Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan"

Transkript

1 Slutrapport Projekt NV (Kompletterande ansökan om medel till projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh) Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling Erik Noaksson, Håkan Lutz, och Jonas Köping

2 Slutrapport Projekt NV (Kompletterande ansökan om medel till projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh) Möjligheten till en hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar och på land genom teknikupphandling Erik Noaksson 1 *, Håkan Lutz 2, och Jonas Köping 1,3 1 Jegrelius - Institutet för tillämpad Grön kemi, Regionförbundet Jämtlands län, Studiegången 3, Östersund 2 Evolutzion AB, Kolargatan 2, Stockholm 3 Nuvarande adress: Sala Kommun, Stora torget 1, Box 304, Sala *Ansvarig för projektets genomförande och slutrapport är Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi genom projektledare Erik Noaksson till vem korrespondens ställs )

3 Sammanfattning Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har under drivit ett teknikupphandlingsinitiativ, finansierat av Naturvårdsverket, för att snabba på introduktion och användning av alternativa tekniker till de traditionella båtbottenfärgerna (Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Dnr Nh). Tanken har varit att skapa ett kundintresse som gör det möjligt att samordna köpkraften i en beställargruppering som skulle möjliggöra tekniksprång enligt samma koncept som Energimyndigheten framgångsrikt jobbade med på området energieffektivare lösningar under 1990-talet. Denna rapport utgör en del av projektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten och har undersökt frågan om hållbara toalettavfallslösningar för fritidsbåtar, ur ett teknikupphandlingsperspektiv, utifrån kommande nationella utsläppsförbud 2014 (www.transportstyrelsen.se). Vi kan konstatera att frågan om avfall från fritidsbåtstoaletter primärt inte är en båtfråga, utan en landfråga, då endast ca fritidsbåtstoaletter regelbundet används. Detta motsvarar endast ca 3 % av den totala fritidsbåtsflottan i Sverige 2010 (Båtlivsundersökningen 2010). Att frågan i första hand är en landfråga har gjort det svårt att definiera och föra en dialog med potentiella köpargrupperingar, då det finns mycket få angelägna privata köpare, eftersom kostnaden till den absolut största delen idag inte är privat när toalettbesöken sker i land. På området hållbara toalettavfallslösningar finns därför en betydande problematik med att utreda avseende ansvar, struktur, finansiering och organisation för omhändertagande av toalettavfall på land i skärgårdsområden. Ökad kunskap om vilka landbaserade tekniker som är bäst i ett livscykelperspektiv efterlyses också av de aktörer som idag hanterar toalettavfallet för att öka mognadsgraden inför en teknikupphandling. I vår teknikscreening är förbränningstoaletter den ombordlösning som rönt störst intresse bland kunderna. För landlösningar är komposterande toaletter med accelererande avdunstning av vätska, paketerande toaletter samt optimerade insamlingssystem mest intressanta. Följande köpargrupperingar anser vi är mest aktuella för en teknikupphandling på området: Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS) och Svenska Kryssarklubben (SXK) med egna klubbholmar eller hamnar utan kommunalt VA, Gästhamnsföreningen, Skärgårdsstiftelsen, Västkuststiftelsen, Kommuner och Landsting samt båttillverkare. Det finns god potential för gemensamma teknikupphandlingar av landlösningar på sikt då marknaden för alternativa lösningar idag är relativt liten, köparna är relativt lätta att hitta, de är vana vid upphandlingar, problemet är väsentligt, och utrymmet för teknikutveckling är gott. Potentialen för gemensamma teknikupphandlingar av ombordlösningar är väsentligt mindre då andelen båtägare som verkligen är i behov av nya lösningar är mycket liten och Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

4 svårorganiserad. Potentialen för genomslag av nya typer av ombordlösningar är dock väsentlig då denna grupp är köpstark, miljömedveten och ogillar obehaget med dagens latrinhantering. För att öka penetrationshastighet av alternativa lösningar är det önskvärt att stat, kommuner och andra offentliga aktörer satsar resurser och medel, att dessa satsningar är genomtänkta, och, om inte starka skäl föreligger, teknikneutrala. Vi kan idag inte se att teknikupphandling som metod skulle medföra några större juridiska problem om katalysatorn för processen (operating agent) utgörs av en kommun eller ett landsting. Myndigheternas roll och doseringen av ekonomiska incitament vid en kommande upphandling återstår att utreda när tydligare kundgrupperingar finns på plats. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

5 Abstract The Jegrelius Institute of Applied Green Chemistry initiated a technology procurement initiative, financed by the Swedish Environmental Protection Agency (Dnr Nh), aiming at speeding up the introduction and use of alternative techniques to the traditional biocide containing antifouling paints. The idea was to use the technology procurement methodology previously developed and used by the Swedish Energy Agency to speed up the introduction and use of more energy efficient technologies in Sweden. The concept is based on the idea that a large group of dedicated buyers, in a procurement process, can make the market (suppliers) leapfrog through their joint spending power. This report is a part of the above mentioned project (Dnr Nh), which have investigated the issue of sustainable toilet discharge solutions for leisure boats, from a technology procurement stand point, in the light of an upcoming national ban to discharge latrine overboard 2014 (www.transportstyrelsen.se). This investigation has found that the issue of latrine management from leisure boats, primarily is not a boat issue, but instead a land issue, since only approximately toilets in Swedish leisure crafts are used on a regular basis. This equals approximately less than 3 % of the total leisure craft fleet in Sweden This finding, that latrine management primarily is a land issue, has made it complicated for us to define and discuss with potential customers their needs and financial drivers on this matter, since the vast majority of the costs today is not privately financed when land toilets are used free of charge. The issue of sustainable latrine solutions in marine areas is today therefore severely hampered by the fact that the responsibility, structure, costs and organization of the latrine management is unclear. Important actors within this sector have also highlighted the needs of more life cycle analysis on alternative environmental adapted technologies to promote a potential upcoming technology procurement process. Combustion toilets have received largest attention among the customers based on our technology screening. Compost solutions with increased evaporation of fluids, packing toilets, and optimized latrine collection systems have received highest attention among land based solutions. The most important actors for an upcoming technology procurement process in Sweden are: the Royal Swedish Yacht Club (KSSS) and the Swedish Cruising Association (SXK) that owns islands and harbors without public facilities for management of latrine waste, Gästhamnsföreningen, the Archipelago foundation, Västkuststiftelsen, municipalities, County Councils and finally boat builders. There is a positive future potential for a joint technology procurement process on land based solutions since the market share for alternative solutions today is relatively small, potential Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

6 buyers are possible to identify, they are used to public procurement, the problem is essential, and the potential for further technology development is positive. The potential for a joint technology procurement focused on boat solutions has far less possibilities to succeed since the group of buyers with specific needs is very small and not well organized. However, the potential for market introduction of new boat solutions is substantial since this group is affluent, has high environmental awareness and strongly dislikes current technologies available. In order to further promote the introduction and use of alternative technologies it is recommended that the government, municipalities and other public actors allocate financial means used economically sound and technologically neutral. It does not seem to be any obvious legal obstacle for municipalities or County Councils to take an active part in catalyzing a technology procurement process as operating agents due to Swedish or EU jurisdiction. Public authorities role and the possibilities to use economically incitements in an upcoming technology procurement process needs to be further investigated when a more dedicated group of buyers have been formed. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

7 Innehållsförteckning Sammanfattning Abstract 1. Bakgrund 1 2. Syfte och mål 2 3. Projektledning 3 4. Resultat 4 - Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar - Delrapport 2: Teknikkartläggning av toalettlösningar och avfallshantering för båtägare och marina områden - Delrapport 3: Juridiska förutsättningar för en innovationsupphandling av funktionen ren botten utan gift 5. Slutsatser och förslag 5 Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar

8 1. Bakgrund Jegreliusinstitutet för tillämpad Grön kemi har under drivit ett innovationsupphandlingsinitiativ, finansierat av Naturvårdsverket, för att snabba på introduktion och användning av alternativa tekniker till de traditionella biocidinnehållande båtbottenfärgerna. Tanken har varit att skapa ett kundintresse som gör det möjligt att samordna köpkraften i en beställargruppering som möjliggör tekniksprång enligt samma koncept som Energimyndigheten gjorde på 1990-talet med fokus på utökat marknadsutbud av energieffektivare lösningar. Initiativet har även utifrån en tilläggsansökan till Naturvårdsverket inkluderat teknikfrågan om toalettavfallslösningar för fritidsbåtsmarknaden, i båten och hantering på land, utifrån kommande nationellt utsläppsförbud 2014 (www.transportstyrelsen.se). Initiativet tog på sig denna uppgift utifrån att det i många fall är samma kundgrupperingar som är aktuella inom båda teknikområden. En viktig aspekt har varit att skapa klarhet i de möjligheter och hinder som finns för en skarp teknikupphandling utifrån att en offentlig inrättning bör agera katalysator eller s.k. operating agent enligt den metodik som Energimyndigheten arbetar efter. Speciellt fokus har därför lagts på att beskriva de juridiska förutsättningarna för offentligheten att agera innovationsstimulerande genom teknikupphandling. Resultaten som beskriver dessa förutsättningar i detta delprojekt utgår från funktionen ren botten utan gift då detta är framtaget utifrån huvudprojektets inriktning. De juridiska förutsättningarna för en teknikupphandling är dock generellt beskrivna och således fullt applicerbara även på andra funktioner som är intressanta att teknikupphandla ex. hållbara toalettavfallslösningar. En viktig avgränsning i initiativets arbete har varit att begränsa toalettavfallsfrågan till båtlivets bidrag, då denna fråga till övervägande del är en landfråga där betydligt fler aktörer har del i uppkomsten av avfallet. Det är således betydligt fler aktörer än bara båtfolket som ger upphov till detta problemområde vilket vi har haft en ambition om att försöka klargöra i denna rapport. Det finns därför betydligt fler frågeställningar och strukturella problem kring toalettavfallsfrågan på land, vilket inte vi har haft resurser och uppdrag att vidare utreda. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 1

9 2. Syfte och mål Projektet har haft följande syften inom området hållbara toalettavfallslösningar för fritidsbåtar: o Undersöka och beskriva förutsättningarna för en teknikupphandling av hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar med utgångspunkt i tidigare utförda arbeten sammanställt av Transportstyrelsen, och en utökad teknikscreening för att tillfredställa funktionskravet allt toalettavfall ska kunna tas omhand och lämnas på avsedd plats i land. o Undersöka och beskriva förutsättningarna för att uppfylla de olika köpargrupperingarnas specifika behov och önskemål, utan att a priori binda dessa till någon specificerad teknik, t.ex. vattentoalettekniken. o Undersöka och ge förslag på hur en teknikupphandling av hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar skulle kunna se ut och organiseras. Ett övergripande syfte har varit att beskriva de juridiska förutsättningarna för att genomföra en teknikupphandling. I samverkan med huvudprojektet Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten (Dnr Nh) har vi därför utrett och beskrivit: o Olika frågeställningar som kan uppstå vid en teknikupphandling ur ett holistiskt perspektiv med avseende på olika sätt att genomföra en innovationsupphandling, skillnader mellan stat och kommun/landsting i kontexten innovationsupphandling, funktionsupphandling som avtalsform, samt resonemang kring hur en möjlig kravspecifikation skulle kunna se ut. o Klargjort olika alternativa sätt att genomföra en innovationsupphandling. Utifrån en innovations avstånd till marknadsintroduktion beskrivs mer ingående koncepten: För kommersiell upphandling (Pre Commercial Procurement), Teknikupphandling (Technology procurement) samt möjligheten att utfästa köpargarantier (Forward Commitment Procurement). Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 2

10 3. Projektledning Projektledaren Erik Noaksson har fungerat som koordinator och övergripande sammanhållande resurs. Projektledaren har återrapporterat projektets status och fortlöpande resultat till styrgruppen under projektet. Projektledaren har ansvarat för att skriva slutrapporten. Under ledning av Naturvårdsverket tillsattes en styrgrupp för att underlätta dialogen mellan nyckelaktörer inom de berörda områdena. Till styrgruppen bjöd initiativet in aktörer att delta som antingen representerade möjliga kunder i en kommande teknikupphandling alt. skulle kunna bli aktuella som katalysatorer/ operating agents vid en kommande teknikupphandling, eller på annat sätt verka stödjande i teknikupphandlingsprocessen ex. finansiellt. Det var alltså ett medvetet val att inte inbjuda leverantörssidan till styrgruppen utan istället förra den dialogen via projektets teknik- och marknadsanalysaktiviteter. Myndigheter som deltagit i styrgruppen är Naturvårdsverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Vinnova. Organisationer som företräder betydande kundgrupperingar inom Svenskt båtliv och yrkessjöfarten har varit Svenska Båtunionen och Sveriges Redareförening. Skärgårdsstiftelsen bjöds in till styrgruppen utifrån organisationens kompetens och ansvar rörande toalettavfallshantering på land i Stockholms skärgård. Kustbevakningen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har även inbjudits att delta. Initiativet har nyttjat flertalet experter inom olika områden. Till styrgruppen knöts Hans Nilsson, Fourfact AB, som senior expert m.a.p. teknikupphandling utifrån hans tidigare arbete vid Energimyndigheten/NUTEK. Håkan Lutz vid Evolutzion AB har haft i uppdrag att genomföra en kompletterande teknikscreening och marknadsundersökning av toalettavfallshantering för fritidsbåtar utifrån ett teknikupphandlingsperspektiv. Juridisk sakkunskap rörande förutsättningarna att genomföra en teknikupphandling har gjorts av Jonas Köping vid Jegreliusinstitutet. Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 3

11 4. Resultat På kommande sidor presenteras rapportens resultatet i form av tre delrapporter. Efter delrapporterna följer slutsatser och förslag. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar Delrapport 2: Teknikkartläggning av toalettlösningar och avfallshantering för båtägare och marina områden Delrapport 3: Juridiska förutsättningar för en innovationsupphandling av funktionen ren botten utan gift Hållbar lösning av toalettavfallshanteringsfrågan i fritidsbåtar 4

12 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar

13 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar Evolutzion AB 2011, för Jegrelius institutet för tillämpad Grön kemi. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 1

14 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 2

15 Sammanfattning Nuläge Det finns i Sverige knappt en miljon fritidsbåtar, varav ca en tiondel har toalett ombord. Totalt finns det cirka fritidsbåtar med toaletter. Det absolut största antalet toalettbesök gör båtfolket i land: närmare hälften av dem som har toalett ombord använder den aldrig, och väldigt många använder den bara när ingen annan möjlighet finns. När toalett ombord nyttjas skall inte avfallet tömmas direkt i sjön, vilket innebär att det antingen skall förvaras ombord och tömmas till en avfallshanteringsanläggning iland, eller helt tas omhand ombord. Tömning till landbaserade avfallshanteringsanläggningar är den lösning som till störst del diskuteras idag. När toaletter iland nyttjas är situationen ofta sådan att denna toalett av praktiska skäl inte kan anslutas direkt till centrala reningsanläggningar, oftast sådana i kommunal regi. Istället används en kombination av anläggningar för lokal avfallshantering och mellanförvaring för vidare bulktransport till centrala anläggningar. I de fall toalettavfall från båtar töms till anläggningar iland är situationen densamma, med det undantag att större möjligheter finns att direkt transportera avfallet till en tömningsanläggning med anslutning till kommunalt VA. En stor del av de toalettbehov som måste tillfredsställas i naturen är utan tvekan av akut art. Av alla de som njuter av sveriges fantastiska natur är det sannolikt en mindre del som faktiskt hinner till en toalett när det tränger på - i synnerhet ifråga om ren urinering, vilket utgör den största källan till gödämnen. I rapporten Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt: En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas, behandlas med stor framgång de flesta aspekter av ett föreslaget förbud mot utsläpp av toalettavfall till sjön, bla finns där en enkel samhällsekonomisk beräkning, vilken konstaterar att ett sådant förbud inte är försvarbart med övergödning som motivering, men att kostnaderna som uppstår å andra sidan bärs av de båtägare som tvingas bygga om sina båtar, vilket ger en överföring av kostnader från allmänheten till den som förorenar, vilket är förenligt med allmän rättsuppfattning. Teknikfront Det finns på marknaden idag en uppsjö lösningar för att hantera latrinfrågan på olika båtar och i olika situationer. Dessa lösningar kan grupperas med avseende på vilket angreppssätt de har till att lösa problemet. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 3

16 Generellt kan sägas att grundindelningen kan göras i tre grupper: Lösningar som släpper ut avfallet rakt i sjön, lösningar som sparar avfallet för att transportera det till avfallshanteringsanläggningar på land, och lösningar som destruerar avfallet. De lösningar som släpper ut avfallet rakt i sjön kan vidare delas upp i lösningar som släpper ut avfallet utan mellanlagring, och sådana som mellanlagrar avfallet för att kunna släppa ut det där den lokala miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Lösningarna för att transportera avfallet till land kan delas in i fasta lösningar med tank som töms till en tömningsstation på land, lösningar med en portabel tank för avfall, lösningar som paketerar avfallet i separat förslutning och frystoaletter. Toaletter som destruerar avfallet finns som komposterande toaletter och förbränningstoaletter. Eftersom båttoalettproblemet till så stor del är ett landbaserat problem innefattar detta arbete också landbaserade lösningar. Grundindelningen i lösningar som mellanlagrar avfallet för vidare transport till centrala reningsanläggningar och sådana som destruerar avfallet lokalt är fortfarande giltig, men fokus ligger här på de som fungerar lokalt. Antalet produkter och tekniska lösningar som på olika sätt komposterar avfall lokalt är mycket stort, i motsats till vad som gäller för ombordlösningar. Marknadsanalys De olika tekniska lösningar som kunnat kartläggas under arbetet med denna rapport har presenterats för företrädare för potentiella köpargrupper och andra viktiga intressenter: Stiftelser Kommuner Båtklubbar Kommersiella Marinor Gästhamnar Båthandlare Privata Kunder Responsen från dessa presentationer och de intervjuer som gjorts har analyserats i ett försök att klargöra vilka preferenser och åsikter som definierar attityden till och behovet av nya lösningar för olika situationer. Slutsatser och förslag Det finns mycket få angelägna privata köpare, eftersom kostnaden för den absolut största delen av toalettavfallshantering inte är privat Offentlig finansiering är därför av avgörande betydelse för utvecklingen, och frågan om vem som skall stå för kostnaderna måste lösas Det finns god potential för gemensamma upphandlingar av landlösningar Potentialen för gemensam upphandling av ombordlösningar är väsentligt mindre Potentialen för genomslag för nya typer av ombordlösningar kan dock vara väsentlig Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 4

17 För att påverka produkt- och marknadsutveckling bör man organisera de intressenter som har en direkt betalningsvilja: Stora båtklubbar med behov av toalettlösningar utan kommunalt VA Gästhamnsföreningen Skärgårdsstiftelsen och Västkuststiftelsen, vilka sköter ett stort antal landtoaletter och latrinhantering för båtfolk Kommuner och Landsting Båttillverkare Störst intresse har fyra produkttyper rönt: Förbränningstoaletter för användning ombord på båtar Komposterande toaletter med accelererad avdunstning av vätska Paketerande toaletter Optimerade insamlingssystem Vikten av teknikneutralitet i lagstiftning och regelverk understryks: det är effekten som skall uppnås som är viktig, inte tekniken för att göra det. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 5

18 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Innehållsförteckning 6 Syfte och metod 7 Nulägesbeskrivning 9 Teknikfront 13 A. Båttoalettlösningar 15 B. Avfallshantering ombord på båt 16 C. Landtoalettlösningar 16 D. Avfallsomhändertagande 17 Marknadsanalys 18 Intressenter 18 Preferenser 22 Köpmotivatorer 23 Finansiering 24 Lösningar 26 Ombordtoalett 26 Landtoalett 27 Slutsatser och förslag 29 Källor 34 Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 6

19 Syfte och metod Bakgrund Föreliggande förstudie är en spinoff från Jegreliusinstitutets projekt Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten vilket hade syftet att undersöka förutsättningarna för att snabba på marknadsintroduktionen av fler och bättre tekniker som kan hålla båtars bottnar fria från påväxning utan användning av giftiga kemikalier. Eftersom mycket goda relationer till intressegrupper etablerades inom denna studie har avsikten varit att arbeta vidare med dessa viktiga intressegrupper även rörande toalettavfall. Den 27 mars 2009 fick Transportstyrelsen det formella uppdraget från Näringsdepartementet att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, utreda förutsättningarna för ett införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas. Transportstyrelsen sammanfattar i rapporten Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt: En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna för införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas, myndighetens förslag till förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar i tre delar; - Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med fast toalettinstallation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden. Svenska fritidsbåtar som befinner sig i farvatten under en annan stats jurisdiktion och den staten tillåter utsläppet får släppa ut toalettavfall. -Ett konstruktionskrav att samtliga fritidsbåtar med fast toalettinstallation ska ha en tank med möjlighet till sugtömning till mottagningsanordning i land. Ingen koppling får finnas som går direkt från toalett till havet. - Ett förtydligande av kravet att samtliga fritidsbåtshamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta landtoaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar, om behov föreligger för sådan lämning. Syfte Syftet med projektet är att undersöka om det är möjligt att samordna många kunder till en köpstark beställargruppering som på marknadsmässiga villkor kan få leverantörer att tillhandahålla lösningar som svarar upp mot de funktionskrav som lagar, regleringar och båtfolk ställer. Tillvägagångssättet kallas för teknikupphandling och användes effektivt av Energimyndigheten på 1990-talet för att snabba på marknadsintroduktion av bl.a. värmepumpar och energieffektivare vitvaror. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 7

20 Mer specifikt syftar denna delrapport till att lyfta fram de alternativ som finns på eller nära marknaden för fritidsbåtar, att identifiera kundgrupper som skulle kunna utgöra beställargrupperingar i en eventuell teknikupphandling, att redovisa slutanvändarnas attityder visavi de identifierade alternativen, samt att peka på lösningar som skulle vara attraktiva för samma slutanvändare. Rapporten är strukturerad som följer: 1. Teknikfrontsanalysen går igenom de olika produkter och tekniska lösningar som idag finns på eller nära fritidsbåtsmarknaden. 2. Marknadsanalysen går igenom vilka kundgrupper och intressenter som finns i fritidsbåtssektorn. 3. Slutsatser och förslag 4. Delrapport 2: teknikkartläggning Initiativet finansieras av Naturvårdsverket med en styrgrupp där Svenska Båtunionen, Sveriges Redareförening, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Skärgårdsstiftelsen samt Vinnova ingår. Avgränsningar Förstudien avgränsas till att specifikt undersöka alternativ för sådana båttoalettlösningar som berörs av det förslag om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar som föranleder denna förstudie. Emedan det finns en sådan extremt stark koppling mellan båttoaletter och toaletter för båtfolk iland behandlas också landtoaletter för båtfolk. Detta innebär på intet sätt att alla toalettbehov i anslutning till hav och sjö, vilka är många fler men ofta inte har någon koppling till båttoaletter på fritidsbåtar och inte heller till lagförslaget, behandlas. Metod För kartläggningen av teknikfronten gjordes en genomgång av relevant akademisk litteratur, branschlitteratur och tidskrifter. En omfattande internetsökning gjordes för att komplettera litteratursökningen. Intervjuer och faktainhämtning gjordes med kommersiella aktörer såsom produktleverantörer, samt myndigheter och institutioner som Miljödepartementet, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Kommuner och Högskolor. För marknadsanalysen inhämtades information om intressenter, deras preferenser och attityder i intervjuer och skriftlig faktainhämtning från intresseföreningar och organisationer såsom Svenska Båtunionen, Gästhamnsföreningen, Kryssarklubben, Kungliga Svenska Segelbåtssällskapet, Sweboat, Varvsföreningen, Gästhamnsföreningen, SKL, Skärgårdsstiftelsen, Upplandsstiftelsen, Västkuststiftelsen och enskilda kommuner, men också kommersiella aktörer som enskilda varvs- och marinaägare och i något fall enskilda båtägare. Håkan Lutz, Evolutzion AB, har varit utredare och rapportförfattare. Från Evolutzion AB har även David Egertz medverkat i produktionen. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 8

21 Nulägesbeskrivning I Båtlivsundersökningen 2010 intervjuades personer om båtägande och beröring med fritidsbåtlivet. Som fritidsbåtar räknades alla båttyper, från kajaker och roddbåtar till ruffade segel- och motorbåtar. Undersökningen visade att det 2010 fanns totalt mellan och båtar i Sverige. Cirka 2,5 miljoner vuxna åkte någon gång fritidsbåt. Jämför man med den båtlivsundersökning som genomfördes 2004 innebar det en ökning av antalet båtar med 23 procent (från år 2004). Antalet personer som vistats i fritidsbåt ökade med hela 39 procent (från 1,8 miljoner 2004). Närmare hälften av fritidsbåtarna finns på ost- och norrlandskusten (45,9 procent) följt av inlandet (27,7 procent). Därefter följer västkusten (14,3 procent) samt sydkusten och Kronobergs län (12,1 procent). Under perioden oktober 2009 t o m september 2010 genererade de båtar som används sammanlagt cirka 21,8 miljoner båtanvändningsdagar. Totalt användes i genomsnitt cirka båtar per dag under perioden maj t o m september I genomsnitt var det 2,8 personer med vid dessa turer. Fritidsbåtar har dock låg utnyttjandegrad: i genomsnitt är en fritidsbåt till sjöss totalt ca 25 dagar per säsong, och snittet på övernattningar i annan hamn än i hemmahamnen är mycket lågt utom för en liten andel av båtarna. Dags- och fisketurer är de vanligaste sätten att använda båten på och det gäller i första hand för de mindre båtarna. Men även större ruffade motorbåtar används numera i allt större utsträckning också för dagsturer. Segelbåtarna används däremot mest för längre turer med övernattning. I Sverige finns enligt Båtlivsundersökningen 2010 omkring fritidsbåtar avsedda för övernattning båtägare är organiserade i någon av landets över 1000 båtklubbar. Drygt en tiondel av fritidsbåtarna har toalett ombord. Totalt finns det cirka fritidsbåtar med toaletter. Båttoaletter, från Båtlivsundersökningen 2010 Typ av toalett Procent Bärbar toalett 3,0 Fast toalett med direktutsläpp i sjön 2,4 Fast toalett med tank som töms enbart till sjön 4,5 Fast toalett som kan sugtömmas genom däckbeslag 2,9 Ingen toalett 86,8 Vet ej 1,4 Bas: Samtliga undersökta båtar, Notera att vissa båtar kan vara utrustade med mer än en toalett. Delrapport 1: Hållbart omhändertagande av toalettavfall från fritidsbåtar 9

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Dags att anlägga tömningsstation

Dags att anlägga tömningsstation Dags att anlägga tömningsstation INFORMATION TILL GÄSTHAMNAR OCH BÅTKLUBBAR www.båtmiljö.se för ett miljövänligare båtliv En droppe i havet? VARFÖR ÄR GIFTALGER SÅ FARLIGA? Sverige har ett beting gentemot

Läs mer

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER

CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER CLEANPORT PUMP-OUT STATIONER Frihet & ansvar Är du som vi att du drömmer och längtar tills båtsäsongen drar igång. På vinterhalvåret minns vi de härliga dagarna och upplevelserna till havs och i hamnarna.

Läs mer

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd

HALLSBERGS KOMMUN. Information om latrinhantering. HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd HALLSBERGS KOMMUN Information om latrinhantering HALLSBERGS KOMMUN Sören Miljö- Larsson och teknikförvaltningen Kommunalråd Tekniska avdelningen Avfallsenheten WC I kommunens fritidshusområden är det tillåtet

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering

Faktablad Eget omhändertagande av toalettavfall Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Torr toalettlösning latrinkompostering - samkompostering Ta hand om avfallet själv och få fin mull till din trädgård Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att installera någon typ av torr toalettlösning

Läs mer

Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten

Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Slutrapport Projekt Dnr 309-7995-09 Nh Förstudie av innovationsupphandling av ren båtbotten Erik Noaksson, Håkan Lutz, Per Rosander, Jonas Köping, Tomas Östberg, Lena Stigh och Sven Wadman Slutrapport

Läs mer

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten

Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Ekologiskt toalettsystem utan el och vatten Hur funkar det? Pacto fungerar som en vanlig toalett fast utan vatten. Spolningen sker istället med hjälp av en tunn folie som täcker toalettskålen. Vid varje

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre

Ta hand. Tips. och få fin mull till din trädgård. på torrtoaletter och latrinkompostering. För en värld som räcker längre Ta hand om toalettavfallet själv och få fin mull till din trädgård Tips på torrtoaletter och latrinkompostering För en värld som räcker längre 1 2 Om du själv vill ta hand om toalettavfallet genom att

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt

LOVA-bidraget. Lokala vattenvårdsprojekt LOVA-bidraget Lokala vattenvårdsprojekt Det är inte längre så lätt att fånga en stor torsk eller en fin ål. Bottnarna dör, vikar växer igen och giftiga algblomningar är något vi fått vänja oss vid. Våra

Läs mer

Torra toalettsystem och latrinkompostering

Torra toalettsystem och latrinkompostering Torra toalettsystem och latrinkompostering Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen November 2013 Innehållsförteckning 1. ANMÄLAN... 3 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 3. INSTALLATION OCH PLACERING...

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Innovationsupphandling av blodpåsar

Innovationsupphandling av blodpåsar Institutet för tillämpad Grön kemi Jämtlands läns landsting Lena Stigh MScOrganiskkemi projektledare Innovationsupphandling av blodpåsar Jegrelius Teknikupphandling Innovationsupphandling Pilotprojekt

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Lina Petersson

Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt. Lina Petersson Dnr 06.02.16TSS2009-2249 Sjöfartsavdelningen Båtlivssektionen Lina Petersson Rapport angående uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt En utredning på uppdrag från Regeringen av förutsättningarna

Läs mer

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter.

Välkommen. Till en temakväll. där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Välkommen Till en temakväll där vi försöker reda ut begreppen vad som gäller för båtklubbar, marinor och andra typer av båtverksamheter. Vad är det som gäller? Båtuppläggningsplatserna är förgiftade, spridningen

Läs mer

EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL

EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL EGET OMHÄNDERTAGANDE AV TOALETTAVFALL Torr toalettlösning/latrinkompost vid fritidsboende Miljö- och byggkontoret 2008-12-01 Tillstånd krävs för eget omhändertagande av toalettavfall 1 Planerar ni torr

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se

Disposition. Källsorterande teknik. Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Källsorterande teknik Mats Johansson Avloppsguiden / VERNA Ekologi AB mats@avloppsguiden.se / mats@verna.se Disposition Multrum & Torrtoaletter Urinsorterande toaletter Separat behandling av toalettvattnet

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

Justering av småbåtars bränsleförbrukning

Justering av småbåtars bränsleförbrukning SMED 2014 Justering av småbåtars bränsleförbrukning Memorandum Veronica Eklund, SCB 2014-03-05 Avtal NV-2250-14-004 På uppdrag av Naturvårdsverket Bakgrund Trafikanalys deltar i arbetet för Sveriges klimatrapportering

Läs mer

KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD. FOTO: Per Magnus Persson/Johnér. Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull.

KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD. FOTO: Per Magnus Persson/Johnér. Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull. KVALITETSTESTAD MILJÖGODKÄND PATENTERAD FOTO: Per Magnus Persson/Johnér Framtidens toalett är här! Den enda miljömärkta för din och miljöns skull. TESTAD OCH MILJÖGODKÄND. Mulltoa är den enda testade och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Mottagning av avfall från fritidsbåtar Mottagning av avfall från fritidsbåtar 2 Innehåll MOTTAGNING AV AVFALL 4 Förbud mot utsläpp av toalettavfall införs 2015 5 Här gäller förbudet 5 ANLEDNINGAR TILL FÖRBUDET 6 Checklista för att bygga mottagningsanläggning

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

VINDKRAFT. Alternativ Användning

VINDKRAFT. Alternativ Användning Datum (2012-03-14) VINDKRAFT Alternativ Användning Elev: Andreas Krants Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Alternativa användningssätt för vindkraft är vad denna rapport handlar om, och med alternativ

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Fritidshus toaletter N-2014:1

Fritidshus toaletter N-2014:1 Fritidshus toaletter N-2014:1 Förbränningstoaett Toamoa Förbränning Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Energisnål Två program Säker Lätt installerad Miljövänlig Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön

Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Sjöfartens påverkan på havsoch kustmiljön Kjell Larsson Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet kjell.larsson@lnu.se Upplägg Vilka är de viktigaste miljöeffekterna av sjöfart? Vilka effekter kan vi förvänta

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp

Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp SMED Rapport Nr 4 2006 Utsläpp av fosfor från enskilda avlopp Slutrapport Marianne Eriksson, SCB Mikael Olshammar, IVL På uppdrag av Naturvårdsverket Publicering: www.smed.se Utgivare: Sveriges Meteorologiska

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv. NBS miljöarbete En ren och oförstörd natur är en förutsättning för båtlivet! Miljömålen och båtlivet Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Vad händer i komposten

Vad händer i komposten Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen. Belastningen på våra soptippar och sopförbränningsanläggningar

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker.

Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Alternativa drivmedel ett försök att bringa reda bland möjligheter och begränsningar med olika drivmedel och tillhörande fordonstekniker. Maria Grahn Fysisk resursteori, Energi och Miljö, Chalmers Koordinator

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson

Tömning av båtlatrin. Ulf Andersson Tömning av båtlatrin Snart kommer en lag som säger att de båtar som har septiktank måste tömma den i hamn. Senare i förlängningen tro mig, så blir det förbud mot all tömning i Östersjön både för fritidsbåtar

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Båtavloppet och miljön

Båtavloppet och miljön Båtavloppet och miljön Undersökning av fritidsbåtars toalettutsläpp i Bohuslänska skärgården med förslag till åtgärder Rapport 2009:53 Rapportnr: 2009:53 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Sandra Johansson

Läs mer

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com

AkzoNobel HSE-avdelningen. Sammanfattning av vårt miljöarbete 2010 www.akzonobel.com AkzoNobel HSE-avdelningen Sammanfattning av vårt miljöarbete 21 www.akzonobel.com Vi är en del av din vardag 4 Vårt sätt att arbeta Hållbar utveckling Axplock från vårt arbete inom hälsa, säkerhet och

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Segelbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer