Delårsbokslut Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde"

Transkript

1 Delårsbokslut s verksamhetsområde

2 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Partistöd Prognos 2013 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Medborgarna har i valet utsett politiska företrädare att utforma den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har ekonomiskt och politiskt ansvar för all verksamhet. Kommunfullmäktige leder kommunen genom att besluta om övergripande riktlinjer om hur verksamheterna skall bedrivas. Detta sker genom att ge styrelser och nämnder i uppdrag att ansvara för att de olika verksamheterna blir utförda enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Kommunfullmäktige äger bolagen i kommunkoncernen, fastställer bolagsordning och utser även styrelse i bolagen. Mandatfördelning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centern Moderaterna Folkpartiet Sverigedemokraterna SUMMA 15 mandat 4 mandat 8 mandat 2 mandat 1 mandat 1 mandat 31 mandat Ordförande: Eivor Sandström (s) 1:e vice ordförande: Ulf Isaksson (s) 2:e vice ordförande: Sven-Olov Granlund (c)

3 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 11 politisk verksamhet Tkr Förändr i Budget Redovisat Förbr i % Redovisat % Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans 0 0 Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. har ett särskilt tillsynsansvar gentemot andra verksamheter, vilket innebär att styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. har genom sin förvaltning ansvaret för bl a; Näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor samt turism, med ansvar för åtgärder för att främja åtgärder och sysselsättning och näringslivet i kommunen Byggnads och anläggningsverksamhet Renhållning, vatten och avlopp, fastigheter, gator och vägar, värmeverk och parkmark/grönområden. Kommunens centrala informationsverksamhet Upphandling Konsumentfrågor Måltidsverksamhet IT-verksamheten Högskoleverksamhet Flyktingmottagning Bostadsanpassning Jerry Johansson s ordförande

4 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamheter i tkr UppföljniJan-Aug 2013 Redovisat Förbrukat i Återstod av Årsbudget jan-aug 2013 % av budget budget kkr Prognos Prognos-budget Verk-samhet Avgifter ökade personal Förl pensförmån förtroend Föreningsbidrag Allmänna utredningar Strukturåtgärder Fysisk planering Arvidsjaurs Stadsnät Industrimark Näringslivsstöd Stöd till koncernen ATT 532 FPL hyra aug-dec 5*154= 770 Tot Allmän markreserv Bostadsmark Bostadsanpassning Bidrag till vägar Lokal landsbygdstrafik Bidrag till gårdsbelysnin Bidrag till enskilt va Civilt försvar Totaler NORRBOTTENS ENERGIKONTOR 13 VERKSAMHETSSTÖD 2013 AKADEMI NORR KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN PITE ÄLV EKONOMISK FÖREN KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN Q 3-4 SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

5 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 117 Överförmyndare Tkr Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat -54 Verksamhet Överförmyndaren är politiskt tillsatt och utgör en självständig myndighet som står under Länsstyrelsens tillsyn och kontroll. Inom kommunen finns ett 80-tal personer registrerade för vilka det förordnats god man eller förvaltare. Överförmyndaren ansöker hos Tingsrätten om nya godmanskap/förvaltarskap och utövar tillsyn över de samma. Överförmyndaren utövar också tillsyn över förmyndare, vars barn har stora tillgångar och särskild förordnade vårdnadshavare. Händelser av betydelse För närvarande har Arvidsjaur ca 25 ensamkommande flyktingbarn, varav ca 20 har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Arvidsjaur har sedan starten tagit emot ca 60 flyktingbarn. Personal Överförmyndarens tjänstgöringstid utökades i början på 2008 ( KF 24) för att motsvara ökade krav från mottagande at ensamkommande flyktingbarn. Ekonomi Kostnader/intäkter för goda män ligger lägre än budget då de flesta ensamkommande barn får PUT efter kort vistelse i Arvidsjaur. Kostnaderna för god man övergår då till socialtjänsten. Framtid Förslag på ändringar i Föräldrabalken att utredning av nya godman- och förvaltarskap ska flyttas från Tingsrätten till överförmyndaren, vilket kommer att medföra ökat arbetsbörda på överförmyndaren. Beslut om otvistiga godmanskap ska tas av överförmyndaren. Om förslagen går igenom kommer detta att gälla från

6 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Utredning om att ta emot flera ensamkommande barn pågår vilket också kan medföra ökat arbetsbörda för överförmyndaren. Viktigt att politiken medverkar till att flera goda män ställer upp, då det kan tidvis kan vara svårt att rekrytera. Nina Ask Överförmyndare

7 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 17 Revision Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat

8 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 18 Valnämnd Tkr Budget Förändr i Redovisat Förbr i % Redovisat % Prognos Personal Verksamhet 1 3 Leasingdatorer Budgetbalans Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat 5-1 Under icke valår har valnämnden mycket begränsad verksamhet. Ann Engberg Utredare

9 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 651 Camp Gielas Tkr Budget Redovisat Förbruka t% Förändr Redovisat i % Prognos Personal Verksamhet Kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Periodens resultat Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska- och norska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nord norska marknaden. I mitten av juni månad besökte Camp Gielas en mässa i Fauske. Syftet med mässan var att få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Camp Gielas har under det första tertialet haft ett gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Händelser av betydelse Under årets första och andra tertial är Camp Gielas intäkter något lägre jämfört med samma period år Detta beror på att Camp Gielas har förlorat samtliga liftkortsintäkter till AFS. Intäktsbortfallet för liftkorten är cirka 125 tkr per år. Fria liftkort har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få två fria liftkort gratis. 32 stycken fria kort har nyttjats.

10 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Statistik Camp Gielas har under sommaren år 2013 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 Vinter 4,1 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att merparten av campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 27 år gamla samt att hälften av stuglägenheterna aldrig har målats om sedan de byggdes Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Totalt antal gästnätter Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har anställt en lokalvårdare som inte har en lönebidragsanställning. Den lokalvårdare som tidigare har arbetat vid Camp Gielas var en så kallad O.S.A.-tjänst. Camp Gielas har även anställt en pistmaskinsförare kombinerad vaktmästare. Denna anställning är en lönebidragsanställning. Noterbart är att lönebidraget nämnd ovan, bokförs som en intäkt och inte på kontot för personalkostnader. Detta innebär att 100 % av kostnaden redovisas i personalbudget. Verksamhet Verksamhetskostnaderna är något högre jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att det har varit ett stor haverier på en av verksamhetens pistmaskiner. Intäkter Camp Gielas intäkter har som ovan beskrivits minskat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på att verksamheten har överlämnat samtliga intäkter från liftkortintäkter till AFS som har ansvarat för att Prästberget har varit öppen för allmänheten och för IFK Arvidsjaur Alpina.

11 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, två lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Den totala sjukfrånvaron vid Camp Gielas har under år 2013 varit 1,3 %. Framtiden Camp Gielas är idag helt fristående från Fastighetskontoret. Detta innebär att Gielas bekostar allt fastighetsunderhåll, även vid Vittjåkks- och Prästbergets anläggningar. De senaste årens enkätundersökningar visar att gästerna anser att stugorna måste renoveras invändigt. Verksamheten har 28 stuglägenheter som aldrig har renoverats sedan anläggningen var ny Gästerna uttrycker även sitt missnöje över stuglägenheternas möblemang. De flesta av möblerna är från Notera att Gielas har bäddsoffor som är 27 år gamla och i mycket dåligt skick! Husvagnsgästernas största önskemål är asfalterade infarter. Under förra sommaren asfalterade vi två av sex infarter. Vår önskan är naturligtvis att belägga samtliga. Prognos Vi beräknar att personalbudget kommer att innehållas. Vi beräknar att verksamhetsbudget kommer att överskridas med cirka 300 tkr. Vi beräknar att intäktsbudget kommer att ge ett överskott med cirka 300 tkr. Katarina Landstedt Camp Gielas

12 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) VA-Enheten RESULTATRÄKNING Årsbudget Redovisning Utfall VA mot budget Prognos Text Jan 13 - Aug 13 Förbrukningsavgifter Bidrag Periode anslutnavg och bidrag Sidoordnade intäkter Summa intäkter Varor och förbrukningsinventarier Tjänsteköp Personalkostnader Avskrivningar övriga rörelsekostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Verksamhet VA-enheten har till uppgift att förvalta de allmänna VA-anläggningar som finns inom kommunens verksamhetsområden genom att leverera ett bra godkänt dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt. Inom kommunen finns 6st avloppsreningsverk, 13 st avloppspumpstationer, 2 st LPS-stationer, 18 st vattenverk och drygt 211 km ledning.

13 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Årets händelser. 7 vattenläckor har åtgärdats runt om i kommunen I Östansjö slutade vattentäkten ge vatten så vi tog dit ett företag som hjälpte oss med att rensa borrhålet. Vi har injekterat ett antal brunnar och spillvattenledningar i Moskosel för att minska inläckaget av grundvatten Vi fortsätter arbetet med en vattenförvaltningsplan över Arvidsjaur samhälle som även kommer att innefatta en eventuell reservvattentäckt som kommer att klara 100 % av vår förbrukning. Syftet är också att vi ska vara förberedda på att lösa vattenbehovet om det eventuellt skulle komma en etablering liknande Google i Luleå, till Arvidsjaur. Vi har borrat 2 hål på Klockarberget där vi håller på att provpumpa. Vi har haft många vattenfrysningar denna vinter till skillnad från föregående år som var väldigt gynnsamt. Utredning av åtgärder för spillvattenledningsnätet i Järvträsk stora pågår. Åtgärderna måste till för att minska belastning av sjön Järvträsket. En olycka på Stationsgatan med en lastbil resulterade i ett utläckage av ca 200 liter diesel som for ner i dagvattenledningen efter Storgatan. Som tur var vädret med oss samt att det är sandfång även i nedstigningsbunnarna på dagvattenledningen (normalt endast på rännstensbrunnarna) efter Storgatan, så att dieseln stannade där. Åtgärder togs ändå vid utloppet till Ringelsjön men ingen diesel nådde dit. Vi har påbörjat flytten från kommunförrådet till industrihus 4 och skall slutföras under hösten. Flytten har tagit väldigt mycket resurser i form av tid. Tyvärr måste vi flytta ytterligare en gång till industrihus 2. Avstämning Verksamhetsmål Verksamhetsmål Noll fel på dricksvattnet Måluppfyllelse Vi har inte haft otjänligt dricksvatten. Personal Inom VA-verksamheten finns fyra heltidsanställda VA-maskinister och två deltider som vi köper av fastighet. Vi har även rekryterat en ny medarbetare som skall ersätta en pensionsavgång så nu är vi 5 fram till i mitten av december. Framtid Vi utvecklar kontinuerligt drift och underhåll med ny ekologisk och ekonomisk teknik för att minimera problem inom verksamheterna. Vi räknar med att öka det planerade underhållet och reinvestera i våra ledningar och anläggningar. Detta medför att vi måste få bättre kontroll på ledningsstatusen så att våra insatser görs där de får störst nytta. Alla åtgärder är väldigt kostsamma och ålder på ledningsnätet är inte helt avgörande om förnyelse är nödvändig.

14 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Ledningsnäten i alla byar har vi nu mätt in. De skall nu konverteras in i vårt GIS-system. Vi har gjort ett test med en GIS-dator med ledningskarta, monterad i beredskapsbilen med kopplad till en GPS där maskinisterna hela tiden kan se ledningsnätet på den plats där de befinner sig. De kan även se förutom själva ledningarna även material, (ej dricksvatten) dimension och ledningsdjup. Denna test har fallit ut bra och vi kommer att utveckla det vidare, i mån av tid. Vi kommer att se till att även material och ledningsdimension för dricksvatten också kan tas fram. Vi kommer i framtiden mata in alla avvikelser och åtgärder i GIS-systemet. Detta kommer med tiden ge bättre överblick över problemställen och underlätta revision av reinvesteringsplanen. Förmodligen kommer alla bilar att ha en liknande lösning, alternativ att det kommer att kunna ha denna applikation i en mobiltelefon. Nu när vi bytt GIS-plattform till ArcGis så ska vi prova få in ledningskartan i mobiltelefon. Funkar det bra kommer det att öka vår flexibilitet och vi har alltid tillgång till vårt ledningsnät. Vi skall ta fram nya vattenskyddsområden för alla vattenanläggningar. Vattenskyddet för Arvidsjaur är påbörjat, men kommer förmodligen inte att bli klart detta år. Vi vill invänta resultaten av provborrningarna vi gjort på Klockarberget vilket i sin tur kommer att påverka det/de nya skyddsområdena. Vattenmyndigheten och den av dem antagna Bottenvikens vattenförvaltningsplan kommer att kräva en hel del resurser och kan påverka att våra anläggningar måste förbättras för att vi ska klara de uppsatta målen. I närtid är det först Järvträsk stora som måste åtgärdas genom att minska inläckaget i spillvattenledningen samt förbättra reningsprocessen av spillvattnet. Södra Sandträsk har också inventerats och kommer också att kräva åtgärder av samma anledning. Ekonomi Intäkter Intäkter är mindre i år än under samma period föregående år. Det beror på minskade abonnemangsavgifter då vi sålt mindre vatten och mindre externa arbeten. Personalkostnader Ligger högre mot föregående år. Beror på löneökningar samt mer övertid. Övertid betalas ut i efterskott, så decembers övertid betalas ut i Januari. Julhelgen 2012 som innehöll extremt många helgdagar har bidragit till ökad kostnad. De tjänster som köps av fastighet för Moskosel och Glommersträsk belastar lönebudgeten som lön och inte verksamhetskostnader som tjänsteköp. Vi har även en pensionsavgång i slutet av året och har rekryterat en ny medarbetare som går parallellt för att få en chans att hinna lära sig.

15 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Verksamhetskostnader Ligger betydligt högre än föregående år. Detta beror på att vi har installerat brutet vatten till reningsverket och en pumpstation, fler vattenfrysningar, rengöring av Östansjös vattenverks borrhål, fler vattenläckor under perioden. Arbetet med nya vattentäkten har också kostat en hel del. Vi kommer att omfördela investeringsmedel till denna. Vi prognostiserar optimistiskt och räknar med att göra ett positivt resultat om vi inte åker på något oförutsett. Vi kommer dock kommer vi inte klara budget. Mårten Enoksson VA-chef

16 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Avfallsenheten Avfallsenheten Budget Prognos Förbrukningsavgifter Försäljningsmedel Övriga rörelseintäkter Driftkostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Extraordinära kostnader/intäkter Verksamhet Verksamheten har pågått i normal omfattning. För tredje året har försäljningen bedrivits i mindre skala nere vid ÅVC och fungerat bra. På Å-nyo har det stundtals varit stor omsättning av varor. Slamhämtningen flyter på. Återvinningsstationen som stått vid ICA-Nyborg har tagits bort och kommer förhoppningsvis att få en ny plats på G:a landsvägen ovanför Lelu AB. Händelser av betydelse Ett traktortest har under perioden genomförts på ÅVC i samarbete mellan gatuenheten och ÅVC. Testet har gått ut på att ställa undan ÅVC traktorn och endast använda oss av gatuavdelningens traktortjänster. Utfallet blev bättre än vad vi hoppats på, så ÅVC traktorn kommer att säljas. På detta sätt slipper vi investera i en ny traktor samt att personen som tidigare kört traktorn kan användas till andra sysslor i verksamheten, de timmar han tidigare suttit i traktorn. På så sätt kan vi erbjuda högre kvalitet samt bättre service till kunderna. Arbetet med att renovera metallfickan nere på ÅVC pågår för fullt just nu. Avfallsenheten ingår numera i ett ICDL projekt tillsammans med Mwanga i Tanzania där vi ska hjälpas åt och utvecklas tillsammans. Främst kommer vi att försöka hjälpa dem med tips och idéer för att komma igång med en fungerande sophantering. Projektet ska pågå i tre år.

17 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Tekniska kontorets ekonom Camilla Möller har sagt upp sig och jobbar september ut. Sara Wanhatalo blir vår nya ekonom. Hon börjar v37 och ska jobba parallellt med Camilla tills hon slutar. Projektet med att dra in fiber till ÅVC är påbörjat. Statistik Antal besökare på ÅVC i Arvidsjaur har under perioden varit st, vilket är 1498st mer än förra året. Om man ser bakåt tiden så ökar antalet besökare årligen. Mängden inkommit osorterat avfall har minskat mot 2012, men är högre än 2011 och Restavfall till deponi har ökat kraftigt under 2:a tertialet, detta beror på att det legat på ÅVC en längre tid och lagrats, samt att vi numera går på vikt vid utleverans. I och med att vi numera använder oss av utvikter på de flesta sortiment, kan det få en ojämn fördelning över året då det vissa månader sker många uttransporter och vissa månader inga alls. Det brännbara avfallet har ökat och hushållsavfallet har minskat mot andra tertialet Mängden inkommit avfall januari-augusti Tert Tert Tert Tert Tert Avfall till sortering 14,5 ton 23 ton 9 ton 3 ton 85 ton Restavfall till Deponi 147 ton 46 ton 84 ton 17 ton 103 ton Brännbart 389 ton 351 ton 374 ton 475 ton 450 ton Hushållsavfall 833 ton 898 ton 861 ton 885 ton 860 ton Ekonomi Driftkostnaderna är 230 tkr lägre för perioden jämfört med fjolårets. Under 2012 bokades ett retroaktivt engångsbelopp på 260 tkr för insamling av hushållsavfall för att ingen indexuppräkning har utförs av entreprenören under 2010 och För perioden är kostnaden för insamlingen av hushållsavfall 100 tkr lägre än för motsvarande period 2012 mycket beroende på det engångsbelopp som förklarats ovan. Personalkostnaderna är högre på grund av ett avgångsvederlag. Intäkterna för Ånyo är lite lägre mot förra året på grund av lägre inlämningsfrekvens. Intäkter på ÅVC är ca 110 tkr lägre mot samma period 2012, mindre inlämnat avfall från företag. Personal På Å-nyo har det under perioden varit två heltidsanställda samt en person som arbetstränar 2h om dagen. På Arvidsjaurs ÅVC är det två heltidsanställda och en personal på halvtid. Under sommaren har vikarier hoppat in både på Å-nyo och ÅVC under semesterperioden. Vi har haft vikarie 8 veckor på Å-nyo samt 6 veckor på ÅVC. Sjukfrånvaron har varit 1,12 %.

18 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Framtiden Försäljningen på ÅVC kommer att fortsätta även nästa sommarperiod. Förhoppningsvis införs en grundavgift för fritidshus Ett förslag på reviderad slamtaxa till 2014 är inlämnat till politiken. Vissa övriga upprustningar och förbättringar kommer att genomföras under året på ÅVC. Funderingar på ett nytt mellanlager för hushållsavfall är påbörjat. Inventering och risk bedömning av nedlagda deponier är påbörjat och kommer att fortsätta under Prognos År 2012 resultat på 29 tkr belastades av dels avgångsvederlag och retroaktiv kostnad för hushållsavfall på grund av att ingen indexuppräkning genomfördes 2011 från entreprenören. Totalt ca 460 tkr. Exkl dessa kostnader på 460 tkr skulle 2012 resultat blivit ca 500 tkr. Även 2013 belastas med ett avgångsvederlag men målsättningen är att hålla prognosen. Johan Åberg Avfallschef

19 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 118 Stadsnät Tkr Budget Redovisat Förbr. i % Redovisat Förändr. i % Prognos Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Periodresultat I efterhand har konstaterats att intäkt för 4:e kvartalet 2012 har periodiserats dubbelt. Beloppet 242 tkr minskar därför intäkterna för Verksamhet Arvidsjaur Stadsnät ansvarar som nätägare av det fibernät som finns utbyggt i kommunen. Stadsnätet är ett öppet nät, dvs. kunderna skall fritt kunna välja tjänsteleverantör. Alla tjänsteleverantörer delar på samma infrastruktur stadsnätet. Man kan dela upp funktionerna i ett stadsnät i tre nivåer: 1) Det fysiska nätet 2) Drift och underhåll av nätet, d.v.s. hantering av elektronik, övervakning etc 3) Tjänster, d.v.s. åtkomst till Internet, e-post, telefoni, TV m.fl Principiellt kan nivå 1) och 2) var en och samma organisation, men nivå 3) måste alltid vara organisatoriskt åtskild från de andra nivåerna för att kallas ett öppet nät Ansvarig för drift och övervakning av nätet samt att ansluta tjänsteleverantörer till Stadsnätet är kommunikationsoperatören, OpenNet. IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal för kommunikationsoperatörer som tjänst som alla kommuner i Norrbotten kan avropa. I dag finns det 100-talet tjänster av ca 15 leverantörer riktade mot företag, privatpersoner, seniorer samt fastighetsnära tjänster med möjlighet till korta avtalstider och valfrihet för slutkunden.

20 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Händelser av betydelse Under första halvåret har vi dels reparerat och felsökt våra ADSL utrustning samt bytt ut trasiga åskskydd och dels byggt om en spridningspunkt för vårt fibernät. Ombyggnationen var nödvändig för att kunna ta in nya kunder i nätet och utnyttja befintligt kablage på ett optimalt sätt. Bl.a. fanns en outnyttjad 96-fiber som nu tagits i bruk. Totalt har detta kostat SEK. Personal Glen Eriksson är stadsnätansvarig i Arvidsjaurstadsnät. Han hyrs ut från IT-enheten till Arvidsjaurs stadsnät för att arbeta 50% av sin tjänst med stadsnätet. I samband med lanseringen av TV i stadsnätet har mer än 50% av tjänsten periodvis utnyttjats för stadsnätet. Trots detta har dokumentation, rutinärenden och verksamhetsutveckling mm blivit lidande pga arbetsbelastningen. Ur ett risk och sårbarhetsperspektiv är situationen allvarlig, när bara en person har kännedom om nät och utrustning. Ekonomi Antalet anslutna är fortfarande för få för att kunna ge kostnadstäckning. Avskrivningarna för den teknik som köptes loss från tidigare operatör har kort avskrivningstid och belastar resultatet från 2009 och fyra år framåt med 522 tkr. Ansamlat resultat från det att stadsnätet började byggas är 1,1 Mkr. Bokfört värde av anläggningen är 4,6 Mkr Bruttoanläggningsutgiften för nätet är 27,5 Mkr för den del som finansierats med statsbidrag. Bidraget var 26,2 Mkr. Framtid I samband med att kommunen nu ser över sitt fastighetsinnehav är det av stor vikt att ledningsrätter och/eller servitut upprättas för alla fastigheter där fiber och i förekommande fall nodrum finns placerade. En utredning tillsammans med Lantmäteriet har inletts för att se över behovet och finna lämpliga åtgärder. Vattenfall genomför markförläggning av delar av sitt stolpbaserade el-nät och flyttar även andra sträckor närmare större vägar. Ortsammanbindande fiber hänger i dessa stolpar. Vi kan välja att låta vår fiber hänga kvar i stolparna eller att låta Vattenfall samförlägga fibern i samma schakt som el-nätet. Om vi behåller fiber i stolparna, blir kommunen ansvarig för stolparna, underhåll av dessa, markoch snö-röjning etc. När stolpar byts ut skall dessa hanteras enligt vissa miljöföreskrifter. Vi avser därför att låta Vattenfall samförlägga fiber i samband med att de markförlägger elnätet och att följa med Vattenfalls nya stolpbaserade el-nät. Vattenfall har indikerat ev. ombyggnad av sitt stolpnät på delar av sträckan mellan Lauker och Åkroken. Omfattningen är inte känd i nuläget. Vi har även drabbats av ett fiberbrott i tätorten, kostnaden för att reparera detta beräknas till ca SEK. Glen Eriksson Stadsnätansvarig

21 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) 284 Bostadsanpassningsbidrag Tkr Redovisat Budget 2013 Redovisat Prognos för helår 2013 Redovisat för Verksamhet 52 st beslut är tagna, till en kostnad av kr. Bokförd kostnad för perioden är kr. Ej beslutade ansökningar är för närvarande 8 stycken och beräknas till en kostnad av ca kr. På grund av att flera ansökningar för större anpassningar har inkommit under året och att flertalet större anpassningar från år 2012 har blivit slutförda år 2013 är budgeten förbrukad. Flera av de stora anpassningarna har varit ombyggnation av badrum, kök och trappstolshiss. Dessa åtgärder är kostsamma. Någon åtgärd för att hålla budget är svår att genomföra, då billigaste lösning redan eftersträvas. I snitt beslutar kommunen om ca 65 bostadsanpassningsbidrag per år. Hittills i år är 52 beslut tagna vilket tyder på att det kommer att bli fler bostadsanpassningsärenden än vanligt i år. Budgeten är redan överskriden och hamnar troligtvis på ca kr. Målsättning med bostadsanpassningsbidrag Att ge alla berättigade sökande, den anpassning av bostaden, som förordningen medger, så att den handikappade kan fungera bra, i och i anslutning till bostaden. Denna målsättning gör det svårt att styra verksamheten mot en fastställd budget. Kostnaden blir helt beroende på hur många, och hur omfattande anpassningarna blir. Måluppfyllelse Samtliga berättigade ansökningar som behandlats, har fått bidrag beviljat. Johan Åberg Handläggare bostadsanpassningsbidrag

22 Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut (78) Diagram över utvecklingen av BAB, samt beskrivning över vad BAB innebär bifogas. Diagram 1. Kostnader och budget år Diagram 2. Utveckling av BAB-kostnad från år 1996 och framåt.

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25

Bokslut och årsredovisning år 2012 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 Bokslut och årsredovisning år 2012 s verksamhetsområde. Ks 39 2013-03-25 1 (86) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2012 2011 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Bokslut och årsredovisning år 2013 Kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Bokslut och årsredovisning år 2013 Kommunstyrelsens verksamhetsområde. Bokslut och årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall mot

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens verksamheter Ks-version 1 Arvidsjaurs Kommun Delårsredovisning Januari- April 2015 Kommunstyrelsens verksamheter Ks-version 2 Årsbudget Redovisat Period- Prognos Skillnad 2015 Jan Apr 15 avvikelse 2015 Budgetprognos

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013

REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 REDOVISNING VA-VERKSAMHET 2013 1 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland annat att den ekonomiska redovisningen ska

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-21 59 Ks 45 Dnr 00047/2011 042 Årsredovisning år 2010 - kommunstyrelsens verksamhetsområde s resultatområden har lämnat redovisning

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 1(7) ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Ansökan skickas till: Vadstena kommun, Individ- & familjeomsorgen, 592 80 Vadstena Fylls i av kommunen Fastighetsbeteckning Dnr Datum Ankomststämpel Personuppgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

1 () Kommunstyrelsens. Januari Augusti. (Eku 2014-10-01) verksa

1 () Kommunstyrelsens. Januari Augusti. (Eku 2014-10-01) verksa Arvidsjaurs kommun Januari Augusti Delårsbokslut 20144 Kommunstyrelsen (Eku 2014-10-01) 1 () Delårsbokslut 2014-08-31 Kommunstyrelsens verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 () Kommunstyrelsens

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer