Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan"

Transkript

1 Slutrapport Projekt NV (Kompletterande ansökan om medel till projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh) Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling Erik Noaksson, Håkan Lutz, och Jonas Köping

2 Slutrapport Projekt NV (Kompletterande ansökan om medel till projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh) Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling Erik Noaksson 1 *, Håkan Lutz 2, och Jonas Köping 1,3 1 Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi, Regionförbundet Jämtlands län, Studiegången 3, Östersund 2 Evolutzion AB, Kolargatan 2, Stockholm 3 Nuvarande adress: Sala Kommun, Stora torget 1, Box 304, Sala *Ansvarig för projektets genomförande och slutrapport är Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi genom projektledare Erik Noaksson till vem korrespondens ställs )

3 Sammanfattning Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har under drivit ett teknikupphandlingsinitiativ, finansierat av Naturvårdsverket, för att snabba på introduktion och användning av alternativa tekniker till de traditionella båtbottenfärgerna (Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh). Tanken har varit att skapa ett kundintresse som gör det möjligt att samordna köpkraften i en beställargruppering som skulle möjliggöra tekniksprång enligt samma koncept som Energimyndigheten framgångsrikt jobbade med på området energieffektivare lösningar under 1990-talet. Denna rapport utgör en del av projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten och har undersökt frågan om hållbara toalettavfallslösningar för fritidsbåtar, ur ett teknikupphandlingsperspektiv, utifrån kommande nationella utsläppsförbud 2014 (www.transportstyrelsen.se). Vi kan konstatera att frågan om avfall från fritidsbåtstoaletter primärt inte är en båtfråga, utan en landfråga, då endast ca fritidsbåtstoaletter regelbundet används. Detta motsvarar endast ca 3 % av den totala fritidsbåtsflottan i Sverige 2010 (Båtlivsundersökningen 2010). Att frågan i första hand är en landfråga har gjort det svårt att definiera och föra en dialog med potentiella köpargrupperingar, då det finns mycket få angelägna privata köpare, eftersom kostnaden till den absolut största delen idag inte är privat när toalettbesöken sker i land. På området hållbara toalettavfallslösningar finns därför en betydande problematik med att utreda avseende ansvar, struktur, finansiering och organisation för omhändertagande av toalettavfall på land i skärgårdsområden. Ökad kunskap om vilka landbaserade tekniker som är bäst i ett livscykelperspektiv efterlyses också av de aktörer som idag hanterar toalettavfallet för att öka mognadsgraden inför en teknikupphandling. I vår teknikscreening är förbränningstoaletter den ombordlösning som rönt störst intresse bland kunderna. För landlösningar är komposterande toaletter med accelererande avdunstning av vätska, paketerande toaletter samt optimerade insamlingssystem mest intressanta. Följande köpargrupperingar anser vi är mest aktuella för en teknikupphandling på området: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och Svenska Kryssarklubben (SXK) med egna klubbholmar eller hamnar utan kommunalt VA, Gästhamnsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Västkuststiftelsen, Kommuner och Landsting samt båttillverkare. Det finns god potential för gemensamma teknikupphandlingar av landlösningar på sikt då marknaden för alternativa lösningar idag är relativt liten, köparna är relativt lätta att hitta, de är vana vid upphandlingar, problemet är väsentligt, och utrymmet för teknikutveckling är gott. Potentialen för gemensamma teknikupphandlingar av ombordlösningar är väsentligt mindre då andelen båtägare som verkligen är i behov av nya lösningar är mycket liten och Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

4 svårorganiserad. Potentialen för genomslag av nya typer av ombordlösningar är dock väsentlig då denna grupp är köpstark, miljömedveten och ogillar obehaget med dagens latrinhantering. För att öka penetrationshastighet av alternativa lösningar är det önskvärt att stat, kommuner och andra offentliga aktörer satsar resurser och medel, att dessa satsningar är genomtänkta, och, om inte starka skäl föreligger, teknikneutrala. Vi kan idag inte se att teknikupphandling som metod skulle medföra några större juridiska problem om katalysatorn för processen (operating agent) utgörs av en kommun eller ett landsting. Myndigheternas roll och doseringen av ekonomiska incitament vid en kommande upphandling återstår att utreda när tydligare kundgrupperingar finns på plats. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

5 Abstract The Jegrelius Institute of Applied Green Chemistry initiated a technology procurement initiative, financed by the Swedish Environmental Protection Agency (Dnr Nh), aiming at speeding up the introduction and use of alternative techniques to the traditional biocide containing antifouling paints. The idea was to use the technology procurement methodology previously developed and used by the Swedish Energy Agency to speed up the introduction and use of more energy efficient technologies in Sweden. The concept is based on the idea that a large group of dedicated buyers, in a procurement process, can make the market (suppliers) leapfrog through their joint spending power. This report is a part of the above mentioned project (Dnr Nh), which have investigated the issue of sustainable toilet discharge solutions for leisure boats, from a technology procurement stand point, in the light of an upcoming national ban to discharge latrine overboard 2014 (www.transportstyrelsen.se). This investigation has found that the issue of latrine management from leisure boats, primarily is not a boat issue, but instead a land issue, since only approximately toilets in Swedish leisure crafts are used on a regular basis. This equals approximately less than 3 % of the total leisure craft fleet in Sweden This finding, that latrine management primarily is a land issue, has made it complicated for us to define and discuss with potential customers their needs and financial drivers on this matter, since the vast majority of the costs today is not privately financed when land toilets are used free of charge. The issue of sustainable latrine solutions in marine areas is today therefore severely hampered by the fact that the responsibility, structure, costs and organization of the latrine management is unclear. Important actors within this sector have also highlighted the needs of more life cycle analysis on alternative environmental adapted technologies to promote a potential upcoming technology procurement process. Combustion toilets have received largest attention among the customers based on our technology screening. Compost solutions with increased evaporation of fluids, packing toilets, and optimized latrine collection systems have received highest attention among land based solutions. The most important actors for an upcoming technology procurement process in Sweden are: the Royal Swedish Yacht Club (KSSS) and the Swedish Cruising Association (SXK) that owns islands and harbors without public facilities for management of latrine waste, Gästhamnsföreningen, the Archipelago foundation, Västkuststiftelsen, municipalities, County Councils and finally boat builders. There is a positive future potential for a joint technology procurement process on land based solutions since the market share for alternative solutions today is relatively small, potential Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

6 buyers are possible to identify, they are used to public procurement, the problem is essential, and the potential for further technology development is positive. The potential for a joint technology procurement focused on boat solutions has far less possibilities to succeed since the group of buyers with specific needs is very small and not well organized. However, the potential for market introduction of new boat solutions is substantial since this group is affluent, has high environmental awareness and strongly dislikes current technologies available. In order to further promote the introduction and use of alternative technologies it is recommended that the government, municipalities and other public actors allocate financial means used economically sound and technologically neutral. It does not seem to be any obvious legal obstacle for municipalities or County Councils to take an active part in catalyzing a technology procurement process as operating agents due to Swedish or EU jurisdiction. Public authorities role and the possibilities to use economically incitements in an upcoming technology procurement process needs to be further investigated when a more dedicated group of buyers have been formed. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

7 Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract 1. Bakgrund 1 2. Syfte och mål 2 3. Projektledning 3 4. Resultat 4 - Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar - Delrapport 2: Teknikkartläggning av toalettlösningar och avfallshantering för båtägare och marina områden - Delrapport 3: Juridiska förutsättningar för en innovationsupphandling av funktionen ren botten utan gift 5. Slutsatser och förslag 5 Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

8 1. Bakgrund Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har under drivit ett innovationsupphandlingsinitiativ, finansierat av Naturvårdsverket, för att snabba på introduktion och användning av alternativa tekniker till de traditionella biocidinnehållande båtbottenfärgerna. Tanken har varit att skapa ett kundintresse som gör det möjligt att samordna köpkraften i en beställargruppering som möjliggör tekniksprång enligt samma koncept som Energimyndigheten gjorde på 1990-talet med fokus på utökat marknadsutbud av energieffektivare lösningar. Initiativet har även utifrån en tilläggsansökan till Naturvårdsverket inkluderat teknikfrågan om toalettavfallslösningar för fritidsbåtsmarknaden, i båten och hantering på land, utifrån kommande nationellt utsläppsförbud 2014 (www.transportstyrelsen.se). Initiativet tog på sig denna uppgift utifrån att det i många fall är samma kundgrupperingar som är aktuella inom båda teknikområden. En viktig aspekt har varit att skapa klarhet i de möjligheter och hinder som finns för en skarp teknikupphandling utifrån att en offentlig inrättning bör agera katalysator eller s.k. operating agent enligt den metodik som Energimyndigheten arbetar efter. Speciellt fokus har därför lagts på att beskriva de juridiska förutsättningarna för offentligheten att agera innovationsstimulerande genom teknikupphandling. Resultaten som beskriver dessa förutsättningar i detta delprojekt utgår från funktionen ren botten utan gift då detta är framtaget utifrån huvudprojektets inriktning. De juridiska förutsättningarna för en teknikupphandling är dock generellt beskrivna och således fullt applicerbara även på andra funktioner som är intressanta att teknikupphandla ex. hållbara toalettavfallslösningar. En viktig avgränsning i initiativets arbete har varit att begränsa toalettavfallsfrågan till båtlivets bidrag, då denna fråga till övervägande del är en landfråga där betydligt fler aktörer har del i uppkomsten av avfallet. Det är således betydligt fler aktörer än bara båtfolket som ger upphov till detta problemområde vilket vi har haft en ambition om att försöka klargöra i denna rapport. Det finns därför betydligt fler frågeställningar och strukturella problem kring toalettavfallsfrågan på land, vilket inte vi har haft resurser och uppdrag att vidare utreda. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 1

9 2. Syfte och mål Projektet har haft följande syften inom området hållbara toalettavfallslösningar för fritidsbåtar: o Undersöka och beskriva förutsättningarna för en teknikupphandling av hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar med utgångspunkt i tidigare utförda arbeten sammanställt av Transportstyrelsen, och en utökad teknikscreening för att tillfredställa funktionskravet allt toalettavfall ska kunna tas omhand och lämnas på avsedd plats i land. o Undersöka och beskriva förutsättningarna för att uppfylla de olika köpargrupperingarnas specifika behov och önskemål, utan att a priori binda dessa till någon specificerad teknik, t.ex. vattentoalettekniken. o Undersöka och ge förslag på hur en teknikupphandling av hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar skulle kunna se ut och organiseras. Ett övergripande syfte har varit att beskriva de juridiska förutsättningarna för att genomföra en teknikupphandling. I samverkan med huvudprojektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten (Dnr Nh) har vi därför utrett och beskrivit: o Olika frågeställningar som kan uppstå vid en teknikupphandling ur ett holistiskt perspektiv med avseende på olika sätt att genomföra en innovationsupphandling, skillnader mellan stat och kommun/landsting i kontexten innovationsupphandling, funktionsupphandling som avtalsform, samt resonemang kring hur en möjlig kravspecifikation skulle kunna se ut. o Klargjort olika alternativa sätt att genomföra en innovationsupphandling. Utifrån en innovations avstånd till marknadsintroduktion beskrivs mer ingående koncepten: För kommersiell upphandling (Pre Commercial Procurement), Teknikupphandling (Technology procurement) samt möjligheten att utfästa köpargarantier (Forward Commitment Procurement). Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 2

10 3. Projektledning Projektledaren Erik Noaksson har fungerat som koordinator och övergripande sammanhållande resurs. Projektledaren har återrapporterat projektets status och fortlöpande resultat till styrgruppen under projektet. Projektledaren har ansvarat för att skriva slutrapporten. Under ledning av Naturvårdsverket tillsattes en styrgrupp för att underlätta dialogen mellan nyckelaktörer inom de berörda områdena. Till styrgruppen bjöd initiativet in aktörer att delta som antingen representerade möjliga kunder i en kommande teknikupphandling alt. skulle kunna bli aktuella som katalysatorer/ operating agents vid en kommande teknikupphandling, eller på annat sätt verka stödjande i teknikupphandlingsprocessen ex. finansiellt. Det var alltså ett medvetet val att inte inbjuda leverantörssidan till styrgruppen utan istället förra den dialogen via projektets teknik- och marknadsanalysaktiviteter. Myndigheter som deltagit i styrgruppen är Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Vinnova. Organisationer som företräder betydande kundgrupperingar inom Svenskt båtliv och yrkessjöfarten har varit Svenska Båtunionen och Sveriges Redareförening. Skärgårdsstiftelsen bjöds in till styrgruppen utifrån organisationens kompetens och ansvar rörande toalettavfallshantering på land i Stockholms skärgård. Kustbevakningen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har även inbjudits att delta. Initiativet har nyttjat flertalet experter inom olika områden. Till styrgruppen knöts Hans Nilsson, Fourfact AB, som senior expert m.a.p. teknikupphandling utifrån hans tidigare arbete vid Energimyndigheten/NUTEK. Håkan Lutz vid Evolutzion AB har haft i uppdrag att genomföra en kompletterande teknikscreening och marknadsundersökning av toalettavfallshantering för fritidsbåtar utifrån ett teknikupphandlingsperspektiv. Juridisk sakkunskap rörande förutsättningarna att genomföra en teknikupphandling har gjorts av Jonas Köping vid Jegreliusinstitutet. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 3

11 4. Resultat På kommande sidor presenteras rapportens resultatet i form av tre delrapporter. Efter delrapporterna följer slutsatser och förslag. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar Delrapport 2: Teknikkartläggning av toalettlösningar och avfallshantering för båtägare och marina områden Delrapport 3: Juridiska förutsättningar för en innovationsupphandling av funktionen ren botten utan gift Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 4

12 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar

13 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar Evolutzion AB 2011, för Jegrelius institutet för tillämpad Grön kemi. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 1

14 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 2

15 Sammanfattning Nuläge Det finns i Sverige knappt en miljon fritidsbåtar, varav ca en tiondel har toalett ombord. Totalt finns det cirka fritidsbåtar med toaletter. Det absolut största antalet toalettbesök gör båtfolket i land: närmare hälften av dem som har toalett ombord använder den aldrig, och väldigt många använder den bara när ingen annan möjlighet finns. När toalett ombord nyttjas skall inte avfallet tömmas direkt i sjön, vilket innebär att det antingen skall förvaras ombord och tömmas till en avfallshanteringsanläggning iland, eller helt tas omhand ombord. Tömning till landbaserade avfallshanteringsanläggningar är den lösning som till störst del diskuteras idag. När toaletter iland nyttjas är situationen ofta sådan att denna toalett av praktiska skäl inte kan anslutas direkt till centrala reningsanläggningar, oftast sådana i kommunal regi. Istället används en kombination av anläggningar för lokal avfallshantering och mellanförvaring för vidare bulktransport till centrala anläggningar. I de fall toalettavfall från båtar töms till anläggningar iland är situationen densamma, med det undantag att större möjligheter finns att direkt transportera avfallet till en tömningsanläggning med anslutning till kommunalt VA. En stor del av de toalettbehov som måste tillfredsställas i naturen är utan tvekan av akut art. Av alla de som njuter av sveriges fantastiska natur är det sannolikt en mindre del som faktiskt hinner till en toalett när det tränger på - i synnerhet ifråga om ren urinering, vilket utgör den största källan till gödämnen. I rapporten Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt: En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas, behandlas med stor framgång de flesta aspekter av ett föreslaget förbud mot utsläpp av toalettavfall till sjön, bla finns där en enkel samhällsekonomisk beräkning, vilken konstaterar att ett sådant förbud inte är försvarbart med övergödning som motivering, men att kostnaderna som uppstår å andra sidan bärs av de båtägare som tvingas bygga om sina båtar, vilket ger en överföring av kostnader från allmänheten till den som förorenar, vilket är förenligt med allmän rättsuppfattning. Teknikfront Det finns på marknaden idag en uppsjö lösningar för att hantera latrinfrågan på olika båtar och i olika situationer. Dessa lösningar kan grupperas med avseende på vilket angreppssätt de har till att lösa problemet. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 3

16 Generellt kan sägas att grundindelningen kan göras i tre grupper: Lösningar som släpper ut avfallet rakt i sjön, lösningar som sparar avfallet för att transportera det till avfallshanteringsanläggningar på land, och lösningar som destruerar avfallet. De lösningar som släpper ut avfallet rakt i sjön kan vidare delas upp i lösningar som släpper ut avfallet utan mellanlagring, och sådana som mellanlagrar avfallet för att kunna släppa ut det där den lokala miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Lösningarna för att transportera avfallet till land kan delas in i fasta lösningar med tank som töms till en tömningsstation på land, lösningar med en portabel tank för avfall, lösningar som paketerar avfallet i separat förslutning och frystoaletter. Toaletter som destruerar avfallet finns som komposterande toaletter och förbränningstoaletter. Eftersom båttoalettproblemet till så stor del är ett landbaserat problem innefattar detta arbete också landbaserade lösningar. Grundindelningen i lösningar som mellanlagrar avfallet för vidare transport till centrala reningsanläggningar och sådana som destruerar avfallet lokalt är fortfarande giltig, men fokus ligger här på de som fungerar lokalt. Antalet produkter och tekniska lösningar som på olika sätt komposterar avfall lokalt är mycket stort, i motsats till vad som gäller för ombordlösningar. Marknadsanalys De olika tekniska lösningar som kunnat kartläggas under arbetet med denna rapport har presenterats för företrädare för potentiella köpargrupper och andra viktiga intressenter: Stiftelser Kommuner Båtklubbar Kommersiella Marinor Gästhamnar Båthandlare Privata Kunder Responsen från dessa presentationer och de intervjuer som gjorts har analyserats i ett försök att klargöra vilka preferenser och åsikter som definierar attityden till och behovet av nya lösningar för olika situationer. Slutsatser och förslag Det finns mycket få angelägna privata köpare, eftersom kostnaden för den absolut största delen av toalettavfallshantering inte är privat Offentlig finansiering är därför av avgörande betydelse för utvecklingen, och frågan om vem som skall stå för kostnaderna måste lösas Det finns god potential för gemensamma upphandlingar av landlösningar Potentialen för gemensam upphandling av ombordlösningar är väsentligt mindre Potentialen för genomslag för nya typer av ombordlösningar kan dock vara väsentlig Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 4

17 För att påverka produkt- och marknadsutveckling bör man organisera de intressenter som har en direkt betalningsvilja: Stora båtklubbar med behov av toalettlösningar utan kommunalt VA Gästhamnsföreningen Skärgårdsstiftelsen och Västkuststiftelsen, vilka sköter ett stort antal landtoaletter och latrinhantering för båtfolk Kommuner och Landsting Båttillverkare Störst intresse har fyra produkttyper rönt: Förbränningstoaletter för användning ombord på båtar Komposterande toaletter med accelererad avdunstning av vätska Paketerande toaletter Optimerade insamlingssystem Vikten av teknikneutralitet i lagstiftning och regelverk understryks: det är effekten som skall uppnås som är viktig, inte tekniken för att göra det. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 5

18 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Innehållsförteckning 6 Syfte och metod 7 Nulägesbeskrivning 9 Teknikfront 13 A. Båttoalettlösningar 15 B. Avfallshantering ombord på båt 16 C. Landtoalettlösningar 16 D. Avfallsomhändertagande 17 Marknadsanalys 18 Intressenter 18 Preferenser 22 Köpmotivatorer 23 Finansiering 24 Lösningar 26 Ombordtoalett 26 Landtoalett 27 Slutsatser och förslag 29 Källor 34 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 6

19 Syfte och metod Bakgrund Föreliggande förstudie är en spinoff från Jegreliusinstitutets projekt Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten vilket hade syftet att undersöka förutsättningarna för att snabba på marknadsintroduktionen av fler och bättre tekniker som kan hålla båtars bottnar fria från påväxning utan användning av giftiga kemikalier. Eftersom mycket goda relationer till intressegrupper etablerades inom denna studie har avsikten varit att arbeta vidare med dessa viktiga intressegrupper även rörande toalettavfall. Den 27 mars 2009 fick Transportstyrelsen det formella uppdraget från Näringsdepartementet att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, utreda förutsättningarna för ett införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas. Transportstyrelsen sammanfattar i rapporten Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt: En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas, myndighetens förslag till förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar i tre delar; - Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden. Svenska fritidsbåtar som befinner sig i farvatten under en annan stats jurisdiktion och den staten tillåter utsläppet får släppa ut toalettavfall. -Ett konstruktionskrav att samtliga fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning i land. Ingen koppling får finnas som går direkt från toalett till havet. - Ett förtydligande av kravet att samtliga fritidsbåtshamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar, om behov föreligger för sådan lämning. Syfte Syftet med projektet är att undersöka om det är möjligt att samordna många kunder till en köpstark beställargruppering som på marknadsmässiga villkor kan få leverantörer att tillhandahålla lösningar som svarar upp mot de funktionskrav som lagar, regleringar och båtfolk ställer. Tillvägagångssättet kallas för teknikupphandling och användes effektivt av Energimyndigheten på 1990-talet för att snabba på marknadsintroduktion av bl.a. värmepumpar och energieffektivare vitvaror. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 7

20 Mer specifikt syftar denna delrapport till att lyfta fram de alternativ som finns på eller nära marknaden för fritidsbåtar, att identifiera kundgrupper som skulle kunna utgöra beställargrupperingar i en eventuell teknikupphandling, att redovisa slutanvändarnas attityder visavi de identifierade alternativen, samt att peka på lösningar som skulle vara attraktiva för samma slutanvändare. Rapporten är strukturerad som följer: 1. Teknikfrontsanalysen går igenom de olika produkter och tekniska lösningar som idag finns på eller nära fritidsbåtsmarknaden. 2. Marknadsanalysen går igenom vilka kundgrupper och intressenter som finns i fritidsbåtssektorn. 3. Slutsatser och förslag 4. Delrapport 2: teknikkartläggning Initiativet finansieras av Naturvårdsverket med en styrgrupp där Svenska Båtunionen, Sveriges Redareförening, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skärgårdsstiftelsen samt Vinnova ingår. Avgränsningar Förstudien avgränsas till att specifikt undersöka alternativ för sådana båttoalettlösningar som berörs av det förslag om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar som föranleder denna förstudie. Emedan det finns en sådan extremt stark koppling mellan båttoaletter och toaletter för båtfolk iland behandlas också landtoaletter för båtfolk. Detta innebär på intet sätt att alla toalettbehov i anslutning till hav och sjö, vilka är många fler men ofta inte har någon koppling till båttoaletter på fritidsbåtar och inte heller till lagförslaget, behandlas. Metod För kartläggningen av teknikfronten gjordes en genomgång av relevant akademisk litteratur, branschlitteratur och tidskrifter. En omfattande internetsökning gjordes för att komplettera litteratursökningen. Intervjuer och faktainhämtning gjordes med kommersiella aktörer såsom produktleverantörer, samt myndigheter och institutioner som Miljödepartementet, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Kommuner och Högskolor. För marknadsanalysen inhämtades information om intressenter, deras preferenser och attityder i intervjuer och skriftlig faktainhämtning från intresseföreningar och organisationer såsom Svenska Båtunionen, Gästhamnsföreningen, Kryssarklubben, Kungliga Svenska Segelbåtssällskapet, Sweboat, Varvsföreningen, Gästhamnsföreningen, SKL, Skärgårdsstiftelsen, Upplandsstiftelsen, Västkuststiftelsen och enskilda kommuner, men också kommersiella aktörer som enskilda varvs- och marinaägare och i något fall enskilda båtägare. Håkan Lutz, Evolutzion AB, har varit utredare och rapportförfattare. Från Evolutzion AB har även David Egertz medverkat i produktionen. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 8

21 Nulägesbeskrivning I Båtlivsundersökningen 2010 intervjuades personer om båtägande och beröring med fritidsbåtlivet. Som fritidsbåtar räknades alla båttyper, från kajaker och roddbåtar till ruffade segel- och motorbåtar. Undersökningen visade att det 2010 fanns totalt mellan och båtar i Sverige. Cirka 2,5 miljoner vuxna åkte någon gång fritidsbåt. Jämför man med den båtlivsundersökning som genomfördes 2004 innebar det en ökning av antalet båtar med 23 procent (från år 2004). Antalet personer som vistats i fritidsbåt ökade med hela 39 procent (från 1,8 miljoner 2004). Närmare hälften av fritidsbåtarna finns på ost- och norrlandskusten (45,9 procent) följt av inlandet (27,7 procent). Därefter följer västkusten (14,3 procent) samt sydkusten och Kronobergs län (12,1 procent). Under perioden oktober 2009 t o m september 2010 genererade de båtar som används sammanlagt cirka 21,8 miljoner båtanvändningsdagar. Totalt användes i genomsnitt cirka båtar per dag under perioden maj t o m september I genomsnitt var det 2,8 personer med vid dessa turer. Fritidsbåtar har dock låg utnyttjandegrad: i genomsnitt är en fritidsbåt till sjöss totalt ca 25 dagar per säsong, och snittet på övernattningar i annan hamn än i hemmahamnen är mycket lågt utom för en liten andel av båtarna. Dags- och fisketurer är de vanligaste sätten att använda båten på och det gäller i första hand för de mindre båtarna. Men även större ruffade motorbåtar används numera i allt större utsträckning också för dagsturer. Segelbåtarna används däremot mest för längre turer med övernattning. I Sverige finns enligt Båtlivsundersökningen 2010 omkring fritidsbåtar avsedda för övernattning båtägare är organiserade i någon av landets över 1000 båtklubbar. Drygt en tiondel av fritidsbåtarna har toalett ombord. Totalt finns det cirka fritidsbåtar med toaletter. Båttoaletter, från Båtlivsundersökningen 2010 Typ av toalett Procent Bärbar toalett 3,0 Fast toalett med direktutsläpp i sjön 2,4 Fast toalett med tank som töms enbart till sjön 4,5 Fast toalett som kan sugtömmas genom däckbeslag 2,9 Ingen toalett 86,8 Vet ej 1,4 Bas: Samtliga undersökta båtar, Notera att vissa båtar kan vara utrustade med mer än en toalett. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 9

Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar

Avfallshanteringsplan fritidsbåtshamnar 1 (5) Fritidsbåthamnen Fritidsbåtshamnens namn* Organisationsnummer Datum Adress* Postadress* Fritidsbåtshamnens plats Fritidsbåtshamnens koordinater Uppgiftslämnaren Namn Telefonnummer Adress Postadress

Läs mer

Är hamnen en fritidsbåtshamn?

Är hamnen en fritidsbåtshamn? Är hamnen en fritidsbåtshamn? Hamnar som inte är enkla förtöjningsplatser eller små bryggor är att anse som en fritidsbåtshamn Inrättad för att ge service till besökande båtar och den är oftast kopplad

Läs mer

Avlopp från fritidsbåtar

Avlopp från fritidsbåtar Avlopp från fritidsbåtar Författare: Ann-Carin Andersson Datum: 2009-06-01 Inledning 1 2 De fem kommunerna, eller främst de fyra kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har många fritidsbåtar

Läs mer

Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK

Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK Utsläppsförbudets 10 i topp Miljökväll SXK 2015-12-10 Lina Petersson Sakkunnig båtlivets miljöfrågor Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Utsläppsförbudets Tio i topp 1. När, var och vilka

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05

Seminarium Töm inte i sjön. Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Seminarium Töm inte i sjön Båtmässan Allt för sjön 2013-03-05 Miljöarbetet går framåt Det har hänt saker på 50 år! Klicka på länken till Youtube eller sök på sjövett 1964 http://youtu.be/t03sajvfkv4 2013-02-25

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

Dags att anlägga tömningsstation

Dags att anlägga tömningsstation Dags att anlägga tömningsstation INFORMATION TILL GÄSTHAMNAR OCH BÅTKLUBBAR www.båtmiljö.se för ett miljövänligare båtliv En droppe i havet? VARFÖR ÄR GIFTALGER SÅ FARLIGA? Sverige har ett beting gentemot

Läs mer

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11

Syfte...4 Bakgrund...5 Genomförande...7 Resultat...8. Intervjuer...8 Vikten av samarbete...9 Det finska exemplet...11 Tvätta & Tömma en studie av förutsättningarna för nyetablering av båtbottentvättar och mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län Stiftelsen Håll Sverige Rent December 2009

Läs mer

Töm inte i sjön Stenungsund

Töm inte i sjön Stenungsund Töm inte i sjön Stenungsund 2014-10-20 Lina Petersson Sakkunnig båtlivets miljöfrågor Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på avfall. Klicka

Läs mer

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av Ibåtliv VISST ÄR DET UNDERBART! Sommar och dags för båtliv igen. Inget slår känslan under en färd ut över glittrande, blått vatten. ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att vara ute på sjön är ett av våra största

Läs mer

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd HALLSBERGS KOMMUN Information om latrinhantering HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd Tekniska avdelningen Avfallsenheten WC I kommunens fritidshusområden är det tillåtet

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96)

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning 2014-09-22 TSF 2014-204 Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om åtgärder mot förorening från fartyg (TSFS 2010:96) Den föreslagna

Läs mer

Båtmiljö Svealands Kustvattenvårdsförbund

Båtmiljö Svealands Kustvattenvårdsförbund Båtmiljö Svealands Kustvattenvårdsförbund 2016 09 21 Lina Petersson Sakkunnig båtlivets miljöfrågor Sjö och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Transportstyrelsen Transportstyrelsen arbetar för att

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Beslutad vid årsmötet 2009 Syfte och mål Skogsviks båtklubb (SBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Det är förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Förbjudet att använda högtryckstvätt! Måla med hårda giftfria färger och tvätta manuellt eller i båtborsttvätt

Läs mer

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning

Läs mer

Miljöinformation. Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund

Miljöinformation. Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund Miljöinformation Från Harald Mårtensson, SBU / Miljökommitté och Blekinge Båtförbund Vi måste hjälpas åt med att minimera båtlivets negativa miljöeffekter. Vi måste kräva miljöanpassade produkter! Varför

Läs mer

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Hur funkar det? Pacto fungerar som en vanlig toalett fast utan vatten. Spolningen sker istället med hjälp av en tunn folie som täcker toalettskålen. Vid varje

Läs mer

Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten

Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Slutrapport Projekt Dnr 309-7995-09 Nh Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Erik Noaksson, Håkan Lutz, Per Rosander, Jonas Köping, Tomas Östberg, Lena Stigh och Sven Wadman Slutrapport

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Utsläppsförbudet Roland Örtengren

Utsläppsförbudet Roland Örtengren Utsläppsförbudet Toatankstömning utsläppsförbud 1 april 2015 (TSFS 2012:13) Avgiftsfritt i gästhamnar och hos dom som fått bidrag Krav på tömningsanläggning i hamnar Vad är en hamn? Tillsyn Inspektion

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torrtoalett

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen

Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump SYREPUMPAR. Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen www.webap.ivl.se Wave Energized WEBAPBaltic Aeration Pump Bild: WEBAP pilotanläggning som testades i Hanöbukten Rapport C4 SYREPUMPAR Drivs av naturen imiterar naturen återställer naturen Kortversion av

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Riksföreningen Gästhamnar Sverige Miljödokument för Gästhamnar och Klubbhamnar

Riksföreningen Gästhamnar Sverige Miljödokument för Gästhamnar och Klubbhamnar Riksföreningen Gästhamnar Sverige Miljödokument för Gästhamnar och Klubbhamnar Innehållet i detta dokument är sammanställt från transportstyrelsens hemsida 2009-05-05; Sjöfart/fritidsbåtar/båtlivets-miljöfrågor.

Läs mer

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00.

LATRIN 2013. Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. www.rambo.se 0523-66 77 00. LATRIN 2013 Har du ett hus med dass? - Tips & råd för att ta hand toalettavfallet själv. Version Juni 2013 www.rambo.se 0523-66 77 00 Tips och Råd När du själv ska ta hand om toalettavfallet I denna folder

Läs mer

Båtmiljörådets lilla miljöguide

Båtmiljörådets lilla miljöguide Båtmiljörådets lilla miljöguide Toalettavfall Ren båtbotten Skrotning av båtar BÅTMILJÖRÅDET 1 Båtmiljörådet vilka är det? Båtmiljörådet är en sammanslutning där myndigheter och organisationer som arbetar

Läs mer

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre Ta hand om toalettavfallet själv och få fin mull till din trädgård Tips på torrtoaletter och latrinkompostering För en värld som räcker längre 1 2 Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21

Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21 Töm inte i sjön Svealands kustvattenvårdsförbund 2014-03-21 Lina Petersson Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Båtlivets miljöfrågor Båtmiljörådet Töm inte i sjön Alkylat

Läs mer

Båtmiljörådets lilla miljöguide

Båtmiljörådets lilla miljöguide Båtmiljörådets lilla miljöguide Toalettavfall Ren båtbotten Skrotning av båtar BÅTMILJÖRÅDET 1 Miljöprogram för fritidsbåtar: 1 Avgas- och ljudemissioner, nya båtar och båtmotorer 2 Avgas- och ljudemissioner,

Läs mer

Latrinmottagningsstationer för fritidsbåtar

Latrinmottagningsstationer för fritidsbåtar Latrinmottagningsstationer för fritidsbåtar vilken information behövs för att öka medvetenheten och användningsgraden hos båtfolket Foto: Bertil Eriksson Helen Bjurling Magisteruppsats, Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Skrovmålet 2018/20 Nationell Båtmiljökonferens 19 oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Båtlivets miljöfrågor Toalettavfall Ren båtbotten Båtmiljörådet Båtmotorer/Alkylat

Läs mer

Justering av småbåtars bränsleförbrukning

Justering av småbåtars bränsleförbrukning SMED 2014 Justering av småbåtars bränsleförbrukning Memorandum Veronica Eklund, SCB 2014-03-05 Avtal NV-2250-14-004 På uppdrag av Naturvårdsverket Bakgrund Trafikanalys deltar i arbetet för Sveriges klimatrapportering

Läs mer

Marin Biogas. Förnyelsebar energi från ett rent hav. Olle Stenberg t

Marin Biogas. Förnyelsebar energi från ett rent hav.  Olle Stenberg t Marin Biogas Förnyelsebar energi från ett rent hav www.marinbiogas.se Olle Stenberg olle@marinbiogas.se t. 0706 45 72 71-1 - Samhället står inför stora utmaningar 1 Hur skall vi minska beroende av fossil

Läs mer

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17

Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Töm inte i sjön Handläggarträff om båt- och hamnfrågor 2013-12-17 Lina Petersson Sakkunnig miljö Sjö- och luftfartsavdelningen Sektionen för miljö Vad tycker du? För 50 år sedan hade man en annan syn på

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torra toalettsystem och latrinkompostering Torra toalettsystem och latrinkompostering Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen November 2013 Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN... 3 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 3. INSTALLATION OCH PLACERING...

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte

Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte Ombyggnadsplan Västanfors Båtklubb Medlemsmöte 2014-06-15 Västanfors Båtklubb 2014 Var är vi och vart vill vi gå? Bygglovet Agenda Upplåtelseavtalet Varför vi måste ändra på det? Arrende av hamnområdet.

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

Vad tycker du är viktigast inom varje kategori för att minska den negativa påverkan från båtbottenfärger?

Vad tycker du är viktigast inom varje kategori för att minska den negativa påverkan från båtbottenfärger? Vad tycker du är viktigast inom varje kategori för att minska den negativa påverkan från båtbottenfärger? Tillgängliga båtbottenfärger Oklara regelverk Okunskap Höga kostnader Inga effektiva alternativ

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

Vatten och luft. Åk

Vatten och luft. Åk Vatten och luft Åk 4 2016 Olika sorters vatten Saltvatten Det finns mest saltvatten på vår jord. Saltvatten finns i våra stora hav. Sötvatten Sötvatten finns i sjöar, åar, bäckar och myrar. Vi dricker

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torra toalettsystem och latrinkompostering Torra toalettsystem och latrinkompostering Informationsmaterial från Miljö- och hållbarhetsenheten Februari 2016 Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN... 3 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 3. INSTALLATION OCH PLACERING...

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell

Vägtrafikens och sjöfartens emissioner. Erik Fridell Vägtrafikens och sjöfartens emissioner Erik Fridell 2013-10-24 Research and consultancy by IVL Swedish Environmental Research Institute around 200 employees engineers, economists, social scientists, geoscientists,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Bra avfallsservice för Bättre miljö. Tips till fritidsbåtshamnar om avfallsmottagning

Bra avfallsservice för Bättre miljö. Tips till fritidsbåtshamnar om avfallsmottagning Bra avfallsservice för Bättre miljö Tips till fritidsbåtshamnar om avfallsmottagning Avsikten med den här informationsskriften är att ge en överblick över gällande krav och att ge tips om hur man praktiskt

Läs mer

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020 STRATEGI Säkrare båtliv 2020 Antalet omkomna i fritidsbåtlivet ska minska fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras till 2020. Det målet har regeringen fastlagt. Transportstyrelsen har fått i

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP

HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP HJÄLP DIN VIK FÖRBÄTTRA DITT AVLOPP VISSTE DU ATT DU BEHÖVER ODLA MINST 180 KG MORÖTTER PÅ TOMTEN FÖR ATT DITT LATRIN INTE SKA BIDRA TILL ÖVERGÖDNINGEN? Bild från Fotoakuten ENSKILDA AVLOPP - STÖRSTA ORSAKEN

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas

LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas LÄGESRAPPORT Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 16 okt 2014, Miljönämnden Hanna Jönsson, regionutvecklare biogas Upplägg Nulägesbeskrivning Sverige och Västra Götaland Biogasprogrammet

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar

Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Miljönämnden 2008 08 21 46 1 Dnr 08 1577 Remiss av Statskontorets regeringsuppdrag om vrak och ägarlösa båtar Bakgrund Regeringen uppdrog åt Statskontoret att utreda och lämna förslag på vem som bör ha

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Lina Petersson

Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Lina Petersson Dnr 06.02.16TSS2009-2249 Sjöfartsavdelningen Båtlivssektionen Lina Petersson Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna

Läs mer

SustainableBiologicalRecycling System

SustainableBiologicalRecycling System SustainableBiologicalRecycling System Recycling Closet www.bas-konsult.eu SUSTAINABLE BIOLOGICAL RECYCLING SYSTEM Hållbar Biologisk Återvinningssystem Helhetsystem som med modern teknik stödjer effektivare

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp SMED Rapport Nr 4 2006 Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport Marianne Eriksson, SCB Mikael Olshammar, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska

Läs mer

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torra toalettsystem och latrinkompostering Torra toalettsystem och latrinkompostering Informationsmaterial från Miljö- och hållbarhetsenheten April 2016 Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN... 3 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 4. MILJÖ... 3 5. TORRA TOALETTSYSTEM...

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG? Hur miljövänligt är LNG? Innehåll Utsläpp vid förbränning Miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv Framtida möjligheter - inblandning av biogas? Miljöpåverkan vid förbränning Utsläpp av koldioxid Utsläpp

Läs mer

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE

AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Plastpåsar Myter och sanningar

Plastpåsar Myter och sanningar Plastpåsar Myter och sanningar Ignacy Jakubowicz SP Kemi och Materialteknik Nu är det bara tygkassar och papperspåsar som gäller Plastpåsar bra för miljön! Plast är miljövänlig jämfört med alternativen

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor

MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor Till Miljödepartementet. 2014-04-14 MABOs förslag till Arbetsgruppen för kretsloppsfrågor Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO ingår i samverkansgruppen MABO, Miljöanpassad Avfallshantering

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer