Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling"

Transkript

1 Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng = 42 veckor Utbildningsstart: början av september 2011 Resurseffektiv konsumtion Optimera Distributionen Optimering av funktioner/ Utveckling av nytt koncept - + Minska påverkan under användningen Minska mängden material Optimera resthanteringen Optimera produktionen Välj rätt material Optimera produktens livslängd Ekostrategier

2 Övergripande syfte med utbildningen Utbildningen skall ge Introduktion till hur verksamheter kan hantera miljöaspekter i produktutvecklingen Insikt kring området med hållbar utveckling och företagsansvar Kunskap kring strategiska företagsfrågor med miljöanknytning såsom energi, klimat, resurshantering och kemikalier Teoretisk och praktisk kunskap om systematisk produktutveckling som metodik Möjlighet för att praktiskt introducera och arbeta med verktyg för miljöaspekter i en verksamhets produktutvecklingsprocess Underlag till hur man praktiskt skall kunna marknadsföra produkter med miljöprofil Struktur och specificerat innehåll Utbildningen utgår från att skapa en helhetssyn för hur verksamheter på ett systematiskt sätt kan arbeta med hållbar produktutveckling. Detta innebär kursmoduler som omfattar ämnesområdena både kring företags strategiska ledningsfrågor liksom det praktiskt operativa produktutvecklingsarbetet, se nedanstående figur. De olika modulerna är sammanflätade med varandra men kan som utbildningsmoment studeras separat varefter kunskapen används i eget projektarbete kring en produkt eller produktgrupp. Innehållet i blocken är också i hög grad användbara i ledningsarbete kring ständiga förbättringar inom såväl miljö som kvalitet. Affärsetik/ moral Globala miljövillkor Standarder Intressentdialog Produktplanering Kommunikation CSR Produktinformation Intressentanalys Uppföranderegler/koder LCAperspektiv PRODUKT

3 I nedanstående figur framgår de olika utbildningsmodulerna och dess planerade tidsordning. Produktorienterad miljökunskap Omvärldsanalys miljö + allmän miljökunskap Inledande övergripande utbildningsmoduler Projektledning Socialt ansvarsstagande Eget utvecklingsprojekt Produkt eller produktgrupp Företagsetik Företags miljöarbete Produktion Verksamhetssystem Produktutveckling Allmän metodik/verktyg Metodik/verktyg Miljö & hållbarhetsaspekter i produktutvecklingsprocessen Utbildningsmoduler med fokus på produkter Extern kommunikation Miljö/Socialt ansvar och innehåll i de olika utbildningsmodulerna Produktorienterad miljökunskap (5 veckor = 25 YH-poäng) - redogöra på övergripande nivå för globala och nationella miljöfrågor av betydelse - redogöra för miljömål och miljöeffekter och dess koppling till produkter och processer - beskriva och redogöra för miljöaspekter kopplat till energifrågor, transporter och klimat med dess koppling till produkter och tjänster

4 - beskriva innebörden och förutsättningarna kring en resurseffektiv och resurssnål råvaru- och materialhantering - förstå och beskriva hur en miljöanpassad kemikaliehantering bör ske inom en verksamhet och Reach-lagstiftningens påverkan på produktutveckling - redogöra för offentliga krav med lagar och internationella konventioner inom miljöområdet - redogöra för miljöfrågornas generella hantering i produktutvecklingsprocessen för varor och tjänster Globala och nationella miljöfrågor av idag Miljömål/miljöeffekter och dess koppling till produkter och processer Energi, transporter och klimat med dess problematik idag och i framtiden Material och resursfrågor Kemikalier och dess hantering Offentliga krav genom lagar och internationella konventioner Miljöfrågornas generella hantering i produktutvecklingsprocessen för varor och tjänster Projektledning (2 veckor = 10 YH-poäng) - använda metodik för projektledning från initiering av projekt till avslutning av projekt - klara av att översätta teorikunskaperna till egen praktiskt verklighet genom upprättande av en projektledningsplan för eget utvecklingsprojekt Kursen skall ge teoretiska kunskaper i projektledning och projektarbete genom förmedling av metodik för att starta upp, planera, genomföra samt avsluta och avrapportera ett projekt. Socialt ansvarstagande (3 veckor = 15 YH-poäng) - redovisa för allmänna rättvisefrågor och fördelningspolitik för socialt ansvarstagande - redovisa de internationella konventioner och regelverk som kan kopplas till socialt ansvarstagande - erhålla förståelse och insikt kring upprättande och implementering av ledningssystem för socialt ansvarstagande (ISO 26000) i företag och andra organisationer - redogöra och förstå olika kravställare/intressenter i samhället och deras specifika krav på företags och andra organisationers agerande i samhället - erhålla insikt i relevanta sociala, etiska och miljömässiga krav att ställa i samband med upphandling av varor och tjänster - förstå och analysera exempel på socialt ansvarstagande från företagsvärlden - förstå och förmåga att använda metodik för analys av företags sociala ansvar - tillämpa principer och angreppssätt för ett eget projektarbete med socialt ansvarstagande

5 Rättvisefrågor och fördelningspolitik Internationella konventioner och regelverk Standarder kopplat till socialt ansvarstagande Olika kravställare i samhället och deras specifika kravbild Metodik för analys av företags sociala ansvar Exempel från företagsvärlden Principer och angreppssätt för ett eget arbete med socialt ansvarstagande Företagsetik (2 veckor = 10 YH-poäng) - förklara vad företagsetik innebär - få insikt i vad organisationers existensberättigande, värdegrund och intressentbild innebär och hur dessa begrepp hänger ihop - redogöra för skillnaden mellan etik och moral kopplat till företagsetiska värderingar - erhålla insikt i vad som kännetecknar värdedrivna företag och organisationer - förklara och förstå innehållet och skillnader mellan organisationsmässigt och personligt ansvar utifrån en företagsetisk grund - förklara normativ och deskriptiv etik samt minimalistisk och maximalistisk etik - erhålla insikt och förståelse kring betydelsen av en god företagsetik genom exempel från företagsvärlden - reflektera kring och analysera den företagsetiska grunden i eget projekt Vad är företagsetik Etik och moral kopplat till företagsetiska värderingar Ansvarsfrågan organisationsmässiga och personliga Normativ och deskriptiv etik Miljöetik Exempel från företagsvärlden Hur man kan agera i den egna verksamheten Företags miljöarbete (3 veckor = 15 YH-poäng) - redogöra och få insikt om miljötekniklösningar utifrån ett traditionellt historiskt perspektiv till hur lösningar kan utformas enligt en förebyggande filosofi - erhålla insikt och kännedom om miljötekniska förebilder från olika branschområden och kunskap om olika informationskällor - hantera miljöverktyg för att analysera produktionsprocesser utifrån ett förebygganda av miljöbelastande faktorer - erhålla en allmän översikt av ledningssystem för miljö med ISO14001 samt även vissa andra delar av ISO familjen och kvalitetsledning enligt ISO erhålla insikt och kunskap hur ledningssystemen för miljö respektive kvalitet kan kopplas till ett systematiskt produktutvecklingsarbete

6 Historiskt perspektiv på företags miljöarbete från traditionell till förebyggande filosofi Miljötekniska förebilder från olika branschområden och informationskällor Verktyg för att analysera produktionsprocesser och dess tillämpning på egna processer Producentansvar för produkter Översikt av ledningssystem för miljö och kvalitet och kopplingen till produktutvecklingsfrågor Produktutveckling (2 veckor = 10 YH-poäng) Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - visa kunskap om hur ett strukturerat angreppssätt kan bidra till att lösa produktutvecklingsproblem - kunna analysera komplexa situationer och samband samt ur dessa skapa synteser och lösningar kunna utveckla förslag till lösningar som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling - kunna bruka analysverktyg för att identifiera och analysera de komponenter som kan utföra de utvecklade synteserna och lösningarna - kunna ta fram en plan för hur produktidéerna skall implementeras i praktiken Historisk utveckling av produktutvecklingsmetodik Olika verktyg/modeller för produktutveckling Metoder och verktyg för hållbar produktutveckling (9 veckor = 45 YH-poäng) Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - erhålla kunskap och förståelse av hur man genomför ett projekt baserat på hållbar produktutveckling - upprätta och genomföra en omvärldsanalys enligt intressentmodellen - upprätta en produkts livscykel och göra en miljöpåverkansbedömning med Eco 99- indikatorer med förståelse för denna värderingsmodell - ha kunskap om metoder för livscykelanalys (LCA) och hantera kvalitativa metoder såväl som tolka kvantitativa analyser - ha kunskap om hur kostnadsbedömningar enligt livscykelkostnadsmetoden (LCC) genomförs samt tolka dessas betydelse för olika affärsmodeller och hållbar produktutveckling - med ovanstående verktyg kunna sätta upp en produktspecifikation med ingåenden målvärden för miljöparametrar - kunna ta fram och beskriva konceptförslag för produktutveckling samt kunna utvärdera dessa - erhålla insikt och ny kunskap om miljöanpassade- och hållbara produkter/tjänster utifrån olika exempel

7 Vilka drivkrafter och barriärer finns för att miljöanpassa produkter Vad gör företag idag utblick Överblick av metoder och verktyg för att integrera miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen (metoder/verktyg vilka beaktar LCA-perspektivet) Skillnader mellan miljöanpassad produktutveckling och hållbar produktutveckling Fördjupad genomgång och övningsexempel kring metodverktygen Överföring av metodiken till eget projektarbete Extern kommunikation (3 veckor = 15 YH-poäng) Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - redogöra för olika former för produktinformation och kommunikation - känna till verktyg för miljö- och hållbarhetskommunikation - identifiera egna miljö- & hållbarhetsaspekter för extern kommunikation utifrån det egna utvecklingsprojektet - få kunskap om lagstiftning kopplad till marknadsföring inom hållbarhetsområdet Olika former för produktinformation/kommunikation Identifiering av egna miljö- & hållbarhetsaspekter för extern kommunikation Inom respektive utbildningsblock ingår olika övningsuppgifter för att klargöra och förstärka kunskapsinhämtningen. Eget utvecklingsprojekt (13 veckor = 65 YH-poäng) - dokumentera de olika kursmomentens tillämpning kring ett eget valt utvecklingsprojekt - välja relevanta källor samt granska och motivera valet - skriva en rapport i ett givet format innehållande alla kursmomenten - muntligt redovisa och presentera sitt utvecklingsprojekt - diskutera och värdera de olika metoderna och verktygen utifrån företags produktutvecklingsarbete med betoning på en hållbar samhällsutveckling - reflektera kring eget lärande och kunskapsutveckling Detta är ett utbildningsmoment som avses att vara integrerat i utbildningen från dess start till dess slut. De olika teoretiska momenten skall kontinuerligt vävas in i utvecklingsprojektet som bör utgå från en befintlig produkt eller produktgrupp inom verksamheten. Utvecklingsprojektet skall i sin förlängning kunna fungera som modell för att möjliggöra en bredare användning av hållbar produktutveckling inom företagets produktsortiment.

8 Utbildningens övergripande mål Efter fullgjord utbildning ska den studerande kunna; Hantera en verksamhets teoretiska och praktiska arbete med miljöaspekter kopplat till produktutvecklingsprocessen i sin helhet fram till färdig produkt. Detta inbegriper att med uppnådd kunskap kunna hantera systematiska metoder och verktyg som ingår i ett miljödrivet och hållbart produktutvecklingsarbete. Klara av att hantera hur hållbar utveckling och företagsansvar kan hanteras från strategisk nivå till att integreras i en verksamhets praktiska produktutvecklingsarbete. Genomföra ett arbete med att överföra den teoretiskt inhämtade kunskapen från olika utbildningsblock till en produkt/produktgrupp för en verksamhet. Detta inrymmer att kunna anpassa och skapa rätt förutsättningar för hur kunskapen skall kunna införas i ett utvecklingsarbete men också att klara av hur integreringen av kunskapen skall kunna anpassas i en verksamhet i sin helhet. Krav på förkunskaper för utbildningen Krav på förkunskaper är avslutad gymnasieutbildning med inriktning från teknik/industri eller naturvetenskap. För att genomföra utbildningen krävs även relevant yrkeserfarenhet, dvs. den studerande ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete med produktutveckling inom industriell verksamhet eller motsvarande kunskaper. Som motsvarande kunskaper räknas utbildning med inriktning på miljövetenskap alternativt produktutveckling. Kontaktperson/utbildningsansvarig: Lars Siljebratt Yrkeshögskolan, Eslövs kommun alt