sångböcker, står som en parallell till Torah, de fem Moseböckerna. Om Torah är Guds ord till sitt folk så är Psaltaren folkets gensvar till Gud. Psaltartexterna är ofta

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7).

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare ropar ut goda nyheter om räddning och att Gud är konung (Jes 52:7). Markus 1 (1:1) Jesus namn och titel 1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder goda nyheter. Vi har på svenska blivit så vana vid det

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision

Salts syftesparagraf. definitioner, utläggning och vision Salts syftesparagraf definitioner, utläggning och vision Inledning Detta häfte har skrivits av Salts generalsekreterare Olof Edsinger på uppdrag av Salts styrelse. Texten är antagen av Salts styrelse vid

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Renovera med Guds ord

Renovera med Guds ord Renovera med Guds ord Nehemja kap.7-8 Av: Johannes Djerf Efter några söndagars paus så har vi åter igen kommit tillbaka till Nehemja bok. Där nu alla stenar sitter på sin plats runt muren, den sista dörren

Läs mer

Man och kvinna i Kristus

Man och kvinna i Kristus Man och kvinna i Kristus Underordna er varandra Paulus skrev i Ef 5:21: Underordna er varandra. I en tidigare predikan har jag förklarat att underordnande betyder ömsesidig tjänst. Nu ska vi gå till ordet

Läs mer

I väntan på Livets krona

I väntan på Livets krona I väntan på Livets krona Brevet till Smyrna. Upp.2:8 11 Av: Johannes Djerf Hur kommer det sig att just jag måste genomlida detta? Har du tänkt så någon gång? Jag tror på Gud och jag försöker göra rätt

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel.

Andra (grek heteroi) visar att Guds ord möts med motstånd och rentav gyckel. Apostlagärningarna, bibelstudium 9 5 Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. 6 Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en

Läs mer

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem.

a. Fram tills nu så har Markus beskrivit Jesus verksamhet utanför Jerusalem. Markus 11 (11:1 11) Jesus intåg i Jerusalem 1 När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betfage och Betania vid Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar 2 och sade till dem: Gå till byn

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Den gröna bördiga halvmånen var området från dagens Irak till Israel.

Den gröna bördiga halvmånen var området från dagens Irak till Israel. ABRAHAM INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Abraham som invandrare och missionär 5 Abraham och Guds förbund 5 Abrahams barn - del 1 7 Abrahams barn - del 2 8 Abrahams barn och omskärelsen 10 Abrahams välsignade

Läs mer

Öga för öga, Tand för tand

Öga för öga, Tand för tand Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Eye for an Eye. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum

LYFTA BIBELN. Därför behövs ett BIBELLYFT! Så välkommen till en spännande höst då LIVET står i centrum 1 Bibellyftet! Så har vi valt att kalla vårens tema i Bankeryds Missionsförsamling. Hela den här terminen vill vi på ett särskilt sätt LYFTA BIBELN. Vadå lyfta bibeln, kanske du undrar? Jo, vi tror att

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael

Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael Vi inleder med en bön: I Faderns och Sonens och den

Läs mer

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära

Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka. Guds rike är nära Predikan 6 dec 2009 Värnamo Allianskyrka Guds rike är nära Jag kunde inte låta bli att låta tankarna fara iväg en aning när jag satt här i kyrkan för ett par veckor sedan och lyssnade till Anders Bengtsson

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32

ROMARBREVET INNEHÅLL. Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 ROMARBREVET INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2010 INNEHÅLL Bakgrund 3 Brevets indelning 4 Löpande kommentar 5 Sammanfattning 32 2 ROMARBREVET

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen.

Petrus första brev, är ett brev till oss, och jag hoppas kunna göra det tydligt under kvällen. Ett brev till oss - Introduktion till Första Petrusbrevet Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien. Ni

Läs mer

Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35)

Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35) Program 125. 2 Mos. kap. 33 och 34. (Introd. 0:35) Vi har nu hunnit fram till kapitel 33 i Andra Mosebok. Där vi möter Herrens befallnig till Israels barn, att dom skall dra vidare från Horebs berg. Och

Läs mer

NTs historiska böcker

NTs historiska böcker NTs historiska böcker s. 1 Matteus evangelium s. 3 Markus evangelium s. 4 Lukas evangelium s. 6 Johannes evangelium s. 8 Apostlagärningarna Matteus evangelium Den utlovade Messias Av Nya testamentets fyra

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer