VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev ( ) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 74 (76) medlemsorganisationer den 31 december % av föreningens medlemmar har under året varit representerade vid medlemsmöten, styrelsearbete, projektdeltagande. Deltagande i temagrupper är inte inräknat. Medlemsmöten Under året har fyra medlemsmöten arrangerats. I februari arrangerades ett seminarium om etiska placeringar i Malmö där 30 personer deltog. Under seminariet diskuterades hur marknaden för etiska placeringar ser ut och hur fonderna fungerar, hur företagen agerar i frågan och hur offentliga aktörer och privatpersoner kan använda sitt kapital för att agera mer etiskt. Bland talarna fanns bland annat Helena Hagberg ordförande i Swesif, Ida Eklund- Lindwall från Amnesty Business Group och Ola Nyberg, finanschef i Malmö stad. I april hölls föreningens årsmöte i Medborgarhuset i Eslöv, med ett föredrag kring innovativa modeller för lärande och förändring av Karin Bruce från Tällberg Foundation. Även vid årsmötet deltog 30 personer. I maj deltog 20 personer på ett studiebesök i Villa Trift 3.0 Sveriges första miljöklassade bostadshus enligt systemet Miljöbyggnad. I oktober genomfördes en workshop för pedagoger på temat Lärande för hållbar utveckling där 50 pedagoger från olika grund- och gymnasieskolor runtom i Skåne deltog. Helen Hasslöf från Malmö Högskola och Susie Broquist Lundegård från Södertälje Naturskola höll föredrag innan workshoparbetet satte igång. Stipendium 31 ansökningar kom in still årets stipendieutlysning. 20 av dessa var insända av lärare, 2 av lärare och elever i samarbete och 9 av studenter. Stipendiaten blev Malin Dicksson som företräder Campeon Frigymnasium i Helsingborg. Projektet gick ut på att eleverna skulle informera boende i Helsingborg om hållbar utveckling och sambanden mellan de olika aspekterna och även ge tips om hur man som privatperson kan arbeta med frågan. Stipendieseumman är kronor. Nätverksmejl Under året har nätverksmejl skickas ut ungefär var tredje fjärde vecka till kontaktpersoner i medlemsorganisationer samt till föreningens e-postnätverk, cirka 370 e-postadresser. Nätverksmejlet innehåller en sammanställning av aktiviteter på områdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet arrangerade av både medlemsorganisationer och andra. I nätverksmejlet inkluderas även arrangemang i övriga Sverige. Kansliet Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö med Helena Thelander som heltidsanställd verksamhetsledare. Kansliet är medlemsorganisationernas föreningskontakt. Bland verksamhetsledarens övriga uppgifter ingår att representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier, sprida information via hemsidan, agera styrelsesekreterare, sköta föreningens administration samt driva föreningens projektverksamhet. Verksamhetsledaren har även engagemang inom styrgruppen för RCE Skåne, styrelsen för Stiftelsen TEM samt Region Skånes Miljö prisjury. RCE Skåne Hållbar Utveckling Skåne är sedan början av 2010 en del av RCE Skåne (Regional Centre of Expertise on education for sustainable development). Ett RCE är ett regionalt nätverk som har som uppgift att främja och sprida lärande för hållbar utveckling inom olika former för lärande. Lärande kan ske både formellt (det offentliga utbildningssystemet), informellt (spontan inlärning driven av behov eller nyfikenhet hos individer) och nonformellt (organiserade studier utanför det offentliga utbildningssystemet). RCE Skåne består av Malmö Högskola, Lunds Universitet, Malmö stad, Lunds kommun, Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne. På RCE Skånes styrgruppsmöten deltar i mån av tid både HUT Skånes ordförande och verksamhetsledaren. Personal Hållbar Utveckling Skåne har under året haft följande personal anställd: Helena Thelander Verksamhetsledare Britt Carlsson-Green HMSkåne Jonas Hedlund HMSkåne Marie Larsson HMSkåne 2 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

3 Magdalena Nilsson HMSkåne Lars Brander Äldre Vattenkartor Madeleine Svelander Äldre Vattenkartor Den sammanlagda personalstyrkan har under 2011 uppgått till 5,6 heltidstjänster. TEMAGRUPPER Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen hade under 2011 tre vanliga möten och var initiativtagare till en större konferens (cirka 90 deltagare) i maj: Framgångsfaktorer för vattenråd i Eslövs medborgarhus i samverkan med bland andra Eslövs kommun och Länsstyrelsen. Fokus har även i övrigt, liksom de senaste åren, varit på vatten- och våtmarks frågor. Det har handlat om bland annat nya planeringsunderlag, exempelvis Saxån- Braåns sätt att utnyttja Google och Länsstyrelsens presentation av hur de nya höjddata kan utnyttjas. Vattenarbetet i Båstad och vid Vinne å har presenterats. Konsekvenserna av algskörd och musselodling har belysts, liksom LIFE-projektet för den tjockskaliga målarmusslan och dess möjliga konsekvenser för vattenfrågor i övrigt. Vi har fått veta hur man arbetar vid dikesrensning i Danmark och vid täckdikning i Skåne. Naturum i Kristianstads Vattenrike besöktes vid septembermötet. Möjligheterna att erhålla medel för olika vatten- och våtmarksprojekt har ständigt diskuterats. Gruppen har nu ökat till omkring 170 deltagare, varav många dock endast tar emot utsända mejl. De vanliga mötena har formen av små konferenser med omkring 30 deltagare. Minnesanteckningarna på hemsidan kompletteras regelmässigt med powerpoint-presentationer från talarna. Mellan mötena sker ett visst informationsflöde med e-post. Kontaktperson är Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län. Mat Temagrupp Mat hade tre träffar under våren I maj blev gruppen inbjudna till Ekocentrum för en visning av utställning och omgivningar. Under hösten beslutade sammankallande och verksamhetsledare att lägga ner gruppen. Social hållbarhet Temagruppen bildades för att öka kunskapen om och intresset för den sociala hållbarheten. Inspirerande föredrag har följts av stimulerande diskussioner. Deltagarna kommer från medlemmar inom Styrelse På årsstämman valde medlemmarna följande styrelse: Ordförande Birthe Müller, Röda Korset Ordinarie ledamöter Stig Persson, RegionSkåne (vice ordförande) Anne Pivén, Lunds kommun (ekonomiansvarig) Åsa Abrahamsson, Malmö stad Torrid Bengtsson, Lunds stift Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Lotte Melin, LRF Skåne Klas Nyberg, Helsingborgs stad Anders Nylander, Energikontoret Skåne Katarina Skalare, E.ON Johanna Wester, Carlson & Wester Suppleanter Anna Grönlund, Bromölla kommun Agneta Malm, Osby kommun Erik Persson, Lunds Universitet Ann Åkerman, LUCSUS vid Lunds Universitet Carina Wettemark, Kristianstad kommun Adjungerad Helena Thelander, HUT Skåne Revisorer Lars Hansson, Internationella Miljöinstitutet IIIEE Simon Jörning, Länsstyrelsen i Skåne län Revisorsuppleanter Patrik Henriksson, Malmö stad Greger Nyberg, Region Skåne Valberedning Matz Hagberg, Lunds kommun (sammankallande) Maria Larsson, Tyréns Emma Pettersson, Helsingborgs stad Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

4 både offentlig, privat och ideell sektor. Under året har vi lärt mer om och diskuterat stadsplanering, social ekonomi, forskning inom området och Malmö stads kommission för social hållbarhet. Under 2012 blir temagruppen referensgrupp för kommissionens rapporter. STYRELSENS ARBETE Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, inkluderat det konstituerande styrelsemötet. Mötena hålls cirkulerande hos de olika styrelseledamöterna. Styrelsen ledamöter bidrar även i planering och genomförande av de medlemsmöten som föreningen arrangerar. Kommunturné Hösten 2011 besökte styrelsen 14 av Skånes kommuner. Målet med besöken var att rita upp en gemensam bild av vilket behov av stöd som finns i kommunerna och vad föreningen kan bistå med. Styrelsen har träffat både politiker och tjänstemän och haft givande diskussioner kring hållbar utveckling som förhoppningsvis leder vidare och ger medlemmarna ännu mer utväxling av sitt medlemskap. Verksamhetsledaren har varit delaktig i arrangerandet eller föredragit vid följande aktiviteter 12 januari Frisörföretagarnas styrelsemöte, Malmö (föredraget småföretagarprojektet samt HUT) 25 januari Energieffektiviseringsnätverket, Malmö (föredragit MILOU-projektet) 2 februari Seminarium om Etiska placeringar, Malmö 13 april Hållbar Utveckling Skånes årsstämma, Eslöv 12 maj Temagrupp Mat, besök hos Ekocentrum, Malmö 13 maj KlimatSundet, Malmö (föredragit MILOU-projektet) 31 maj Studiebesök Villa Trift 3.0, Lund 9 juni Skånes Energiting, Malmö (utställare på projekttorget) 3 4 oktober KlimatKafé på Stortorget, Malmö 7 oktober Ekologiska livsmedel i offentlig sektor, Lund (föredragit workshop-projekt om livsmedel) 12 oktober Mittiveckan, Helgeandskyrkan, Lund (diskuterat hållbar livsstil med deltagarna) 18 oktober Workshop Hållbart Lärande, Lund Verksamhetsledaren har deltagit vid följande aktiviteter 11 mars Temagrupp Mat, Malmö 15 mars Vernissage av HUT-stipendiaternas utställning, Dunkers Kulturhus, Helsingborg 24 mars Klimatsamverkan Skånes klimatpussel, Malmö 26 mars Invigning av Klädoteket Malmö 30 mars Visning av Sege Park, Malmö 5 april Temagrupp Social Hållbarhet, Malmö 11 april Temagrupp Mat, Malmö 20 maj Frukostseminarium om redesign och ekologiska kläder, Malmö 8 juni Konferens om matsvinn, Lund 15 juni Folkhögskolornas fortbildningsdag i samband med A World Worth Living In, Malmö 17 juni Kemikaliekurs samt Grön Salong-certifiering av salongen EcoHair, Stockholm 6 september Social Oro, Länsstyrelsen, Malmö 27 oktober Region Skånes Miljöprisdag, Pappersbruket i Östanå 10 november Klimatsamverkan Skåne workshop om 100% fossilbränslefritt 2020, Malmö 10 november Kvinnlig nätverksträff, SWECO Environment, Malmö 8 december Temagrupp Social Hållbarhet, Malmö 4 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

5 PROJEKTVERKSAMHET Hållbar Mobilitet Skåne (HMSkåne) HMSkåne ska driva och stödja utvecklingen för hållbara resor och transporter i Skåne, minska miljöpåverkan från resor och transporter och få fler att välja mer hållbara alternativ. Huvudfinansiärer är Region Skåne, Trafikverket Region Syd och Länsstyrelsen i Skåne. Under 2011 har HMSkåne fram till augusti haft 4 anställda, därefter 3 personer, samtliga projektsamordnare är anställda via Hållbar Utveckling Skåne. Projekten Tillhåll 1 och Tillhåll 2 avslutades under Tillhåll står för TIllgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLLbart Skåne-Blekinge. HMSkåne var en sammanhållande plattform för de tolv delprojekten samt drev två av delprojekten. Inom Interregprojektet Öresund som cykelregion har HMSkåne under året varit en aktiv part. Projektet pågår till och med Cykelkampanjen Skånetrampar drevs tillsammans med Korpen Skåne/Halland Motionsförbund. På uppdrag av Trafikverket har HMSkåne genomfört projektet FARA Företagsanpassad reseanalys för hållbara tjänsteresor. Målsättningen var att minska tjänsteresandet samt att öka antalet hållbara tjänsteresor (resor med kollektivtrafik, gång/cykel, resfria möten, energisnål fordonsflotta företrädesvis alternativa bränslen, överflyttning från flyg till tåg). Projektet genomfördes med konsult - stöd från TEM. Målet för projektet En Mötes- och resepolicy för skånska kommuner är en policy för tjänsteresor. Dessa ska ske på ett ekonomiskt, effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt. En Mötes- och resepolicy är en viktig del av kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling och effektivare resursanvändning. I arbetet i projektet Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar har man fortsatt att arbeta med spridningen av inspirationsbroschyren Ny väg till målet. HMSkåne arbetar aktivt inom Klimatsamverkan Skåne med fokusområdet Transporter. HMSkåne är sammankallande för arbetsgruppen och aktiv i de olika projekten. Under 2011 genomfördes en utvärdering av HMSkånes verksamhet av konsultfirman Ramböll för att få en bild av hur man ute i de organisationer som på haft kontakt med HMSkåne har uppfattat verksamheten och de resultat som uppnåtts. HMSkåne har fått en mycket positiv återkoppling kring genomförandet, nyttan och relevansen av aktiviteter och en majoritet anser att verksamheten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 78 procent anser att man har nytta av HMSkånes verksamhet i sitt eget arbete och 74 procent tycker att HMSkåne har bidragit till ökad kunskap inom området. Både mindre och större kommuner samt övriga aktörer anser att verksamheten är betydelsefull (72 procent). Kontaktpersoner är Magdalena Nilsson Jonas Hedlund Britt Carlsson Green Mer information om HMSkånes arbete finns på hemsidan Evenemang och aktiviteter arrangerade av HMSkåne 24 januari Inspirationsseminarium om energieffektiviseringslösningar för kommuner, Kristianstad 27 januari FARA Företagsanpassad reseanalys Kick Off 10 februari Hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen 18 februari Fyrstegsprincipen i nya stadsdelar 15 mars Tillhåll 2 delprojekt 12 Studiebesök på H+ i Helsingborg och presentation av Miljöbyrån. 28 april Tillhåll 1 delprojekt 6 Seminarium om kommande studier kring infrastruktur- och bebyggelseplanering 3 maj Tillhåll 1 delprojekt 6 Hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen, vad innebär det och hur når vi dit?, Hässleholm 31 maj Slutseminarium FARA, Malmö 10 juni Stärk bytespunkternas attraktivitet, ett samarrangemang mellan Hållbar mobilitet Skåne, Strukturbild för Skåne, Trafikverket, Skånetrafiken och Öresund som cykelregion, Malmö 5 oktober Nätverksträff Fordonsnätverket, Malmö 2 december Hur svårt kan det va? att prioritera gång- och cykeltrafik i detaljplanearbetet, Malmö delprojekt 6, Tillhåll 1 8 december Workshop 2 Mötes- och resepolicy Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

6 KlimatVardag Projektet KlimatVardag avslutades i januari 2011 med en stor fest på Malmö Högskola med 145 deltagare. Ett gediget program hade planerats på de olika teman som deltagarna arbetat med i projektet. Dagen inleddes med en ekologisk kakbuffé och därpå följde tre parallella föreläsningar att välja mellan. Föreläsningarna följdes av sex parallella workshops på olika teman (exempelvis Hur sprider jag mitt engagemang till andra, Klimatsmarta matsedal för familjen, Planera en köksträdgård, Hur hanteras avfall 2020). Efter en kortare paus genomfördes en paneldiskussionutifrån deltagarnas frågor. Catarina Rolfsdotter-Jansson modererade och Vilmer Andersen (v), Peder Berne (E.ON Sustainable City), Jonny Meerwald (Landskrona Svalövs renhållnings AB), Mats Persson (fp), Karin Svensson Smith (mp), Maja Söderberg (Klimatmat) utgjorde panelen. Därpå severades en ekologisk, vegetarisk festbuffé. Till efterrätten delades priser ut till de hushåll som minskat sina koldioxidutsläpp mest samt de som hade de lägsta koldioxidutsläppen. Emil Jensen stod för underhållningen. Projektet finansierades av Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen och deltagande kommuner. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Småföretagares hållbarhetsarbete Under sommaren 2010 inleddes arbetet med en förstudie kring småföretagare och deras hållbarhetsarbete. Målet med förstudien var att se vilket intresse det finns för hållbarhetsarbete hos småföretagare samt att ta fram ett förslag till en arbetsmetod som ska kunna användas inom olika branscher där småföretagare är väl representerade. Förstudien riktades in på frisörer eftersom de ofta är egenföretagare med privatpersoner som kunder och ofta har ett skyltfönster mitt i vimlet. Förstudien sammanställdes i början av 2011 och ledde till ett pilotprojekt Hållbar Frisör. Förstudien finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Hållbar Utveckling Skåne och Damanco. Hållbar Frisör Pilotprojektet Hållbar Frisör är ett direkt resultat av förstudien kring småföretagares hållbarhetsarbetet. Resultatet i förstudien visade att det finns ett tydligt behov av mer kunskap kring hållbarhetsfrågor hos småföretagarna men ofta tidsbrist. Utifrån HÅLLBAR FRISÖR dessa två parametrar sattes ett pilotprojekt ihop bestående av ursprungligen 3 föreläsningar och 2 gruppträffar samt 1 tävling. Piloten genomförs i Malmö. Det visade sig vara svårt för frisörerna att avsätta så mycket tid till projektet så konceptet fick helt enkelt komprimeras ytterligare. I november genomfördes den första träffen med Hållbar Frisör. 12 salonger deltar i projektet som avslutas under Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och Malmö Stad. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. KlimatVardags avslutningsfest. Foto: Jonas Lövendahl 6 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

7 Äldre Vattenkartor Föreningen startade under året projektet Äldre Vattenkartor som underlag för planering. Det är ett planeringsunderlag i form av ett GIS-skikt som skapas genom digitalisering av de drygt akter som beskriver dikningsföretag, invallningsföretag m m och finns hos Lantmäteriet och Länsstyrelserna. Länsstyrelsen producerar ett GIS-skikt av de akter som finns hos dem och HUT Skåne gör samma arbete med det material som finns hos Lantmäteriet. Lantmäteriets material är omfattande och användare kan komma att dra fel slutsatser om de enbart har tillgång till Länsstyrelsens material. Resultat hittills producerat av Länsstyrelsen kan studeras på Planeringsunderlaget har ett värde ur samhällsplaneringssynpunkt, för kommunal översikts planering, för bedömning av översvämningsrisker, men också för exempelvis VA-utbyggnad och Trafikverkets planering. Överblick över äldre tiders vattenförhållanden är viktigt vid återställnings- och restaureringsprojekt och prioritering av tillsynsinsatser som till exempel rensning. Först med sådan överblick finns det möjlighet för kommunerna att på allvar beakta vattenfrågorna i sin översiktsplanering, så att de kan reservera strategiskt belägna ytor för dagvatten och mera extensiva våtmarker. Exploateringsföretag (kommunal utbyggnad, översiktsplanering, detaljplanering, väg- och järnvägsutbyggnader m m) kräver också regelmässigt översikt och genomgång av dikningsföretag och EUs översvämningsdirektiv ställer nya krav på lätt tillgängligt planeringsunderlag. Efterfrågan på den aktuella vatteninformationen är stor och kunskapen om det nya redskapets existens sprider sig bland kommunala planerare, våtmarkskonsulter, lantbrukare, Trafikverket, mäklare m fl. Under 2011 beslutade sig 17 av Skånes kommuner för att gå med i projektet. Till fem av dessa kommuner är materialet redan levererat. Om full finansiering av projektet erhålls kommer det att löpa på fram till mitten av Projektet finansieras av deltagande kommuner, Jordbruksverket, LOVA-medel och Region Skånes Miljövårdsfond. Två arbetsplatser hyrs hos Länsstyrelsen för de två anställda som utföra det praktiska digitaliseringsarbetet. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Agenda för hållbar utveckling Det arrangeras mängder av seminarier och andra aktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt med olika anknytning till hållbar utveckling och på olika teman. Föreningen har blivit beviljade medel för att försöka skapa en övergripande kalender som ett sätt att åskådliggöra hur de olika aspekterna av hållbarhet kuggar i varandra och även ett för att lägga ut en karta över hållbarhetsarbetet och de aktörer som finns i länet och nationellt. Hållbar Utveckling Skånes hemsida fungerar bra som plattform för en sådan agenda då föreningen är ideell och icke-vinstdrivande, det finns ingen konkurrenssituation och ingen marknadsföring i vinstsyfte utan agendan finns endast för att nå de mål som beskrivits samt för att nå föreningens mål: hållbar utveckling. Region Skånes Miljövårdsfond samt Hållbar Utveckling Skåne finansierar projektet. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

8 EKONOMISKT UTFALL Årets resultat Föreningens verksamhet har gett ett överskott på ( ) kronor. Föreningens soliditet (andel eget kapital) uppgår till 32,4 (49,7)%. Förändringen i soliditeten beror på ökade förskottsinbetalningar i projekten. Intäkter Föreningens intäkter uppgår till ( ) kronor varav ett föreningsbidrag från Region Skåne på ( ) kronor ( ) kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens projekt. Av kansliet debiterad tid i föreningens projekt Projekt HMSkåne KlimatVardag MILOU Tema Klimat Äldre Vattenkartor Hållbar Frisör Summa Kostnader Föreningens kostnader uppgår totalt till ( ) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader (exklusive projektverksamheten) 70 (82)%. Projektverksamheten Projektverksamheten särredovisas i bokföringen och principen är att dessa ska ge ett nollresultat. Projekt - en har alltså ingen direkt påverkan på föreningens ekonomi utöver att projekten ger verksamhetsintäkter till föreningen i form av kansliets debiterade tid i projekten. I övrigt hänvisas till Balansräkning och Resultaträkning med not anteckningar. Sammanställning projekt 2011 Överförs till Inkomster Utgifter 2012 HMSkåne KlimatVardag MILOU Småföretag Äldre vattenkartor Hållbar frisör Summa Omsättning Medlemsavgifter Föreningsbidrag Övriga intäkter Projektverksamhet (av kansliet debiterad tid i projekt 9%) 11% 89% Omsättningen 2011 var totalt 4,2 mkr. Föreningsverksamheten svarar för 11% och projektverksamheten 89%. Extern projektfinansiering Projekten har under 2011 finansierats av Region Skåne, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och kommuner. Förbrukning av externa projektintäkter fördelat på projekt och år Total projektbudget är budgeterade kostnader och blir ofta definitiv först när projektet är avslutat. Projektmedel Kvarstående Beviljade Total förbrukade Hittills projekt- projekt- projekttom förbrukat budget medel budget HMSkåne KlimatVardag MILOU MILOU Mål Småföretag Äldre vattenkartor Hållbar frisör *MILOU2: Kvarstående projektbudget är medel överförda från MILOU Mål 2. Beviljade projektmedel innefattar från Energimyndigheten samt från Regionala Tillväxtnämnden. Avslutade projekt Följande projekt är avslutade 2008 och tidigare: ISO 26000, Miljökarta Skåne, RCE, Skånska våtmarker, Skånska våtmarker II, SYNAPS, Tema Klimat och Öresund 21. Mer information om projekten finns på 8 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

9 RESULTATRÄKNING Not Föreningens verksamhet Intäkter Medlemsavgifter Statliga bidrag Debiterad tid i projekt Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Medlemsaktiviteter Lokalhyra Redovisningstjänster Telefoni, IT Övriga föreningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Projektverksamhet Projektinkomster projektutgifter debiterad tid i projekt projektförskott Projektverksamhetens resultatpåverkan RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS NETTORESULTAT BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Interimsskulder Leverantörsskulder Skatteskulder och moms Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

10 NOTER Not 1 Statliga bidrag Här ingår Region Skånes föreningsbidrag Not 2 Debiterad tid i projekt Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens projektverksamhet. Not 3 Personal Föreningsverksamhetens personalkostnader består av löner, sociala avgifter enligt specifikationen nedan. Dessutom ingår kronor för pensionsförsäkringar, friskvård, utbildning och övriga personalkostnader. Projektverksamhetens personalkostnader ingår i posten projektutgifter Löner Föreningsverksamheten Projektverksamhet Sociala avgifter Föreningsverksamheten Projektverksamhet Antal anställda Föreningsverksamheten 1,0 1,0 Projektverksamhet 4,6 3,8 5,6 4,8 Not 4 Lokalhyra, redovisningstjänster Föreningens kostnder för lokalhyra och redovisningstjänster är högre än föregående år. Detta beror på att kostnaderna tidigare fördelades mellan föreningen och projektet MILOU, som nu är avslutat. Not 5 Projektverksamheten Projektverksamheten har ingen resultatpåverkan utan samtliga projektutgifter ska balanseras mot projektets finansiering. Not 6 Skatter Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening och utgör således inget skattesubjekt. Not 7 Interimsposter Interimsposterna avser fordringar respektive skulder gentemot pågående projekt. Birthe Müller Stig Persson Anne Pivén Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Åsa Abrahamsson Torrid Bengtsson Susanne Dahlberg Lotte Melin Klas Nyberg Anders Nylander Katarina Skalare Johanna Wester Helena Thelander Verksamhetsledare 10 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

11 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan för år 2011, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper. Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning, förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt i övrigt om årets verksamhet. Vi tillstyrker att resultatredovisning och balansräkning fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö den 9 mars 2012 Lars Hansson Internationella miljöinstitutet Simon Jörning Länsstyrelsen i Skåne län Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

12 Nordenskiöldsgatan Malmö Bilden på framsidan visar tygkassar målade av barn på KlimatVardags avslutningsfest i januari Projektet KlimatVardag engagerade 176 hushåll mellan januari 2010 och januari Hushållen lärde sig mer om klimatfrågor och deras egen klimatpåverkan genom föreläsningar, gruppträffar och studiebesök. Hushållen kom från kommunerna Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla, Trelleborg, Åstorp och Örkelljunga samt Region Skåne och Länsstyrelsen. Mellan 2010 och 2011 skrevs över 100 tidningsartiklar om projektet. Foto: Jonas Lövendahl

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland

Våra resultat. Med fokus på välfärden. Verksamhetsberättelse 2012 Kommunförbundet Västernorrland Om du har en smartphone; scanna koden och kom direkt till hemsidan. Med fokus på välfärden Våra resultat Box 3014 871 03 HÄRNÖSAND Besöksadress: Gånsviksvägen 4 Tfn: 0611-55 78 50 www.kfvn.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer