Tillkomsten av medicinsk teknik i Sverige En högst personlig berättelse. Bertil Jacobson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillkomsten av medicinsk teknik i Sverige En högst personlig berättelse. Bertil Jacobson 2008-01-04"

Transkript

1 Tillkomsten av medicinsk teknik i Sverige En högst personlig berättelse Bertil Jacobson Då Tekniska Museet tydligen har intresse av personliga erfarenheter av tillkomsten av olika teknikområden i landet, så har jag här gett några blinkar från mitt liv. TIdiga år och yrkesval Min barndom var inte helt komplikationsfri. Bland annat var skolåren dystra då jag var ordblind vilket inte godkändes som orsak till oförmåga att läsa och skriva. Men dyslektiker har en fördel i jämförelse med normalbegåvade - vi har en statistiskt dokumenterad signifikant större spatialförmåga än icke ordblinda. Bra spatialsinne, dvs att kunna tänka sig in i tredimensionella konstruktioner, är inte så dumt när man skall ägna sig åt att plocka ihop nya prylar. Min fritid var begränsad. Några Meccano-lådor var mitt enda intresse under åren i realskolan - men jag fick aldrig de lådor som hade de kugghjul och andra delar som skulle ha gjort det möjligt att bygga de stora komplicerade modellerna. Detta otillfredsställda behov har nog varit en bidragande orsak till en önskan att äga verktyg och mätinstrument och konstruera nya apparater. Under gymnasietiden byggde jag radioapparater. Mitt enskilda arbete under sista gymnasieåret 1941/42 var om superregenerativa radiomottagare. Trots mitt tekniska intresse ville jag bli läkare och psykoanalytiker. Med en besvärlig barndom så var valet inte så konstigt - en övertro på att psykoanalysen skulle befria mig från min existentiella ångest. Sigmund Freud gjorde en stor insats genom att framhålla det undermedvetnas betydelse, men has teorier är obegriplig dogm. Så efter två års senare utbildning var både jag och mina lärare inom Svensk Psykoanalytisk Förening fullt överens om att yrkesvalet var fel för mig. Vi skildes i bästa samförstånd. Mina planer gjorde att jag fick göra militär~änst som blivande läkare vid trängregementet T3 i Sollefteå. Under militär~änsten påbörjades en ingenjörsutbildning i elektroteknik vid korrespondensinstitutet NKI - vilken avlutades fyra år senare under de medicinska studierna. Specialstudier under två år vid Kungl Tekniska Högskolan i teoretiska ämnen kompletterade den tekniska utbildningen. Ingen riktig doktor Som fårdig läkare 1951 lockade kirurgbanan med ett vikariat på St Eriks Sjukhus i Stockholm. Erfarenheten som kirurg har nog betytt en del för 1

2 att kunna bedöma det realistiska i senare infall till nya konstruktioner. Även om fmgerfårdigheten nog fanns där, så hade jag inte blivit någon bra kirurg. Man skall inte vara alltför impulsiv och försöka hitta på nya operationsmetoder för vaije ny patient. Halvbra kemist Det var en tillfållighet som gjorde att kemi blev mitt första val trots att ämnet inte var intressant. Man läste kemi under första studieåret vid Karolinska Institutet och då fick jag ideer till förbättrad apparatur för laborationerna. Detta resulterade i att man omedelbart erbjöd mig plats som eo amanuens. Under fjorton år blev det allt bättre lärarbefattningar vid institutionen för medicinsk kemi, där jag 1950 disputerade på en avhandling om den adiabatiska kompressibiliteten hos vattenlösningar av biologiska makromolekyler. Intresset för vattnets struktur berodde på att jag hade ideer om att den borde vara av betydelse för den molekylära ordning som måste råda inne i cellerna vid ämnesomsättningen och kopieringen av arvsanlagen. Ämnet var bisarrt för en medicinare, vilket tydligen imponerade och jag fick stanna kvar vid institutionen. Trots att ämnet var ifrågasatt av många blev mitt intresse kvar för "bara vatten". Senare trodde jag mig ha visat att den då nyligen upptäckta DNAstrukturen passade geometriskt i vattnets tetrahederstruktur. Problemet om vattenstrukturens betydelse för biokemiska processer har tagits upp på de senaste åren och kan nu undersökas med metoder som inte fanns tillgängliga för femtio år sedan. Efter disputationen fick jag ett Rockefeller-stipendium och fick tillbringa ett år i Kalifornien. Där mötte jag många intressanta människor. Vid University of California i Berkeley kom Bernhard Watson, en av de två som upptäckte DNA-strukturen, för att diskutera sambandet med vattenstrukturen. Han var skeptisk vilket nog var motiverat. Linus Pauling vid California Institute of Technology i Pasadena - senare Nobelpristagare i medicin och även fredspristagare - bjöd hem mig två kvällar som ensam middagsgäst för diskussioner sent in på nattimmarna. Han erbjöd mig inget jobb vilket nog var bra på grund av mitt ointresse för kemi. Det roliga var att bygga apparater och nyheten i min forskning var konstruktionen av apparaturen för de fysikaliskt kemiska undersökningarna. Resultaten var mer oväsentliga. Hemkommen var det uppenbart att jag måste tänka om. Visserligen blev jag kompetensförklarad för professuren i medicinsk kemi, men något liv som kemist var svårt att tänka sig.jag gjorde ett av mitt livs få taktiska förståndsmässiga beslut - något måste fmnas som i nödfall både kunde räknas som kemi och som kunde leda till någon klinisk anställning. Röntgen låg bra till på grund av tidigare arbeten med röntgenkristallografi och bilder hade alltid var fascinerande. Därför byggde vi en röntgenapparat med ett speciellt vattenkylt röntgenrör som tillät generering av sekundär strålning inom vissa våglängdsområden. Med detta kunde mängden ben och mjukdelar och även grundämnet jod kvantifieras i utvalda tvärsnitt av kroppen. Vidare 2

3 avbildade vi fördelningen av dessa ämnen genom att skanna av kroppsdelen med ett smalt strålknippe. Sköldkörtelns naturligt förekommande halt av jod kunde exempelvis mätas samtidigt som denna avbildades. Inget radioaktivt jod tillfördes utan jodens K absorptionskanter utnyt~ades för spektrometrisk analys. Samtidigt kunde vi skanna av halsregionen och få en bild av sköldkörteln. Simsalabim - det var både kemi och radiologi. En annan tillämpning var att bestämma mängden bensalter i skelettet metoden är i dag allmänt använd och kallas DXA (Dual X-ray energy Absorptiometry). Ett annat tidigt projekt var att bygga små radiosändare som kunde sväljas. Arbetet gjordes tillsammans med en professor i elektronik R. Stuart Mackay som jag träffade i Berkeley. Han gav en kurs i "Nonlinear circuits", vilken beskrev de elektroniska principer som till en del var grunden för den digitala tekniken. Under kursen kom vi i samspråk, vilket ledde till att Mackay senare tillbringade ett år 1957/58 i Sverige. De små sändare vi utvecklade användes för att sända mätvärden trådlöst från mag-tarm-kanalen. Detta skedde huvudsakligen med analog teknik men temperaturmätningar skedde "digitalt" genom pulsfrekvens modulering. Till mina meriter hör att jag är den förste i världen som svalt en radiosändare. Det blev rubriker i tidningarna och våra försök blev en "världsnyhet" med udändska radiobolag och journalister som kom för intenjuer. Berömmelse har inte alltid att göra med verkliga vetenskapliga insatser. Att löda ihop en transistor med några komponenter och ett batteri - visserligen själv tillverkat av nickel och kadmium i en skraltig plastkåpa - var inte så märkvärdigt. Men roligt var det och kadmiumet löstes inte upp i min magsäck, vilket resulterade i att jag nu kan berätta om mina tilltag. På den tiden fick våra radiosonder ingen större betydelse då vi bara mätte tryck, temperatur och ph. Nu används "radiocapsules" för videoundersökningar av tunntarmarna. Medicinsk tekniker Som ointresserad kemist ville jag försöka få möjligheter att utveckla kliniskt tillämpbara apparater enligt egna ideer. Någon lämplig institution fanns inte och jag svalde det obehagliga intryck som ordsammanställningen "medicinsk teknik" gjorde på den tiden och ansökte om en docentur i ämnet. Det associerades av de flesta med trasiga sjukhussängar och annat okvalificerat arbete. En professor vid den medicinskt kemiska institutionen, som tidigare stött mig i allt, sa att jag skulle lägga av då ämnet var "tossigt". Karolinska Institutets rektor kallade upp mig till sitt ämbete och avrådde mig i vänskaplig men mycket bestämd anda att inte söka en docentur i ämnet. Han ansåg att jag satte min trovärdighet på spel. På 1950-talet inskränkte sig tekniken på vårdavdelningar praktiskt taget bara till kvicksilvertermometrar, stetoskop och reflexhammare. Men ämnet hade ett stort stöd i universitetskanslern Gustav Rosen. Han var 3

4 ordförande för dåvarande Tekniska forskningsrådet som hade tillsatt en arbetsgrupp i ämnet.jag fick ett enmansuppdrag att utreda möjligheterna av att tillämpa tekniska metoder inom sjukvården. Rapporten var visst på 38 sidor och sammanfattade bara några självklara möjligheter som låg i tiden. Det var givet att man skulle kunna övervaka patienter genom att applicera givare kopplade till pennskrivare. J ag hade gjort försök att få ekon från gallstenar med ultraljud och tillämpningsmöjligheterna av ultraljud vill jag minnas medtogs. Säkert är att möjligheten av analog ekgdiagnostik omnämndes. Karolinska Institutet hade motvilligt sökt en laboratur i medicinsk teknik utan någon förhoppning -- de hade satt upp ~änsten som nummer åtta i prioritets ordning. Men universitetskanslern, som på den tiden tillstyrkte anslag för nya professurer/laboraturer, möblerade om i prioriteringslistan för ~änster och flyttade upp medicinsk teknik till nummer två. Mot allas intentioner från institutets ledning så nyinrättades alltså en institution för ämnet med en personlig ~änst för mig. En sarkastisk professor i fysiologi i Uppsala sa vid uppståndelsen kring att jag kunde ha fått en akademisk tjänst att den "slank igenom universitetskanslersämbetet liksom mina radiosonder halkade igenom magen". Duktiga medarbetare Institutionen har haft många ovärderliga medarbetare. Ingenjörerna Lars Norberg och Björn Lindberg var två tidiga medarbetare. I verkstaden har Jan Bergholm varit en klippa i alla år och där arbetade också under en period Torgny Lien och Bengt Danielsson. Tommy Ribbe började som verkstadselev men tog sen en mekanisk ingenjörsexamen och kom att bli en av de bästa konstruktörerna. Jan Bolmgren var i samma klass under flera år. Civilingenjörerna Hasse Larsson, Christer Pettersson, Susanne Dale och Lars-Gösta Hellström stod för elektronikkonstruktioner och informationsbearbetning - den sistnämnda håller nu samman all undervisning vid det nybildade 'Centrum för teknik i medicin och hälsa'. Elsa Holmgren renritade alla mina blyertsskisser till den första upplagan av "Medicin och teknik" innan illustrationsprogrammet Corel Draw tillkom. Som sekreterare var bland andra först Eva Bengtsson och senare under många år Sylvi Moren oersättliga i sin nit att hålla reda på mig och rätta näst intill oläsliga och felstavade manus. Apparater och metoder En del apparater har det blivit under åren tack vare ovan nämnda goda medarbetare. En gång räknade jag till över dussinet samarbetsavtal med industrier, men skulle inte kunna nämna alla i dag. Ett tidigt projekt var den delade vilströmskontrollerade diatermielektroden som utvecklades tillsammans med Henrik Bjurvill -- en examensarbetare från KTH -- han hade gått på min kurs och blev sen läkare. Vi sålde grejen till ett då stort medicinskt företag. Men de lät bara projektet ligga och gjorde inget av iden. Metoden är nu standard vid kirurgiska operationer för att minska risken för brännskador. En metod för tredimensionell avbildning av 4

5 fördelningen av isotoper i kroppsdelar, sk ectomografi, föreslogs av professorn i röntgendiagnostik i Linköping Palle Edholm. Efter flera nerläggningar och återuppståndelser är en fortsättning och vidareutveckling nu på gång. Det första stereotaktiska instrumentet för punktion av brösttumörer utvecklades tillsammans med Björn Nordenson, professor i röntgendiagnostik vid KS. Man riktar in nålen under genomlysning och kan då försäkra sig om att cellprovet tas inom rätt område i bröstet. Metoden är nu allmänt använd. Många projekt lades ner efter att industriavtal tecknats. Röntgenspektrofotometern lades ner av SAAB Medical - mer om bakgrunden nedan. En peritonealdialysapparat såldes i några hundratal exemplar men försvann sen. En ögonrefraktorneter för att pröva ut glasögon lades ner av Bausch och Lomb i USA. En tennodilutionsapparat lades ner av Hoffman la Roche i Schweiz. Som självförsvar har jag inbillat mig att det i flera fall var politik bakom besluten och inte fel på konstruktionsprinciperna. Man måste ju försöka bevara sin självrespekt! Men vi var inte ensamma - EMI - det engelska företag som gjorde den första datortomografen la ner den konstruktionen efter ett par år. Detta är ett ofta förekommande problem att de som först satsar på en ny ide inte har fönnågan att fullfölja projekten och leda det fram till lönsamhet. Ekonomiska intressen har aldrig varit någon drivkraft även om vi fått en del pengar som i stor utsträckning gick till institutionen. Skall man verkligen genomdriva en ide så bör man nog själv satsa all kraft på marknadsföring. Många kollegor lyckades, till exempel neurokirurgen Lars Leksell, vars verk lever vidare som det stora företaget Elekta med exporter i miljardklassen. Om man ser till användningen av metoderna idag så hade diatermielektroden och röntgenspektrofotometern - för bestämning av bensalter (osteoporos) - kunnat ha varit grunden till nya industriella tillverkningsobjekt om mitt intresse funnits. Kontakter med industrin Invald i Ingenjörsvetenskapsakademin 1964 öppnades vissa dörrar. Jag blev adjungerad tilllncentives Vetenskapliga råd - gamle Marcus Wallenbergs ögonsten. Arrangemangen vid rådets många möten var excellenta. Välplanerade besök vid landets storindustrier åtföljdes av sammanträden med föredrag i aktuella ämnen. Middagarna med dyra viner var imponerande, men det var svårt att platsa i gänget. Det blev många möten med betydande män inom svensk industri vid rådets sammanträden under ett par år såsom med Curt Nicolin i ASENABB, Lars Gustafsson i Astra och Curt Mileikowsky i SAAB. Det var fascinerande att se den skräck Markus Wallenberg senior satte i sina verkställande direktörer - män som ledde de största företagen i Sverige darrade inför jätten som om de var småpojkar ertappade med stulna äpplen i fickorna. Nyttigt att se att andra också är rädda. Projekten vi försökte kränga var rätt många och mycket låg i tiden och innovationshöjden inte alltid särskilt hög. Som kemist hade man alltid 5

6 först fått bestämma någon fysikalisk storhet, exempelvis ljusabsorptionen och sen med räknesticka beräkna resultatet. Vi gjorde på 1960-talet det självklara att kombinera en analogräknare med kemiska analysinstrument. LKB-produkter - ett företag som var Marcus Wallenbergs ögonsten nappade och vi fick royalty på ett antal tillverkade exemplar. Jag tror det var de första 200, vilket var fullt rimligt då uppfinningshöjden var låg. Men det ledde sen till en rad olika fotometrar och enzymanalysatorer med en tillverkning och export på hundratals millioner årligen. Till samma industrikonglomerat sålde vi också peritonealdialysapparaten. Flera innovationer som utvecklades tillsammans med röntgenprofessorn i Linköping Palle Edholm rörande kontrastu~ämning av röntgenbilder gick till det nybildade SAAB Medical som senare lades ner. Den divisionen tillkom nog bara som en bricka i dragkampen mellan Västerås och Linköping som universitetsstad - något som då var svårt att inse för den politiskt oinvigde. Att röntgenspektrofotometern för bland annat bentäthetsmätning gick till SAAB Medical berodde tyvärr också på en politisk styrning. Det naturliga hade varit att projektet övertagits av Siemens-Elema, som vi hade haft täta kontakter med under många år och som var högst intresserade. Men då tyska Siemens köpt Elema ansågs företaget inte svenskt. Det var en styrning uppifrån som gjorde att jag kände mig tvingad att låta SAAB Medical ta över trots bristande erfarenhet. Man erbjöd mig att bli ordinarie ledamot av Incentives vetenskapliga råd och styrelseledamot i LKB Medical. Jag avböjde bägge för att inte bli alltför beroende och komma i intressekonflikter. Det tog hus i helvete. Röntgenspektrofotometern stoppades fast den fungerade exakt som var avsikten och att ett behov av produkten fanns, vilket visas av att metoden idag är standard. Då visste jag inte orsaken, men vid ett tillfålligt möte några år senare med verkställande direktören Curt Mileikowsky framkom att "det var order uppifrån". Min uppfattning om Marcus Wallenberg senior fick sin bekräftelse i det tv-program som sändes i SVT för något år sedan. Märkligt att en man som haft en så stor betydelse för svensk industri kunde vara så driven av irrationella känslor. "We can kiil you" Till de mera osannolika upplevelserna i mitt annars rätt odramatiska liv var att fyra personer under samma dag i ett annat land upplyste mig om att de kunde döda mig om jag inte gratis delade med mig av de innovationer som institutionen kunde prestera. Inte dåligt betyg för en liten innovatör från lilla Sverige. Att detta skulle ske av ett av världens största industriella företag i sin bransch i rum angränsande till vice VD:s rum är för mig helt otroligt. Jag tror inte att de verkligen menade allvar, och det var nog bara ett desperat försök, då jag inte gått på utlagt lockbete att skattefiffla i landet. Det avlöpte lyckligt delvis tack vare svenska polisens hjälp. Svenska UD bekräftade efteråt att det industriella spelet ibland kunde gå till på detta sätt. 6

7 Linköpings högskola/universitet I slutet på 1960-talet utreddes tillkomsten aven ny högskola i landet. Under dragkampen mellan städerna segrade Linköping, vilket antagligen mycket berodde på att man där profilerade sig mot medicinsk teknik. Ämnets betydelse hade slutligen erkänts. Jag ingick i en arbetsgrupp för planläggningen och fick ett visst inflytande på hur verksamheten strukturerades. Kännedom om förhållanden vid utländska institutioner gjorde att jag ville undvika att den medicinska tekniken skulle bli en huvudsakligen teoretiskt inriktad verksamhet utan större klinisk betydelse. Orsaken trodde jag berodde på att sådana "departments of bioengineering" vanligtvis hade placerats vid de tekniska fakulteterna. Därför insisterade jag på att institutionen för medicinsk teknik skulle förläggas till Regionsjukhuset, vilket godtogs. Vidare inriktades profilerna på professurerna i radioterapi och röntgendiagnostik mot teknik i stället för medicinlbiologi. Linköpings högskola tillkom 1970 och ombildades 1975 till universitet. Lyckligt produktivt 1960-tal Åren på slutet av 1950-talet och hela 1960-talet var mycket lyckliga år. Vi hade stora anslag både från staten, Wallenbergsstiftelsen, andra svenska privata stiftelsen och från National Institutet of Health i USA. Olyckligt revolutionärt 1970-tal Det som tog död på den medicinskt tekniska verksamheten för min del var den anda som utlöstes av 1968 år universitetsrevolt. MBL-lagen infördes och allt skulle ske under "medinflytande". Man ville inte tillåta diskussion av projekten på tu man hand med mina superduktiga medarbetare. Det hela gick till absurditeter enligt min mening. Man motsatte sig byggandet aven prototyp till ett psykologiskt testinstrument min psykoanalytiska utbildning gjorde att jag såg en möjlighet att förbättra ett tidigare befmtligt enligt min mening mycket töntigt och nästan oanvändbart instrument. Det mätte de så kallade psykologiska försvarsmekanismerna - ett exempel på en farlig sådan försvarsmekanism kan vara när en pilot första bråkdelen aven sekund misstolkar ett annalkande flygplan på kollisionskurs som en ofarlig molnslöja. Motståndet var i början kompakt och man ville inte att institutionen skulle syssla med sådana psykologiska projekt. Slutligen tillkom dock en prototyp som lämnades för prov av psykologer. Men jag hade tröttnat och två andra av mina bästa medarbetare gav också upp. Tidsandan fordrade att chefer skulle förlöjligas och förhånas. Flykt till USA blev för mig en möjlig lösning för att ägna mig åt annat än medicinsk teknik - det var en kapitulation. J ag klarade inte av situationen att hantera dem som såg det som sin uppgift att med förödande daglig energi förverkliga de då hyllade politiska idealen. 7

8 Hade jag vetat att den prototyp - som jag till sist lyckades få tillverkad senare utan min vidare medverkan i någon form kom att leda till en tillverkning i ca två decennier - och att metoden kom att bli allmänt använd bland annat för testning och uttagning av piloter till flygvapnet under många år - så hade jag kanske försökt uthärda i kampen mot en destruktiv tidsanda. Epidemiolog Åren i USA blev en härlig tid som gästprofessor ett år vid University of Southern California i Los Angeles och tre år som oavlönad forskare vid Department of Biomathematics vid UCLA. Under tiden råkade jag komma på för mig ytterst förvånande statistiska samband vid testningen av några nya speciella statistiska program. De visade att antalet självmord i de 48 geografiskt angränsande staterna korrelerade signifikant med vissa yttre faktor som rådde i dessa stater när individerna föddes. En detaljerad redogörelse här kan knappast vara intressant. Återkommen till Sverige undersöktes fall obducerade på rättsmedicinska institutionen på grund av narkomani och självmord. Vi fann att mödrar som vid förlossningen fått behandling med vissa smärtstillande läkemedel såsom opiater hade en ökad risk att föda barn som i vuxen ålder hade en ökad risk att fastna i ett narkotikaberoende. Vi antog att mekanismen var så kallad prägling, dvs att barnet kring födelsen har en speciellt känslig period som gör att vissa sinnesintryck bevaras i minnet som en känsla till vuxen ålder. Mekanismen skulle således vara analog till den hur laxar minns lukten av vattnet i de strömfåror där de först kläcktes och därigenom kan återvända till samma plats för att där själv lägga rom. Föreningslivet Vad som idag heter Svenska Föreningen för medicinsk teknik och fysik startades på Sabbatsberg sjukhus under 1950-talet. Vi var tre personer med var också Arne Engström, professor i medicinsk fysik och en medicinöverläkare på Sabbatsbergs sjukhus Per Hedenius, som var bror till den mycket mera berömde filosofen Ingmar Hedenius i Uppsala. Våra radiosonder hade gjort intryck i England och man tillfrågade mig om medverkan då the International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) bildades i Paris Vladimir Zworykinvärldsberömd för sina insatser inom televisionen - hade tagit initiativet till det konstitutionella mötet. Relationerna med IFMBE resulterade i att jag blev generalsekreterare för den internationella konferensen 1967 i Stockholm. Det var mycket arbete men tyckte av pliktkänsla att jag borde göra det då man velat ha mig med från federationens start. I samband med konferensen fickjag förmånen att träffa en man som imponerade mycket - Bengt Göranson, då chef för Reso som ordnade alla hotellrummen, senare utbildningsminister. Min tro på politiker har varit blandad. Men Bengt är en exceptionellt intelligent och förståndig människa. Jag har haft den stora 8

9 förmånen att få äta lunch med honom vid ett par tillfållen senare helt oberoende av konferensen. Tråkig administration Som förste innehavare av akademisk tjänst i medicinsk teknik så var det naturligt att dåvarande Medicinalstyrelsen - senare döpt till Socialstyrelsen - utsåg mig till vetenskapligt råd 1960, vilket jag var tills pensioneringen Det är åtskilliga utredningar rörande olyckor och tillbud som jag fått yttra mig över. I dag ångrar jag nog ett och annat avlämnat råd, såsom att jag en gång föreslog att fria en läkare som använt diatermi helt felaktigt då vederbörande inte förstod principen - min motivering var att han aldrig fått någon utbildning i ämnet. Till de avgjort positiva minnena hör kontakterna med Göran Liedström, som var den ende jurist jag respekterade och kunde samarbeta effektivt med på Socialstyrelsen. Under 1960-talet bildades SJURA, en föregångare till SPRI (sjukvårdens planerings och rationaliseringsinstitut). Man anlitade mig som ordförande i dess arbetsgrupp. Det var ett stort misstag att jag åtog mig uppgiften. Det resulterade i många fiender bland mina medicinska kollegor, som ville fortsätta i gamla banor utan vad de uppfattade som pekpinnar hur de skulle sköta sina avdelningar och kliniker. Läroböcker Institutionen anslöts 1968 till Kungl Tekniska Högskolan vid E-sektionen. Läroboken "Medicin och teknik" är baserad på noggrant förberedda förläsningar till kurserna där. Den översattes till engelska och gavs ut tillsammans med John Webster av Prentice Hall i USA. Boken "Teknik i praktisk sjukvård" kom till då jag fick uppgiften att ordna en utbildning för sjuksköterskor och senare för medicine studerande. Den utgavs nyligen på engelska tillsammans med Alan Murray av Elseviers förlag i England. Omvärldens dom En sak har glatt mig mer än något annat. Jag har mött många civilingenjörer som först inte vetat vem jag var. När jag sagt mitt namn har dessa tillfållen ofta resulterat i ett brett leende och en positiv kommentar om Medicin och teknik. Minnen för livet. Bertiljacobson professor em i medicinsk teknik Karolinska Institutet Västra Myrskären Bålsta Tel eller

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN RÖNTGEN Fram till 1895 fick läkarna förlita sig på patienternas egna beskrivningar av sina symtom, det de såg med egna ögon eller kunde röra vid. Upptäckten av röntgenstrålarna var en av de viktigaste

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Kvinnliga kirurger födda , med svensk utbildning och verksamhet i

Kvinnliga kirurger födda , med svensk utbildning och verksamhet i Sida 1 av 5 Startsidan 2007-10-31 Kvinnliga kirurger födda 1872 1942, med svensk utbildning och verksamhet i Sverige Mari-Ann Aavik-Roosaar, som 1961 blev Sveriges första specialistkompetenta kvinnliga

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström

Stephen Hawking och Gud. Tord Wallström Stephen Hawking och Gud Tord Wallström I en intervju för flera år sen berättade den engelske vetenskapsmannen Stephen Hawking om en audiens som han och några kolleger beviljats med påven i samband med

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-06-10 Västmanlands sjukhus Västerås Fysiologkliniken Sjukhus Ort Klinik Madeleine Lindqvist-Beckman och Eva Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN

Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Joakim Lager REFLEKTIONER EFTER MEJAN Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga. Copyright Joakim

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Svar på diskussionsfrågorna om kemiläraryrket

Svar på diskussionsfrågorna om kemiläraryrket Svar på diskussionsfrågorna om kemiläraryrket 1. Vad tror du kan motivera elever att intressera sig för kemi, att läsa kemi och kanske bli kemilärare? a. Anknytning till verkligheten och konkreta yrken.

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2013 årgång 17 Bokförlaget thales politisk filosofi idag politisk filosofi idag intervju med martin peterson, professor i filosofi vid eindhoven university of technology

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Efter studenten görs allmän värnplikt, lumpen. Det är ju också en sorts utbildning. Min placering blev Svea Livgarde i Sörentorp som infanterist.

Efter studenten görs allmän värnplikt, lumpen. Det är ju också en sorts utbildning. Min placering blev Svea Livgarde i Sörentorp som infanterist. Efter studenten görs allmän värnplikt, lumpen. Det är ju också en sorts utbildning. Min placering blev Svea Livgarde i Sörentorp som infanterist. Kompaniet på Svea Livgarde i Sörentorp med 2:a plutonen

Läs mer

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning John Wahren Professor em. Karolinska institutet Universitets- och högskolerådet 28 oktober 2016 Tid till legitimation för utländska läkare För asylsökande

Läs mer

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land

Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land 1 Synpunkter på rapporten Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land Läkarutbildningen vid Sahlgrenska akademin vill avge följande yttrande: Bakgrund

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Fem dimensioner av kompetens. Fem dimensioner av kompetens

Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Fem dimensioner av kompetens. Fem dimensioner av kompetens Hur är en expert inom anestesi och intensivvård? Kompetens =? Jan Larsson Health Services Research Uppsala Universitet Anestesi- och intensivvårdkliniken och Kliniskt träningscentrum Akademiska sjukhuset,

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom

Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom Andreas fick sitt liv tillbaka men svensk lag straffar honom Debattören: Oljan medicinerade Andreas med två gånger om dagen och den gav effekt. De fysiska och psykiska problemen minskade, han kunde gå

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 2013-03-06. Pontus Wärnestål lärare HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 2/2013 sid 1(5) Närvarande ledamöter Magnus Hållander Malin Bornhager Stefan Byttner Peter Eliasson Sofie Eriksson Daniel Möller Eva Nestius ordförande T/A-personal Övriga

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE

ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE ANNIE BLIVANDE PERSONALVETARE Studerar till personalvetare på Karlstads Universitet. Omvårdnadsprogrammet gav mig ett stort intresse för människor, deras beteende och relationer. Att lära sig hur man bemöter

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

INTRODUKTION Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden

INTRODUKTION Sjukgymnastutbildningen KI, T2. Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden INTRODUKTION Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Psykologins bakgrund Både filosofi och biologi har påverkat. Grekiska

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om i samhället. Enkäten innehåller frågor om dig och dina

Läs mer

Utveckla dina FÖRMÅGOR

Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR Utveckla dina FÖRMÅGOR I framtiden semestrar vi på månen, bor i hus som producerar energi och åker i förarlösa bilar. Kanske har vi flera yrken samtidigt och lever dubbelt så länge?

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

3d är för dem som vill lära sig nya saker

3d är för dem som vill lära sig nya saker 3d-bild av Sören Larsson. På senare tid har han arbetat mycket med grafikkorts rendering, eller GPU-rendering. En vanlig renderingsprocess tar mycket lång tid, att utveckla rendering med hjälp av grafikkort

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan!

Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013. Tack för din medverkan! Forska!Sverige-dagen 21 oktober 2013 Tack för din medverkan! Jan Björklund, vice statsminister, utbildningsminister, FP Sjukvårdens effektivitetskrav gör att forskningen ofta kommer på undantag, och det

Läs mer

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys

Japan 2013. Tohoku University, Sendai. Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Japan 2013 Tohoku University, Sendai Anna Norén Karolinska Universitets Sjukhuset MT Dialys Bakgrund och Sammanfattning Forskning har under senare år visat att vätgasberikat vatten kan bland annat ha en

Läs mer

Kalles mamma får en psykos

Kalles mamma får en psykos Kalles mamma får en psykos Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Kalle bor i en lägenhet på Marmorgatan med sin mamma och pappa. Kalle går i 6-års gruppen på skolan. Kalles pappa är taxichaufför.

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Värdeskapande i hälso- och sjukvård

Värdeskapande i hälso- och sjukvård Öppna Program Public and Health Värdeskapande i hälso- och sjukvård Genom möte mellan alla aktörer som samverkar runt varje patient. Din profil Programmet är framtaget för personer som inom sina respektive

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund

Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund Uppvaktning av utbildningsminister Jan Björklund den 24 maj 2011 Johan Håstad, Teoretisk Datalogi, KTH Svante Linusson, Diskret Matematik, KTH Holger Rootzén, Matematisk Statistik, Chalmers och GU lärarutbildning

Läs mer

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna 48 Galleri, Bildbehandlarna Under utbildningens andra år fick eleverna i uppgift att delta i en klasstävling. De fick en ganska trist bild av en dödskalle och fria händer att göra vad de ville med den.

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund

om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund 1 om detta talar man endast med kaniner Text och bild: Anna Höglund Detta är en bilderbok för tonåringar och för vuxna, en bok som handlar om utanförskap och vilsenhet. Det är en poetisk bok med korta

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Varje år föreslår FIP ett nytt tema med syfte att visa upp farmaceutens positiva inverkan på folkhälsoarbetet.

Varje år föreslår FIP ett nytt tema med syfte att visa upp farmaceutens positiva inverkan på folkhälsoarbetet. Tal vid Årets Farmaceut 2013 Thony Björk, Ordförande Sveriges Farmaceuter 25 September - WORLD PHARMACISTS DAY! Vid fullmäktigemöte 2009 vid FIP-kongressen i Istanbul, Turkiet, föreslog det turkiska farmaceutförbundet

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd

Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Mina tankar om empati och sympati hos personer med autismspektrumtillstånd Av Henrik Ståhlberg Det sägs ibland att människor med autism inte kan tycka synd om andra. Hos människor som inte kan så mycket

Läs mer

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen

I Sverige har vi många fri- och rättigheter och stor valfrihet inom de flesta områden. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen INNEHÅLL Förord... 7 Inte till vilket pris som helst... 9 Ingen av oss vet på förhand... 13 Så skulle ingen behandla en älskad hund... 19 Abort och dödshjälp... 25 Dödshjälp i andra länder.... 30 Oregons

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9

HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 HANDLINGSPLAN AMT Arbete mot mobbning och annan kränkande behandling vid Bodals skola F-9 Reviderad 2009-09-30 av rwk Sidan 1 av 23 Innehållsförteckning HANDLINGSPLAN - AMT...3 Åtgärdstrappan en handlingsplan

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem

SFPM 20 år. Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem SFPM 20 år Peter Strang Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet och Stockholm Stockholms Sjukhem Hur svensk palliativ medicin startade Varför är vetenskapen viktig för en specialitet?

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Med OmniSound ut i världen

Med OmniSound ut i världen Med OmniSound ut i världen Ericsson Screenphone med ljudteknik från Konftel. Den snabba digitala utvecklingen, ytmonteringstekniken och de ständigt krympande IC-kretsarna skapade under 1990-talet en boom

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt

The true story of Stored Force. by O. Tedenstig 2007. Abstrakt The true story of Stored Force by O. Tedenstig 2007 Abstrakt Stored Force är ett begrepp som myntades på FACIT i samband med marknadsföring och reklam för de populära kontors- och industriskrivarna 4540-44.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Första operationen september 2010

Första operationen september 2010 Första operationen september 2010 Oliver Vår son föddes med total dubbelsidig LKG-spalt. Första operationen som vi nu har genomfört gjordes när han var nästan 7 månader och då slöt de den mjuka gommen

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra

Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra Alan Turing Har du någonsin undrat vem det var som uppfann datorn? Har du någonsin undrat vem det var som gav England oddsen på att vinna det andra världskriget? Han hette Alan Turing. Den 12 juni, 1912

Läs mer

NATURVETENSKAP FÖR LIVET?

NATURVETENSKAP FÖR LIVET? NATURVETENSKAP FÖR LIVET? Under terminen kommer din klass att medverka i ett forskningsprojekt. Ni kommer att arbeta med uppgifter som handlar om naturvetenskap och teknik i samhället. Enkäten innehåller

Läs mer

Härliga hörselskydden Hilma

Härliga hörselskydden Hilma Härliga hörselskydden Hilma Styla hörselskydden med lysande antenner! Se en film på produkten: http://youtu.be/o21ps-3j4qo Vilket material behöver man? Hörselskydd Både kraftig och tunn ståltråd Eltejp

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Roligaste Sommarjobbet 2014

Roligaste Sommarjobbet 2014 Roligaste Sommarjobbet Q Vilket program har du deltagit i? Svarade: Hoppade över: RS Nacka sv al RS Arboga/Köping/Kungsör RS Avesta RS Enköping RS Falun RS Heby RS Håbo RS Mora RS Nacka RS Sigtuna RS Skövde

Läs mer

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION

FÖRSKOLAN SPILTANS PEDAGOGISKA VISION Varje individ är huvudpersonen i konstruktionen av sin kunskap, en dialog mellan individen och omvärlden. Varje individ blir därför unik i historien Paula Cagliari 2002 Innehållsförteckning 1. Reggio Emilia

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer