VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2009 års resultat. Årets resultat blev (76 627) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 76 (79) medlemsorganisationer den 31 december Över 70% av föreningens medlemmar har under året varit representerade vid medlemsmöten, styrelsearbete, projektdeltagande eller vid öppna aktiviteter som arrangerats inom projektet MILOU. Medlemsmöten Under året har fyra medlemsmöten arrangerats, inkluderat föreningens årsmöte i april. I februari genomfördes ett seminarium om Ekosystemtjänster i samarbete med Krinova och Kristianstadregionens Klimatallians. På seminariet deltog 33 personer. I mars arrangerades ett seminarium om hållbart fiske i samverkan med Naturskyddsföreningen, Sea- U och Marint Centrum. Mötet drog en publik på cirka 60 personer och tre olika tidningar rapporterade. Den direkta responsen var att mötet var uppskattat och föredragshållarna intressanta. Föreningsstämman genomfördes den 15 april på Ideon Innovation i Lund. Det var första gången föreningen hade årsstämman som ett halvdagsarrangemang. Årsmötesförhandlingarna hölls korta och mer tid lades på diskussioner, mingel och föredrag. I föredrag om trender av Sara Shamekhi från Institute for Futures Studies in Copenhagen diskuterades bland annat cradle-to-cradle-tanken. 25 personer närvarade vid årsstämman. Den 20 oktober genomfördes studiebesöket Grön Rehabilitering. Eftermiddagen inleddes på Veberöds bibliotek med ett kort föredrag om projektet Grön Rehabilitering som LRF under 2008 drev tillsammans med Skurups vårdcentral, Region Skåne, hästgården Humlamadens Rehab och fårgården Fårmors Rehab, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Därefter besöktes Humlamadens Rehab och Fårmors Rehab och deltagarna fick en inblick i de behandlingsmetoder som används vid de två rehabiliteringsgårdarna. De 20 deltagarna var mycket positiva till arrangemanget. Vid årsstämman 2010 delades inget HUT-pris ut då styrelsen beslutat omvandla priset till ett stipendium. Stipendiet utlystes under hösten och delades ut på Dunkers Kulturhus i december. Stipendiaterna Sanna Krüger Persson och Tilda Dahlskog från Olympiaskolan i Helsingborg fick kronor för att finansiera sitt projekt där de ska jämföra olika textila tillverkningsprocesser. Lars Mattiasson från ecostep höll ett föredrag om textil produktion och stipendiaterna berättade om sin idé och hur de hittills arbetat med projektet. Dunkers kommer att låta stipendiaterna att hänga sin utställning på kulturhuset mars Stipendiaterna blev intervjuade av en lokal tidning och var med som en notis med bild följande dag. Cirka 25 personer närvarade vid utdelningen och stämningen var mycket positiv. Nätverksmejl Under året har nätverksmejl skickas ut ungefär var tredje fjärde vecka till kontaktpersoner i medlemsorganisationer samt till föreningens e-postnätverk, sammanlagt 350 e-postadresser. Nätverksmejlet innehåller en sammanställning av aktiviteter på områdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet arrangerade av både medlemsorganisationer och andra. I nätverksmejlet inkluderas även arrangemang i övriga Sverige. Kansliet Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö med Helena Thelander som heltidsanställd verksamhetsledare. Kansliet är medlemsorganisationernas föreningskontakt. Bland verksamhetsledarens övriga uppgifter ingår att representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier, sprida information via hemsidan, agera styrelsesekreterare, sköta föreningens administration samt driva och utveckla föreningens projektverksamhet. Verksamhetsledaren har även engagemang inom styrgruppen för RCE Skåne, styrelsen för Stiftelsen TEM samt Region Skånes Miljö prisjury. Verksamhetsledaren har under hösten ingått i referensgruppen för Region Skånes verksamhetsprogram för ett klimatneutralt Skåne. RCE Skåne Hållbar Utveckling Skåne är sedan början av 2010 en del av RCE Skåne (Region Centre of Expertise on education for sustainable development). Ett RCE är ett regionalt nätverk som har som uppgift att främja och sprida lärande för hållbar utveckling inom olika former för lärande. Lärande kan ske både formellt (det offentliga utbildningssystemet), informellt (spontan inlärning driven av behov eller nyfikenhet hos individer) och nonformellt (organi- 2 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

3 serade studier utanför det offentliga utbildningssystemet). RCE Skåne består av Malmö Högskola, Lunds Universitet, Malmö stad, Lunds kommun, Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne. På RCE Skånes styrgruppsmöten deltar i mån av tid både HUT Skånes ordförande och verksamhetsledaren. Personal Hållbar Utveckling Skåne har under året haft följande projektanställd personal: Sofia Ahlstedt MILOU (till ) Britt Carlsson-Green HMSkåne Jonas Hedlund HMSkåne Marie Larsson HMSkåne (från ) Magdalena Nilsson HMSkåne Den sammanlagda personalstyrkan har under 2010 uppgått till 4,8 heltidstjänster. TEMAGRUPPER Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen har under 2010 haft fyra möten. Fokus har liksom året innan varit på vatten- och våtmarks - frågor. Det har handlat om bland annat dagvatten (flödeseffekter och hantering), den nya kunskapen om förekomsten av bekämpningsmedel i skånska ytvatten, det ännu ganska okända begreppet reglerbar dränering och liksom tidigare om arbetssätt i länets vattenorganisationer och vilka former av planeringsunderlag som olika aktörer efterfrågar och tar fram och hur det kan användas. Mötet i maj utformades i samarbete med framför allt Länsstyrelsen som en stor heldagskonferens med deltagare, som bland annat fick en givande exkursion längs den visningssträcka vid Jordberga som Tullstorpsåprojektet har skapat vid sin å. Gruppen har nu 145 deltagare, varav många dock endast tar emot utsända mejl. De vanliga mötena har formen av små konferenser med omkring 25 deltagare. Minnesanteckningarna på hemsidan kompletteras regelmässigt med powerpoint-presentationer från talarna. Utöver vattenfrågor har bland annat diskuterats hur naturbeteskött kan ge mervärde till producenterna och hur Leader fungerar och mera kan utnyttjas i miljösammanhang. Mellan mötena sker ett visst informationsflöde med e-post. Kontaktperson är Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län. Styrelse På årsstämman valde medlemmarna följande styrelse: Ordförande Birthe Müller, Röda Korset Humanitetens hus Ordinarie ledamöter Anders Nylander, Energikontoret Skåne (vice ordförande) Anne Pivén, Lunds kommun (ekonomiansvarig) Åsa Abrahamsson, Malmö stad Jan Eric Andersson, Region Skåne Torrid Bengtsson, Lunds stift Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Lotte Melin, LRF Skåne Klas Nyberg, Helsingborgs stad Katarina Skalare, E.ON Johanna Wester, Carlson & Wester Suppleanter Lars Brander, Eco-E Miljökonsult Emmy Carlson, Carlson & Wester Göran Cervin Lotta Hauksson, WSP Environmental Adjungerad Helena Thelander, HUT Skåne Revisorer Patrik Henriksson, Malmö stad Lars Hansson, Internationella Miljöinstitutet IIIEE Revisorsuppleanter Greger Nyberg, Region Skåne Simon Jörning, Länsstyrelsen i Skåne län Valberedning Matz Hagberg, Lunds kommun (sammankallande) Maria Larsson, Tyréns Emma Pettersson, Helsingborgs stad Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

4 Kommunikation Kommunikationsgruppen har haft två möten under året där Ulrich Nitsch lett en diskussion kring boken Grön Kommunikation av Victoria Olausson. Kontaktperson har under 2010 varit Emmy Carlson, Carlson & Wester. Mat Temagrupp Mat hade sitt första möte den 18 januari och ytterligare tre möten genomfördes under året. Antalet deltagare var i genomsnitt 8 personer från olika organisationer. Gruppens fokus har under året varit erfarenhetsutbyte och fria diskussioner. Bland annat har nätverket Mykhorriza bjudits in och berättat om sin verksamhet och ett studiebesök till Barn i stan i Seved genomförts. Kontaktperson har under 2010 varit Åsa Abrahamsson, Malmö stad. STYRELSENS ARBETE Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, inkluderat det konstituerande styrelsemötet. Mötena hålls cirkulerande hos de olika styrelseledamöterna. Diskussionsmöten kring livsmedelsproduktion Vid ett av vårens styrelsemöten deltog Fredric Piper från Högestad Fidelikomiss och diskuterade livsmedelsproduktion. Diskussionen mynnade ut i ytterligare två möten där två styrelseledamöter och personer från vissa medlemsorganisationer deltagit. Utbildningsdag på Glimåkra folkhögskola Under hösten genomfördes en utbildningsdag kring hållbar utveckling för lärare och kökspersonal på Glimåkra Folkhögskola. Johanna Wester och Helena Thelander stod för planeringen. Dagen inleddes med en föreläsning av Johanna Wester, samt två påföljande workshops och avslutades med en inspirationsföreläsning av Torrid Bengtsson om kyrkans hållbarhetsarbete. Glimåkra Folkhögskola är medlem i föreningen. Verksamhetsledaren har arrangerat eller föredragit vid följande aktiviteter 11 februari Ekosystemtjänster. Kristianstad 17 mars Hållbart Fiske. Simrishamn 15 april Årsstämma. Lund 8 juni Energitinget. Malmö 18 oktober Region Skåne miljöprisgalan. Simrishamn 20 oktober Grön Rehabilitering. Veberöd 1 november Utbildningsdag om hållbar utveckling. Glimåkra folkhögskola 16 december Stipendieutdelning. Helsingborg Verksamhetsledaren har deltagit vid följande aktiviteter 20 januari RCE Skåne, styrgruppsmöte. Malmö 4 februari Stiftelsen TEM, strategimöte. Lund 10 februari Temagrupp Mat. Malmö 29 april Workshop MILOU. Trelleborg 18 maj CSR Syd. Malmö 19 maj Temagrupp Mat. Malmö 20 maj MILOU slutkonferens. Helsingborg 7 oktober HSB Klimattåg. Malmö 11 oktober Hållbar lunch, Citypolarna och stiftelsen TEM. Malmö 13 oktober RCE Skåne, strategimöte 24 november KlimatForum, SMHI. Stockholm 9 december Morgondagens resval, HMSkåne. Malmö 4 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

5 PROJEKTVERKSAMHET Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne HMSkåne har funnits sedan 2006 och arbetar med att minska miljö - påverkan från resor och transporter. Under 2010 utökades antalet anställda till 4 personer. HMSkånes verksamhet leds av en styrgrupp med representanter från de tre huvudfinansiärerna Region Skåne, Trafikverket Region Syd och Länsstyrelsen i Skåne län. Verksamheten finansieras också med stöd från samt i någon mån av deltagaravgifter. De två projekten Tillhåll 1 och Tillhåll 2 som erhåller stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden vilka startades 2009 har fortsatt och utvecklats under Tillhåll står för TIllgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLLbart Skåne-Blekinge och syftet är att utveckla en hållbar och robust tillgänglighet genom samverkan och kunskapsutveckling mellan en rad olika aktörer i regionen. HMSkåne fungerar som en sammanhållande plattform för de tolv delprojekten samt driver två av delprojekten, Utvecklade förutsättningar för intermodala transporter och Samverkan kring hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen. Inom Interregprojektet Öresund som cykelregion har HMSkåne under året varit en aktiv part, detta projekt pågår till och med Cykelkampanjen Skånetrampar har drivits under 2010 ( tillsammans med Korpen Skåne/Halland Motionsförbund. I projektet Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar har en inspirationsbroschyr som används för att sprida information om möjligheten att åka kollektivt eller samåka under delar av en resa tagits fram. HMSkåne har under året hållit i föreläsningar kring transporter, deras klimatpåverkan och vad man som enskild individ kan göra i projektet KlimatVardag. Arbetet i det nationella programmet Strategisk Energieffektivisering har startat i Skåne. HMSkåne har under året deltagit i arbetet med stöd inom transportområdet. På uppdrag av Trafikverket Region Syd har HMSkåne arrangerat två seminarier kring ämnet Bättre kommunala tjänsteresor (BKT) för att väcka intresset i regionen att jobba med logistikverktyg för att minska klimatpåverkan från transporter. HMSkåne har också initierat och deltagit i möten med Trafikverket Region Syd för att få till en annan form av samverkan mellan Trafikverket, HMSkåne och Energikontoret SydOst då Trafikverket bildats och det finns en ny geografisk region för verksamheten i södra Sverige. För att minska resorna mellan och inom kommunerna i Skåne nordost startade HMSkåne tillsammans med kommunerna projektet E-möten i Skåne nordost. Inom projektet enades man om en standard för e-möten som alla kommuner ska följa och har haft träffar för att implementera detta nya sätt att ha möten i organisationerna. Projektet finansieras av Trafikverket. HMSkåne har under året skickat ut 6 nyhetsbrev. Kontaktpersoner Mer information om HMSkånes arbete finns på hemsidan Evenemang och aktiviteter arrangerade av HMSkåne 18 februari Bättre kommunala tjänsteresor, Malmö 19 februari Seminarium om fyrstegsprincipen i nya stadsdelar tillsammans med Lunds kommun, Lund 21 mars Stationsnära läge tillsammans med Länsstyrelsen, Malmö 27 april Workshop om bytespunkter, Delprojekt 4, Malmö 18 maj Nätverksträff för fordonsansvariga, Landskrona 8 juni Arena 3 om hållbara tunga transporter på Energitinget 2010, Malmö 15 juni Att planera för valfrihet, workshop inom Tillhåll 1, delprojekt 6, Malmö 9 november Hur gör vi bra bytespunkter bättre? Kunskapssammanställning kring bytespunkter, workshop 12 november Nätverksträff för fordonsansvariga, Malmö 1 december Logistik för bättre planering användbart inom många områden, Hässleholm 9 december Morgondagens resval, utökat partnerskapsmöte för Tillhåll 1 & 2, Malmö Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

6 KlimatVardag Projektet KlimatVardag pågick under hela 2010 med aktiviteter för de 170 deltagande hushållen. Under året genomfördes 4 storföreläsningar på olika teman på 4 olika orter (16 föreläsningar). Ett antal valfria aktiviteter anordnades också. De 170 hushållen har varit indelade i mindre grupper som haft individuella träffar. Grupperna har träffats 6 gånger under året och projektledningen har försett gruppledarna med planeringar och diskussionfrågor inför gruppträffarna. Teman på gruppträffarna har följt teman på storföreläsningarna. Ett antal utmaningar har även anordnats inom projektet. Utmaningarna har skickats ut via mejl och svar har också begärts in på samma sätt. Bland de som svarat har olika priser lottats ut, exempelvis svampknivar, böcker och biobiljetter. Projektets mål och syfte är att under ett års tid arbeta med skånska hushåll och deras klimatpåverkan och att påbörja arbetet mot långsiktig beteendeförändring. KlimatVardag har rönt stor uppmärksamhet i media och vid årets slut fanns i länkbiblioteket cirka 80 länkar till artiklar, tv-inslag och radioreportage. Projektet finansieras via Region Skånes Miljövårdsfond och deltagande organisationerna Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen samt kommunerna Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla, Trelleborg, Åstorp och Örkelljunga. Flera av föreningens övriga medlemmar har engagerat sig projektet och bidragit vid föreläsningar, studiebesök och liknande. Kontaktperson är Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Småföretagares hållbarhetsarbete Under sommaren inleddes arbetet med en förstudie kring småföretagare och deras hållbarhetsarbete. Målet med förstudien är att se vilket intresse det finns för hållbarhetsarbete hos småföretagare samt att ta fram ett förslag till en arbetsmetod som ska kunna användas inom olika branscher där småföretagare är väl representerade. Förstudien är inriktad på frisörer eftersom de ofta är egenföretagare med privatpersoner som kunder och ofta har ett skyltfönster mitt i vimlet. Intervjuer har genomförts med branschföreningen, återförsäljnare av ekologiska hårvårdsprodukter, frisörer i Malmö och Höör samt med näringslivsenheterna i båda kommunerna. Förstudien kommer sammanställas under första kvartalet Förstudien finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Hållbar Utveckling Skåne och Damanco. vardag KLIMAT KlimatVardag: genomförda aktiviteter, samt aktiviteter rekommenderade till deltagarna 16 jan Föreläsning 1: Energi. Malmö 17 jan Föreläsning 1: Energi. Helsingborg 23 jan Föreläsning 1: Energi. Hässleholm 24 jan Föreläsning 1: Energi. Ystad 6 mars Föreläsning 2: Transporter. Helsingborg 7 mars Föreläsning 2: Transporter. Malmö 13 mars Föreläsning 2: Transporter. Ystad 14 mars Föreläsning 2: Transporter. Hässleholm 20 mars Energimässa. Svalöv 24 mars Föreläsning av Maja Söderberg. Trelleborg 7 april Hur man får en lycklig gris? Kirsebergs bibliotek. Malmö 7 april Bränslesnål körning. Helsingborg 8 april Föreläsning: Mellan istid och värmebölja. Lund 24 april Föreläsning 3: Mat och konsumtion. Malmö 25 april Föreläsning 3: Mat och konsumtion. Helsingborg 8 maj Föreläsning 3: Mat och konsumtion. Ystad 9 maj Föreläsning 3: Mat och konsumtion. Hässleholm 10 maj Föreläsning om hälsosam mat. Kävlinge 22 maj Kompostträff. Dösjebro 23 maj Kompostträff. Dösjebro 25 maj Cykelkväll med middag. Kristianstad 29 maj Studiebesök om vattenrening. Alnarp 9 juni Energitinget, Malmö 17 juni Studiebesök på Wrams Gunnarstorp. 21 aug Eko-/Reko-spaning med Citypolarna. Malmö 4 sept Föreläsning 4: Konsumtion och avfall. Ystad 5 sept Föreläsning 4: Konsumtion och avfall. Hässleholm 11 sept Föreläsning 4: Konsumtion och avfall. Helsingborg 12 sept Föreläsning 4: Konsumtion och avfall. Malmö 9 nov Klädbytarkväll. Malmö 2 dec Laga vegetarisk lyxmat. Lund 6 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

7 MILOU Skånskt kompetenscentrum för MILjöanpassad Offentlig Upphandling MILOU är ett EU-finansierat projekt om miljöanpassad offentlig upphandling som startade 2007 och pågick till och med september Projektet drevs i samarbete med Energi kontoret Skåne och Sustainable Business Hub. MILOU var en del i ett större projekt som hette Svensk Modell för Ren Tillväxt, vars syfte var att stärka skånska miljöteknikföretags konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden. Syftet med MILOU var att öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling samt stärka hemmamarknaden för det regionala näringslivet inom miljöteknik. Detta genom att verka för en ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster och entreprenader. Målgrupp i MILOU var skånska kommuner och andra offentliga myndigheter som omfattas av Lagen om offentlig upphandling samt företag inom miljöteknik. Nyskapande för MILOU har varit att projektet tagit ett bredare grepp om frågorna kring miljöanpassad upphandling än vanligt och kallar detta för miljöanpassad anskaffningsprocess. I den processen ses upphandlingen, där miljökrav ställs, som en länk bland flera länkar i en kedja av händelser på olika nivåer inom organisationen. Alla länkarna i kedjan delarna i processen är viktiga för att en kommun ska kunna uppnå syftet med den miljöanpassade upphandlingen. Nyckelpersoner och funktioner i kedjan är till exempel politiker, upphandlare, förvaltningschefer, miljöstrateger, ekonomer och personer med beställarfunktion. Under 2010 har MILOU erbjudit kompetens höjande aktiviteter inom områdena Energy Performance Contracting och upphandling och inköp av energieffektiva ljuskällor. Under året har även en guide om miljöanpassad anskaffningsprocess tagits fram. Guiden har spridits inom offentliga verksamheter. Två styrgruppsmöten och två MILOU-träffar har genomförts under året. MILOU-träffarna består dels av diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna dels av input och återkoppling till projektet. MILOU-träffarna har genomförts i Vellinge och Helsingborg. I styrgruppen ingår representanter från de tre drivande organisationerna, Region Skåne, Länsstyrelsen samt de deltagande kommunerna. Under våren genomfördes en enkät angående upphandling, behov och kunskapsluckor i skånska kommuner. 27 av Skånes 33 kommuner svarade fullständigt på enkäten som genomfördes med hjälp av ett webbaserat verktyg. Enkäten visar bland annat att fler skånska kommuner ställer miljökrav i sin upphandling men att behovet av mer kunskap fortfarande är stort. Ett slutseminarium genomfördes i maj 2010 i Helsingborg. Programmet bestod dels av genomgång av projektets resultat men även av många goda exempel på föredömlig upphandling. Catarina Rolfsdotter-Jansson var moderator under dagen. Seminariet hade cirka 80 deltagare. Region Skåne var projektägare och finansiärer var Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Skånes Miljövårdsfond, nio deltagande kommuner, Energikontoret Skåne, Sustainable Business Hub, Länsstyrelsen i Skåne län och Naturvårdsverket. De nio deltagande kommunerna var Helsingborg, Höör, Lomma, Lund, Malmö, Klippan, Trelleborg, Vellinge och Ängelholm. Sofia Ahlstedt, Hållbar Utveckling Skåne, var projektledare. Genomförda aktiviteter i MILOU 21 januari Belysningsutbildning upphandling och inköp av energieffektiva ljuskällor 8 februari MILOU-träff. Helsingborg 16 mars Styrgruppsmöte. Malmö 17 mars Grön Upphandling. Stockholm 25 mars Utbildningsdag om EPC 21 april Workshop effektiv anskaffningsprocess. Helsingborg 26 april Workshop effektiv anskaffningsprocess. Klippan 29 april Workshop effektiv anskaffningsprocess. Trelleborg 4 maj MILOU-träff. Vellinge 20 maj Slutseminarium. Helsingborg 27 maj Styrgruppsmöte. Malmö Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

8 EKONOMISKT UTFALL Årets resultat Föreningens verksamhet har gett ett överskott på (76 267) kronor. Föreningens soliditet (andel eget kapital) uppgår till 49,7 (25,5)%. Förändringen i soliditeten beror på minskade förskottsinbetalningar i projekten. Intäkter Intäkterna uppgår till ( ) kronor varav ett föreningsbidrag från Region Skåne på kronor ( ) kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens projekt samt kronor från avslutade projekt. Av kansliet debiterad tid i föreningens projekt Projekt HMSkåne KlimatVardag Miljökarta Skåne MILOU Mål Tema Klimat Summa Kostnader Föreningens kostnader uppgår totalt till ( ) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader (exklusive projektverksamheten) 82 (81)%. Projektverksamheten Projektverksamheten särredovisas i bokföringen och principen är att dessa ska ge ett nollresultat. Projekt - en har alltså ingen direkt påverkan på föreningens ekonomi utöver att projekten ger verksamhetsintäkter till föreningen i form av kansliets debiterade tid i projekten. I övrigt hänvisas till Balansräkning och Resultaträkning med not anteckningar. Sammanställning projekt 2010 Överförs till Inkomster Utgifter 2011 MILOU HMSkåne KlimatVardag Småföretag Summa Omsättning Medlemsavgifter Föreningsbidrag Övriga intäkter Projektverksamhet (av kansliet debiterad tid i projekt 12%) 11% 89% Omsättningen 2010 var totalt 4,3 mkr. Föreningsverksamheten svarar för 11% och projektverksamheten 89%. Extern projektfinansiering De projekt som pågått under 2010 har i stor utsträckning varit finansierade av Region Skåne. Projektet MILOU har även delfinansierats av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljömålsrådet. Projektet KlimatVardag har även finansierats av deltagande kommuner samt Länsstyrelsen. Förbrukning av externa projektintäkter fördelat på projekt och år Total projektbudget är budgeterade kostnader och blir ofta definitiv först när projektet är avslutat. Projektmedel Kvarstående Beviljade Total förbrukade Hittills projekt- projekt- projekttom förbrukat budget medel budget HMSkåne ca MILOU Mål MILOU2* KlimatVardag *MILOU2: Kvarstående projektbudget är medel överförda från MILOU Mål 2. Beviljade projektmedel innefattar från Energimyndigheten samt från Regionala Tillväxtnämnden. Avslutade projekt Följande projekt är avslutade under 2008 eller tidigare: ISO 26000, Miljökarta Skåne, RCE, Skånska våtmarker, Skånska våtmarker II, SYNAPS, Tema Klimat och Öresund 21. Mer information om dessa projekt finns på hem - sidan hutskane.se. 8 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

9 RESULTATRÄKNING Not Föreningens verksamhet Intäkter Medlemsavgifter Statliga bidrag Konferensintäkter Debiterad tid i projekt Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Medlemsaktiviteter Lokalhyra Redovisningstjänster Telefoni, IT Övriga föreningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Projektverksamhet Projektinkomster projektutgifter debiterad tid i projekt projektförskott Projektverksamhetens resultatpåverkan BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Interimsskulder Leverantörsskulder Skatteskulder och moms Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS NETTORESULTAT Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

10 NOTER Not 1 Statliga bidrag Här ingår Region Skånes föreningsbidrag Antal anställda Föreningsverksamheten 1,0 1,0 Projektverksamhet 3,8 3,8 4,8 4,8 Not 2 Debiterad tid i projekt Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens projektverksamhet. Not 3 Personal Löner Föreningsverksamheten Projektverksamhet Sociala avgifter Föreningsverksamheten Projektverksamhet Not 4 Projektverksamheten Projektverksamheten har ingen resultatpåverkan utan samtliga projektutgifter ska balanseras mot projektets finansiering. Not 5 Skatter Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening och utgör således inget skattesubjekt. Not 6 Interimsposter Interimsposterna avser fordringar respektive skulder gentemot pågående projekt. Birthe Müller Anders Nylander Anne Pivén Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Åsa Abrahamsson Jan Eric Andersson Torrid Bengtsson Susanne Dahlberg Lotte Melin Klas Nyberg Katarina Skalare Johanna Wester Helena Thelander Verksamhetsledare 10 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

11 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan för år 2010, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper. Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning, förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt i övrigt om årets verksamhet. Vi tillstyrker att resultatredovisning och balansräkning fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö den 22 mars 2011 Lars Hansson Internationella miljöinstitutet Patrik Henriksson Malmö Stad Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

12 Nordenskiöldsgatan Malmö

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2008 års resultat. Årets resultat blev 76 267 (70 755) kronor. Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 79 (79) medlemsorganisationer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev 28 469 (177 285) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret . INLEDNING År 1998 bildades Hållbar Utveckling Skåne. Fem år senare, år 2003, bytte vi namn från Agenda 21-Forum Skåne till Hållbar Utveckling Skåne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Inledning Hållbar Utveckling Skåne ställs ständigt inför nya utmaningar och det är detta som, tillsammans med medlemmarnas engagemang, driver föreningen

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2011 års resultat. Årets resultat blev 49 997 (28 469) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt

Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt Slutrapport för MILOU AP5 Svensk modell för Ren Tillväxt 1. Sammanfattning... 3 2. Nyskapande och innovativitet... 4 2.1. Miljöanpassad anskaffningsprocess... 4 3. Projektbeskrivning, uppfyllelse av syfte,

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet.

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 110509 Närvarande ledamöter och suppleanter: Susanne Dahlberg, Lotte Melin (from 12), Birthe Müller, Klas Nyberg, Anders Nylander, Erik Persson,

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

FINNS DET HOPP? Lena Eriksson f.d. verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne

FINNS DET HOPP? Lena Eriksson f.d. verksamhetsledare Hållbar Utveckling Skåne Årsredovisning 2008 FINNS DET HOPP? 2008 läste jag Robert Savianos dokumentär Gomorra om den napolitanska maffian Camorran som orsakar både social och ekologisk misär. Jag firade jul lyssnandes till rapporter

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se

Flyttstudie Skåne 2015. Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Enheten för samhällsanalys Ida.L.karlsson@skane.se Daniel.P.svard@skane.se Flyttstudie Skåne 2015 Allmänt om flyttarna Flyttriktning? Vilka flyttar? På vilket sätt påverkar strömmen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Utsläpp av nya bilar i EU 2006

Utsläpp av nya bilar i EU 2006 HMSkåne 20080924 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Utsläpp av nya bilar i EU 2006 160 161 162 163 165 165 165 167 167 169 171 144 148 149 151 153 153 154 154 155 178 181 189 gram CO2 /km Estonia Sweden

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation

HUT Skåne 2006. Under 2006 har HUT Skåne stärkt sin position som en regional samverkansorganisation på AGENDA N Innehåll 2006 Året då världen vaknade HUT Skånes projekt Temagrupper På G 2007 2006 Året då världen vaknade 2006 var året då planeten Tellus och dess välbefinnande hamnade i fokus. Året då

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö

Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten. 2 december 2014, Malmö Välkommen till nätverksträff Effektiva transporter i hemtjänsten 2 december 2014, Malmö Program 08:30 Morgonfika och tid att mötas 09:00 Välkommen och introduktion Energikontoret Skåne och HM Skåne 09:30

Läs mer

Samarbete om dricksvatten i Skåne

Samarbete om dricksvatten i Skåne Samarbete om dricksvatten i Skåne Behövs en regional dricksvattenstrategi? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån? Finns vattenskyddsområden där det behövs i din kommun? Enhetsplan 2014 har vi gjort en sån?

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer