Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014"

Transkript

1 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser föregående år proforma, som om European Travel Interactive Group Holding AB konsoliderats från den 1 januari För definitioner se sid 12. Nettoomsättningen uppgick till 152,2 MSEK (137,3), en ökning med 11 procent jämfört med föregående år Nettointäkten uppgick till 132,1 MSEK (120,2), en ökning med 10 procent jämfört med föregående år EBITDA uppgick till 38,4 MSEK (45,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 29 procent (38) Rörelseresultatet uppgick till 20,5 MSEK (26,8) Resultat efter skatt uppgick till -5,9 MSEK (-2,0) SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI JUNI 2014 Nettoomsättningen uppgick till 310,3 MSEK (287,5), en ökning med 8 procent jämfört med föregående år Nettointäkten uppgick till 267,3 MSEK (252,6), en ökning med 6 procent jämfört med föregående år EBITDA uppgick till 66,5 MSEK (90,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 25 procent (36) Rörelseresultatet uppgick till 30,5 MSEK (53,4) Resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-1,3) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER ANDRA KVARTALET Den geografiska expansionen fortsatte enligt plan under, och i ännu högre grad efter, kvartalet vilket innebär att koncernen i nuläget finns representerat på totalt 25 marknader i Europa I juli ansökte Etraveli AB om notering av ett obligationslån om totalt EUR på NASDAQ OMX Stockholm och ett prospekt upprättades. Obligationen noterades den 1 augusti 2014 OM ETRAVELI Etraveli (publ) är Nordens ledande online-aktör inom resor med ett brett erbjudande inom flyg, boende och andra reserelaterade tjänster. Bolaget är verksamt i 25 länder med varumärken såsom Supersaver/Supersavertravel, Gotogate, Travelstart samt metasöktjänsterna Flygresor.se och Charter.se i Sverige. Etraveli är en av de fem största flygcentrerade online-aktörerna i Europa och förmedlade under 2013 flygresor och andra reserelaterade tjänster för drygt 7 MDR SEK, med en nettoomsättning om drygt 500 MSEK. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och ägs av private equity-fonden Segulah IV, L.P samt ledande befattningshavare. 1

2 VD-KOMMENTAR Den svaga inledningen under årets första kvartal, till följd av såväl externa som interna faktorer, övergick under andra kvartalet till en allt stabilare utveckling såväl vad gäller bolagets intäkter som rörelseresultat. De åtgärder som genomförs för att stärka intäkter och lönsamhet får avsedd effekt och trenden med gradvis allt bättre siffror jämfört med föregående år fortsätter under inledningen av tredje kvartalet. Vi möter alltjämt en hård konkurrens på den nordiska marknaden med stark marginalpress som påverkar utfallet negativt, samtidigt som våra nya marknader utvecklas mycket positivt och bättre än förväntat. Det stärker oss i vår ambition att fortsätta expandera geografiskt och vi finns numera på 25 marknader i Europa. Svenska Resenätverket med Flygresor.se ingår sedan årets början i Etraveli. Verksamheten utvecklas väl med ökande intäkter och ökat rörelseresultat jämfört med föregående år. Under perioden har också systertjänsten Charter.se uppdaterats och vi fokuserar nu på att ytterligare förbättra konsumentnyttan i våra tjänster och därmed förstärka marknadsledarskapet för sök av flygresor inom Sverige. NYCKELTAL Mathias Hedlund, VD Andra kvartalet Perioden (jan-juni) Helår R12 MSEK * * 2013** 2013* 2014* Försäljning (Gross sales) 1 951, , , , , , ,2 Nettoomsättning 152,2 137,3 310,3 287,5 145,4 558,7 581,4 Nettointäkter (Net revenue) 132,1 120,2 267,3 252,6 130,2 492,3 507,0 Nettointäkter per segment Norden 106,0 102,7 223,8 220,0 111,8 423,7 427,5 New Markets 26,1 17,5 43,5 32,6 18,4 68,6 79,5 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 38,4 45,1 66,5 90,0 45,2 172,3 148,8 EBITDA-marginal, % Nettoskuld 659,1 544,8 659,1 544,8 584,2 584,2 659,1 Resultat efter skatt -5,9-2,0-5,1-1,3-30,5-29,0-32,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet 21,6 57,0 28,9 87,0-0,8 98,8 40,7 Likvida medel 114,1 210,3 114,1 210,3 148,9 148,9 114,1 varav redovisningsmedel 54,4 46,6 54,4 46,6 37,3 37,3 29,4 Koncernen bildades den 23 september För antaganden kring proformaredovisning för jämförelseperioder, se sid 5. * Proformasiffror, andra kvartalet 2013 respektive helåret 2013 och rullande tolv månader ** Perioden 23 september till 31 december 2

3 VERKSAMHETENS UTVECKLING Omsättning/intäkter ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 152,2 MSEK (137,3). Nettointäkten, efter avdrag för direkta inköp av varor och tjänster; uppgick till 132,1 MSEK (120,2), en ökning med 10 procent. Ökningen förklaras främst av tillkommande nettointäkter från Svenska Resenätverket AB (Flygresor) som förvärvades i januari Den organiska tillväxten uppgick totalt till 1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten i New Markets uppgick till 49 procent. Den nordiska marknaden var under fortsatt hård marginalpress och visade en negativ organisk tillväxt på 7 procent. SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI JUNI 2014 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 310,3 MSEK (287,5) och nettointäkten uppgick till 267,3 MSEK (252,6), vilket var en ökning med 6 procent. Ökningen förklaras främst av tillkommande nettointäkter från Svenska Resenätverket AB (Flygresor) som förvärvades i januari Den organiska tillväxten uppgick totalt till -2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten i New Markets uppgick till 33 procent. Den nordiska marknaden minskade med 8 procent. Resultat ANDRA KVARTALET APRIL JUNI 2014 EBITDA uppgick till 38,4 MSEK (45,1) till följd av pressade marginaler på OTA-verksamheten i Norden som kompenserades av ett positivt resultat från Flygresor och tillväxt inom New Markets. Kvartalet påverkades också negativt av valutakursdifferenser. Personalkostnader och övriga externa kostnader ökade jämfört med föregående år till följd av organisatoriska förstärkningar inom flera avdelningar såsom management, försäljning, IT-utveckling och kundsupport. Under det andra kvartalet har utvecklingskostnader om 5,4 MSEK (0) aktiverats. Aktiveringen är hänförlig till specifika projekt främst inom New Markets. Resultat före skatt försämrades till -13,1 MSEK (3,7 ). Finansnettot uppgick till -33,7 MSEK (-23,1 ). Den förändrade lånestrukturen i samband med refinansieringen i september 2013, har lett till lägre räntekostnader. Under kvartalet belastades finansnettot med 19,9 MSEK i orealiserade kursförluster hänförligt till långfristiga skulder i EURO. SEXMÅNADERSPERIODEN JANUARI JUNI 2014 EBITDA minskade till 66,5 MSEK (90,0) främst på grund av en extraordinär marknadsföringskampanj under första kvartalet, pressade marginaler på OTA-verksamheten i Norden samt valutakursdifferenser, delvis kompenserat av positivt bidrag från Flygresor och New Markets. Personalkostnader och övriga externa kostnader ökade jämfört med föregående år till följd av organisatoriska förstärkningar inom flera avdelningar såsom management, försäljning, IT utveckling och kundsupport. Under halvåret skedde aktivering av eget arbete med 9,5 MSEK (0) avseende intern utvecklingstid och externa inköp, främst hänförligt till New Markets. Resultat före skatt försämrades till -17,6 MSEK (9,0). Finansnettot uppgick till -48,1 MSEK (-44,4 ). Den förändrade lånestrukturen i samband med refinansieringen i september 2013, har inneburit lägre räntekostnader. Under sexmånadersperioden belastades finansnettot med 20,3 MSEK i orealiserade kursförluster hänförligt till långfristiga skulder i EURO. Skatt Skatteintäkterna för andra kvartalet 2014 uppgick till 7,2 MSEK (-5,8) och för sexmånadersperioden till 12,5 MSEK (-10,3). 3

4 KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapitalet under kvartalet uppgick till 21,6 MSEK (57,0). Motsvarande siffror för sexmånadersperioden var 28,9 MSEK (87,0). Förändringen jämfört med proforma föregående år för kvartalet förklaras främst av ett lägre rörelseresultat (EBIT), högre räntekostnader kopplade till ny lånestruktur i samband med refinansiering i september 2013 samt mer kapital bundet i rörelsen. För sexmånadersperioden förklaras förändringen främst av ett lägre rörelseresultat (EBIT), högre räntekostnader och betalda skatter avseende Kassaflödet från investeringsverksamheten under kvartalet uppgick till -6,2 MSEK (0,3) och för sexmånadersperioden till -99,9 MSEK (-1,4). Investeringarna under kvartalet består främst av aktivering av eget utvecklingsarbete. För sexmånadersperioden utgör investeringar i allt väsentligt förvärvet av Svenska Resenätverket AB, se not 2 sid 11 och till viss del aktivering av eget utvecklingsarbete. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3,7 MSEK (-55,0) och för sexmånadersperioden 32,1 MSEK (-54,8). Under sexmånadersperioden tillfördes koncernen 27 MSEK i aktieägartillskott. Periodens förändring av likvida medel uppgick till 19,1 MSEK (2,3). Likvida medel uppgick till 114,1 MSEK (210,3), varav redovisningsmedel utgjorde 54,4 MSEK (46,6). Räntebärande skulder, enligt IFRS definition inkl. upplupen ränta, uppgick till 718,7 MSEK (708,5). I proformasiffrorna ingår aktieägarlån om 394,8 MSEK. Nettoskulden exklusive redovisningsmedel utgjorde således 659,1 MSEK (544,8). Koncernens balansomslutning uppgick till 1 830,0 MSEK varav immateriella anläggningstillgångar utgjorde 1 565,5 MSEK främst i form av goodwill hänförlig till moderbolagets förvärv av European Travel Interactive Group Holding AB den 23 september 2013 samt förvärvet av Svenska Resenätverket AB den 1 januari Eget kapital för koncernen uppgick till 831,3 MSEK. 4

5 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Den geografiska expansionen fortsatte enligt plan under, och i ännu högre grad efter, kvartalet vilket innebär att koncernen i nuläget finns representerat på totalt 25 marknader i Europa I juli ansökte Etraveli AB om notering av ett obligationslån om totalt EUR på NASDAQ OMX Stockholm och ett prospekt upprättades. Obligationen noterades den 1 augusti Medarbetare Antalet heltidsarbetande medarbetare inom koncernen uppgick till 157 (134) per den 30 juni Ökningen med 23 personer är främst hänförlig till kundsupport, sales och förvärvet av Svenska Resenätverket AB. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget består av att äga och förvalta aktier i dotterbolag och utföra managementtjänster åt övriga koncernbolag. Nettoomsättningen uppgick till 4,5 MSEK (0) och likvida medel till 1,2 MSEK (0,9). Moderbolaget erhöll under året ett aktieägartillskott om 27 MSEK (0). Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper i årsredovisningen för 2013, not Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder bedöms motsvara verkligt värde. Proforma-redovisning Koncernen bildades den 23 september 2013 och siffrorna för helåret 2013 omfattar således endast perioden 23 september till 31 december Detta innebär att inga siffror för koncernen existerar för det första halvåret För jämförbarhet med tidigare år då moderbolaget i koncernen var European Travel Interactive Group Holding AB, har proforma-siffror använts i flerårsöversikten samt i texterna. Proforma-siffrorna för tidigare år har upprättats i enlighet med den svenska årsredovisningslagen. Proforma-redovisning under 2013 bygger på redovisade resultat för den tidigare koncernen under perioden 1 januari september 2013 respektive den nya koncernen under perioden 23 september december Koncernredovisningen följer principerna för IFRS. Historiska proforma-justeringar, för tidsperioden före 22 september 2013, har inte gjorts för ny lånestruktur och bolagsstruktur. Detta innebär att faktiska historiska räntekostnader redovisats. Ingen historisk proforma-justering har gjorts för definitionen av likvida medel och räntebärande skulder. Förvärvet av Svenska Resenätverket AB 2014 ingår inte i proforma-siffrorna. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Etraveli utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. För mer information om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, vänligen se bolagets årsredovisning för 2013, sid samt Utöver de risker som beskrivs i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit. 5

6 Undertecknande Uppsala den 29 augusti, 2014 Etraveli AB (publ) (org ) Vi anser att delårsrapporten för januari juni 2014 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen bedöms stå inför. Erik Strand Styrelseordförande Marcus Jansson Styrelseledamot Percival Calissendorff Styrelseledamot Jarl Söderman Styrelseledamot Mathias Hedlund VD Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kalendarium Delårsrapport för det tredje kvartalet 14 november, 2014 Delårsrapport för det fjärde kvartalet 13 februari, 2015 Kontaktuppgifter Mathias Hedlund, VD Mobil: , Johan Waxberg, Ekonomichef Mobil: , Etraveli AB Dragarbrunnsgatan 46 S Uppsala, Sweden Informationen är sådan som Etraveli AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 augusti 2014 kl. 11:00. 6

7 Finansiella rapporter i sammandrag, koncernen Resultaträkning Kvartalet (apr-juni) Perioden (jan-juni) Helår (TSEK) * Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa Inköp av varor och tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar materiella & immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Valutakursdifferenser Totalresultat för perioden *) Avser perioden 23 september till 31 december 7

8 Balansräkning (TSEK) 30 juni juni 2013 Anläggningstillgångar 31 dec 2013 Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Långfristiga skulder Obligationslån Övriga långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Koncernens rapport över förändring av eget kapital TSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat inkl. årets totalresultat Summa Ing. balans per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser Summa totalresultat Aktieägartillskott Utg. balans per 30 juni * * Aktiekapitalet består av aktier och är oförändrat under perioden 8

9 Kassaflödesanalys Kvartalet (apr-juni) Perioden (jan-juni) Helår (TSEK) * Rörelseresultat (EBIT) för perioden Avskrivningar Erhållen/ betald ränta Övriga ej likviditetspåverkande poster Utbetalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid periodens början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut *) Avser perioden 23 september till 31 december 9

10 Finansiella rapporter i sammandrag, moderbolaget Resultaträkning Kvartalet (apr-juni) Perioden (jan-juni) Helår (TSEK) * Nettoomsättning Övriga intäkter Nettointäkt Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat Balansräkning (TSEK) 30 juni juni 2013 Anläggningstillgångar 31 dec 2013 Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget Kapital Långfristiga skulder Obligationslån Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser (TSEK) 30 juni juni dec 2013 Ställda säkerheter

11 Noter Not 1 Händelser efter periodens utgång Se sid 5 under Övriga upplysningar Not 2 Rörelseförvärv Den 10 januari 2014 förvärvade koncernen 100 procent av aktiekapitalet i Svenska Resenätverket AB för TSEK och fick därmed ett bestämmande inflytande i Svenska Resenätverket AB. Förvärvsrelaterade kostnader uppgick till TSEK. Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är TSEK och inkluderar kundfordringar med ett verkligt värde på TSEK. Erlagd köpeskilling per 10 januari 2014 Likvida medel SUMMA Redovisade belopp - identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Likvida medel Materiella anläggningstillgångar 234 Varumärken (inkl. i immateriella tillgångar) Domäner (inkl. i immateriella tillgångar) IT plattform (inkl. i immateriella tillgångar) Finansiella tillgångar som kan säljas 100 Kundfordringar och andra fordringar Leverantörsskulder och andra skulder Uppskjutna skatteskulder Summa identifierbara nettotillgångar Goodwill SUMMA

12 Not 3 Segmentsredovisning Den verkställande direktören bedömer verksamheten utifrån ett geografiskt perspektiv på segmenten Nordic och New Markets. Fördelningen av resultat per segment sker till och med nettoomsättning minus försäljningskostnader. Ingen uppdelning av tillgångar eller skulder sker per segment. INTÄKTER PER SEGMENT Segment Kvartalet (april-juni2014) Nettoomsättning Nettointäkt Perioden 2013 (jan -juni 2014) (23 sep-31 dec 2013) Netto- Nettointäkt omsättning Nettoomsättning Nettointäkt Nordic New Markets SUMMA Aktiverat arbete för egen räkning Personalkostnader Avskrivning materiella anläggningstillgångar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Övrigt Resultat före finansiella och skatt Finansiella poster - netto Periodens resultat före skatt Definitioner Försäljning (Gross Sales), bruttovärdet av sålda varor och andra reserelaterade tjänster som har debiterats kunderna genom Etraveli s plattform. Nettoomsättning bolagets intäkter i form av provision, marginaler och bokningsavgifter på bruttointäkterna Nettointäkter (nettoomsättning - varor och tjänster), innefattar bolagets intäkter med avdrag för direkta inköp av varor och tjänster. EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar EBITDA-marginal, rörelseresultatet före avskrivningar i relation till nettointäkten EBIT, resultat före finansiella poster och skatt Nettoskuld, räntebärande skulder enligt definition IFRS inkl. upplupen ränta och skulder IATA/BSP reducerat med likvida medel LTM/R12 (Last Twelve Months/Rullande 12 månader), senaste 12 månaderna med slutmånad juni 2014 IATA/BSP, International Air Transport Association/Billing Settlement Plan OTA, Online Travel Agency 12

Delårsrapport första kvartalet 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport första kvartalet 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport första kvartalet 1 januari 31 mars 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG (KVARTALET JANUARI MARS 2014) Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

Delårsrapport tredje kvartalet 1 juli 30 september 2015

Delårsrapport tredje kvartalet 1 juli 30 september 2015 Delårsrapport tredje kvartalet 1 juli 30 september 2015 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2015

Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2015 Delårsrapport andra kvartalet 1 april 30 juni 2015 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser föregående

Läs mer

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 NGS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER Samgående med StjärnaFyrkant och nedskrivning av goodwill SEPTEMBER Under årets fjärde kvartal förvärvades samtliga aktier i StjärnaFyrkant genom nytecknade aktier

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. STOCKHOLM 2015-04-15 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - mars Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2015. Händelser under första kvartalet Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 FORTSATT TILLVÄXT Wise Group AB (publ) är moderbolag i en koncern som äger, startar och utvecklar specialistbolag inom rekrytering, konsultuthyrning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2013

Halvårsrapport Januari juni 2013 Halvårsrapport Januari juni 2013 Period 1 april 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgår till 76 309 (44 394) kkr motsvarande en tillväxt om 72 %. Tillväxten exklusive förvärvade enheter uppgår till 14 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Generic Sweden AB (publ)

Generic Sweden AB (publ) Generic Sweden AB (publ) Första kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 44,5 MSEK (34,2 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,2 MSEK (1,8 MSEK). Resultat

Läs mer

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång CasinoLoco har lanserat Live Casino som ny produkt från spelleverantörerna Ezugi samt Netent. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2015

Bokslutskommuniké. januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 Orderingången uppgick till 227,0 (211,9) MSEK, varav 79,3 (73,6) under fjärde kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 218,7

Läs mer

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V.

Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Delårsrapport januari mars 2015 Stabilt resultat trots negativ valutapåverkan. God utveckling i segment International. Förvärv av Flos B.V. Första kvartalet 2015 Nettoomsättningen ökade till 609 (552)

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2012

Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapport första kvartalet 2012 Delårsrapporten omfattar perioden 2012-01-01 2012-03-31 Första kvartalet 2012 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 38,6 mkr (37,1 mkr) Resultat före av- och nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

Delårsrapport januari-mars 2014 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Delårsrapport januari-mars 2014 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen ökade under perioden med 52 % och uppgick till 72,4 (47,6) miljoner kronor.

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret

Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2008 Finansiell stabilitet trots stora oväntade kostnader under första halvåret Tillkommande kostnader för pågående projekt Eolshäll och personalavveckling, belastar första

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ)

Kvartalsrapport Q2-2014 QBNK Holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2-2014 Holding AB (publ) (556958-2439) Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget är specialiserat på

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 NSP: NSP visar kraftig ökning av omsättning och vinst under säsongsmässigt svagaste kvartalet Första kvartalet 2007 Omsättningen ökade med 83 procent till 117,6 MSEK

Läs mer

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten

Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2016 Fortsatt hög försäljning för KFC men svagt kvartal för Burger King verksamheten 1 januari 31 mars 2016 Omsättningen

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

Delårsrapport 2014/15 Q2

Delårsrapport 2014/15 Q2 Delårsrapport Q2 Andra kvartalet (1 juli 30 september 2014) Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 652 (577). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till +6 procent för jämförbara enheter.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent.

Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. Sida 1 av 10 Bra start på kvartalet, men trög avslutning Omsättningen under det fjärde kvartalet 2013 minskade med 10 procent till 337 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 0,6 procent. "I

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

VD kommentar. Stockholm i mars 2009

VD kommentar. Stockholm i mars 2009 VD kommentar NGS Group har lagt grunden för framtiden genom de två förvärv som genomförts under 2008. Psykiatrika som förvärvades i april och First Medical som förvärvades i maj 2008. Nu har vi nått en

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2012 Period 1 januari - 31 mars 2012 Nettoomsättningen uppgår till 43 057 (33 079) kkr motsvarande en tillväxt om 30 %. Organisk tillväxt

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet

Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet 1 januari 31 mars 2007 Stark tillväxt och lönsamhet i första kvartalet Perioden jämfört med samma period 2006: Nettoomsättningen uppgick till 343 MSEK (233), en ökning med 47 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2015 Fjärde kvartalet 2015 i sammandrag Kvartalet inkluderar intäkter och kostnader för det förvärvade bolaget ScandBook

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och

Nettoomsättningen minskade med 4 procent i jämförelse med föregående år och BE Q4 Delårsrapport BE Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Malmö 5 februari 2015 Fjärde KVARTALET 2014 Nettoomsättningen minskade med 3 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 009

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning

Trionakoncernen. Proforma balans och resultaträkning för 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31. Trionakoncernen 1(6) Proforma balans och resultaträkning Trionakoncernen 1(6) för Trionakoncernen 556559-4123 2009-01-01-2009-10-31 Trionakoncernen 2(6) Inledning I och med förvärvet av VegInformatikk den 30 september 2009 vill vi åskådliggöra en proforma resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Golden Heights. 26 februari 2016

Golden Heights. 26 februari 2016 26 februari 2016 BOKSLUTSRAPPORT FÖR KALENDERÅRET Golden Heights AB ( Bolaget ) bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige under firmorna Guldfynd, Hallbergs Guld, Albrekts

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Bokslutskommuniké 2007 Omsättningen ökade till 58 460 Tkr Resultat efter finansiella poster 662 Tkr Förvärv av Granngårdens bygghandel i Tygelsjö och Veberöd Förvärv av EMB Åkeri

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012

Bokslutskommuniké. Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 Bokslutskommuniké Januari december 2011 samt resultatutveckling för första kvartalet 2012 ApoPharm Holding AB (Apotek Hjärtat) org nr 556789-2988 1 (9) ApoPharm Holding AB (moderbolag för apotekskedjan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2015:1 (Fi Dnr 15-3547) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006

Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Drillcon AB (publ) Delårsrapport januari-september 2006 Starkt resultat för tredje kvartalet Nya internationella kontrakt erhållna under perioden Fortsatt mycket bra orderläge inför fjärde kvartalet Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 215 Förändringsresan fortsätter Nettoomsättningen i fjärde kvartalet 215 uppgick till 128 (154) och rörelseresultatet uppgick till -2 (-4). Orderingången under fjärde

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887

Aqeri Holding AB (publ) JANUARI DECEMBER 200887 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 200887 Mycket starkt fjärde kvartal efter ett turbulent år Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 78 % till MSEK 34,7 (19,5). Rörelseresultatet under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009

Triona AB. Kvartalsrapport för 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30. Triona AB 1(7) Kvartalsrapport 3 2009 Triona AB 1(7) Kvartalsrapport för Triona AB 556559-4123 2009-01-01-2009-09-30 Triona AB 2(7) Nyckeltal Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom parentes); Rörelseresultat före skatt och bokslutsdispositioner:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355

MSEK Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014 Apr 2014- mar 2015 Orderstock 7 792 7 460 6 852 7 792 Orderingång 2 315 1 363 6 403 7 355 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015 1 januari - 31 mars Orderingång 2 315 MSEK (1 363) Orderstock 7 792 MSEK (7 460) Nettoomsättning 1 375 MSEK (1 286) Rörelseresultat -1 MSEK (-7) Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008

Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 Kilsta Metall AB (publ) Delårsrapport januari september 2008 - Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0)*. - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer