ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA ATTESTRÄTT 1/ Attesträtt Attest är ett intyg att affärshändelsen i fråga är en del av Fridhems Folkhögskolas affärsverksamhet och att effekten av affärshändelsen har tillkommit Fridhems Folkhögskola. Attesten innebär samtidigt ett godkännande att bokföring kan ske av kostnaden/intäkten. Ekonomiansvarig ansvarar för att respektive chef har tillräcklig kännedom om kontoplanen och attestregler för att kunna förstå innebörden av attest, samt ansvarar för att bokföring sker på rätt konto. Aktuell kontoplan återfinns i bilaga 1. Attesträtten reglerar vem som har rätt att ådra Fridhems Folkhögskola förpliktelser. Attest tecknas på följande fall: På inköpsorder, leverantörsfakturor och andra handlingar som medför en senare utfallande utbetalningsförpliktelse. På handlingar som medför annan förändring av storlek eller sammansättning av skolans förmögenhet t.ex. krediteringar och försäljning av anläggningstillgångar. På nedskrivning av fordringar samt vid överlämnandet av fordringar till inkasso. På avskrivning samt nedskrivning av anläggningstillgångar då det innebär en förändring av värdet på en tillgång. Attesträtten är kopplad till den organisatoriska ansvarsfördelningen. Detta innebär att ingen har tillstånd att påföra kostnader på annat än egna eller underordnad resultatenhet. Det är ej tillåtet att attestera egna eller överordnades utgifter avseende resor, traktamenten, representationer eller övriga utlägg. Om ordinarie attestberättigad och även dennes ställföreträdare är frånvarande skall ärendet handläggas av närmast överordnad chef. Attest skall tecknas med fullständig namnteckning (ej signatur) eller digital attest. Attest på leverantörsfakturor sker digitalt via programmet Levdoc, där attest sker på egna konton efter tilldelad behörighet. 1

2 Sidan 2 av 5 2/ Kontroll Före attest skall den person som utfört kontrollåtgärd intyga att vara eller tjänst mottagits, gällande avtal för pris, kvantitet, kvalitet o. dyl. är uppfyllt m.m. Vidare skall korrekt kontering ha utförts. Ovan nämnda kontroll utförs normalt av annan person än den som attesterar fakturan. Utförd kontroll skall styrkas med handläggarens signatur om annan än attest person. 3/ Allmän attesträtt Rektor har fullständig attesträtt för Fridhems Folkhögskola. För investeringar eller andra avtal, som innebär att Fridhems Folkhögskola ersätter investeringar med andra utbetalningsförpliktelser (t.ex. leasingavtal e. dyl.) över kr, gäller att rektor skall föredra ärendet hos styrelsen. Den allmänna attesträtten kan delegeras för kortare period. Fullmaktblankett för delegering av attesträtt för kortare period skall upprättas. Om attesträtten skall ändras på grund av personaländring, omorganisation eller annat förhållande skall detta meddelas styrelsen och protokollföras. Följande dokument skall attesteras av närmast högre chef: närvarorapport, förskott för resor och utlägg, reseräkning, utläggsredovisning. 4/ Löner Attest skall ske vid uppläggning och ändring i löneregister. Lönebearbetning sker i löneprogrammet Visma 600 och löneutbetalning sker via filöverföring. Redovisning av skatt sker digitalt och utbetalning görs via filöverföring. Generella ändringar avseende hela lönesystemet skall attesteras av rektor. Övriga icke rutinmässiga åtgärder avseende löner och löneförhållanden attesteras av respektive avdelningschef och personalchef. Lönejusteringar i perioder mellan ordinarie lönerevisioner skall godkännas och attesteras av rektor. Attest skall ske av utdatamaterial som utbetalningsorder från bank, banklista, kvitto på filöverföring, facklistor, skatteredovisningar. Attest av löneutbetalningar görs av rektor eller ekonomichefen. Attest av facklistor görs av ekonomichef. Skatteredovisningar attesteras av rektor eller ekonomichefen vilka har rätt att redovisa skattedeklarationen digitalt. Betalning av skatt attesteras av ekonomichefen eller rektor. Begäran om löneförskott skall alltid ställas till rektor. Rektor beslutar om och attesterar löneförskotten. 2

3 Sidan 3 av 5 5/ Utbetalning Utbetalningsorder, fil filöverföring och andra och uttag avseende utbetalning från bank- eller plusgiro skall alltid tecknas av två behöriga personer. 6/ Attestberättigade Kostnader: Personliga utlägg, och reseräkningar Friskvård, medicin och sjukvård Behörig undertecknare: Närmast högre chef Närmast högre chef samt löneansvarig Kostnader: Övriga kostnader, inköp i enlighet med gällande budgetram: kr Resp. kontoansvarig och närmaste högre chef kr Som ovan samt Rektor kr Som ovan samt Styrelseordföranden Övriga kostnader utöver den av styrelsen antagna budgetram, totalt per budgetår: kr Rektor kr Styrelseordföranden över kr Investeringar: Alla typer av investeringar inom gällande budgetram: kr Resp. kontorsansvarig och närmaste chef kr Som ovan samt Rektor över kr Som ovan samt Hyra/leasing: Hyres-/leasing-, köpeavtal inom gällande budgetram Rektor Hyres- och köpeavtal, firmateckningshandlingar, borgensåtaganden etc. Kontrakt, avtal: Avtal, anbud, kontrakt kr Rektor kr Styrelseordföranden över kr 3

4 Sidan 4 av 5 Ansvariga personer Styrelseordförande Rektor Ekonomichef, dataansvarig HR/Sommarproducent Internat- och städchef Kökschef Vaktmästare Bibliotekarie Linjeledare Dataansvarig, löneadministratör Ingegerd Wärnersson Roger Johansson Adnan Spahic Daniel Unnerbäck Lena Kristensson Benny Hesselgaard Daniel Unnerbäck Lars Karlsson Bengt Andersson, filmlinjen, Morgan Andersson, teaterlinjen, Mats Holtne, musiklinjen, Gabriella Ternelius Svensson, allmän kurs, Adnan Spahic Ansvarsområden Löner enl. budgetram Tillsvidareanställd personal Visstidsanställda Övriga personalkostnader Fortbildning enl. budgetram Material enligt budgetram Studiematerial enl. budgetram Sommarkurser Bibliotek Datateknik samt material Administration Marknadsföring o PR Material enligt budgetram Fastigheter Investeringar inom resp. ansvarsområde Ansvarig HR/sommarproducent i förening med rektor Avdelningschef i förening med HR/sommarproducent Rektor Linjeledare i förening med HR/sommarproducent Bibliotekarien Dataansvarig i förening med rektor Ekonomichef i förening med rektor Avdelningschef i förening med HR Vaktmästare i förening med HR/sommarproducent Resp. kontoansvarig i förening med HR/sommarproducent Antagen av styrelsen

5 Sidan 5 av 5 FULLMAKT Att användas vid delegering av attesträtt för kortare period (upp till ett år). Fullmakt för: (namn) Fullmaktsinnehavarens namnteckning: Giltighetstid för fullmakt: ATTEST Fullmakt att attestera: utlägg och reseräkningar upp till: kr rese- och utläggsförskott upp till: kr leverantörsfakturor upp till: kr Datum: Fullmaktsgivare Namnförtydligande 5