Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde"

Transkript

1 Delårsbokslut s verksamhetsområde

2 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Partistöd Prognos 2013 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna SUMMA 15 mandat 4 mandat 8 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

3 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 11 politisk verksamhet Tkr Förändr i Budget Redovisat Förbr i % Redovisat % Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans 0 0 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning Jerry Johansson s ordförande

4 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamheter i tkr UppföljniJan-Aug 2013 Redovisat Förbrukat i Återstod av Årsbudget jan-aug 2013 % av budget budget kkr Prognos Prognos-budget Verk-samhet Avgifter ökade personal Förl pensförmån förtroend Föreningsbidrag Allmänna utredningar Strukturåtgärder Fysisk planering Arvidsjaurs Stadsnät Industrimark Näringslivsstöd Stöd till koncernen ATT 532 FPL hyra aug-dec 5*154= 770 Tot Allmän markreserv Bostadsmark Bostadsanpassning Bidrag till vägar Lokal landsbygdstrafik Bidrag till gårdsbelysnin Bidrag till enskilt va Civilt försvar Totaler NORRBOTTENS ENERGIKONTOR 13 VERKSAMHETSSTÖD 2013 AKADEMI NORR KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN PITE ÄLV EKONOMISK FÖREN KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Q 3-4 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

5 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 117 Överförmyndare Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat -54 Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Händelser av betydelse För närvarande har Arvidsjaur ca 25 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 20 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arvidsjaur har sedan starten tagit emot ca 60 flyktingbarn. Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Kostnader/intäkter för goda män ligger lägre än budget då de flesta ensamkommande barn får PUT efter kort vistelse i Arvidsjaur. Kostnaderna för god man övergår då till socialtjänsten. Framtid Förslag på ändringar i Föräldrabalken att utredning av nya godman- och förvaltarskap ska flyttas från Tingsrätten till överförmyndaren, vilket kommer att medföra ökat arbetsbörda på överförmyndaren. Beslut om otvistiga godmanskap ska tas av överförmyndaren. Om förslagen går igenom kommer detta att gälla från

6 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Utredning om att ta emot flera ensamkommande barn pågår vilket också kan medföra ökat arbetsbörda för överförmyndaren. Viktigt att politiken medverkar till att flera goda män ställer upp, då det kan tidvis kan vara svårt att rekrytera. Nina Ask Överförmyndare

7 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 17 Revision Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat

8 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 18 Valnämnd Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet 1 3 Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat 5-1 Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Ann Engberg Utredare

9 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 651 Camp Gielas Tkr Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Periodens resultat Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska- och norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marknaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Camp Gielas har under det första tertialet haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Händelser av betydelse Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med samma period år Detta beror på att Camp Gielas har förlorat samtliga liftkortsintäkter till AFS. Intäktsbortfallet för liftkorten är cirka 125 tkr per år. Fria liftkort har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.

10 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Statistik Camp Gielas har under sommaren år 2013 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 Vinter 4,1 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att merparten av campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 27 år gamla samt att hälften av stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Totalt antal gästnätter Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har anställt en lokalvårdare som inte har en lönebidragsanställning. Den lokalvårdare som tidigare har arbetat vid Camp Gielas var en så kallad O.S.A.-tjänst. Camp Gielas har även anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare. Denna anställning är en lönebidragsanställning. Noterbart är att lönebidraget nämnd ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot för personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden redovisas i personalbudget. Verksamhet Verksamhetskostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att det har varit ett stor haverier på en av verksamhetens pistmaskiner. Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har överlämnat samtliga intäkter från liftkortintäkter till AFS som har ansvarat för att Prästberget har varit öppen för allmänheten och för IFK Arvidsjaur Alpina.

11 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2013 varit 1,3 %. Framtiden Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras invändigt. Verksamheten har 28 stuglägenheter som aldrig har renoverats sedan anläggningen var ny Gästerna uttrycker även sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang. De flesta av möblerna är från Notera att Gielas har bäddsoffor som är 27 år gamla och i mycket dåligt skick! Husvagnsgästernas största önskemål är asfalterade infarter. Under förra sommaren asfalterade vi två av sex infarter. Vår önskan är naturligtvis att belägga samtliga. Prognos Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas. Vi beräknar att verksamhetsbudget kommer att överskridas med cirka 300 tkr. Vi beräknar att intäktsbudget kommer att ge ett överskott med cirka 300 tkr. Katarina Landstedt Camp Gielas

12 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) VA-Enheten RESULTATRÄKNING Årsbudget Redovisning Utfall VA mot budget Prognos Text Jan 13 - Aug 13 Förbrukningsavgifter Bidrag Periode anslutnavg och bidrag Sidoordnade intäkter Summa intäkter Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar övriga rörelsekostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.

13 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Årets händelser. 7 vattenläckor har åtgärdats runt om i kommunen I Östansjö slutade vattentäkten ge vatten så vi tog dit ett företag som hjälpte oss med att rensa borrhålet. Vi har injekterat ett antal brunnar och spillvattenledningar i Moskosel för att minska inläckaget av grundvatten Vi fortsätter arbetet med en vattenförvaltningsplan över Arvidsjaur samhälle som även kommer att innefatta en eventuell reservvattentäckt som kommer att klara 100 % av vår förbrukning. Syftet är också att vi ska vara förberedda på att lösa vattenbehovet om det eventuellt skulle komma en etablering liknande Google i Luleå, till Arvidsjaur. Vi har borrat 2 hål på Klockarberget där vi håller på att provpumpa. Vi har haft många vattenfrysningar denna vinter till skillnad från föregående år som var väldigt gynnsamt. Utredning av åtgärder för spillvattenledningsnätet i Järvträsk stora pågår. Åtgärderna måste till för att minska belastning av sjön Järvträsket. En olycka på Stationsgatan med en lastbil resulterade i ett utläckage av ca 200 liter diesel som for ner i dagvattenledningen efter Storgatan. Som tur var vädret med oss samt att det är sandfång även i nedstigningsbunnarna på dagvattenledningen (normalt endast på rännstensbrunnarna) efter Storgatan, så att dieseln stannade där. Åtgärder togs ändå vid utloppet till Ringelsjön men ingen diesel nådde dit. Vi har påbörjat flytten från kommunförrådet till industrihus 4 och skall slutföras under hösten. Flytten har tagit väldigt mycket resurser i form av tid. Tyvärr måste vi flytta ytterligare en gång till industrihus 2. Avstämning Verksamhetsmål Verksamhetsmål Noll fel på dricksvattnet Måluppfyllelse Vi har inte haft otjänligt dricksvatten. Personal Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av fastighet. Vi har även rekryterat en ny medarbetare som skall ersätta en pensionsavgång så nu är vi 5 fram till i mitten av december. Framtid Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.

14 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Ledningsnäten i alla byar har vi nu mätt in. De skall nu konverteras in i vårt GIS-system. Vi har gjort ett test med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare, i mån av tid. Vi kommer att se till att även material och ledningsdimension för dricksvatten också kan tas fram. Vi kommer i framtiden mata in alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer med tiden ge bättre överblick över problemställen och underlätta revision av reinvesteringsplanen. Förmodligen kommer alla bilar att ha en liknande lösning, alternativ att det kommer att kunna ha denna applikation i en mobiltelefon. Nu när vi bytt GIS-plattform till ArcGis så ska vi prova få in ledningskartan i mobiltelefon. Funkar det bra kommer det att öka vår flexibilitet och vi har alltid tillgång till vårt ledningsnät. Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta resultaten av provborrningarna vi gjort på Klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka det/de nya skyddsområdena. Vattenmyndigheten och den av dem antagna Bottenvikens vattenförvaltningsplan kommer att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi ska klara de uppsatta målen. I närtid är det först Järvträsk stora som måste åtgärdas genom att minska inläckaget i spillvattenledningen samt förbättra reningsprocessen av spillvattnet. Södra Sandträsk har också inventerats och kommer också att kräva åtgärder av samma anledning. Ekonomi Intäkter Intäkter är mindre i år än under samma period föregående år. Det beror på minskade abonnemangsavgifter då vi sålt mindre vatten och mindre externa arbeten. Personalkostnader Ligger högre mot föregående år. Beror på löneökningar samt mer övertid. Övertid betalas ut i efterskott, så decembers övertid betalas ut i Januari. Julhelgen 2012 som innehöll extremt många helgdagar har bidragit till ökad kostnad. De tjänster som köps av fastighet för Moskosel och Glommersträsk belastar lönebudgeten som lön och inte verksamhetskostnader som tjänsteköp. Vi har även en pensionsavgång i slutet av året och har rekryterat en ny medarbetare som går parallellt för att få en chans att hinna lära sig.

15 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamhetskostnader Ligger betydligt högre än föregående år. Detta beror på att vi har installerat brutet vatten till reningsverket och en pumpstation, fler vattenfrysningar, rengöring av Östansjös vattenverks borrhål, fler vattenläckor under perioden. Arbetet med nya vattentäkten har också kostat en hel del. Vi kommer att omfördela investeringsmedel till denna. Vi prognostiserar optimistiskt och räknar med att göra ett positivt resultat om vi inte åker på något oförutsett. Vi kommer dock kommer vi inte klara budget. Mårten Enoksson VA-chef

16 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Avfallsenheten Avfallsenheten Budget Prognos Förbrukningsavgifter Försäljningsmedel Övriga rörelseintäkter Driftkostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinära kostnader/intäkter Verksamhet Verksamheten har pågått i normal omfattning. För tredje året har försäljningen bedrivits i mindre skala nere vid ÅVC och fungerat bra. På Å-nyo har det stundtals varit stor omsättning av varor. Slamhämtningen flyter på. Återvinningsstationen som stått vid ICA-Nyborg har tagits bort och kommer förhoppningsvis att få en ny plats på G:a landsvägen ovanför Lelu AB. Händelser av betydelse Ett traktortest har under perioden genomförts på ÅVC i samarbete mellan gatuenheten och ÅVC. Testet har gått ut på att ställa undan ÅVC traktorn och endast använda oss av gatuavdelningens traktortjänster. Utfallet blev bättre än vad vi hoppats på, så ÅVC traktorn kommer att säljas. På detta sätt slipper vi investera i en ny traktor samt att personen som tidigare kört traktorn kan användas till andra sysslor i verksamheten, de timmar han tidigare suttit i traktorn. På så sätt kan vi erbjuda högre kvalitet samt bättre service till kunderna. Arbetet med att renovera metallfickan nere på ÅVC pågår för fullt just nu. Avfallsenheten ingår numera i ett ICDL projekt tillsammans med Mwanga i Tanzania där vi ska hjälpas åt och utvecklas tillsammans. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem med tips och idéer för att komma igång med en fungerande sophantering. Projektet ska pågå i tre år.

17 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Tekniska kontorets ekonom Camilla Möller har sagt upp sig och jobbar september ut. Sara Wanhatalo blir vår nya ekonom. Hon börjar v37 och ska jobba parallellt med Camilla tills hon slutar. Projektet med att dra in fiber till ÅVC är påbörjat. Statistik Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur har under perioden varit st, vilket är 1498st mer än förra året. Om man ser bakåt tiden så ökar antalet besökare årligen. Mängden inkommit osorterat avfall har minskat mot 2012, men är högre än 2011 och Restavfall till deponi har ökat kraftigt under 2:a tertialet, detta beror på att det legat på ÅVC en längre tid och lagrats, samt att vi numera går på vikt vid utleverans. I och med att vi numera använder oss av utvikter på de flesta sortiment, kan det få en ojämn fördelning över året då det vissa månader sker många uttransporter och vissa månader inga alls. Det brännbara avfallet har ökat och hushållsavfallet har minskat mot andra tertialet Mängden inkommit avfall januari-augusti Tert Tert Tert Tert Tert Avfall till sortering 14,5 ton 23 ton 9 ton 3 ton 85 ton Restavfall till Deponi 147 ton 46 ton 84 ton 17 ton 103 ton Brännbart 389 ton 351 ton 374 ton 475 ton 450 ton Hushållsavfall 833 ton 898 ton 861 ton 885 ton 860 ton Ekonomi Driftkostnaderna är 230 tkr lägre för perioden jämfört med fjolårets. Under 2012 bokades ett retroaktivt engångsbelopp på 260 tkr för insamling av hushållsavfall för att ingen indexuppräkning har utförs av entreprenören under 2010 och För perioden är kostnaden för insamlingen av hushållsavfall 100 tkr lägre än för motsvarande period 2012 mycket beroende på det engångsbelopp som förklarats ovan. Personalkostnaderna är högre på grund av ett avgångsvederlag. Intäkterna för Ånyo är lite lägre mot förra året på grund av lägre inlämningsfrekvens. Intäkter på ÅVC är ca 110 tkr lägre mot samma period 2012, mindre inlämnat avfall från företag. Personal På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda samt en person som arbetstränar 2h om dagen. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. Under sommaren har vikarier hoppat in både på Å-nyo och ÅVC under semesterperioden. Vi har haft vikarie 8 veckor på Å-nyo samt 6 veckor på ÅVC. Sjukfrånvaron har varit 1,12 %.

18 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Framtiden Försäljningen på ÅVC kommer att fortsätta även nästa sommarperiod. Förhoppningsvis införs en grundavgift för fritidshus Ett förslag på reviderad slamtaxa till 2014 är inlämnat till politiken. Vissa övriga upprustningar och förbättringar kommer att genomföras under året på ÅVC. Funderingar på ett nytt mellanlager för hushållsavfall är påbörjat. Inventering och risk bedömning av nedlagda deponier är påbörjat och kommer att fortsätta under Prognos År 2012 resultat på 29 tkr belastades av dels avgångsvederlag och retroaktiv kostnad för hushållsavfall på grund av att ingen indexuppräkning genomfördes 2011 från entreprenören. Totalt ca 460 tkr. Exkl dessa kostnader på 460 tkr skulle 2012 resultat blivit ca 500 tkr. Även 2013 belastas med ett avgångsvederlag men målsättningen är att hålla prognosen. Johan Åberg Avfallschef

19 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 118 Stadsnät Tkr Budget Redovisat Förbr. i % Redovisat Förändr. i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat I efterhand har konstaterats att intäkt för 4:e kvartalet 2012 har periodiserats dubbelt. Beloppet 242 tkr minskar därför intäkterna för Verksamhet Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur stadsnätet. Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 1) Det fysiska nätet 2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden.

20 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Händelser av betydelse Under första halvåret har vi dels reparerat och felsökt våra ADSL utrustning samt bytt ut trasiga åskskydd och dels byggt om en spridningspunkt för vårt fibernät. Ombyggnationen var nödvändig för att kunna ta in nya kunder i nätet och utnyttja befintligt kablage på ett optimalt sätt. Bl.a. fanns en outnyttjad 96-fiber som nu tagits i bruk. Totalt har detta kostat SEK. Personal Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvidsjaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Ekonomi Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 2009 och fyra år framåt med 522 tkr. Ansamlat resultat från det att stadsnätet började byggas är 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr. Framtid I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter och/eller servitut upprättas för alla fastigheter där fiber och i förekommande fall nodrum finns placerade. En utredning tillsammans med Lantmäteriet har inletts för att se över behovet och finna lämpliga åtgärder. Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större vägar. Ortsammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, markoch snö-röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger elnätet och att följa med Vattenfalls nya stolpbaserade el-nät. Vattenfall har indikerat ev. ombyggnad av sitt stolpnät på delar av sträckan mellan Lauker och Åkroken. Omfattningen är inte känd i nuläget. Vi har även drabbats av ett fiberbrott i tätorten, kostnaden för att reparera detta beräknas till ca SEK. Glen Eriksson Stadsnätansvarig

21 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 284 Bostadsanpassningsbidrag Tkr Redovisat Budget 2013 Redovisat Prognos för helår 2013 Redovisat för Verksamhet 52 st beslut är tagna, till en kostnad av kr. Bokförd kostnad för perioden är kr. Ej beslutade ansökningar är för närvarande 8 stycken och beräknas till en kostnad av ca kr. På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att flertalet större anpassningar från år 2012 har blivit slutförda år 2013 är budgeten förbrukad. Flera av de stora anpassningarna har varit ombyggnation av badrum, kök och trappstolshiss. Dessa åtgärder är kostsamma. Någon åtgärd för att hålla budget är svår att genomföra, då billigaste lösning redan eftersträvas. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Hittills i år är 52 beslut tagna vilket tyder på att det kommer att bli fler bostadsanpassningsärenden än vanligt i år. Budgeten är redan överskriden och hamnar troligtvis på ca kr. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Johan Åberg Handläggare bostadsanpassningsbidrag

22 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Diagram 1. Kostnader och budget år Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna 7-31. Kommunstyrelsen

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer