Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde"

Transkript

1 Delårsbokslut s verksamhetsområde

2 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Partistöd Prognos 2013 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna SUMMA 15 mandat 4 mandat 8 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

3 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 11 politisk verksamhet Tkr Förändr i Budget Redovisat Förbr i % Redovisat % Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans 0 0 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning Jerry Johansson s ordförande

4 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamheter i tkr UppföljniJan-Aug 2013 Redovisat Förbrukat i Återstod av Årsbudget jan-aug 2013 % av budget budget kkr Prognos Prognos-budget Verk-samhet Avgifter ökade personal Förl pensförmån förtroend Föreningsbidrag Allmänna utredningar Strukturåtgärder Fysisk planering Arvidsjaurs Stadsnät Industrimark Näringslivsstöd Stöd till koncernen ATT 532 FPL hyra aug-dec 5*154= 770 Tot Allmän markreserv Bostadsmark Bostadsanpassning Bidrag till vägar Lokal landsbygdstrafik Bidrag till gårdsbelysnin Bidrag till enskilt va Civilt försvar Totaler NORRBOTTENS ENERGIKONTOR 13 VERKSAMHETSSTÖD 2013 AKADEMI NORR KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN PITE ÄLV EKONOMISK FÖREN KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Q 3-4 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

5 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 117 Överförmyndare Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat -54 Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Händelser av betydelse För närvarande har Arvidsjaur ca 25 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 20 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arvidsjaur har sedan starten tagit emot ca 60 flyktingbarn. Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Kostnader/intäkter för goda män ligger lägre än budget då de flesta ensamkommande barn får PUT efter kort vistelse i Arvidsjaur. Kostnaderna för god man övergår då till socialtjänsten. Framtid Förslag på ändringar i Föräldrabalken att utredning av nya godman- och förvaltarskap ska flyttas från Tingsrätten till överförmyndaren, vilket kommer att medföra ökat arbetsbörda på överförmyndaren. Beslut om otvistiga godmanskap ska tas av överförmyndaren. Om förslagen går igenom kommer detta att gälla från

6 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Utredning om att ta emot flera ensamkommande barn pågår vilket också kan medföra ökat arbetsbörda för överförmyndaren. Viktigt att politiken medverkar till att flera goda män ställer upp, då det kan tidvis kan vara svårt att rekrytera. Nina Ask Överförmyndare

7 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 17 Revision Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat

8 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 18 Valnämnd Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet 1 3 Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat 5-1 Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Ann Engberg Utredare

9 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 651 Camp Gielas Tkr Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Periodens resultat Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska- och norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marknaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Camp Gielas har under det första tertialet haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Händelser av betydelse Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med samma period år Detta beror på att Camp Gielas har förlorat samtliga liftkortsintäkter till AFS. Intäktsbortfallet för liftkorten är cirka 125 tkr per år. Fria liftkort har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.

10 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Statistik Camp Gielas har under sommaren år 2013 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 Vinter 4,1 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att merparten av campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 27 år gamla samt att hälften av stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Totalt antal gästnätter Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har anställt en lokalvårdare som inte har en lönebidragsanställning. Den lokalvårdare som tidigare har arbetat vid Camp Gielas var en så kallad O.S.A.-tjänst. Camp Gielas har även anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare. Denna anställning är en lönebidragsanställning. Noterbart är att lönebidraget nämnd ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot för personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden redovisas i personalbudget. Verksamhet Verksamhetskostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att det har varit ett stor haverier på en av verksamhetens pistmaskiner. Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har överlämnat samtliga intäkter från liftkortintäkter till AFS som har ansvarat för att Prästberget har varit öppen för allmänheten och för IFK Arvidsjaur Alpina.

11 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2013 varit 1,3 %. Framtiden Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras invändigt. Verksamheten har 28 stuglägenheter som aldrig har renoverats sedan anläggningen var ny Gästerna uttrycker även sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang. De flesta av möblerna är från Notera att Gielas har bäddsoffor som är 27 år gamla och i mycket dåligt skick! Husvagnsgästernas största önskemål är asfalterade infarter. Under förra sommaren asfalterade vi två av sex infarter. Vår önskan är naturligtvis att belägga samtliga. Prognos Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas. Vi beräknar att verksamhetsbudget kommer att överskridas med cirka 300 tkr. Vi beräknar att intäktsbudget kommer att ge ett överskott med cirka 300 tkr. Katarina Landstedt Camp Gielas

12 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) VA-Enheten RESULTATRÄKNING Årsbudget Redovisning Utfall VA mot budget Prognos Text Jan 13 - Aug 13 Förbrukningsavgifter Bidrag Periode anslutnavg och bidrag Sidoordnade intäkter Summa intäkter Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar övriga rörelsekostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.

13 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Årets händelser. 7 vattenläckor har åtgärdats runt om i kommunen I Östansjö slutade vattentäkten ge vatten så vi tog dit ett företag som hjälpte oss med att rensa borrhålet. Vi har injekterat ett antal brunnar och spillvattenledningar i Moskosel för att minska inläckaget av grundvatten Vi fortsätter arbetet med en vattenförvaltningsplan över Arvidsjaur samhälle som även kommer att innefatta en eventuell reservvattentäckt som kommer att klara 100 % av vår förbrukning. Syftet är också att vi ska vara förberedda på att lösa vattenbehovet om det eventuellt skulle komma en etablering liknande Google i Luleå, till Arvidsjaur. Vi har borrat 2 hål på Klockarberget där vi håller på att provpumpa. Vi har haft många vattenfrysningar denna vinter till skillnad från föregående år som var väldigt gynnsamt. Utredning av åtgärder för spillvattenledningsnätet i Järvträsk stora pågår. Åtgärderna måste till för att minska belastning av sjön Järvträsket. En olycka på Stationsgatan med en lastbil resulterade i ett utläckage av ca 200 liter diesel som for ner i dagvattenledningen efter Storgatan. Som tur var vädret med oss samt att det är sandfång även i nedstigningsbunnarna på dagvattenledningen (normalt endast på rännstensbrunnarna) efter Storgatan, så att dieseln stannade där. Åtgärder togs ändå vid utloppet till Ringelsjön men ingen diesel nådde dit. Vi har påbörjat flytten från kommunförrådet till industrihus 4 och skall slutföras under hösten. Flytten har tagit väldigt mycket resurser i form av tid. Tyvärr måste vi flytta ytterligare en gång till industrihus 2. Avstämning Verksamhetsmål Verksamhetsmål Noll fel på dricksvattnet Måluppfyllelse Vi har inte haft otjänligt dricksvatten. Personal Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av fastighet. Vi har även rekryterat en ny medarbetare som skall ersätta en pensionsavgång så nu är vi 5 fram till i mitten av december. Framtid Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.

14 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Ledningsnäten i alla byar har vi nu mätt in. De skall nu konverteras in i vårt GIS-system. Vi har gjort ett test med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare, i mån av tid. Vi kommer att se till att även material och ledningsdimension för dricksvatten också kan tas fram. Vi kommer i framtiden mata in alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer med tiden ge bättre överblick över problemställen och underlätta revision av reinvesteringsplanen. Förmodligen kommer alla bilar att ha en liknande lösning, alternativ att det kommer att kunna ha denna applikation i en mobiltelefon. Nu när vi bytt GIS-plattform till ArcGis så ska vi prova få in ledningskartan i mobiltelefon. Funkar det bra kommer det att öka vår flexibilitet och vi har alltid tillgång till vårt ledningsnät. Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta resultaten av provborrningarna vi gjort på Klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka det/de nya skyddsområdena. Vattenmyndigheten och den av dem antagna Bottenvikens vattenförvaltningsplan kommer att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi ska klara de uppsatta målen. I närtid är det först Järvträsk stora som måste åtgärdas genom att minska inläckaget i spillvattenledningen samt förbättra reningsprocessen av spillvattnet. Södra Sandträsk har också inventerats och kommer också att kräva åtgärder av samma anledning. Ekonomi Intäkter Intäkter är mindre i år än under samma period föregående år. Det beror på minskade abonnemangsavgifter då vi sålt mindre vatten och mindre externa arbeten. Personalkostnader Ligger högre mot föregående år. Beror på löneökningar samt mer övertid. Övertid betalas ut i efterskott, så decembers övertid betalas ut i Januari. Julhelgen 2012 som innehöll extremt många helgdagar har bidragit till ökad kostnad. De tjänster som köps av fastighet för Moskosel och Glommersträsk belastar lönebudgeten som lön och inte verksamhetskostnader som tjänsteköp. Vi har även en pensionsavgång i slutet av året och har rekryterat en ny medarbetare som går parallellt för att få en chans att hinna lära sig.

15 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamhetskostnader Ligger betydligt högre än föregående år. Detta beror på att vi har installerat brutet vatten till reningsverket och en pumpstation, fler vattenfrysningar, rengöring av Östansjös vattenverks borrhål, fler vattenläckor under perioden. Arbetet med nya vattentäkten har också kostat en hel del. Vi kommer att omfördela investeringsmedel till denna. Vi prognostiserar optimistiskt och räknar med att göra ett positivt resultat om vi inte åker på något oförutsett. Vi kommer dock kommer vi inte klara budget. Mårten Enoksson VA-chef

16 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Avfallsenheten Avfallsenheten Budget Prognos Förbrukningsavgifter Försäljningsmedel Övriga rörelseintäkter Driftkostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinära kostnader/intäkter Verksamhet Verksamheten har pågått i normal omfattning. För tredje året har försäljningen bedrivits i mindre skala nere vid ÅVC och fungerat bra. På Å-nyo har det stundtals varit stor omsättning av varor. Slamhämtningen flyter på. Återvinningsstationen som stått vid ICA-Nyborg har tagits bort och kommer förhoppningsvis att få en ny plats på G:a landsvägen ovanför Lelu AB. Händelser av betydelse Ett traktortest har under perioden genomförts på ÅVC i samarbete mellan gatuenheten och ÅVC. Testet har gått ut på att ställa undan ÅVC traktorn och endast använda oss av gatuavdelningens traktortjänster. Utfallet blev bättre än vad vi hoppats på, så ÅVC traktorn kommer att säljas. På detta sätt slipper vi investera i en ny traktor samt att personen som tidigare kört traktorn kan användas till andra sysslor i verksamheten, de timmar han tidigare suttit i traktorn. På så sätt kan vi erbjuda högre kvalitet samt bättre service till kunderna. Arbetet med att renovera metallfickan nere på ÅVC pågår för fullt just nu. Avfallsenheten ingår numera i ett ICDL projekt tillsammans med Mwanga i Tanzania där vi ska hjälpas åt och utvecklas tillsammans. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem med tips och idéer för att komma igång med en fungerande sophantering. Projektet ska pågå i tre år.

17 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Tekniska kontorets ekonom Camilla Möller har sagt upp sig och jobbar september ut. Sara Wanhatalo blir vår nya ekonom. Hon börjar v37 och ska jobba parallellt med Camilla tills hon slutar. Projektet med att dra in fiber till ÅVC är påbörjat. Statistik Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur har under perioden varit st, vilket är 1498st mer än förra året. Om man ser bakåt tiden så ökar antalet besökare årligen. Mängden inkommit osorterat avfall har minskat mot 2012, men är högre än 2011 och Restavfall till deponi har ökat kraftigt under 2:a tertialet, detta beror på att det legat på ÅVC en längre tid och lagrats, samt att vi numera går på vikt vid utleverans. I och med att vi numera använder oss av utvikter på de flesta sortiment, kan det få en ojämn fördelning över året då det vissa månader sker många uttransporter och vissa månader inga alls. Det brännbara avfallet har ökat och hushållsavfallet har minskat mot andra tertialet Mängden inkommit avfall januari-augusti Tert Tert Tert Tert Tert Avfall till sortering 14,5 ton 23 ton 9 ton 3 ton 85 ton Restavfall till Deponi 147 ton 46 ton 84 ton 17 ton 103 ton Brännbart 389 ton 351 ton 374 ton 475 ton 450 ton Hushållsavfall 833 ton 898 ton 861 ton 885 ton 860 ton Ekonomi Driftkostnaderna är 230 tkr lägre för perioden jämfört med fjolårets. Under 2012 bokades ett retroaktivt engångsbelopp på 260 tkr för insamling av hushållsavfall för att ingen indexuppräkning har utförs av entreprenören under 2010 och För perioden är kostnaden för insamlingen av hushållsavfall 100 tkr lägre än för motsvarande period 2012 mycket beroende på det engångsbelopp som förklarats ovan. Personalkostnaderna är högre på grund av ett avgångsvederlag. Intäkterna för Ånyo är lite lägre mot förra året på grund av lägre inlämningsfrekvens. Intäkter på ÅVC är ca 110 tkr lägre mot samma period 2012, mindre inlämnat avfall från företag. Personal På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda samt en person som arbetstränar 2h om dagen. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. Under sommaren har vikarier hoppat in både på Å-nyo och ÅVC under semesterperioden. Vi har haft vikarie 8 veckor på Å-nyo samt 6 veckor på ÅVC. Sjukfrånvaron har varit 1,12 %.

18 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Framtiden Försäljningen på ÅVC kommer att fortsätta även nästa sommarperiod. Förhoppningsvis införs en grundavgift för fritidshus Ett förslag på reviderad slamtaxa till 2014 är inlämnat till politiken. Vissa övriga upprustningar och förbättringar kommer att genomföras under året på ÅVC. Funderingar på ett nytt mellanlager för hushållsavfall är påbörjat. Inventering och risk bedömning av nedlagda deponier är påbörjat och kommer att fortsätta under Prognos År 2012 resultat på 29 tkr belastades av dels avgångsvederlag och retroaktiv kostnad för hushållsavfall på grund av att ingen indexuppräkning genomfördes 2011 från entreprenören. Totalt ca 460 tkr. Exkl dessa kostnader på 460 tkr skulle 2012 resultat blivit ca 500 tkr. Även 2013 belastas med ett avgångsvederlag men målsättningen är att hålla prognosen. Johan Åberg Avfallschef

19 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 118 Stadsnät Tkr Budget Redovisat Förbr. i % Redovisat Förändr. i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat I efterhand har konstaterats att intäkt för 4:e kvartalet 2012 har periodiserats dubbelt. Beloppet 242 tkr minskar därför intäkterna för Verksamhet Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur stadsnätet. Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 1) Det fysiska nätet 2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden.

20 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Händelser av betydelse Under första halvåret har vi dels reparerat och felsökt våra ADSL utrustning samt bytt ut trasiga åskskydd och dels byggt om en spridningspunkt för vårt fibernät. Ombyggnationen var nödvändig för att kunna ta in nya kunder i nätet och utnyttja befintligt kablage på ett optimalt sätt. Bl.a. fanns en outnyttjad 96-fiber som nu tagits i bruk. Totalt har detta kostat SEK. Personal Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvidsjaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Ekonomi Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 2009 och fyra år framåt med 522 tkr. Ansamlat resultat från det att stadsnätet började byggas är 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr. Framtid I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter och/eller servitut upprättas för alla fastigheter där fiber och i förekommande fall nodrum finns placerade. En utredning tillsammans med Lantmäteriet har inletts för att se över behovet och finna lämpliga åtgärder. Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större vägar. Ortsammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, markoch snö-röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger elnätet och att följa med Vattenfalls nya stolpbaserade el-nät. Vattenfall har indikerat ev. ombyggnad av sitt stolpnät på delar av sträckan mellan Lauker och Åkroken. Omfattningen är inte känd i nuläget. Vi har även drabbats av ett fiberbrott i tätorten, kostnaden för att reparera detta beräknas till ca SEK. Glen Eriksson Stadsnätansvarig

21 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 284 Bostadsanpassningsbidrag Tkr Redovisat Budget 2013 Redovisat Prognos för helår 2013 Redovisat för Verksamhet 52 st beslut är tagna, till en kostnad av kr. Bokförd kostnad för perioden är kr. Ej beslutade ansökningar är för närvarande 8 stycken och beräknas till en kostnad av ca kr. På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att flertalet större anpassningar från år 2012 har blivit slutförda år 2013 är budgeten förbrukad. Flera av de stora anpassningarna har varit ombyggnation av badrum, kök och trappstolshiss. Dessa åtgärder är kostsamma. Någon åtgärd för att hålla budget är svår att genomföra, då billigaste lösning redan eftersträvas. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Hittills i år är 52 beslut tagna vilket tyder på att det kommer att bli fler bostadsanpassningsärenden än vanligt i år. Budgeten är redan överskriden och hamnar troligtvis på ca kr. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Johan Åberg Handläggare bostadsanpassningsbidrag

22 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Diagram 1. Kostnader och budget år Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31

Arvidsjaurs kommun. VA- Enheten. Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Arvidsjaurs kommun VA- Enheten Årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens

Läs mer

Delårsbokslut 2013-04-30. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Delårsbokslut 2013-04-30. Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delårsbokslut 2013-04-30 s verksamhetsområde 1 (61) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, revision, valnämnd och överförmyndare Tkr 2013 2012 Förbr. i Förändr. i Budget

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31

Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten. Årsredovisning. för 2009-01-01 2009-12-31 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2010-03-29 50. 1 (7) VA- Enheten Årsredovisning för 2009-01-01 2009-12-31 2 (7) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de

Läs mer

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 Bokslut och årsredovisning år 2012 s verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 1 (86) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2012 2011 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Januari April. 1 (57) Kommunstyrelsens. verksa

Januari April. 1 (57) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (57) Delårsbokslut 2014-04-30 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (57) Kommunfullmäktige inkl Överförmyndare, Revision o Valnämnd Tkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se

Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Bostadsanpassningsbidrag. orebro.se Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslut och årsredovisning år 2013 Kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Bokslut och årsredovisning år 2013 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bokslut och årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall mot

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden

Lönenämnd VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND DELÅRSBOKSLUT Godkänt av Lönenämnden VÄSTMANLAND- DALARNA LÖNENÄMND 2016-08-31 Godkänt av Lönenämnden 160923 Den gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS) har i uppdrag att utföra

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun

BO STADS. anpassnings BIDRAG. Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun BO STADS anpassnings BIDRAG Information från Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun Bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för anpassning av vissa åtgärder som behövs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter Ks-version 1 Arvidsjaurs Kommun Delårsredovisning Januari- April 2015 Kommunstyrelsens verksamheter Ks-version 2 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 2015 Jan Apr 15 avvikelse 2015 Budgetprognos

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner

Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Bilaga 13TEK165-6 Datum 2013-06-13 Förslag - Ökad central samordning av Piteå kommuns personal- och ekonomifunktioner Uppdrag Kommunstyrelsen har gett förvaltningschefen för Strategiskt Stöd uppdraget

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Delårsredovisning Januari-Augusti 2015 Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen Delårsredovisning 2015-01-01 2015-08-31

Delårsredovisning Januari-Augusti 2015 Kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen Delårsredovisning 2015-01-01 2015-08-31 Kommunstyrelsen Delårsredovisning 2015-01-01 2015-08-31 1 Kommunstyrelsen 2015-01-01--2015-08-31 Budget Utfall 1501-1508 Avvikelse mot budget Prognos Avvikelse mot prognos KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION MM

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN

POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 POLICY FÖR ARBETSMILJÖN I HÄRJEDALENS KOMMUN God arbetsmiljö ska prägla Härjedalens kommun i dess tjänster, i utrustningar, lokaler,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2008-10-13 251 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-14.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG VAD ÄR BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som enskild person kan söka för att anpassa sin bostad (Lagen om bostadsanpassningsbidrag, 1992:1574). Bidraget är personligt

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer