Sida 5 av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 5 av 18. 1 http://www.miljomal.nu/"

Transkript

1 Akademin för Innovation, Design och Teknik Miljöanpassad PU-process Ämnet till denna essä bygger på tanken att när det gäller köp av produkter har människor i vårt samhälle lätt att dra en koppling mellan kvalitet och pris, medan kopplingen mellan kvalitet och miljöanpassning sällan ens reflekteras över. Produkt- och processutveckling KPP306, 15hp Författare: Emma Lindgren Examinator: Rolf Lövgren Sida 1 av 18

2 Sammanfattning Först i slutet på 80-talet börjar funderingar kring produkters påverkan på miljön, i själva användningen av produkten, att diskuteras som ett problem och det sågs inte längre bara som ett avfallsproblem. Idag arbetar många företag och riksdagen aktivt med att utveckla ett hållbart samhälle. Miljöanpassad produktutveckling handlar om att optimera produkten så att den gör så liten miljöpåverkan som möjligt. För att lyckas använder man sig av ett antal olika verktyg som är anpassade för miljöanpassat produktutvecklingsarbete, vilka finns med i de tre faserna av en produktutvecklingsprocess; Utveckling av företaget, Utveckling av ny produkt och Utvärdering och förbättringar. Miljöanpassad produktutveckling kan användas på alla former av företag som bedriver produktutveckling och kan ske i samtliga processteg i produktutvecklingen. För att lyckas införa detta krävs stöd från ledningen och det kan endast drivas med framgång om ämnet prioriteras. Miljöanpassad produktutveckling är ett måste för en hållbar utveckling av samhället. Vill vi att kommande generationer ska få samma möjligheter som vi har fått, måste förändringar i vårt samhälle göras omedelbart. Om de fyra systemvillkoren inte upprätthålls kommer det i framtiden bli ohållbart för jorden att upprätthålla samma förutsättningar för liv. Med hjälp av miljöanpassad produktutveckling kan dessa villkor upprätthållas och en balans mellan människans levnadssätt och naturens livscykel bevaras. Att se till att företagen tar ett initiativ till miljöanpassad sin produktutveckling är en början. Det är också viktigt att alla samhällets individer får upp ett medvetande genom att i sina dagliga rutiner och inköp börjar ställa krav på de produkter de köper och hur de används. Sida 2 av 18

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Varför jag skriver om miljöanpassad PU-process Historia Vad är miljöanpassad produktutveckling Miljöanpassad produktutveckling Utveckling av företag Utveckling av ny produkt Utvärdering och förbättringar Var och När bör miljöanpassad produktutveckling användas? Hur bör miljöanpassad produktutveckling användas? Varför bör miljöanpassad produktutveckling användas? Slutsats Litteraturförteckning Bilagor Sida 3 av 18

4 1. Varför jag skriver om miljöanpassad PU-process För att samhället vi lever i ska kunna fortsätta existera i framtiden krävs ett medvetande hos varje enskild individ. Idag är det dock så att detta medvetande främst ligger hos experter med en position inom just miljöfrågor. De arbetar med att utveckla såväl utsläpp och avfall i naturen som miljöanpassad produktutveckling. Men för att dessa personer ska lyckas krävs att övriga i samhället anammar detta och ändrar om i sina inköp liksom i de dagliga rutinerna. Det är en fråga jag tycker är mycket intressant; Hur får man samtliga i samhället att inse nyttan med att omvända våra rutiner och vanor för att få ett hållbart samhälle som kan ärvas av kommande generationer? Valet av ämne beror alltså på ett personligt intresse gällande hållbar utveckling. När det gäller just produkter (men också tjänster) har människor i vårt samhäller väldigt lätt för att dra en koppling mellan kvalitet och pris, medan kopplingen mellan kvalitet och miljöanpassning sällan ens existerar. I denna essä kommer jag att gå in på hur man kan utveckla produktutvecklingsprocessen i en miljöanpassad riktning med hjälp av diverse verktyg. Jag har avgränsat mig till att endast beskriva när dessa ska användas, samt en liten sammanfattad tabell med förklaringar till nämnda verktyg. Utöver den biten har jag också tagit upp NÄR, HUR och VARFÖR miljöanpassad produktutveckling bör användas med tanken att visa kopplingen mellan nyttan det gör i företagen och de positiva påföljderna för miljön. Sida 4 av 18

5 2. Historia I slutet på 60-talet gjordes en kraftsamling i arbete med att utveckla industrins processer gällande föroreningar. Det ledde till ett gott resultat med hjälp av den nya lagen, miljöskyddslagen, och den stärktes med en administrativ apparat som kom att byggas upp. Det var inte förrän i slutet av 80-talet som en kraftsamling gjorts gällande produkternas miljöförstöring. Innan hade inte miljöförstöring förknippats med produktens påverkan på samma sätt som industrins skorstenar och avloppsrör. Istället har produkternas miljöförstöring setts som ett avfallsproblem (Miljövårdsberedningen, 1989, s. 5). Starten för denna kraftsamling gällande produkternas miljöförstöring påbörjades av fackliga organisationer, Sveriges industriförbund och Ingenjörsvetenskapsakademin. Andra delaktiga i detta var Naturvårdsverket, Teknisk utveckling och Kemikalieinspektionen. Dessa kom tillsammans fram till möjliga vägar för att integrera miljötänkandet i produktutvecklingen (Miljövårdsberedningen, 1989, ss. 5-6). Under 90-talet och framåt blev det alltmer fokus på miljöanpassade produkter. Idag arbetar vi i Sverige med att uppfylla riksdagens 15 miljömål. Målen tar upp frisk luft, levande skogar, skyddande ozonskikt m.fl. Dessa mål ska nås mellan år I dessa mål ligger miljöanpassad produktutveckling indirekt med och för att nå dessa har arbetspaket och politiska strategier tagits fram Sida 5 av 18

6 3. Vad är miljöanpassad produktutveckling Nya koncept och modeller för att ta fram en ny produkt baseras alltid på att det finns ett uttalat eller outtalat kundbehov gällande en viss funktion. Vidareutveckling av en produkt kan antingen komma direkt från ett kundbehov eller från en utvecklare som tror att behovet skapas om funktionen tas fram och marknadsförs (Brohammer, 1998, s. 7). Miljöanpassning av en produkt är ofta ett kundkrav, men alltför ofta ett outtalat krav. Däremot har kundkraven de senaste åren blivit allt större och företagen blir alltmer pressade att ta fram miljövänliga produkter. Miljöanpassad produktutveckling handlar om tre huvudsakliga steg i en produkts liv: 1. Tillverkning 2. Användning av produkt 3. Skrotning I den tidiga perioden av miljöanpassad produktutveckling satsade man på att få tillvekningen miljövänlig. Industrier optimerade sina utsläpp, materialspill och energiåtgång. Idag arbetar industrin och vissa myndigheter aktivt med produktens totala livscykel, s.k. integrerad produkt policy, IPP. Fokus har här hamnat på produkten istället för som tidigare på utsläpp och avfallshantering (Norrblom, 2000, s. 8). Ett exempel är en spikpistol, där är miljöpåverkan större vid användning gällande spikar och energiåtgången för att trycka in spikarna i materialet än för själva tillverkningen av produkten. Som Norrblom säger handlar miljöanpassad produktutveckling om att skapa produkter som blir till maximal nytta med minimal miljöbelastning. Med det kan menas att det inte behöver vara tillverkningen av en produkt som är mest miljöförstörande, utan problemet kan ligga i t.ex. användning eller återvinning av produkten. Det kan också menas att man optimerar mängden material, konstruerar produkten för rätt livslängd, samt gör produkten återvinningsanpassad (Norrblom, 2000, s. 9). Sida 6 av 18

7 4. Miljöanpassad produktutveckling Miljöanpassad produktutveckling är en process som bör tas i etapper. Norrblom väljer att dela in dessa i tre steg: Utveckling av företaget, Utveckling av ny produkt samt Utvärdering och förbättringar. Nedan följer ingående förklaringar till hur dessa steg kan följas för att få en miljöanpassad produktutveckling. I en produktutvecklingsprocess är det många aspekter att ta hänsyn till. En av dessa är miljöanpassning och följande del (som handlar om de tre stegen i en miljöanpassad produktutveckling) är begränsad till att endast ta upp de delar av processen som berör det nämnda ämnet, miljöanpassad produktutveckling. 4.1 Utveckling av företag Varje företag har en viss arbetsordning som följs under produktutvecklingsprocessen. Oavsett om det är strikta steg eller ett mer informellt arbetssätt är miljöaspekterna av yttersta vikt. Företagens rutiner gällande miljöaspekterna är ofta knutet till ISO Vid en uppstart av ett miljöarbete är det viktigt att ledningen deltar aktivt. Det prioriterade i uppstarten av att utveckla en miljöanpassad produktutveckling är att skapa rutiner för att: Kravspecifikationen ska innehålla miljökrav, Miljöaspekterna uppmärksammas redan i konceptstadiet, Miljöaspekterna tas upp i konstruktionsarbetet. De nya rutinerna ersätter inte tidigare arbetssätt, utan ska vara ett tillägg för rutinerna i produktutvecklingsprocessen (Norrblom, 2000, ss ). Verktyg som är användbara under den här delen av processen är miljöutredningsmallen och processkartläggningen, se Tabell 1, sida Utveckling av ny produkt Val av produkt När de nya rutinerna är anpassade till företaget kan utvecklingen av en miljöanpassad produkt initieras. De tillägg som bör ha planerats in är att: Klarlägga vilka intressenternas miljökrav är på produkten, Klarlägga företagets förutsättningar för miljöarbete, Införa en funktionsspecifikation med miljömässiga kriterier, Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av produkt (Norrblom, 2000, s. 21). Verktyg som är till användning i denna fas för miljöanpassning är statusanalys, funktionsanalys, ekostrategihjulet, kravspecifikation samt en Miljö-QFD, se Tabell 1, sida 9. Planering av utvecklingsarbetet Innan utvecklingsarbetet påbörjas bör vissa punkter gås igenom för att de i projektet ska arbeta utefter samma premisser. Det som bör göras är att skapa en motivation i gruppen samt klarlägga vilken miljökompetens som finns tillgänglig och vad som ska tas in extra. Projektet ska organiseras så 2 ISO är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier Sida 7 av 18

8 att miljöfrågorna behandlas vid rätt tillfällen. Till slut ska målen med produkten överensstämma med företagets miljöledningssystem (Norrblom, 2000, ss ). Framtagning av koncept I denna fas tas koncept fram och för att få en miljöanpassad produkt använder man sig av kravspecifikationen (som innehåller rådande miljökrav). Vid framtagningen av kravspecifikationen finns det några aspekter att ta hänsyn till: Varje koncept ska analyseras gällande om det tar hänsyn till miljöaspekterna, Miljöaspekterna ska påverka valet av produktkoncept, Vidareutveckla det valda konceptet i miljöhänsyn (Norrblom, 2000, s. 28). Konceptval ska genomföras och det finns ett antal användbara verktyg att använda sig av i miljöhänsyn, några av dem är ekostrategihjulet, LCA, MET-matrisen, Eco-Indicator 99, Eco Scan, Kravspecifikation, Miljö-QFD och demonteringsanalys, se Tabell 1, sida 9. Konstruktionsarbete I den slutliga utformningen av produkten är det ett fåtal steg kvar att beakta: Utformningen ska medföra de optimala miljöegenskaperna, Undvika miljöfarliga ämnen och följa substitutionsmetoden 3, Vid inköp ska miljöaspekter beaktas, Dokumentation kring all relevant miljödata (Norrblom, 2000, s. 31). Verktyg att använda sig av i denna fas är ekostrategihjulet, LCA, MET-matrisen, Eco-Indicator 99, Eco Scan, och demonteringsanalys, se Tabell 1, sida 9. Marknadsföring När produkten är framtagen, testad och godkänd är det dags att få ut produkten på marknaden genom en marknadsföring: Framhäv miljöfördelarna med produkten, Överväg miljömärkning, Ta fram en förståndig miljöreklam. Vid en marknadsföring är den naturliga målgruppen kunderna, men långsiktigt kan det vara tillfördel att även sprida ut sitt budskap till sitt företags ägare, sina anställda för ökad motivation, samarbetspartners, samt kommun och omkringliggande områden (Norrblom, 2000, ss ). Lyckas man i detta arbete skapar man långsiktigt en god och miljömedveten image. 3 Substitutionsmetoden är en svensk lag som säger att om det finns möjlighet att ersätta ett miljöfarligt ämne med ett mindre miljöskadligt ska detta genomföras, Sida 8 av 18

9 4.3 Utvärdering och förbättringar Den slutliga och viktiga fasen av produktutvecklingsarbetet är utvärderings- och förbättringsarbete. En produkt har utvecklats utefter goda miljöegenskaper och utav detta har erfarenheter utvunnits: Inför nya erfarenheter i produktutvecklingsprocessen, Behåll den rådande miljöprestandan, Förbättra rutinerna för miljöanpassad produktutveckling. När en omgång av miljöanpassat produktutvecklingsarbete har genomströmmat företaget har de fått insikt om hur det är att beakta miljöaspekterna i produktutvecklingsarbete. Det har gett nya erfarenheter och rutiner som ska införlivas i vidare produktutveckling (Norrblom, 2000, ss ). Tabell 1 Verktyg Förklaring Demonteringsanalys Given metod för att gå igenom produkten så att den enkelt kan demonteras för återvinning. Ekostrategihjulet Ett stöd för idégenerering med fokus på miljöanpassning. Den kan användas som en checklista eller som ett stöd vid brainstorming. Ett verktyg som kan användas upprepade gånger under PU-processen. Se bilaga 8.1: Ekostrategihjulet Funktionsanalys Integrerade funktioner för miljöanpassning i befintlig funktionsanalys för produkt. Kravspecifikation Integrerade krav för miljöanpassning i befintlig kravspecifikation för produkt. LCA Ett sätt att skaffa en helhetsbild av miljöpåverkan för produkten. Livscykelstudier kan exempelvis genomföras för att jämföra hur olika produkter påverkar miljön. ISO står för standarden av en LCA. Se bilaga 8.3: LCA - Eco-Indicator 99 Poängsättningssystem för LCA. - Eco Scan Datorprogram för analys av LCA. MET-matrisen En matris för Material Energi Toxiska utsläpp som är till hjälp för att kartlägga den miljöpåverkan en produkt har under hela sin livstid. Se bilaga 8.2: MET-matris Miljö-QFD Miljömetoden i befintlig QFD avser att underlätta hanteringen av miljökrav i produktutvecklingen. Miljökraven värderas och QFDmetoden stödjer sedan val av lösning. Miljöutredningsmallen En skrift i form av en bruksanvisning som är till stöd för hur man utför en miljöutredning med hjälp av diverse verktyg. Processkartläggning Kartläggning av produktutvecklingsprocessens olika steg med avseende på miljöanpassning. Statusanalys Utifrån givna frågeställningar identifieras svagheter och styrkor i verksamheten och för produkten. (Norrblom, 2000, ss ) Sida 9 av 18

10 5. Var och När bör miljöanpassad produktutveckling användas? Var Miljöanpassad produktutveckling kan implementeras i alla typer av företag där de har någon form av produktutveckling. Beroende på hur långtgående man hunnit i utvecklingen av en miljöanpassad produktutveckling finns det olika ingående verktyg och tillvägagångssätt. Samtliga verktyg, se Tabell 1, sida 9, kan användas för såväl små som stora företag, med beaktning på att det kan komma att behöva omformas för just sitt företag. När Ju större utsträckning av miljöanpassad produktutveckling man har på företagen, desto större positiv påverkan gör det på miljön. Att miljöanpassa sin produktutveckling är en långtgående process som hela tiden ska utvecklas, både för att vara konkurrenskraftiga på marknaden och för att kontinuerligt minska påverkan av på miljön. Sida 10 av 18

11 6. Hur bör miljöanpassad produktutveckling användas? En viktig faktor för att få miljöanpassad produktutveckling att fungera i praktiken är att ha motiverade människor som arbetar i företaget. Ansvaret för detta ligger i grunden hos ledningen, vilket också bara kan drivas med framgång om ämnet prioriteras. Arbete med miljöanpassning kan inte genomföras av en enskild person, utan kräver engagemang från flera håll då det inte är realistiskt att en person sitter med all kunskap i ämnet. Personer som skulle behöva vara inblandade kan t.ex. vara produktutvecklare, miljöspecialister, personer från konstruktion samt den slutliga användaren (Norrblom, 2000, ss ). För att lyckas med en miljöanpassad produktutveckling finns ett flertal användbara verktyg, se Tabell 1, sida 9. Dessa ger produktutvecklaren hjälp med att ta fram en ny produkt med så optimal miljöanpassning som möjligt. Verktygen är flexibla och kan anpassas till specifika företag och produkter. Sida 11 av 18

12 7. Varför bör miljöanpassad produktutveckling användas? Miljöanpassad miljöutveckling är ett måste för en hållbar utveckling av samhället. Vill vi att kommande generationer ska få samma möjligheter som vi har måste förändringar i vårt samhälle göras omedelbart. I slutet av 80-talet togs det fram ett ramverk som beskrev de villkor som anses grundläggande för liv. Ramverket kallas för de fyra systemvillkoren och används idag över hela världen för att planera hållbar utveckling. De fyrasystemvillkoren för hållbar utveckling står för att: 1. Koncentrationen av ämnen får inte systematiskt öka i naturen som kommer från jordskorpan (t.ex. fossilt kol och tungmetaller), 2. Koncentrationen av ämnen får inte systematiskt öka i naturen som kommer från samhällets produktion (t.ex. NOx och hormonstörande ämnen), 3. Naturens mångfald och kretslopp får inte rubbas (undanträngning med fysiska metoder, t.ex. infrastruktur, skogsskövling och överfiske), 4. Hushållning av resurser ska endast vara så stor att den tillgodoser de mänskliga behoven 4. Om dessa fyra systemvillkor inte upprätthålls kommer det i framtiden att bli ohållbart för jorden att upprätthålla samma förutsättningar för liv. Med hjälp av miljöanpassad produktutveckling kan dessa villkor upprätthållas och en balans mellan människans levnadssätt och naturens livscykel bevaras. 4 Sida 12 av 18

13 8. Slutsats Slutsatser att dra är först och främst att om en miljöanpassad produktutveckling ska bli möjlig att införa bland samtliga företag krävs att hela samhället strävar mot ett miljöutvecklat alternativt levnadssätt. För att uppnå målet är en början att samhällets alla individer får upp ett medvetande och i sina dagliga rutiner och inköp börjar ställa krav på de produkter de köper och hur de används. Utvecklingen av en miljöanpassad produktutveckling tog sin allvarliga början i slutet på 80-talet och har under dessa 30 år utvecklats hos såväl företag, riksdag och allmänheten. Att utveckla ett hållbart samhälle och därmed en miljöanpassad produktutveckling är en utdragen process. Utefter de studier som gjorts i denna essä har tydligt uppmärksammats att frågan har blivit alltmer återkommande. Frågan ses också idag som alltmer prioriterad med insikten om att vi ska kunna ge bort den jord vi lever på i samma skick till våra barn som vi en gång i tiden fick den av våra föräldrar. Jag hoppas att inom en snar framtid när vi går ut i butikerna för att köpa den produkt vi behöver tänker mer på kvalitet och miljöanpassning, än på kvalitet och pris. Sida 13 av 18

14 9. Litteraturförteckning Brohammer, G. (1998). Produktekologi. Stockholm: Industrilitteratur AB. Miljövårdsberedningen. (1989). Miljöanpassad produktutveckling. Miljö- och energidepartementet. Norrblom, H. L. (2000). Ekodesign - praktisk vägledning. Mölndal: IVF. Internetkällor Sida 14 av 18

15 10. Bilagor 10.1 Ekostrategihjulet s MET-matris. s LCA.. s. 18 Sida 15 av 18

16 10.1 Ekostrategihjulet Miljöanpassad produktutveckling innebär att produkter studeras ur ett livscykelperspektiv: 1. Optimera funktionen - maximal nytta för kunden med minsta möjliga miljöbelastning 2. Minska påverkan under användning - minimera effektförbrukning och underhåll 3. Minska mängden material - minska råvaruuttag och energiförbrukning 4. Välja rätt material - minimera materialens miljöbelastning 5. Optimera livslängden - minimera produktens miljöpåverkan m.a.p. tillverkning/användning 6. Optimera produktionen - minimera spill och energianvändning 7. Optimera återvinningen - maximal återanvändning och i andra hand återvinning 8. Optimera distributionen - minska energiförbrukning (Norrblom, 2000, s. 10) Sida 16 av 18

17 10.2 MET-matris Funktionell enhet:. Materialåtgång Energianvändning Toxiska utsläpp Produktion av material och komponenter Tillverkning Distribution Användning Resthantering Matrisen består av fem rader med vardera livscykelfas, samt tre kolumner. I kolumnen Materialåtgång listas de material som används. I kolumnen Energianvändning bokför man energiförbrukning och energityp. I kolumnen Toxiska ämnen noteras farliga utsläpp och kemikalier. I dessa rutor noters både ämne och mängd (Norrblom, 2000, ss ). Sida 17 av 18

18 10.3 LCA Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur (ISO 14040:2006). Serien omfattar: ISO Miljöledning - Livscykelanalys - Principer och struktur ISO Miljöledning - Livscykelanalys - Krav och vägledning ISO/TR Environmental management - Life cycle assessment - Examples of application of ISO ISO/TS Miljöledning - Livscykelanalys - Format för datadokumentation ISO/TR Miljöledning - Livscykelanalys - Exempel på tillämpning av ISO för definition av mål och omfattning samt inventeringsanalys En livscykelanalys enligt ISO är indelad i fyra steg. 1. Målbeskrivning och omfattning: Undersökningens syfte och ambitionsnivå beskrivs. 2. Inventeringsanalys: Information om material och processer samlas in, miljöbelastningen för de ingående processerna fastställs. 3. Miljöpåverkan: Denna fas delas in i tre steg: Klassificering, karakterisering och värdering. 4. Resultattolkning: Tolkning av resultatet som framkommit, men kan också innehålla en förbättringsanalys för hur produktens miljöpåverkan kan minskas. Sida 18 av 18

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola

Miljöverktyg. ESSF05 för E-studenter 24 mars Pål Börjesson. Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Miljöverktyg ESSF05 för E-studenter 24 mars 2015 Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Hållbar utveckling En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

Min syn på hållbar utveckling i produktutvecklingsprocessen

Min syn på hållbar utveckling i produktutvecklingsprocessen 2011-04-15 Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på hållbar utveckling i Individuell essä i kursen produkt och processutveckling, KPP306 Marie Norling Innehållsförteckning Inledning... 3 Vad

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Min syn på hållbar utveckling i produktutvecklingsprocessen

Min syn på hållbar utveckling i produktutvecklingsprocessen 2010-04-08 Akademin för Innovation, Design och Teknik Min syn på hållbar utveckling i produktutvecklingsprocessen Individuell essä inom kursen produkt- och processutveckling KPP306 Anna Ericsson Innehållsförteckning

Läs mer

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag?

Intressenter och krav. Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Vilka intressenter påverkar ett företag? Intressenter och krav Varför är företag intresserade av etik- & miljöfrågor? Ekonomi är de redan intresserade av! Diskussionsfråga Vilka intressenter påverkar ett företag? Det gäller att ligga steget före

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD

KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD KOMMUNICERA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA MED EPD Berätta för dina kollegor om värdet av att identifiera betydande miljöaspekter, att följa upp och förbättra era produkters miljöprestanda Samarbeta med dina

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel

Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel Miljöledningssystem Principer Rutiner Projektanpassning bygg och fastighet Processen Lagstiftning och överenskommelser Princip för styrning Exempel 2 BS 7750 (British standard) 1992, base for other EMS

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljö i en PU process

Miljö i en PU process Miljö i en PU process Individuell uppgift Min syn på Produktutveckling & miljövänlighet Namn: Markus Chadda Kurs: Produkt och Processutveckling Kurskod: KPP306 Datum: 2009 04 13 Lärare: Rolf Lövgren Examinator:

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Miljöverktyg med koppling till produktutvecklingsprocessen

Miljöverktyg med koppling till produktutvecklingsprocessen Miljöverktyg med koppling till produktutvecklingsprocessen Presentation av Lars Siljebratt, Malmö Högskola 2003-10-07 Liktydiga begrepp? Miljöanpassad produktutveckling Ecodesign Design for Environment

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer

Vad är Ekodesign. Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Christer Ericson Varför Design? Vad är EkoDesign? Vad är Ekodesign Minskade utsläpp Mindre materialblandning Lägre energiförbrukning Lägre materialåtgång Längre produktlivslängd Nya innovationer Vad är

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader

Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Slutavrapportering: Miljöanpassade byggnader Martin Erlandsson, IVL Sv Miljöinstitutet, 2003-04-14 Introduktion Projektets originaltitel

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket

VATTEN ENERGI PRODUKT STANDARDER OCH MILJÖ HÖR DET IHOP? SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket L U F T VATTEN STANDARDER M A R K OCH MILJÖ ENERGI HÖR DET IHOP? PRODUKT SIS, Swedish Standards Institute och Naturvårdsverket Visste du att standarder kan ge stora miljövinster? Har standardisering med

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory

Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling. The EEA methodology vs existing theory Vad är EEA? Miljöeffektanalys EEA - en metod för miljödriven produktutveckling EEA syftar till att identifiera och bedöma betydande miljöpåverkan från en produkt tidigt i ett utvecklingsprojekt för att

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Allmänt om vårt miljöarbete

Allmänt om vårt miljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt miljöarbete Miljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi genomgår för närvarande miljöutbildning inom EIO-Q Ledningssystem och avser att certifiera oss

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9

1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9 Innehåll 1 LCA i korthet 7 2 Ringar på vattnet 9 2.1 Varför studera produkters livscykler 12 2.2 Hållbar utveckling 14 2.2.1 Den gemensamma agendan 14 2.2.2 Hoten mot människan och miljön 17 2.2.3 Att

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

ISO 14001. Kunnig marknad Miljöarbetet håller på att utvecklas till att omfatta mer än bara ett ansvar för miljöpåverkan

ISO 14001. Kunnig marknad Miljöarbetet håller på att utvecklas till att omfatta mer än bara ett ansvar för miljöpåverkan ISO 14001 Idag har vi i Sverige runt 2 800 verksamheter certifierade mot ISO 14001. Vi är det land per capita som har flest certifikat. I totalt antal certifikat är vi bara omsprungna av länder som Japan,

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Miljöledningssystem/- arbete

Miljöledningssystem/- arbete UFV 2012/916 Miljöledningssystem/- arbete Rapport från internrevisionen Till konsistoriet 2012-10-03 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och riskbedömning 3 2 Granskningens omfattning och inriktning 3 3 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt

Peritonealdialys. Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Peritonealdialys Miljömässigt hållbar PD Fresenius Medical Care tänker framåt Miljömässigt hållbar peritonealdialys Personal inom Fresenius Medical Care förväntas ta kloka beslut för att säkra företagets

Läs mer

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag

EMAS Easy. Miljöledningssystem för små och medelstora företag EMAS Easy Miljöledningssystem för små och medelstora företag metod som förenklar införandet av miljöledningssystem för små företag miljöstyrningsrådets uppdrag sanktionerade avgifter Emas - EU:s verktyg

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling

Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling Metodutvecklare för Hållbar produktutveckling - Utbildning med syfte att integrera socialt ansvarstagande och miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen för industrin Distansutbildning på 1 år 210 Yrkeshögskolepoäng

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer