Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund"

Transkript

1 1(9) Styrelsen och rektor Attestgranskning 1. Bakgrund (IR) har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2005 utfört granskning av attester. Attest innebär att intyga att kontroll har skett och godkännande av kostnader. Attestmomentet ska göras på samtliga utbetalningar innan utbetalningen utförs. Inom LiU hanteras årligen cirka leverantörsfakturor som genererar utbetalningar och som ska attesteras. Därutöver tillkommer underlag som hanteras i lönesystemet HR+ och Tur och Retur exempelvis reseräkningar, övertid och arvoden som också ska attesteras. I och med att ekonomi- och personaladministrationen i stor utsträckning är decentraliserad har institutionerna ett stort ansvar för att själva ha fungerande rutiner. Den decentraliserade organisationen ställer stora krav på de självständiga institutionerna beträffande kunskap i såväl ekonomi som personaladministration. Prefekten är ansvarig för hur administrationen vid institutionen sköts och har därmed ansvar för att rutiner och organisation utformas så att god intern kontroll kan uppnås. En viktig del av den interna kontrollen inom LiU baseras på de regler som finns för ingående av avtal, för attestering och tecknande av utbetalningsbesked. Inom LiU finns planer på införande av elektronisk hantering av fakturor, vilket kommer att medföra elektronisk attest. Granskningen kan vidare bidra till olika råd för hantering av elektronisk attest. 2. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har inriktats på att kartlägga om de institutioner som granskningen omfattar har förteckning över utsedda attestanter i enlighet med regelverket, vilka rutiner som finns vid förändringar av attesträtter, om regelverket avseende attester är väl förankrat och hur attesthanteringen upplevs av berörda. Granskningen av attesthanteringen avser att belysa hur korrekt attesträttssystemet är och riktar in sig på attestsystemets tillförlitlighet vid bokföring av ekonomiska transaktioner.

2 2(9) Genomförandet av attestgranskningen har gjorts genom; Intervjuer med ett urval av berörd personal på de granskade institutionerna. Institutionsbesök har gjorts på följande sex institutioner IDA, MAI, ISAK, IUV, INR och IHS. Översiktlig genomgång av lagar, förordningar och övrig statlig reglering som berör intern kontroll samt genomgång av LiUs dokument och riktlinjer avseende attester och intern kontroll. Verifiering av ekonomiska transaktioner avseende attester genom stickprovskontroll. Kontroll har också gjorts av varje faktura om den är ställd till LiU och om leverantören har F-skattsedel. 3. Granskningens iakttagelser 3.1 Regler för attestering och för tecknande av utbetalningsbesked Enligt verksförordningen är det chefen för myndigheten, rektor vid LiU, som ska se till att myndighetens organisation är utformad så att redovisning, medelsförvaltning och förvaltning av övriga tillgångar samt myndighetens verksamhet i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Rektor kan delegera ansvaret för att arbetet utförs och att fastställda rutiner efterföljs. Det övergripande ansvaret går däremot inte att delegera. Attest Av regelverket framgår att rätten att attestera olika verifikationer har rektor delegerat till prefekt/enhetschef. Prefekten förutsätts delegera denna rätt vidare för att undvika att det är samma person som både attesterar en faktura och tecknar utbetalningsbesked. Prefekten beslutar om attestordningen inom institutionen och beslutet ska vara skriftligt. Lämpligt är att attesträtt delegeras till personer med budget- och resultat ansvar. Av regelverket framgår vidare att attestordningen bör omprövas varje år, vid eventuella ändringar ska hela attestordningen skrivas om och bilagan med namnteckningsprov behöver endast uppdateras. I den attestansvariges uppgift ingår att: kontrollera om fakturan är ställd till institutionen/enheten, att villkoren överensstämmer med uppgjord överenskommelse, leverans överensstämmer med beställning och att varan/tjänsten har levererats kontrollera att kostnaden ligger inom ramen för budgeten och enligt eventuella direktiv från institutionsledningen meddela den som ska teckna utbetalningsbeskedet när utbetalning bör ske

3 3(9) kontrollera att konteringen är korrekt med avseende på bl.a. bokförings och skatteregler kontrollera att det material som behövs bifogas som underlag för betalning och arkivering Utbetalningsbesked Rätten att teckna utbetalningsbesked tillkommer varje prefekt eller chef för en bokslutsenhet. Rektor ska godkänna om rätten att teckna utbetalningsbesked ska överlämnas till någon annan. Detta görs genom en fullmakt som ska undertecknas av rektor. Undantag råder under sommarsemester, då prefekt får besluta om rätten att teckna utbetalningsbesked. Innan utbetalningsbeskedet tecknas ska följande kontrolleras; att verifikationen har attesterats av behörig tjänsteman att medel finns disponibla på aktuellt konto att eventuella acconto betalningar och kvittningsbara motfordringar har beaktats att allt grundmaterial av betydelse har beaktats att inte samma person som tecknar utanordningen också har attesterat fakturor Den som attesterar en utbetalning eller tecknar utbetalningsbesked; är rättsligt ansvarig för sin handling får inte attestera en handling som avser denne personligen eller någon närstående person eller juridisk person, i vilken vederbörande har betydande intressen får inte attestera om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet i ärendet Granskningskontrollerna kan delegeras till annan medarbetare, men ansvaret för attesteringen respektive tecknandet ligger kvar på den som ska attestera och teckna utbetalningsbeskedet 3.2 Processen för leverantörsfakturor på institutionsnivå Fakturahanteringen är decentraliserad vid LiU. I stort är hanteringen av fakturor lika på de institutioner som granskningen omfattat. Vid postöppningen datumstämplas fakturan, därefter ankomstregistreras i de flesta fall fakturan varefter den skickas ut för kontering och attestering. Attestanten anger oftast vilket projekt som skall belastas med kostnaden. Fakturan kommer tillbaka till institutionens ekonomifunktion, här kompletteras vid behov konteringen, slutkontrolleras och definitivbokförs fakturan.

4 4(9) Betalningsförslag tas ut på de fakturor som ska betalas. Kontroll görs på bland annat att korrekt pg/bg registrerats och att antal fakturor på rapporten överensstämmer med underlaget. Den person som har rätt att teckna utbetalningsbesked kontrollerar underlaget och tecknar betalningsförslaget som skickas till VI. För fakturor på 500 tkr eller mer ska kopia på fakturan bifogas betalningsförslaget. Fakturaflödet beskrivs övergripande i nedanstående flödesschema; Postöppning och datumstämpling Ankomstregistrering Sortering och utskick Kontroll och uttag av betalningsförslag. Utbetalningsbesked tecknas av prefekt eller motsvarande. Kontroll och definitivbok föring Kontering och attestering Till VI för utbetalning 3.3 Institutionernas attesthandlingar Enligt reglerna för attestordning och utanordningsregler ansvarar institutionerna och enheterna själva för att upprätthålla en aktuell attestordning. De ansvarar också för att förteckningen delges VI och internrevisionen. Det finns attestordningar upprättade för samtliga institutioner som omfattas av granskningen. Institutionerna upprättar varje år en ny attestordning Alla attestordningar är undertecknade av respektive prefekt och det framgår också att den aktuella attestordningen ersätter alla tidigare attestordningar. En av institutionerna hade dock en tidsbegränsad attestordning för år 2004, en aktuell för år 2005 saknades, vilket åtgärdades under granskningen. Vid granskningen av attestordningen framkom att fem av de sex institutionerna har utsett ersättare till sina attestanter, det står inte omnämnt i attestordningen vilken turordning som gäller.

5 5(9) Vad gäller namnteckningsprover råder olika rutiner. I regelverket står att namnteckningsbilagan endast behöver uppdateras vid förändringar. Några institutioner saknar rutin för att återkalla namnteckningsprover för personer vars attesträtt har upphört. Hälften av institutionerna har uppgivit datum för när namnteckningsprovet är upprättat. En av institutionerna hänvisade till namnteckningsprov i diariet avseende en attestant inlämnat för över tio år sedan. På två av institutionerna saknades namnteckningsprov för sammanlagt fyra personer med attesträtt, bristen åtgärdades under granskningen. Några institutioner har fler namnteckningsprover än attestanter. Fem av de sex institutionerna har lika hantering avseende vilka befattningar/funktioner som har attestuppdrag, vilket är personer som har budget- och resultat ansvar. På en institution är det endast centrala funktioner som har attesträtt. De personer som har resultat- och budgetansvar bekräftar med signatur eller namnteckning att fakturan är godkänd och attesten utförs av de centrala funktionerna. Fem av institutionerna använder sig av både signatur och namnunderskrift vid attestering. En av institutionerna hade inte signaturer på attestordningen, detta kompletterades under granskningen. 3.4 Attestsystemets förankring i organisationen Vilken introduktion som ges till personer med attesträtt varierar. I flera fall har intendenten gett de attestansvariga reglerna för attestering och för tecknande av utbetalningsbesked. På en av institutionernas attestordning finns en kortfattad beskrivning om vad som ingår i den attestansvariges uppdrag, vilka samtliga attestanter får en kopia av. På en institution menade man att de som hade attesträtt fick höra av sig om de hade några frågor. I regelverket framgår att en attestant inte får attestera om det finns någon omständighet som kan rubba förtroendet för opartiskhet i ärendet. Vem som attesterar prefektens fakturor såsom mobiltelefon, kursavgifter resor mm varierar. I några fall var det proprefekt, i andra fall intendent eller en central administratör på institutionens ekonomifunktion med attesträtt eller den som var ansvarig för det kostnadsställe som belastats av prefektens kostnader. 3.5 Stickprovsgranskning Stickprovsgranskningen omfattar 873 leverantörsfakturor genom slumpmässigt urval. Följande kontroller har gjorts; att fakturan är ställd till institutionen/liu om fakturan har attesterats om det är rätt person för uppdraget, d.v.s. rätt attestant för kostnadsstället/projektet att attestanten inte själv attesterat en faktura som avser denne personligen

6 6(9) Nedan redovisas en sammanställning över stickprovsgranskningens resultat; Institution Antal stickprov Attest saknas Obehörig attestant IDA IHS ISAK INR IUV MAI Summa (1 %) 21 (3 %) Av sammanställningen ovan över stickprovsgranskningen framkommer att 99 % av samtliga fakturor var attesterade och det framkom att ca 3 % av fakturorna var attesterade av obehöriga attestanter, i de flesta fall resor som avsåg attestanten själv. Tre av institutionerna har prefekter med attesträtt. Detta innebär att de måste ha extra kontroll över de utbetalningsbesked som ska attesteras då det finns fakturor attesterade av prefekten. En utsedd ersättare ska attestera utbetalningsbeskedet i dessa fall. Vid granskningen kontrollerades utbetalningsbeskedet för fakturor attesterade av prefekten. På en av institutionerna hade prefekten attesterat fakturor och samtidigt tecknat utbetalningsbesked. Detta påtalades under granskningen och en översyn på institutionen av attestordningen pågår för att förbättra rutinen och den egna interna kontrollen. 4. s bedömning och rekommendationer Attest- och utanordningsregler Det är bra att det tydligt framgår i regelverket att hela attestordningen skall revideras vid förändringar och att beslut bör omprövas minst varje budgetår. I regelverket står dock att namnteckningsprov endast behöver uppdateras. För att få en mer enhetlig hantering av attesthandlingen anser IR att det under varje budgetår görs en total revidering av attestordningen och att en total revidering av namnteckningsprov görs förslagsvis vid varje prefektval. Därutöver görs det löpande under året kompletteringar av eventuella förändringar. Detta bör framgå av regelverket. IR anser att det i regelverket tydligt ska framgå att attestering ska göras med namnunderskrift och inte med signatur, dels p.g.a. identifikationsskäl och dels på grund av rättssäkerhetsskäl. I regelverket omnämns endast att namnteckningsprov för attesträttsinnehavarna ska biläggas attestordningen. Det står inte uttryckligen att attestering ska göras med namnunderskrift och flera institutioner har tolkat det som om att signatur är en giltig attestering. IR har noterat att många attestanter attesterat med signatur och flera signaturer i det material vi granskat är lätta att förfalska t.ex. signaturer som textas.

7 7(9) I regelverket står det bl.a. att attest inte får göras om det finns någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för attestantens opartiskhet i ärendet. Generellt bör attest enbart göras av högre ansvariga chefer eller annan som står högre i ansvarskedjan. IR anser att det tydligt bör framgå av regelverket vilka regler som gäller för attestering av överordnad, t.ex. vem som ska attestera de verifikat som avser prefekten. En spridning av attestanterna i kontrollkedjan bör eftersträvas, så att samma person inte både beställer varan/tjänsten och därefter utför alla kontrollmoment innan attestering. Med fler inblandade minskar risken för oegentligheter. Vid mindre organisatoriska enheter kan det ibland vara svårt att skapa tillräckliga kontrollkedjor. I de fall kraven på flera personer i kontrollkedjan inte kan tillmötesgås kan det vara lämpligt att besluta om andra kompletterande kontroller, exempelvis stickprovskontroller i efterhand. Huvudprincipen bör emellertid vara att minst två olika personer alltid ska attestera den ekonomiska transaktionen. IR anser att ur intern kontrollsynpunkt och redovisningspraxis bör fakturan i normalfallet alltid handläggas av två personer, uppdelat på två olika attester, mottagningsattest och beslutsattest. Mottagningsattest innebär kontroll mot leverans/prestation kvantitet, kvalitet och pris. Mottagningsattest bör vara obligatorisk vid köp av vara eller tjänst. Därutöver tillkommer kontrollen som görs vid tecknande av utbetalningsbesked. I regelverket står att den som attesterar en utbetalning eller tecknar ett utbetalningsbesked är rättsligt ansvarig för sin handling. IR anser att innerbörden av begreppet bör förtydligas i regelverket. I regelverket framgår inte vilka åtgärder attestanten bör vidta om något fel eller tveksamhet uppmärksammas, vilket IR anser att det ska göra. I de fall det inte är lämpligt att rapportera till närmaste chef ska det framgå i regelverket vart man ska vända sig. Vidare bör det framgå vem som ska hantera olika typer av fel som upptäcks i samband med attest och hur dokumentation och rapportering skall gå till. I regelverket står att under sommarsemester har prefekt eller motsvarande rätt att överlämna tecknandet av utbetalningsbesked utan fullmakt från rektor. Detta gäller när både prefekt och proprefekt har semester samtidigt. Det är främst under sommarsemester som behovet av ersättare uppstår och då bör också kontrollen över vilka som ges rätten att teckna utbetalningsbesked vara lika som under övriga året. IR anser därför att överlämnande av rätten att teckna utbetalningsbesked även under sommarsemester ska godkännas skriftligt av rektor.

8 8(9) Institutionernas attestordning Det är av stor vikt att ansvars- och befogenhetsfördelningen är väl genomtänkt. IR har utifrån gällande organisation på de institutioner som granskningen omfattat gjort bedömningen om det är rätt befattning/funktion som har attestuppdraget. Vår bedömning är att de granskade institutionerna har en väl genomtänkt fördelning av attestuppdraget. IR anser att det ska framgå i attestordningen vilken turordning som gäller när det finns ersättare utsedda och att det alltid i första hand är den ordinarie som attesterar. Detta för att undvika parallella attesträtter där risken finns att den ene personen inte vet vad den andre gör, risken finns att den ene tror att det finns pengar kvar och förbrukar dem. Revidering av attestordning görs mer eller mindre löpande av de granskade institutionerna. Uppdatering av bilagan av namnunderskrifter görs på olika sätt. IR anser att institutionerna bör utforma rutiner för att vid varje prefektval revidera hela bilagan med namnunderskrifter. På handlingen skall datum för upprättande framgå. Ny attestordning ska tas fram varje budgetår. IR anser som tidigare nämnts att attest bör göras med namnunderskrift och inte med signatur. Institutionerna bör ha en rutin för hur nya attestanter ska introduceras i sitt uppdrag och av vem. Regelverket kan med fördel reglera vilka instruktioner berörd personal ska få i samband med att de tilldelas attestuppdrag samt vilken befattning som ansvarar för utformningen och informationen/ utbildningen om detta. Attestarbetet skall utformas så att den interna kontrollen inom institutionerna/bokslutsenheterna är tillräcklig. Elektronisk attest Innerbörden av elektronisk attest är i grunden detsamma som nuvarande attest. Skillnaden är att attesten inte tecknas manuellt med namnteckning eller signatur utan görs elektroniskt. Det är viktigt att även elektronisk attest på ett säkert sätt ska kunna knytas till en viss person, eventuell beloppsgräns och/eller given informationsmängd. I scanningsystem är behörigheten maskinellt reglerad vilket innebär att attestanten endast kan attestera sina koder. IR bedömer att kraven på säkerhet och skydd vid elektronisk attest bör utgå ifrån en riskanalys i vilken en sammanvägning av sannolikhet för fel, konsekvenser av fel och bedömda kostnader för fel ingår. Riskanalysen är viktig för att kunna bedöma och värdera möjliga hot och risker och som underlag för att fastställa LiUs risktolerans och utifrån detta utforma en kontrollmiljö.

9 9(9) IR föreslår att regelverket för attestering och för tecknande av utbetalningsbesked revideras enligt ovanstående förslag och anpassas både tidsmässigt och innehållsmässigt till hantering av elektronisk attestering. Margareta Fallsvik Revisionschef Internrevisor Kopia till: Curt Karlsson, universitetsdirektör Arne Månberg, Riksrevisionen

Attestordning vid Linköpings universitet

Attestordning vid Linköpings universitet me LINKÖPINGS UNIVERSITET 2017-03-21 1(7) Attestordning vid Linköpings universitet Detta beslut gäller från och med mars 2017 och ersätter tidigare beslut med diarienummer LiU-2016-02386. Beslutet ska

Läs mer

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun

Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Attestreglemente för Malung-Sälens kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-09-23 73 Gäller från och med 2013-10-23 Innehåll Allmänt... 3 Ansvar... 3 Attest... 3 Kontroll av attest, behörighetsattest...

Läs mer

Attestordning vid Linköpings universitet

Attestordning vid Linköpings universitet I melinköpings UNIVERSITET Attestordning vid Linköpings universitet 2016-11-24 DNR LI U,720 8-23.86-1(6) 7 /122t.-7-7,:z12;g1,liV2/6-0234 Detta beslut gäller från och med 2 0 1 7 och ersätter tidigare

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Riktlinjer för delegering av attesträtt UFV 2016/1022 Riktlinjer för delegering av attesträtt Attest- och utbetalningsregler Fastställd av rektor 2016-06-21 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Definition attest 3 2. Syfte med attest- och

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = =  Beslutsdatum Styrdokument Dnr A10 1441/06 Attestordning för Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Lars Nilsson Beslutsdatum 2008-04-07 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva november 1992 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner,

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 )

Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) Reglemente för attest och utanordning samt kontroll av ekonomiska transaktioner ( Inkluderarar bilaga 1 och 2 ) 1 Inledande bestämmelser Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner,

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare

ATTESTORDNING. medarbetarportalen.gu.se/styrdokument. Beslutsdatum 2014-02-03. Från och med 2014-03-01 och tillsvidare STYRDOKUMENT Dnr V 2013/658 ATTESTORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Pam Fredman, rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2014-02-03 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:16 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för ekonomiska transaktioner antaget av kommunfullmäktige 2002-02-13, 11 Gäller från 2002-03-01 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar KOMMUNKONTORET 2011-08-23 Maria Larsson m.fl DNR 320/2011 KOMMUNSTYRELSEN Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 23 augusti 2011

Läs mer

Beslutsattest omfattar följande moment:

Beslutsattest omfattar följande moment: 1 (3) 9:0 ATTESTREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Attestreglemente för Orsa kommun

Attestreglemente för Orsa kommun Orsa kommun 2007-01-01 1(6) för Orsa kommun 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagt

Läs mer

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX

1. Antagen av kultur- och fritidsnämnden den XX XX 2011, XX 14 15 Kultur- och fritidsnämndens attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar 1 Rutinerna gäller för samtliga ekonomiska transaktioner i stadens ekonomisystem samt i försystem knutna till dessa.

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN

Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN Ekonomiavdelningen 2009-10-19 1(5) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I VÄRNAMO KOMMUN 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner (kassaverifikationer, fakturautbetalningar,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

Attestreglemente för Eda kommun

Attestreglemente för Eda kommun Attestreglemente för Eda kommun 1 Reglementets omfattning mm Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive alla in- och utbetalningar, löneadministration för kommunens anställda,

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner

Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1999:5-002 Attestreglemente med anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ANTAGET AV KF 1999-11-25 149 REVIDERAT AV KF 2009-01-29 7 REVIDERAT AV KF 2016-05-12 52

Läs mer

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga.

Attestreglemente. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. att anta attestreglemente enligt bilaga. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Backlund Thomas Duvner Sara Datum 2016-07-06 Diarienummer KSN-2016-1445 Kommunstyrelsen Attestreglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Syftet med reglerna i attestreglementet är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende: ATTESTREGLEMENTE med tillämpningsanvisningar Omfattning Detta reglemente gäller för Ystads kommuns samtliga transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1(8) Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Täby kommun 1 Omfattning - attestreglemente Detta reglemente gäller för kommunen och de kommunala bolagens ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Attestreglemente för Härnösands kommun

Attestreglemente för Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Attestreglemente Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Attestreglemente Kommunfullmäktige Dokumenttyp Reglemente 2016-09-26 Diarienummer KS16-409-003 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN ATTESTREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Ersätter attestreglemente för Umeå kommun antaget av kommunfullmäktige 2002-03-26 52 och reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-27 157 Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentägare

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik A Titel Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Ersätter Utbytt den Sign 1:8 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för kommunens externa och interna ekonomiska transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81

Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Kommunal författningssamling Reglemente för kontroll av verifikationer attestreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, 81 Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer,

Läs mer

Attestreglemente för Tierps kommun

Attestreglemente för Tierps kommun Attestreglemente för Tierps kommun Dokumenttyp Regler/reglemente Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunstyrelsen 115/2016 Dokumentansvarig Conny Rönnholm Diarienummer 2016:677 Gäller

Läs mer

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Kommunstyrelsen Protokoll 32 (44) Sammanträdesdatum: 2012-04-10 99 Dnr: KS-0320/2011 Översyn av attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 12

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas.

Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer. 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente om attest iakttas. Ärendets Första giltig- Diarieplandiarienummer hetsdatum beteckning 925/99 2000-01-31 003 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer

Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 27 oktober 2008 212 Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion: Att intyga att en kontroll utförts utan anmärkning.

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Leader Gute Organisationsnummer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Leader Gute Organisationsnummer Antagen 2016-01-28, senast reviderad 2016-01-28. Firmatecknings- och attestinstruktion för Leader Gute Organisationsnummer 802497-3920 Allmänt Instruktionen reglerar de interna befogenheterna att besluta,

Läs mer

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning

Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning 2008-11-05 Instruktion för kontroll och attest samt utbetalning av pengar Norrmalms stadsdelsförvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 ATTEST... 3 SYFTE... 3 ANSVAR... 4 KONTROLLER... 5 Prestation...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar

Attestinstruktion - anvisningar för kontroll, attest och utbetalning av pengar Bilaga Tjänsteutlåtande Sida 3 (8) kontroll, attest och utbetalning av Dessa anvisningar ersätter kommunstyrelsens tidigare attestinstruktion. Anvisningar för följer stadens Regler för ekonomisk förvaltning

Läs mer

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar

Anvisningar för kontroll, attest och utanordning av pengar Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Merja Axberg Telefon: 08-508 35 515 Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 augusti 2013 Ärende 10 Anvisningar för

Läs mer

Slutattestinstruktion

Slutattestinstruktion Dnr: ST 2013/166-1.1 Slutattestinstruktion Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Innehåll Slutattestinstruktion 3 Intern kontroll 3 Fakultet 6 Utgångspunkter 6 Universitetsförvaltning 8 Utgångspunkter

Läs mer

Granskningsrapport Nr

Granskningsrapport Nr Nr. 2015-06 s revisorer Granskning av Granskningsrapport Nr. 2015-06 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring Mats Lindskog Bengt Joehns Harri Rosqvist Kristoffer Glinka Audit

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23

Reglemente. Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Reglemente Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2009-09-23 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (10) Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska

Läs mer

Anvisningar och mallar för institution

Anvisningar och mallar för institution Anvisningar och mallar för institution Bilaga till rektors besluts- och Dnr 1-445/2014 Gäller från och med 2014-12-01 1) Mall för organisationsplan med besluts- och 2) Mall för delegering av besluts- och

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2008-05-27 Antaget av kommunfullmäktige 2008-01-30, 18 FFS FB ATTESTREGLEMENTE FÖR FINSPÅNGS KOMMUN OMFATTNING 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner

Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisorerna i Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av verifikationer och utbetalningsrutiner Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för verifikationshantering

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09

Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 U^lsf 2G l -01 -ft Uppsala r "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-01-09 Utbildningsnämnden Attestanvisning och attestinstruktion 2015 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Granskning av arvoden till förtroendevalda

Granskning av arvoden till förtroendevalda www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Granskning av arvoden till förtroendevalda Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.1.1.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Handläggare: Louise Skantze 1 (2) PAN 2015-09-17 P 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-11 PaN A1411-00276-55 Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015 Ärendet Patientnämnden utser varje

Läs mer

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST

ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN EKONOMI - OCH LOKALAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-11-19 ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR EKONOMISK FÖRVALTNING 3 KAP 5-6, KONTROLL OCH ATTEST OMFATTNING OCH DEFINITION I Regler för ekonomisk

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 05/KS 0346 KFS 2005:12 Ers KFS 1995:1 ATTESTREGLEMENTE FÖR MOTALA KOMMUN (Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2005, 113, gäller fr o m den 1 december 2005.) OMFATTNING 1 Detta reglemente

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237

ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, 237 Inledning Attestreglerna är en viktig del i den interna kontrollen och

Läs mer

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB

Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen 2002-04-22 2016-05-09 (bilaga) Attestinstruktion för Stockholms Stadshus AB 1. Allmänt Attestinstruktionen är en viktig komponent i Stockholms Stadshus AB interna kontroll- och styrsystem.

Läs mer

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA

ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA Sidan 1 av 5 ATTESTORDNING FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA ATTESTRÄTT 1/ Attesträtt Attest är ett intyg att affärshändelsen i fråga är en del av Fridhems Folkhögskolas affärsverksamhet och att effekten av affärshändelsen

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering Kristianstads Renhållnings AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

BESLUT AVSEENDE DELEGATION OCH ATTESTORDNING VID LINKOPINGS UNIVERSITET

BESLUT AVSEENDE DELEGATION OCH ATTESTORDNING VID LINKOPINGS UNIVERSITET BESLUT LiU-2012-01969 2012-11-08 BESLUT AVSEENDE DELEGATION OCH ATTESTORDNING VID LINKOPINGS UNIVERSITET Detta beslut ersatter tidigare beslut med diarienummer LiU-2011j00596 Universitetsledningen, ytterst

Läs mer

Rapport avseende uppföljning av beslut fattade av styrelse eller av rektor

Rapport avseende uppföljning av beslut fattade av styrelse eller av rektor 1(6) Styrelsen och rektor Rapport avseende uppföljning av beslut fattade av styrelse eller av rektor 1. Bakgrund och syfte (IR) har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2005 utfört

Läs mer

Attestreglemente. för Kungälvs kommun

Attestreglemente. för Kungälvs kommun Attestreglemente för Kungälvs kommun Reviderad 2013-11-25. Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994 1 Attestreglemente för Kungälvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-06, Dnr KS2013/1994,

Läs mer